Склад кафедри

Кафедра налічує до 20 викладачів, серед них – 5 доктори економічних наук, професори та 10 – кандидати наук, доценти.

Завідувач кафедри – Жадько Костянтин Степанович

Жадько

Освіта – 1999 р., Дніпропетровський держаний аграрний університет, економіст по бухгалтерському обліку і фінансах, спеціальність – облік і аудит.

Науковий ступінь – докт.екон.наук (2014 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика».

Вчене звання – професор (2014 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

Науковий керівник НДР кафедри за темами: «Застосування сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення для удосконалення методики бухгалтерського обліку та контролю» (2011-2014 рр); «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (2016-2018 рр.); «Маркетинг і організація малого та середнього бізнесу в умовах сталого розвитку» (2019-2021 рр.).

Дисципліни, що викладає: «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Управлінський облік».

Сфера наукових інтересів – інформаційне забезпечення, автоматизація виробничих процесів, економіка підприємств, управлінська діяльність, облік

Профіль у Google Scholar

ID у наукометричній базі – https://orcid.org/0000-0002-2650-1431

Електронна поштаkafedrep@gmail.com, zhadko@umsf.dp.ua 

Робота у складі:

Голова експертної комісії акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.030504 «Економіка підприємства» в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Член галузевої конкурсної комісії з рецензування та відбору кращих студентських робіт у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства».

Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий погляд: економіка та управління».

Науковий консультант ТОВ «Мисль», ТОВ «Новація».

З 2017 року член спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01,  Університет митної справи та фінансів; з 2016 року член спеціалізованої вченої ради К 08.804.01, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України; Д 12.052.02, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Організаційна робота:

З 2011 року по теперішній час – завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств.

Член Вченої ради Університету митної справи та фінансів, член Вченої ради факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Бабенко Анатолій Григорович 

У 1962 р. закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (зараз – Полтавська державна аграрна академія), вчений агроном.

Фото Бабенко

Науковий ступінь – докт.екон.наук (1996 р.), спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою», тема дисертації «Управління підвищення продуктивності праці в агропромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)».

Вчене звання – професор (2001 р.).

Дисципліни, що викладає: «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства».

Сфера наукових інтересів – економіка, сільське господарство, управління персоналом, економіка праці

Робота у складі:

Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій:

- Університет митної справи та фінансів;

- Полтавська державна аграрна академія.

Акредитаційні комісії:

2014 р. – акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів і спеціалістів в Харківському регіональному інституті державного управління.

2009-2010 рр. – в державній комісії із ліцензування та акредитації при МОН України.

2011-2013 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України, голова державної екзаменаційної комісії за фахом управління персоналом та економіки праці (2011-2013 рр).

Електронна пошта: babenko.akademik@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Міщенко Дмитро Анатолійович 

Фото Міщенко

У 2004 р. закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціаліст з економіки підприємств.

У 2005 р. – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», магістр з педагогіки вищої школи.

У 2013 р. – Національний університет водного господарства та природокористування, магістр з державної служби.

Науковий ступінь – докт.екон.наук (2014 р.), спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління; канд.екон. наук (2009 р.) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання – професор (2016 р.).

Дисципліни, що викладає: «Підприємництво в галузях національної економіки», «Антикризове управління діяльністю підприємства».

Сфера наукових інтересів – механізм державного управління фінансовими ресурсами

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: miscenko20@rambler.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Падерін Іван Дмитрович

Падерін

Освіта – 1967 р., Московський інженерно-економічний інститут, інженер-економіст, спеціальність – економіка і організація металургійної промисловості.

Науковий ступінь – докт.екон.наук (2008 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Підвищення економічної ефективності промислових підприємств».

Вчене звання – професор (2011 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості» (2009 р.).

Дисципліни, що викладає: «Інноваційний розвиток підприємства», «Інтелектуальний бізнес».

Сфера наукових інтересів – малий і середній бізнес, маркетинг

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта – ivan.paderin@ukr.netpaderin@umsf.dp.ua 

Робота у складі:

2001-2015 рр. – член редакційної колегії наукового фахового журналу «Вісник ДДФА».

2013-2016 рр. – робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

З 2017 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01,  Університет митної справи та фінансів.

Організаційна робота:

2010-2014 рр. – завідувач кафедри економіки  підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії.

Електронна пошта: ivan.paderin@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри –Чупіс Анатолій Віталійович 
Чупіс АВ

У 1973 р. закінив Сумський філіал ХПІ ім.В.І. Леніна, «Гідравлічні системи та засоби автоматики», інженер-механік (Ю № 002233 від 12.06.1973 р.);

У 2013 р. закінчив Сумський Національний аграрний університет, «Фінанси і кредит», магістр з фінансів (СМ №43968591 від 11.01.2013 р.).

Докт.екон.наук (1993 р.) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями»), ДТ № 018175 від 26.02.1993 р.

Професор по кафедрі фінансів, ПР АР№ 001828 від 24.12.1998 р.

Академік Міжнародної академії наук Екології і Безпеки життєдіяльності (№ 02199 від 04.12.2003 р.).

Дисципліни, що викладає: «Бюджетування на підприємстві», «Економіка природокористування», «Механізми та інструменти фінансування науки».

Сфера наукових інтересів: підприємництво, маркетинг, природокористування, економіка підприємства, фінанси.

Електронна пошта: kafedrep@gmail.com, chupis@umsf.dp.ua 

Робота у складі:

Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій Д 44.887.01, Полтавська державна аграрна академія (наказ МОН № 374 від 28.02.2017 р.).

Член редколегій: міжнародного журналу «Фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік» (Czasopismo Zarządzanie Finansamii Rachunkowość), що видається аграрним університетом у Варшаві (Польща) та «Страхування в сільському господарстві. Матеріали і дослідження» (Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia), що видається Фондом соціального страхування сільського господарства (м. Краків, Польща), Вісника ПДАА.

Організаційна робота:

З 2013 по 2016 р. обіймав посаду завідувача кафедри фінансів Сумського НАУ.

Доцент кафедри – Ватченко Борис Сергійович

Ватченко Б

Освіта – 2000 р.,  Придніпровська державна  академія будівництва та архітектури, менеджер, спеціальність – менеджмент організацій;

2012 р., Дніпропетровська державна фінансова академія, магістр з державної служби, «Державна служба»;

2013 р., Дніпропетровська державна фінансова академія, спеціаліст з фінансів, спеціальність – фінанси.

Науковий ступінь – к.е.н., 2014 рік, 07 «Управління та адміністрування» (08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»), тема: «Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою оподаткування».

Доцент по кафедрі економіки підприємств (2016 р.).

Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Економіка торгівлі».

Сфера наукових інтересів: розвиток майнового потенціалу регіону, грошова оцінка майнового потенціалу регіону, судово-економічна експертиза.

Електронна адреса: vatchenkoolek@umsf.dp.ua

Організаційна робота:

Куратор академічної групи ЕП-18-1м.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Ватченко Олександра Борисівна

Ватченко О

Освіта – 1974 р., Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, інженер-будівельник, спеціальність – промислове та цивільне будівництво.

Науковий ступінь – к.е.н., 1991 рік, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Планування вартості продукції госпрозрахункових будівельних бригад».

Доцент по кафедрі організації та планування будівництва (1994 р.).

Дисципліни, що викладає: «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Вартісний інжинірінг проекту», «Управління ціноутворенням на підприємстві».

Сфера наукових інтересів: антикризове управління; управління проектами; механізм сталого розвитку; стратегія сталого розвитку.

Електронна пошта: alex1255211@gmail.com,vatchenkoolek@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:

- з 2000 року по 2018 рік – член вченої ради економічного факультету

- виконання обов’язків куратора групи ЕП-18-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Горященко Юлія Григорівна

Горященко

Освіта – 2007 р., Дніпропетровська державна фінансова академія, магістр з фінансів, спеціальність – фінанси.

Науковий ступінь – канд.екон.наук (2012 р.), спеціальність 07 «Управління та адміністрування» (08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»), тема дисертації «Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів».

Вчене звання – доцент по кафедрі економіки підприємств (2014 р.).

Відповідальний виконавець НДР кафедри за темами: «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (2016-2018 рр.); «Маркетинг і організація малого та середнього бізнесу в умовах сталого розвитку» (2019-2021 рр.).

Дисципліни, що викладає: «Стратегія і розвиток бізнесу», «Операційний менеджмент», «Статистика».

Сфера наукових інтересів – стратегічний розвиток підприємств, регіональна економіка

ID у наукометричній базі – 0000-0001-7020-1412

Електронна поштаjulia.goryaschenko@gmail.com, goryaschenko@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:

З 2014 р. по ц.ч. заступник завідувача кафедри підприємництва та економіки підприємств з наукової роботи.

З 2014 по 2019 р. заступник Голови Ради молодих учених Університету митної справи та фінансів.

Член Вченої ради факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин.

Куратор академічної групи ЕП-15-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Даценко Вікторія Володимирівна 
Даценко
Освіта – 2000 р., Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, економіст з фінансів.
Канд.екон.наук (2012 р.), спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Пенсійне страхування в фінансовій системі держави»). Доктор філософії у галузі економіки.
Вчене звання – доцент по кафедрі фінансів та державного управління (2013 р.).
Дисципліни, що викладає: «Діагностика економічного стану підприємства», «Економіка підприємства», «Маркетинг».
Сфера наукових інтересів – процеси управління капіталом підприємств, інвестиційна діяльність
Електронна пошта – vikadac1129@gmail.com
Організаційна робота:
Декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин.
Член координаційної ради з розвитку підприємництва ОДА в Дніпропетровській області.
Член громадської ради ДФС у Дніпропетровській області.
Член міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів».
Голова Вченої ради факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин.
Куратор академічної групи МК-19-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович доцент кафедри, кандидат економічних наук з 2015 року.

У 2008 році закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

Працює з 2009 року.

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Конкурентоспроможність продукції», «Економіка природокористування», «Інтелектуальний бізнес».

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика розвитку малого підприємництва».

Сфера наукових інтересів: мале підприємництво, соціальне підприємництво.

Отримав грант Фулбрайта і проходив стажування в США.

Усього опубліковано понад 25 наукових праць, з них – 1 колективна монографія, 7 статей, 17 тез доповідей.

Електронна пошта: kornetskiy@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Корнецький А.О. Аналіз впливу показників діяльності на ефективність функціонування малого підприємництва Дніпропетровської області // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – C. 77-80.
 2. Корнецький А.О. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – C. 24-26.
 3. Корнецький А.О. Механизм повышения экономической эффективности малих предприятий региона // Современный научный вестник. – 2012. - № 23(135). – С. 26-33.
 4. Корнецький А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва в Україні / Колективна монографія/ Розвиток малого підприємництва промислового регіону: монографія / За заг. ред. Н.І. Редіної. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 24-31.
 5. Корнецький А.О. Механізм підвищення економічної ефективності малих підприємств регіону / Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.

Доцент кафедри – Лебідь Ірина Олександрівна

Лебідь Ірина Олександрівна

У 2006 році закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпоративного управління гірничо-добувних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Викладає дисципліни: «Планування і контроль на підприємстві», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Стратегічне управління», «Економічне управління підприємством».

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність.

Усього опубліковано понад 18 наукових праць, з них – 2 монографії, 11 статей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах, диплом ICFM з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління ринковою вартістю підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – № 5/1. – С. 25–27.
 2. Лебідь І.О. Особливості управління репутацією підприємства // Вісник СУЕМ. – №1(16), Суми, 2014. – С. 66-74.
 3. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління персоналом в умовах соціальної відповідальності бізнесу / І.О. Лебідь, І. О. Лєско // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – №4/1 . – С.42-44.
 4. Лебідь І.О. Теоретичні основи управління змінами на підприєствах малого та середнього бізнесу // Вісник економічних наук України. – Вип.3, 2015. – С.119-125.
 5. Лебідь І.О. Місце внутрішнього контролю в системі корпоративного управління / І.О. Лебідь, В.С. Адамовська // Актуальні проблеми фінансово-господарського контролю та його ресурсного забезпечення в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р. – Кривий Ріг, 2014. – С. 130-131.

Доцент кафедри – Носова Тетяна Ігорівна 

Фото Носова Т

Освіта – 2011 р., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професіонал у сфері економіки, спеціальність – економіка підприємства.

Канд.екон.наук (2016 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств».

Дисципліни, що викладає: «Організація торгівлі», «Економіка підприємства». «Реклама та технологія бренду», «Оцінка бізнесу».

Сфера наукових інтересів – економічна безпека, управління ефективністю рекламної діяльності, підприємництво та торгівля

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаt.i.nosova.ua@gmail.com,nosova@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Пікуліна Надія Юріївна

Пікуліна

Освіта – 1972 р., Донецький інститут радянської торгівлі, економіст, спеціальність – економіка торгівлі.

Науковий ступінь – к.е.н., 2003 рік, спеціальність 051 «Економіка» (08.01.01 «Економічна теорія»), тема дисертації «Венчурний капітал в системі економічних відносин ринкової економіки».

Вчене звання – доцент по кафедрі обліку та економічного аналізу,  (2006 р.).

Дисципліни, що викладає: «Економічний аналіз», «Оцінка ефективності бізнесу», «Методи економічних і статистичних досліджень», «Аналіз господарської діяльності».

Сфера наукових інтересів: економічний аналіз підприємства.

Електронна адреса: pikulina@umsf.dp.ua

Організаційна робота:

Куратора академічної групи.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Фещенко Ольга Михайлівна

фещенко 1

Освіта:

-1987 р.; Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут; економічний факультет; кваліфікація – економіст-організатор підприємства; спеціальність – економіка підприємств;

-1978 р.; Дніпропетровський ордена Червоного Прапора металургійний інститут; технологічний факультет; кваліфікація – інженер; спеціальність – металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів.

Науковий ступінь – к.т.н. (1991 р.; спеціальність – «Металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів»; тема дисертації – «Застосування текстурованих наплавок  для підвищення довговічності деталей машин»). Вчене звання – доцент кафедри економіки підприємств (2008 р.).

Дисципліни, що викладає: «Контролінг»; «Якість продукції»; «Якість та конкурентоспроможність підприємств»; «Управління потенціалом підприємств»; «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: підприємництво; дослідження тех. процесів та маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку; сучасні тенденції розвитку електронних бізнес-технологій в Україні; організація та планування матеріально-технічного забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу; дослідження інноваційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: feschenko.olga.1953@gmail.comfeschenko@umsf.dp.ua 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:  НВП «Северстальметиз», директор філіала кафедри підприємництва та економіки підприємств.

Організаційна робота:

з 2004 р. по теперішній час - заступник зав. кафедри підприємництва та економіки підприємств з практичної підготовки студентів;

з 2008 р. по теперішній час - директор філії кафедри на ПАТ «Дніпрометиз», обєднання НВП «Северстальметиз».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри – Тимошенко Марина Вікторівна 

Тимошенко

Освіта – 1998 р., Міжнародний інститут ринкових відносин і підприємництва, економіст, менеджер банківської справи, спеціальність – фінанси і кредит.

Науковий ступінь – к.т.н., 1996 р., (05.13.02 «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»),  тема: «Математичне  моделювання теплообміну у багатошарових конструкціях з узагальненим неідеальним контактом».

Дисципліни, що викладає: «Економіка підприємства», «Управління матеріально-технічним забезпеченням», «Соціально-економічна статистика», «Бюджетування на підприємстві».

Сфера наукових інтересів: економічне зростання, стратегічне середньострокове планування, фіскальна стійкість, сталий розвиток соціально-економічної системи. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: maryna.v.tymoshenko@gmail.com,timoshenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Ільченко Вікторія Миколаївна

Ільченко

Освіта – 1996 р., Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, інженер-економіст, спеціальність – транспортний менеджмент.

Науковий ступінь – канд.екон.наук, 2018 р., 07 «Управління та адміністрування» (08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»), тема: «Удосконалення механізму сталого розвитку регіону».

Дисципліни, що викладає: «Регіональна економіка», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», тренінг-курс «Бізнес-планування».

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток регіону; соціо-еколого-економічний розвиток; механізм сталого розвитку регіону; оцінка рівня збалансованості розвитку регіону; стратегія сталого розвитку регіону; Цілі сталого розвитку; якість життя; безпека життя.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: vikusijzajac@gmail.comilchenko@umsf.dp.ua

Робота у складі:

Участь у професійному об’єднанні за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Організаційна робота:

з 2012 року по теперішній час - заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

виконання обов’язків куратора групи МК-18-1.

Міжнародна діяльність:

зарубіжне стажування - the University of Krakow AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE (2019 рік).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Михальчук Людмила Володимирівна

Михальчук

Освіта – 1980 р., Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н.А. Вознесенського, економіст, спеціальність «Фінанси та кредит».

Дисципліни, що викладає: «Логістика», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка підприємства», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Економічна безпека підприємства».

Сфера наукових інтересів: розвиток малого бізнесу, підприємництва; економічна ефективність діяльності виробничих підприємств; економічна безпека підприємства; обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.

Організаційна робота

- з 2002 по 2012 р.  – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

- з 2012 р. виконання обов’язків куратора групи.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Литвиненко Ольга Леонідівна

Черевко Ольга Леонідівна

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ, та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2010 році закінчила навчання в аспірантурі при ПВНЗ ім. А.Нобеля.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління видатками підприємства в умовах інноваційного розвитку».

З 2010 року працює в університеті.

Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Організація виробництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, менеджмент підприємства, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, стратегічне управління витратами, інвестиційний менеджмент.

Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних робіт, з них 8 наукових статей та 18 тез доповідей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: olechkasvet@gmail.comlitvinenko@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Асистент кафедри – Єссе Оксана Ігорівна асистент 

Ессе

Освіта – 2014 р., Дніпропетровська державна фінансова академія, магістр з економіки підприємства, спеціальність – економіка підприємства.

3. Дисципліни, що викладає: «Управлінський облік», «Міжнародні стандарти обліку та звітності», «Економічне управління підприємством», «Статистика».

Сфера наукових інтересів: підприємництво, розвиток малого бізнесу та його доходів, соціальне підприємництво.

Електронна пошта: k.shkirko@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Освіта – 1967 р., Московський інженерно-економічний інститут, інженер-економіст, спеціальність – економіка і організація металургійної промисловості.

2. Науковий ступінь – докт.екон.наук (2008 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Підвищення економічної ефективності промислових підприємств».

Вчене звання – професор (2011 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості» (2009 р.).

3. Дисципліни, що викладає: «Інноваційний розвиток підприємства», «Інтелектуальний бізнес».

4. Сфера наукових інтересів – малий і середній бізнес, маркетинг

Профіль у Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=wFknaswAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта – ivan.paderin@ukr.net

5. Робота у складі:

2001-2015 рр. – член редакційної колегії наукового фахового журналу «Вісник ДДФА».

2013-2016 рр. – робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

З 2017 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01,  Університет митної справи та фінансів.

6. Організаційна робота:

2010-2014 рр. – завідувач кафедри економіки  підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри Українська мова Студенту Організація навцального процесу