Склад кафедри

Завідувач кафедри, доцент – к.ю.н. Перепьолкін Сергій Михайлович  

Перепьолкін С
Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2003 році. В 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11.: «Міжнародне право» на тему «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав». Вчене звання доцента отримав по кафедрі «Адміністративного та митного права» Академії митної служби України 23 грудня 2011 року. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. 

Дисципліни, що викладає: міжнародне публічне право; міжнародне митне право; міжнародне економічне право; порівняльне конституційне право.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: psm-13@ukr.net.

Робота у складі:

Працював в органах Національної поліції України. Має досвід викладання у навчальних закладах МВС України.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 19-1

Міжнародна діяльність:

підвищення кваліфікації в рамках програми обміну досвідом CEPOL Exchange Programme з 22-24.05.2018 р. у Литовській школі поліції м. Каунас. Сертифікат «Тактичні дії двох співробітників поліції у ситуаціях, пов'язаних із затриманням небезпечної особи»;

міжнародне стажування за темою: «Інновації в науці: виклики сучасності» з 22.06.2019-22.09.2019 р. у Варненському вільному університеті імені Чорноризьця Храбра (Болгарія) м. Варна. Certificate supplement Reg. C-9790 / 22/09/2019 of Perepolkin Serhii in which was the professional development program in 180 hours by the course «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law». 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Перепьолкін С.М. Юрисдикція Міжнародного кримінального Суду та її визнання Україною / С.М. Перепьолкін // Вісн. Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. – № 10. –С. 243–250.
 2. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного митного права як категорія міжнародного права / С.М. Перепьолкін // Правова позиція. – 2017. – № 1 (18). –С. 53–62.
 3.  Перепьолкін С. М. Джерела та форми міжнародного митного права / С.М. Перепьолкін // Правова позиція. – 2017. – № 2 (19). – С. 79–84.
 4. Перепьолкін С. М. Класифікація принципів міжнародного митного права / С.М. Перепьолкін // Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2018. – Вип. 1 (81). – С. 198–207.
 5. Перепьолкін С.М. Система міжнародного митного права / С.М. Перепьолкін // Український часопис міжнародного права. – 2018. № 1. С. 48–52.
 6. Перепьолкін С.М. Стандарти міжнародного митного права / С.М. Перепьолкін // Eurasian Academic Research Journal. – 2018. – № 4 (22). – С. 13–24.
 7. Перепьолкін С.М. Термінологічна невизначеність категорій об’єкт і предмет в доктрині міжнародного митного права / С.М. Перепьолкін // Правовий часопис Донбасу. 2018 № 4 (65). С. 83–89.
 8. Перепьолкін С.М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права: шлях до парадигми / С.М. Перепьолкін // Альманах міжнародного права. 2019 № 21. С. 39–45.
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:
 1. Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / В.О. Боняк, І.А. Сердюк, В.А. Завгородній, С.М. Перепьолкін, К.О. Долгорученко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, 2018. – 74 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 081 «Право», що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти / Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Сердюк Л.М., Філяніна Л.А. – Дніпро: Дніпроп. держ. у-т внутр. справ, 2018. – 45 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Перепьолкін С.М. Митне право Європейського Союзу / Основи права Європейського Союзу : підручник / [Т. М. Анакіна, О. А. Гавриленко, Ф. Крістані та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд; [координатор проекту А. О. Червяцова] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Право, 2018. – С. 368–392.
 2. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.
 3. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного права як категорія міжнародного права / Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол. ; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 77–89.
 4. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності  : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. // Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.
 5. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд,  Л.А. Філяніна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Перепьолкін С.М. Україна та Всесвітня митна організація / С.М. Перепьолкін // Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття : етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (19 лют. 2016 р.). – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 139–141.
 2. Перепьолкін С.М. Поняття міжнародного стандарту правоохоронної діяльності / С.М. Перепьолкін // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : – матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 268–269.
 3. Перепьолкін С.М. К вопросу о признаках принципов международного таможенного права: объективность и историчность / С.М. Перепьолкін // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс] : материалы Международной заочной научнопрактической конференции (Могилев, 20 мая 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). Загл. с экрана. – С. 202–205.
 4. Перепьолкін С.М. Недосконале нормативно-правове та нормотворче забезпечення діяльності Національної поліції України / С.М. Перепьолкін // Теорія та практика правоохоронної діяльності : Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 р.) / упор. Ю.С. Назар. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – С. 260–263.
 5. Перепьолкін С.М. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду / С.М. Перепьолкін // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей XIII Міжн. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 450 – 453.
 6. Перепьолкін С.М. Банки даних ІНТЕРПОЛУ як один із засобів протидії кримінальним правопорушенням / С.М. Перепьолкін // Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки  в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листопада 2017 р.). – Дніпро: Діпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – С. 128-130.
 7. Перепьолкін С.М. Європейський поліцейський офіс (ЄВРОПОЛ) / С.М. Перепьолкін // Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). – Дніпро : Діпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 290-295.
 8. Перепьолкін С.М. Міжнародне співробітництво та судова допомога Міжнародного кримінального суду / С.М. Перепьолкін // Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. –С. 460–467.
 9. Перепьолкін С.М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права / С.М. Перепьолкін // Проблемы правового регулирования общественных отношений : теория, законодательство, практика : сб. Материалов Межд. науч.-практ. конф. Брест, 23-24 нояб. 2018 г. / БрГУ имени А. С. Пушкина ; кафедра теории и истории государства и права; редкол.: О. В. Чмыга (отв. Ред.) [и др.]. – Брест : Изд-во БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. – С.563 – 566.

Доцент кафедри – Адашис Людмила Іванівна.  

Адашис

У 2003 році закінчила Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

К.ю.н., 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України», 
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
12 ДЦ № 031657, 2012 р.
Дисципліни, що викладає: “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини”, “Основи права ЄС”, “Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування”, “Європейська правова традиція. Право ЄС”

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:
Куратор групи МП 18-1
Міжнародна діяльність:
Приймала участь у міжнародному освітньому проекті як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland) у 2016 році

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 2. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 3. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf
 4. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.[IndexCopernicus]
 5. Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат?// Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 39-46.
 6. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі [Текст] / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.
 7. Адашис Л. І. Місцеві референдуми: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. І. Адашис, М. В. Маковецький // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 47-52.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:

 1. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни „Правознавство” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 43 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з дисципліни „Конституційне право України” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 69 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6.
 2. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі // ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 320-324.
 3. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 4. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 5. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 6. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 7. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 8. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 9. Адашис Л. І. Боротьба з корупцією в Україні: черговий етап сподівань / Л.І. Адашис, Я.Р. Де-Луко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 24-27.
 10. Адашис Л. І. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні / Л.І. Адашис, Н.М. Романова // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 28-31.
 11. Адашис Л. І. Арбітражне судочинство: чи є необхідність у господарських судах України? / Л. І. Адашис, А. С. Гребенюк // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 25-28.
 12. Адашис Л. І. Громадянські права і свободи у демократичній державі / Л.І. Адашис, К. А. Бобриньова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 8-11.
 13. Адашис Л. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Адашис, О.О. Даніленко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 29-32.
 14. Адашис Л. І. Європейський стандарт: людина – найвища соціальна цінність // Правова реформа та забезпеченні демократизаційних процесів і національної безпеки в україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ, АМСУ, 2014 р. – С. 20-22.
 15. Адашис Л. І. Конституційний Суд України як об’єкт судової реформи в Україні / Л.І. Адашис, В.С. Ткачук // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy: Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia, Sladkovienvn, Slovenskarepublika, 28-29 oktobra 2016. – Sladkovienvn : VysokaskolaDanubius, 2016. – p.27-30.
 16. Адашис Л. І. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 17. Адашис Л. І. Переваги та недоліки запровадження адвокатської монополії в Україні / Л.І. Адашис, Ю.К. Копійко // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 18-20. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 18. Адашис Л. І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
 19. Адашис Л. І. Проблеми процесу децентралізації в Україні / Л.І. Адашис, А. О. Міх // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 33-37.
 20. Адашис Л. І. Проблеми реалізації особистих прав і свобод людини в Україні / Л.І. Адашис, Т. В. Андронік // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 6-8.
 21. Адашис Л. І., Кукуруз О. В. Проблемні питання виборчої системи Сполучених Штатів Америки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення». – Запоріжжя, 2014. – С. 22-25.
 22. Адашис Л.І. Еволюція правового статусу міського голови / Л.І. Адашис, О.С. Переяславець // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 40-43.
 23. Адашис Л.І. Інститут префектів в Україні: перспективи розвитку / Л.І. Адашис, К.В. Телешова // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 43-46.
 24. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 25. Адашис Л.І. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як орган управління у взаємовідносинах із суспільством чи черговий дублюючий бюрократичний механізм / Л.І. Адашис, М.О. Кравчук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 25-27.
 26. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 27. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 28. Адашис Л.І. Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності суддів шляхом їх кваліфікаційного оцінювання / Л.І. Адашис, І.І. Москаленко // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 28-30.
 29. Адашис Л.І. Проблемні питання формування Верховної Ради України / Л.І. Адашис, Д.В. Ляшенко // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 11-14.
 30. Адашис Л.І. Судова реформа: деякі особливості / Л.І. Адашис, І.В. Пізнюр // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 15-18.
 31. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 32. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.

Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність2.    
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підгрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу3.    
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС4.    
 4. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради ЄС5.    
 5. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку

 

Доцент кафедри - Кохан Ганна Леонідівна

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію, за спеціальністю «Правознавство», юрист

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 10 років

Проходила підвищення кваліфікації:

 • у 2016 р. – Нотаріальна палата України, сертифікат про підвищення кваліфікації б\н від 10.11.2016 р.
 • у 2015-2016 рр. – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Центр консалтингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 869796 від 26.05.2016 р.

у 2015 р. – Нотаріальна палата України, сертифікат про підвищення кваліфікації б\н від 27.06.2015 р.

Основні дисципліни, що викладає: Міжнародно-правові механізми захисту прав людини, Міжнародне публічне право (Основи теорії, Основні галузі та інститути), Право зовнішніх зносин та основи дипломатії

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Кохан Г. Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону Про медіацію в Україні / Ганна Кохан // Право і суспільство. – 2016. – № 6.
 2. Кохан Г. Проблемні питання щодо трансплантації людських органів в Україні в аспекті їх правового регулювання/ Ганна Кохан // Науковий вісник ХДУ. Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 6.
 3. Кохан Г. Порядок проставлення апостилю з урахуванням останніх змін до законодавства України [Електронний ресурс] / Ганна Кохан. – Режим доступу: http://www.npu.dp.ua/ua/metodichni-materiali/318-poryadok-prostavlennya-apostilyu-z-urakhuvannyam-ostannikh-zmin-do-zakonodavstva-ukrajini
 4. Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2014. – № 2. – С.64–74.
 5. Кохан Г. Перспективи впровадження в нотаріальний процес України забезпечення доказів нотаріусами / Ганна Кохан // Нотаріат України : науково-практичний журнал. – 2014. – № 9. – С.42–46.
 6. Кохан А. Перспективы развития обеспечительного производства в нотариально-правовом поле Украины / А. Кохан, О. Сидоренко // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С.142–144.
 7. Кохан Г. Застосування норм корпоративного права щодо повного товариства в нотаріальній практиці / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2012. – № 1. – С.213–216.
 8. Кохан Г. Укладання та нотаріальне посвідчення шлюбного договору / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2012. –№ 4. – С.96–103.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Кохан Г. Л. Участь у семінарі-практикумі: Проблемні питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в аспекті останніх змін до законодавства. Практичні шляхи їх вирішення. Спадкування за законом та за заповітом. Видача свідоцтва про право на спадщину. Зміни до законодавства України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Особливості встановлення нотаріусом особи за біометричними паспортами та ID картками. Особливості перевірки фактів реєстрації та розірвання шлюбів, місць реєстрації фізичних осіб з огляду на законодавчі зміни. Перспективи роботи з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану (10 листопада 2016 року). – Київ: Нотаріальна палата України, 2016.
 2. Кохан Г. Л. Участь у семінарі: Особливості реєстрації речових прав при посвідченні окремих правочинів. Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу. Архівна справа (27 червня 2015 року). – Київ : Нотаріальна палата України, 2015.
 3. Кохан Г. Л. Участь у конференції: Адаптація національної нормативно-правової бази щодо регулювання ринку нерухомості в Україні до норм та стандартів Європейському Союзі : всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27-28 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ : Нотаріальна палата України, 2015.
 4. Кохан Г. Л. Участь у академічних слуханнях: Актуалітети сьогодення українського нотаріату. Шляхи розвитку сучасного нотаріату в умовах вступу до Міжнародного Союзу Латинського нотаріату (11 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Академія нотаріату України, 2014.
 5. Кохан Г. Л. Участь у семінарі: Практика застосування Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” у практичній діяльності нотаріусів. Застосування електронного підпису в нотаріальній практиці. Нотаріальне діловодство і звітність. Документування та зберігання архивів державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Право спільної власності подружжя. Права та обов’язки подружжя по утриманню(7-8 жовтня 2012 р.). – Яремче : Українська нотаріальна палата, 2012.
 6. Кохан Г. Л. Боротьба з торгівлею людьми: порівняльний аналіз законодавства України з міжнародними нормами / Г. Л. Кохан // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 квітня 2012 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут, 2012.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. З 2016 р. – керівництво студентським науковим гуртком «Юридичне забезпечення міжнародних відносин, зовнішньоекономічної діяльності».

Доцент кафедри - Стрижак Ія Володимирівна

Стрижак Ія

У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).

У 2013 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.

Електронна пошта: iya.stryghak.gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті:

 1. Стрижак І.В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І.В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Стрижак І.В.Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Стрижак // Право і безпека. – 2005. – №3. – С. 67−75
 3. Стрижак І. В.Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005.– №30. – С. 356−361.
 4. Стрижак І. В.Правова природа договору переробки давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак //Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії«цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В.Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока //Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В.Правова характеристика спадкового договору/ І. В. Стрижак,Ю. Ю. Рак //Форум права. – 2013. – № 1. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В.Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак /Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Стрыжак И. В. Проблема эффективности содействия защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами Украины / И. В. Стрыжак//Проблемы гражданского права и процесса: сборник материалов научн. студенческого кружка при кафедре гражданского права. Вып. 2 / под.ред. ст. преп. каф. гражд. права И.И. Шарапова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 150 с. (С. 141–145.)

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Стрижак І. В.Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Стрижак //Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Стрижак І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків:Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Стрижак І. В.Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В.Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В.Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В.Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10. Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11. Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12. Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна //Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13. Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів : тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. – С. 238-239.
 14. Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш //Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15. Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16. Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17. Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро:Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.

Доцент кафедри - Філяніна Людмила Анатоліївна

фото Филянина

У 2000 р. закінчила Університет внутрішніх справ, магістр 

К.ю н., (2011 р., 12.00.11. – «Міжнародне право», «видача злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи»). Доцент кафедри конституційного та міжнародного права, 2013 р.)

Дисципліни, що викладає: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Судову системи та порівняльне судове право», «Право зовнішніх зносин та основи дипломатії», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини та світова політика»

Сфера наукових інтересів. Профіль у Google Scholar. Електронна пошта.

Міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародні територіальні спори; https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=AhrvMzsAAAAJ; Filyanina.la@gmail.com

Робота у складі:

- галузевих експертних рад;

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Акредитаційної комісії;

- Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри;

- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу;

- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту);

- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

- виконання обов’язків куратора групи.

Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті;

- зарубіжне стажування;

- залучення до міжнародної експертизи.

У 2018 р. пройшла наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Республіка Польща, м. Варшава) за підтримки польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»

8. Публікації (за останнні 5 років. Подаються у вигляді документу із розширенням pdf).

 

Публікації

Доцент кафедри, к.юр.н., доц. Філяніна Людмила Анатоліїівна (за останні 5 років)

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,

Index Copernicus

Філяніна Л.А., Любова Н.О. Трафікінг – сучасна форма рабства в Україні: причина та наслідки Юридичний науковий електронний журнал №1, 2018 С. 218-220

Філяніна Л.А., Біденчук Т.М. Дезінтеграційні процеси Європейського Союзу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. - № 3 – С. 30-33

Філяніна Л.А. Армія VS жінки: питання гендерної рівності в деяких сучасних збройних силах світу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. – 2018. – Спеціальний випуск № 3 (94) «права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». – С. 215-219 (280 с.)

Філяніна Л.А., Березняк В.С. Питання видачі особи, яка має множинне громадянство Юридичний науковий електронний журнал № 6, 2018 С. 392-395.

У закордонних фахових виданнях

1. Філяніна Л.А., Орлова О.О., Мороз Ю.Г. Етнічний профайлінг як складова порушення принципу недискримінації в сфері правоохоронної діяльності International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27–28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 45-48.

2. Філяніна Л.А., Орлова О.О., Мороз Ю.Г. Етнічний профайлінг як фактор дискримінації у правоохоронній діяльності Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice,  April 17, 2018  Lublin 2018, Р.58-61

3. Філяніна Л.А., Філянін Є.П. Фундаментальні правила академічної доброчесності Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 5 – 17.11.2018). – Варшава, 2018. – С. 75-78

4. Філяніна Л.А., Мороз Ю.Г. Проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні International scientific and practical conference  Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad; Izdevnieciba Baltija Publishing, p.83-87

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

Філяніна Л.А. Роль закордонних державних органів зовнішніх зносин у сприянні повернення жертв трафікінгу із-за кордону на територію України /Л.А.Філяніна// Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 20, 21. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 95-99.

Філяніна Л.А., Гринь К.Р. Криміналізація злочинів у сфері торгівлі людьми : міжнародно-правовий аспект /Л.А.Філяніна, К.Р., Гринь//  Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ». – 2017. - № 2 – С. 214-220.

Філяніна Л.А., Любова Н.О. Геноцид як один із найжорстокіших міжнародних злочинів /Л.А.Філяніна, Н.О. Любова//  Юридичний науковий електронний журнал 2016. – № 5. – С. 163-165

Філяніна Л.А. Правові підстави екстрадиції відповідно до міжнародно-правових норм та національного законодавства України /Л.А.Філяніна// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ». – 2016. - № 2 – С. 68-73.

Філяніна Л.А. Міжнародний досвід запобігання і боротьби з організованою злочинністю /Л.А.Філяніна// Придніпровський правничий часопис : науковий журнал. – 2016. – № 2 (2). – С. 87-91.

Філяніна Л.А., Гузема В.І. Сучасні реалії міжнародно-правових засобів вирішення міжнародних територіальних спорів /Л.А.Філяніна, В.І.Гузема// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ». – 2015. - № 3 – С. 68-73.

Філяніна Л.А. Політико-правові аспекти принципів підтримання міжнародного миру та безпеки /Л.А.Філяніна// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць.– 2014. - №1. – С. 63-67

Підручники, навчальні посібники

1. . Конституційне право України: Навч. посібник (для підгот. до іспиту за кредитно-модульною системою навчання) Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.О. Боняк та ін. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 293 с.

2. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд,  Л.А. Філяніна]; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.

3. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

Монографії

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

Філяніна Л.А., Біденчук Т.М. Вступ до НАТО: стратегічний вибір України /Л.А.Філяніна, Т.М.Біденчук// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. – 2019. – C. 130-131

Філяніна Л.А. Міждержавне співробітництва у протидії проявам міжнародної злочинності в умовах технологічно прогресу /Л.А.Філяніна//  Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. – 2019. – C. 129-130

Філяніна Л.А. Інтеграційний розвиток співробітництва держав у протидії міжнародній злочинності /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: матеріали наук. Семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Діпроп. держ. Ун-т внутр. справ, 2019. С.84-85

Філяніна Л.А. Ідентифікація особи як потерпілої від злочину (торгівлі людьми) /Л.А.Філяніна// Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – C.204-208

Філяніна Л.А. Любова Н.О. Співробітництво України й Інтерполу в організації оголошення підозрюваних у міжнародний розшук /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: зб. матеріалів курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2018» (Київ, 25 квіт. 2018 р.). – відп. ред. А.А.Кріпак.К. : Ін-т крим.- викон. служби, 2018. – С.55-60

Філяніна Л.А., Любова Н.О. Протидія торгівлі людьми в умовах реформування органів Національної поліції /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – С.286-288.

Філяніна Л.А. Співробітництво України і Організації північноатлантичного договору запорука міжнародної безпеки /Л.А.Філяніна// Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – С.281-283.

Філяніна Л.А. Захист прав жертв трафікінгу: міжнародний аспект /Л.А.Філяніна// Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. C. 162-165

Філяніна Л.А. Правові наслідки окупації Автономної Республіки Крим: територіальні питання українсько-російських відносин /Л.А.Філяніна// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 82-84.

Філяніна Л.А. Актуальні питання партнерських відносин НАТО-Україна /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.354-356

Філяніна Л.А. Стан захисту прав людини на тимчасово окупованій території України: міжнародний аспект /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.132-134

Філяніна Л.А. На межі виживання: проблеми захисту прав людини на тимчасово окупованій території України /Л.А.Філяніна// Збірник тез круглого столу, присвяченого 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 11 груд. 2017 р.). – К.: ДНДІ МВС України, 2017. C. 151-153.

Філяніна Л.А., Любова Н.О. Протидія торгівлі людьми в умовах реформування органів національної поліції /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І.А. Сердюк, канд. юрид. Наук, доц.. Л.М. Сердюк. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2017. – С. 215-217

Філяніна Л.А. Україна – Європейський Союз – НАТО: спільна безпекова політика /Л.А.Філяніна// Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. – Полтава : Россава, 2017. – Ч. 1. – С.140-142.

Філяніна Л.А. Практика Європейського Суду з прав людини щодо виняткових обставин відступати від зобов’язань передбачених конвенцією /Л.А.Філяніна// Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права: матеріали круглого столу (м. Дніпро, 24 листоп. 2017 р.); уклад.: д-р юрид. наук, доц. А.М. Кучук; канд. юрид. наук, доц. О.О. Орлова. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – С.65-68.

Філяніна Л.А. Деякі аспекти співробітництва держав щодо забезпечення глобальної безпеки /Л.А.Філяніна// Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – Т. 1. – С.427-429

Філяніна Л.А. Використання національної бази даних ДНК профілів для розкриття злочинів /Л.А.Філяніна// Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 листоп. 2017 р.) – Дніпро : Дніпроп. дер. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. –  С. 144-146

Філяніна Л.А. / НАТО – Україна: перспективи партнерських відносин Л.А.Філяніна// Двадцяті економіко-правові дискусії – www.spilnota.net.ua. Львів, 2017. – С. 78-80

Філяніна Л.А. Дотримання державами принципу незастосування сили або погрози силою – запорука гарантування підтримання миру, безпеки і справедливості /Л.А.Філяніна// Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 470-471.

Філяніна Л.А. Деякі міжнародні стандарти забезпечення безпеки осіб, які сприяють кримінальному судочинству /Л.А.Філяніна// Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2017 р. — Одесса: ОДУВС, 2017. — С.151-153..

Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво щодо повернення в Україну постраждалих від торгівлі людьми /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 654-657

Філяніна Л.А. Відшкодування збитків особам, постраждалим від торгівлі людьми (міжнародний аспект) /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро : Діпроп. держ. ун-т внутр.. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч.2 – С. 249-251

Філяніна Л.А. Формування бази даних ДНК профілів в Україні: проблеми та перспективи /Л.А.Філяніна//

Філяніна Л.А. /Л.А.Філяніна// Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри : матеріали науково-практичного семінару (м. Дніпро, 7 груд. 2016 р.) ; укладачі: канд. юрид. наук, доц. І.А. Сердюк, Ю.Г. Мороз. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра, 2017. – С. 153.

Філяніна Л.А. Інформаційно-телекомунікаційна система «І – 24/7»/Л.А.Філяніна// Матеріали VІ-их Наукових читаннь присвячених пам’яті академіка В.В.Копєйчикова / Редкол.: А.М. Завальний, Н.В. Лазнюк, Д.О. Тихомиров.– К.: НАВС, 2016. – С.144-145

Філяніна Л.А. Глобальна інформаційна система Інтерполу «І-24/7»: історія створення і розвитку /Л.А.Філяніна// Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 6 жовтня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 143-146.

Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво держав у протидії торгівлі людьми /Л.А.Філяніна// Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 7-8 жовтня 2016 р. –  Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016 –С. 107- 110

Філяніна Л.А. Захист прав потерпілих осіб від торгівлі людьми : міжнародний аспект /Л.А.Філяніна// Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 29 вересня 2016 р., Тернопіль, 2016.-С.7-10

Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво держав у протидії злочинності в рамках міжнародних організацій /Л.А.Філяніна// Кафедра теорії держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 червня 2016 р.) – Київ, 2016. – С. 120-122.

Філяніна Л.А. «SIS – гарант громадської безпеки на території Шенгенської зони»/Л.А.Філяніна// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 200-202 c.

Філяніна Л.А. Взаємодія правоохоронних органів держав із міжнародними організаціями у боротьбі із злочинністю /Л.А.Філяніна// Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. Держ.ун-т внутр.. справ, 2016. С.372-374

Філяніна Л.А. Принцип незастосування сили або погрозою сили як міжнародно-правовий засіб забезпечення миру /Л.А.Філяніна// Суверенність, незалежність, конституційність : становлення та розвиток української держави : зб. Матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.) / МВС України, Харків. Нац.. ун-т внутр..справ. – Харків, 2015. – 144 с. С. 133-136

Філяніна Л.А. Територіальні суперечки в міжнародному праві /Л.А.Філяніна// Права людини: онтологічний та гносеологічний виміри  : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 2 груд. 2014 р.) ; укладач: канд. юрид. наук, доц. О.В. Талдикін, І.А. Сердюк – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 61-65

Філяніна Л.А. Принцип незастосування сили або погрозою сили основа мирних і дружніх стосунків /Л.А.Філяніна// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони громадського порядку та застосування громадської безпеки» (14 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. – С. 203-233

Філяніна Л.А. Міжнародно-правові аспекти застосування сили при вирішенні територіальних питань /Л.А.Філяніна// Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми юридичної науки в контексті розвитку громадянського суспільства» (29 квітня 2014 року, ДДУВС).

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри