Склад кафедри

Кафедра налічує 10 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких – 1 доктор юридичних наук, професор та 8 кандидатів юридичних наук, у тому числі 5 доцентів.

Завідувач кафедри – Варава Володимир Вікторович

Варава Володимир ВікторовичУ 1982 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, кваліфікація «Гірничий інженер-механік», спеціальність «Гірничі машини і комплекси»;  у 1989 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського, кваліфікація «Юрист», спеціальність «Правознавство».
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук; 2007 рік; спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; тема дисертації «Проблеми діяльності органів дізнання у митній службі України». Вчене звання: доцент; 2011 рік.
Дисципліни, що викладає: «Законодавство про оперативно-розшукову діяльність»,  «Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою», «Досудове розслідування контрабанди».
Сфера наукових інтересів:актуальні проблемикримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; питання викриття кримінальних правопорушень у митній сфері. 

Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: wolodymyr.warawa@gmail.com, varava@umsf.dp.ua 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальнітю: член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Організаційна робота: заступник завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін; в.о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін; куратор (наставник) групи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Тертишник Володимир Митрофанович

Тертишник Володимир Митрофанович

У 1979 році з відзнакою закінчив вищу слідчу школу МВС СРСР, одержав спеціальність юрист-правознавець.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук; 2009 рік; спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; тема дисертації ««Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».
Вчене звання: професор; 2012 рік.
Дисципліни, що викладає: «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми кримінального права і процесу», «Діяльність адвоката у кримінальному провадженні», «Гарантії прав і свобод людини у кримінальному процесі. Здійснює наукове керівництво дисертантами, аспірантами,  магістерськими та дипломними роботами.
Сфера наукових інтересів:верховенство права, правова держава, концептуальні проблеми захисту прав і свобод людини, доказове право, слідчі дії, удосконалення досудового слідства та діяльності судової влади, реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини у сфері правосуддя.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: kreativlad@i.ua, tertishnik@umsf.dp.ua

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Академік Академії політичних наук України.
Організаційна робота: член редакційних колегій журналів «Правова позиція», «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Карнаухов Олександр Вячеславович

Карнаухов Олександр Вячеславович

У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут та здобув вищу освіту в за спеціальністю «Правознавство»;
З 1988 по 2003 рік працював в правоохоронних органах та суб’єктах господарювання за юридичним напрямом.
У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема дисертації «Криміналістичне забезпечення дізнання у справах про контрабанду (за матеріалами Державної митної служби України)».
3 квітня 2014 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання «Доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно- розшукової діяльності».
Сфера наукових інтересів : кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза.
Дисципліни що викладає: «Криміналістика», «Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою», «Досудове розслідування справ про контрабанду», «Судова експертиза».

Профіль у Google Scholar
Електронна пошта:olexandr. karnauhov@gmail. com, karnauhov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Гмирко Валерій Петрович

Гмирко Валерій ПетровичУ 1975 р. закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського. Кваліфікація "Юрист", спеціальність "Правознавство".
Кандидат юридичних наук. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації "Проблеми діяльності слідчого в умовах інформаційної невизначеності в процесі розслідування" . Вчене звання –  доцент (1988 р.)
Викладає  дисципліну "Кримінальний процес".

Сфера наукових інтересів: філософія права; діяльнісна методологія; методологія наукових досліджень (діяльнісний підхід); теорія ухвалення рішень; доведення в судовому процесі; досудове провадження; провадження в суді першої інстанції. 
Профіль у Google Scholar
Електронна поштаgmyrkovp@gmail.com, gmirko@umsf.dp.ua
Відповідальний виконавець кафедральної наукової теми «Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у митній сфері» на 2016-2020 роки. Державний реєстраційний номер № 0116U003914
Адвокат із 1994 р. Співробітник Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики НАПрН України.

Від лютого 1998 р. по квітень 2013 р. обіймав посаду декана юридичного факультету АМСУ.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Davlatov

Доцент кафедри – Давлатов Шавкат Бобоєвич

У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого (м. Харків), спеціаліст, кваліфікація - юрист

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, (тема дисертації "Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством України)

Досвід роботи за фахом: 15 років:

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне виконавче право.

Дисципліна, що викладає у поточному навчальному році: Кримінальне право, Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві.

З 2011 року очолює діяльність юридичної клініки при юридичному факультеті Університету митної справи та фінансів 

Електронна пошта: Dawlatow @ ukr.net, davlatov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Давлатов Ш.Б. Зародження і розвиток інституту додаткових покарань у вітчизняному кримінальному праві: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал.-2007. №4. С. 252-255
 2. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. -2008. –Вип. 48. –С. 203-212
 3. Давлатов Ш.Б. Деякі проблемні аспекти загальних засад призначення покарань: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Митна справа: Науково аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. 2008. - №3. – С. 62-67
 4. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн: юридические статьи/ Ш.Б. Давлатов // Науковий вісник Дніпропетровського державного Університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. №3 (39). ¬392 с.
 5. Давлатов Ш.Б. Поняття призначення додаткових покарань /Ш.Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України [Серія: «Право. –2010. –№2(5). – С.130-135.
 6. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткового покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення: Матеріали між нар. наук. – практ. конф.10 квітня 2009. – Одеса. ОДУВС, 2009. ¬ 395 с.
 7. Давлатов Ш.Б. Проблеми вдосконалення правил призначення додаткових правил // «Права людини: теорія, реальність, перспективи» Матеріали регіональної науково – практичної конференції.05 грудня 2008 року Дніпропетровськ ДДУВС, 2008.-95 с.
 8. Давлатов Ш.Б. Особливості застосування конфіскації майна за контрабанду // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України: Матеріали ІІІ - між нар. наук. – практ. конф.17 жовтня 2008 р. –Дніпропетровськ: Академії митної служби України, 2008. -460 с. (с. 341-344)
 9. Давлатов Ш.Б. Призначення позбавлення права керувати транспортними засобами як вид додаткового покарання // «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 жовтня 2009 р. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 390 с.
 10. Давлатов Ш.Б. Призначення штрафу як додаткового виду покарання / Ш.Б. Давлатов // Науковий Вісник Львівського університету внутрішніх справ: серія юридична. – 2009. –№2. – С.200-206.
 11. Давлатов Ш.Б. До проблеми кримінально-правових заходів боротьби з контрабандою зброї та боєприпасів // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. 23-24 жовтня 2009р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ ДДУВС, 2009. ¬ 95 с.
 12. Давлатов Ш.Б. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за контрабанду товарів // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 27 листопада 2009 р.
 13. Давлатов Ш.Б. Проблемні питання призначення додаткових покарань неповнолітнім //Международные стандарты прав человека и проблемы их реализации в уголовном и уголовно-процесуальном законодательстве стран СНГ: Материалы международной научно-практической конференции 28-29 мая 2010 года. ¬ г. Харьков
 14. Давлатов Ш.Б. Особливості застосування системи кримінальних покарань до неповнолітніх /Ш.Б. Давлатов// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасний проблеми – 2011». 14-15 квітня 2011 року. С. 3-5
 15. Давлатов Ш. Б. Позбавлення права обіймати певні посади або провадити певну діяльність як додатковий вид покарання / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2012. - № 2. - С. 53-57.
 16. Давлатов Ш. Б. Поняття та система додаткових покарань / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2013. - № 1. - С. 86-92.
 17. Давлатов Ш. Б. Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2014. - № 1. - С. 127-132.
 18. Давлатов Ш.Б. Аналіз доцільності застосування конфіскації майна за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки / Ш.Б. Давлатов, Р.А. Циндра // "Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 квітня 2015 р.) - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2015. - Ч. ІІ. - с.104-107.
 19. Давлатов Ш.Б. Застосування конфіскація майна як додаткового покарання / Ш.Б. Давлатов// "Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності" (Одеський державний університет внутрішніх справ ,13 листопада 2015 року)- Одеса.
 20. Давлатов Ш.Б.//" Актуальні проблеми призначення та виконання конфіскації майна та їх вплив на перспективи існування даного покарання у кримінальному праві України "/ Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України( фахова стаття). Ужгородський національний університет" електроні науково фахові видання "Порівняльно – аналітичне право"Серія:.-Право.-30.10.2015.
 21. Давлатов Ш.Б. Міжнародна наукова конференція" Європейський простір знань і проблеми освітнього права України / В.В.Ченцов, Ш.Б.Давлатов// " До питання актуалізації статусу юридичних клінік вищих навчальних закладів відповідно до їх суспільної функції" електронно - фаховий журнал Часопис Академії адвокатури України - 2016.
 22. Давлатов Ш.Б. Міжнародна науково-практична конференція " Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства/ Ш.Б.Давлатов, Т.О.Антонова, К.М.Герега// "Види неправильної кримінально -правової кваліфікації-центр правових наукових досліджень. - Київ. - 8-9 квітня 2016.

Доцент кафедри – Батраченко Тетяна Сергіївна

BatrachenkoУ 2009 році здобула вищу юридичну освіту у Луганському університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка    (м. Луганськ, Україна) та здобула кваліфікацію магістра права.
З 2008 по 2010 рік займалася адвокатською практикою.
Викладає в Університеті митної справи та фінансів з 2011 року.
З червня 2018 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.
У 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Основний напрям наукової роботи – злочини у сфері виборчого права України.
Електронна адреса – tatyanabatrachenko@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення фінансування на виборах: відповідність до виборчого законодавства / Т. С. Батраченко // Вісник ЛДУВС. Спец.вип. «Актуальні проблеми діяльності правоохоронних органів» – 2013. – №3. – С. 108-113.
 2. Батраченко Т.С. Визначення чинників протидії політичній корупції як засіб забезпечення економічної безпеки в Україні / Т.С. Батраченко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29 листопада 2013 р., Дніпропетровськ, 2013. – С. 284-286.
 3. Батраченко Т.С. Визначення окремих проблемних питань щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб / Т.С. Батраченко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право» – 2013 – №2 – С. 12-17.
 4. Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : дис. ... канд. юрид. наук / Т. С. Батраченко Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013.
 5. Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування на виборах / Науковий часопис Національної академії прокуратури України № 4, 2014.
 6. Батраченко Т.С. Особливості об’єкта злочину порушення порядку фінансування на виборах / Т.С. Батраченко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право» – 2015 – №1.
 7. Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : монографія / Т.С. Батраченко. – Адверта, Дніпропетровськ, 2016 – 181 с.

Доцент кафедри – Коросташова Ірина Миколаївна

Korostashova
У 1998 році здобула вищу юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (м.Харків, Україна) та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2012 році здобула другу вищу освіту в Інституті інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» в м.Київі та здобула кваліфікацію професіонала з інтелектуальної власності.
У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації :«Організаційно-правові засади контролю в митній службі України».
У 2013 році присуджено вчене звання доцента.
Викладає дисципліни: «Організація судових та правоохоронних органів», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Проблеми кримінально-виконавчого права».
Сфера наукових інтересів: охорона та захист прав інтелектуальної власності; організація судових та правоохоронних органів; публічна влада та публічна служба; державний контроль; організаційно-правові аспекти протидії корупції; адміністративно-правова охорона; механізм адміністративно-правового регулювання; адміністративні процедури, митні процедури та митні формальності. 

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаirynakorostashova@ukr.netkorostashova@umsf.dp.ua 

З 1989 по 2013 рік працювала на державній службі: в судових органах, органах юст иції та митних органах.
Викладає в Академії митної служби України з 2000 року.
Працює в Університеті митної справи та фінансів з 2013 року.
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Здійснює керівництво навчальною групою у якості куратора.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Єфімова Інна Веніамінівна

Ефимова ИВ1У1990 році закінчила Ленінградський ордена Дружби народів державний інститут культури ім. Н.К. Крупскої, кваліфікація «Організатор-методист культурно-просвітни-цької роботи», спеціальність «Культурно-просвітницька робота»; у 2009 році закінчила Академію митної служби України, факультет післядипломної освіти, кваліфікація «Юрист», спеціальність «Правознавство».
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук; 2016 рік; спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; тема дисертації «Оперативно-розшукове забезпечення безпеки працівників митниці».
Дисципліни, що викладає:«Криміналістика», «Судові системи та порівняльне судове право», «Законодавство про оперативно-розшукову діяльність»,   «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право».
Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; питання основ формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (у митній сфері).
Електронна пошта: inka_vitaminka@i.ua
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».
Організаційна робота: заступник директора навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін; куратор групи П 16-3.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Головійчук Ленура Таїрівна

Головійчук

У 2009 році здобула вищу юридичну освіту в Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ, Україна) та здобула кваліфікацію спеціаліста з права

З 2009 по 2012 рік працювала на кафедрі кримінально-правових дисциплін

Викладає в Університеті з 2015 року.

У 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема дисертації «Кримінальна характеристика та запобігання зловживання владою або службовим становищем працівників державної фіскальної служби України»

Електронна адреса: kpd307@ukr.net, goloviychuk@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Головійчук Л. Т. Зв’язок митних злочинів з відмиванням «брудних» грошей і інших економічних злочинів / Л. Т. Головійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. – 2012. – № 2 (9). – С. 96–100.
 2. Головійчук Л. Т. Причини та умови злочинності у сфері службової діяльності працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 95–100.
 3. Головійчук Л. Т. Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів / Л. Т. Головійчук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2013. – № 2 (II). – С. 179–185.
 4. Головійчук Л. Т. Характеристика особи злочинця працівника митних органів [Електронний ресурс] / Л. Т. Головійчук // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 3–1. – С. 306–308. – Режим доступу : www.pap.in.ua.pdf.
 5. Головійчук Л. Т. Сучасні проблеми попередження злочинів у митній сфері / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : науковий фаховий журнал. Серія: Право. – 2013. – № 21. – Ч. ІI. – Т. 3. – С. 21–24.
 6. Головійчук Л. Т. Основні напрями загальносоціального попередження злочинів у сфері митної діяльності / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : науковий фаховий журнал. Серія: Право. – 2013. – № 22. – Ч. ІI. – Т. 3. – С. 27–30.
 7. Головийчук Л. Т. Разграничение злоупотребления служебным положением с другими коррупционными деяниями / Л. Т. Головийчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 8/3 (302). – С. 69–73.
 8. Головійчук Л. Т. Спеціально-кримінологічні заходи попередження зловживань владою або службовим становищем серед працівників митниць Міністерства доходів та зборів України / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – 2013. – Спеціальний випуск (№ 69). – С. 267–273.
 9. Головійчук Л. Т. Основні напрями спеціально-кримінологічного попередження злочинів у сфері митної діяльності / Л. Т. Головійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. – 2013. – № 2 (11). –С. 155–161.
 10. Головійчук Л. Т. Працівники митних органів як суб’єкти службових злочинів / Л. Т. Головійчук // Кримінальне право, кримінологія та кримінальний процесс: історія, тенденції, проблеми : матеріали VII міжвуз. студ. наук. конф. (Дніпропетровськ, 17 квіт. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – С. 31–33.
 11. Корупція серед співробітників Державної фіскальної служби України / Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія право №32. Ч. II ,2015 р. - c.27
 12. Детермінація зловживань владою або службовим становищем працівників митних органів Державної фіскальної служби України / Науковому журналі «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» № 4 (2015) – с. 179.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Головийчук Л. Т. Разграничение злоупотребления служебным положением с другими коррупционными деяниями / Л. Т. Головийчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 8/3 (302). – С. 69–73.
 2. Головийчук Л. Т. К вопросу спеціального субъекта преступления – работников таможенных органов/ Л. Т. Головийчук // Legea si viata : международный научно-практический правовой журнал. – 2016. – № 1/3 (289). – С. 20–23.

Тези конференції:

 1. Головійчук Л. Т. Корупція в митних органах / Л. Т. Головійчук // Законність і правопорядок: механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 трав. 2012 р.) : у 2 т. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.2. – С. 48–49.
 2. Головійчук Л. Т. Проблеми запобігання службових злочинів серед працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 р.) ; упоряд. канд. юрид. наук В. В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 157–161.
 3. Головійчук Л. Т. Сучасні напрямки митної політики в Україні щодо боротьби з контрабандою / Л. Т. Головійчук // Наука України. Перспектива та потенціал : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. (Одеса, 30–31 трав. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Одеса, 2012. – С. 102–105.
 4. Головійчук Л. Т. Причини та умови зловживань службовим становищем працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Сучасна наука: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. (Запоріжжя, 28–30 листоп. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя, 2012. – Т. 2. – С. 134–138.
 5. Головійчук Л. Т. Правова основа запобігання злочинів в митних органах / Л. Т. Головійчук // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. заоч. конф. (Київ, 25–27 груд. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – К., 2012. – С. 116–119.
 6. Головійчук Л. Т. До питання спеціального суб’єкта злочину / Л. Т. Головійчук // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 берез. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. – С. 27–29.
 7. Головійчук Л. Т. Боротьба з контрабандою як захід попередження зловживань з боку працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 листоп. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. – С. 274–275.

Старший викладач кафедри – Приймаченко Олеся Миколаївна

Приймаченко

У 2001році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, вчителя англійської мови.

У 2009 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. О. Гончара за спеціальністю вікова та педагогічна психологія.

З 2014року викладає юридичну психологію в Університеті митної справи та фінансів.

Має досвід роботи практичним психологом та викладачем англійської мови.

Сфера наукових інтересів: психологія пробачення, розвиток емоційного інтелекту, невербальна комунікація.

Електронна пошта: 78olesya@gmail.com, priymachenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Приймаченко О. М. Застосування мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі / О. М. Приймаченко // Освітній процес: погляд зсередини: зб. наук. праць VI Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 грудня 2013 р. – C. 60-63.
 2. Приймаченко О. М. Підхід до вивчення англомовної лексики курсантами непрофільного ВНЗ / О.М. Приймаченко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2014. – №41. – С. 102-106.
 3. Pryimachenko O. M. Multimedia technologies in teaching a foreign language in High School / O.M. Pryimachenko // Наука. Развитие науки и развитие государства: международная конференция. – Изд: Научно-информационный центр "Знание", 2014. – С. 102-104.
 4. Pryimachenko O. M., Pryimachenko D. V. Distinctions of subjecting a person to administrative prior by the militia / O. M. Pryimachenko, D. V. Pryimachenko // Административное право и процесс: история, современность, перспективы развития: тезисы докладов международной дистанционной научно-практической конференции, г. Москва-Запорожье, 21-22 мая 2014 г., Изд: Запорожский национальный университет, 2014. – С. 223.
 5. Приймаченко О. М. Дослідження особливостей мотивації навчання студентів IV курсу юридичного факультету УМСФ / О. М. Приймаченко // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації/ – 2015/ – С. 42-44.
 6. Pryimachenko O.M. Pryimachenko D.V., Prokopenko V.V. Customs formalities: the legal nature and the content of the concept (international legal aspects) / O.M. Pryimachenko, D.V. Pryimachenko, V.V. Prokopenko // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2015. – С. 50-57.

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри