.

Склад кафедри

Завідувач кафедри - Павленко Олена Олександрівна

Павленко Олена Олександрівна

Prof. Dr.hab. Olena PAVLENKOHead of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 1st rank (Colonel); Editor-in-Chief of Customs Scientific Journal CUSTOMS (2010-2017); Independent Expert on manuals of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2009), UNDP Expert on education; member of the working STARТ-ed group of experts within UNECE;expert in evaluating strategies, programs and projects (Ukrainian Evaluation Association)certified mediator (PAMB/ЄС); certified international trainer (ICMPD, EU); Director of WCO Regional Training Centre for European Region (2010-2017); Coordinator of the WCO pilot project PICARD in Ukraine (2008-2010) & 4 EU projects; visitor-professor; trainer in educational projects, multiplicator, moderator.

Experience in: Vice-president of UDGV, Head of International Relations Department of the Ukrainian Academy of Customs (2007 - 2012), President of NGO LINGUA Children and Youth euroclub, director of LINGUA Ltd (1993-1997), president of educational corporation LINGUA (1997-2005).

Field of scientific interests: Her fields of research deal with foreign languages, professional education, standards, competences, and educational technologies. She is an author of over 130 scientific research papers and methodical publications.

 

Most important Honours

1.) Certificate of Merit for high-quality service to the Customs community from the WCO Secretary General, 2010.

2.) Award Pin “For development of international relations” from The State Customs Service of Ukraine, 2010. 3.) 2nd grade Award Pin “Excellent Customs Officer”, 2009.
4.) 3rd grade Award Pin for conscientious service at Customs Authorities of Ukraine, 2007.
5.) Gratitude of British program MITRE for leadership role at collaboration and partnership in international projects, 2005.
6.) 1st place Diploma in regional scientific and methodological works competition in nomination Monograph for the book Theory and Practice of business communication training, 2005.
7.) Gratitude of the Head of The State Customs Service of Ukraine for active participation in establishing of Ukrainian Academy of Customs, 2002
etc.

 

Павленко Олена Олександрівнад. пед.н., проф., завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; професор кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 1-го рангу (полковник); головний редактор Customs Scientific Journal CUSTOMS (2010-2017); незалежний експерт Міністерства освіти і науки України з підручників (2009); експерт ПРООН з питань освіти; член робочої експертної групи STARТ-ed Європейської Економічної Комісії ООН; експерт з оцінювання стратегій, програм та проектів (Українська асоціація оцінювання);сертифікований медіатор (ПАМБ/ЄС);сертифікований міжнародний тренер (ICMPD, ЄС); директор Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації PICARD (2010-2017); координатор в Україні пілотного проекту Всесвітньої митної організації PICARD (2008-2010) та 4 проектів ЄС; візитор-професор; мультиплікатор; модератор; тренер в освітніх проектах.


У досвіді роботи: віце-президент Асоціації германістів України; начальник відділу міжнародних зв’язків Академії митної служби України (2007 - 2012); президент НГО “Дитячо-юнацький євроклуб ЛІНГВА; директор фірми “ЛІНГВА (1993-1997), президент освітньої корпорації “ЛІНГВА (1997-2005). 

Найбільш важливі відзнаки: 
1.) почесна грамота Всесвітньої митної організації за високопрофесійний внесок у розвиток митної спільноти (2010);
2.) нагрудні знаки Державної митної служби України “За розвиток міжнародних зв’язків” (2010),
3.)
Відмінний митник ІІ-го ступеня (2010),
4.)
За сумлінну службу в митних органах України 3 ступеня (2007);
5.) подяка від британської програми MITRE (2005) за керівну роль у співпраці та партнерстві в міжнародних проектах;
6.) 1-е місце в регіональному конкурсі наукових і методичних робіт, номінація
Монографії за монографію “Теорія і практика навчання ділової комунікації” (2005);
7.) подяка Голови Держмитслужби за активну участь у розбудові Академії митної служби України (2002) та ін.
 • Д.пед.н., 015 – Професійна освіта, (13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти), ДД № 009165, 2011 р., «Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти».
 • Професор кафедри державної служби та митної справи, 12ПР № 007927, 2012 р.
 • К.філол.н., 035 – Філологія, (10.00.04 – Германські мови), КН №003084, 1993 р., «Засоби віддання контактовстановлюючої функції висловлення в сучасній німецькій мові».
 • Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ АЕ № 001001, 1998р.

Досвід роботи за фахом: 30 років.

Сфера наукових інтересів:Її галузі досліджень стосуються іноземних мов, професійної освіти, стандартів, компетенцій, освітніх технологій. Автор понад 130 наукових праць та методичних публікацій.

Є керівником науково-дослідної роботи кафедри, а також співавтором і співвиконавцем грантового«Проекту Корейських досліджень -2020: освітня та культурна програма»( Академія корейських досліджень, 2020р.).

Є членом Наукової ради міжнародного (польського) фахового видання ZESZYTY NAUKOWE та членом редколегії вітчизняних фахових видань Вісник Кременчуцького національного університету. Педагогічні науки  та Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки.


Дисципліни, що викладає у поточному навчальному році:«Іноземна мова у наукових дослідженнях», «Наукометрика», «Механізми та інструменти фінансування науки», «Друга іноземна мова (німецька)», «Методика викладання іноземної мови», «Педагогіка».

Електронна пошта: amsu.pavlenko@gmail.com

Профиль в GoogleScholar: http://tinyurl.com/pavlenko

Профіль в базі СКОПУС: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57193125897

ORCID Olena Pavlenkohttps://orcid.org/0000-0002-3868-3252

Профіль в Mendeley: https://www.mendeley.com/newsfeed/permalink/549b56fa-a34f-42a4-9e35-ba4603c5cd0b

Personal Web Page: http://olenapavlenko.academia.edu

LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/olena-pavlenko-a95380138/

Facebook Profile: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017036016259

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за останні роки:

1.Pavlenko, O. (2019). The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities/ O. Pavlenko, Oksana Ye. Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi, Nataliia S. Tymchenko-Mikhailidi // Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018 [Electronic resource] / Edited by: Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2433. – viii, 540 p. – Access mode: http://http://ceur-ws.org/Vol-2433. URL: CEUR-WS.org/Vol-2433/paper18.pdf [Scopus]

2.Pavlenko, Olena (2018). Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. / Triakana O.O., Pavlenko O.O., Volkova N.P, Kassim D.A // CEUR workshop Proceedings. ICT in Education, Research and Industrial Application. Integration, Harmonization and knowledge Transfer. – 2018. – Vol. 2257. – viii. URL: CEUR-WS.org/Vol2257/paper16.pdf [Scopus] 

3. Pavlenko, O. (2016). Customs Scientific Journal: Recent developments and future plans/ Kashubsky, M., Pavlenko, O., Chentsov, V. // World Customs Journal. – Charles Sturt University and University of Muenster. – 2016. Vol. 10 (1), 135-137. URL: https://worldcustomsjournal.org/archive/volume-10-number-1-march-2016/ [Scopus]
4. ПавленкоО.О., БондарьО. Є., БеДж.Й. Концептуальніпідходидопідготовкиперекладачів: сутністьтасистемипідготовки (наприкладіСША, Австрії, України) / О.О.Павленко, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе // ВісникКрНУіменіМихайлаОстроградського. Серія «Педагогічнінауки». – Кременчук, 2018. – № 2 (109). С.82-94.

5. ПавленкоО.О., ЧойК.С., БондарьО. Є., БеДж.Й., ГорбаньоваО.О. Стандартипідготовкиперекладачів: загальнийогляд (наприкладіУкраїни, ПівденноїКореї, США, Австрії). // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Педагогікаформуваннятворчоїособистостіувищійізагальноосвітнійшколах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) таін.]. – Запоріжжя: КПУ. –2018. - № 60 (113). – С.448-460.

6. ПавленкоО.О., ЧойК.С., БондарьО. Є., БеДж.Й., ГорбаньоваО.О. Розвитокосвітніхпрогрампідготовкиперекладачів: досвідАвстрії, США, ПівденноїКореї // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // ВісникДніпропетровськогоуніверситетуіменіАльфредаНобеля. Серія «Педагогікаіпсихологія». – Дніпро: Ун-тім. АльфредаНобеля, 2018. - № 15 (2). – С. 223-230.

7.      ПавленкоО.О. Аналіз рекомендацій Всесвітньої митної організації щодо розвитку інституту уповноваженого економічного оператора (Розділ 2.1). // Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі: Монографія // Зазаг. ред. І.В. НесторишенатаВ.А. Туржанського. – Хмельницький, 2017 – C. 81-93.

8. Pavlenko, Olena. (2017). Main features of corruption in the context of the international standards implementation. / Olena Pavlenko, Yevgen Pavlenko, Olga Triakina // Mérföldkövek az adó-és vámigazgatás történetéből./Felelös kiadó: Syabó Andrea – Hungary, 2017. – 246р., рр. 222-235; ISBN 978-615-00-0517

9. Pavlenko O. The principles of public administration mechanisms modernization in the field of customs affairs / V. Chentsov, O. Pavlenko, O. Triakina // Customs Scientific Journal, Dnipro: University of Customs and Finance. – Vol. 6, No 2, 2016. - С. 47-62 (англ), С. 148-164 (рус.) [Index Copernicus]

10. Pavlenko O.O. The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs/ N.S Timchenko-Mikhailidi. O.O Pavlenko., O.O. Triakina // ВісникДніпропетровськогоуніверситетуіменіАльфредаНобеля. Серія «Педагогікатапсихологія». -№13(2), 2017.- С.223-230.[Index Copernicus]

11. ПавленкоО.О. Аналіз рекомендацій Всесвітньої митної організації щодо розвитку інституту уповноваженого економічного оператора (Розділ 2.1). // Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощенням іжнародної торгівлі: Монографія // Зазаг. ред. І.В. Несторишена та В.А. Туржанського. - Хмельницький, 2017. – C. 81-93.

12. Павленко О.О., Чой Кванг Сун. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. С. 59-60. – 252 с.

13. Павленко О. О. Використання технології інтегрованого навчання для розвитку іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей / О.О Павленко // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Київ НПУ ім. Драгоманова, 2017. – С.154-157.

14. Pavlenko O. The principles of public administration mechanisms modernization in the field of customs affairs / V. Chentsov, O. Pavlenko, O. Triakina // Customs Scientific Journal, Dnipro: University of Customs and Finance. – Vol. 6, No 2, 2016. - С. 47-62 (англ), С. 148-164 (рус.) [Index Copernicus]

15. Pavlenko O.O. Assessment and development of professional competence of masters in Customs affairs / Pavlenko O.O., Triakina O.O., Timchenko-Mikhailidi N.S., Pugach V.B. // ВісникДніпропетровськогоуніверситетуіменіАльфредаНобеля. – Серія «Педагогікаіпсихологія». – Педагогічнінауки. –– 2016. – № 2(12). – С. 160 – 174 [Index Copernicus]

16. Pavlenko Olena. Pedagogical tools: Making а Customs Educatіon Program Work / Olena Pavlenko // Vάlogatott tanulmάnyok a Vάm- és Pénzügyöri Tanszék fennάllάsάnak 25. évfordulója alkalmάból / Felelös kiadó : Syabó Andrea, Budapest, 2016. – P.92-99. ISBN: 978-615-5057-72-4.

17. ПавленкоО.О. Міжнароднінавчальніінструменти: викликиіперспективи / О.ОПавленко // Актуальніпроблемифілологічноїнаукитапедагогічноїпрактики. – Дніпро: Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет, 2016. – С.121–124.

18. Pavlenko O.O. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations [Eлектроннийресурс] / O.O. Pavlenko, N. S. Timchenko-Mikhailidi,             O.O. Triakina, V.B. Pugach // ВісникДніпропетровськогоуніверситетуіменіАльфредаНобеля. – Серія «Педагогікаіпсихологія». – Педагогічнінауки. –– 2015. – № 2(10). – С. 177 – 181. – Режимдоступу: http://lib.iitta.gov.ua/106754/

19. ПавленкоО.О. Комунікативнакомпетенціяфахівцяікомунікативнакомпетенціяпосади / О. О. Павленко, Н. С. Тимченко-Міхайліді, О. І. Карманова // ВісникКременчуцькогонаціональногоуніверситетуіменіМихайлаОстроградського. № 2/2016 (97) ч.2. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Випуск 2(97)ч.2 – 175 с.; С. 96 – 101. http://www.kdu.edu.ua/PUBL/visnik.php?id_nom=15

20. Pavlenko О. О. Standards for goods and services and education standards: designing the educational environment in promotion of standards [Стандарти на товари та послуги й освітні стандарти: проектування освітнього середовища щодо просування стандартів] / O. O. Pavlenko, O. O. Triakina, S. I. Kouzmine //Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка", № 1 (53), Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2015. – С. 29-34.

21. Павленко О.О. Вимоги ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми / С. І. Кузьмин, О. О. Павленко // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» – Кременчук : КрНУ, 2015. – № 3 (11). – 216 с., с. 27-28

Участь у конференціях і семінарах за останні роки:

 1. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. С. 59-60. – 252 с.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Німеччина: горизонти освіти та культури» 23-24 листопада 2017 року, м. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України .
 3. Цифрова підтримка наукових досліджень // Семінар (9 жовтня 2017 року), Києво-Могилянська Академія, Київ, 2017.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» 30-31 березня 2017 року, м. Дніпро: ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
 5. Форум Реанімаційного Пакету Реформ "Громадська Асамблея: SMART реформи" (01 грудня 2017 року), Київ.
 6. Семінар-тренінг «Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне» // ГО «Інститут податкових реформ» у рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб»: одна з Ініціатив інфраструктурної програми для України Німецького уряду (виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та ГО «Інститут податкових реформ» у рамках вищезазначеного проекту).
 7. Тренінг Групи технічної координації ПРООН / Європейського Інвестиційного Банку: «Громадський моніторинг публічних закупівель та інженерно-технічні аспекти впровадження суб-проектів Надзвичайної Кредитної Програми для Відновлення України», 12 грудня 2017, Дніпро.
 8. Павленко О. О. Використання технології інтегрованого навчання для розвитку іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей / О.О Павленко // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Київ НПУ ім. Драгоманова, 2017. – С.154-157.
 9. Павленко О. О. участь у Міжнародній конференції: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи, – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017 р.
 10. Павленко О.О. участь у Міжнародній молодіжній конференції (28червня – 01липня 2016), Баку, Азербайджан, 2016 р.
 11. Міжнародні навчальні інструменти: виклики і перспективи / О.О Павленко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет, 2016. – С.121–124.
 12. Павленко О.О. участь у 1-ій Міжнародній конференції I-customs (відбірковий тур Всесвітньої митної організації для участі у Молодіжному форумі ПІКАРД 2016 (квітень 2016), С. Петербург, РФ, 2016 р.
 13. Павленко О. О. участь у Міжнародній конференції: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 р.
 14. Павленко О.О. участь у 10-ій щорічній міжнародній конференції Всесвітньої митної організації ПІКАРД (8-10 вересня 2015), Баку, Азербайджан, 2015р.
 15. Павленко О.О. участь у Міжнародній науково-практичній конференції: Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) (20 листопада 2015), Дніпропетровськ: УМСФ, 2015.
 16. Перша Глобальна Конференція Міжнародної мережі митних університетів (INCU) 21-23 травня 2014 р. «Содействие торговле после переговоров в Бали - воплощение политики в жизнь», Баку, Азербайджанська Республіка.
 17. Павленко О.О. участь у V Міжнародній конференції: Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка. (26-27 лютого 2014). - Київ, 2014р.

Візитор-професор - Чой Кванг Сун 

Чой Кванг Сун

Prof. Dr. CHOI Kwang Soon, Doctor of Philosophy in Theology, Doctor of Theology, Doctor of Ministry; Assistant Professor of of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; member of  the European Association for Korean Language Education (EAKLE); KCD (Korean Culture Days) project organizer; promoted attraction of donor initiatives to carry out further programs: student exchange program between the University of Customs and Finance and Korea University of Technology and Education (KOREATECH) (8 students); Korean government invitation program for students from partner countries (2 students, 2015, 2016); Invitation Training for Foreign Specialists of Korean Language (1 person, 2015); scholarship for Ukrainian students from the Korean Fund of International Scholarships (5 people, 2011); Korean Government Scholarship Program (1 person, MBA program, 2017); trip to South Korea with program of the Global Korean Youth Network (10 people). 

 

Work experience: Director of the first registered in the Embassy of Republic of Korea Korean language school in Ukraine, Visitor Lector in the seminar ‘Teaching of Korean that makes changes’ (New York, 2017); co-author of over 10 books and manuals for studying Korean language and culture.

 

Field of scientific interests: His fields of research deal with methods of teaching Korean at nonlinguistic (concentrated on economic) higher education institute, intercultural communications, business Korean, professional communications. As Doctor of Philosophy he pays attention to Korean history, philosophical thoughts of Asia and Confucian ideology that are a base of Korean culture. He is a co-author of monographs and articles on problems of Korean studies, theosophical thought and manuals about methodological and theosophical field of study.

Head of the Project Grant “Korean Studies Grant 2020: Educational and Cultural Program” (2020). 

Honours: First place award certificate in nomination “Dictionaries, reference books” for the ‘Korean-Ukrainian-Russian Dictionary’, XI Regional interacademic competition for ‘The best scientific, educational and methodical, publicist publications’, Foundation of scientists, Ukraine, 2016.

 

Чой Кванг Сунд.філос.н., кандидат наук з теології, кандидат богословських наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; член Європейської асоціації з викладання корейської мови (EAKLE); організатор проекту KCD (Korean Culture Days – Дні корейської культури); сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм: програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти (8 осіб), програма-запрошення Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.), програма-запрошення для іноземних спеціалістів з корейської мови (1 особа, 2015 р.), стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.), стипендіальна програма уряду Республіки Корея (1 особа, MBA  програма, 2017 р.), подорож до Південної Кореї за програмою всесвітньої мережі корейської молоді (10 осіб). 

 

У досвіді роботи: Директор першої зареєстрованої у Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови в Україні; візитор-лектор на міжнародному семінарі «Викладання корейської мови, що несе зміни» (Нью-Йорк, 2017); співавтор понад 10 підручників та навчально-методичних посібників для вивчення корейської мови та культури. 

 

Відзнаки: Грамота за І місце в номінації «Словники, довідники» за доробок «Корейсько-українсько-російський словник», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Україна, 2016.

 • У 2000 році отримав ступінь бакалавра теології в Теологічному Коледжі Кеяк, Південна Корея.
 • У 2002 році здобув ступінь магістра теології в Теологічній семінарії Кеяк, Південна Корея.
 • У 2007 році закінчив Всесвітній місіонерський Інтернет-університет зі ступінню магістра теології (місіології).
 • У 2010 році отримав науковий ступінь доктора богослівʾя, Реформована теологічна семінарія, США.
 • У 2010 році закінчив Каліфорнійський університет і здобув науковий ступінь доктора філософії в теології, США.
 • У 2012 році отримав ступінь доктора теологіїв Faith Theological Seminary and Christian College, США.
 • Ініціатор створення першої зареєстрованої в Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови.
Сфера наукових інтересівЙого галузі досліджень стосуються методики викладання корейської мови в немовних (економічного спрямування) вищих навчальних закладах, міжкультурної комунікації, ділової корейської мови, корейської мови професійного спрямування, професійних комунікацій. Як доктор філософських наук приділяє увагу історії Кореї, азіатським філософським думкам і конфуціанській ідеології, що стали основою корейської культури. Співавтор монографій монографій і статей з проблем кореєзнавства, теософської думки та навчальних посібників методичного і теософського спрямувань.

Керівник грантового «Проекту Корейських досліджень -2020: освітня та культурна програма» ( Академія корейських досліджень, 2020р.).

Дисципліни, що викладає : «Корейська мова», «Теоретичні аспекти східних мов».

Електронна пошта: injaz326@ukr.net, choykvangsun@umsf.dp.ua 

Підвищення кваліфікації:

 1. Семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», лектор, Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, 18 червня 2016 р.
 2. 6й воркшоп EAKLE (Європейська асоціація з викладання корейської мови), слухач, Копенгаген, Данія, 13-16 квітня 2016 р.
 3. Отримав сертифікат-підтвердження, що він є директором Дніпропетровської школи корейської мови №1, Посольство Республіки Корея в Україні, 2003-по сьогодні.
 4. Отримав Грамоту за «Корейсько-українсько-російський словник», який посів І місце у номінації «Словники, довідники» у ХІ Обласному міжвузівському конкурсі 2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Дніпропетровська область, 23 серпня 2016 р.

Досягнення:

 1. Сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм обміну студентами:
 2. Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (4 особи/щорічно з 2019 р. 2 особи/щорічно 2017-2018 рр.)
 3. Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).
 4. Отримано стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)
 5. Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (2 особи). Мета подорожі: культурний досвід.
 6. Всесвітня Програма Корейської Молоді (керівник програми, 8 осіб). Мета подорожі: пізнання корейської культури та мови.

Основні публікації:

 

1. Choi, Kwangoon (2019). The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities/ O. Pavlenko, Oksana Ye. Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi, Nataliia S. Tymchenko-Mikhailidi // Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018 [Electronic resource] / Edited by: Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2433. – viii, 540 p. – Access mode: http://http://ceur-ws.org/Vol-2433. URL: CEUR-WS.org/Vol-2433/paper18.pdf [Scopus

2. Чой К.С. Стандарти підготовки перекладачів: загальний огляд (наприкладі України, Південної Кореї, США, Австрії). // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) таін.]. – Запоріжжя: КПУ. –2018. - № 60 (113). – С.448-460.

3. ЧойК.С. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – Дніпро: Ун-тім. Альфреда Нобеля, 2018. - № 16 (2). – С. 252-260.[IndexCopernicus]

 

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Корейсько-українсько-російський словник / за редакцією доктора філософії Чой Кванг Сун; укладачі: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 196 с. (отримав нагороду: грамота за І місце у номінації «Словники, довідники», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», 23 серпня 2016 р./Фонд вчених України).
 2. Основи корейської мови [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2006. – 54 с.
 3. Корейська мова для початківців [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2008. – 72 с.
 4. Корейська мова, початковий рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 82 с.
 5. Корейська мова, початковий рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 73 с.
 6. Корейська мова, середній рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2012. – 78 с.
 7. Чой Кванг Сун. Знайомство з культурою Кореї: навчально-методичний посібник для ознайомлення з культурою, мовою та традиціями Республіки Корея / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2012.
 8. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 1-2 рівні (А1-А2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 9. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 3-4 рівні (В1-В2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 10. Чой Кванг Сун. Особливості культури України та відмінності між містами / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 14 с.
 11. Чой Кванг Сун. Подорожуючи Кореєю (Survival Travel Korean) – тримовний розмовник (корейська, англійська, російська мови) / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2014. – 86 с.
 12. Корейська мова, середній рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 86с.
 13. Чой Кванг Сун. Корейська культура / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2015. – 13с.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чой Кванг Сун. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? / О.О. Павленко, Кванг Сун Чой // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ. – 2017. – 252 с., С. 59-61.
 2. Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», візітор-професор, 18.06.2016 р.
 3. Корейський центр лідерства, Південна Корея, сертифікат, тренінг для пасторів (базовий курс), 14.12.2016

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (культурний досвід), (2 особи).
 2. Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (2 особи, весінній семестр, 2017 р.)
 3. Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).
 4. Стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)
 5. Всесвітня Програма Корейської Молоді: пізнання корейської культури та мови (керівник програми, 8 осіб).

Доцент кафедри - Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївна 

Тимченко Міхайліді Наталія СергіївнаNatalia TIMCHENKO-MIKHAILIDI, Ph.D., Associate Professor, Associate Professor  of of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Associate Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 2nd rank (Lieutenant Colonel); Chairman of the Examination Board for undertaking a master’s degree; admission officer for postgraduate study and for getting a PhD; participant in the International Training “Leadership and Management Skills” (2011); participant of the International Seminar on the US State Department Program (2005). Has many years of teaching English as a foreign language.

 

Field of scientific  interests: Her field of research deals with foreign languages, professional education and professional ethics. She is an author of over 40 scientific research papers and methodical publications.

 

Experience in: Associate Professor of Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2005-2010), Associate Professor of Customs Affairs Department at the Academy of Customs (2004-2005), Deputy Head of Foreign Languages and Professional Training Department at the Academy of Customs (2012-2013).

 

Honours: 1.) Certificate of Merit for high professionalism and conscientious work from UCF, 2016;

2.) Certificate of Merit for high performance in academic and educational work from UCF, 2015;

3.) Gratitude for conscientious work from the Academy of Customs, 2012;

4.) Certificate of Merit for conscientious work from the Academy of Customs, 2011;

5.) 3rd grade Award Pin of the State Customs Service of Ukraine “For the Conscientious Service in the Customs Authorities of Ukraine” (2009);

6.) Gratitude of the Head of the State Customs Service of Ukraine for conscientious work, high professionalism and significant contribution to state protection of economic and national interests, 2004;

7.) 2nd place Certificate of Merit in regional interuniversity competition of scientific and methodological works in nomination Training Manual for book «Professional ethics of Customs officials», 2004.

Sphere of scientific interests: theory and methodology of professional education based on innovations in teaching English, professional ethics.

Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук., доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 2-го рангу (підполковник); голова атестаційної комісії до вступу в магістратуру; член комісії при прийомі кандидатських та аспірантських іспитів; учасник Міжнародного тренінгу «Leadership and Management Skills» (2011) та Міжнародного семінару по Програмі Державного Департаменту США (2005). Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

 

У досвіді роботи: доцент кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2005-2010), доцент кафедри основ митної справи АМСУ (2004-2005), заступник завідуючого кафедрою іноземних мов та професійної підготовки АМСУ (2012-2013).

 

Відзнаки:

1.) почесна грамота УМСФ за високий професіоналізм та сумлінну працю (2016);

2.) почесна грамота УМСФ за високі показники у навчальній та виховній роботі (2015);

3.) подяка АМСУ за сумлінну працю (2012);

4.) грамота АМСУ за сумлінну працю (2011);

5.) нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2009);

6.) подяка Голови Держмитслужби за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у захист економічних та національних інтересів держави. (2004);

7.) 2-е місце у обласному міжвузівському конкурсі наукових і методичних робіт, номінація «Навчальний посібник» за книгу «Професійна етика службових осіб митних органів» (2004).

У 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Практична психологія», психолог, викладач англійської мови.

К.пед.н, 015 – Професійна освіта (за специалізаціями), (13.00.04 – Теорія і методика проф. освіти), ДК № 022978, 2004 р., «Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників».

Доцент кафедри удосконалення мовної підготовки, 12ДЦ № 025872, 2011 р.

Стаж роботи за фахом: 19 років

Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, зокрема інновації у викладанні англійської мови; професійна етика. Автор понад 40 наукових праць та методичних публікацій.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Останнє проходження стажування:

 • 2015 р. – Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Інститут економіки, кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей, програма стажування, довідка № 89-400-257,від 21.05.2015 р.

Електронна пошта:natamaxdnepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

1. Timchenko-Mikhailidi N.S. The main directions of the international and european standards  implementation in professional training of specialists in the field of customs/ N.S. Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа// Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». – № 13(2), 2017. – С.223-230.[Index Copernicus]

1. Nataliia S. Tymchenko-Mikhailidi, O. Pavlenko, Oksana Ye. Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities // ICTERI-2019, Number: 335 [Scopus]

2. Тимченко-Міхайліді Н.С. Формування перекладацької компетентності у процесі підготовки студентів економічного профілю./ Пугач В.Б. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія». № 1 (17), 2019 – стор. 192-199 [Index Copernicus]

N.Timchenko-Mikhailidi Research of career orientations of future philologists in higher educational establishment/ V.Kulko// Журнал Науковий огляд. – № 4 (57), Київ, 2019, С. 138 -144. [РІНЦ SCIENCE INDEX]

3. Timchenko-Mikhailidi N.S. The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs / N.S. Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа// Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». – № 13(2), 2017. – С.223-230.[Index Copernicus]

4. Timchenko-Mikhailidi N.S. Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development. / O. O. Triakina, V.B. Pugach // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія». – 2017, – C. 97-110 [Index Copernicus]

5. Timchenko-Mikhailidi N.S. Assessment and development of professional competence of masters in Customs affairs / N.S.Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». – Педагогічні науки. –– 2016. – № 2(12). – С. 160 – 174.

6. Timchenko-Mikhaylidi N.S. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations / N.S.Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Cерія «Педагогіка і психологія». – Д.: ДУЕП, 2015, – С.46-55.

7. N.S. Timchenko-Mikhaylidi. Correlation between the WCO professional standards and the curriculum of vocational training of the Ukrainian academy of customs / N.S. Timchenko-Mikhaylidi, V.B. Pugach, O.I. Karmanova // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.[редкол.:Т.І. Сущенко (гол. Ред..)та ін]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип.42(95). -604 с. – С. 569-575.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Тимченко-Міхайліді Н.С. TheroleofEuropeantransnationalcompaniesinmodernglobaleconomy. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів», Університет митної справи та фінансів, 19 квітня 2019 р., стор. 230-232   
 2. Тимченко- Міхайліді Н.С., Пугач В.Б. До проблеми мотивації студентів у процесі вивчення іноземної мови.//Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна вища школа: проблеми та перспективи.»Тези доповідей. 22 березня 2018 р. Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро.- 2018. – с. 181-185.
 3. Тимченко-Міхайліді Н.С., Чухно Т.В. Internetresourcesandweb-technologiesinteachingforeignlanguages // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти”. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2018, – С. 267 – 269
 4. Tymchenko-Mikhailidi N.S.,Elenich V. V. The fight against money laundering in European Union.// Матеріали міжнародної наукової конференції Дніпропетровського університету Митної справи та фінансів.-24 листопада 2017 , - С.101-103.
 5. Tymchenko-Mikhailidi N. S. Babak K. O., Lokota O. O., The political and legal basis of the information society. // Матеріали міжнародної наукової конференції Дніпропетровського університету Митної справи та фінансів. -24 листопада 2017, - С.11-12.
 6. Timchenko-Mikhailidi N.S., Pugach V.B., Triakina O.O. Distant learning as an effective technique of self-training of Customs staff // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)”], (м. Львів, 23-24 вересня 2016 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2016. – С. 114 – 116.

Доцент кафедри - Рождественська Ірина Євгеніївна

Рождественська Ірина Євгенівна

ROZHDESTVENSKAYA Irina, Ph.D., associate professor, associate professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. She teaches Polish and English.  She has many years of teaching Polish as a foreign language. She studied methods of teaching the Polish language and literature at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2006-2008), at the Pedagogical University of Krakow (2010-2012), in the courses on language skills, culture and teaching methods at the University of Silesia in Katowice (2006, 2009), Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2017-2018).

 

 

Experience in: She was a co-organizer of visits and master classes of teachers of the School of Polish Language and Culture of the Silesian University in Katowice (2009-2013). She has prepared three winners - fellows of the student exchange program between Ukraine and the EU countries with the support of Erasmus + "Polish Erasmus for Ukraine" (2014). Since 2006, she has been the head of the Student Circle of Scientific Translation (English and Polish), where, along with the acquisition of abstracting skills and annotation of special texts, students prepare independent publications, take part in scientific conferences. Students group take part in nationwide competitions in a foreign language.student's circle of scientific translation.

 

 

Field of scientific interests: translation studies, comparative studies, polonistics, glottodidactics.

 

Honours: Awarded the certificates of the Academy of Customs Service of Ukraine for participation in international projects, for conscientious work, was the winner of the contest Student Self-Government «Golden Epaulette» as a teacher of a foreign language (2013).

 

Рождественська Ірина Євгенівна, кандидат філологічних наук., доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Викладає польську і англійську мови.

Має багаторічний досвід викладання польської мови як іноземної. Вивчала методику викладання польської мови і літератури в університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (2006-2008), в Краковському педагогічному університеті (2010-2012), на курсах підвищення кваліфікації з мови, культури і методики викладання в Сілезькому університеті в Катовицях (2006, 2009), Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської (2017-2018).).

 

У досвіді роботи: Була співорганізатором візитів і майстер-класів викладачів Школи польської мови і культури Сілезького університету в Катовицях (2009-2013). Підготувала трьох переможців – стипендіатів програми  студентського обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду Erasmus+ «Польський Еразмус для України» (2014).  З 2006 р. є керівником студентського гуртка наукового перекладу (англійська та польська мови),  де разом із  набуттям навичок реферування та анотування спеціальних текстів  студенти готують самостійні публікації, беруть участь у наукових конференціях. Слухачі гуртка залучаються до участі у Всеукраїнських олімпіадах з іноземної мови.

Відзнаки: Нагороджена грамотами Академії митної служби України за участь у міжнародних проектах, за сумлінну працю, була лауреатом конкурсу студентського самоврядування «Золотий погон» як викладач іноземної мови (2013)

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Російська мова і література», філолог, викладач.

У 2006 – 2008 рр. закінчила курс методики викладання польської мови в Центрі польської мови і культури при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі – Складовської (м. Люблін, Республіка Польща).

У 2010 – 2012 рр. закінчила триступеневий курс методики викладання польської мови як іноземної в Інституті польської філології Краківській педагогічній академії (м. Краків, Республіка Польща).

К.філол.н., 035 – Філологія (10.01.06. – теорія літератури), ДК № 003023, 1999 р., «О.С Пушкін в літературній свідомості кінця ХІХ ст. – початок ХХ ст.».

Доцент кафедри іноземних мов, 12ДЦ № 038131, 2014 р.

Науково-дослідна робота

 • 2015–2017 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки на тему «Формування комунікативної та соціокультурної компетенції у митників при вивченні іноземної мови» (державний реєстраційний номер 0104U007586).

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, компаративістика, полоністика, глоттодидактика.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Вступ до літературознавства», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Польська мова».

Електронна пошта:myszka2005@ukr.netrozhdestvenska@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Варех Н.В., Рождественська І. Є. Електронний лист як знак часу в оповіданні Войцеха Кучока «Прийди до мене». // Закарпатські філологічні студії. Ужгород. 2019. №12. С. 232–237. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.12.45 [ Index Copernicus]

 2. Варех Н.В., Рождественська І. Є. Лінгвокогнітивні особливості дискурсу цифрової дипломатії. // Держава та регіони. Серія: «Соціальні комунікації». – 2019. – №2. (38) – С. 114–118.

 3. Рождественська І. Є. Мотив провінції як основи цивілізації в «Описі України Гоголя» Мар’яна Своженя. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : О. В. Пронкевич (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2019. Т. 325. Вип. 313. (Філологія. Літературознавство). С. 91–96.

 4. Рождественська І. Є. Жанротвірна функція епіграфів в «Описі країн Гог» (описі України Гоголя) Мар’яна Своженя/ І. Є. Рождественська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 34, том 1. – С. 92–98

  http://vestnikphilology.mgu.od.ua/archive/v34/part_1/Filologi34_1.pdf#page=92
 5. Рождественська І. Є. Н. В. Гоголь в восприятии польской литературной критики межвоенного двадцатилетия / І. Є. Рождественська // Гоголезнавчі студії: Вип. VII (24) / ред. кол. П.В. Михед. — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2018. — С. 163–181 
 6. Рождественська I.Є. Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці: наук. журн. Серія «Філологія. Літературознавство» / Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова) [та ін.]. – Т.295. Вип.283. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 74–79. http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/118911/113252
 7. Рождественська І. Є. Польські переклади творів Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили ; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова) [та ін.]. – Т.276. Вип.264. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 112–115. http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84599
 8. Рождественська І. Є. О формировании гоголевского толковательного канона в Польше/ І. Є. Рождественська // Буття канону : збірник наукових праць / Відділ слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; упор. Н. М. Сквіра ; відп. ред. П. В. Михед. –Ніжин : ФОП «Лук’яненко В. В.», 2015. – С. 299–309

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Друга міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, травень 2017.Публікація статті: Рождественська I.Є. Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці: наук. журн. Серія «Філологія. Літературознавство» / Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н.П. Матвєєва(голова) [та ін.]. – Т.295. Вип.283. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 74–79.

 2. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 17.05.2019.Публікація: Рождественська І. Є. Мотив провінції як основи цивілізації в «Описі (У)країни Гог(оля)» Мар‟яна Своженя. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : О. В. Пронкевич (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2019. Т. 325. Вип. 313. (Філологія. Літературознавство). С. 91–96.

 3. Третя Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 06.-09.06. 2019. Публікація тез: Рождественська І. Є. Письменник як медійна особистість в збірці Войцеха Кучока «Обсценарій» // Словянські студії. Матеріали IІ Міжнародної конференції «Слов’янські студії»(м. Миколаїв, 6-9 червня 2019 року). С. 25-26.

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації:

 1. 2017 р. - курс підвищення кваліфікації викладачів польської мови, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, 10-30.07.2017 р., свідоцтво від 30.07.2017р.
 2. 2018 р.-методично-сертифікаційне стажування для викладачів польської мови як іноземної, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, 11-19. 07. 2018р., свідоцтво від 19.07.2018р.
 3. 2019 р. - науково-методичне стажування для викладачів польської мови у вищих навчальних закладах, Сілезький університет та Національна Агенція Академічних Обмінів, 31.07.2019 р.- 22.08.2019 р., 170 годин, свідоцтво від 22.08.2019 р.
 4. 2019 р.- підготовчий курс до сертифікаційного екзамену з польської мови як іноземної в рамках проекту «Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні», Краків, 15-25 липня 2019р., свідоцтво неурядової  організації «Свобода і демократія» №11/ 2019 від 25.07.2019 р.

Доцент кафедри - Горбань Олександр Дмитрович

Горбань

HORBAN Оlexander, Ph.D., Associate Professor of the Foreign Languages and Professional Language Training Department.

Participant in scientific and methodological seminars and international conferences, author of more than 40 scientific publications.

 

Work experience: 10 years he was in charge of the Department of Foreign Languages of the Academy of Customs Service of Ukraine; Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Professional Language Preparation; In 2017 he was trained at the Ukrainian State Chemical Technology University; worked with English-speaking foreign students.

 

Experience of the teacher's practical work in higher educational institutions is 39 years.

 

Field of scientific interests: stylistics, linguistics of the text, translation of poetry works.

 

Горбань Олександр Дмитрович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки.

Учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій, автор більш ніж 40 наукових публікацій.

 

У досвіді роботи: 10 років завідував кафедрою іноземних мов Академії митної служби України; доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; 2017 році пройшов стажування у Українському державному хіміко-технологічному університеті; працював з англомовними студентами-іноземцями.

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет, «Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія(10.02.04 – германські мови), КД № 052140, 1992 р., «Особливості лінгвостилістичної організації текстів-роздумів в англійській літературі другої половини XVII сторіччя».

Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ№ 003589, 2001 р.

Стаж роботи за фахом:39 років.

Сфера наукових інтересів: стилістика, лінгвістика тексту, переклад поетичних творів.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Електронна пошта: injaz326@ukr.net, gorban@umsf.dp.ua 

Останнє проходження стажування:

2017 р. – Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра іноземних мов, програма стажування, довідка № 08-219, від 13.03.17 р.

Основні публікації за напрямом

 1. Горбань О.Д.Выделение композиционно- речевой формы " рассуждение" и текста - рассуждения как проблема современной лингвистики. // Філологічні студії науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету випуск – Вип. 20 – 2019. С. 100-113 . 

  www.journal.kdpu.edu.ua › filstd › article ›

 2. Горбань О.Д. Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету – 18(1) –2018. С.98-107.

  https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2131

 3. Горбань О.Д. Тексты-рассуждения монотематического типа и их видовые модификации / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз. – Вип 16. – 2017. – С. 60-69.

  http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/13951/1/%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%86%D0%87_%D0%92%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%9A%2016.pdf

 4. Горбань О.Д. Становление стилистических канонов в английской прозе второй половины XVII века / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз.– Вип.16 – 2016. – С. 124-134.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Горбань О.Д. Роль англійських ідіоматичних виразів у формуванні мовної концепції/ О.Д. Горбань // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Україна, 2017. – 100 с.
 2. Горбань О.Д. Прислів’я як засіб поповнення лексичного мінімуму та навчання літературному перекладу/ О.Д. Горбань // «Сучасна германістика: теорія і практика»: Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Дніпропетровськ: КНУ, 2017. – 88 с.

Доцент кафедри -Бірюкова Діана Валеріївна

1BIRIUKOVA Diana, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Philology, Translation and Professional Language Training Department. She graduated from Dnipropetrovsk State University with honours –specialization English Language and Literature, has been awarded the degree of Master of Arts in University of North London and PhD in Germanic Languages – specialization 10.02.04. She teaches practical courses in English language, Business English and translation. She has a five-year experience in teaching English in IV accreditation level institutions of higher education.

 

Experience in: teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (2013-2018); teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B2, in particular FCE, РЕТ and TOEFL; translation work; head of department of Office on External Relations and Foreign Economic Activity of Dnipropetrovsk Regional State Administration (2003-2012), participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 20 scientific works.

 

Field of scientific interests: English linguistics, cognitive linguistics, discouse analysis, methods of teaching English.

 

Бірюкова Діана Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Англійська мова та література", отримала диплом магістра Північного Лондонського університету, кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови. Викладає практичні курси з англійської мови, ділової англійської мови та перекладу. Має п'ятирічний досвід викладання англійської мови у вишах IV рівня акредитації.

У досвіді: викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (2013-2018), викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В2, зокрема до тестів FCE, РЕТ andTOEFL; перекладацька робота; начальник відділу в Головному управлінні зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації (2003-2012); участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; публікація 20 наукових праць.

 

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет отримала диплом з відзнакою за спеціальністю«Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури.

У 2003 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та здобула кваліфікацію магістр державного управління

2003 рік отримала диплом магістра, Університет Північного Лондону

К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 039667, 13.12.2016, «Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХIX - ХX ст.)»

Сфера наукових інтересів: англістика, когнітивна лінгвістика, дискурсивний аналіз та методики викладання англійської мови. теоретичні аспекти германського мовознавства. 

Постійно проходить стажування та приймає участь у вебінарах з вивчення провідного міжнародного досвіду викладання іноземних мов та фахових дисциплін іноземними мовами у контексті сучасних викликів глобалізаційного освітнього простору.

Основні дисципліни, що викладає: «Іноземна (англійська) мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Теоретичні аспекти сучасних германських мов».

Електронна пошта:danuta707@gmail.com, biryukova@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1721-0122

Основні публікації за напрямом

 1. Biriukova D., Kuzmenko A., Vukolova K. Discourse analysis of folklore and modern English songs / Diana Biriukova, Anastasia Kuzmenko, Kateryna Vukolova // Modern World Tendencies in the Development of Science - Vol. 2.: Collective monograph / [O. Balanaieva, D. Biriukova, H. Bielenka, O. Bilyk, K. Vukolova,  A. Kuzmenko and other]. - London : SCIEMCEE, 2019. - P. 141-153.
 2. Biriukova D.V.,  Tsvetaeva O.V. Teaching English: Phonetic Difficulties / D.V.  Biriukova, O.V. Tsvetaeva // Інноваційна педагогіка - № 16, Том 2. - Одеса, 2019. - С. 47-51 [Index Copernicus International].
 3. Biriukova D.V., Kulko V.V., Horbanova O.O. Improving students' reading skills as integral part of professional development / D.V. Biriukova, V.V. Kulko, O.O. Horbanova // Науковий огляд - № 5 (58). - Київ, 2019. - C. 74-81
 4. Biriukova D.V., Kulko V.V., Horbanova O.O. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution / D.V. Biriukova, V.V. Kulko, O.O. Horbanova // Paradigm of knowledge. - № 3 (35). - Muscat, 2019. - P. 76-86.
 5. Biriukova D.V., Tsvetaeva O.V. Analysis of conceptual space of interior descriptions / D.V.  Biriukova, O.V. Tsvetaeva // Conference Social Aspects of Education in Modern Society. - Vol.3, November 20, 2018. - Warsaw, Poland: RS Global Sp.z.O.O., 2018. - Р. 15-20.
 6. Бірюкова Д.В. Лінгвокогнітивний алгоритм конструювання інтер’єру в художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Англістика і американістика, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро: ЛІРА, 2016. - Випуск 13. - C. 14-19.
 7. Бірюкова Д.В. Концептуальний простір інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Yale Journal of Science and Education – Yale University Press, 2016. - № 1(18). - С. 112–120
 8. Бірюкова Д.В. Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. – Вип. 51. – С. 161-164.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Бірюкова Д.В. Особливості опису інтер’єру в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у ВНЗ України", -  11-12 квітня 2018 р. - Дніпро: 2018. - С. 5-7.  
 2. Бірюкова Д.В. Инновации в обучении английскому языку студентов технических специальностей / Д.В. Бірюкова // Методика викладання іноземних мов на немовних факультетах: матеріали щорічної наук. конф. за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2014-2015 роки. – Дніпропетровськ: Літограф., 2015.-  С. 4-6.
 3. Бірюкова Д.В. Лінгвофілософські засади структурування інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 червня 2015 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. - С 70-72
 4.  Бірюкова Д.В. Фреймова модель в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. - С. 19-21.

Доцент кафедри -  Варех Нонна В’ячеславівна

 

Варех НВ

VAREKH Nonna, Ph.D (Social Communications), Assistant Professor of the Department of Foreign Languages and Professional Language Training, Chairman of the Examination Board for undertaking a master’s degree, member of the scientific and methodical seminars and international conferences on the implementation of innovative methods of teaching foreign languages; the consultant and reviewer of graduation papers in a foreign language. She has many years of teaching English as a foreign language.

 

Experience in: defence of the candidate’s thesis according to the speciality 27.00.04 – Theory and History of Journalism, awarded a Candidate’s degree in Social Communications. (2014). She is an author of over 30 scientific articles, including international and methodical publications. She takes part in the international conferences and has been certified by International Academy of Science and Higher Education (London, UK): «Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society» (2013). She organizes research and practice student conferences, prepares students for participation in competitions for the best research papers.

 

Field of scientific interests: English language, Professional English language, Journalism, Medialinguistics, Psychology.

 

Honours: awarded with certificates of the Academy of Customs of Ukraine for high achievements in educational and instructional work, prolific public activity.

 

Варех Нонна В’ячеславівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, голова атестаційної комісії до вступу в магістратуру, учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій по впровадженню інноваційних методів викладання іноземних мов; консультант та рецензент дипломних робіт при захисті дипломів іноземною мовою. Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

У досвіді роботи: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики, присуджено науковий ступень кандидата наук із соціальних комунікацій. (2014.) Автор понад 30 наукових праць, у тому числі публікації в наукових виданнях за кордоном, методичні посібники. Приймає участь у міжнародних конференціях, має сертифікат: International Academy of Science and Higher Education (London, UK) «Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society». Бере участь в організації студентських науково-практичних конференцій, готує студентів до участі в конкурсах наукових робіт.

Відзнаки: нагороджена грамотами Академії митної служби України за високі показники у навчальній та виховній роботі, активну громадську діяльність.

У 1998 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (тема дисертації «Формування етнокультурних стереотипів у якісній британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості»).

Педагогічний стаж: 22 роки.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, психологія.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Останнє проходження стажування:

·  2019 р. – Дніпровська медична академія,   кафедра мовної підготовки, з циклу «Англійська мова» , довідка № 24,від 30.04.2019 р.

Електронна пошта:nonna.varekh@gmail.com, vareh@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Варех Н.В., Рождественська І. Є. Електронний лист як знак часу в оповіданні Войцеха Кучока «Прийди до мене». // Закарпатські філологічні студії. Ужгород. 2019. №12. С. 232–237. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2019.12.45 [ Index Copernicus]
 2. Варех Н.В., Рождественська І. Є. Лінгвокогнітивні особливості дискурсу цифрової дипломатії. // Держава та регіони. Серія: «Соціальні комунікації». – 2019. – №2. (38) – С. 114–118.
 3. Варех Н.В. Модуси британської мовної картини світу у виданні “The Guardian” / Н.В.Варех // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія» – 2018 – №18 – С.138-144. - Режим доступу: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf
 4. Варех Н.В. Концепт «migration» у медіадискурсі якісної британської преси. / Н.В.Варех // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - № 4. - С. 74-77. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_14.
 5. Варех Н.В. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці/ Н.В. Варех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки» .– 2016 – № 42. – С. 235–238. - Режим доступу: http://fn.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/76/2017/02/book_42.indd-1.pdf#page=235
 6. Varekh N. Objectivization of ethnocultural stereotypes in the «intolerance language»: media-communicative aspect/ N Varekh// International academy of science and higher education world research analytics federation. London Great Britain – №6 – 2015. – C. 18–21.
 7. Варех Н.В. Бінарна опозиція свій/чужий у дискурсі британської преси: комунікаційні аспекти / Н.В. Варех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки». – 2015. – № 40. – С. 182–186.
 8. Варех Н.В. Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби/ Н.В.Варех // Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки». – 2014. – № 39. – С. 124-127.

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Wiz English. Pupil’s book 3. Чарівна англійська : Навч.посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. I. Горець,Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с.
 2. Wiz English. Workbook 3. Чарівна англійська : Робоч. зошит / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. І. Горець, Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 104 с.
 3. Wiz English. Pupil’s book 4. Чарівна англійська : Навч. посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко,Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. — Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с. : іл.
 4. Wiz English. Workbook 4. Чарівна англійська : Робоч. зошит до посібн. «Wiz English» для уч. 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. – Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 160 с.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Варех Н.В. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці/ ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Вербальні культурні коди сучасної української мови” 9 листопада 2016 року, м. Кам’янець-Подільський. [електронний доступ] http://kpnu.edu.ua/ii-vseukrajinska-naukova-internet-konferentsiya-verbalni-kulturni-kody-suchasnoji-ukrajinskoji-movy/
 2. Горяйнов Д.С., Варех Н.В., Кабак Л.В /Дослідження можливості використання технології Oracle Data Stream для організації реплікації інформації в закладах вищої освіти // Міжнародна науково-практична конференція. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти – Дніпро : Університет митної справи та фінансів – 20.04.2018.–  С. 221-223.
 3. Варех Н. В., Шипуля О. Lexical features of English scientific literature in the field of information technologies / //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development,  Дніпро:  НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С 47-48.
 4. Варех Н. В. , Прилипа О. Google’s neural machine translation system and modern translation problems   //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development,  Дніпро:  НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С. 126-127.
 5. Варех Н. В., Авілова В. Learning English using scientifically and technically oriented materials on the Internet //Матеріали 17-ої міжнародної науково-практичної конференції Eurolanguages-2019 Innovation and Development,  Дніпро:  НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С. 57-58.

 

Доцент кафедри - Ковальова Олена Костянтинівна 
 

Kovalova Olena, Ph.D (literature of foreign countries), Assistant Professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. Graduated from Dnipropetrovsk State University with a degree in French Language and Literature, Candidate of Philology in specialty 10.01.04 - Literature of foreign countries. Teaches English and History of Foreign Literature. Has 20 years of experience teaching French and English in universities IV level accreditation.

     Experience in:

- Lecturer, later Associate Professor of the Department of Foreign Languages ​​of the Academy of Customs Service of Ukraine (1999-2015);

- Associate Professor of Foreign Languages ​​Department of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (2014-2015);

- Associate Professor of the Department of Romance Philology, Dnipro National University Oles Honchar (2015-2019);

- Chairman of the Subject Commission of the Dnipro branch of the Small Academy of Sciences of Ukraine (2015-2018);

- Head of Scientific Student Circle "Translation Studies" (2019-2020);

- participation in all-Ukrainian and international scientific conferences;

- publication of 30 scientific papers.

Field of scientific interests: study of genres of artistic autobiography and confession, categories of author and reader, study of pragma-stylistic features of political discourse.

Ковальова Олена Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Французька мова та література", кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 –  література зарубіжних країн. Викладає англійську мову та історію зарубіжної літератури. Має двадцятирічний досвід викладання французької та англійської мов у вишах IV рівня акредитації.

У досвіді:

- викладач, пізніше доцент кафедри іноземних мов Академії митної служби України (1999-2015);

- доцент кафедри іноземних мов Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (2014-2015);

- доцент кафедри романської філології Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (2015-2019);

- голова предметної комісії Дніпровського відділення Малої Академії наук України (2015-2018);

- керівник наукового студентського гуртка «Перекладознавство»  (2019-2020);

- участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях;

-  публікація 30 наукових праць.

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Мова та література (французька)», філолог, викладач французької мови та літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія (10.01.04 – література зарубіжних країн), ДК № 051545, 28.04.2009, «Специфіка автобіографізму в автобіографічному циклі Ж.-Ж. Руссо («Сповідь», «Діалоги», «Прогулянки самотнього мрійника»)».

Сфера наукових інтересів: дослідження жанрів художньої автобіографії та сповіді, категорій автора та читача, дослідження прагмастилістичних особливостей політичного дискурсу.

Основні дисципліни, що викладає: «Іноземна (англійська) мова», «Історія зарубіжної літератури».

Електронна пошта: chelena2076@gmail.comkovalova@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

1). Ковалева Е. К. Об одном автобиографическом фрагменте Ж.-Ж. Руссо // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. [зб. наук. пр.] Серія: Філологія. Випуск 17. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 86-90.

2) Ковалева Е. К. Проблема автора в теориях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина (некоторые аспекты) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. [зб. наук. пр.] Серія: Філологія. Випуск 22. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 152-155.

3) Ковальова О. К.  «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - №9. – С. 121-125.

4). Ковальова О. К. Функціонально-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Філологічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 68-72. IndexCopernicus.

5). Ковалева Е. К. Особенности автобиографизма в «Monportrait» Ж.-Ж. Руссо // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 272. – С. 119-124. IndexCopernicus.

 6). Ковальова О. К. Стилістичні особливості гіпертекстових посилань у французьких Інтернет-ЗМІ// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія: зб. наук. праць/гол ред. Баган М. П. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. Т. 21. №1. – С. 58-69. IndexCopernicus.

7). Ковальова О. К. Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення// Studialinguistica.  – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2018.Т.13. – С. 106-122. IndexCopernicus.

Участь у конференціях і семінарах:

1). Ковалева Е. К. О биографическом фрагменте Ж.-Ж. Руссо // Лінгвістичні й методологічні основи філологічної підготовки викладача-романіста. Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали. – Дніпропетровськ: Адверта, 2015. – С. 41-43.

2) «Сповідь» Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - №9. – С. 121-125.

3) О. К. Ковальова. Функційно-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ// Філолгічні науки.Т.2. – Дніпро: ДНУ, 2018. - С.287-290.

Доцент кафедри - Щербицька Владислава Володимирівна  

Щербицька

SHCHERBYTSKA Vladyslava, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Foreign Languages and Professional Language Training Department. She has a ten-year experience in teaching English to studentsstudying diverse majors (in the field of economic, financial and legal sciences). She has completed the course “Understanding language: learning and teaching” (English) and has a certificate of achievement (University of Southampton, 2017).

 

Experience in: translation work; participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 20 scientific articles.

 

Field of scientific interests: problems of Linguistics and Methods of Teaching English, cognitive text analysis, Gender Studies in Language.Fields of research: English language, gender and linguistics, cognitive linguistics.

 

Honours: awarded with certificate for working with the internal affairs agencies and for the professional assistance as an interpreter.

 

Щербицька Владислава Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки. Має десятирічний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різноманітними спеціалізаціями (у сфері економічних, фінансових та юридичних наук). Має сертифікат досягнень щодо закінчення курсу “Розуміння мові: вивчення та навчання”( англійської) Саутгемптонського университету (2017).

У досвіді: перекладацька робота; участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; публікація 20 наукових статей.

Відзнаки:має подяку за співпрацю з органами внутрішніх справ та за професійне надання допомоги в якості перекладача.

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, «Англійська мова та література», магістр філології, викладач англійської мови та літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 038958,2016 р., «Лінгвокогнітивна об’єктивація гендеру автора в англомовному

літературному автобіографічному творі ХXI століття»

Сфера наукових інтересів:проблеми лінгвістики та методики викладання англійської мови, когнітівний аналіз тексту, гендерні дослідження у мові. Галузі досліджень: англійська мова, гендер та лінгвістіка, когнітивна лінгвістіка.

Дисципліни, що викладає:«Іноземна (англійська) мова», «Англійська мова (поглиблений курс)», «Ділова англійська мова».

Електронна пошта: vladislava7000@gmail.com, scherbitska@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Щербицька В. В.Англійська як LinguaFranca: генезис, розвиток і перспективи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. –2018. – № 2. –  С. 51-57.
 2. Щербицька В.В. Визначення інвентарю текстових концептів в англомовних літературних автобіографічних творах / Владислава Володимирівна Щербицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. // Херс.держ. ун-т. Випуск 25 – Херсон : ХДУ, 2016 – С. 153 – 157.
 3. Щербицька В.В. Смисловий шар концепту РОБОТА в сучасних автобіографічних творах : гендерний аспект // Вісник КНЛУ. — Серія Філологія. — Київ, 2015. — Том 18. № 2. — С. 211–215.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Щербицька В. В. Автобіографія як літературний жанр текстового втілення гендеру автора / Владислава Володимирівна Щербицька // Сучасна філологія : теорія і практика. Мат-ли Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 20–21 березня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 83–86.

Старший викладач кафедри  - Чухно Тетяна Володимирівна

image018

CHUKHNO Tetyana, Assistant Professor of Foreign Languages and Professional Language Training Department; Counsellor of the 2nd rank of the Customs Service (Lieutenant Colonel); Member of the Examination Board for undertaking a Master’s Degree; Sub-Editor-in-Chief of the Customs Scientific Journal CUSTOMS; participant in the International Training “Leadership and Management Skills” (2011); participant in the Project Development of International Intensive English Language Course “Commonborder…Common language…on the threshold of EURO 2012” (2012); participant of the International Training for Facilitators under “Leadership and Management Development Programme” (2013). Has many years of teaching English as a foreign language.

 

Field of scientific interests: Her field of research deals with foreign languages, translation studies, terminology. She is an author of over 20 scientific research papers and methodical publications.

 

Her experience of work: Assistant Professor of Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2005-2010), Assistant Professor of the Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2001-2005), lecturer of the Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (1998-2000).

 

Honours: Honorary Diploma of the UCSF for high professionalism and conscientious work (2016); 2.)Honorary Diploma of the UMSF for high performance in educational work (2015); 3.)Certificate of Acknowledgement of the ACSU for conscientious work (2012); 4.)Award Pin “Sign of the Academy” (2011); 5.) 3rd grade Award Pin of the State Customs Service of Ukraine “For the Conscientious Service in the Customs Authorities of Ukraine” (2009); 6.) Certificate of Acknowledgement of the Head of the State Customs Service for diligence in work, high professionalism and significant contribution to the protection of the economic and national interests of the state. (2004).

 

Sphere of scientific interests: English, Business English, terminology.

 

Чухно Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; радник митної служби 2-го рангу (підполковник); член атестаційної комісії до вступу в магістратуру; помічник головного редактору Customs Scientific Journal CUSTOMS; учасник Міжнародного тренінгу «Інструменти ефективного управління» (2011); учасник навчального проекту з імплементації міжнародного інтенсивного курсу з англійської мови: «Спільний кордон … спільна мова … напередодні ЕВРО 2012»; учасник Міжнародного тренінгу для фасилітаторів у рамках програми «Інструменти ефективного управління» (2013). Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

У досвіді роботи: старший викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2005-2010), викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2001-2005). викладач кафедри іноземних мов АМСУ (1998-2000).

Відзнаки: 1.) почесна грамота УМСФ за високий професіоналізм та сумлінну працю (2016); 2.) почесна грамота УМСФ за високі показники у навчальній та виховній роботі (2015); 3.) подяка АМСУ за сумлінну працю (2012); 4.) нагрудний знак «Знак Академії» (2011); 5.) нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2009); 6.) подяка Голови Держмитслужби за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у захист економічних та національних інтересів держави. (2004).

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, термінологія, перекладознавство

У 1998 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Мова та література (англійська)», філолог, викладача англійської мови та літератури.

У 2015 році закінчила Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, «Педагогіка вищої школи», магістр з педагогіки вищої школи, викладач університетів та вищих закладів.

Сфера наукових інтересів: Галузі досліджень стосуються англійської мови, ділової англійської мови, перекладознавства, термінознавства. Автор та співавтор понад 30 наукових праць та методичних публікацій. 2014-2017 рр. – помічник редактора і відповідальна за випуск наукової збірки Customs Scientific Journal CUSTOMS.

Під її керівництвом працює студентський науковий гурток «Теоретичні та практичні питання галузевих термінологічних систем» (затверджено на засіданні кафедри, витяг з протоколу № 1 від 30.08.2019 р.)

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Методика викладання англійської мови», «Теорія і практика перекладу».

Останнє проходження стажування:

 1. 2019 р. –Дніпропетровська державна медична академія, кафедра мовної підготовки, програма стажування, посвідчення № 25, від 30.04.2019р.

Електронна адреса:tatyana_0103@i.ua, chuhno@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійно орієнтованої особистості майбутнього викладача / Т.В. Чухно // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2015. – № 44. – С. 131 – 135.
 2. Чухно Т.В. Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запорізький Національний університет, 2015. – № 67. – С. 143 – 147.
 3. Чухно Т.В. Абревіація як спосіб словотвору в митній терміносистемі сучасної англійської мови / Т.В. Чухно // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – 2016. – Вип. 761. – С. 212-223.
 4. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації видів товарів у митній сфері / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запорізький Національний університет, 2019. – № 75. – С. 87-93.
 5. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації митних платежів / Т.В. Чухно // Вісник МДУ. Серія: Філологія. – №20, 2019. – С. 280-286. [IndexCopernicus]

 Участь в конференціях та семінарах:

 1. ChukhnoT.V. DiscoveringtheresourcesoftheInternet/ T.V. Chukhno// Актуальні проблеми навчання іноземних студентів : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, Дніпропетровськ : ДЗ «Дніпропетровська медична Академія Міністерства охорони здоров’я», 2015. – С. 134.
 2. Чухно Т.В. Культорологічна складова в системі професійної освіти / Т.В. Чухно // Сучасна освіта: проблеми та перспективи : ІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 2 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2015. – С. 129 – 132.
 3. Чухно Т.В. Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові / Т.В.Чухно // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання нефілологічного профілю», 22 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Д.: Адверта, 2015. – С. 170-177.
 4. Чухно Т.В. Особливості курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 12 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2015. – С. 77 – 78.
 5. ChukhnoT.V. EtymologicalBackgroundofSomeTermsintheEnglishCustomsSphere / T.V. Chukhno // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. научн. статей / М-во образовния РБ, Гом. гос ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: Л.И. Богатикова (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: UUE им. Ф. Скорины, 2015. – С. 171 – 174. Международная научная конференция «Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков». – Гомель, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Беларусь, 2015. –C. 86-89.
 6. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійної іншомовної компетенції магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 09 листопада 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Д.: Адверта, 2016. – С. 63 – 65.
 7. Tymchenko-MykhailidiN.S., ChukhnoT.V. Internetresourcesandweb-technologiesinteachingforeignlanguages / N.S. Tymchenko-Mykhailidi, T.V. Chukhno // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2018. – С. 267 – 269.
 8. ChukhnoT.V. Teachinglanguagesacrosscultures / T.V. Chukhno //Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених “Наука і техніка: перспективи ХХІ століття“. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро. – 18 квітня 2019. – С. 237-239

 

Старший викладач кафедри - Бондар Оксана Євгеніївна

Бондар Оксана Євгеніївна

Oksana BONDAR, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department, graduated from Kyiv National Linguistic University with honours.

 

Experience in: teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B2, in particular Pearson Test of English; teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (2001-2017 and 1992-1994); conducting Business English courses at the Chamber of Commerce and Industry (Dnipro); translating business and technical documentation, interpreting businessmeetings and negotiations in Ukraine as well as in the USA, Great Britain etc.; working as an editor at the Translations Department of the Chamber of Commerce and Industry (1990-1992).Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. She is an author of more than 50 scientific works, including 5 textbooks.

 

Field of scientific interests: English language, Business English, Professional English language, English language of scientific communication, pedagogy, professional ethics, psychology, professional communication, professional competence in foreign languages, professional training of masters, advanced training, international standards of professional training.

 

Бондар Оксана Євгеніївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Київський національний лінгвістичний університет з відзнакою.

 

У досвіді: викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В2, зокрема до тесту PTE (Pearson Test of English); старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (2009-2017); викладач та старший викладач кафедри педагогічної психології та англійської мови факультету психології Дніпропетровського державного університету (1992-1994 та 2001-2009); організатор мовних курсів та викладач ділової англійської мови в Торгово-промисловій палаті України (м. Дніпро); фахівець з перекладу ділової та технічної документації, перекладач ділових переговорів як в Україні, так і за кордоном, зокрема в США та Великій Британії; редактор відділу перекладів Торгово-промислової палати (1990-1992).Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор більш як 50 наукових праць та публікацій, зокрема 5 навчальних посібників з ділової та професійної англійської мови.

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет) та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови (англійська та французька)».

Педагогічний стаж:20 років.

1992-1994 – викладач кафедри педагогічної психології та англійської мови факультету психології Дніпропетровського державного університету;

2001-2009 – старший викладач кафедри педагогічної психології та англійської мови факультету психології Дніпропетровського національного університету;

2009-2017- старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

2017- по теперішній час - старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, професійна етика, психологія, професійна комунікація, іншомовні професійно спрямовані компетентності, професійна підготовка магістрів, підвищення кваліфікації, міжнародні стандарти професійної підготовки фахівців.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Ділова англійська мова».

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (зав. кафедрою доктор філологічних наук, професор Панченко О.І.) з 14.04.2016 по 16.05.2016.

Електронна адреса: obondar2005@ukr.net, bondaroksana@umsf.dp.ua

Основні публікації за напрямом

 1. Bondar O. The enhancement of a foreign language competence: free online resources, mobile apps, and other opportunities / Olena Pavlenko, Oksana Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi, Nataliia Tymchenko-Mikhailidi and Darja Kassim // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – 2019. – Volume - 2433. – С. 279 -293 . http://ceur-ws.org/Vol-2433/ [Scopus].
 2. Бондар О.Є. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї / Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[IndexCopernicus]
 3. Бондар О.Є. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України)/ О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 2(109) часть 2 – с. 89-94. [IndexCopernicus];
 4. Бондар О.Є. Здоров’язбереження нації в контексті реформи системи охорони здоров’я в Україні /С. Черевко, О. Демченко, О. Суркова, З. Подолкіна, О. Бондар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.], Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. 55(108).
 5. Бондар О.Є. Вплив контексту на реалізацію модальних значень / О.Є.Бондар // Одеса: науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2016. - № 25. - С. 21-24. (Index Copernicus).
 6. Бондар О.Є. Особливості розробки тестових завдань з іноземної мови / О.Є.Бондар // Дніпро: Англістика та американістика: збірник наук. праць. – 2016. - № 13. - С. 113-119.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Бондар О.Є. Посібник з англійської мови для студентів-біологів / О.В. Осадча, О.Є. Бондар - Дніпро : ТОВ Інновація, 2017. - 103 с.
 2. Бондар О.Є. English for IT Students: Навчальний посібник з англійської мови / О.Є. Бондар - Дніпро : Літограф, 2016. - 95 с.

Тези конференцій

 1. Бондар О.Є. Організація самостійної роботи студентів над граматичним аспектом іноземної мови/О.Є.Бондар// Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи“. - ДДАЕУ, Дніпро. - 2019, С.94 -95
 2. Бондар О.Є. Poetry as a means of advanced language learning/Leschenko T.V.,O.Ye.Bondar// Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи“. - ДДАЕУ, Дніпро. - 2019, С.41 -42
 3. Emotional intelligence as a key factor to ensure the competitiveness of a future professional in the modern world/J.Patskan, O.Bondar// Матеріали міжнародної конференції “Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи“. - КрНУ, Кременчук. - 2019, С. 99 -100
 4. Бондар О.Є. Сучасні підходи до інтерпретації помилок в усному мовленні / О.Є. Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2017. - С.23-25.
 5. Бондар О.Є. Організація та проведення контролю знань студентів на заняттях з іноземної мови / О.Є.Бондар // Матеріали ІV регіональної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві». – Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. - С.9-11.
 6. Бондар О.Є. Реалізація значення обов’язку англійських модальних дієслів з врахуванням контексту / О.Є.Бондар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука без кордонів». - Велика Британія, Шефілд: Science and Education Ltd, 2016. - С.26-29.
 7. Бондар О.Є. Вплив теорії множинного інтелекту на ефективність навчання іноземної мови / О.Є.Бондар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий прогрес на кордоні тисячоліть» . – Прага: Science and Education Ltd , 2016. - С.14-17.
 8. Бондар О.Є. Формування навичок міжкультурного спілкування в процесі навчання іноземної мови / О.Є.Бондар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий прогрес на кордоні тисячоліть» . – Прага: Science and Education Ltd , 2015. - С.20-22.
 9. Бондар О.Є. Виправлення помилок в іншомовних висловлюваннях / О.Є. Бондар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції сучасної науки». - Велика Британія: Science and Education Ltd, 2015. - С. 19-21.
 10. Бондар О.Є. Тестові завдання як метод контролю рівня знань з іноземної мови / О.Є. Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування". – Дніпропетровськ:ДНУ імені Олеся Гончара, 2015. – С. 21-23.

Старший викладач кафедри - Бе Джi Йон

Бе Джi Йон

BAE Gi Yon, lecturer of the Foreign Languages and Professional Language Training Department; lecturer of Korean language and culture officially registered in the Embassy of the Republic of Korea; KCD (Korean Culture Days) project coordinator; ‘Teaching of Korean that makes changes’ seminar participant (New York). As specialist who has a higher education both in Korean language and culture and Russian language and literature, as lecturer who has teaching experience in different CIS countries (Ukraine, Uzbekistan etc.) she wrote more than 10 books and manuals of Korean language looked to people whose mother tongue is one of the East Slavic languages group (Ukrainian, Belarusian, Russian); representative of Ukraine – participant of the International Conference of Korean Educators Abroad (South Korea, 2017); promoted attraction of donor initiatives to carry out further programs: student exchange program between the University of Customs and Finance and Korea University of Technology and Education (KOREATECH) (8 students, 2016-2018); Korean government invitation program for students from partner countries (2 students, 2015, 2016); Invitation Training for Foreign Specialists of Korean Language (1 person, 2015); Korean Government Scholarship Program (1 person, MBA program, 2017).

 

Work experience: Being a volunteer of the Korea International Cooperation Agency she worked as Korean language and culture professor at the Faculty of International Journalism (Uzbekistan State World Language University, 2000-2002) and was an initiator of opening a Faculty of Korean language in the abovementioned University. She has an experience of teaching Korean employees of Consulates and Embassies on the territory of CIS.

 

Field of scientific interests: Her fields of research deal with teaching people whose mother tongue is one of the East Slavic languages group as well as intercultural communications, business Korean, professional communications. She is an author of over 10 books and manuals for studying Korean language and culture. She has 18 years of work experience.

 

Honours: First place award certificate in nomination “Dictionaries, reference books” for the ‘Korean-Ukrainian-Russian Dictionary’, XI Regional interacademic competition for ‘The best scientific, educational and methodical, publicistic publications’, Foundation of scientists, Ukraine, 2016; 2) Gratitude of the Uzbekistan State World Language University for contribution to development pf Korean language and culture teaching at the University.

 

Бе Джi Йон, викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; викладач корейської мови та культури, офіційно зареєстрований у Посольстві Республіки Корея;координатор проекту KCD (Korean Culture Days – Дні корейської культури), учасник семінару «Викладання корейської мови, що несе зміни» (Нью-Йорк). Як спеціаліст, який має вищу освіту як з корейської мови та культури, так і з російської мови та літератури, та як учитель, який має досвід викладання в різних країнах СНД (Україна, Узбекистан тощо), вона уклала більше, ніж 10 підручників та посібників з корейської мови, орієнтованих на осіб, чиєю рідною мовою є одна з мов східнослов’янської групи (українська, російська, білоруська); представник від України-учасник Міжнародної конференції викладачів корейської мови за кордоном (Північна Корея, 2017); сприяла залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм: програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (8 осіб, 2016 р., 2017 р., 2018 р.), програма-запрошення Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015 р., 2016 р.), програма-запрошення для іноземних спеціалістів з корейської мови (1 особа, 2015 р.), стипендіальна програма Уряду Республіки Корея(1 особа, MBA програма, 2017 р.).

 

У досвіді роботи: як волонтер Корейського агентства міжнародного співробітництва (КОІСА) працювала викладачем корейської мови та культури на факультеті міжнародної журналістики Узбецького державного університету світових мов (2000-2002 р.) та стала ініціатором відкриття факультету корейської мови у вищезазначеному університеті. Має досвід викладання корейської мови співробітникам Консульств і Посольств на теренах СНД.

 

Відзнаки: 1.) Грамота за І місце в номінації «Словники, довідники» з доробком «Корейсько-українсько-російський словник», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Україна, 2016; 2) подяка від Узбецького державного університету світових мов за внесок у розвиток викладання корейської мови та культури в університеті.

2015 р. - другий ступінь (магістр): викладач корейської мови (право викладання корейської мови іноземцям), Міністерство культури, спорту та туризму, Республіка Корея;

2009 р. - третій ступінь: викладач корейської мови (право викладання корейської мови іноземцям), Міністерство культури, спорту та туризму, Республіка Корея;

2015 р.- здобула ступінь бакалавра гуманітарних наук, факультет корейської мови та культури, Сеульський університет культури та мистецтв;

2000 р.- здобула ступінь бакалавра гуманітарних наук, факультет російської мови та літератури, Коледж гуманітарних наук, Університет Чонджу.

Підвищення кваліфікації:

 1. 15-а міжнародна конференція викладачів корейської за кордоном 2017, 17.07.2017-22.0.2017. за підтримки Міністерства освіти Південної Кореї та Корейського Національного інституту міжнародної освіти. Її доповідь : Дослідження професійних навчальних програм, пов’язаних із торгівлею та митною справою
 2. Семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», сертифікат слухача, Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, 18 червня 2016 р.
 3. Сертифікат, що підтверджує володіння російською мовою в обсязі першого сертифікаційного рівня, Міністерство освіти та науки Російської Федерації, 23 червня 2005 р.
 4. Сертифікат проходження інтенсивних курсів російської мови, Мовний навчальний центр, Узбецький державний університет світових мов, Республіка Узбекистан, червень 2002 р.

Досвід роботи: 18 років.

Сфера наукових інтересів: Галузі досліджень стосуються викладання корейської мови особам, чиєю рідною мовою є одна з мов східнослов’янської групи; а також міжкультурної комунікації, ділової корейської мови, корейської мови професійного спрямування, професійних комунікацій. Автор понад 10 підручників та навчально-методичних посібників для вивчення корейської мови та культури.

Дисципліни, що викладає:«Корейська мова», «Теоретичні аспекти східних мов».

Електронна пошта: jiana381@gmail.com, bedzhiyon@umsf.dp.ua

Основні публікації:

1. Bae, Gi Yon. (2019). The Enhancement of a Foreign Language Competence: Free Online Resources, Mobile Apps, and Other Opportunities/ O. Pavlenko, Oksana Ye. Bondar, Gi Yon Bae, Kwangoon Choi, Nataliia S. Tymchenko-Mikhailidi // Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018 [Electronic resource] / Edited by: Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. – CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2433. – viii, 540 p. – Access mode: http://http://ceur-ws.org/Vol-2433. URL: CEUR-WS.org/Vol-2433/paper18.pdf [Scopus]

2. Бе,Дж.Й. Концептуальніпідходидопідготовкиперекладачів: сутністьтасистемипідготовки (наприкладіСША, Австрії, України) / О.О.Павленко, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе // ВісникКрНУіменіМихайлаОстроградського. Серія «Педагогічнінауки». – Кременчук, 2018. – № 2 (109). С.82-94.[IndexCopernicus]

3. Бе, Дж.Й. Стандарти підготовки перекладачів: загальний огляд (на прикладі України, Південної Кореї, США, Австрії). // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ. –2018. - № 60 (113). – С.448-460.

4. Бе, Дж.Й. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї // О.О.Павленко, К.С. Чой, О. Є.Бондарь, Дж.Й. Бе, О.О. Горбаньова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - № 15 (2). – С. 223-230. [IndexCopernicus]

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Корейсько-українсько-російський словник / за редакцією доктора філософії Чой Кванг Сун; укладачі: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 196 с. (отримав нагороду: грамота за І місце у номінації «Словники, довідники», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», 23 серпня 2016 р./Фонд вчених України).
 2. Основи корейської мови [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2006. – 54 с.
 3. Корейська мова для початківців [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2008. – 72 с.
 4. Корейська мова, початковий рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 82 с.
 5. Корейська мова, початковий рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 73 с.
 6. Корейська мова, середній рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2012. – 78 с.
 7. Чой Кванг Сун. Знайомство з культурою Кореї: навчально-методичний посібник для ознайомлення з культурою, мовою та традиціями Республіки Корея / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2012.
 8. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 1-2 рівні (А1-А2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 9. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 3-4 рівні (В1-В2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 10. Корейська мова, середній рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 86с.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, семінар з підвищення кваліфікації «Викладання корейської мови, що несе зміни», слухач, 18 червня 2016 р.

Старший викладач кафедри Письменна Інна Іванівна

Письменная
PYSMENNA Inna, lecturer of the Foreign Languages and Professional Language Training Department; Member of the Attestation Commission before joining the magistracy; has a diploma in Philology specialty; has Master's Degree of Public Service. It has a long history experience in teaching German as a foreign language. 

 

Experience in: senior lecturer of the department foreign languages and professional language training (2015-2017), teacher of the Department of Linguistic Improvement preparation of AISU (2007-2015);a training course on problems of state management and political system in Portugal and Spain, within the framework of International education programme for public and local government authorities (09.04-16.04.2016); a training course on problems of state management and political system in France and Italy, within the framework of International education programme for public and local government authorities (25.03-01.04.2017).

Field of scientific interests: methods of teaching foreign languages, public administration.

Письменна Інна Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки.; член атестаційної комісії до вступу в магістратуру; має диплом за спеціальністю «Філологія»; має диплом магістра державної служби. Має багаторічний досвід викладання німецької мови як іноземної.

У досвіді роботи: старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки (2015-2018), викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2007-2015).

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Філологія», філолог, викладач німецької мови і літератури.

магістр державної служби.

Стаж роботи за фахом: 22 роки.

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, державне управління.

Основні дисципліни, що викладає: «Німецька мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Останнє проходження стажування:

 1. 2018 р. – Дніпровська академія неперервної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН 41682253/ 5139 від 14.09.2018р.
 2. 11.2015 по 05.02.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B1.
 3. 09.2016 по 09.12.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B2.
 4. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління таполітичної системи Португалії та Іспанії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (09.04-16.04.2016 р.)
 5. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Франції та Італії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (25.03-01.04.2017 р.)
 6. Участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Іспанії та Франції у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (14.10.-21.10.2018р.)
Електронна адреса: inna.pysmenna.69@gmail.com, pismenna@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Письменна І. І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій / І. І. Письменна //Аспекти публічного управління № 10 (24) жовтень 2015, Дніпропетровськ, 2015 с. 48 – 54.
 2. Письменна І. І. Чиновництво у Німеччині: досвід для України / І.І. Письменна // Аспекти публічного управління№11-12 грудень 2016, Дніпро, 2016. – С. 57-62. [Index Copernicus International (ICI) Certificate ICI Journal Master List. Dnipro, 2016].
 3. Письменна І.І. Імплементація досвіду Німеччини щодо кадрового формування митних органів України / І.І. Письменна // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7 - № 1-2. – С. 123-129. [Index Copernicus].
 4. Письменна І.І. Імплементація зарубіжного досвіду щодо використання принципів інтегрованого навчання у вищій школі / І.І. Письменна // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія. – 2019. - №1(17). – С. 169-176. [Index Copernicus].

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Письменна І.І. Інтеграція навчального процесу у вищій школі / І.І. Письменна // The 9thInternationalconference “Scienceandsociety”(February 1, 2019) AccentGraphicsCommunications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 1359 p. ISBN 978-1-77192-360 -6. eLiebrary.ru. – C. 446-451.
 2. PysmennaI.I. DasProblemderIntegrationdesBildungsprozessesindenHochschulen / І.І. Письменна // Матеріали ХІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми і перспективи». Дніпро: ДДАЕУ, 2019, с. 74.


Старший викладач кафедри - Кулько Вікторія Анатоліївна

Кулько Вікторія

Victoria Kulko, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department, graduated fromDnipropetrovsk State University. She has 16 year experience in teaching English to students studying in various fields (veterinary medicine, biotechnology, agronomy, economics, etc.).


Experience in: senior lecturer of Philology Department of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University (2001-2016), specialist in the translation of technical literature, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance from 2018.


Field of scientific interests:English, Business English, Professional English, English language of scientific communication, Pedagogy, Theory and method of professional education, Professional training of masters.
Кулько Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський державний університет. Має 16 річний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різними спеціальностями (ветеринарна медицина, біотехнологія, агрономія, економіка та інші).

У досвіді роботи: старший викладач кафедри філології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (2001-2016 роки), фахівець з перекладу технічної літератури, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки УМСФ з 2018 року.

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

У 2005 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації».

Стаж роботи за фахом: 19 років.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, теорія і методика професійної освіти, професійна підготовка магістрів.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова».

Електронна пошта:Kulkovic@i.uakulko@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Кулько В. А. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / В. А. Кулько // Проблемы современного педагогического образования. Сер .: Педагогика и психология. – Сб. статей: Ялта: РИО ГПА, 2016. 
 2. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / В. А. Кулько // Проблемы современного педагогического образования. Сер .: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С. 214 – 219
 3. КулькоВ. А., Тимченко-Міхайліді Н.С. Researchofcareerorientationsoffuturephilologistsinhighereducationalestablishment// Науковий огляд // Науковий огляд. – № 4 (57), 2019. – С. 138 – 144[Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index]
 4. КулькоВ. А., Горбаньова О.О., Бірюкова Д.В. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution // Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal: Muscat: «TK Meganom», 2019. – №4 (35), – С. 76 – 84 [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index]
 5. Павленко О.О., КулькоВ. А. The main motives for studying foreign language by students of the University of Customs and Finance // Науковийогляд: Київ: "ТКМеганом", 2019. – Вип. 6 (59), – С. 94 – 103 [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index]

Hавчальні посібники та підручники:

 1. В.А. Кулько, О.В. Литвинова, В.Г. Чорнобай Англійська мова для фахівців-аграріїв заочної форми навчання: Англійська мова для фахівців-аграріїв: навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ: 2015. – 210 с. ISBN – 978-966-8736-09-4
 2. Кулько В. А. Методические рекомендации по английскому языку для студентов аграрных специальностей. – Дніпропетровськ: 2014. – 136 с.
 3. Кулько В.А. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з англійської мови для студентів денного та заочного відділення напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Дніпропетровськ: 2016. – 66 с.
 4. Кулько В.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.
 5. Кулько В.А. Ділова англійська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. KulkoV. StrategicdirectionsofmodernizationofUkrainianeducation / KulkoV. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України », 2015. – С. 63.
 2. KulkoV. Motiveastheimpulsivecomponentofprofessionalorientation/ KulkoV. // Матеріали IX міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2015. – C. 12.
 3. Кулько В. А. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців / Кулько В. А // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України », 2016. – С. 67.
 4. Kulko V. Organization of the students self-study work / Kulko V. // Матеріали X міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2016. – С.
 5. Кулько В. А.PeculiaritiesofstudyingEnglishterminologybythestudentsoftheenvironmentalfaculty // Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття». – ДВНЗ «ПДАБА». Дніпро. – 2019. С. 247-248
 6. Кулько В. А. Formationofprofessionalmotivationintheprocessoftransferofprofessionalknowledge // Матеріали ХІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». – ДДАЕУ. Дніпро. – 2019. С.37-38
 7. Кулько В. А. Motivationalstrategiesforsecondlanguagelearners // Матеріали ХХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». – ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Дніпро. – 2019. С.77-78

Старший викладач кафедри - Знанецький Вячеслав Юрійович

image026Znanetskiy Vyacheslav Yuriyovych, Senior Lecturer of the Department of Philology and Translation of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, graduated from Dnipropetrovsk State University.

Work Experience: lecturer of the Department of Foreign Languages of Dniepropetrovsk Metallurgical Academy (1993-1994), lecturer and senior lecturer of the Department of Foreign Languages for Engineering, Technical and Natural specialities of Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar (1995-2018). His fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. He is an author of more than 30 scientific works, including 8 textbooks on Business and Professional German.

Fields of scientific interests: methods of teaching foreign languages, the German language, Professional German language, Pedagogy.

Знанецький Вячеслав Юрійович, старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна, закінчив Дніпропетровський державний університет.

У досвіді роботи: викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ(1993-1994), викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2018). Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор більш як 30 наукових праць та публікацій, зокрема 8 навчальних посібників з ділової та професійної німецької мови.


У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара) «Філологія», філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.

Педагогічний стаж: 25 років.

1993-1994 – викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ;

1995-2018 –викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

 2018 - старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.

Сфера наукових інтересів:методика викладання іноземних мов, німецька мова, німецька мова професійного спрямування, педагогіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Німецька мова».

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра германської філології (зав. кафедрою кандидат філологічних наук, доцентКовальова Я. В.) з 05.04.2016 по 06.05.2016.

Електронна адреса:snanezkij@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Знанецький В. Ю. Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання іноземній мові у немовних вищих навчальних закладах. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» Збірник наукових праць, випуск 37 том 3  Одеса 2018 С.133-135.
 2. Знанецький В. Ю. Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 127-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%281%29__37

 Навчальні посібники та підручники:

 1. Знанецький В. Ю., Новокшонова Н. О. Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Дніпровський національний ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна – Дніпро, «Літограф», 2019. – 141 с.
 2. Знанецький В.Ю., Пономарьова Л.Ф. Посібник з граматики німецької мови для студентів немовних спеціальностей. Дніпро. Літограф. 2017-128 с.
 3. Знанецький В.Ю. DeutschfürtechnischeFachrichtungen. Німецький для технічних спеціальностей. Посібник з німецької мови.  – Дн -ськ, «Літограф», 2016. – 82 с.
 4. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Німецьке дієслово. Дніпро: Літограф, 2016. –62 с.
 5. В. Ю. Знанецький, Є. С. Іжко.  Німецька мова. Методичні вказівки з читання та перекладу фахових німецькомовних текстів у галузі залізничного транспорту. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – Дніпропетровськ, «Літограф», 2016. – 41 с.
 6. Знанецький В.Ю., Іжко Є.С. Навчальний словник-мінімум для студентів – перекладачів 4-го та 5-го курсів Дніпропетровський національний університет залізничниго транспорту імені академіка В.Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – 49 с.
 7. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Тексти і вправи для студентів - економістів. Посібник з німецької мови. Дн -ськ, «Інновація», 2014. –  56 с.

Тези конференцій

 1. Щодо формування комунікативних навичок при викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», Д.: ДВНЗ «ПДАБА»,  2019. – 333 с.
 2. Роль вправ по аудіюванню на заняттях з іноземної мови. Матеріали XIII міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців  на шляху до євроінтеграції: проблеми і перспективи», Дніпро: ДДАЕУ, 2019. – 138 с.
 3. Щодо застосування кейс-методу в процесі навчання іноземній мові на немовних факультетах ВНЗ. Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження» Дніпро. 2019.- 94 с.
 4. Розвиток професійної іншомовної компетенції фахівця в немовному ВНЗ. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів-іноземців та слухачів підготовчих відділень «Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів», Дніпро: УМСФ, 2019. – 235 с.
 5. Щодо розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови у процесі професійної підготовки. Матеріали XLМіжнародної науково-практичної  інтернет-конференції «Стратегічні пріоритети в науці», м. Вінниця, 2020. – 102 с.
 6. Щодо складання вправ, спрямованих на формування навичок читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України». Дніпро. 2020.- 86 с.
 7. Формування комунікативних навичок при викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей. Матеріали III Всеукр. наук-практ. конф.” Cучасна германістика: теорія і практика”, 13-14 листопада 2017 р. –м. Славянск.: ТОВ «Видавництво» Друкарський двір» 2017, 84 с.
 8. Особливості навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню. Збірник наукових праць VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 травня 2017року. м. Дніпро
 9. Профессионально-ориентированное обучение в формировании коммуникативной компетенции у студентов экономических специальностей. Збірник наукових праць VI Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 червня 2015 року. м. Дніпропетровськ.


Старший викладач кафедри -  Горбаньова Оксана Олексіївна    
Горбаньова Оксана Олексіївна    opened=0}
horbanovaOksana Horbanova , senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department, graduated from Dnipropetrovsk National University with honours, received Master’s degree.

Experience in: teaching English to candidates working towards International Exams at international school Level B1,B2,C1 in particular IELTS, FCE, CAE; teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (1995-2016); conducting  English courses at the International Language School, interpreting business meetings and negotiations in Ukraine etc. Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. She is an author of more than 20 scientific works, including 3 articles in international publishing houses. Oksana constantly visits seminars and webinars to develop as a teacher of English in a modern society.

Field of scientific interests: English language, Business English, Professional English language, English language of scientific communication, pedagogy, professional ethics, psychology, professional communication, professional competence in foreign languages, professional training of masters, advanced training, international standards of professional training.

 

Горбаньова Оксана Олексіївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою, здобувши ступінь магістра.

У досвіді: викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В1,В2,С1 зокрема до IELTS, FCE, CAE
; викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2006); викладач та старший викладач кафедри іноземних мов на факультеті міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету (2006-2016); викладач англійської мови в Міжнародній мовній школі.


 Галузі досліджень стосуютьсяметодики викладання іноземних мов, проблем перекладу та філологічних питань. Автор більш як 20 наукових праць та публікацій, зокрема 3 статті в міжнародних виданнях. Оксана постійно приймає участь в семінарах та конференціях для підвищення рівня викладання англійської мови.

·               У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет та отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія та англійська мова)».

·               У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи)».
Педагогічний стаж: 23 роки.

·               1995-2006 – викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних спеціальностей Дніпропетровського державного університету;

·               2006-2016- старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

·               2018- по теперішній час - старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.


Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, професійна етика, психологія, професійна комунікація, іншомовні професійно спрямовані компетентності, професійна підготовка магістрів, підвищення кваліфікації, міжнародні стандарти професійної підготовки фахівців.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Ділова англійська мова», “Англійська мова професійного спрямування”.

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (зав. кафедрою доктор філологічних наук, професор Панченко О.І.) в 2015 році.

Електронна адреса:oks.alex2010@gmail.com, gorbanova@umsf.dp.ua 

Основні публікації за напрямом:

1. Кулько В. А., Горбаньова О.О., Бірюкова Д.В. Problems of environmental terminology translation by students in the process of studying foreign language in higher educational institution // Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal: Muscat: «TK Meganom», 2019. – №4 (35), – С. 76 – 84  [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index]; 

2. Горбаньова О.О., Кулько В. А., Бірюкова Д.В. Improving students` reading skills as integral part of professional development // Науковий огляд: Київ: «ТК Меганом», 2019. – Вип. 5 (58), – С. 74 – 80 [Google Scholar, Worldcat, Open Academic Journals Index];

3. Горбаньова О.О. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї / Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О.   // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[IndexCopernicus]

4. Gorbanyova O. InteractiveTechnologiesinTeachingaForeignLanguageatHigherEducationalEstablishment / O. Gorbanyova// International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2016. – Volume 71. – С. 54 -59. https://www.scipress.com/ILSHS.64.81.pdf  (Index Copernicus).

Навчальні посібники та підручники:

1. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035«Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 47 с.

2. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035«Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. –  30 с.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів ІТ-спеціальностей /укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є.,  Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 40 с.

4. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035«Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 47 с.

Тези конференцій:

1. Горбаньова О.О. Використання прийому «ділова гра»  в викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей // MaterialsoftheXI  Internazional  scientificandpracticalconference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological  sciences, SheffieldScienceandeducationLTD.

2. Горбаньова О.О. Підвищення ефективності процесу  викладання іноземних мов за допомогою комп`ютерних методів//MaterialsoftheXI  Internazional  scientificandpracticalconference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological  sciences, SheffieldScienceandeducationLTD.

Викладач кафедри - Біляцька Вікторія Вікторівна 


Біляцька ВікторіяVictoria Bilyatskaya, teacher of Foreign Languages ​​and Professional Language Training Department, graduated from Dnepropetrovsk National University named after Oles Honchar in 2016 with honors in the specialty "Language and Literature", got a qualification "Master of Language and Literature (German), philologist-researcher, teacher of higher educational institution".
From 2015 she worked as aGerman language teacher of the communal institution of education "Secondary School №112" of the Dnipro City Council, taught at foreign language courses.
From the student years she was fond of literature, linguistics of the medical reconstruction of German artistic prose of the XX - XXI centuries.


Біляцька Вікторія Вікторівна – викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара у 2016 році з відзнакою за спеціальністю «Мова і література», здобула кваліфікацію «Магістр з мови і літератури (німецької), філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу».

З 2015 року працювала викладачем німецької мови комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №112» Дніпровської міської ради, викладала на курсах іноземної мови. 

Зі студентських років захоплювалася літературою, лінгвістикою медієвальної реконструкції німецької художньої прози ХХ – ХХІ століття.

Основні дисципліни, які викладає: «Німецька мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Електронна адреса: bilyatska@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Біляцька В. В. Лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення в романі Л.Рінзер «Любов Абеляра»// VI Міжнародніа наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна». – Філологічні науки. – Полтава, 2018. – Вип.28. – С.74 – 79.

 Статті в іноземних виданнях:

 1.  Біляцька В. В. Культурологічна рецепція історичної постаті та літературного образу П’єра Абеляра // Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III (Україністика – минуле, сучасне, майбутнє III). – Literatura a kultura – література та культура. – Brno, 2015. – С.37–43. (Чехія).
 2. Біляцька В. В. Феномени культурної пам’яті: П’єр Абеляр // Скарынавскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць. Зборнік навуковых артыкулау У 2-х Ч. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – Частка 2. – С. 129–136. (Білорусь).

Навчальні посібники та підручники:

 1.  Біляцька В. В. Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Фонетика). – Д. : 2018. – 38 с.
 2. Біляцька В. В. Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Граматика). – Д. : 2018. – 36 с.
 3. Біляцька В. В. Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Домашнє читання). – Д. : 2018. – 36 с. 

Тези конференцій

 1.  Біляцька В. В. Лінгвономінальні одиниці роману Л. Рінзер «Любов Абеляра» // Тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених. – 2015, Дніпропетровськ. – С. 23– 25.
 2. Біляцька В. В. Функції теонімів у німецькій медієвальній прозі ХХ ст.: лінгвокультурологічний аспект// Мови і світ: дослідження та викладання за матеріалами ХІІІ-а  Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький,2019. – Вип.175. – С 492 – 496.

 

1.                 Біляцька В. В. Лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення в романі Л.Рінзер «Любов Абеляра»// VI Міжнародніа наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна». – Філологічні науки. – Полтава, 2018. – Вип.28. – С.74 – 79.

Завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки

12324eq

 • Павленко Олена Олександрівна
 • Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
 • Вчене звання: професор
 • Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.
 • (056) 756-05-59

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Загальна інформація