Завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки

12324eq

 • Павленко Олена Олександрівна
 • Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
 • Вчене звання: професор
 • Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.
 • (056) 756-05-59

 

Загальні відомості

Кафедра іноземних мов створена в 1997 році.

Наукова робота кафедри

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “ Формування комунікативної та соціальної компетенції у працівників митної служби при вивченні іноземної мови”. Державний реєстраційний номер № 0112U000953 – Керівник – кандидат філологічних наук, доцент Рождественська І.Є. Головна мета - розробка пропозицій та рекомендацій щодо впровадження методичного забезпечення процесу формування комунікативної та соціокультурної компетенції працівників митних органів при вивченні іноземної мови.

У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і курсанти Академії – члени курсантського наукового гуртка.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Англійська мова
 • Французька мова
 • Німецька мова
 • Польська мова
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Іноземна мова наукового спілкування.

Склад кафедри

Навчальна лабораторія мовної підготовки

У складі кафедри 16 викладачів. Із них 6 мають науковий ступінь кандидата наук, 1 доктор наук, 9 старших викладачів.

Павленко Олена Олександрівна, завідувач кафедри, професор, доктор пед. наук
 • Дата і місце народження - 14.07.1962 р. у м. Кременчук, Полтавської області
 • Закінчила романо-германське відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету в 1985 р. (дипломом з відзнакою
 • З 1997 р. – доцент кафедри іноземних мов Академії митної служби України
 • Основні напрямки наукової роботи - актуальні проблеми теорії і методики професійної освіти, професійних стандартів, компетенцій і компетентностей, германістики

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Павленко О.О. Компетенція і компетентність: сутність, функції, структура. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К. ВІКНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 231 – 236.
 2. Павленко О.О. Інформаційна та комунікативна компетенції у професійних стандартах митників. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / Гол. ред.: В.Ю. Биков. – 2009. –№ 1. – Режим доступу http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em1/emg.html
 3. Павленко О.О. Improvement of foreign economic activity through implementation of WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian Academy of Customs. Вісник Академії митної служби України. – Д. : АМСУ, 2009 – С. 52–58. (Серія: Економічні науки.)
 4. Павленко О.О. Adaptation of the WCO professional standards on the international level: experience of Ukraine. Актуальныя пытанні мытнай справы: зборнік науковых артикулаỹ / Кафедра мытнай справы факультэта міжнарод-ных адносін БДУ; рэд. Рада: В. А. Астрога (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Зміцер Колас, 2010. – С. 128 – 139.
 5. Павленко О.О. Стратегія міжнародної діяльності як чинник функціонування механізмів державного управління в галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби України). Вісник Академії митної служби України. – Д. : Академія митної служби України, 2011. – № 2 (5).– С. 104 – 110. (Серія: Державне управління).
 6. Павленко О.О. Глобальна освіта: інструментарій Інтернет-технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. –2012. – № 1 (27). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.journal. iitta.gov.ua
 7. Павленко О.О. Професійна підготовка митників у європейських країнах: структура, рівні та зміст. Право та управління : електронне наукове видання. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/index.html
 8. Павленко О.О. Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання: український досвід. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол. ред. – проф. З.В. Бакум]. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 34. – С. 58 – 68.
 9. Павленко О.О. Технологічний компонент моделі формування комунікативної компетенції фахівців митної служби. Вісник Житомирського державного університету. – 2012. – Вип. 62. – С. 7 – 13. (Серія : Педагогічні науки).
 10. Павленко О.О. Концептуальні основи розробки й упровадження міжнародних стандартів, механізмів та інструментів (на прикладі Професійних стандартів Всесвітньої митної організації). Право та державне управління : зб. наук. пр. – Запоріжжя. – 2012. – № 1 (6). – С. 109 – 114.
 11. Павленко О.О. Тренінг як засіб удосконалювання компетенцій. Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1 – С. 83 – 94.
 12. Павленко О.О. Адаптація міжнародних норм і стандартів безпеки та професійного навчання у сфері транзитних перевезень. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. [Електронний ресурс] – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2012. – № 1(9) – С. 94 – 99.
 13. Павленко О.О. Феномен комунікативної компетенції у призмі аспектного аналізу: структурний аспект. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: РІПО, 2012. –Вип. 13. – С. 91 – 99.
 14. Павленко О.О. Використання Інтернет-технологій як інструменту формування комунікативної компетенції особового складу митних органів. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Л.: ЛНУ, 2012. – Ч.1., № 4 (239). – С. 151 – 169. (Серія : Педагогічні науки).
 15. Павленко О.О. Імплементація міжнародних стандартів: проблемні моменти впровадження професійних стандартів фахівців у сфері зовнішньоекономічної. Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 66 – 67.
 16. Павленко О.О. Сутність управлінського компоненту моделі фор-мування комунікативної компетенції фахівця. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. –Чернігів: ЧНПУ, 2012. – Вип. 97. – С. 459 – 462.
 17. Павленко О.О. Проблемные моменты подготовки специалистов в области международных перевозок(на примере Академии таможенной службы Украины). Research Bulletin of The College of Customs and Logistics. – 2012, № 32, Warsaw/Poland, р. 138 – 143.

 

Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївна, заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат пед. наук
Timchenko
 • Дата і місце народження - 08.03.1975, м. П’ятихатки, Дніпропетровської обл.
 • В 1997році закінчила Дніпропетровський державний університет
 • З 1997 – 2001рр. – викладач кафедри іноземних мов;
 • 2001 – 2004рр – викладач кафедри удосконалення мовної підготовки;
 • 2004р. – доцент кафедри основ митної справи;
 • 2004р. – доцент кафедри загально професійної мовної підготовки;
 • 2005р. – 2012 доцент кафедри удосконалення мовної підготовки;
 • В 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».
 • В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
 • Основні напрямки наукової роботи: професійна комунікація, професійна етика, професійно-етичні якості.
 • У 2015 році пройшла курс підвищення кваліфікації на факультеті іноземних мов для економічних спеціальностей при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Тимченко-Міхайліді Н. С. Дидактичні ігри як засіб підготовки майбутніх митників до професійної комунікації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя – 2010. – Вип. №6(59) – С.378–384.
 2. Тимченко-Міхайліді Н. С. Діалогічно-дискусійні технології у процесі підготовки майбутніх митників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя – 2010. – Вип.№7(60) – С.325-330
 3. Тимченко-Міхайліді Н. С. The influence of communication on formation the man’s leader qualities. Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наук. – практ. конф., Полтава – 2010. – С.21.
 4. Тимченко-Міхайліді Н. С. Психолого-педагогічні аспекти соціальної адаптації до навчання у ВУЗі. Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления:10- я международная междисциплинарная науч.-прак. школа-конф., Харьков. – 2010 – С. 180 – 181.
 5. Тимченко-Міхайліді Н. С. Вправи як засіб саморозвитку, самореалізації й самовдосконалення майбутнього митника в різновидах професійної комунікації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя – 2010. – Вип. №9(62) – С.166–170.
 6. Тимченко-Міхайліді Н. С. Тренінг як метод формування комунікативних умінь майбутніх митників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя – 2010. – Вип.№10(63) – С.391–396.
 7. Тимченко-Міхайліді Н. С. Стислий термінологічний посібник(розмовник) митника до ЄВРО 2012 - Дніпропетровськ, Академія митної служби України, 2011
 8. Тимченко-Міхайліді Н. С. Систематизація професійно-етичних якостей - умова успішної професійної підготовки майбутнього фахівця //Роль та місце нсихолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах свроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 19-20 квітня 2012 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф.О. А. Каденко (голов, ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог., Хмельн. обл. громад, організація «Центр сексуального та репродуктивного здоров'я». - Хмельницький :ХНУ, 2012. С.189-191
 9. Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б. Інтерактивні технології як засіб підготовки майбутнії митників до взаємодії у професійній діяльності // Вісник Дніпропетровського університету Альфреда Нобеля Серія: Педагогіка і психологія. № 1(3) 2012 стор. 30-35.
 10. Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б. Павленко О.О. Стратегічні цілі професійної підготовки.митників.Збірник доповідей та тез доповідей V Міжнародної конференції « Теорія та методика професійної освіти: наукові читання іменія професора Віктора Сидоренка». 26-27 лютого 2014/ Національний університет біоресурсів і природокористування України-Київ.,2014.с.153.
 11. Natalia Timchenko-Michailidi, Valentina Pugach, Olena Pavlenko. International standards and their implementation.Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. Osthofen, Deutschland. 2014. p.73-77.
 12. Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б., Павленко О.О. Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньо-економічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації.Науковий вісник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. № 199. Част.перша. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ.2014.с. 266-271.

 

Горбань Олександр Дмитрович, доцент, кандидат філол. наук
Gorban
 • Дата і місце народження - 29.10.1952 року, м. Дніпропетровськ
 • З 1999 року працює в Академії митної служби України на посаді доцента та з 2001 року – завідуючого кафедри іноземних мов
 • В 1978 році отримав вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю “Англійська мова та література”
 • З 1991 року – кандидат філологічних наук. Дата присудження наукового ступеню доцента 21.12.2001 року, за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. Номер диплома – ДЦ № 003589
 • Основний напрям наукової роботи – Лінгво-стилістичні особливості текстів-роздумів англійської літератури другої половини ХVII ст.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Горбань О.Д. “Ділове листування англійською мовою” Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 171 с.
 2. Горбань О.Д. “Типы текстов-рассуждений и особенности их лингвистической организации” Англістика та американістика. Збірник наукових праць. Випуск № 2. 2007 р. – 12 с.
 3. Горбань О.Д., Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф., Варех Н.В. Методичні рекомендації та граматичні пояснення до контрольних завдань з англійської мови для слухачів І-ІV курсів заочної форми навчання. АМСУ, 2008 р. – 90 с.
 4. Горбань О.Д., Карманова О.І. Стилистический контекст // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 15, том 3. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. с. 19 – 22.
 5. Горбань О.Д., Коротеєва Л.Ф. Языковая и стилистическая ситуация в Англии второй половины XVII века // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 15, том 3. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. с. 62 – 64.
 6. Горбань О.Д., Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Комунікативний підхід у навчанні іншомовного читання у немовному ВНЗ // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 162 - 168
 7. Горбань О.Д., Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Some aspects of computer assisted language learning (CALL) // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 157 - 162

 

Гречухіна Ірина Дмитрівна, доцент, кандидат філол. наук
 • Дата і місце народження - 06.03.1955, м. Cаратов, Росія
 • В 1977році закінчила Дніпропетровський державний університет
 • В 1991році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови»
 • З 1998 – року працює в Академії митної служби України на посаді доцента.
 • Основні напрямки наукової роботи: лексикологія та стилістика, історична поетика, термінологія.
 • Нагороди: нагрудний знак АМСУ першого ступеня , грамота ДМСУ, подяка голови ДМСУ, подяка ректора АМСУ.
 • Електронна адреса: igrech@mail.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Гречухіна І.Д. «Роль и содержание домашнего чтения на английском языке в неязыковом вузе». Материалы XI межвуз. научно-практ. конф. «Актуальные пробле-мы обучения иностран-ных студентов». − Днепропетровск: ДГМА, 2009.
 2. Гречухіна І.Д. «Ономасиологические разряды лексики как отражение древнеанглийской поэтической картины мира (количественные параметры)». Культура народов Причерноморья. № 168, т.1. − Симферополь, 2009.
 3. Гречухіна І.Д. «Организация работы над грамматикой в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе (на материале английского языка)». Матеріали регіон. наук. конф. «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інновац. суспільстві». − Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
 4. Гречухіна І.Д. «Префиксация как способ образования древнеанглийской поэтической лексики». Зб. наук. пр. «Англіс-тика та американіс-тика». − Вип. 5 − Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
 5. Гречухіна І.Д. «Английское научное письмо: кого и чему учить?». Материалы ХІІ межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» − Днепропетровск, ДДМА, апрель 2010.
 6. Гречухіна І.Д. «Сокращения в английской экономической терминологии». Проблеми комплексного підхіду до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення) Материалы межвузовской научно-практической конференции, ДДУВС, 2010.
 7. Гречухіна І.Д. «Використання спеціального тексту в процесі навчання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (8-9 квітня 2011рік.) − Том 1. − ДНУ, Дніпропетровськ, 2011.
 8. Гречухіна І.Д. «Принципи перекладу текстів професійного спрямування». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (8-9 квітня 2011рік.) − ДНУ, Том 3. − Дніпропетровськ, 2011.
 9. Гречухіна І.Д. «Прийменники в анг-лійській мові: практи-ка вивчення та викла-дання: Методичний посібник для курсан-тів та викладачів з вправами та тестовими завданнями». Дніпропетровськ, АМСУ, 2009.

 

Клочко Олена Олександрівна, доцент, кандидат філол. наук
 • Дата і місце народження - 23.02.1952, м. Дніпропетровськ
 • В 1975 році закінчила Дніпропетровський державний університет
 • В 1996 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови»
 • З 1997 – року працює в Академії митної служби України на посаді доцента
 • В 2003 році присвоєно вчене звання доцента
 • Основні напрямки наукової роботи: лексикологія та стилістика, термінологія
 • Нагороди: нагрудний знак АМСУ першого ступеня , 3 грамоти ДМСУ, подяка голови ДМСУ, подяка ректора АМСУ

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Прийменники в англійській мові: практика вивчення та викладання
 2. Методичний посібник для курсантів та викладачів з вправами та тестовими завданнями, Д.: АМСУ, 2009. – 106 с.
 3. Навчальний посібник з розвитку навичок усного мовлення. Д.: АМСУ, 2010. – 110 с.
 4. «Робота зі словниками та ефективність засвоєння лексики». Двенадцатая межву-зовская научно-прак-тическая конференция «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов», Днепро-петровская. госу-дарственная. медицинс-кая академія. –май, 2010 г. –с. 96-97.
 5. Активізація мовленнєвого спілкування в немовному вузі. Днепропетровский. государственный университет –Днепропетровск, май, 2010 г.
 6. Мовна підготовка митників в умовах інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації» Дніпропетровськ: АМСУ, 03 грудня 2010. С. 154
 7. «Використання спеціального тексту в процесі навчання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі». Матеріали Всеукраїнаської науково-практичної конференції. (8-9 квітня 2011рік.) − Том 1. − Дніпропет-ровськ, 2011. − С. 75-77.
 8. «Принципи перекладу текстів професійного спрямування». − Матеріали Всеукраїнаської науково-практичної конференції. (8-9 квітня 2011рік.) − Том 3. − Дніпропетровськ, 2011. − С. 45-48.
 9. «Развитие специальных наименований, объединённых понятием «учебное заведение» в древне- и среднеанг-лийском языке» Вісник ДНУ №11 т. 19, 2011. Серія «Мовознавство» вип.. 17, т.3. С. 88-93
 10. «О некоторых способах повышения эффектив-ности обучения иностранному языку в неязыковом вузе». / Материалы межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов», ДДМА, май, 2011. С. 45
 11. «Використання комп’ютерної техніки у навчанні іноземної мови» / Материалы межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов», ДДМА, май, 2011. С. 96.

 

Ковальова Олена Костянтинівна, доцент, кандидат філол. наук
Kovalyova
 • Дата і місце народження - 20.10.76 року у м. Дніпропетровську
 • Працює в Академії з 1999 року
 • В 1999 році отримала вищу освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю «Мова та література (французька)»
 • У 2009 році отримала науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • Основний напрям наукової роботи – дослідження жанрів художньої автобіографії, сповіді, категорій автора та читача
 • Електронна адреса: kovaliovaelena@rambler.ru
 • У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Темпоральная стратегия организации повествования в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. праць. Вип. 13. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 123-130.
 2. Специфика функционирования художественного времени в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 4 (60). Частина перша. –Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – С. 3-11.
 3. Проблема читателя: основные аспекты // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 2 (66). Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2011. – С. 162-173.

Публікації:

 1. Ковалева Е. К. Формы интертекстуальности в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2004». Том 18. Риторика та стилістика. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 14-16.
 2. Ковалева Е. К. Ж.-Ж. Руссо в восприятии ранних французских романтиков // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – С. 69-77.
 3. Ковалева Е. К. Категории автор – повествователь – герой в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 4 (52). Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2007. – С. 3-14.
 4. Ковалева Е. К. Основные уровни структуры адресата в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. праць. - Вип. 11. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 88-93.
 5. Ковалева Е. К. Особенности саморепрезентации автобиографического «я» в «Диалогах: Руссо судит Жан-Жака» // Від бароко до постмодернізму: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 63-76.
 6. Ковалева Е. К. Специфика автобиографизма в «Прогулках одинокого мечтателя» Ж.-Ж. Руссо // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Вип. 2 (53). Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2008. – С. 19-25.
 7. Ковалева Е. К. Специфика функционирования художественного времени в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо / Е. К. Ковалева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2009. – Вип. №4(60). Частина перша. – С. 3 – 11.
 8. Ковалева Е. К. Темпоральная стратегия организации повествования в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо / Е. К. Ковалева // Від бароко до постмодернізму. – 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 123-130.
 9. Ковалева Е. К. Проблема читателя: основные аспекты / Е. К. Ковалева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2011. – Вип. №2(66). Частина друга. – С. 162 – 173.
 10. Ковальова О. К. Особливості художньої автоінтерпретації у «Прогулянках самотнього мрійника» Ж.-Ж. Руссо / О. К. Ковальова // Таїни художнього тексту. 2011. – Вип. 13. – С. 16 – 21.
 11. Ковалева Е. К. Особенности автокоммуникации в исповедальной прозе Ж.-Ж. Руссо / Е. К. Ковалева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2011. – Вип. №2(66). Частина третя. – С. 12 – 18.
 12. Ковальова О. К. «Діалоги: Руссо судить Жан-Жака» як частина сповідального циклу Ж.-Ж. Руссо / О. К. Ковальова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2012. – Вип. №2(70). Частина перша. – С. 80 – 87.
 13. Ковалева Е. К. Теоретическое осмысление жанра исповеди современным литературоведением // Перспективні напрямки української науки. Збірник статей учасників ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал украінської науки – ХХІ сторіччя». Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 57-58.
 14. Ковалева Е. К. Термин автобиографизм в современном литературоведении // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник (Гл. ред. В. П. Казарин). – Выпуск 26 (83). – Симферополь: Бизнес-информ, 2013. – С. 224-231.
 15. Ковалева Е. К. «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо как вторичный речевой жанр // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 25. / ред. кол. В. А. Гусєв (відп. ред. та ін.) – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 89-95.
 16. Ковалева Е. К. Функции метатекста в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] / редкол.: Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д.: Ліра, 2014. – Вип. XVIII. – С. 41-47.
 17. Kovaliova E. Les oeuvres autobiographiques de J.-J. Rousseau comme un cycle confessionnel // Zbiór raportów naukowych. « Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę. » - Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. « Diamond trading tour » , 2014. – s. 26-29.

 

Рождественська Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філол. наук
Rozhdestvenska
 • Дата і місце народження - 22.11.1972., Дніпропетровськ
 • Працює в Академії з 2005 року
 • В 1994р.отримала вищу освіту в Дніпропетровському держуніверситеті за спеціальністю Російська мова і література
 • К.філ.н. зі спеціальності теорія літератури. Рішення президії ВАК від 14.04.1999р.
 • Основний напрям наукової роботи – компаративістика, глоттодидактика

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Polonistyka na Akademii Służby Celnej Ukrainy (Полоністика в Академії митної служби України) // Postscriptum polonistyczne. Polonistyka w Ukrainie. – Kotowice, 2009. – S. 43 – 50

 

Варех Нонна В’ячеславівна, старший викладач
Vareh
 • Дата і місце народження - 06.05.1976, м. Дніпропетровськ
 • Працює в Академії з 1999 року
 • В 1998 році отримала вищу освіту в ДНУ за спеціальністю – філолог, викладач англійської мови та літератури.
 • Основний напрям наукової роботи – соціальні комунікації.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Варех Н. В. Проблеми тестування в сучасній методиці викладання іноземних мов / Варех Н. В., Светлічна А.А. / Англістика та американістика. – ДНУ.– 2010.
 2. Варех Н. В. Закономерности перевода таможенных терминов// Варех Н. В., Светлічна А.А. / Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві. – ДНУ. – 2009.
 3. Варех Н. В. Формування социокультурної компетенції як основи міжкультурного спілкування / Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. – ДМА. – 2009.
 4. Варех Н. В. Проблемы обучения иностранных студентов русскому языку / Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. – ДМА. – 2010 – с.158-163.
 5. Варех Н. В. Тестовий контроль у навчанні іноземних мов / Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. – ДМА. – 2010. - с.30 – 37.
 6. Варех Н. В. Особенности перевода юридических и экономических терминов / Варех Н.В., Ревізонська Н.В./Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. – ДДУВС. – 2010. – с.120 -123.
 7. Варех Н. В. Экономические термины в современном русском языке / Варех Н.В., Ревізонська Н.В./Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. – ДДУВС. – 2010. – с. 48-52.
 8. Варех Н. В. Перевод как средство задания контекста и содержания высказывания / Варех Н.В., Ревізонська Н.В./Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. – ДДУВС. – 2011.
 9. Варех Н. В. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов / Варех Н.В., Ревізонська Н.В. / Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. – ДДУВС. – 2011.
 10. Варех Н. В. Лингвистические особенности специальной лексики/ Варех Н.В., Ревізонська Н.В. / Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. ДДУВС. – 2011 – с.18-21.
 11. Варех Н. В. Особенности формирования экономической терминологии/ Варех Н.В., Ревізонська Н.В. / Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі. – ДДУВС. – 2011. – с.51-54.
 12. Варех Н. В. Відтворення семантики ідіоматичної конструкції цільової мови в перекладі / Англістика та американістика. – ДНУ. – 2011.

 

Дащенко Ганна Володимирівна, старший викладач
 • Народилася 25.08.1978 в м.Дніпропетровську
 • В 2000 році отримала вищу освіту у Дніпропетровському державному університеті
 • З 2000 року працює в Академії митної служби України на посаді старшого викладача.
 • anna2508@bk.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Специфика перевода художественно-композиционных приемов китайской поэзии эпохи Сун (X-ХIII вв.) // Лінгвістичні досліджен¬ня. Актуальні проблеми сучасного і галузевого перекладу: Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару. Вип. 8. – Горлівка: ГДПІІМ, 2009. – С. 84–95.
 2. Поэзия и фундирующие ее реальности: биография, политика и космология в одном цы Ли Цинчжао // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвіс¬тика та літературознав¬ство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: ФО-П Рупчев О.О., 2009. – Вип. IV. – С. 126–140.
 3. Проблемы передачи поэтических образов эпохи Сун (на примере жанра цы) // Актуальні проблеми сло¬в’янської філології. Се¬рія: Лінгвістика і літера¬турознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. XXII. – С. 330–339.
 4. Ли Цинчжао и жанр цы: оценки комментаторов и поэтов // Актуальні проблеми фі¬лології та американські студії, Т. 1, Київ, 2010, С. 35–39.
 5. Ли Цинчжао и жанр цы: оценки комментаторов и поэтов // Актуальні проблеми вив¬чення та викладання схід¬них мов та літератур, Дніпропетровськ, 2010, С. 22–24.
 6. Художня своєрідність лірики Лі Цінчжао в жанрі ци: оцінки коментаторів і поетів // Гуманітарна освіта в тех.¬нічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масо¬вих комунікацій Націо¬нального авіаційного уні¬верситету. – К., Вид-во Європейського універ¬ситету, 2010. – Вип. 20. – С. 210–229.
 7. Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинчжао // Східний світ (The World of the Orient) – 2010. – №3. – С. 160–172.
 8. Генезис поэтического канона жанра цы: о значимости мелодии и тонов // Східний світ (The World of the Orient) – 2010. – №4. – С. 181–194.
 9. Цвет (в) поэзии: хроматический пласт цы Ли Цинчжао // Наукові записки. – Ви¬пуск 96 (1). – Серія : Фі¬лологічні науки (мово¬знавство) : У 2 ч. – Кіро¬воград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. С. 159–165.
 10. Цвет в китайской поэзии (на примере творчества Ли Цинчжао) // Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали IV Все¬укр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 17–18 берез. 2011 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 113–117.
 11. Генеза поетичного канону жанру ци: про значущість мелодій і тонів // Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих вчених HSS – 2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 108–111.

 

Карманова Олена Іванівна, старший викладач
 • Дата і місце народження - 07 червня у м. Єйськ (Росія)
 • Працює в Академії з 1999 року
 • В 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю “Англійська мова та література”
 • Основний напрям наукової роботи – інноваційні підходи до навчання іноземної мови

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Карманова О.І., Ревізонська Н.В. Free activities in forming communication abilities / Матеріали 11-ої міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних студентів” / від 8.04.2009р. – 2с.
 2. Карманова О.І., Горбань О.Д. Стилистический контекст // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 15, том 3. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. с. 19 – 22.
 3. Карманова О.І. Лексико-граматичні вправи з англійської мови для курсантів II-IV курсів / м. Дніпропетровськ, АМСУ. 2009, – 36 с.
 4. Карманова О.І. Навчальний посібник “Лексико-граматичні завдання з англійської мови для курсантів 2-4 курсів”, м. Дніпропетровськ, АМСУ, листопад 2009 р. –50 с.
 5. Карманова О.І. Лексико-граматичні тести з німецької мови для курсантів II-IV курсів / м. Дніпропетровськ, АМСУ. 2009, – 40 с.
 6. Карманова О.І. Термінологічна лексика у митній справі // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 29 – 32
 7. Карманова О.І. Оцінка комунікативної компетенції в читанні // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 103 – 107
 8. Карманова О.І., Горбань О.Д., Коротеєва Л.Ф. Комунікативний підхід у навчанні іншомовного читання у немовному ВНЗ // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 162 - 168
 9. Карманова О.І., Горбань О.Д., Коротеєва Л.Ф. Some aspects of computer assisted language learning (CALL) // Вісник ДНУ. Серія мовознавство. Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 157 - 162
 10. Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Термінологічна лексика у митній справі // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 29 – 32
 11. Карманова О.І., Письменна І.І. Multimedia-based model of second language learning // Материалы ХІІІ межвузовской научно-практической конференции “Актуальные проблемы обучения иностранных студентов” (м. Дніпропетровськ, 2011). с. 148 – 150
 12. Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Переклад текстів юридичних документів // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі” (м. Дніпропетровськ, 14 квітня 2011р.) с. 140 – 143
 13. Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Some aspects of teaching English for specific purposes // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі” (м. Дніпропетровськ, 14 квітня 2011р.) с. 93 – 96
 14. Карманова О.І., Коротеєва Л.Ф. Деякі особливості перекладу документації право ділової сфери // Материалы ХІІІ межвузовской научно-практической конференции “Актуальные проблемы обучения иностранных студентов” (м. Дніпропетровськ, 2011). с. 102 – 104
 15. Коротеєва Л.Ф., Карманова О.І. Оцінка комунікативної компетенції в читанні // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 103 – 104
 16. Карманова О.І. New approaches to teaching English for specific purposes // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування” (Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2011р) 1 Том. с. 5 - 7
 17. Карманова О.І., Письменна І.І. Сучасні тенденції в німецькій граматиці // Материалы ХІІІ межвузовской научно-практической конференции “Актуальные проблемы обучения иностранных студентов” (м. Дніпропетровськ, 2011). с. 88 – 89

 

Письменна Інна Іванівна, старший викладач
Pysmenna
 • Дата і місце народження - 14 жовтня 1969 року в м. Дніпропетровськ
 • Працює в Академії з 2007 року
 • В 1994 році отримала вищу освіту в ДДУ за спеціальністю філолог, викладач німецької мови і літератури. В 2010 році отримала кваліфікацію магістра державної служби в АМСУ
 • Основний напрям наукової роботи – реалізація принципу наступності в системі державної служби України

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. «Концептуалізація поняття «наступність у системі державної служби»» // Вісник Академії митної служби України. Серія: «державне управління № 1(2). Дніпропетровськ, АМСУ, 2010. - С. 87-91;
 2. «Наступність у системі державної служби: понятійний аналіз» //Публічне адміністрування; теорія та практика: електронний збірник наукових праць. Вип. 2 (4). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2010. www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html

 

Пугач Валентина Борисівна, старший викладач
 • Народилася 15.09.1960 в Дніпропетровській області.
 • У 2015 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (дипломом з відзнакою).
 • У 2015 році пройшла курс підвищення кваліфікації на факультеті іноземних мов для економічних спеціальностей при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
 • В 1984 році отримала вищу освіту у Дніпропетровському державному університеті. Отримала спеціальність філолог-викладач французької мови та літератури.
 • З 2000 року працює в Академії митної служби України на посаді старшого викладача
 • У 2008 році нагороджена значком Академії митної служби України ІІ ступеню, у 2011 нагрудним знаком за сумлінну службу в митних органах України Академії грамотами АМСУ за досягнення та старанну працю.
 • Електронна адреса: valiabor60@mail.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Пугач В.Б. «Лексичні навчальні тексти з французької мови за темою «Douane » для курсантів III курсу». Дніпропетровськ, Академія митної служби України, 2009.
 2. Пугач В.Б. Можливості навчального процесу щодо морального виховання курсантів академії митної служби України у процесі навчання. //Освіта Донбасу, 2009. №4 4-5б,с.57-64.
 3. Пугач В.Б. Виконання інтерактивних вправ В Інтернеті, як один із способів організації самостійної роботи студентів. Міжвузівська научно-практична конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі», Дніпропетровськ , ДУВС,2010.
 4. Пугач В.Б. Застосування аудіовізуальних методів в системі іншомовної підготовки майбутніх фахівців з митної справи. Міжнародна конференція «митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі». Дніпропетровськ, АМСУ, 2010.
 5. Пугач В.Б. Види класифікації текстів і методи перекладу. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем» ГДПІІМ, Горлівка,2010.
 6. Пугач В.Б. Термінологія як компонент іноземної мови у спеціалізованих вузах та проблеми методики викладання. Міжвузівська научно-практична конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому закладі» ДУВС, Дніпропетровськ, 2010 р., С.66-69.
 7. Пугач В.Б. Адекватная передача понятого текста. правильное построение предложения при переводе. IX Межвузовская научно-практическая конференция.Днепропетровск,ДДМА,2010.
 8. Пугач В.Б. Нове тенденции изучения иностранного язика при вхождении в болонский процесс. Міжнародна научно-практична конференція «Германістика XXIст :традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання»,ГДПІІМ, Горлівка,2010.
 9. Пугач В.Б. Лингвистический подход при обучении французскому языку. IX Межвузовская научно-практическая конференция. Днепропетровск, ДДМА, 2010, с 5-11.
 10. Пугач В.Б. Лингвострановедческие реали в обучении иностранным язикам. Міжнародна научно-практична конференція «Сучасні стратегії навчання іноземним мовам», ГДПІІМ, Горлівка,2010.
 11. Пугач В.Б. Вправи як засіб саморозвитку,самореалізації й самовдосконалення майбутнього митника в різновида професійної комунікації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.-Запоріжжя-2010-Вип №9(62)-с 166-170.
 12. Пугач В.Б. Специфіка термінологічних двокомпонентних конструкцій в англійській та французькій мовах та шляхи їх перекладу на українську мову на прикладі митних термінів. XIII Межвузовская научно-практическая конференція,Днепропетровск, ДНУ, 2010.
 13. Пугач В.Б. Формування соціокультурної компетенції як компоненту комунікативної компетенції в процесі навчання іноземній мові. XIII Межвузовская научно-практическая конференция.
 14. Пугач В.Б., Тимченко-Міхайліді Н.С. Моральне виховання курсантів в процесі навчання (на прикладі досвіду виховноїроботи Академії митної служби.Освіта Донбасу. Науково-методичне видання.№ 4-5 (141-142),2010 р.с. 57.
 15. Пугач В.Б. Устный перевод. Умения и навыки необходимые во всех видах устного перевода. XIII Межвузовская научно-практическая конференция. Днепропетровск, ДДМА, 2011.
 16. Пугач В.Б. Стислий термінологічний посібник (розмовник) митника до ЄВРО 2012. Дніпропетровськ, Академія митної служби України, 2011.
 17. Пугач В.Б., Тимченко-Міхайліді Н.С. Інтерактивні технології як засіб підготовки майбутнії митників до взаємодії у професійній діяльності // Вісник Дніпропетровського університету Альфреда Нобеля Серія: Педагогіка і психологія. № 1(3) 2012 стор. 30-35.
 18. Пугач В.Б. Problème de la signification et du sens dans l’aspect de la théorie interpretative Міжвузівська науково-практична конференція Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012 р, стор. 150-153.
 19. Пугач В.Б. Le sens et la signifaction: principes essentiels de la théorie interpretative. II Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія». Горлівський Державний педагогічний інститут іноземних мов. 2012 р. стор. 132-134.
 20. Пугач В.Б. Les methodes de FLE et leurs défauts dans l’apprentissage du français. Міжвузівськая научно-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Дніпропетровська медична академія. травень, 2012.стор.131-135.
 21. Пугач В.Б. Основные аспекты грамматическо-переводного метода изучения иностранных языков. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», березень, ДМА, 2012, с. 152-156.
 22. Пугач В.Б. Le rôle de l’apprenant et de l’enseignant dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues( CECRL). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», березень, ДМА, 2013.
 23. La traduction automatique comme l’outil informatique dans une activité de la langue./ Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки»(м. Миколаїв,14-15 березня 2014 р.)/ Партнерство “Нова Освіта»- Миколаїв.: 2014.-с.21
 24. Vers les fonctions de la traduction automatique(ТА). / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Cучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія.“, 17-18 квітня 2014. Горлівка.-Горлівка : видавництво ПП «Колегія», 2014, с.256-258.
 25. Пугач В.Б., Тимченко-Міхайліді Н.С., Павленко О.О. Стратегічні цілі професійної підготовки.митників.Збірник доповідей та тез доповідей V Міжнародної конференції « Теорія та методика професійної освіти: наукові читання іменія професора Віктора Сидоренка». 26-27 лютого 2014/ Національний університет біоресурсів і природокористування України-Київ.,2014.с.153.

 

Ревізонська Наталія Володимирівна, старший викладач
Revizonska
 • Дата і місце народження - 08.12.1973 року у м. Алі-Байрамли (Азербайджан)
 • З 2001 року працює в Академії митної служби України на посаді викладача кафедри іноземних мов
 • В 1998 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю німецька мова та література

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Ревізонська Н.В., Карманова О.І. Free activities in forming communication abilities / Матеріали 11-ої міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних студентів” / від 8.04.2009р. – 2с.
 2. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Экономические термины в современном русском языке // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 48 – 52
 3. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Проблемы обучения иностранных студентов русскому языку // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 158 –162
 4. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Тестовий контроль у навчанні іноземних мов // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 30 – 37
 5. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Особенности перевода юридических и экономических терминов // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 120 – 123
 6. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Проблемы обучения иностранных студентов русскому языку // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 158 – 162
 7. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Тестовий контроль у навчанні іноземних мов // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, ДДМА, м. Дніпропетровськ. – С. 30 – 37
 8. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Особенности перевода юридических и экономических терминов // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 120 – 123
 9. Ревізонська Н.В., Варех Н.В. Экономические термины в современном русском языке // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції: Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ. ДДУВС, 15 квітня 2010 року. м. Дніпропетровськ. – С. 48 – 52

 

Трякіна Ольга Олександрівна, старший викладач
Tryakina
 • Народилася: 12.11.1976 у м. Макіївка, Донецької області.
 • В 1998 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті.
 • З 2000 року працює в Академії митної служби України на посаді викладача кафедри удосконалення мовної підготовки, а з 2010 року – на посаді старшого викладача кафедри удосконалення мовної підготовки.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Трякина О.А. Проблемы адекватности перевода художественного текста// Фаховий науковий збірник ДНУ «Англістика та американістика», Дніпропетровськ, 2010 р., С. 249-258.
 2. Трякина О.А. Принципы перевода лексических единиц в английской финансовой терминологии//Двенадцатая межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов», Днепропетровская государственная медицинская академія, Днепропетровск, май 2010, С. 211-216.
 3. Трякина О.А. Стилистический прием аллюзии: проблемы перевода в английской литературе// Двенадцатая межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов», Днепропетровская государственная медицинская академія, Днепропетровск, май 2010, С. 210-211.
 4. Tryakina O., Alimova O. The difficulties of translation of English idioms//Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, травень 2010, С. 7-10.
 5. Трякина О.А. Основные способы формирования лингвострановедческой компетенции при изучении иностранного языка//Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов в контексті європеїзації освіти», Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Горлівка, 2010, С. 129-131.
 6. Трякина О.А. Трудности перевода английской юридической терминологии на русский язык//Матеріали XI міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ, 2010 р., С 146-148.
 7. Tryakina O., Lebid V. Characteristical features of translation of English terms in financial documents//Міжнародна конференція «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі», АМСУ, Дніпропетровськ, березень 2010, С. 258-259.
 8. Трякина О.А., Светличная А.А. Особенности анализа функционирования английских фразеологизмов//Міжнародна наукова конференція « Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія», Горлівка, 2011р., С. 122-125
 9. Трякина О.А. Некоторые принципы перевода юридических терминов с английского языка на руський//Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ, 14 квітня 2011 р., С 152-155.
 10. Трякіна О.О. Електронні модулі ВМО як інструмент навчання іноземної мови професійного спілкування//Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2011, С. 104-107.
 11. Трякіна О.О. Основні принципи взаємодії між викладачем та студентом у системі дистанційної освіти//ІV міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта», Луганськ, 17-18 березня 2011, С. 187-189.
 12. Трякіна О.О. Застосування дистанційної освіти у підвищенні кваліфікації фахівців митної служби//VI міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень», Web-ресурс науково-практичних конференцій http://www.confcontact.com
 13. Трякіна О.О. Електронне навчання (E-learning): нові тенденції розвитку в процесі самоосвіти//Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка №5 (216), березень 2011, С. 25-34. 14. Трякина О.А. Особенности перевода научно-технического текста//Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы обучения иностранных студентов», Днепропетровск, Днепропетровская государственная медицинская академия, май, 2011, С. 48-50
 14. Светличная А.А., Трякина О.А. К вопросу о противоречиях английской граматики и о новых подходах в ее изучении//Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы обучения иностранных студентов», Днепропетровск, Днепропетровская государственная медицинская академия, май, 2011, С. 26-29.
 15. Трякіна О.О. Концепції професійних стандартів: міжнародний досвід//Наука в інформаційному просторі: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня, 2011 р., С. 89-93.
 16. Трякіна О.О. Міжнародні процеси розробки уніфікованих професійних стандартів у галузі митної справи//Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, № 4 (239), лютий 2012, С. 37-47.
 17. Трякіна О.О. Доповідь на тему «Презентація платформи електронного навчання ВМО CLiCK (структура платформи електронного навчання, тематичні та інтерактивні навчальні модулі)/Науково-методичний семінар з впровадження міжнародних стандартів ВМО шляхом використання платформи електронного навчання CLiCK, АМСУ, Дніпропетровськ, 2012.
 18. Трякіна О.О. Електронні навчальні програми як інноваційний метод професійного навчання у галузі митної справи//I Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства», Кременчук, 24-25 лютого 2012, С. 91

 

Чухно Тетяна Володимирівна, старший викладач
Chuhno
 • Народилася 01.03.1974 у Дніпропетровську.
 • В 1998 році отримала вищу освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю: «Філолог, викладач англійської мови та літератури».
 • У 2015 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (дипломом з відзнакою).
 • З 1998 року працює в Академії митної служби України, спочатку на посаді викладача, з 2005 року на посаді старшого викладача
 • З 2014 року є заступником редактора і відповідальною за випуск наукової збірки “Customs Scientific Journal”, яка видається Університетом митної справи та фінансів (до 1 червня 2015 року Академія митної служби України) за дорученням Регіонального Офісу з інституціонального розвитку і Регіональних навчальних центрів Європейського регіону Всесвітньої митної організації.
 • Основні напрямки наукової роботи: лінгвостилістика, перекладознавство, термінологія.
 • У 2011 році була нагороджена нагрудним знаком «Знак Академії», у 2009 році – нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня, нагороджувалась грамотами та подяками АМСУ за зразкове виконання службових обов’язків, професіоналізм, виявлену ініціативу й високу результативність у роботі.
 • Отримала сертифікат за участь в 2-тижневому підготовчому курсі для фасилітаторів “Leadership and Management Development Programme”, організований та проведений Місією Європейського Союзу EUBAM, м.Одеса, 2013 р.
 • Отримала сертифікат Місії Європейського Союзу EUBAM за участь в 2-тижневому семінарі-тренінгу “Common Border … Common Language… on the threshold of EURO 2012”, під час якого було розроблено та імплементовано інтенсивний мовний курс з англійської мови для представників керівної ланки митної та прикордонної служб України, Молдови та Польщі. Тренінг проходив на базі Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології ДМСУ, Хмельницький, 2011 р.
 • Отримала сертифікат за участь в 5-денному семінарі-тренінгу “Leadership and Management Skills”, організований та проведений Місією Європейського Союзу EUBAM, АМСУ, 2011 р.
 • Отримала сертифікат референта-перекладача Українсько-Американського Лінгвістичного центра Національної Гірничої Академії України, м. Дніпропетровськ, 1999 р.
 • Проходила стажування у Лондонській Міжнародній Академії Millennium City International Academy, 1998 р.
 • Електронна адреса: tatyana_0103@i.ua

Назви наукових праць:

 1. Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові // Збірник наукових праць. Нова філологія. Запорізький Національний університет, Вип. 67, 2015, с. 143-147.
 2. Культурологічні аспекти формування професійно орієнтованої особистості майбутнього викладача // Збірник наукових праць, Педагогіка вищої та середньої школи, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Вип. 44, 2015, с. 131-135.
 3. Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання нефілологічного профілю. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015, с. 170-177.
 4. Культорологічна складова в системі професійної освіти // ІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів "Сучасна освіта: проблеми та перспективи" Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2015, с. 129-132.
 5. Формування професійної іншомовної компетенції магістрантів // Матеріали наукового семінару «Мова і право», Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 12 листопада 2014 с. 55-56.
 6. Термінологічна номінація понять митної справи в англійській мові // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених “Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем” – ГПІІМ, Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ “ДДПУ”, 2014, с. 36-39.
 7. Статус термина в системе языка. // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)”. – Дніпропетровськ.: ДДУВ, 2012. – С. 186-188.
 8. Teaching across the culture // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування”. – том 3 Дніпропетровськ, 2012. – С. 69-71.
 9. Абревіація як продуктивний спосіб словотворення в митній терміносистемі сучасної англійської мови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Філологічні науки. – 2011. – № 26. – С. 366-368.
 10. Семантична та стилістична характеристика митних термінів в англійській мові // Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2011. – Вип. 95 (2). – С. 419-422.
 11. Митна терміносистема в англійській мові: особливості утворення та шляхи адекватного перекладу // Англістика та американістика. Зб. наук. пр. Дніпропетровського Національного Університету. – 2010. – Вип. 6 – С. 265-270.
 12. Лінгвістичні особливості термінологічних сполучень в англійській мові (на прикладі митного дискурсу) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. ХХІІІ, Частина І – С. 471-478.
 13. Особливості абревіації в англійській митній термінології» // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”. Дніпропетровськ, 2011. – С. 152-154.
 14. Кредитно-модульна система організації навчання у вищих навчальних закладах: переваги і недоліки // Германістіка ХХІ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання. – Горлівка: ГДПІІМ. – 2010. – С.228-231.
 15. Формирование межкультурной компетенции при обучении немецкому языку // Актуальные проблемы обучения иностранных студентов. Материалы XII межвузовской научно-практической конференции. – Днепропетровск: ДДМА, 2010. – С. 40-45.
 16. Языковой аспект явления политической корректности // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. − Київ: НАУ, 2010. – С.463-466.
 17. Межкультурная коммуникация в переводе // Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві. Регіональна наукова конференція. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 182-186.
 18. Термінологія в митній справі: особливості адекватного та точного перекладу // Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення). Матеріали міжвузівської конференції. – Дніпропетровськ.: ДДУВС, 2009. – С.105-109.

Назви посібників:

 1. Прийменники в англійській мові: практика, вивчення та викладання. Методичний посібник для курсантів та викладачів з вправами та тестовими завданнями. Д.: АМСУ, 2009.
 2. Лексичні навчальні тести з англійської мови. Частина І, Д: АМСУ, 2007.
 3. Збірник комунікативних вправ за темою “Leisure-time activities” для 2 курсу, Методичний посібник Д.: АМСУ, 2004.
 4. Посібник з розвитку навичок мовлення для курсантів економічних спеціальностей з дисципліни “Англійська мова” Д.: АМСУ, 2002
 5. Leisure-time activities. Методичний посібник для курсантів 2 курсу з дисципліни «Англійська мова». Д.: АМСУ, 2000.

 

Хуртак Ірина Вікторівна, старший викладач
Hurtak
 • Дата і місце народження – 16.10. 1966, м. Потсдам (Німеччина)
 • В 1984році закінчила Дніпропетровський державний університет
 • З 2000 року працює в Академії митної служби України на посаді старшого викладача

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Хуртак І.В. Заимствования в газетной лексике. Європейська інтеграція і перспективи розвитку економічного потенціалу України:матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетроськ, 2009.-С.34-38.
 2. Хуртак І.В. Grammatikdarstellung in Lehrbuch und Unterricht. Vergleichs charakteristik. Германістика XXIст. Традицій-ні і новітні аспекти досліджування та виклад: мате-ріали І Міжнар. наук.-практ. конф.-Горлівка, 2010.-C.225-228.
 3. Хуртак І.В. Кредитно-модульн.система організації навчання у вищіх навч. Закладах:переваги і недоліки. Германістика XXIст. Традицій-ні і новітні аспекти досліджування та виклад: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.-Горлівка,2010.-C.228-231.
 4. Хуртак І.В. Понимание при переводе. Выбор нужного слова или лексического варианта. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы Х Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА-Днепропетровск, 2010.-С.177-181.
 5. Хуртак І.В. Виховання особистості на занятті з іноземної мови. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы Х Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА-Днепропетровск, 2010.-С.223-226.
 6. Хуртак І.В. Що розуміють під терміном «граматика» у навчанні іноз.мов. Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навч.закладі.: матеріали ХІМіжвуз.наук.-практ.конф.-ДДУВС, Днепропетровск,-2010.-С.47-52.
 7. Хуртак І.В. Щодо комунікативної культури майбутнього митника. Инновационные технологии в образовании:матер. VII Міжнар.конф.-Ялта,2010.-С.382-385.
 8. Хуртак І.В. Диференціація у навч. іноз. мов. Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали наук.-метод. семінару. – Дніпропетровськ2010.- С.234-237.
 9. Хуртак І.В. Про роль емоційного фактора комунікативній діяльності суб’єктів навчального процесу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:матеріали збірника наукових праць.-Запоріжжя,2010.-С.204-208.
 10. Хуртак І.В. Безэквивалентная лексика.Лексические единицы, провоцирующие переводческие ошибки. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы ХІ Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА- Днепропетровск, 2011.-С.171-176.
 11. Хуртак І.В. Семантико-структурное подобие исходного и переводного текстов. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы ХІ Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА- Днепропетровск, 2011.-С.176-178.
 12. Хуртак І.В. Формування соціокультурної компетенції як компоненту комунікативної компетенції в процесі навчання іноземної мови. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы ХІ Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА- Днепропетровск, 2011.-С.153-155.
 13. Хуртак І.В. Вплив емоцій на навчально-пізнавальну діяльність. Лінгвістика, комунікація, освіта: матеріали IVМіжнар.конф.-Луганськ,2011.- С.195-196.
 14. Хуртак І.В. Berufsorientierter Fremdsprachenunterricht. Митна політика та актуальні пробл. економ, безпеки України на сучасному етапі: матеріали IVМіжнародн. наук.-практич. конф.молодих учених.-Дн.-ськ 2011.-С.279-280.
 15. Хуртак І.В. Изучение терминологии ческой лексики на уроках иностранного языка в неязыковом вузе. Проблеми комп-лексного підходу до вивчення термінологічної лек сики у спеціалізованому вищ. навч. закладі: матеріали Міжвуз.нак.-практич. конф.-ДДУВС,Дніпропетровськ 2011.-С.82-87.
 16. Хуртак І.В. Особенности немецкой звуковой системы. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов: материалы ХІ Межвуз.научн-практич.конф. ДДМА- Днепропетровск, 2012.
 17. Хуртак І.В. Mündliche Kommunikationsfähigkeiten. Митна політика та актуальні пробл. економ, безпеки України на сучасному етапі: матеріали IVМіжнародн. наук.-практич. конф.молодих учених.-Дн.-ськ 2012.-С.273-275
 18. Граматичні тести з німецької мови. Д.: АМСУ, 2010
 19. Стислий термінологічний посібник (розмовник) митника до ЄВРО 2012. Д.: АМСУ, 2011.

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами