Склад кафедри

Завідувач кафедри - Павленко Олена Олександрівна

Павленко Олена Олександрівна

Prof. Dr.hab. Olena PAVLENKOHead of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 1st rank (Colonel); Editor-in-Chief of Customs Scientific Journal CUSTOMS; Independent Expert on manuals of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2009), UNDP Expert on education; member of the working STARТ-ed group of experts within UNECE;expert in evaluating strategies, programs and projects (Ukrainian Evaluation Association; certified international trainer (ICMPD, EU); Director of WCO Regional Training Centre for European Region (2010-2017); Coordinator of the WCO pilot project PICARD in Ukraine (2008-2010) & 4 EU projects; visitor-professor; trainer in educational projects, multiplicator, moderator.

Experience in: Vice-president of UDGV, Head of International Relations Department of the Ukrainian Academy of Customs (2007 - 2012), President of NGO LINGUA Children and Youth euroclub, director of LINGUA Ltd (1993-1997), president of educational corporation LINGUA (1997-2005).

Field of scientific interests: Her fields of research deal with foreign languages, professional education, standards, competences, and educational technologies. She is an author of over 130 scientific research papers and methodical publications.

 

 

Honours

1.) Certificate of Merit for high-quality service to the Customs community from the WCO Secretary General, 2010.
2.) Award Pin “For development of international relations” from The State Customs Service of Ukraine, 2010. 3.) 2nd grade Award Pin “Excellent Customs Officer”, 2009.
4.) 3rd grade Award Pin for conscientious service at Customs Authorities of Ukraine, 2007.
5.) Gratitude of British program MITRE for leadership role at collaboration and partnership in international projects, 2005.
6.) 1st place Diploma in regional scientific and methodological works competition in nomination Monograph for the book Theory and Practice of business communication training, 2005.
7.) Gratitude of the Head of The State Customs Service of Ukraine for active participation in establishing of Ukrainian Academy of Customs, 2002
etc.

 

Павленко Олена Олександрівнад. пед.н., проф., завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; професор кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 1-го рангу (полковник); головний редактор Customs Scientific Journal CUSTOMS; незалежний експерт Міністерства освіти і науки України з підручників (2009); експерт ПРООН з питань освіти; член робочої експертної групи STARТ-ed Європейської Економічної Комісії ООН; експерт з оцінювання стратегій, програм та проектів (Українська асоціація оцінювання); сертифікований міжнародний тренер (ICMPD, ЄС); директор Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації PICARD (2010-2017); координатор в Україні пілотного проекту Всесвітньої митної організації PICARD (2008-2010) та 4 проектів ЄС; візитор-професор; мультиплікатор; модератор; тренер в освітніх проектах.


У досвіді роботи: віце-президент Асоціації германістів України; начальник відділу міжнародних зв’язків Академії митної служби України (2007 - 2012); президент НГО “Дитячо-юнацький євроклуб ЛІНГВА; директор фірми “ЛІНГВА (1993-1997), президент освітньої корпорації “ЛІНГВА (1997-2005). 

Відзнаки:

1.) почесна грамота Всесвітньої митної організації за високопрофесійний внесок у розвиток митної спільноти (2010);
2.) нагрудні знаки Державної митної служби України “За розвиток міжнародних зв’язків” (2010),
3.)
Відмінний митник ІІ-го ступеня (2010),
4.)
За сумлінну службу в митних органах України 3 ступеня (2007);
5.) подяка від британської програми MITRE (2005) за керівну роль у співпраці та партнерстві в міжнародних проектах;
6.) 1-е місце в регіональному конкурсі наукових і методичних робіт, номінація
Монографії за монографію “Теорія і практика навчання ділової комунікації” (2005);
7.) подяка Голови Держмитслужби за активну участь у розбудові Академії митної служби України (2002) та ін.
 • Д.пед.н., 015 – Професійна освіта, (13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти), ДД № 009165, 2011 р., «Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти».
 • Професор кафедри державної служби та митної справи, 12ПР № 007927, 2012 р.
 • К.філол.н., 035 – Філологія, (10.00.04 – Германські мови), КН №003084, 1993 р., «Засоби віддання контактовстановлюючої функції висловлення в сучасній німецькій мові».
 • Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ АЕ № 001001, 1998р.

Досвід роботи за фахом: 30 років.

Сфера наукових інтересів:Її галузі досліджень стосуються іноземних мов, професійної освіти, стандартів, компетенцій, освітніх технологій. Автор понад 130 наукових праць та методичних публікацій.

Є членом Наукової ради міжнародного (польського) фахового видання ZESZYTY NAUKOWE та членом редколегії вітчизняного фахового видання Вісник Кременчуцького національного університету. 


Дисципліни, що викладає у поточному навчальному році:«Іноземна мова у наукових дослідженнях», «Наукометрика», «Механізми та інструменти фінансування науки», «Німецька мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Педагогіка».

Електронна пошта: amsu.pavlenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за останні роки:

1. Павленко О.О., Бондар О.Є., Бе Джі Йон Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України)/ О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // [Index Copernicus]

2. Pavlenko O.O. The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs/ N.S Timchenko-Mikhailidi. O.O Pavlenko., O.O. Triakina // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». -№13(2),2017.- С.223-230.[Index Copernicus]

3. Pavlenko, Olena, Pavlenko, Yevgen, Triakina, Olga Main features of corruption in the context of the international standards implementation/ Olena Pavlenko, Yevgen Pavlenko, Olga Triakina // Mérföldkövek az adó-és vámigazgatás történetéből./Felelös kiadó: Syabó Andrea – Hungary, 2017. С – 222-235; ISBN 978-615-00-0517

4. Pavlenko O. The principles of public administration mechanisms modernization in the field of customs affairs / V. Chentsov, O. Pavlenko, O- Triakina // Customs Scientific Journal, Dnipro: University of Customs and Finance. – Vol. 6, No 2, 2016. - С. 47-62 (англ), С. 148-164 (рус.) [Index Copernicus]

5. Pavlenko O.O. Assessment and development of professional competence of masters in Customs affairs / Pavlenko O.O., Triakina O.O., Timchenko-Mikhailidi N.S., Pugach V.B. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». – Педагогічні науки. –– 2016. – № 2(12). – С. 160 – 174 [Index Copernicus]

6. Pavlenko Olena. Pedagogical tools: Making а Customs Educatіon Program Work / Felelös kiadó : Syabó Andrea/ Olena Pavlenko // Vάlogatott tanulmάnyok a Vάm- és Pénzügyöri Tanszék fennάllάsάnak 25. évfordulója alkalmάból, Budapest, 2016. – P.92-99. ISBN: 978-615-5057-72-4.

7. Павленко О.О. Міжнародні навчальні інструменти: виклики і перспективи / О.О Павленко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпро: Дніпропетровський національний університет, 2016. – С.121–124.

8. Pavlenko О. О. Standards for goods and services and education standards: designing the educational environment in promotion of standards [Стандарти на товари та послуги й освітні стандарти: проектування освітнього середовища щодо просування стандартів] / O. O. Pavlenko, O. O. Triakina, S. I. Kouzmine / Вісник Академії митної служби України, Серія «Економіка». – № 1, 2015 – С. 29-35.

9. Pavlenko, О. О. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations [Розвивальне професійно спрямоване освітнє середовище як стратегічний компонент підготовки менеджерів організацій] / О. О. Pavlenko // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія», 2015 – С. 177 – 181.

10. Павленко О. О. Вимоги ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми / С. І. Кузьмин, О. О. Павленко // Інженерні та освітні технології. – № 3 (11). Тематичний випуск «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015. – С. 72 – 74.

11. Павленко О.О. Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації / О.О. Павленко, В.Б. Пугач, Н.С. Тимченко-Міхайліді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія», Вип. 199, Ч. 1. – Київ, 2014. - С. 266-271

12. Павленко О.О. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї / Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[Index Copernicus]

 

13.Павленко О.О. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України)/ О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 2(109) часть 2 – с. 89-94. [Index Copernicus];

Участь у конференціях і семінарах за останні роки:

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Німеччина: горизонти освіти та культури» 23-24 листопада 2017 року, м. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України .
 2. Цифрова підтримка наукових досліджень // Семінар (9 жовтня 2017 року), Києво-Могилянська Академія, Київ, 2017.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» 30-31 березня 2017 року, м. Дніпро: ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
 4. Форум Реанімаційного Пакету Реформ "Громадська Асамблея: SMART реформи" (01 грудня 2017 року), Київ.
 5. Семінар-тренінг «Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне» // ГО «Інститут податкових реформ» у рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб»: одна з Ініціатив інфраструктурної програми для України Німецького уряду (виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та ГО «Інститут податкових реформ» у рамках вищезазначеного проекту).
 6. Тренінг Групи технічної координації ПРООН / Європейського Інвестиційного Банку: «Громадський моніторинг публічних закупівель та інженерно-технічні аспекти впровадження суб-проектів Надзвичайної Кредитної Програми для Відновлення України», 12 грудня 2017, Дніпро.
 7. Павленко О. О. Використання технології інтегрованого навчання для розвитку іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей / О.О Павленко // Нові концепції викладання у світлі іноваційних досягнень Європейської дидаткиви вищої школи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Київ НПУ ім. Драгоманова, 2017. – С.154-157.
 8. Павленко О. О. участь у Міжнародній конференції: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи, – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017 р.
 9. Павленко О.О. участь у Міжнародній молодіжній конференції (28червня – 01липня 2016), Баку, Азербайджан, 2016 р.
 10. Павленко О.О. участь у 1-ій Міжнародній конференції I-customs (відбірковий тур Всесвітньої митної організації для участі у Молодіжному форумі ПІКАРД 2016 (квітень 2016), С. Петербург, РФ, 2016 р.
 11. Павленко О. О. участь у Міжнародній конференції: Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 р.
 12. Павленко О.О. участь у 10-ій щорічній міжнародній конференції Всесвітньої митної організації ПІКАРД (8-10 вересня 2015), Баку, Азербайджан, 2015р.
 13. Павленко О.О. участь у Міжнародній науково-практичній конференції: Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) (20 листопада 2015), Дніпропетровськ: УМСФ, 2015.
 14. Перша Глобальна Конференція Міжнародної мережі митних університетів (INCU) 21-23 травня 2014 р. «Содействие торговле после переговоров в Бали - воплощение политики в жизнь», Баку, Азербайджанська Республіка.
 15. Павленко О.О. участь у V Міжнародній конференції: Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка. (26-27 лютого 2014). - Київ, 2014р.

Візитор-професор - Чой Кванг Сун 

Чой Кванг Сун

Prof. Dr.hab. CHOI Kwang Soon, Doctor of Philosophy in Theology, Doctor of Theology, Doctor of Ministry; Assistant Professor of of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; member of  the European Association for Korean Language Education (EAKLE); KCD (Korean Culture Days) project organizer; promoted attraction of donor initiatives to carry out further programs: student exchange program between the University of Customs and Finance and Korea University of Technology and Education (KOREATECH) (8 students); Korean government invitation program for students from partner countries (2 students, 2015, 2016); Invitation Training for Foreign Specialists of Korean Language (1 person, 2015); scholarship for Ukrainian students from the Korean Fund of International Scholarships (5 people, 2011); Korean Government Scholarship Program (1 person, MBA program, 2017); trip to South Korea with program of the Global Korean Youth Network (10 people). 

 

Work experience: Director of the first registered in the Embassy of Republic of Korea Korean language school in Ukraine, Visitor Lector in the seminar ‘Teaching of Korean that makes changes’ (New York, 2017); co-author of over 10 books and manuals for studying Korean language and culture.

 

Field of scientific interests: His fields of research deal with methods of teaching Korean at nonlinguistic (concentrated on economic) higher education institute, intercultural communications, business Korean, professional communications. As Doctor of Philosophy he pays attention to Korean history, philosophical thoughts of Asia and Confucian ideology that are a base of Korean culture. He is a co-author of monographs and manuals about theosophical field of study. 

 

Honours: First place award certificate in nomination “Dictionaries, reference books” for the ‘Korean-Ukrainian-Russian Dictionary’, XI Regional interacademic competition for ‘The best scientific, educational and methodical, publicist publications’, Foundation of scientists, Ukraine, 2016.

 

Чой Кванг Сунд.філос.н., кандидат наук з теології, кандидат богословських наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; член Європейської асоціації з викладання корейської мови (EAKLE); організатор проекту KCD (Korean Culture Days – Дні корейської культури); сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм: програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти (8 осіб), програма-запрошення Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.), програма-запрошення для іноземних спеціалістів з корейської мови (1 особа, 2015 р.), стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.), стипендіальна програма уряду Республіки Корея (1 особа, MBA  програма, 2017 р.), подорож до Південної Кореї за програмою всесвітньої мережі корейської молоді (10 осіб). 

 


 

У досвіді роботи: Директор першої зареєстрованої у Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови в Україні; візитор-лектор на міжнародному семінарі «Викладання корейської мови, що несе зміни» (Нью-Йорк, 2017); співавтор понад 10 підручників та навчально-методичних посібників для вивчення корейської мови та культури. 

 

Відзнаки: Грамота за І місце в номінації «Словники, довідники» за доробок «Корейсько-українсько-російський словник», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Україна, 2016.

 • У 2000 році отримав ступінь бакалавра теології в Теологічному Коледжі Кеяк, Південна Корея.
 • У 2002 році здобув ступінь магістра теології в Теологічній семінарії Кеяк, Південна Корея.
 • У 2007 році закінчив Всесвітній місіонерський Інтернет-університет зі ступінню магістра теології (місіології).
 • У 2010 році отримав науковий ступінь доктора богослівʾя, Реформована теологічна семінарія, США.
 • У 2010 році закінчив Каліфорнійський університет і здобув науковий ступінь доктора філософії в теології, США.
 • У 2012 році отримав ступінь доктора теологіїв Faith Theological Seminary and Christian College, США.
 • Ініціатор створення першої зареєстрованої в Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови.
Сфера наукових інтересівЙого галузі досліджень стосуються методики викладання корейської мови в немовних (економічного спрямування) вищих навчальних закладах, міжкультурної комунікації, ділової корейської мови, корейської мови професійного спрямування, професійних комунікацій. Як доктор філософських наук приділяє увагу історії Кореї, азіатським філософським думкам і конфуціанській ідеології, що стали основою корейської культури. Співавтор монографій та навчальних посібників теософського спрямування. 

Дисципліни, що викладає : «Корейська мова»

Електронна пошта: injaz326@ukr.net

Підвищення кваліфікації:

 1. Семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», лектор, Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, 18 червня 2016 р.
 2. 6й воркшоп EAKLE (Європейська асоціація з викладання корейської мови), слухач, Копенгаген, Данія, 13-16 квітня 2016 р.
 3. Отримав сертифікат-підтвердження, що він є директором Дніпропетровської школи корейської мови №1, Посольство Республіки Корея в Україні, 2003-по сьогодні.
 4. Отримав Грамоту за «Корейсько-українсько-російський словник», який посів І місце у номінації «Словники, довідники» у ХІ Обласному міжвузівському конкурсі 2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Дніпропетровська область, 23 серпня 2016 р.

Досягнення:

 1. Сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм обміну студентами:
 2. Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти (2 особи, весінній семестр, 2017 р.)
 3. Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).
 4. Отримано стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)
 5. Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (2 особи). Мета подорожі: культурний досвід.
 6. Всесвітня Програма Корейської Молоді (керівник програми, 8 осіб). Мета подорожі: пізнання корейської культури та мови.

Основні публікації:

 

1.     Чой К.С. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї / Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[Index Copernicus]

 

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Корейсько-українсько-російський словник / за редакцією доктора філософії Чой Кванг Сун; укладачі: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 196 с. (отримав нагороду: грамота за І місце у номінації «Словники, довідники», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», 23 серпня 2016 р./Фонд вчених України).
 2. Основи корейської мови [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2006. – 54 с.
 3. Корейська мова для початківців [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2008. – 72 с.
 4. Корейська мова, початковий рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 82 с.
 5. Корейська мова, початковий рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 73 с.
 6. Корейська мова, середній рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2012. – 78 с.
 7. Чой Кванг Сун. Знайомство з культурою Кореї: навчально-методичний посібник для ознайомлення з культурою, мовою та традиціями Республіки Корея / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2012.
 8. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 1-2 рівні (А1-А2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 9. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 3-4 рівні (В1-В2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 10. Чой Кванг Сун. Особливості культури України та відмінності між містами / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 14 с.
 11. Чой Кванг Сун. Подорожуючи Кореєю (Survival Travel Korean) – тримовний розмовник (корейська, англійська, російська мови) / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2014. – 86 с.
 12. Корейська мова, середній рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 86с.
 13. Чой Кванг Сун. Корейська культура / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2015. – 13с.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чой Кванг Сун. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? / О.О. Павленко, Кванг Сун Чой // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ. – 2017. – 252 с., С. 59-61.
 2. Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», візітор-професор, 18.06.2016 р.
 3. Корейський центр лідерства, Південна Корея, сертифікат, тренінг для пасторів (базовий курс), 14.12.2016

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (культурний досвід), (2 особи).
 2. Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (2 особи, весінній семестр, 2017 р.)
 3. Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).
 4. Стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)
 5. Всесвітня Програма Корейської Молоді: пізнання корейської культури та мови (керівник програми, 8 осіб).

Доцент кафедри - Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївна 

Тимченко Міхайліді Наталія Сергіївна

Natalia TIMCHENKO-MIKHAILIDIPh.D., Associate Professor, Associate Professor  of of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; Associate Professor of Public Service and Customs Department; Customs Service Counselor of the 2nd rank (Lieutenant Colonel); Chairman of the Examination Board for undertaking a master’s degree; admission officer for postgraduate study and for getting a PhD; participant in the International Training “Leadership and Management Skills” (2011); participant of the International Seminar on the US State Department Program (2005). Has many years of teaching English as a foreign language.

 

Field of scientific  interests: Her field of research deals with foreign languages, professional education and professional ethics. She is an author of over 40 scientific research papers and methodical publications.

 

Experience in: Associate Professor of Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2005-2010), Associate Professor of Customs Affairs Department at the Academy of Customs (2004-2005), Deputy Head of Foreign Languages and Professional Training Department at the Academy of Customs (2012-2013).

 

Honours: 1.) Certificate of Merit for high professionalism and conscientious work from UCF, 2016;

2.) Certificate of Merit for high performance in academic and educational work from UCF, 2015;

3.) Gratitude for conscientious work from the Academy of Customs, 2012;

4.) Certificate of Merit for conscientious work from the Academy of Customs, 2011;

5.) 3rd grade Award Pin of the State Customs Service of Ukraine “For the Conscientious Service in the Customs Authorities of Ukraine” (2009);

6.) Gratitude of the Head of the State Customs Service of Ukraine for conscientious work, high professionalism and significant contribution to state protection of economic and national interests, 2004;

7.) 2nd place Certificate of Merit in regional interuniversity competition of scientific and methodological works in nomination Training Manual for book «Professional ethics of Customs officials», 2004.

 

Sphere of scientific interests: theory and methodology of professional education based on innovations in teaching English, professional ethics.

 

Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївнакандидат педагогічних наук., доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування; радник митної служби 2-го рангу (підполковник); голова атестаційної комісії до вступу в магістратуру; член комісії при прийомі кандидатських та аспірантських іспитів; учасник Міжнародного тренінгу «Leadership and Management Skills» (2011) та Міжнародного семінару по Програмі Державного Департаменту США (2005). Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

 

У досвіді роботи: доцент кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2005-2010), доцент кафедри основ митної справи АМСУ (2004-2005), заступник завідуючого кафедрою іноземних мов та професійної підготовки АМСУ (2012-2013).

 

Відзнаки:

1.) почесна грамота УМСФ за високий професіоналізм та сумлінну працю (2016);

2.) почесна грамота УМСФ за високі показники у навчальній та виховній роботі (2015);

3.) подяка АМСУ за сумлінну працю (2012);

4.) грамота АМСУ за сумлінну працю (2011);

5.) нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2009);

6.) подяка Голови Держмитслужби за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у захист економічних та національних інтересів держави. (2004);

7.) 2-е місце у обласному міжвузівському конкурсі наукових і методичних робіт, номінація «Навчальний посібник» за книгу «Професійна етика службових осіб митних органів» (2004).

У 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Практична психологія», психолог, викладач англійської мови.

К.пед.н, 015 – Професійна освіта (за специалізаціями), (13.00.04 – Теорія і методика проф. освіти), ДК № 022978, 2004 р., «Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників».

Доцент кафедри удосконалення мовної підготовки, 12ДЦ № 025872, 2011 р.

Стаж роботи за фахом: 19 років

Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, зокрема інновації у викладанні англійської мови; професійна етика. Автор понад 40 наукових праць та методичних публікацій.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Останнє проходження стажування:

 • 2015 р. – Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Інститут економіки, кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей, програма стажування, довідка № 89-400-257,від 21.05.2015 р.

Електронна пошта:natamaxdnepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

1. Timchenko-Mikhailidi N.S. The main directions of the international and european standards  implementation in professional training of specialists in the field of customs/ N.S. Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа// Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». – № 13(2), 2017. – С.223-230.[Index Copernicus]

2. Timchenko-Mikhailidi N.S. Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development. / O. O. Triakina, V.B. Pugach // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія». – 2017, – C. 97-110 [Index Copernicus]

3. Timchenko-Mikhailidi N.S. Assessment and development of professional competence of masters in Customs affairs / N.S.Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». – Педагогічні науки. –– 2016. – № 2(12). – С. 160 – 174.

4. Timchenko-Mikhaylidi N.S. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations / N.S.Timchenko-Mikhailidi, O.O. Pavlenko, O.O. Triakinа // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Cерія «Педагогіка і психологія». – Д.: ДУЕП, 2015, – С.46-55.

5. N.S. Timchenko-Mikhaylidi. Correlation between the WCO professional standards and  the curriculum of vocational training of the Ukrainian academy of customs / N.S. Timchenko-Mikhaylidi, V.B. Pugach, O.I. Karmanova // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.[редкол.:Т.І. Сущенко (гол. Ред..)та ін]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип.42(95). -604 с. – С. 569-575.

6. Тимченко-Міхайліді Н.С. Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньо-економічної діяльності у контексті  глобалізації і стандартизації / Н.С .Тимченко-Міхайліді, О.О. Павленко, В.Б. Пугач // Науковий вісник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. № 199. Част.перша. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ, 2014. – С. 266-271.

7. Тимченко-Міхайліді Н.С. Стратегічні цілі професійної підготовки митників / Н.С .Тимченко-Міхайліді, О.О. Павленко, В.Б. Пугач. // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка. Збірник доповідей та тез доповідей V Міжнародної конференції . Київ , 26-27 лютого 2014 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – С.153.

 

8. Н.С. Тимченко-Міхайліді. Аналіз теоретичних засад професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців / Н.С. Тимченко-Міхайліді , О.О. Павленко, В.Б. Пугач // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і  природокористування України. / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»/ редкол.: Д.О. Мельничук (відп. Ред.та ін.) – К.2014. – Вип..199. – Ч.1. –С.266-271.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Timchenko-Mikhailidi N.S.,Elenich V. V. The fight against money laundering in European Union./ N.S. Timchenko-Mikhailidi V. V Elenich // Матеріали міжнародної наукової конференції Дніпропетровського університету Митної справи та фінансів.-24 листопада 2017 р.
 2. Тимченко-Міхайліді Н.С. участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)”, (23-24 вересня 2016 р.). Львів, 2016р.
 3. Тимченко-Міхайліді Н.С. участь у V Міжнародній конференції. Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка (26-27 лютого 2014 р.). Київ, 2014р.

Доцент кафедри - Рождественська Ірина Євгеніївна

Рождественська Ірина Євгенівна

ROZHDESTVENSKAYA IrinaPh.D., associate professor, associate professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. She teaches Polish and English.  She has many years of teaching Polish as a foreign language. She studied methods of teaching the Polish language and literature at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2006-2008), at the Pedagogical University of Krakow (2010-2012), in the courses on language skills, culture and teaching methods at the University of Silesia in Katowice (2006, 2009), Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2017-2018).

 

 

Experience in: She was a co-organizer of visits and master classes of teachers of the School of Polish Language and Culture of the Silesian University in Katowice (2009-2013). She has prepared three winners - fellows of the student exchange program between Ukraine and the EU countries with the support of Erasmus + "Polish Erasmus for Ukraine" (2014). Since 2006, she has been the head of the Student Circle of Scientific Translation (English and Polish), where, along with the acquisition of abstracting skills and annotation of special texts, students prepare independent publications, take part in scientific conferences. Students group take part in nationwide competitions in a foreign language.student's circle of scientific translation.

 

 

Field of scientific interests: translation studies, comparative studies, polonistics, glottodidactics.

 

Honours: Awarded the certificates of the Academy of Customs Service of Ukraine for participation in international projects, for conscientious work, was the winner of the contest Student Self-Government «Golden Epaulette» as a teacher of a foreign language (2013).

 

Рождественська Ірина Євгенівна, кандидат філологічних наук., доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Викладає польську і англійську мови.

Має багаторічний досвід викладання польської мови як іноземної. Вивчала методику викладання польської мови і літератури в університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (2006-2008), в Краковському педагогічному університеті (2010-2012), на курсах підвищення кваліфікації з мови, культури і методики викладання в Сілезькому університеті в Катовицях (2006, 2009), Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської (2017-2018).).

 

У досвіді роботи: Була співорганізатором візитів і майстер-класів викладачів Школи польської мови і культури Сілезького університету в Катовицях (2009-2013). Підготувала трьох переможців – стипендіатів програми  студентського обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду Erasmus+ «Польський Еразмус для України» (2014).  З 2006 р. є керівником студентського гуртка наукового перекладу (англійська та польська мови),  де разом із  набуттям навичок реферування та анотування спеціальних текстів  студенти готують самостійні публікації, беруть участь у наукових конференціях. Слухачі гуртка залучаються до участі у Всеукраїнських олімпіадах з іноземної мови.

 

 

Відзнаки: Нагороджена грамотами Академії митної служби України за участь у міжнародних проектах, за сумлінну працю, була лауреатом конкурсу студентського самоврядування «Золотий погон» як викладач іноземної мови (2013)

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Російська мова і література», філолог, викладач.

У 2006 – 2008 рр. закінчила курс методики викладання польської мови в Центрі польської мови і культури при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі – Складовської (м. Люблін, Республіка Польща).

У 2010 – 2012 рр. закінчила триступеневий курс методики викладання польської мови як іноземної в Інституті польської філології Краківській педагогічній академії (м. Краків, Республіка Польща).

К.філол.н., 035 – Філологія (10.01.06. – теорія літератури), ДК № 003023, 1999 р., «О.С Пушкін в літературній свідомості кінця ХІХ ст. – початок ХХ ст.».

Доцент кафедри іноземних мов, 12ДЦ № 038131, 2014 р.

Науково-дослідна робота

 • 2015–2017 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки на тему «Формування комунікативної та соціокультурної компетенції у митників при вивченні іноземної мови» (державний реєстраційний номер 0104U007586).

 

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, компаративістика, полоністика, глоттодидактика.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Вступ до літературознавства», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Польська мова».

Електронна пошта:myszka2005@ukr.net

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Рождественська І. Є. Жанротвірна функція епіграфів в  «Описі країн Гог» (описі України Гоголя) Мар’яна Своженя/ І. Є. Рождественська //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 34, том 1. – С. 92–98

  http://vestnikphilology.mgu.od.ua/archive/v34/part_1/Filologi34_1.pdf#page=92

  2.  Рождественська І. Є. Н. В. Гоголь в восприятии польской литературной критики межвоенного двадцатилетия / І. Є. Рождественська // Гоголезнавчі студії: Вип. VII (24) / ред. кол. П.В. Михед.  — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2018. — С. 163–181

  3. Рождественська I.Є. Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці: наук. журн. Серія «Філологія. Літературознавство» / Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова) [та ін.]. – Т.295. Вип.283. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 74–79. http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/118911/113252

  4. Рождественська І. Є. Польські переклади творів Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили ; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова) [та ін.]. – Т.276. Вип.264. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 112–115.

  http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84599

  5. Рождественська І. Є. О формировании гоголевского толковательного канона в Польше/ І. Є. Рождественська // Буття канону : збірник наукових праць / Відділ слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; упор. Н. М. Сквіра ; відп. ред. П. В. Михед. –

  Ніжин : ФОП «Лук’яненко В. В.», 2015. – С. 299–309

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Міжнародна конференція «Східнословянські культури – обличчя і діалог», 1-2 грудня 2016 р., Познань.

  2. Перша Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», Миколаїв, травень 2016.

  3. Міжнародна конференція «Проблемы антропологии литературы. Антропология будущего. Литературные образы будущого». Білосток, 22-23 вересня 2016 р..

  4. Естетичні моделі російської літератури Білосток, Республіка Польща, 17-18. 09.2015.

  5. Проблемы антропологии литературы. Вещный мир человека. Білосток, Республіка Польща, 21-23.09 2014.


Доцент кафедри - Горбань Олександр Дмитрович

Горбань

HORBAN Оlexander, Ph.D., Associate Professor of the Foreign Languages and Professional Language Training Department.

Participant in scientific and methodological seminars and international conferences, author of more than 40 scientific publications.

 

Work experience: 10 years he was in charge of the Department of Foreign Languages of the Academy of Customs Service of Ukraine; Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Professional Language Preparation; In 2017 he was trained at the Ukrainian State Chemical Technology University; worked with English-speaking foreign students.

 

Experience of the teacher's practical work in higher educational institutions is 39 years.

 

Field of scientific interests: stylistics, linguistics of the text, translation of poetry works.

 

Горбань Олександр Дмитрович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки.

Учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій, автор більш ніж 40 наукових публікацій.

 

У досвіді роботи: 10 років завідував кафедрою іноземних мов Академії митної служби України; доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; 2017 році пройшов стажування у Українському державному хіміко-технологічному університеті; працював з англомовними студентами-іноземцями.

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет, «Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія(10.02.04 – германські мови), КД № 052140, 1992 р., «Особливості лінгвостилістичної організації текстів-роздумів в англійській літературі другої половини XVII сторіччя».

Доцент кафедри іноземних мов, ДЦ№ 003589, 2001 р.

Стаж роботи за фахом:39 років.

Сфера наукових інтересів: стилістика, лінгвістика тексту, переклад поетичних творів.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Електронна пошта: injaz326@ukr.net

Останнє проходження стажування:

2017 р. – Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра іноземних мов, програма стажування, довідка № 08-219, від 13.03.17 р.

Основні публікації за напрямом

 1. Горбань, А. (2018). Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях  // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 18(1),С. 98-107.  

  https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2131

  2. Горбань О.Д. Тексты-рассуждения монотематического типа и их видовые модификации / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз. – Вип 16. – 2017. – С. 60-69.

  http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/13951/1/%D0%A4%D0%86%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%86%D0%87_%D0%92%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%9A%2016.pdf

  3. Горбань О.Д. Становление стилистических канонов в английской прозе второй половины XVII века / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз.– Вип.16 – 2016. – С. 124-134.

  4. Горбань О.Д. Тексты-рассуждения. Риторико-стилистический аспект (на материале английского языка) / О.Д. Горбань // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету / За загальною ред. Ж.В.Колоїз. – Вип.11 – 2014. – С. 172-181.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Горбань О.Д. Роль англійських ідіоматичних виразів у формуванні мовної концепції/ О.Д. Горбань // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Україна, 2017. – 100 с.
 2. Горбань О.Д. Прислів’я як засіб поповнення лексичного мінімуму та навчання літературному перекладу/ О.Д. Горбань // «Сучасна германістика: теорія і практика»: Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Дніпропетровськ: КНУ, 2017. – 88 с.

Доцент кафедри -Бірюкова Діана Валеріївна

Бірюкова ДіанаBIRIUKOVA Diana, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Philology, Translation and Professional Language Training Department. She graduated from Dnipropetrovsk State University with honours –specialization English Language and Literature, has been awarded the degree of Master of Arts in University of North London and PhD in Germanic Languages – specialization 10.02.04. She teaches practical courses in English language, Business English and translation. She has a five-year experience in teaching English in IV accreditation level institutions of higher education.

 

Experience in: teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (2013-2018); teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B2, in particular FCE, РЕТ and TOEFL; translation work; head of department of Office on External Relations and Foreign Economic Activity of Dnipropetrovsk Regional State Administration (2003-2012), participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 20 scientific works.

 

Field of scientific interests: English linguistics, cognitive linguistics, discouse analysis, methods of teaching English.

 

Бірюкова Діана Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та професійної мовної підготовки. Закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Англійська мова та література", отримала диплом магістра Північного Лондонського університету, кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови. Викладає практичні курси з англійської мови, ділової англійської мови та перекладу. Має п'ятирічний досвід викладання англійської мови у вишах IV рівня акредитації.

У досвіді: викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (2013-2018), викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В2, зокрема до тестів FCE, РЕТ andTOEFL; перекладацька робота; начальник відділу в Головному управлінні зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації (2003-2012); участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; публікація 20 наукових праць.

 

У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний університет отримала диплом з відзнакою за спеціальністю«Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури.

У 2003 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та здобула кваліфікацію магістр державного управління

2003 рік отримала диплом магістра, Університет Північного Лондону

К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 039667, 13.12.2016, «Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХIX - ХX ст.)»

Сфера наукових інтересів: англістика, когнітивна лінгвістика, дискурсивний аналіз та методики викладання англійської мови. 

Основні дисципліни, що викладає: «Іноземна (англійська) мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова».

Електронна пошта:danuta707@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Бірюкова Д.В. Лінгвокогнітивний алгоритм конструювання інтер’єру в художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Англістика і американістика, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро: ЛІРА, 2016. - Випуск 13. - C. 14-19.
 2. Бірюкова Д.В. Концептуальний простір інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Yale Journal of Science and Education – Yale University Press, 2016. - № 1(18). - С. 112–120
 3. Бірюкова Д.В. Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. – Вип. 51. – С. 161-164.
 4. Бирюкова Д.В. Типы и виды описаний интерьера в художественном дискурсе / Д.В. Бирюкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2014. – № 11 (41), Ч. І. – С. 27-31.
 5. Бірюкова Д.В. Фреймова організація описів інтер’єру в художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Науковий вісник Східноєвропейського нац.. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки – № 5 (282). – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – С. 5-9.
 6. Бірюкова Д.В. Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе / Д.В. Бірюкова // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2014. – № 1103. – С. 106-110.
 7. Бірюкова Д.В. Предикативная организация описаний интерьера в англоязычном художественном дискурсе / Д.В. Бірюкова // Нова Філологія. Зб. наук. пр. –– Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С. 28-34.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Бірюкова Д.В. Особливості опису інтер’єру в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у ВНЗ України", -  11-12 квітня 2018 р. - Дніпро: 2018. - С. 5-7.  
 2. Бірюкова Д.В. Инновации в обучении английскому языку студентов технических специальностей / Д.В. Бірюкова // Методика викладання іноземних мов на немовних факультетах: матеріали щорічної наук. конф. за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2014-2015 роки. – Дніпропетровськ: Літограф., 2015.-  С. 4-6.
 3. Бірюкова Д.В. Лінгвофілософські засади структурування інтратекстових описів інтер’єру / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 червня 2015 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. - С 70-72
 4.  Бірюкова Д.В. Фреймова модель в англомовному художньому дискурсі / Д.В. Бірюкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук.пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. - С. 19-21.


Доцент кафедри -  Варех Нонна В’ячеславівна

 

Варех НВ

VAREKH Nonna, Ph.D (Social Communications), Assistant Professor of the Department of Foreign Languages and Professional Language Training, Chairman of the Examination Board for undertaking a master’s degree, member of the scientific and methodical seminars and international conferences on the implementation of innovative methods of teaching foreign languages; the consultant and reviewer of graduation papers in a foreign language. She has many years of teaching English as a foreign language.

 

Experience in: defence of the candidate’s thesis according to the speciality 27.00.04 – Theory and History of Journalism, awarded a Candidate’s degree in Social Communications. (2014). She is an author of over 30 scientific articles, including international and methodical publications. She takes part in the international conferences and has been certified by International Academy of Science and Higher Education (London, UK): «Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society» (2013). She organizes research and practice student conferences, prepares students for participation in competitions for the best research papers.

 

Field of scientific interests: English language, Professional English language, Journalism, Medialinguistics, Psychology.

 

Honours: awarded with certificates of the Academy of Customs of Ukraine for high achievements in educational and instructional work, prolific public activity.

 

Варех Нонна В’ячеславівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, голова атестаційної комісії до вступу в магістратуру, учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій по впровадженню інноваційних методів викладання іноземних мов; консультант та рецензент дипломних робіт при захисті дипломів іноземною мовою. Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

У досвіді роботи: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики, присуджено науковий ступень кандидата наук із соціальних комунікацій. (2014.) Автор понад 30 наукових праць, у тому числі публікації в наукових виданнях за кордоном, методичні посібники. Приймає участь у міжнародних конференціях, має сертифікат: International Academy of Science and Higher Education (London, UK) «Place of the cultural heritage, art and conception thinking in the modern information-oriented society». Бере участь в організації студентських науково-практичних конференцій, готує студентів до участі в конкурсах наукових робіт.

Відзнаки: нагороджена грамотами Академії митної служби України за високі показники у навчальній та виховній роботі, активну громадську діяльність.

У 1998 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (тема дисертації «Формування етнокультурних стереотипів у якісній британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості»).

Педагогічний стаж: 20 років.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, психологія.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Електронна пошта:nonna.varekh@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Варех Н.В. Модуси британської мовної картини світу у виданні “The Guardian” / Н.В.Варех // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія» – 2018 – №18 – С.138-144. - Режим доступу: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf
 2. Варех Н.В. Концепт «migration» у медіадискурсі якісної британської преси. / Н.В.Варех // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - № 4. - С. 74-77. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_14.
 3. Варех Н.В. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці/ Н.В. Варех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки» .– 2016 – № 42. – С. 235–238. - Режим доступу: http://fn.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/76/2017/02/book_42.indd-1.pdf#page=235
 4. Varekh N. Objectivization of ethnocultural stereotypes in the «intolerance language»: media-communicative aspect/ N Varekh// International academy of science and higher education world research analytics federation. London Great Britain – №6 – 2015. – C. 18–21.
 5. Варех Н.В. Бінарна опозиція свій/чужий у дискурсі британської преси: комунікаційні аспекти / Н.В. Варех // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки». – 2015. – № 40. – С. 182–186.
 6. Варех Н.В. Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби/ Н.В.Варех // Держава та регіони. Серія «Гуманітарні науки». – 2014. – № 39. – С. 124-127.

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Wiz English. Pupil’s book 3. Чарівна англійська : Навч.посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. I. Горець,Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с.
 2. Wiz English. Workbook 3. Чарівна англійська : Робоч. зошит / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, Н. Л. Голуб, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, Б. В. Сидоренко, Т. І. Горець, Т. В. Румянцева, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 104 с.
 3. Wiz English. Pupil’s book 4. Чарівна англійська : Навч. посібн. для дітей молодшого шкільного віку /І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко,Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. — Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 144 с. : іл.
 4. Wiz English. Workbook 4. Чарівна англійська : Робоч. зошит до посібн. «Wiz English» для уч. 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ф. Горець, Т. Ю. Тарасова, О. Ю. Горець, В. Л. Шевченко, Л. В. Павленко, Н. В. Варех, Б. В. Сидоренко, О. А. Лілія, А. О. Супрунова, О. С. Глазунова. – Київ. : УОВЦ «Оріон», 2018. – 160 с.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці/ ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Вербальні культурні коди сучасної української мови” 9 листопада 2016 року, м. Кам’янець-Подільський. [електронний доступ] http://kpnu.edu.ua/ii-vseukrajinska-naukova-internet-konferentsiya-verbalni-kulturni-kody-suchasnoji-ukrajinskoji-movy/
 2. Варех Н.В. Формирование этностереотипов в масс-медиа / Н.В. Варех // Журналистика в 2011 году: Ценности современного общества и средства массовой информации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 6-8 февраля 2012 г. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. – С. 322-323.
 3. Варех Н.В. /Дослідження можливості використання технології Oracle Data Stream для організації реплікації інформації в закладах вищої освіти / Горяйнов Д.С., Варех Н.В., Кабак Л.В.// Міжнародна науково-практична конференція. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти – Дніпро : Університет митної справи та фінансів – 20.04.2018.– С. 221-223.

 

Доцент кафедри - Щербицька Владислава Володимирівна  

Щербицька

SHCHERBYTSKA Vladyslava, PhD (Philological Sciences), Assistant Professor of the Foreign Languages and Professional Language Training Department. She has a ten-year experience in teaching English to studentsstudying diverse majors (in the field of economic, financial and legal sciences). She has completed the course “Understanding language: learning and teaching” (English) and has a certificate of achievement (University of Southampton, 2017).

 

Experience in: translation work; participation in the Ukrainian and international scientific conferences; publication of 20 scientific articles.

 

Field of scientific interests: problems of Linguistics and Methods of Teaching English, cognitive text analysis, Gender Studies in Language.Fields of research: English language, gender and linguistics, cognitive linguistics.

 

Honours: awarded with certificate for working with the internal affairs agencies and for the professional assistance as an interpreter.

 

Щербицька Владислава Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки. Має десятирічний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різноманітними спеціалізаціями (у сфері економічних, фінансових та юридичних наук). Має сертифікат досягнень щодо закінчення курсу “Розуміння мові: вивчення та навчання”( англійської) Саутгемптонського университету (2017).

У досвіді: перекладацька робота; участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; публікація 20 наукових статей.

Відзнаки:має подяку за співпрацю з органами внутрішніх справ та за професійне надання допомоги в якості перекладача.

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, «Англійська мова та література», магістр філології, викладач англійської мови та літератури.

К. філол. н., 035 – Філологія (10.02.04 – германські мови), ДК № 038958,2016 р., «Лінгвокогнітивна об’єктивація гендеру автора в англомовному

літературному автобіографічному творі ХXI століття»

Сфера наукових інтересів:проблеми лінгвістики та методики викладання англійської мови, когнітівний аналіз тексту, гендерні дослідження у мові. Галузі досліджень: англійська мова, гендер та лінгвістіка, когнітивна лінгвістіка.

Дисципліни, що викладає:«Іноземна (англійська) мова», «Англійська мова (поглиблений курс)», «Ділова англійська мова».

Електронна пошта: vladislava7000@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Щербицька В.В. Визначення інвентарю текстових концептів в англомовних літературних автобіографічних творах / Владислава Володимирівна Щербицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. // Херс.держ. ун-т. Випуск 25 – Херсон : ХДУ, 2016 – С. 153 – 157.
 2. Щербицька В.В. Смисловий шар концепту РОБОТА в сучасних автобіографічних творах : гендерний аспект / Владислава Володимирівна Щербицька // Вісник КНЛУ. — Серія Філологія. — Київ, 2015. — Том 18. № 2. — С. 211–215.
 3. Щербицька В.В. Образно-асоціативний шар концепту МАТИ у жіночих романах / Владислава Володимирівна Щербицька // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 17. — Т.V (173). — С. 281–283.
 4. Щербицька В.В. Виявлення гендерного впливу на композиційну своєрідність сучасного автобіографічного твору / Владислава Володимирівна Щербицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [збірник наукових праць] / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. — Вип. 44. — C. 360–362.
 5. Щербицька В. В. Одиниця об’єктивації гендеру в автобіографічних творах / Владислава Володимирівна Щербицька // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. — Вип. 692–693 : Германська філологія. — C. 320–321.
 6. Щербицька В.В. Об’єктивація гендеру в тематиці спогадів (на матеріалі англомовних автобіографічних художніх творів ХХІ ст.) / Владислава Володимирівна Щербицька // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Вип. 219. Т. 231. — Філологія. Літературознавство. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. — С. 106–109.
 7. Щербицька В.В. Особливості графічної стилістики в сучасних автобіографічних англомовних творах / Владислава Володимирівна Щербицька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб.наук. ст.] / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. IV. – С. 101–108.
 8. Щербицька В.В. Образно-асоціативний шар концепту РОБОТА в гендерному аспекті / Владислава Володимирівна Щербицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Філологія» : [ збірник наукових праць]. – Одеса : Вид-во Видавничий дім «Гельветика», 2014 р. — Вип. 9. – С. 138–140.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Щербицька В. В. Автобіографія як літературний жанр текстового втілення гендеру автора / Владислава Володимирівна Щербицька // Сучасна філологія : теорія і практика. Мат-ли Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 20–21 березня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 83–86.
 2. Щербицкая В. В. Влияние гендерного фактора на жанровое своеобразие современной английской автобиографии / Владислава Владимировна Щербицкая // Науковий журнал «Молодий вчений» №1 (03) січень, 2014 р. – Вид-во : ТОВ Видавничий дім «Гельветика». – С. 91–94.
 3. Щербицька В. В. Методи когнітивного аналізу / Владислава Володимирівна Щербицька // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Мат-ли ІІ всеукраїнської наукової конференції. 5 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / наук. ред. О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2014. – С. 109–110.

Старший викладач кафедри  - Чухно Тетяна Володимирівна

Чухно

CHUKHNO Tetyana, Assistant Professor of Foreign Languages and Professional Language Training Department; Counsellor of the 2nd rank of the Customs Service (Lieutenant Colonel); Member of the Examination Board for undertaking a Master’s Degree; Sub-Editor-in-Chief of the Customs Scientific Journal CUSTOMS; participant in the International Training “Leadership and Management Skills” (2011); participant in the Project Development of International Intensive English Language Course “Commonborder…Common language…on the threshold of EURO 2012” (2012); participant of the International Training for Facilitators under “Leadership and Management Development Programme” (2013). Has many years of teaching English as a foreign language.

 

Field of scientific interests: Her field of research deals with foreign languages, translation studies, terminology. She is an author of over 20 scientific research papers and methodical publications.

 

Her experience of work: Assistant Professor of Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2005-2010), Assistant Professor of the Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (2001-2005), lecturer of the Advanced Language Training Department at the Academy of Customs (1998-2000).

 

Honours: Honorary Diploma of the UCSF for high professionalism and conscientious work (2016); 2.)Honorary Diploma of the UMSF for high performance in educational work (2015); 3.)Certificate of Acknowledgement of the ACSU for conscientious work (2012); 4.)Award Pin “Sign of the Academy” (2011); 5.) 3rd grade Award Pin of the State Customs Service of Ukraine “For the Conscientious Service in the Customs Authorities of Ukraine” (2009); 6.) Certificate of Acknowledgement of the Head of the State Customs Service for diligence in work, high professionalism and significant contribution to the protection of the economic and national interests of the state. (2004).

 

Sphere of scientific interests: English, Business English, terminology.

 

Чухно Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; радник митної служби 2-го рангу (підполковник); член атестаційної комісії до вступу в магістратуру; помічник головного редактору Customs Scientific Journal CUSTOMS; учасник Міжнародного тренінгу «Інструменти ефективного управління» (2011); учасник навчального проекту з імплементації міжнародного інтенсивного курсу з англійської мови: «Спільний кордон … спільна мова … напередодні ЕВРО 2012»; учасник Міжнародного тренінгу для фасилітаторів у рамках програми «Інструменти ефективного управління» (2013). Має багаторічний досвід викладання англійської мови як іноземної.

У досвіді роботи: старший викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2005-2010), викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2001-2005). викладач кафедри іноземних мов АМСУ (1998-2000).

Відзнаки: 1.) почесна грамота УМСФ за високий професіоналізм та сумлінну працю (2016); 2.) почесна грамота УМСФ за високі показники у навчальній та виховній роботі (2015); 3.) подяка АМСУ за сумлінну працю (2012); 4.) нагрудний знак «Знак Академії» (2011); 5.) нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2009); 6.) подяка Голови Держмитслужби за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у захист економічних та національних інтересів держави. (2004).

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, термінологія.

У 1998 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Мова та література (англійська)», філолог, викладача англійської мови та літератури.

У 2015 році закінчила Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, «Педагогіка вищої школи», магістр з педагогіки вищої школи, викладач університетів та вищих закладів.

Сфера наукових інтересів: Галузі досліджень стосуються англійської мови, ділової англійської мови, перекладознавства, термінознавства. Автор та співавтор понад 30 наукових праць та методичних публікацій. 2014-2017 рр. – помічник редактора і відповідальна за випуск наукової збірки Customs Scientific Journal CUSTOMS.

Основні дисципліни, що викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Англійська мова (за фаховим спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спрямування».

Останнє проходження стажування:

 1. 2014 р. –Дніпропетровська державна медична академія, кафедра мовної підготовки, програма стажування, посвідчення № 217, від 30.04.2014р.

Електронна адреса:tatyana_0103@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Chukhno T.V. Etymological Background of Some Terms in the English Customs Sphere / T.V. Chukhno // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. научн. статей / М-во образовния РБ, Гом. гос ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: Л.И. Богатикова (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: UUE им. Ф. Скорины, 2015. – С. 171 – 174. Международная научная конференция «Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков». – Гомель, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Беларусь, 23 октября, 2015, с. 86-89.
 2. Чухно Т.В. Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові / Т.В. Чухно // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запорізький Національний університет, 2015. – № 67. – С. 143 – 147.
 3. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійно орієнтованої особистості майбутнього викладача / Т.В. Чухно // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2015. – № 44. – С. 131 – 135.

 Участь в конференціях та семінарах:

 1. Чухно Т.В. Особливості словотвору в англійській митній термінології / Т.В. Чухно // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2017. – С. 152-154.
 2. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійної іншомовної компетенції магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 09 листопада 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Д.: Адверта, 2016. – С. 63 – 65.
 3. Chukhno T.V. Discovering the resources of the Internet / T.V. Chukhno // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична Академія Міністерства охорони здоров’я», 2015. – С. 134.
 4. Чухно Т.В. Культорологічна складова в системі професійної освіти / Т.В. Чухно // Сучасна освіта: проблеми та перспективи : ІІІ Всеукр. конф. молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 2 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2015. – С. 129 – 132.
 5. Чухно Т.В. Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові / Т.В. Чухно // Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання нефілологічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 22 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – Д.: Адверта, 2015. – С. 170 – 177.
 6. Чухно Т.В. Особливості курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 12 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2015. – С. 77 – 78.
 7. Чухно Т.В. Термінологічна номінація понять митної справи в англійській мові / Т.В. Чухно // Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених – ГПІІМ, Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ “ДДПУ”, 2014. – Вип. 43. – С. 36 – 39.
 8.  Чухно Т.В. Teaching across the culture / Т.В. Чухно // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 квітня 2012 р.: у 3 т. – Дніпропетровськ, 2012 – Т. 3. – С. 69 – 71.
 9. Чухно Т.В., Горбенко Т.А. Статус термина в системе языка / Т.В. Чухно, Т.А. Горбенко // Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення) : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 11 квітня 2012 р. – Дніпропетровськ: ДДУВ, 2012. – С. 186 – 188.
 10.  Чухно Т.В. Формування професійної іншомовної компетенції магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 12 листопада 2014 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Д.: Адверта, 2014. – С. 55 – 56.
 11. Chukhno T.V. Discovering the resources of the Internet / T.V. Chukhno // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична Академія Міністерства охорони здоров’я», 2015. – С. 134.
 12. Чухно Т.В. Культорологічна складова в системі професійної освіти / Т.В. Чухно // Сучасна освіта: проблеми та перспективи : ІІІ Всеукр. конф. молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 2 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2015. – С. 129 – 132.
 13. Чухно Т.В. Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові / Т.В. Чухно // Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання нефілологічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 22 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – Д.: Адверта, 2015. – С. 170 – 177.
 14. Чухно Т.В. Особливості курсу «Іноземна мова наукового спілкування» для магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 12 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2015. – С. 77 – 78.
 15. Чухно Т.В. Культурологічні аспекти формування професійної іншомовної компетенції магістрантів / Т.В. Чухно // Мова і право : матеріали наукового семінару, Дніпропетровськ, 09 листопада 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Д.: Адверта, 2016. – С. 63 – 65.

Старший викладач кафедри - Пугач Валентина Борисівна

Пугач В Б

Pugach Valentyna, Senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department; customs Service Adviser of the 2nd rank (Lieutenant colonel); teacher of English and French languages; international Diploma in Teaching French as a foreign language (France); master's degree (with honors) in pedagogy in higher education. member of the scientific and methodical seminars and international conferences on the implementation of new methods of teaching foreign languages; the consultant and reviewer of diploma papers in a foreign language.

 

For 34 years of teaching experience she trained highly qualified foreign language specialists: philology teacher, language consultants and personal assistants translators.

 

Field of scientific interests: foreign languages, professional education. She is an author of over 30 scientific research papers and 5 methodical handbooks.

 

Experience of work: teacher of Foreign Languages Department of DNU, teacher of the Romance Philology Department of DNU n.a. Oles Honchar, Senior professor of Foreign Languages and Professional Language Training Department at UCF, pre-university training courses for university entrants.

 

Awards: 3rd grade Award Pin "For the conscientious service at Customs Authorities of Ukraine", 2011. Honored with Commendation of Ukrainian Academy of Customs for the personal contribution to the development of the UAC, 2008. Honored with Commendation of Ukrainian Academy of Customs for the personal merit and professionalism, 2007. Honored with Commendation of Ukrainian Academy of Customs for the high performance and public activity, 2015.

 

Пугач Валентина Борисівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; викладач англійської та французької мов; радник митної служби 2 рангу (підполковник); міжнародний диплом за спеціальністю «Викладання Французької мови як іноземної»(Франція); магістр (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»; учасник науково-методичних семінарів та міжнародних конференцій по впровадженню новітніх методів викладання іноземних мов; консультант та рецензент дипломних робіт при захисті дипломів іноземною мовою.

За свій 34-річний педагогічний стаж підготувала висококваліфікованих спеціалістів з іноземної мови, а саме: викладачів - філологів, консультантів з мов, перекладачів-референтів.

 

У досвіді роботи: викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ, викладач кафедри романської філології ДНУ ім. Олеся Гончара, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки УМСФ, курси довузівської підготовки абітурієнтів.

 

Нагороди, відзнаки: нагрудний знак Державної митної служби України «За сумлінну службу в Митних органах України» ІІІ ступеня (2011), Подяка за особисті заслуги та високий професіоналізм (2007), знак Академії митної служби України ІІ ступеню,Подяка за особистий внесок у розвиток АМСУ (2008), Подяка за високі показники та активну громадську діяльність (2015).

У 1984 році закінчила Дніпропетровський державний університеті ім. Олеся Гончара, «Французька мова та література», філолог, викладач французької мови та літератури.

У 2000 році закінчила Університет у м. Руан (Франція) та отримала Міжнародний диплом за спеціальністю «Викладання Французької мови як іноземної».

У 2015 році отримала ступінь Магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (диплом з відзнакою М15 № 049907).

Стаж роботи за фахом: 34 роки.

Сфера наукових інтересів:стосується іноземних мов та професійної освіти.Автор понад 30 статей та 5 методичних посібників.

Основні дисципліни, які викладає: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Французька та Англійська мова (за фаховим спрямуванням)»

Останнє проходження стажування:

2015 р. – Дніпропетровського національного Університету ім. Олеся Гончара, Інститут економіки, кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей, програма стажування, довідка № 89-400-258, від 21.05.15 р.

Вільне володіння французькою (С2) та англійською мовою.

Електронна адреса:injaz326@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Pugach V.B. Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов./ В.Б. Пугач , Л.І. Яремчук Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». -№13(2),2017.- С. 253-260.[Index Copernicus]
 2. Pugach V.B. Evaluation of the communicative competence level of masters in the field of foreign economic activity and methods of its development. / O. O. Triakina, V.B. Pugach // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія». – 2017, C. 97-110 [Index Copernicus]
 3. Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 «Менеджмент»/ В.Б. Пугач., Н.П Волкова // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – №10 (14). – С. 8-10.10.
 4. Pugach V.B. Distant learning as an effective technique of self-training of Customs staff / V.B Pugach., O.O. Triakina, N.S. Timchenko-Mikhailidi // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)”], (м. Львів, 23-24 вересня 2016 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2016. – С. 114 – 116.
 5. Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 «Менеджмент»/ В.Б Пугач., Н.П. Волкова // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – №10 (14). – С. 8-10.
 6. V.B. Pugach . Correlation between the WCO professional standards and the curriculum of vocational training of the Ukrainian academy of customs/ V.B. Pugach, N.S. Timchenko-Mikhaylidi, O.I. Karmanova // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.[редкол.:Т.І. Сущенко (гол. ред)та ін]. - Запоріжжя : КПУ, 2015. вип.42(95). -604 с. - С. 569-575.
 7. Pugach V.B. The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations/ V.B Pugach., O.O Pavlenko., N.S. Timchenko-Mikhaylidi, O.O. Triakina // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Cерія ”Педагогіка і психологія». –Д.: ДУЕП, 2015, -С.46-55 [Index Copernicus]
 8. Пугач В.Б. Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньо-економічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації / В.Б. Пугач, О.О. Павленко, Н.С Тимченко-Міхайліді // Науковий вісник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. № 199. Част.перша. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ, 2014.- С. 266-271.
 9. Пугач В.Б.Стратегічні цілі професійної підготовки митників. / / В.Б. Пугач, О.О. Павленко, Н.С Тимченко-Міхайліді // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка. //Збірник доповідей та тез доповідей V Міжнародної конференції . Київ , 26-27 лютого 2014 р./ Національний університет біоресурсів і природокористування України. -Київ, 2014. –С.153.
 10. Пугач В.Б.Аналіз теоретичних засад професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців/ В.Б. Пугач, О.О. Павленко, Н.С. Тимченко-Міхайліді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”/ редкол.: Д.О. Мельничук (відп. Ред.та ін..- К.2014.- Вип..199.- Ч.1.-445 с.- С.266-271.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Pugach V.B. Distant learning as an effective technique of self-training of Customs staff / V.B Pugach., O.O Triakina., N.S Timchenko-Mikhailidi. // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)”], (м. Львів, 23-24 вересня 2016 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2016. – С. 114 – 116.
 2. Пугач В.Б. Vers la question de l’identité culturelle et linguistique. / В.Б. Пугач // Міжнародний гуманітарний університет.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура сучасні аспекти співвідношення». 20 – 21 листопада, Одеса. 2015.
 3. Пугач В.Б. La pédagogie universitaire européene et ses leviers de l’innovation / Â.Á. Ïóãà÷ // Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè: ìàòåð³àëè IX Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî- ïðàêòè÷íî¿ çàî÷íî¿ êîíôåðåíö³¿, ì. Ìèêîëà¿â, 14-15.11.2015.-Ñ. 168-175.
 4. V.B. Pugach . La traduction automatique comme l’outil informatique dans une activité de la langue / V.B. Pugach // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції м. Миколаїв, 14-15 березня 2014 р./ Партнерство “Нова Освіта»- Миколаїв.: 2014.- С.21-26.
 5. Пугач В.Б. Vers les fonctions de la traduction automatique (ТА)./ В.Б. Пугач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Cучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія.“, 17-18 квітня 2014. Горлівка: видавництво ПП «Колегія», 2014, -C.256-258.
 6. Пугач В.Б. Le rôle de l’apprenant et de l’enseignant dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues( CECRL). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», березень, ДМА, 2013.-C.97-99.

Старший викладач кафедри - Бондар Оксана Євгеніївна

Бондар Оксана Євгеніївна

Oksana BONDAR, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department, graduated from Kyiv National Linguistic University with honours.

 

Experience in: teaching English to candidates working towards International Exams at CEFR of Reference Level B2, in particular Pearson Test of English; teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (2001-2017 and 1992-1994); conducting Business English courses at the Chamber of Commerce and Industry (Dnipro); translating business and technical documentation, interpreting businessmeetings and negotiations in Ukraine as well as in the USA, Great Britain etc.; working as an editor at the Translations Department of the Chamber of Commerce and Industry (1990-1992).Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. She is an author of more than 50 scientific works, including 5 textbooks.

 

Field of scientific interests: English language, Business English, Professional English language, English language of scientific communication, pedagogy, professional ethics, psychology, professional communication, professional competence in foreign languages, professional training of masters, advanced training, international standards of professional training.

 

Бондар Оксана Євгеніївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Київський національний лінгвістичний університет з відзнакою.

 

У досвіді: викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В2, зокрема до тесту PTE (Pearson Test of English); старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (2009-2017); викладач та старший викладач кафедри педагогічної психології та англійської мови факультету психології Дніпропетровського державного університету (1992-1994 та 2001-2009); організатор мовних курсів та викладач ділової англійської мови в Торгово-промисловій палаті України (м. Дніпро); фахівець з перекладу ділової та технічної документації, перекладач ділових переговорів як в Україні, так і за кордоном, зокрема в США та Великій Британії; редактор відділу перекладів Торгово-промислової палати (1990-1992).Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор більш як 50 наукових праць та публікацій, зокрема 5 навчальних посібників з ділової та професійної англійської мови.

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (зараз Київський національний лінгвістичний університет) та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови (англійська та французька)».

Педагогічний стаж:20 років.

1992-1994 – викладач кафедри педагогічної психології та англійської мови факультету психології Дніпропетровського державного університету;

2001-2009 – старший викладач кафедри педагогічної психології та

англійської мови факультету психології Дніпропетровського національного університету;

2009-2017- старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

2017- по теперішній час - старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, професійна етика, психологія, професійна комунікація, іншомовні професійно спрямовані компетентності, професійна підготовка магістрів, підвищення кваліфікації, міжнародні стандарти професійної підготовки фахівців.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Ділова англійська мова».

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (зав. кафедрою доктор філологічних наук, професор Панченко О.І.) з 14.04.2016 по 16.05.2016.

Електронна адреса: obondar2005@ukr.net

Основні публікації за напрямом

Фахові статті

 1. Бондар О.Є. Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України)/ О.О. Павленко, О.Є. Бондар, Бе Джі Йон // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 2(109) часть 2 – с. 89-94.http:// visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2018_2_89-94-2018-2-2.pdf [Index Copernicus]
 2. Вплив контексту на реалізацію модальних значень //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету/ Серія: Філологія. – Вип.25. - Одеса – 2017. – С. 21-24.
 3. Особливості розробки тестових завдань з іноземної мови//Англістика та американістика: зб.наук.праць – Дніпро: ЛІРА, 2016. - Вип. 13. - С.113-119.
 4. Візуальна організація інформації як метод ефективного запам’ятовування в навчальному процесі // Зб.наук.статей "Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця", 2014, Харків. – С.31-35.

Статті в іноземних виданнях

 1. The Implementation of the Modal Meanings of the Verb “Should” in the Context // "International Letters of Social and Humanistic Sciences", 2015 - Volume 64 – pp. 81-86.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Навчальний посібник з англійської мови “English for IT Students” //Д.: Літограф, 2016. – 7,6 др.арк.
 2. Посібник з англійської мови для студентів-біологів //Дніпропетровськ: «Інновація», 2014 - 7 др.арк.
 3. Навчальний посібник з англійської мови “English for Computer Sciences” // Дніпропетровськ: «Інновація», 2013 – 7 др.арк.
 4. Навчальний посібник з англійської мови «Біологічна та екологічна лексика в контексті» (у співавторстві із Осадчою О.В.) //Дніпропетровськ: «Інновація», 2011 - 4 др.арк.
 5. «Навчальний посібник з професійно-орієнтованого читання англійською мовою для студентів-психологів» (у співавторстві із Осадчою О.В.) //Дніпропетровськ: РВВ ДНУ - 2009 - 5 др.арк.

Тези конференцій

 1. Сучасні підходи до інтерпретації помилок в усному мовленні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування", Дніпро - 2017 - С.23-25.
 2. Реалізація значення обов’язку англійських модальних дієслів з врахуванням контексту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука без кордонів», Велика Британія, березень-квітень, 2016 - С.26-29
 3. Формування навичок міжкультурного спілкування в процесі навчання іноземної мови // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Научный прогресс на рубеже тысячелетий», Чехія, травень, 2015 – С. 20-22
 4. Виправлення помилок в іншомовних висловлюваннях // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденции современной науки», Велика Британія, травень 2015 - С. 19-21.
 5. Розвиток поняття категорії модальності в сучасній лінгвістиці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування", 2014, Дніпропетровськ – С.22-24.

Викладач кафедри - Бе Джi Йон

Бе Джi Йон

BAE Gi Yon, lecturer of the Foreign Languages and Professional Language Training Department; lecturer of Korean language and culture officially registered in the Embassy of the Republic of Korea; KCD (Korean Culture Days) project coordinator; ‘Teaching of Korean that makes changes’ seminar participant (New York). As specialist who has a higher education both in Korean language and culture and Russian language and literature, as lecturer who has teaching experience in different CIS countries (Ukraine, Uzbekistan etc.) she wrote more than 10 books and manuals of Korean language looked to people whose mother tongue is one of the East Slavic languages group (Ukrainian, Belarusian, Russian); representative of Ukraine – participant of the International Conference of Korean Educators Abroad (South Korea, 2017); promoted attraction of donor initiatives to carry out further programs: student exchange program between the University of Customs and Finance and Korea University of Technology and Education (KOREATECH) (8 students, 2016-2018); Korean government invitation program for students from partner countries (2 students, 2015, 2016); Invitation Training for Foreign Specialists of Korean Language (1 person, 2015); Korean Government Scholarship Program (1 person, MBA program, 2017).

 

Work experience: Being a volunteer of the Korea International Cooperation Agency she worked as Korean language and culture professor at the Faculty of International Journalism (Uzbekistan State World Language University, 2000-2002) and was an initiator of opening a Faculty of Korean language in the abovementioned University. She has an experience of teaching Korean employees of Consulates and Embassies on the territory of CIS.

 

Field of scientific interests: Her fields of research deal with teaching people whose mother tongue is one of the East Slavic languages group as well as intercultural communications, business Korean, professional communications. She is an author of over 10 books and manuals for studying Korean language and culture. She has 18 years of work experience.

 

Honours: First place award certificate in nomination “Dictionaries, reference books” for the ‘Korean-Ukrainian-Russian Dictionary’, XI Regional interacademic competition for ‘The best scientific, educational and methodical, publicistic publications’, Foundation of scientists, Ukraine, 2016; 2) Gratitude of the Uzbekistan State World Language University for contribution to development pf Korean language and culture teaching at the University.

 

Бе Джi Йон, викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки; викладач корейської мови та культури, офіційно зареєстрований у Посольстві Республіки Корея;координатор проекту KCD (Korean Culture Days – Дні корейської культури), учасник семінару «Викладання корейської мови, що несе зміни» (Нью-Йорк). Як спеціаліст, який має вищу освіту як з корейської мови та культури, так і з російської мови та літератури, та як учитель, який має досвід викладання в різних країнах СНД (Україна, Узбекистан тощо), вона уклала більше, ніж 10 підручників та посібників з корейської мови, орієнтованих на осіб, чиєю рідною мовою є одна з мов східнослов’янської групи (українська, російська, білоруська); представник від України-учасник Міжнародної конференції викладачів корейської мови за кордоном (Північна Корея, 2017); сприяла залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм: програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (8 осіб, 2016 р., 2017 р., 2018 р.), програма-запрошення Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015 р., 2016 р.), програма-запрошення для іноземних спеціалістів з корейської мови (1 особа, 2015 р.), стипендіальна програма Уряду Республіки Корея(1 особа, MBA програма, 2017 р.).

 

У досвіді роботи: як волонтер Корейського агентства міжнародного співробітництва (КОІСА) працювала викладачем корейської мови та культури на факультеті міжнародної журналістики Узбецького державного університету світових мов (2000-2002 р.) та стала ініціатором відкриття факультету корейської мови у вищезазначеному університеті. Має досвід викладання корейської мови співробітникам Консульств і Посольств на теренах СНД.

 

Відзнаки: 1.) Грамота за І місце в номінації «Словники, довідники» з доробком «Корейсько-українсько-російський словник», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Україна, 2016; 2) подяка від Узбецького державного університету світових мов за внесок у розвиток викладання корейської мови та культури в університеті.

2015 р. - другий ступінь (магістр): викладач корейської мови (право викладання корейської мови іноземцям), Міністерство культури, спорту та туризму, Республіка Корея;

2009 р. - третій ступінь: викладач корейської мови (право викладання корейської мови іноземцям), Міністерство культури, спорту та туризму, Республіка Корея;

2015 р.- здобула ступінь бакалавра гуманітарних наук, факультет корейської мови та культури, Сеульський університет культури та мистецтв;

2000 р.- здобула ступінь бакалавра гуманітарних наук, факультет російської мови та літератури, Коледж гуманітарних наук, Університет Чонджу.

Підвищення кваліфікації:

 1. 15-а міжнародна конференція викладачів корейської за кордоном 2017, 17.07.2017-22.0.2017. за підтримки Міністерства освіти Південної Кореї та Корейського Національного інституту міжнародної освіти. Її доповідь : Дослідження професійних навчальних програм, пов’язаних із торгівлею та митною справою
 2. Семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», сертифікат слухача, Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, 18 червня 2016 р.
 3. Сертифікат, що підтверджує володіння російською мовою в обсязі першого сертифікаційного рівня, Міністерство освіти та науки Російської Федерації, 23 червня 2005 р.
 4. Сертифікат проходження інтенсивних курсів російської мови, Мовний навчальний центр, Узбецький державний університет світових мов, Республіка Узбекистан, червень 2002 р.

Досвід роботи: 18 років.

Сфера наукових інтересів: Галузі досліджень стосуються викладання корейської мови особам, чиєю рідною мовою є одна з мов східнослов’янської групи; а також міжкультурної комунікації, ділової корейської мови, корейської мови професійного спрямування, професійних комунікацій. Автор понад 10 підручників та навчально-методичних посібників для вивчення корейської мови та культури.

Дисципліни, що викладає:«Корейська мова».

Електронна пошта: jiana381@gmail.com

Hавчальні посібники та підручники:

 1. Корейсько-українсько-російський словник / за редакцією доктора філософії Чой Кванг Сун; укладачі: Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 196 с. (отримав нагороду: грамота за І місце у номінації «Словники, довідники», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», 23 серпня 2016 р./Фонд вчених України).
 2. Основи корейської мови [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2006. – 54 с.
 3. Корейська мова для початківців [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2008. – 72 с.
 4. Корейська мова, початковий рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 82 с.
 5. Корейська мова, початковий рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 73 с.
 6. Корейська мова, середній рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2012. – 78 с.
 7. Чой Кванг Сун. Знайомство з культурою Кореї: навчально-методичний посібник для ознайомлення з культурою, мовою та традиціями Республіки Корея / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2012.
 8. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 1-2 рівні (А1-А2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 9. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 3-4 рівні (В1-В2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.
 10. Корейська мова, середній рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 86с.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, семінар з підвищення кваліфікації «Викладання корейської мови, що несе зміни», слухач, 18 червня 2016 р.

Старший викладач кафедри Письменна Інна Іванівна

Письменная
PYSMENNA Inna, lecturer of the Foreign Languages and Professional Language Training Department; Member of the Attestation Commission before joining the magistracy; has a diploma in Philology specialty; has Master's Degree of Public Service. It has a long history experience in teaching German as a foreign language. 

 

Experience in: senior lecturer of the department foreign languages and professional language training (2015-2017), teacher of the Department of Linguistic Improvement preparation of AISU (2007-2015);a training course on problems of state management and political system in Portugal and Spain, within the framework of International education programme for public and local government authorities (09.04-16.04.2016); a training course on problems of state management and political system in France and Italy, within the framework of International education programme for public and local government authorities (25.03-01.04.2017).

 

Field of scientific interests: methods of teaching foreign languages, public administration.

 

Письменна Інна Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки.; член атестаційної комісії до вступу в магістратуру; має диплом за спеціальністю «Філологія»; має диплом магістра державної служби. Має багаторічний досвід викладання німецької мови як іноземної.

У досвіді роботи: старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки (2015-2018), викладач кафедри удосконалення мовної підготовки АМСУ (2007-2015).

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, державне управління.

У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет, «Філологія», філолог, викладач німецької мови і літератури.

магістр державної служби.

Стаж роботи за фахом: 30 років.

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, державне управління.

Основні дисципліни, що викладає: «Німецька мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Останнє проходження стажування:

 1. 11.2015 по 05.02.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B1.
 2. 09.2016 по 09.12.2016 р. – онлайн курси Інституту ім. Гете для викладачів вищої школи на складання іспиту B2.
 3. участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Франції та Італії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (25.03-01.04.2017 р.)
 4. участь у навчальній програмі з проблем державного управління та політичної системи Португалії та Іспанії у рамках Міжнародної освітньої програми для органів державної влади та місцевого самоврядування (09.04-16.04.2016 р.).
 5. 2013 р. – Дніпропетровська державна медична академія, кафедра мовної підготовки, програма стажування, посвідчення № 157, від 27.06.2013р.
Електронна адреса: inna.pysmenna.69@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Письменна І. І. Чиновництво у Німеччині: досвід для України / І.І. Письменна // Аспекти публічного управління №11-12 грудень 2016, Дніпро, 2016. [Index Copernicus]
 2. Письменна І. І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій / І. І. Письменна // Аспекти публічного управління № 10 (24) жовтень 2015, Дніпропетровськ, 2015 с. 48 – 54.
 3. Письменна І. І. Формування інституту державних секретарів як базова умова дотримання принципу наступності в системі державної служби / І. І. Письменна // Вісник академії митної служби України. Серія: «Державне управління» №1(10), Дніпропетровськ, 2014 с. 92 – 96

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Письменна І. І. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в українських вищих навчальних закладах / І. І. Письменна, Н. В. Ревізонська //Матеріали шістнадцятої міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», Дніпропетровськ, 2014. – С. 90 – 91.
 2. Письменна І. І. Формування соціокультурної компетенції студентів при вивченні іноземної мови / І. І. Письменна, Н. В. Ревізонська //Матеріали шістнадцятої міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів», Дніпропетровськ, 2014. – С. 82 – 84.


Старший викладач кафедри - Кулько Вікторія Анатоліївна

Кулько Вікторія

Victoria Kulko, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department, graduated fromDnipropetrovsk State University. She has 16 year experience in teaching English to students studying in various fields (veterinary medicine, biotechnology, agronomy, economics, etc.).


Experience in: senior lecturer of Philology Department of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University (2001-2016), specialist in the translation of technical literature, senior lecturer of Foreign Languages and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance from 2018.


Field of scientific interests:English, Business English, Professional English, English language of scientific communication, Pedagogy, Theory and method of professional education, Professional training of masters.
Кулько Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський державний університет. Має 16 річний досвід викладання англійської мови студентам, що навчаються за різними спеціальностями (ветеринарна медицина, біотехнологія, агрономія, економіка та інші).

У досвіді роботи: старший викладач кафедри філології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (2001-2016 роки), фахівець з перекладу технічної літератури, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки УМСФ з 2018 року.

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

У 2005 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації».

Стаж роботи за фахом: 18 років.

Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, теорія і методика професійної освіти, професійна підготовка магістрів.

Дисципліни, що викладає: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова».

Електронна пошта:Kulkovic@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Кулько В. А. Педагогічні умови професійної підготовки студентів-екологів / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» /Редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 199. – Ч .1. – С. 215 – 220.
 2. Кулько В. А. Інноваційні технології у вивченні англійської мови студентами ВНЗ / В. А. Кулько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Філологічні науки» /Редкол.: С.М. Ніколаєнко, (відп.ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2014. – Вип. 206, – С. 183 – 188.
 3. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / В. А. Кулько // Проблемы современного педагогического образования. Сер .: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2016. – Вып. 51. – Ч. 4. – С. 214 – 219

Hавчальні посібники та підручники:

 1. В.А. Кулько, О.В. Литвинова, В.Г. Чорнобай Англійська мова для фахівців-аграріїв заочної форми навчання: Англійська мова для фахівців-аграріїв: навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ: 2015. – 210 с. SBN – 978-966-8736-09-4
 2. Кулько В. А. Методические рекомендации по английскому языку для студентов аграрных специальностей. – Дніпропетровськ: 2014. – 136 с.
 3. Кулько В.А. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з англійської мови для студентів денного та заочного відділення напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Дніпропетровськ: 2016. – 66 с.
 4. Кулько В.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.
 5. Кулько В.А. Ділова англійська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів аграрних спеціальностей денного та заочного відділення. – Дніпропетровськ: 2016. – 20 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. KulkoV. Тheessenceofecologistprofessionalmotivation / KulkoV. // Матеріали VIII міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – C. 9.
 2. Кулько В. А. Щодо педагогічних умов професійної підготовки майбутніх екологів / Кулько В. А // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 12 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 115 –117.
 3. Kulko V. Students adaptation in new conditions of educational process/ Kulko V. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 2014. – С. 54 – 55.
 4. Кулько В. А. Структурні особливості професійної мотивації майбутніх екологів / Кулько В. А // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка: збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції (Київ 26 – 27 лютого 2014 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України – К., 2014. – С. 111 – 113.
 5. Kulko V. Strategic directions of modernization of Ukrainian education/ Kulko V. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академіяміністерства охорони здоров’я України », 2015. – С. 63.
 6. KulkoV. Motiveastheimpulsivecomponentofprofessionalorientation / KulkoV. // Матеріали IX міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2015. – C. 12.
 7. Кулько В. А. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців / Кулько В. А // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України », 2016. – С. 67.
 8. KulkoV. Organizationofthestudentsself-studywork / KulkoV. // Матеріали X міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2016. – С.

Старший викладач кафедри - Знанецький Вячеслав Юрійович

Znanetskiy Vyacheslav Yuriyovych, Senior Lecturer of the Department of Philology and Translation of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, graduated from Dnipropetrovsk State University.

Work Experience: lecturer of the Department of Foreign Languages of Dniepropetrovsk Metallurgical Academy (1993-1994), lecturer and senior lecturer of the Department of Foreign Languages for Engineering, Technical and Natural specialities of Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar (1995-2018). His fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. He is an author of more than 30 scientific works, including 8 textbooks on Business and Professional German.

Fields of scientific interests: methods of teaching foreign languages, the German language, Professional German language, Pedagogy.

Знанецький Вячеслав Юрійович, старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна, закінчив Дніпропетровський державний університет.

У досвіді роботи: викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ(1993-1994), викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2018). Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор більш як 30 наукових праць та публікацій, зокрема 8 навчальних посібників з ділової та професійної німецької мови.


У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара) «Філологія», філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.

Педагогічний стаж: 25 років.

1993-1994 – викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ;

1995-2018 –викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

 2018 - старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.

Сфера наукових інтересів:методика викладання іноземних мов, німецька мова, німецька мова професійного спрямування, педагогіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Німецька мова».

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра германської філології (зав. кафедрою кандидат філологічних наук, доцентКовальова Я. В.) з 05.04.2016 по 06.05.2016.

Електронна адреса:snanezkij@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», 2016, Міжнародний гуманітарний університет, 2016
 2. Щодо питання про аспекти стимулювання пізнавальної активності студентів при формуванні комунікативних навичок. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали міжнародної наук-практ. конф., 15-16 травня, 2013р./ Харк.нац.екон.ун-т.-Х.:ХНЕУ; ХОГОКЗ,2013. – 494 с.

 Навчальні посібники та підручники:

 1. Знанецький В.Ю., Пономарьова Л.Ф. Посібник з граматики німецької мови для студентів немовних спеціальностей. Дніпро. Літограф. 2017-128 с.
 2. Знанецький В.Ю. DeutschfürtechnischeFachrichtungen. Німецький для технічних спеціальностей. Посібник з німецької мови. – Дн -ськ, «Літограф», 2016. – 82 с.
 3. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Німецьке дієслово. Дніпро: Літограф, 2016. –62 с.
 4. В. Ю. Знанецький, Є. С. Іжко. Німецька мова. Методичні вказівки з читання та перекладу фахових німецькомовних текстів у галузі залізничного транспорту. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – Дніпропетровськ, «Літограф», 2016. – 41 с.
 5. Знанецький В.Ю., Іжко Є.С. Навчальний словник-мінімум для студентів – перекладачів 4-го та 5-го курсів Дніпропетровський національний університет залізничниго транспорту імені академіка В.Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – 49 с.
 6. Знанецький В.Ю. DeutschfürGeographen. Німецький для студентів географічних спеціальностей. Посібник з німецької мови. Дн -ськ, «Інновація», 2014. – 48 с.
 7. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Тексти і вправи для студентів - економістів. Посібник з німецької мови. Дн -ськ, «Інновація», 2014. – 56 с.
 8. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Лексичний мінімум з німецької мові для економістів (Словник). Дн-ськ: ДНУ, 2013. – 65 с.

Тези конференцій

 1. Формування комунікативних навичок при викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей. Матеріали III Всеукр. наук-практ. конф.” Cучасна германістика: теорія і практика”, 13-14 листопада 2017 р. –м. Славянск.: ТОВ «Видавництво» Друкарський двір» 2017, 84 с.
 2. Особливості навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню. Збірник наукових праць VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 травня 2017року. м. Дніпро
 3. Профессионально-ориентированное обучение в формировании коммуникативной компетенции у студентов экономических специальностей. Збірник наукових праць VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 червня 2015 року. м. Дніпропетровськ.
 4. К вопросу об интенсификации процесса обучения студентов технических специальностей иностранному языку. Матеріали III регіональної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві» м. Дніпропетровськ, 28-29 листопада 2014 p.
 5. Процесс формирования коммуникативной компетенции на занятиях иностранного языка. Матеріали XМіжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі» 20-21 листопада 2014\\ www.confcontact.com/2013-nauka-v...prostranstve/nip2013_tom8.pdf

Старший викладач кафедри - Біляцька Вікторія Вікторівна 

Біляцька ВікторіяVictoria Bilyatskaya, teacher of Foreign Languages ​​and Professional Language Training Department, graduated from Dnepropetrovsk National University named after Oles Honchar in 2016 with honors in the specialty "Language and Literature", got a qualification "Master of Language and Literature (German), philologist-researcher, teacher of higher educational institution".
From 2015 she worked as aGerman language teacher of the communal institution of education "Secondary School №112" of the Dnipro City Council, taught at foreign language courses.
From the student years she was fond of literature, linguistics of the medical reconstruction of German artistic prose of the XX - XXI centuries.


Біляцька Вікторія Вікторівна – викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара у 2016 році з відзнакою за спеціальністю «Мова і література», здобула кваліфікацію «Магістр з мови і літератури (німецької), філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу».

З 2015 року працювала викладачем німецької мови комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №112» Дніпровської міської ради, викладала на курсах іноземної мови.

Зі студентських років захоплювалася літературою, лінгвістикою медієвальної реконструкції німецької художньої прози ХХ – ХХІ століття.

Основні дисципліни, які викладає: «Німецька мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Функции топонимов как составляющая идиостиля Бернварда Веспера // Современная наука: актуальные проблемы  и пути их решения. – 2014, – Липецк. – № 9. – С. 116–119
 2. Лінгвостилістичні функції топонімів у поетичній мові К. Ф. Майєра // Наука. Студентство. Сучасність. Актуальні проблеми германських та слов’янських мов. Зб. наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – 2013, Миколаїв. – С. 23– 28.

 Статті в іноземних виданнях:

 1.  Культурологічна рецепція історичної постаті та літературного образу П’єра Абеляра // Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III (Україністика – минуле, сучасне, майбутнє III). – Literatura a kultura – література та культура. – Brno, 2015. – С.37–43. (Чехія).
 2. Феномени культурної пам’яті: П’єр Абеляр // Скарынавскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць. Зборнік навуковых артыкулау У 2-х Ч. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – Частка 2. – С. 129–136. (Білорусь).

Навчальні посібники та підручники:

 1.  

  Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Фонетика). – Д. : 2018. – 38 с.

 2. Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Граматика). – Д. : 2018. – 36 с.

 3.  Методичні рекомендації для практичних занять з вивчення курсу «Друга іноземна мова» (Домашнє читання). – Д. : 2018. – 36 с. 

Тези конференцій

 1.  

   

  Лінгвономінальні одиниці роману Л. Рінзер «Любов Абеляра» // Тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених. – 2015, Дніпропетровськ. – С. 23– 25.

Старший викладач кафедри -  Горбаньова Оксана Олексіївна    
Горбаньова Оксана Олексіївна    opened=0}
horbanovaOksana Horbanova , senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department, graduated from Dnipropetrovsk National University with honours, received Master’s degree.

Experience in: teaching English to candidates working towards International Exams at international school Level B1,B2,C1 in particular IELTS, FCE, CAE; teaching English at Oles Honchar Dnipro National University (1995-2016); conducting  English courses at the International Language School, interpreting business meetings and negotiations in Ukraine etc. Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. She is an author of more than 20 scientific works, including 3 articles in international publishing houses. Oksana constantly visits seminars and webinars to develop as a teacher of English in a modern society.

Field of scientific interests: English language, Business English, Professional English language, English language of scientific communication, pedagogy, professional ethics, psychology, professional communication, professional competence in foreign languages, professional training of masters, advanced training, international standards of professional training.

 

Горбаньова Оксана Олексіївна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою, здобувши ступінь магістра.

У досвіді: викладач англійської мови в групах з підготовки до здачі міжнародних екзаменів рівня В1,В2,С1 зокрема до IELTS, FCE, CAE
; викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2006); викладач та старший викладач кафедри іноземних мов на факультеті міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету (2006-2016); викладач англійської мови в Міжнародній мовній школі.


 Галузі досліджень стосуютьсяметодики викладання іноземних мов, проблем перекладу та філологічних питань. Автор більш як 20 наукових праць та публікацій, зокрема 3 статті в міжнародних виданнях. Оксана постійно приймає участь в семінарах та конференціях для підвищення рівня викладання англійської мови.

·               У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет та отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія та англійська мова)».

·               У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи)».
Педагогічний стаж: 23 роки.

·               1995-2006 – викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних спеціальностей Дніпропетровського державного університету;

·               2006-2016- старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

·               2018- по теперішній час - старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів.


Сфера наукових інтересів: англійська мова, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англійська мова наукового спілкування, педагогіка, професійна етика, психологія, професійна комунікація, іншомовні професійно спрямовані компетентності, професійна підготовка магістрів, підвищення кваліфікації, міжнародні стандарти професійної підготовки фахівців.

Основні дисципліни, що викладає: «Англійська мова», «Ділова англійська мова», “Англійська мова професійного спрямування”.

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (зав. кафедрою доктор філологічних наук, професор Панченко О.І.) в 2015 році.

Електронна адреса:oks.alex2010@gmail.com

Основні публікації за напрямом:

1. Горбаньова О.О. Розвиток освітніх програм підготовки перекладачів: досвід Австрії, США, Південної Кореї / Павленко О.О., Чой К.С., Бондар О.Є., Бе Д.Й., Горбаньова О.О.   // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». -№16(2), 2018.- С.252-260.[IndexCopernicus]

2. Gorbanyova O. InteractiveTechnologiesinTeachingaForeignLanguageatHigherEducationalEstablishment / O. Gorbanyova// International Letters of Social and Humanistic Sciences. – 2016. – Volume 71. – С. 54 -59. https://www.scipress.com/ILSHS.64.81.pdf  (Index Copernicus).

3. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035«Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 47 с.

4. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (англійської)» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035«Філологія»/укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є., Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. –  30 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів ІТ-спеціальностей /укл. Бірюкова Д.В., Бондар О.Є.,  Горбаньова О.О.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 40 с.

6. Горбаньова О.О. Використання прийому «ділова гра»  в викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей // MaterialsoftheXI  Internazional  scientificandpracticalconference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological  sciences, SheffieldScienceandeducationLTD.

7. Горбаньова О.О. Підвищення ефективності процесу  викладання іноземних мов за допомогою комп`ютерних методів//MaterialsoftheXI  Internazional  scientificandpracticalconference, “Cutting – edge science,”- 2015. Volume 17/ Philological  sciences, SheffieldScienceandeducationLTD.

 

myszka2005@ukr.net

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами