Склад кафедри

Кафедра налічує 9 викладачів серед них – один доктор економічних наук, професор та 5 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладача та 1 провідний фахівець.

Завідувач кафедри - д.е.н., професор – Баранник Лілія Борисівна

Завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення, доктор економічних наук, професор – Баранник Лілія Борисівна

У 1980 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, диплом економіста, викладача політичної економії.

У 1987 присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2014 року доктора економічних наук,

З 2015 року професор кафедри оподаткування.

З 2015 року завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення

Стаж роботи: за фахом – 33 роки, у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 27 років. Досвід управлінської роботи – (Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут) – проректор з наукової роботи (1998-1999); в.о. завідувача кафедри економічної теорії (2000-2001), (Дніпропетровська державна фінансова академія) завідувач кафедри фінансів (2008-2009), завідувач кафедри оподаткування (2014-2015); (Університет митної справи та фінансів) завідувач кафедри оподаткування (2015-2016).

Сфера наукових інтересів: фінанси, оподаткування, соціальна економіка, сучасна економічна теорія.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна Грамота Агенції фінансового розвитку України, Подяка Голови державної обласної адміністрації Дніпропетровської області, Почесна грамота Міністерства науки і освіти України.

Дисципліни поточного року – «Податкове право», «Податкові системи зарубіжних країн», «Соціальне страхування», «Соціальний захист громадян», «Глобальна економіка» 

Електронна пошта: baranniklb@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Баранник Л.Б. Ефективність управління видатками бюджету соціального спрямування на регіональному рівні / Л.Б. Баранник, О.В. Вознюк // Економічний простір. – 2014. - № 88. – С. 110-122 (фахове видання) (Index Copernicus, РІНЦ)
 2. Баранник Л.Б. Загальносвітові тенденції фінансового забезпечення соціального захисту населення / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 3. – С. 97-108. (фахове видання) (Index Copernicus, Google Aкадемия, Academic Resource Index, Research Bib, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)
 3. Баранник Л.Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності / Л.Б. Баранник // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 27. – С. 56-61. (Сер. : Економіка) (фахове видання) (Google Scholar, РІНЦ, EBSCOhost, Budapest Open Access Initiative)
 4. Баранник Л.Б. Соціальний захист населення в надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – № 2014. – № 4. – С. 148-154. (фахове видання) (Index Copernicus, Google Scholar, Academic Resource Index, Research Bib, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)
 5. Баранник Л.Б. Новые параметры социальных проблем в ХХІ веке / Л.Б. Баранник // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 25/1. – С. 78-84. (фахове видання) (РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory (США), ISI, UAE, (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Міжнародна база даних періодичних видань в м. Парижі (ISSN 2306-546X).
 6. Баранник Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2. – С.48-58 (фахове видання) (Index Copernicus, Google Aкадемия, Academic Resource Index, Research Bib, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)
 7. Баранник Л.Б. Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития / Л.Б. Баранник, А. Н. Яковлев // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – №1 (53). – С. 50-55. (фахове видання)
 8. Баранник Л.Б. Соціальний захист населення та бюджетна безпека: діалектика взаємозв’язку / Л.Б. Баранник, О.А. Костенко // Вісник ДНУ імені Олеся Гончара. – 2015. – С. 74-82. (фахове видання)

Монографії

 1. Баранник Л.Б. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : моногр. / Л.Б. Баранник, В.В. Даценко. – Д. : ДДФА, 2012 . –– 496 с.
 2. Баранник Л.Б. Пенсійне страхування в фінансовій системі держави : моногр. / Л.Б. Баранник, В.В. Даценко. – Д. : ДДФА, 2013. – 136 с.
 3. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : моногр.; за ред. Баранник Л.Б. – Д. : ДДФА, 2015. – 256 с. – С. 5-7; 51-73.
 4. Баранник Л.Б. Корпоративне страхування як перспективний напрям соціального захисту персоналу / Л.Б. Баранник, О.А. Костенко // Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток. : моногр.; за ред. д.е.н., проф. А. Г. Бабенка. – Д.: УМСФ, 2016. – 335 с. – С. 254-266.

Доцент кафедри – Дулік Тетяна Олександрівна

Дулік

У 1989 році закінчила Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка та здобула кваліфікацію «економіст», «викладач політичної економії» за спеціальністю «Політична економія».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, у 2000 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України. Тема дисертаційного дослідження: «Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків. З 2009 р. член-кореспондент Академії економічних наук України.
Дисципліни, що викладає: «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Оподаткування».
Сфера наукових інтересів: податкова система; податкова політика; податковий менеджмент; оподаткування; податкове регулювання.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: dta1409@ukr.net

Робота у складі:
- акредитаційної комісії (голова комісії) з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» з 01.04. по 03.04 2014 р. (Наказ Міністерства освіти і науки від 27.03. 2014 р. №697м);
- член редакційної колегіїфахового наукового журналу Вісник ДДФА: Економічні науки (2008-2015 рр.);
- з 2015 р. член науково-методичної ради УМСФ.
Організаційна робота:
- з 2002 по 2014 рр. обіймала посаду завідувача кафедри податків;
- з 2010 по 2011 рр. - проректора з науково-педагогічної роботи;
- з 2014 р. – заступник завідувача кафедри оподаткування та соціального забезпечення з наукової роботи.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті: участь у рамках проекту “ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH” у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ офісом в Україні під егідою програми імені Жана Моне (участь у міжнародній науково-практичній конференції: Баранник Л.Б. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ конф (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45)).

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку/Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Вісник економічної науки України. – Донецьк. – 2014. - №1 (25). – С. 31-35.
 2. Дулік Т.О. Сучасна система органів управління оподаткуванням в Україні та її роль у процесі формування доходів бюджетів держави /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С. 144-153.
 3. Дулік Т.О. Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2016. - № 2. – 163 с. (С. 107-115). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796
 4.  Дулік Т.О. Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2017. – №1 (23), 2 т. 169 с. (С. 60 - 64). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1926
 5. Дулік Т.О. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/ / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2018. – №36/1. - 327 с. (С.188 – 200).
 6. Дулік Т.О. Соціально-економічні аспекти оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. – №10 (18). – 97 с. (37 – 55) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4215

Монографії:

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: Монографія / Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; За заг. редакцією Л.Б. Баранник. - Дніпропетровськ: ДДФА, - 2015. – 256 с. (п.1.1, 1.2). – С. 8-51.
 2. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін., за ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2018. - 668 с. (577 – 582).

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:

 1. Податкова система: Навчально-методичний посібник /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк, Л.Г. Маркова. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2014. - 208 с. (з грифом МОНУ)
 2. Управління податковими ризиками: Навчально-методичний посібник /Т.О. Дулік, Ж.В. Піскова. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2014. – 172 с. (з грифом МОНУ).
 3. Дулік Т.О. Податковий менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит» / / Т.О. Дулік, Ж.В. Піскова, Т.Ю. Александрюк. – Д.: ДДФА, 2015. - 109 с.
 4. Дулік Т.О. Міжнародне оподаткування: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050803 – «Фінанси і кредит» / / Т.О. Дулік. – Д.: ДДФА, 2015. - 49 с.
 5. Дулік Т.О. Організація діяльності державних службовців: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань – 0305 «Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050803 – «Фінанси і кредит» / / Т.О. Дулік. – Д.: ДДФА, 2015. - 95 с.
Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації
 1. Дулік Т.О. Окремі аспекти функціонування сучасної системи органів фіскального адміністрування/Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2014. – 314 с. (С. 21 – 24).
 2. Дулік Т.О. Реформування податкової системи України в контексті соціалізації податків /Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2014. – 314 с. (С. 18 – 21).
 3. Дулік Т.О. Актуальні аспекти пільгового оподаткування в Україні / Т.О. Дулік, І.С. Пашикян /Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal)// Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Будапешт–Відень, «29» жовтня 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 80 с.
 4. Дулік Т.О. Окремі питання щодо реалізації пріоритетних напрямів фіскальної політики України /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк /Міжнародний науковий журнал(International Scientific Journal)// Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «30» листопада 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 136 с. http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14510358582317.pdf
 5. Дулік Т.О. Окремі аспекти еволюції та реформування місцевого оподаткування в Україні / Т.О. Дулік // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації: тези Міжнар. наук. -практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 360 с. (С. 31- 33).
 6. Дулік Т.О. Ухилення від сплати податків та їх наслідки для економікикраїни / Т.О. Дулік, Р.С. Шаранов //Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal)// VІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки" (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 28 апреля 2016). – 78 с. ( С. 58-62) // Международный научный центр: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2016/april/1066/
 7. Дулік Т.О. Напрями протидії тінізації економіки України та легалізації доходів підприємств, прихованих від надмірного оподаткування їх прибутку/ Т.О. Дулік, Р.С. Шаранов // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Будапешт–Відень, «30» вересня 2016 року / Фінансово- економічна наукова рада, 2016. -54 с. (С. 38-43) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14773194448361. pdf
 8. Дулік Т.О. Деякі питання нормативно-правового забезпечення реалізації фіскальної політики в Україні/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 25листопада 2016 р.). - Дніпро: УМСФ, 2016. – 228 с. С. 118-121.
 9. Дулік Т.О. Проблемні аспекти функціонування податкової системи України / Т.О. Дулік, А.О. Попова// Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 2. – 124 c. С. 90-93.
 10. Дулік Т.О. Зарубіжний досвід оподаткування прибутку підприємств (корпорацій) та необхідність його застосування в умовах України/ Т.О. Дулік, Л.О. Клокова, К.Г. Тумасян //Пріоритети сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27-28 жовтня 2017 року. – Київ.: МЦНД, 2017. – 88 с. (С.20 – 21).
 11. Дулік Т.О. Окремі аспекти бюджетно-податкового стимулювання сільськогосподарських підприємств / Т.О. Дулік, Д.В. Козова, Ю.Е. Омельницька // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «31» травня 2018 року) / «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. — 52 с. ( С. 32-36) Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2018/may1/3922/
 12. Дулік Т.О. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45).
 13. Дулік Т.О. Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 20 квітня 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с. (С. 46 - 48).
 14. Дулік Т.О. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 267 с. (С. 99– 104).
 15. Дулік Т.О. Суб’єкти бізнес-структур як трудовий та фіскальний потенціал розвитку національних економік / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: УМСФ, 2018. – 263 с. (С. 124 – 126).
 16. Дулік Т.О. Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні податкових надходжень до Державного бюджету України / Т.О. Дулік, К.А. Якименко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «31» жовтня 2018 року) / ГО «Фінансово- економічна наукова рада», 2018. — 72 с. С. 50 – 55.
 17. Дулік Т.О. Оподаткування суб’єктів бізнес-структур як визначальний чинник фінансового потенціалу держави / Т.О. Дулік //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти (15 листопада 2018 р.). - К.: Національний авіаційний університет. – 2018. - 375 с. (С. 153 – 154).

Доцент кафедри - Тараненко Вікторія Євгенівна

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» за спеціалізацією «Податкова справа» та здобула кваліфікацію спеціаліст. У 2007 році закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики і продовольства України. Тема дисертаційного дослідження: «Податкове регулювання економіки в умовах соціально-економічних трансформацій».
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків.
Працює у ВНЗ з 2000 року.
Сфери наукових інтересів: податкове регулювання економічних процесів; податкове адміністрування та контроль в Україні; місцеве оподаткування.
Викладає дисципліни: «Адміністрування податків», «Податковий контроль», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Державні цільові фонди», «Податкова статистика», «Ситуаційний практикум з оподаткування».
Електронна пошта: vikitarik@gmail.com.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має 80 публікацій, з них 47 навчально-методичного характеру (в т.ч. 1 посібник з грифом МОН) та 33 наукового,в тому числі – 14 у фахових виданнях, 2 монографії.

Основні наукові праці:

 1. Тараненко В.Є. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Тараненко В.Є., Шевченко Н.І. //      Науковий вісник МАУП. Зб. наук. пр. Серія «Економіка», вип.. 1-2, К. – 2015. – С.96-110.
 2. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку. Колективна монографія / За загальною редакцією Баранник Л.Б. // Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, - 2015. - 256 с. (Тараненко В.Є.: с. 136-159).
 3. Тараненко В.Є. Вплив єдиного соціального внеску на формування Пенсійного фонду України на прикладі Дніпропетровської області / Тараненко В.Є., Даценко В.В. // Ефективна економіка / [Електронний ресурс]/ - http: // www.economy.nayka.com.ua.
 4. Тараненко В.Є. Податкові інструменти державного регулювання розвитку підприємницької діяльності / Тараненко В.Є., Лисяк Л.В. // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. - №3. – С. 66-71.
 5. Тараненко В.Є. Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області    / Тараненко В.Є., Шевченко Н.І. // Ефективна економіка / [Електронний ресурс]/ - http: // www.economy.nayka.com.ua.
 6. Тараненко В.Є. Соціальна спрямованість оподаткування у сфері будівництва доступного житла / Тараненко В.Є., Лисяк Л.В. // Вісник ДДФА. Економічні науки. - №1. – 2013. – с. 129-136.
 7. Тараненко В.Є. Критерії оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування / Тараненко В.Є., Захарова Н.І., Хіміч К.І. //         Вісник ДДФА. Економічні науки. - №2. – 2012. – с. 162-170.
 8. Тараненко В.Є. Напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб у контексті Податкового кодексу України // Матеріали Круглого столу «Взаємовідносини «ДЕРЖАВА – БІЗНЕС – СУСПІЛЬСТВО» в контексті імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України» 22.11.2011р. Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – Спецвипуск. – С. 89-94.
 9. Тараненко В.Є. Оптимізація податкового навантаження у системі заходів державного регулювання економіки / Тараненко В.Є., Махмудов Х. З. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – Випуск 2. – Том 3. – Полтава: ПДАА, 2011. – С. 233-239.
 10. Тараненко В.Є. Удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб/ Тараненко В.Є., Махмудов Х. З. // Вісник ДДФЕІ. Економічні науки,. - № 2 (26). – 2011. – С. 99-107.

Тези конференцій

 1. Тараненко В.Є. Налоговые методы государственного регулирования развития предпринимательской деятельности / Тараненко В.Є., Лисяк Л.В.// Международная научная конференция «Инвестиции, инновации и модернизация в условияхнаучно-техническогопрогресса». - Россия, Тамбов. – ТГУ им. Г.Р. Державина. - 17 февраля 2012 р. – С.234-240.    
 2. Тараненко В.Є. Досвід країн ЄС щодо оподаткування доходів громадян та можливості його застосування в Україні // Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція. «Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів». – Дніпропетровськ: ДДФА, 29-30.03.2012р. www.dsfa.dp.ua.
 3. Тараненко В.Є. Фіскальна ефективність оподаткування в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України”. - Дніпропетровськ: ДДФА, 19.04.2012 р., www.dsfa.dp.ua.
 4. Тараненко В.Є. Особливості ресурсного оподаткування в Україні /Тараненко В.Є., Саленко А.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України”. - Дніпропетровськ: ДДФА, 19.04.2012 р., www.dsfa.dp.ua.
 5. Тараненко В.Є. Податковий контроль в системі податкового менеджменту / Тараненко В.Є., Чурсіна Я.О. // ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених „Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України”. - Дніпропетровськ: ДДФА, 19.04.2012 р., www.dsfa.dp.ua.
 6. Тараненко В.Є. Прогнозування надходжень податків до місцевих бюджетів як спосіб оцінки фінансових можливостей регіону/ Тараненко В.Є., Мунько А.Ю. // Всеукраїнська науково-практична інтерент-конференція аспірантів та молодих вчених «Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства». Дніпропетровськ: ДДФА, 30 листопада 2012 р., www.dsfa.dp.ua.
 7. Тараненко В.Є. Перспективи розвитку місцевого оподаткування в Україні та його правового регламентування // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів». Дніпропетровськ: ДДФА 27-29 березня 2013 р., www.dsfa.dp.ua.
 8. Тараненко В.Є. Напрями підвищення фіскальної та регулятивної ефективності місцевого оподаткування в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» Дніпропетровськ: ДДФА, 27 березня 2015 р., www.dsfa.dp.ua.

Доцент кафедри - Корягіна Тетяна Вікторівна

Корягіна

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю фінанси та здобула кваліфікацією економіст з фінансів.

Науковий ступінь - кандидат наук з державного управління (2009, зі спеціальності механізми державного управління, тема дисертації «Державне регулювання корпоративного сектора України». Вчене звання доцента кафедри економічної теорії 2011 р.

Дисципліни, що викладає: Політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, економіка домогосподарства.
Сфера наукових інтересів – корпоративний сектор економіки України, державне регулювання економіки країни.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта – koriagina1@i.ua

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри – 2012 - 2016 рр. - завідувач кафедри економічної теорії УМСФ ;
- виконання обов’язків куратора групи СЗ-17-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Корягіна Т.В. Макроекономіка: збірник задач, тестів для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Т.В. Корягіна, В.М.Черба. – Д.: ДДФА, 2014 – 93 с.
 2. Корягіна Т.В. Політична економія: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / Т.В. Корягіна, П.С. Козелецький. - Д.: ДДФА, 2015.- 116 с.
 3. Корягіна Т.В. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галуззі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Т.В. Корягіна, В.М. Черба. – Д.: Університет митної справи та фінансів, 2015.- 79 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Відновлення довіри населення України до банківської системи / Т.В.Корягіна, Д.А.Бодня, А.О.Поривай // Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Четверті економіко-правові дискусії». – Львів. – 14 жовтня 2014 р. – С. 49-50
 2. Оцінка необхідності та напрямів зміни пенсійного віку в Україні / Т.В.Корягіна // Міжнародна науково-практичної конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації». – Ніжин: НАІ, 14-15 квітня 2016 р. (у 3-х томах, том 3). – с. 102-104.
 3. Фіскальна політика в умовах глобалізації / Т.В.Корягіна // міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –Дніпро, 2017.
 4. Шляхи вдосконалення податкової системи в Україні / Т.В. Корягіна, Є. Суліма // Реформування соціально-економічної системи суспільства м. Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р. - Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/27dec2017/68.pdf
 5. Вплив фіскальної політики на економічний розвиток країни / Т.В.Корягіна // Міжнародна науково-практична конференція 18 травня 2018 року у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик», 2018. – Т.5. – С. 58-60.

Доцент кафедри - Черба Віта Миколаївна

Черба


Черба Віта Миколаївна, у 1998 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Історія України”. У 2014 році закінчила Академію муніципального управління (м. Київ) за спеціальністю «Державна служба».
У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації: «Механізми державного управління сферою культури Україні»).

Основні дисципліни, що викладає: «Історія економіки та економічної думки», «Глобальна економіка», «Макроекономіка»., «Мікроекономіка». «Соціальний капітал», «Економічні основи соціального забезпечення», «Основи соціального законодавства».

Сфери наукових інтересів: проблеми державного регулювання культурної політики в Україні та світі, цивілізаційні кризи, глобалізаційні протиріччя, історико-методологічне підґрунтя економічних явищ та процесів, соціальний капітал, соціальне забезпечення, соціальне підприємництво.

Електронна пошта: 1cherbavita@i.ua

Профіль у GoogleScholar
Організаційна робота:
- 2002-2006 рр.- завідувач відділення спеціалізованих класів ДДФА
- 2015-2018 рр.заступник дената економічного факультету УМСФ;
- кураторгрупи ФК-07-1, ФК -12-3, ЕП-16-1.
Міжнародна діяльність:
- заплановано та отримано запрошення зарубіжне стажування 11-17 лютого 2019 р. Краків, Польша.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Александрюк Тетяна Юріївна

Александрюк

У 1983 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Калініна за спеціальністю «Економіка і організація залізничного транспорту» та отримала кваліфікацію інженер-економіст.

Працює у ВНЗ з 1995 року, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 16 років.

Має стаж практичної роботи за фахом більше десяти років (робота відповідала та була спорідненою за змістом навчальним дисциплінам, які вкладає Александрюк Т.Ю.) та стаж науково-педагогічної діяльності – 22 рік, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредації 17 років. Має подяки Міністерства фінансів України, Дніпропетровської обласної ради та міського голови.

Сфера наукових інтересів: правові та практичні аспекти реалізації податкової політики в умовах адаптації до європейських стандартів.

Викладає дисципліни: “Податкова система”, “Податковий облік і звітність”, “Митна справа”, “Оподаткування фізичних осіб”.

Електронна пошта: 54tatu@gmail.com

Має більше 90 друкованих праць методичного та наукового характеру, в тому числі наукові публікації у фахових та міжнародних виданнях. З них (у співавторстві): 4 монографії, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, видання з серії «Вивчай та шануй закон».

Досвід практичної роботи за відповідним фахом з 1983 по 1995 рр. – бухгалтерія Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту, у тому числі з 1985 р. по 1995р. на посаді старшого бухгалтера здійснювала безпосереднє керівництво працівниками розрахункової групи бухгалтерії, а після реорганізації розрахункової групи у відділ заробітної плати була призначена його завідувачем (робота відповідала та є спорідненою за змістом навчальним дисциплінам, які вкладає Александрюк Т.Ю.). 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar 

       Видані навчальні посібники з Грифом Міністерства освіти і науки України:

1.      Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.І. Деркач, Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Александрюк Т.Ю. / За аг. ред. М.І. Деркача. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124 с.
2.      Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Александрюк Т.Ю. / За аг. ред. Н.І. Редіної. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – C. 544.
3.      Податкова система: Навчально-методичнийпосібник /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк, Л.Г. Маркова. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2013. - 208 с. На навчально-методичнийпосібник «Податкова система» наданосвідоцтво про реєстраціюавторського права №56388.

Рівень наукової та професійної активності відповідає ліцензійним умовам за підпунктами: 2, 3, 10, 14.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України ( за останні п’ять років) та індекс цитування h-індекс 2:
 1. Александрюк Т.Ю. Сучасний механізм місцевого оподаткування в Україні та його правове регламентування /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2011. - № 2 (26). – С. 69-77.
 2. Александрюк Т.Ю. Регулятивний вплив плати за землю на формування земельних правовідносин в Україні /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк//Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2012. - № 1 (24). – С. 116-120.
 3. Александрюк Т.Ю. До питання про реформування податкової системи України/Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Вісник економічної науки України. – Донецьк. – 2013. - №1 (23). – С. 40-46.
 4. Александрюк Т.Ю. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку/Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Вісник економічної науки України. – Донецьк. – 2014. - №1 (25). – С. 31-35.
 5. Александрюк Т.Ю. Сучасна система органів управління оподаткуванням в Україні та її роль у процесі формування доходів бюджетів держави /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк//Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С. 144-153.
 6. Александрюк Т.Ю. Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Міжнародний науковий журнал. – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2016. - № 2. – 163 с. (С. 107-115). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796 [Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI (DigitalObjectIdentififierhttps :// doi.org/10.21267/IN.2016.2.1111]
 7. Александрюк Т.Ю. Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Міжнародний науковий журнал. – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2017. - № 1. С. 56-60. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796 [Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI (DigitalObjectIdentififierhttps :// doi.org/10.21267/IN.2016.2.1111].

Монографії

 1. Малое предпринимательство в промышленном регионе. Коллективная монография /Под ред. академика АЭНУ Н.И. Рединой.Днепропетровск: ДДФЕІ. - 2002. Гл.6.
 2. Малое предпринимательство в промышленном регионе: социально – экономическоеразвитие, формы и методырегулирования, механизмыэкономическогороста: Коллективнаямонография /Под ред. академика АЭНУ Н.И. Рединой. / Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - Днепропетровск, ДГФЭИ, 2004. - 352 с. глава 6 (6.1, 6.3). – С. 167-182, 192-202.
 3. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні: Колективна монографія /За заг. редакцією академіка АЕНУ Н.І. Редіної. - Дніпропетровськ: ДДФА, - 2008. – 508 с. Гл. 7.
 4. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: Монографія / Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; За заг. редакцією Л.Б. Баранник. - Дніпропетровськ: ДДФА, - 2015. – 256 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

 1. 1. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.І. Деркач, Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Александрюк Т.Ю. / За аг. ред. М.І. Деркача. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124 с.
 2. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Александрюк Т.Ю. / За аг. ред. Н.І. Редіної. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – C. 544.
 3. Александрюк Т.Ю. Стимулювання інвестиційної активності суб’єктів малого бізнесу/ Т.Ю. Александрюк, Л.Г. Маркова// Теорії мікро-макроекономіки, Зб. наукових праць. Академія муніципального управління. Київ: Знання. – 2003. – Випуск 13, С.254-259
 4. Податкова система: Навчально-методичнийпосібник /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк, Л.Г. Маркова. - Дніпропетровськ – ДДФА, 2013. - 208 с. На навчально-методичнийпосібник «Податкова система» наданосвідоцтво про реєстраціюавторського права №56388.

Викладач кафедри – Хіміч Катерина Іванівна

Хіміч Катерина Іванівна

У 2010 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Оподаткування».

Здобувач кафедри, працює над кандидатською дисертацією на тему «Податкове регулювання фінансово-економічної безпеки держави».

Працює у ВНЗ з 2010 року.

Сфера наукових інтересів: податкова система, адміністрування податків, податковий менеджмент, податкове регулювання фінансово-економічної безпеки.

Викладає дисципліни: «Податковий менеджмент», «Державні цільові фонди», «Податкова система».

Електронна адреса: katerynahimich2606@gmail.com.

Усього опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія (у співавторстві), 3 наукових статті 5 робіт навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: katerynahimich2606@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
 1. Коваль К.І. Досвід адміністрування податків у країнах з розвиненою економікою та можливості його адаптації в Україні / К.І. Коваль, Л.Г. Маркова // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2010. - № 2 (24). – С. 150-156.
 2. Коваль К.І. Досвід роботи фіскальних служб у країнах з розвиненою економікою та перспективи його впровадження в Україні / К.І. Коваль // Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів: збірник тез наукових робіт Науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу . – м. Ірпінь: Національний університет держаної податкової служби України, 22 жовтня 2010 р.
 3. Хіміч К.І. Податок на нерухоме майно: зарубіжний досвід та його впровадження в Україні / К.І. Хіміч, Н.І. Захарова // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: збірник тез накових робіт Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 21-23 березня 2011 р.
 4. Хіміч К.І. Особливості адаптації нормативно-правової бази сфери оподаткування України до положень acquis communautaire / К.І. Хіміч // Науково-практичний круглий стіл «Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні». – Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби України, 25 листопада 2011 р.
 5. Хіміч К.І. Критерії оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування / К.І. Хіміч, В.Є. Тараненко, Н.І. Захарова // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2012. - № 2. – С. 162-170.
 6. Хіміч К.І. Ефективність місцевого оподаткування в Україні та шляхи її підвищення / К.І. Хіміч // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів:соціальні, економічні, фінансові проблеми: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 29 листопада 2013р.
 7. Хіміч К.І. Історичні аспекти становлення та розвитку системи місцевого оподаткування / К.І. Хіміч // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: збірник тез наукових робіт Міжнароднї науково-практичної інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 28 листопада 2014 р.
 8. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: Монографія / Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; За заг. редакцією Л.Б. Баранник. - Дніпропетровськ: ДДФА, - 2015. – 256 с. (С. 160-189).
 9. Хіміч К.І. Податкова безпека як одна з основних складових фінансово-економічної безпеки держави / К.І. Хіміч // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015 р.
 10. Хіміч К.І. Окремі теоретичні аспекти податкового регулювання / К.І. Хіміч // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: збірник тез наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 1 червня 2016.
 11. Особливості становлення та розвитку єдиного внеску як гарантії соціального захисту громадян / К.І. Хіміч // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19травня2017). – Дніпро, 2017.
 12. Податкові індикатори економічної свободи ведення бізнесу / К.І. Хіміч, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19травня2017). – Дніпро, 2017.
 13. Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні / К.І. Хіміч, О.В. Горідько, І.О. Цуркан // Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях”. (Університет митної справи та фінансів. ННІ «Фінансова академія». – Дніпро, 19травня2017). – Дніпро, 2017.
Старший викладач кафедри – Подолян Наталія Петрівна

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами