Колектив кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 10 науково-педагогічні працівники, 2 мають науковий ступінь доктора наук, 8 мають науковий ступінь кандидата наук, 1 - вчене звання професора, 6 - вчене звання доцента.

Завідувач кафедри - Калашникова Ольга Леонідівна

В 1977 році отримала вищу освіту та закінчила аспірантуру в Дніпропетровському державному університеті

В 1991 році присуджено ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».

В 1992 році присуджено вчене звання профессора

У 2009 р. її нагороджено нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України" та нагрудним знаком "Відмінний митник" II ступеня за розробку "Ідентифікатора культурних цінностей".

У 2012-2013 рр. брала участь у проекті "Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку" (Митна енциклопедія)".

Основний напрям наукової роботи – Основи мистецтвознавчої експертизи; Історія української культури.

Сфера наукових інтересів: митна експертиза культурних цінностей; управління ризиками у митній справі; історія світової та української культури.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей», «Історія української культури».

Електронна пошта: vassiliska@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Кипр – остров церквей. – Никосия, 2005, - 159 с. (соавтори Победимська С., Подгорнева Е.)
 2. Кипр – остров-музей._ Никосия, 2006, 112 с.
 3. Монастырь Пресвятой Богородицы Киккской. – Никосия, 2006. -115 с.
 4. Iepa BaΣiΛikн kai Σtaypoпнгiakн Моnн Kykkoy. – ΛeykoΣia, 2006. 115 p.
 5. The Holy Royal and Stavropigial Monastery of Kykko. – Nicosia, 2007. – 115 p.
 6. Святые обители Кипра. – Никосия, 2007.– 163 с.
 7. "Сей род сочинений пленителен". Монографія. – Дніпропетровськ: Новая идеология, 2013. – 344 с.
 8. Митна енциклопедія. Наукове видання: У 2-т.– Хмельницький, : ПП Мельник А., 2013. 536 с. (вийшла у 2014 р.) ( у співавторстві з Бережнюком І.Г, Пашко П.В. та ін.)
 9. Калашникова О.Л. ЛИТЕРАТУРА КАК ЯДРО СВЕРХТЕКСТА В. МАКАНИНА //.Література в дзеркалі літератури: монографія / За наук. ред. Т. М. Потніцевої. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - 300 с.– С. 218-240.

Підручники, навчальні посібники

 1. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
 2. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, - 287 c. (МОН)
 3. Українська та зарубіжна культура. Лекції. - Дніпропетровськ, 2011. - 216 с.
 4. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. I – III. – Дніпропетровськ, 2001-2003.

Фахові статті

 1. Митна експертиза ювелірних виробів// Музейні читання „Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009, с. 248-255
 2. Міжнародний досвід у сфері правового регулювання переміщення культурних цінностей в умовах поширення інтеграційних процесі //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С.146-148.
 3. Музейні фонди як складова національної культурної спадщини: проблема каталогізації// Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних памяток: Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Київ, 2011. – С.176-179.
 4. Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – С.57-59.
 5. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный вестник Форума рус истов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143.
 6. Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей //"Митна безпека".– Хмельницький: ДНДІМС – 2013. – №2. – С. 70-75.
 7. Розробка єдиного стандарту каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту //// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіка-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 28-29
 8. Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина/ Сквозь литературу. Сб. статьей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 - 464 с. – С.31- 45.
 9. Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника (співавтор Шубкіна К.А.)//Молодий вчений. –№5(33), травень. – 2016. – С. 494-499. (Index Copernicus: 5.77-Value (2014).
 10. Стандартизація обліку пам’яток культури україни в умовах нових глобалізаційних викликів// матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів»16-17 квітня 2018 року. М. Ужгород . – двнз «Ужгородський національний університет» факультет міжнародних економічних відносин, university of economics in bratislava faculty of international relations, akademia polonijna w częstochowie. – с. 315-318.

Статті в іноземних виданнях

 1. The French view of the Russian Woman: on the literary Origins of a Stereotype // Russian Literature. Volume 72. Issue 2. Amsterdam–L/–N.Y.–Oxford–Paris–Shannon–Tokyo: ELSEVIER, 2012. – Р. 223-238 індексується в Скопус.
 2. A woman's point of view: the Memoirs of N. B. Dolgorukaia //Russian Literature. LXXV (2014) I/II/III/IV. – 1 January – 15 February – 1 April – 15 May. Amsterdam: Elsevier.– 2014. – Р. 249-264 індексується в Скопус.
 3. История и чувства в "женском письме"// Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 11. Zmysły 2// "Slavica wratislayiensia" CLXI. – Wrocław: Wydavnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2015. AUWr n.3632. - P. 17-29 індексується в Скопус.
 4. «Две сестры и кандинский» в индивидуально-авторском сверхтексте в. Маканина//«держава та регіони. Серія: гуманітарні науки». – № 1 (52). –2018. – с. 10-15 [indexcopernicus].
 5. Правові наслідки недосконалості опису та обліку музейних колекцій//«актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» № 2/2018. – 224-227. [index copernicus].
 6. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОПТИКА Ф. БЕГБЕДЕРА//Научный взгляд в будущее.   International periodic scientific journal. Вып. 11. Ноябрь 2018.Т.2 / Issue 11. November 2018. Т.2 . Педагогика, психология и социология, Физическое воспитание и спорт, Философия и филология – Одесса: Издательство Куприенко СВ, 2018 (РИНЦ, DOI, IndexCopernicus).– С. 91- 102. ISSN 2415-7538
 7. «Я» И ЛИТЕРАТУРА: БЕГБЕДЕРОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ AUTOFICTION// MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2019/ SWorld – February 2019. –Issue №54 February 2019. International periodic scientific journal. Т. 1.. – С. 76-88 (IndexCopernicus)
 8. Культурные ценности в системе культурных стратегий Китая: заметки о китайском путешествии// «Картина мира через призму китайской и белорусской культур». Сборник статей. Минск: БГАТУ,2019. – С.8 – 16.

Тези конференцій

 1. Розробка стандарту каталогізації артефактів як шлях до збільшення ефективності митного контролю за переміщенням культурних цінностей. //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. – Хмельницький: ДНДІМС, 2014. – С. 25-26.
 2. "Проза В.Маканина рубежа веков: принципы миротворчества" // “Русская литература и искусство: междисциплинарные подходы”. Материалы международной научной конференции. – Ханчжоу (Китай): Чжэцзянский университет, 2016. – 56 c. – С. 18-19 індексується в Copernicus
 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ// Матеріали Міжнародна науково-практична конференція на тему: ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ.16-17 квітня 2018 року м. Ужгород . – ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Факультет міжнародних економічних відносин, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA Faculty of International Relations, AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE. – С. 315-318. 
 4. Регламентація принципів формування реєстрів культурних цінностей у міжнародних та національних правових актах (2013–2018 рр.) // «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 176-178.

Доцент кафедри - Дашко Наталія Станіславівна

Фото Дашко НУ 2004 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національногоім. Олеся Гончара; у 2007 році – аспірантуру при кафедрі української літератури ДНУ ім. О. Гончара.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література (тема дисертації «Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» В.Дрозда»).
Має значний досвід викладацької діяльності.
Сфера наукових інтересів: історія української літератури, сучасна українська література, стилістика сучасної української літературної мови.
Викладає дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».
Електронна пошта: dashko_ns@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» Володимира Дрозда: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. – 224 с.

Навчальні посібники:

 1. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т./ В.І.Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т.2. – 536 с. (Серія «Альма-матер») (МОН). 

Фахові статті:

 Має понад 20 наукових статей, серед яких:

 1. Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Ґабора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 23 / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – С.100 – 104.
 2. Дашко Н. Парадигма концептів у художньму дискурсі новел Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1, квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89 – 94.
 3. Дашко Н. Особливості інтертекстуальності новелістики Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Vol.II. – 2014.– PP. 271 – 278.
 4. Дашко Н. С. Філософська концепція людини в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей: В 3 частях. – Часть 3. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – С. 116 – 121. 
 5. Дашко Н. Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // W krȩgu problemόwantropologiiliteratury. Wstronȩ antropologii niezwyklości / Studia pod redakcją Wandy Supy. – Białystok, 2013. – РР.493 – 503.
 6. Дашко Н.С. Жанрова своєрідність твору «Листя землі» В. Дрозда // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Соціальні комунікації», 2013. – Випуск 13. – С. 36 – 41.
 7. Дашко Н. С. Яценко А. Концепція людини революції в новелах «Гайдамака» В. Підмогильного та «Кіт у чоботях» М. Хвильового // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 224 – 232.
 8. Дашко Н. С. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород: Говерла, 2011. – Вип. 15. – С.73 – 76.
 9. Дашко Н. С. Місто як світ абсурду в романі  «Вовкулака»  В.Дрозда // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 275 – 283.
 10. Дашко Н. С. Семіотика міського простору в романі П. Загребельного “Юлія, або Запрошення до Самовбивства” // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – Вип. 10. – С. 125 – 131.
 11.  Дашко Н. С. Художня інтерпретація біблійно-міфологічних мотивів і образів у романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Історико-літературний журнал: Збірник наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. – С. 482 – 490.
 12. Дашко Н. С. Інтерпретація мотиву самотності в романі “Листя землі” Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 148 – 153.

Тези конференцій:

 1. Дашко Н.С. Особливості художньої реалізації мотиву мандрів у новелах Людмили Таран // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)] / [гол.ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 40 – 42. 

Навчально-методичні праці:

 1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання Українська мова. Контрольні завдання для слухачів підготовчих курсів / Укладачі Дашко Н.С., Олійник М.П. –  Дніпропетровськ, 2013. – 71 с.
 2. Посібник методичних вказівок/рекомендацій Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт (за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра) / Розробники Підмогильна Н.В., Дашко Н.С. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. – 21 с. 

Доцент кафедри - Літвінов Віталій Віталійович

Літвінов

У 1998 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України”, номер диплома НР № 10591813.

З 2006 року кандидат історичних наук.

17 травня 2006 року захистив дисертацію в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

15 грудня 2015 року було присвоєне вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

У 2015-2016 навчальному році викладав дисципліни: “Історія української культури”, “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Литвинов В.В. Из истории украинского Переселенческого движения (1910 – 1916 гг.) // Питання аграрної історії України (XVIII – ХХ ст.): Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 142-145.
 2. Литвинов В.В. Вхождение Приамурья в состав Российской империи во второй половине XIХ века // Збірник наукових праць молодих вчених ДДУ. Історія. Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1 - С. 72-75.
 3. Литвинов В.В. Попытка решения большевиками аграрного вопроса и начало гражданской войны на Дальнем Востоке // Грані. - 1999. - №6(8). - С. 51-55.
 4. Літвінов В.В. Особливості громадянської війни на Далекому Сході (1918-1922) та участь в ній українців // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 1999. – Вип. 5. – С. 134-138. (Серія Історія та археологія.)
 5. Літвінов В.В. Далекосхідний кордон та українці // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 2001. – Вип. 6. – С. 103-108. (Серія Історія та археологія.)
 6. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3 (27). – С. 123-127.
 7. Літвінов В.В. Державний кордон, як чинник, що впливає на розвиток прикордонного регіону. На прикладі російського далекосхідного кордону в другій половині XIX - першій третині XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2010. – №2(2). – С. 143-152.
 8. Літвінов В.В. Економіко-демографічна політика Росії на далекосхідних територіях у XIX – на початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2011. – №2(4). – С. 87-95. 9. Літвінов В.В. Російський державний кордон на Далекому Сході як один із факторів, що впливав на загострення громадянського протистояння в період соціальних конфліктів початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №1(5). – С. 100-107.
 9. Літвінов В.В. Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №2(6). – С. 105-113. Фахове видання
 10. Литвинов В.В. Гражданская война в России и генерал С.Л. Марков. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2011. – № 214. – С. 109-120.
 11. Літвінов В.В. Особливості формування візуального образу історичної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 227. – С. 115-118. 13. Литвинов В.В. Дети и гражданская война в России. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 228. – С. 78-87.
 12. Литвинов В.В. Национальный фактор и защита пограничных регионов. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 248. – С. 107-120. 15. Літвінов В.В. Труднощі використання термінів при атрибуції холодної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 254. – С. 161-166. 16. Литвинов В.В. Особенности атрибуции холодного оружия при помощи клейм. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 257. С. 106-111.
 13. Особенности описания предметов фалеристики в таможенных документах. //Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 258. – С. 123-131.
 14. Особенности описания предметов нумизматики в таможенных документах. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013.– № 259. – С. 94-99.
 15. Литвинов В.В. Перспективы существования молодых государств в зоне пересечения стратегических и геополитических интересов на примере существования Дальневосточной Республики (1920-1922 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 261. – С. 85-95.
 16. Литвинов В.В. Анализ политики русского правительства по организации переселенческого движения на Дальний Восток (1857-1900 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 264. – С. 121-130.
 17. Литвинов В.В. Особенности регистрации предметов бонистики // Філософія, культура, життя. Дніпропетровськ, 2016.– № 43. – С. 169-179.
 18. Возможности применения в таможенных документах методов подготовки паспорта для произведений скульптуры, хранящихся в государственных и частных коллекциях. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. Владивосток, 2018. - № 1.- С. 15-28.
 19. Литвинов В.В. Образ Владимира и Рогнеды в изобразительном искусстве. // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29.03.2018, 24.05.2018). – Д., 20018. С. 19-37.
 20. Литвинов В.В. Взгляд на рефлексии общества через произведения искусства // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2018. № 3(84). С. 77–93.
 21. Литвинов В.В. Образ Сибирского тракта в воспоминаниях и художественной литературе, как элемент подготовки офицеров таможенной службы и историков. Д.: Середяк Т.К., 2018. 148 с., ил.
 22. Литвинов В.В. Создание образа дороги, ведущей на восток, как первый шаг на пути в несколько тысяч ли. // Картина мира через призму китайской и белорусской культур. Сборник статей международной научно-практической конференции. Минск: БГАТУ, 2019. – С. 281-285.
 23. Литвинов В.В. Взгляд из Днепропетровской области на развитие медицины на русском Дальнем Востоке (1857–1922 гг.). // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 1. – С. 90–102.
 24. Літвінов В.В. УЧАСТЬ ЗМІ В ПРОЦЕСІ ДЕГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Д.: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 170-172.
 25. Литвинов В.В. Дикое Поле и две забытые крепости на Днепре. Их образ художественной литературе и место в истории. // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – С. 113-141.

Тези конференцій

 1. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2005. – С. 47-48.
 2. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства : матер. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих науковців. – Д.: АМСУ, 2005. - С. 138-139.
 3. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2005.- С. 47-48.
 4. Літвінов В.В. Проблеми, пов’язані з організацією викладання культурології для фахівців митної служби // Проблеми вдоско-налення професійної підготовки фахівців з митної справи : матер. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2006. - С. 153-154
 5. Літвінов В.В. Предмети ритуальної та культової зброї як культурне явище та особливості їх ідентифікації при переміщенні через митний кордон України. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези II міжнар. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих учених. Д.: АМСУ, 2009. – С. 270-271.
 6. Літвінов В.В. Історія та характерні ознаки російської нагородної зброї XVIII –XX ст. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези III міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2010. – Т. 2. – С. 186-188.
 7. Літвінов В.В.Особливості ювелірних прикрас на чоловічому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Утро стрелецкой каазни” (1881 р.). // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти). : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2. – С. 220-222.
 8. Літвінов В.В. Особливості опису предметів фалеристики в протоколі про порушення митних правил. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези V міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2012. – Т. 2. – С. 300-301.
 9. Літвінов В.В. Порівняння проблем, пов’язаних з організацією викладання дисципліни “Історія української культури” для фахівців митної служби, 2006-2012 рр. // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Д. : АМСУ, 2012. – С. 78-80.
 10. Літвінов В.В. Особливості опису предметів боністики в протоколі про порушення митних правил // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2013. – Т. 1 – С. 313-315.
 11. Літвінов В.В. Особливості опису предметів скульптури в протоколі про порушення митних правил та під час паспортизації культурних цінностей. // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 376-377.
 12. Літвінов В.В., Чепара Г.М. Особливості ювелірних прикрас на жіночому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Боярыня Морозова” (1887 р.) // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2– С.230-231.
 13. Літвінов В.В. Проблема захисту культурної спадщини та ЗМІ. Українська реальність // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 17-18.
 14. Літвінов В.В. Вплив музейних анотацій на оформлення документів на розшук зброї, що має культурну цінність // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2016. – С. 176-178.
 15. Визначення індексу культурних цінностей. // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів. 2018. – С. 59-62.

Доцент кафедри - Луценко Валентина Іванівна

Луценко Валентина ІванівнаУ 1986 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури».
У 2009 році захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі».
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Викладає навчальну дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням».
Електронна пошта: astra4965@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Публікації у фахових виданнях:

 1. Луценко В.І. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови // Українська мова і література в школі, 2005. – №2. – С. 5-9; №3. – С. 5-11. 
 2. Луценко В.І. До вивчення функціональної стилістики в 5-9 класах загальноосвітньої школи // Українська мова і література в школі, 2006. – №1. – С. 7-10.
 3. Луценко В.І. Вербальні помилки та причини їх виникнення у мовленні учнів // Українська мова і література в школі, 2006. – №5. – С. 34-38.
 4. Луценко В.І. Особливості навчання тексту-опису // Українська мова і література в школі, 2007. – №3. – С. 13-15.
 5. Луценко В.І. Основні поняття і категорії комунікативної стилістики тексту // Дивослово, 2007. – №4. – С. 45-48.
 6. Луценко В.І. Теоретичні засади комунікативної стилістики тексту Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – Видавничий Дім Бураго, 2007. – Вип. 8. – Т. 12. – С. 166-171.
 7. Луценко В.І. Навчання української мови на функціонально-стилістичних засадах. Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. пр. / Редкол.: Д.Х. Баранник та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – Вип. 6. – С. 82-90.
 8. Луценко В.І. Про дві стилістики в школі // Рідна школа, 2007. – № 11-12. – т С. 53-54.
 9. Луценко В.І. Взаємодія мовної системи і контекстного середовища як основа функціонування прикметників у висловлюваннях учнів 6-7класів. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 197-201. 
 10. Луценко В.І. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять // Українська мова і література в школі, 2009. – №3. – С. 8-12. 
 11. Луценко В.І. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2005. – Вип. 2 (15). – 2011. – С. 78 – 82.
 12. Луценко В.І. Деякі аспекти культури спілкування у віртуальному освітньому середовищі Теорія та методика управління освітою. Електронний журнал УМО Режим доступу: http: // tme. umo.edu.ua
 13. Луценко В.І. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій у процесі вивчення студентами-іноземцями української мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 58. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 448-451.
 14. Луценко В.І. Ситуація успіху: психолого-педагогічні механізми й етапи організації // Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 232 – 236.
 15. Луценко В.І. Сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (114), – 2011. – С. 8-10. 
 16. Луценко В.І. Формування стилістичних умінь і навичок у контексті професійної підготовки психологів Збірник наукових праць «Вісник Луганського університету».– Луганськ: Луганський державний університет, 2010. – С. 262-265.
 17. Луценко В.І., Блажко Л.В. Особливості розроблення електронного підручника// Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 82 – 86.
 18. Луценко В.І. Формування професійної компетенції іноземних студентів на заняттях з російської мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 55. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2016. – С. 64–71.
 19. Луценко В.І., Бондаренко Л.В., Луценко О.В. Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyższych [Текст] // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С.426–430.
 20. Луценко В.І. Сучасні тенденції впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах. Трансформація стандартів вищої освіти в програми підготовки фахівців: зб. доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції за дистанційною формою, Дніпро, 20 квітня 2017. – С.29–36.
 21. Луценко В.І. Ointegracjiteoretycznychipraktycznychaspektówbadaniasocjalno-psychologicznejadaptacjistudentów-cudzoziemców [Текст] // Молодий вчений. – 2018. – №3.

Інші видання:

 1. Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина, В.І. Луценко, В.Р. Мельниченко. – К.: Університет «Україна», 2006. – 274 с. 
 2. Луценко В.І. Українська література. Робоча навчальна програма та тести оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. – К.: Університет «Україна», 2006. – 72 с.
 3. Луценко В.І. Метод проектів як форма інноваційного навчання // Дивослово. Науково-методичний журнал – 2010. – № 11. – С. 6-7.
 4. Луценко В.І. Планування навчального процесу як чинник продуктивності освіти в епоху глобалізації. Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру. Матеріали І Між-народної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро-петровськ, 24-25 жовтня 2012 р. у 2 т. Т. 2. –С.77-81.
 5. Луценко В.І., Солодюк Н.В. Особливості впровадження інноваційних технологій у формуванні проектної діяльності студентів Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с. – С. 185-187.
 6. Луценко В.И. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в Государственном ВНЗ «Национальный горный университет» Проблеми реалізації академічної автономії вищих навчальних закладів: зб. доповідей наук.-практ. конференції, червень, 2016. – С.29–36. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 7. Луценко В.І Особливості використання фреймового підходу під час вивчення української мови як іноземної. Шлях до науки : лінгво-культурологічна підготовка іноземних студентів: зб. доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Дніпро, 23 квітня 2018.
 8. Луценко В.І., Лі Гуаньнань Публіцистика: крізь призму часу й Олеся Гончара. Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 18 квітня 2018.

Навчально-методичні посібники:

 1. Луценко В.І. Методика викладання української мови. – Київ: Університет «Україна», 2011. – 110 с. 
 2. Луценко В.И. Информатика и программирование. Практикум по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов отрасли знаний «Информатика и вычислительная техника» М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Днепропетровск : НГУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://tst.nmu.org.ua (дата обращения: 30.06.2015).
 3. Луценко В.И., Зуенок И.И., Кирпа О.А. Русский язык для иностранных студентов первого года обученияМ-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 85 с.
 4. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т.2 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
 5. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 3 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 150 с.
 6. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 4 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
 7. Луценко В. І. Українська мова для іноземних студентів [Електронний ресурс] навч. пос. у 4-х т. Т. 1 / В. І. Луценко М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. : – Дніпро : НГУ, 2017. – 88 с. Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 21.12.2017). – Назва з екрана.
 8. Луценко В.І. Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей (І-ІІ курс) [Електронний ресурс] / укладач: канд. пед. наук, доц. Луценко В.І.; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2018. – 35 с. – Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 11.01.2018).

Доцент кафедри - Панфілова Галина Борисівна

Панфілова Галина Борисівна

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державномий університет за спеціальністю «Психологія».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях»).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

Має значний досвід викладацької діяльності та роботи практичним психологом.

Керівник студентського наукового гуртка з психології.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, особистість в кризових ситуаціях, психологічні аспекти професійної діяльності митника.

Нагороди, досягнення:Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2007 рік,

Нагрудний знак Академії митної служби України «Знак Академії», 2010 рік.

У 2018 році отримала Подяку від голови Соборної районної ради у місті Дніпрі А.С. Тімарєва

Основні дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Психологія управління».

Електронна пошта: gala.panfilova@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

 1. Пашко П. В., Панфілова Г.Б. Морально-психологічна підготовка митника / Пашко П.В., Панфілова Г.Б. – Навч. посібник – Дніпропетровськ, 2010. – 163c.

Фахові статті

 1. Панфилова Г.Б. Культура и субъективные способы творения знания личностью // Хомик В.С., Панфилова Г.Б, Батраченко И.Г. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. - С. 219 – 224.
 2. Панфілова Г.Б.Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення / Г.Б. Панфілова// Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Вип. № 5.– С. 153-156.  Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf
  Index Сореrnicus, Google Scholar
 3. Панфілова Г.Б.Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення / Г.Б. Панфілова// Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Вип. № 5.– С. 153-156.  Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf  IndexСореrnicus, GoogleScholar
 4.  Панфілова Г.Б. Проблеми ідентичності студентської молоді в сучасних умовах суспільних трансформацій / Г.Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 39-1. Том V (75): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017.  -  С.134-140. IndexСореrnicus, GoogleScholar
 5. Панфілова Г.Б. Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Г.Б. Панфілова // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30. ‒ С. 380 - 384. Режим доступу:http://confscientific.webnode.com.ua (розділ «Міжнародна конференція»)
 6. Панфілова Г. Б. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці / Г.Б.Панфілова, Є.В. Заїка // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1. Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 215 – 223. 
 7. Панфілова Г. Б. Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості/ Г.Б.Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень в психології». – Випуск 13 – К.: Гнозис, 2016. – С. 392 – 398.
 8. Панфилова Г. Б. Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт / Г.Б.Панфилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37. Том IV (72) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 195 – 202.
 9. Панфілова Г. Б. Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості/ Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59): Тематичний випуск "Вища освіта  України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 237- 244.
 10.  Панфілова Г. Б. Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України, зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. № 1 (38). – С. 281–285.
 11. Panfilova G. B. The age features of dinamics ofthe self-concept students in complicated life situations / G. B. Panfilova // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47. – С. 148–155. –  (Психологія).
 12. Панфілова Г. Б. Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /  За ред. С. Д. Максименка, Л.  А.  Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 22. – С. 434-444. Індетифікатор Сореrnicus Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_38.
 13. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 251–255. 
 14. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2013. – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми  емпіричних досліджень у психології». – С. 189-194.
 15. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 937. – С. 234–237.
 16. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 41. – С. 150–158.
 17. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.
 18. Панфілова Г. Б. Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2011. – Вип. 27. – С. 232–241.
 19. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.

Тези конференцій

 1. Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 3 грудня 2010 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – С. 189–191.
 2. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми емпіричних досліджень у психології ” (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора): Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2013 р. : тези доп. - Режим доступу: www.conf-ER.psy-today.com.ua
 3. Панфілова Г.Б. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури особистості майбутнього фахівця в умовах сучасних геополітичних викликів / Г.Б. Панфілова, Г.Д. Чивліклій// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Міжнар.наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 р.: Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 67-68.
 4. Панфілова Г. Б. Управління психічним розвитком студентської молоді в системі вищої освіти / Г. Б. Панфілова //Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 31 – 33
 5. Панфілова Г. Б. Психологічна служба в системі освіти України та Ізраїлю // Г. Б.Панфілова, С. В Літвер/ Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. - с.168 -170.
 6. Грипась Д., Панфилова Г.Б. Профессор И.А. Рейнгард в истории становления психолого-педагогической мысли в Украине // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – Д., Мн., 2019. – С. 5 – 14.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 13 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 15 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення ділових ігор з дисципліни “Морально-психологічна підготовка митника”/ укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 39 с.
 4. Курсові роботи з психології: навчально-методичнийпосібник // Г. Б.Панфілова – Дніпро, 2019. – 72 с.
 5. Навчально – методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Вступ до спеціальності» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 27 с.
 6. Навчально – методичний комплекс обов’якової дисципліни “Загальна психологія”підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 32 с.
 7. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Основи педагогіки» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»/ укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б., кан. Пед. наукМовчан Д.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 – 27 с.
 8. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Психологія» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека»/ укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 34 с.

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Плошинська Анжела Анатоліївна 

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Іванова Наталія Іванівна 

Доцент кафедри - Тараненко Ксенія Володимирівна

Тараненко К

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Українська філологія” та здобула кваліфікацію магістра.

У 2011 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.02.01 – українська мова,

У 2014 році захистила дисертацію на тему “Прагматика антонімії української мови”.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У 2015 році підвищила кваліфікацію в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом “Інноватика у викладанні української мови як іноземної”.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті Данібіус, (Словацька Республіка) на тему: «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організаційної роботи згідно з положеннями Європейський кваліфікаційних рамок».
З 2018 року – Член Асоціації політичних психологів України.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Вступ до мовознавства», «Ораторське мистецтво».

Керівник студентського наукового гуртка “Сучасна українська мова”.

Основний напрям наукової роботи: лінгвістична прагматика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика.

Електронна пошта: xtaranenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімії української мови / К. В. Тараненко. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 152 с.

Фахові видання

 1. Тараненко К. В. Семантико-прагматичні особливості антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови: [Зб. наук. пр.] / За ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2011. – Вип. 10. – С. 260–267.
 2. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Українська наукова думка. Випуск 2”. – К. : НАІРІ, 2011. – С. 18–19.
 3. Тараненко К. В. Дослідження прагматичного значення антонімів української мови (психосемантичний підхід) / К. В. Тараненко // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 48–53.
 4. Тараненко К. В. Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 24. – 2012. – С. 274–277.
 5. Тараненко К. В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наук. пр. – Вип. 25. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 177–185.
 6. Тараненко К. В. Оцінна прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 3. – С. 341–347.
 7. Тараненко К. В. Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 200–202.
 8. Тараненко К. В. Теорія протилежності та антонімічності як лексико-семантичних категорій / К. В. Тараненко // Український смисл. – № 2. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2012. – С. 149–157.
 9. Тараненко К. В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Сергія Жадана / К. В. Тараненко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 224–229.
 10. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології ї граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2014. – Вип. 15. – С. 79–87.
 11. К. В. Тараненко. Семантичні та прагматичні ознаки антонімії / Тараненко К. В. // Український смисл : наук. зб. / за ред . проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – с. 111–120.
 12. Тараненко К. В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Д. : Ліра, 2014. – С. 93–110.
 13. К. В. Тараненко. Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови) / Тараненко К. В. // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 6. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 193–198.
 14. Тараненко К.В. Прагматика антонімії дейксису / К. В. Тараненко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 243. Т. 255. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 88–91.
 15. Тараненко К. В. Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 310–319.
 16. Тараненко К. В. Прагматика лексичних опозицій в мовотворчості Святослава Вакарчука / К. В. Тараненко // Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 201–204.
 17. Тараненко К. В. Комунікативний аспект прагматичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 2. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 135–138.
 18. Тараненко К. В. Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 8. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 108–113.
 19. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви / К. В. Тараненко // Український смисл: науковий збірник / за ред. І. С. Попової. – Дніпро: Ліра, 2017. – С. 68-76. (Index Copernicus).
 20. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 1 (41),  2017. - С. 320 – 323 (Index Copernicus).
 21. Тараненко К. В. Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови) / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник. – № 10, 2017. - С. 60–64. (Index Copernicus).
 22. Тараненко К. В. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії / К. В. Тараненко //  Молодий вчений - № 2 (54),  2018. -  С.213–215. (Index Copernicus).
 23. Тараненко К. В. Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 9 (61), 2018. - С. 120–123. (Index Copernicus).

Статті в іноземних виданнях

 1. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматичного потенціалу антонімів української мови / К. В. Тараненко // “Вестник. Наука и практика / Zwiastować. Nauki i praktyki” – Познань, 2012. – С. 145–148.
 2. Тараненко К. В. Прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki” (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa, 2014 – S. 92–93.
 3. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімів української мови / К. В. Тараненко // International Scientific Journal: тезисы докладов VIІI Международной научно-практической конференции (Москва – Астана – Харьков – Вена, 30 мая 2016) – Астана, 2016. – С. 61–66.
 4. Тараненко К. В. Внутренняя антонимия украинского языка (прагматический аспект) / К. В. Тараненко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4 (22): В 2-х ч. – Ч. 1. – С. 198–200.
 5. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії // Молодий вчений - № 2 (54), 2018. - С.213–215 [IndexCopernicus].
 6. Linguistic markers of conflict, central and cooperative types of verbal personality //Science, research and development. Philology, sociology and culturology # 2. – London. – 20.02.2018. – P. 48-49.      
 7. Тараненко К. В. Кейс-технології у викладанні філологічних дисциплін / К. В. Тараненко // Scientific and pedagogical internship «PHILOLOGICAL EDUCATION IN MODERN UNIVERSITY – PROJECT-BASED APPROACH TO THE WORK ORGANIZATION ACCORDING TO THE GUIDELINESOF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (EXPERIENCE OF DANUBIUS UNIVERSITY)». -  Slаdkoviсovo, 2017. – С. 97–101.
 8. Тараненко К. В. Мовні маркери конфліктної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Osiągnięć akademickich. Teoria. Praktika.2017 (30.08.2017 -31.08.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 75-76.
 9. Тараненко К. В. Психосемантичні методи дослідження прагматики антонімії української мови / К. В. Тараненко // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 137–140.

Тези конференцій

 1. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Українська наукова думка. Випуск 2». – К.: «НАІРІ», 2011. – С. 18-19.
 2. Тараненко К. В. Байєр О. О. Особливості ціннісних орієнтацій молоді, схильної до вживання ненормативної лексики / К. В. Тараненко, О. О. Баєр // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю. – Львів, 2011. – С. 123-130
 3. Тараненко К. В. Прагматичний компонент лексичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 596–598.
 4. Тараненко К. В. Прагматичні особливості антонімії прози Ліни Костенко / К. В. Тараненко // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія : Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 199–202.
 5. Тараненко К. В. Трансформація системи ціннісних орієнтацій молоді, що вживає ненормативну лексику / К. В. Тараненко / Здоровий спосіб життя: прблеми та досвід. матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 46-48.
 6. Тараненко К. В., Коновальчук І., Летучий В. Збереження мовної ідентичності в умовах збройного конфлікту // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 573-575.
 7. Рекомендації до організації письмового блоку атестації держслужбовців щодо вільного володіння української мовою // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 35-38.
 8. Тараненко К. В. Функційний потенціал антонімів у комунікації / К. В. Тараненко // Мовний простір слов'янського світу: досвід та перспективи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 27 травня 2016 р. – К. : НаУКМА, 2016. – с. 59–61.
 9. Тараненко К., Левицька С. Проблемні завдання у викладанні дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” / К. Тараненко, С. Левицька // Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної̈ інтернет-конференції̈ «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький̆, 2017. ‒ Вип. 32. ‒ С. 138–140.
 10. Тараненко К. В. Мовленнєвий акт погрози як вияв комунікативного садизму. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018 : Абстракти XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2018 року) / Відп. ред. Л. О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький. 2018.  – С. 30-32. (Електронна книга).

Доцент кафедри – Хомик Володимир Степанович

ХомикУ 1977 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Психологія”, отримав кваліфікацію «Психолог. Викладач психологічних дисциплін».
У 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю «19.00.01– Загальна психологія, історія психології» на тему «Деформація суб’єктивної картини життєвого шляху продовж ранньої алкоголізації», здобув науковий ступень кандидата психологічних наук.
У 1990 році отримав наукове звання доцента.
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологічна травма
Викладає навчальну дисципліну «Психологія».
Електронна пошта: Volhv72@gmail.com

Основні публікації за напрямом

Має понад 20 публікацій, з яких:

 1. Хомик В.С. Творення нових виглядів на розвиток координування права та відповідальності особистості / В.С. Хомик // Міжнародний збірник наукових праць / За ред. М.З.Степоляка і І.Ю.Філіпової. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 355 – 362.
 2. Хомик В.С. Соціальні активісти: розвиток ідентичності та протидія її змінам / В.С. Хомик // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2016. – С. 172 – 176.
 3. Хомик В.С. Розвиток юнацької ідентичності як чинник конструювання смислу агресії / В.С.Хомик // Психологічні перспективи – 2013. – Випуск 22. – С. 253 – 263.
 4. Хомик В.С. Біографічна ідентичність: конструювання смислу картини життєвого шляху та психологічна травма / В.С. Хомик // Вісник Одеського національного університету. – Том 18. Випуск 22 (3). – Психологія, 2013. – С. 198 – 206.
 5. Хомик В.С. Розвиток ідентичності й агресивний лексикон / В.С. Хомик, І.Ю. Філіпова // EastEuropeanJournalofLinguistics. – Issue 1. – 2014. – C. 97 – 106.
 6. Межвозрастное преподавание / Толковый словарь // [Електронний ресурс] – Invivio.net – Режим доступу до словника: http://invivio.net/dict/84509/
 7. Хомик В.С. Протиалкогольне виховання: організація часу життя / В.С.Хомик // Збірник наукових статей "Особистість у соціальному, віковому та клінічномувимірісучасногожиття» (7 квітня 2016 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - С. 85 – 86.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Хомик В.С. Переживання права та міжособистісних відносин: контекст смислотворення / В.С. Хомик // Матеріали науково-практичної конференції «Права дітей із спектром аутистичних порушень». – 3-4 липня 2013 р. – Львів: Тріада плюс. – 2013. – С. 81 – 86.
 2. Khomyk V. Social Activists: Reversals of Metamotivational States and Immunity to Change // 17th International Reversal Theory Conference. – Windsor: University of Windsor.Canada. – 2015.
 3. Khomyk V. Meaning-making of responsibility and right experiences: the perspective of development // Materialy VI miedzynarodovej konferencji naukovo-praktycznej “Socjologiczne problem prawa: Polska socjologia prawa” ХІХ-ХХ w.» – 30 вересня 2016 р. /Інститутзаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи. – К.: Видавництво «Інститутузаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи», 2016. – С. 29 – 32.
 4. ХомикВ.С. Психологічніаспектипроблемижиттєвогошляхуособистості / Особистістьісуспільство: методологіятапрактикасучасноїпсихології / МатеріалиІІІМіжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції. - Луцьк, 2016. – С. 37 – 41.
 5. ХомикВ.С. Конструюванняперспективирозвиткуікоординаціїправдітейізособливимипотребамитавідповідальностіфахівцівупроцесісоціалізації// МатеріалиміжнародногоКонгресу «Освітадітейзособливимипотребами: відінституціоналізаціїдоінклузії». – 27.10.-28.10.2016. – Вінниця: Вид-водержавногопедагогічногоуніверситетуім. М. Коцюбинського – 2016. – С. 343 – 347.

Доцент кафедри – Перинець Катерина Юріївна

Перинець Катерина Юріївна

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Мова та література (російська)”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.01.02 – російська література.

У 2015 році захистила дисертацію на тему «“Московский текст” в романном творчестве В. С. Маканина».

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У 2019 році склала міжнародний іспит з англійської мови (Pearson Test of English General) на рівень B2.

Сфера наукових інтересів: методика викладання латинської мови; методика викладання української та російської мов як іноземних; сучасний літературний процес

Викладає навчальні дисципліни «Латинська мова», «Ораторське мистецтво», «Російська мова як іноземна».

Електронна пошта: katrinperinets@gmail.com

Фахові статті

 1. Перинец Е. Ю. «Российский текст» в романе Н. Ключарёвой «Россия: общий вагон» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 21 (2). – С. 209-212.
 2. Перинец Е. Ю. Московская топография в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 243-247.
 3. Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича «Московіада» / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 234-238.
 4. Перинец Е. Ю. Поэтика романа В. С. Маканина «Испуг»: интертекстуальный и интермедиальный аспект / Е. Ю. Перинец // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1078. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Серія «Філологія». – Вип. 68. – С. 155-158.
 5. Перинец Е. Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. V (185). – С. 194-199.
 6. ПеринецЕ.Ю. Чеховский код в романе В. Маканина «Две сестры и Кандинский» // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 728–731.
 7. Perynets K. The phenomenon of provinciality in the creative activity of V. Makanin // Молодийвчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 396–399.

Статті в іноземних виданнях

 1. Перинец Е. Ю. Художественный код «московского текста» в романе В. Маканина «Предтеча» / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych “Аktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki”. (30.02.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 15-18.
 2. Перинец Е. Ю. Интертекстуальные связи романа В. С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» с произведениями Ф. М. Достоевского / Е. Ю. Перинец // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сб. науч. ст.: в 2 ч.: ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 131-135.
 3. Перинец Е. Ю. Русский язык как иностранный: методика запоминания имён существительных, оканчивающихся на мягкий знак / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 21-23.
 4. Перинец Е. Ю. Мифопоэтический анализ романа В. С. Маканина «Прямая линия»: (к вопросу о природе «московского текста») / Е. Ю. Перинец // Москва и «московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей: сб. науч. ст. – Москва: ГБОУ ВО МГПУ, 2015. – Вып. 8. – С. 109-115.
 5. Перинец Е.Ю. Ономастическая характеристика топонимов на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 46-48.
 6. Перинец Е. Ю. Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 28-30.
 7. Перинец Е. Ю. Словообразовательные модели на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 17-19.
 8. Перинец Е. Ю. «Кавказский след» как «знак» «московского текста»: чувство, ощущение и реальность (на материале романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 40-42.
 9. Статті в нефахових виданнях
 10. Перинец Е. Ю. Гоголевский сюжет в «Московском тексте» «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина / Е. Ю. Перинец // Х Гоголівські читання: зб. наук. пр. матеріалів міжнар. наук. конф. (Полтава, 18-20 квіт. 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 187-190.
 11. Перинец Е. Ю. «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина и «Московиада» Ю. Андруховича: опыт типологического сопоставления / Е. Ю. Перинец // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 141-145.
 12. Перинец Е. Ю. «Знаки» Москвы в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 166-168.
 13. Перинец Е. Ю. Рецепция сказки К. Чуковского «Айболит» в аудитории иностранных студентов-медиков / Е. Ю. Перинец // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 130-136.
 14. Тези конференцій
 15. Перинец Е. Ю. Трудности усвоения и различения глаголов НСВ и СВ иностранными студентами / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 147-148.
 16. Перинец Е. Ю. Специфика ошибок на занятиях по русскому языку в смешанной группе иностранных студентов / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 124-126.
 17. Перинец Е. Ю. «Московский текст» русской литературы: теоретическое оформление понятия в современной науке / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки української науки: збірник статей учасників дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С. 49-51.
 18. Перинец Е. Ю. Урок русского как иностранного: слушаем и понимаем музыкальные произведения / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 104-107.
 19. Перинец Е. Ю. Сверхтекст как актуальная научная проблема / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників двадцять шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2014. – С. 84-85.
 20. Перинец Е. Ю. О роли урбанонимов в лингвострановедческом курсе для студентов-иностранцев / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 80-81.
 21. Перинец Е. Ю. Топонимы на уроках русского языка как иностранного / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-78.
 22. Перинец Е.Ю. Специфика пространственно-временной организации романа В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 126-127.
 23. Перинець К. Ю., Салова О. В. Засвоєння нових назв топонімів Дніпропетровська студентами-іноземцями / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 92-94.
 24. Перинець К. Ю., Салова О. В. Вивчення урбанонімів студентами-іноземцями (на прикладі назв закладів харчування міста Дніпра) / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. – С. 74-76
 25. До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови) // ZbiorartykułownaukowychzKonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanejdlapracownikownaukowychuczelni, jednosteknaukowo-badawczychorazbadawczychzpaństwobszarubyłegoZwiązkuRadzieckiegoorazbyłejJugosławii. (31.03.2018) – Warszawa, 2018. –S. 14-16.
 26. Перинець К. Ю. Робота з термінологічним словником ЮНЕСКО на заняттях з латинської мови / Е. Ю. Перинец // Science, Research, Development (Pedagogy). – London. – 2018. – № 10. – S. 98-101. 
 27. ПеринецЕ.Ю. «Что есть стукач? И что есть прощение?» (на материале романа В. Маканина «Две сестры и Кандинский») // Грани науки. – 2019. – № 2 (3). – С. 13–15.

Статті в нефахових виданнях

 1. Перинец К.Ю. Работа над мультфильмом «Про бегемота, который боялся прививок» в аудитории студентов-иностранцев медицинского профиля // Recent Studies of Applied Sciences. – Kyiv, 2017. – С. 60–65.

Тези у  конференціях і семінарах

 1. Перинец К.Ю. Использование песенного материала на занятиях по русскому языку как иностранному // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро – С. 17-19.
 2. Перинец К.Ю., Салова О.В. Чому лінгвокультурознавчі знання необхідні студентам-іноземцям? // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – /С. 77-80.
 3. Перинец Е.Ю., Бровкина М.И. Avecaesar: мудрость императора, запечатлённая в латинских изречениях // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 129-132.
 4. Перинець К.Ю., Левіна Н.М. «Закон ХІІ таблиць» як відомий пам’ятник права Стародавнього Риму // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 153-157.
 5. Перинець К.Ю., Копілець В.В. Навчальний процес: короткий огляд запозиченої латинської лексики // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 145-147.
 6. Перинец Е.Ю., Дергхам Бассам Экономический цикл и его фазы //Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали і міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С 33-35.
 7. Перинец Е.Ю., Умид Ахмедов Как защититься от ГМО? // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С. 53-54.
 8. Перинец Е.Ю., Дубей Прадееп Куркума и её полезные свойства // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 49-50.
 9. Перинец Е.Ю., Ансари Ариб Тайм-менеджмент как часть здорового образа жизни // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 44-45.
 10. Перинец Е.Ю. Еконг Ричард О пользе компьютерных игр для здоровья человека // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 57-59.
 11. Перинець К. Ю., Салова О. В. Особливості «неформальної» мови студентів/ К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2019. – С. 133-135.
 12. Перинец Е. Ю. Топонимика на занятиях РКИ / Е. Ю. Перинец // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.) – Дніпро. – С. 15-16.
 13. Перинець К. Ю. Психолінгвістичні аспекти навчання української мови як іноземної / К. Ю. Перинець // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 184-186.

Професор кафедри - Батраченко Іван Георгійович

БатраченкоУ 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини»).
У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
Має значний досвід викладацької діяльності
Під науковим керівництвом Батраченка І.Г. захищено 4 кандидатські дисертації
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія антиципації
Основні дисципліни, що викладає: «Психологія».

Автор 6 монографій, серед яких:

1. Основи психологічної теорії антиципації: моногр. / І.Г. Батраченко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 252 с.
2. Психологія життєвої антиципації : моногр. / І.Г. Батраченко,  О.Г. Рихальська. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 252 с.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті.

 1. Batrachenko I.G. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation //I.G. Batrachenko // Journal of Russian & East European Psychology. –  Volume 53, 2016. – Pages 55 – 67.
 2. Батраченко І.Г.  Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства/ І.Г. Батраченко, Т.М. Хаянок // Вісник ДДАЕУ. – 2016. – №3. – С. 18 – 21.
 3. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. – № 2(10). – С. 80 – 84. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 4. Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки / Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. –  № 1(9) – С. 94 – 101. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 5. Батраченко І.Г. Пермакультура особистісного зростання // І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Наука  і освіта. – Одеса, 2014 – С. 13 – 19.
 6. Батраченко И.Г. Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине: социально-психологические аспекты / И. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы (региональный аспект). Сборник научных статей 3-й международной научно_практической конференции. – Выпуск 3. Под общей редакцией Проскуряковой Л.Г., Мартынова А.Ф. – Орел: Из-дательство ОФ АНХиГС, 2013. –№ 5.  – С. 5 – 13.
 7. Батраченко І.Г.  Психосемантична діагностика житєвої антиципації // І.Г. Батраченко, І. Є. Блавацька // Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара – 2013. – Вип. 19. – С. 37 – 43. (Серія «Педагогіка і психологія»).

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології / І.Г. Батраченко // Метафора та її семіотичний контекст. - Матеріали науково-практичного семінару. – Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. – С. 5 – 9.  
 2. Батраченко І. Г. Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова //Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Ред.кол.: Є.О. Лебідь, А.Є. Лебідь. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 11 – 14.  

 

Старший викладач кафедри (за сумісництвом) - Мовчан Дмитро Олегович

 

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Колектив кафедри