Склад кафедри

Завідувач кафедри, д.е.н.,  професор - Фролов Сергій Михайлович

DSC058261983 р. - Сумська філія Харківського політехнічного інституту, інженер-механік.
1993 р. - аспірантура Сумського державного університету.
1993 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.19 – економіка природокористування й охорони навколишнього середовища (тема дисертації «Еколого-економічна оцінка розвитку целюлозно-паперових виробництв»).
2009 р. - докторантура Сумського державного університету
2011 р. - доктор економічних наук із спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Розвиток методологічних засад бюджетного менеджменту при реалізації державою соціально-економічної політики у прикордонних територіях»).
Науково-педагогічний стаж – 28 років, обіймав посади декана факультету перепідготовки фахівців, директора центру заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання Сумського державного університету, завідувача кафедри фінансів Української академії банківської справи.
Член спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», член редакційної колегії журналу Public and Municipal Finance.
Працює в навчальному закладі з вересня 2017 року. У поточному році викладає дисципліну : «Ринок фінансових послуг».
Сфера наукових інтересів: банківська та бюджетна діяльність, міжбюджетні відносини, зовнішньоекономічна та митна діяльність, ринок фінансових послуг.
Електронна пошта: sfrolov61@gmail.comfrolov@umsf.dp.ua 
Є автором більше 100 наукових та більше 20 навчально-методичних праць у т. ч. фінансового та економічного спрямування.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії та навчально-методичні посібники:

 1. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : навчальний посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр // Суми: СумДУ, 2012.- 317 с.
 2. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.
 3. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : Монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – 536 с. (С. 160-172).
 4. Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015– 448с. (підрозділ «Управління фінансовим потенціалом на основі прогнозних моделей зовнішньоекономічної діяльності»).
 5. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник / за загальною редакцією С.М. Фролова. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ»,-2015. – 332 с.
 6. The trends in small business development in Ukraine and in Dnipropetrovsk region  National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice:monograph / edited by Dr. of E., Prof. O. Prokopenko, Ph.D in E.V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik.  Ruda lska :Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium. University of Bielsko-Biala, the Republic of Poland, 2018.  416 p. (розділ у монографії С.98-108)

У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

 1. Фролов С.М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком / С.М. Фролов, С.М. Махнуша, В.М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –№7. – 600 с. – С.180-193. (Scopus).
 2. Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to savings allocation of households / S. Leonov, S. Frolov, V. Plastun // Economic Annals - XXI. - 2014. - №11-12. - P. 65-68 (Scopus).
 3. Фролов С.М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / С.М. Фролов, О.І. Кремень, Д.О. Оголь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –№11(173). – 495 с. – С.393-398 (Scopus).
 4. Frolov S. Improvement of the Institutional and Economic Mechanism of the Region’s Natural Resource Potential Assessment/ V. Samoday, Y. Mashyna// Journal of Environment al Management and Tourism , Summer 2016,Volume YII, Issue 2(14) (SciVerse Scopus).
 5. Frolov S. Foresight technologies in financial provision of small business in Ukraine / V. Strilec, I. Balatskyi// Journal «Problems and Perspectives in Management » , 15(1- 1), 200-209. doi:10.21511/ppm.15(1-1).2017.07 (SciVerse Scopus).
 6. Frolov S. Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle / N. Pedchenko, V. Strilec, M. Kolisnyk, M. Dykha, S. Frolov// Investment Management and Financial Innovations, 15(1), 166-179. (Scopus).
 7. Frolov S. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models / Ya. Kuznichenko, M. Dykha, N. Pavlova, S. Frolov, O. Hryhorash.// Banks and Bank Systems – № 13 (2), 2018. [Scopus].
 8.  Фролов С.М. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства / С. М. Фролов, Р. А. Єремейчук // Економіка розвитку / Харківський національний економічний університет ім.. Семена Кузнеця. – 2013. – №4. – С. 18-23.
 9. Фролов С.М. Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / С.М. Фролов, О.І. Чоботар // Економіка та держава//.-№ 9.-2014-С.6-10.
 10. Фролов С. М. Оцінка сучасного стану та перспективи вдосконалення інвестиційного клімату регіонів України на прикладі Сумської області/ С. М. Фролов, В. Г. Шестопалов, А. В. Говорун // Ж. Вісник Української академії банківської справи". - 2015. - № 1(38). - С.139-147.
 11.  Frolov S. Impact of social and economic development of the international trade by the example of Ukraine/ S. Frolov,О. Savytska, L. Ostapenko// Journal «Public and Municipal Finance», # 3/2016/
 12. Frolov S.Financial mechanism of state land regulation in Ukraine/Nataliya Pedchenko, Nataliya Vygovska// Journal «Accounting and Financial Control», Volume 1, 2017, Issue 1, pp 15-22.
 13. Фролов С. М. Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управління відходами в Україні / С. М. Фролов, О.О.Білопільська // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 14. Фролов С. М. Інструменти прихованого протекціонізму та їх вплив на регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. М. Фролов, О.І.Чоботар // Збірник наукових праць. Проблеми і перспективи розвитку банків-ської системи України. – Суми, 2014.- Випуск 39.– C. 216–225.
 15. Фролов С. М. Фінансовій потенціал регіону:дослідження сутності та аналіз його структури / С. М. Фролов, В. Г. Шестопалов // Збірник наукових праць. Проблеми і перспек-тиви розвитку банків-ської системи України – Суми, 2014.- Випуск 39.– C. 225–233.
 16.  Фролов С. М. Бюджетний менеджмент проектів публічно-приватного партнерства / Фролов С. М. // Вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 2(37). - С.86-88.
 17. Фролов С. М. Удосконалення теоретичних підходів до оцінки ефективності та планування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві / С. М. Фролов, В. Л. Акуленко, О. І. Савицька // Вісник Української академії банківської справи". - 2015. - № 2(39). - С.92-98.
 18. Фролов С. М. Планування витрат діяльності підприємства / С.М.Фролов, Колісник Г.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (Збірник наукових праць),- Випуск 6 (110), Львів – 2014.
 19. Фролов С. М. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу / С. Фролов, О. Савицька // Проблеми економіки, 2016, № 1, С. 282-289.
 20. Frolov S. M. Prospects for the innovative development of information technology in Ukraine during economic crisis / S. Frolov, A. Hovorun, M. Ostapenko // Journal «Innovative Marketing», Volume 13, 2017, Issue #1,pp. 55-60.
 21. Serhiy Frolov, Yana Kuznichenko, Fedir Zhuravka, Mykola Yefimov, Volodymyr Fedchenko Regulatory assessment of the bank market risk: international approaches and Ukrainian practice Banks and Bank Systems,  Volume 13, 2018, Issue #4, pp. 73-84. (SciVerse Scopus)

Професор кафедри (за сумісництвом) - д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

професор Корнєєв МВ фото2007 р. – здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси».
2012 р. – присвоєно вчене звання по кафедрі фінансів.
2016 р. – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України»).
2017 р. – здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Правознавство».
Досвід роботи на приватних підприємствах.
Працює в навчальному закладі з лютого 2017 року.
Викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент».
Сфера наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, фінансовий менеджмент у сфері бізнесу, страховий менеджмент, міжнародний туризм.
Електронна поштаmaxkorneev@ua.fm
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених.
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатський) дисертацій.
Має понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 1. Korneyev M. Current trends in global demographic processes / Sergii Sardak, Maksim Korneyev, Vladimir Dzhyndzhoian, Tatyana Fedotova, Olha Tryfonova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue 1. – P. 48–57.[SCOKorneyev M.  Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects / Maxim Korneyev, Andriy Pylypenko, Oleksandr Popov, Nataliia Shmatko //   Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control Processes. Vol. 4. № 3 ( 100 ) 2019.  P. 22-35. [SCOPUS].

 2. Korneyev M. Selection of parameters for multifactor model in the knowledge economy marketing (country level) // V.S. Bilozubenko, M.V. Korneyev, M. V. Polyakov, G. Y. Shevchenko // Innovative Marketing. 2019. Volume 15, Issue 1. P. 89–99 [SCOPUS].

 3. Korneyev M.  Identification of dependencies between the imbalances of financial resources and investment flows in the eastern European economies / Maxim Korneyev // Public and Municipal Finance. 2019.Volume 8, Issue 1. P. 1–10.

 4. Корнєєв М.ВГлобалізація та її вплив на модернізацію сучасних економічних систем / В.СБілозубенко, Н.О.Небаба, М.В. Корнєєв // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку субєктів національного господарства / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. Дніпро: Журфонд, 2019. С.5–14.

 5. Korneyev М. Тhe influence of disbalances in financial resources movement on national financial systems  / Maksim Korneyev, Sergii Sardak // Economic security in the globalized world economy: Collective monograph / [M. Korneyev, S. Sardak, S.Breus,    Ye. Khaustova, M.Denysenko and other]. Yunona Publishing, New York, United States of America, 2018. P.75−86.

 6. КорнєєвМ.В. Мотиваційне та соціокультурне підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Корнєєв, Н.М. Шматько // Ефективна економіка. 2018. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/23.pdf

 7. Korneyev M. Тransnationalization processes and the place of european oil and gas companies in the modern global economy /   M.Korneyev, I.Maluta, R. Kozak // Актуальні проблеми економіки. 2018. № 11 (209). С. 120–128.

 8. КорнєєвМ.В. Оцінка ефективності структурних трансформацій в процесі організаційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Корнєєв, Н.М. Шматько // Ефективна економіка. 2018. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/13.pdf

 9. Korneyev M. Current trends in global demographic processes / Sergii Sardak, Maksim Korneyev, Vladimir Dzhyndzhoian, Tatyana Fedotova, Olha Tryfonova // Problems and Perspectives in Management. 2018. Volume 16, Issue 1. P. 48–57. [SCOPUS].
 10. Korneyev M. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / Olha Hryhorash, Maxim Korneyev, Yevgeny Leheza, Liliya Zolotukhina, Tetiana Hryhorash //  Investment Management and Financial Innovations. 2018. Volume  15, Issue 1. P. 132–140. [SCOPUS].
 11. Korneyev  M. Global factors which influence the directions of social development /  Sergii Sardak, Maxim Korneyev, Anastasiia Simakhova, Olha Bilskaya // Problems and Perspectives in Management. 2017. №15(3).                P. 323–333. [SCOPUS].
 12. Korneyev M. V. Background of insurance service and strategy for particular customer circles / M. Korneyev, G. Stoianov, A. Grytsenko // Geopolitics Under Globalization. 2017. Vol. 1, Issue 1. P.30–35.
 13. Korneyev M. Formalization of the impact of imbalances in the movement of financial resources on economic growth of countries in Central and Eastern Europe / M. Korneyev, S. Kozmenko //  Accounting and Financial Control. 2017. Vol. 1, Issue 1. P.48–58.
 14. Korneyev M. Methods of transfer risk coverage : insurance strategy background / Maxim Korneyev, German Stoianov, Anton Grytsenko, Vyacheclav Shvaydak  // Економічна та продовольча безпека України. Том 4, Випуск 4. 2016. С. 82–87.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Korneyev M.Desintegration trends in the EU development at the present stage / M. Korneyev, D.Rud-Volha // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ЛЕФ, 2019. C.15−17.
 2. Korneyev M. Öğrencilerin mesleki turizm eğitiminde stajin özellikleri / M. Korneyev,M. Bakırov, S. Önal. // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку: зб. Тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків 29-30 травня 2019р. Х. : ХТЕК КНТЕУ, 2019. С. 26-30.
 3. Korneyev M. Some aspects of the development of trade relations between Ukraine and Turkey / M. Korneyev, A.Kolpina // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : УМСФ, 2019. C. 238−240.
 4. Korneyev MState of foreign trade of Ukraine with the EU countries  / M. Korneyev, М.Kurzova // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : УМСФ, 2018. C.88–90.
 5. Корнєєв М.В. Брендинг як інформаційна технологія в системі вищої освіти / М.В. Корнєєв, О.М. Ятчук, Н.Д.Денисенко // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.193–195
Професор кафедри - д.е.н., професор Козьменко Сергій Миколайович

DSC058251984 р. - Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, інженер-механік.
1991 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.19 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.
1998 р. - доктор економічних наук за спеціальністю 08.02.02 -економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси.
1999 р. - доцент по кафедрі управління та міжнародних економічних відносин.
2001 р. - професор по кафедрі управління та зовнішньоекономічної діяльності.
Нагороди:
Медаль Академії наук України з премією для молодих учених (1993);
Почесна грамота Національного банку України (2001);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2009);
Бронзовий пам'ятний знак "Національний банк України" (2011).
Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», має досвід роботи у видавничій справі, є засновником ТОВ «Консалтингово-видавнича компанії «Ділові перспективи».
Сфера наукових інтересів: фінанси, страхування, стратегічний менеджмент, наукометрія.
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.:
Електронна пошта: kozmenko.uabs@gmail.com, kozmenko@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Oliinyk, V., Kozmenko, O., Wiebe, I., &Kozmenko, S. (2018). Optimal Control over the Process of Innovative Product Diffusion: The Case of Sony Corporation. Economics and Sociology, 11(3), 265-285. doi:10.14254/2071- 789X.2018/11-3/16

   

 2. Kozmenko Serhiy Optimal control over the process of innovative product diffusion: the case of Sony corporatipn // Economics & Sociology, Vol. 11, No.3, 2018. – р. 265-285. (Scopus, WoS (ESCI)
 3. Kozmenko S. The viability of asset price channel implementation to the monetary transmission mechanism of Ukraine/ SerhiyKozmenko,OleksiyPlastun // Investment Management and Financial Innovations. Volume 13, Issue 4, 2016. Р. 59-67 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/7966
 4. Kozmenko S.The impact of monetary policy transparency on inflation: the case of Ukraine / SerhiyKozmenko, TarasSavchenko, AlyonaZakutniaia // Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4, 2016. Р. 82-89 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/8001
 5. Kozmenko S. Peculiarities of identification of systemically important banks and assessment of their impact of the occurrence of economic crisis / SerhiyKozmenko, Inna Belova // Banks and Bank Systems – Volume 10, Issue 3. – 2015 – pp. 39-48 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/6909
 6. Kozmenko S. Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe / SerhiyKozmenko, Inna Belova// Problems and Perspectives in Management International Research Journal - Volume 13, Issue 3, - 2015. – p. 7-17https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/6842
 7. Kozmenko S. Development and application of the monetary rule for the base interest rate of the National Bank of Ukraine / SerhiyKozmenko, TarasSavchenko, YaninaPiontkovska // Banks and Bank Systems – Volume 9, Issue 3 – 2014 – pp. 50-58. https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/5955
 8. Козьменко, С. М. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки [Текст] / С. М. Козьменко, Т. Г. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 4. – С. 54-61.https://www.researchgate.net/publication/306358250_Formuvanna_eksplicitnogo_pravila_monetarnoi_politiki_dla_nacionalnoi_ekonomiki
 9. Kozmenko, S. Development of an explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine [Text] / S. Kozmenko, T. Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journal. – 2013. – № 1. – P. 8–19 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/5002
 10. Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія / [О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д.е.н., проф. О. В. Козьменко] - Суми : Університетська книга, 2012. - 316с. https://www.researchgate.net/publication/306099651_Novi_vektori_rozvitku_strahovogo_rinku_Ukraini
 11. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія [Текст] / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А.Васильєва та ін. – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с. https://www.researchgate.net/publication/277178948_Strahovij_i_perestrahovij_rinki_v_epohu_globalizacii
 12. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку // Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734с. https://www.researchgate.net/publication/305999563_Strategicnij_menedzment_banku

Доцент кафедри - к.е.н. Гордієнко Володимир Олександрович

Гордієнко В

У 1972 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут по спеціальності - інженер-технолог.
У 1984р. захистив дисертацію на звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства. Тема дисертації – «Підвищення ефективності виробничих систем».
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бюджету та казначейської справи.
Стаж науково – педагогічної діяльності загальний 35 років, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 15 років.
З 2004 р. працює доцентом кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії(зараз Університет митної справи та фінансів).
Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ, 2 монографій, 3 колективних монографій. Має 40 наукових статей у фахових вітчизняних і зарубіжних економічних виданнях.
Під керівництвом у 2017 році захищена дисертація Григораш О.В. Тема дисертації – « Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні».
Сфера наукових інтересів: фінансування орієнтоване на результат.
Підвищення кваліфікації:
- фінансове управління Жовтневого району м. Дніпропетровська (10. 03. 2010- 10.05. 2010р);
- семінар «Управління міським бюджетом за програмно - цільовим методом» проведеного у рамках проекту «Реформа місцевих бюджетів України» (навчання у розмірі 80 годин , листопад 2012р.);
- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Управління проектами».- м. Дніпропетровськ, квітень 2013 р;
- навчання у Busines Edukation Allianse з теми « Инновационный менеджмент», квітень 2014р.;
- семінар «Программно - целевые методы в бюджетном менеджменте» (Busines Edukation Allianse, Reg №103660, 24 години, 27.12.14р.).
- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Проектний менеджмент I , 2».- м. Київ, 2017 р.
Основні дисципліни, що викладає: фінанси, програмно - цільовий метод управління фінансами, фінансова безпека держави, глобальна фінансова система, державний фінансовий контроль.

Електронна пошта: vog1814@gmail.comgordienko@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії

 1. Совершенствование бригадных форм организации и стимулирования труда в трубном производстве: монографія / Бельгольский Б.П., Гордиенко В.О.,Егоров В.П., Шифрин Е.И., Козуева Г.А; за наук. ред. к.э.н., Гордиенко В.О. – М: Металлургия, 1989. – 104 с.
 2. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки України: Монографія / В.О. Гордієнко.- Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2012.-200с.
 3. Гордієнко В.О. Програмно – цільовий метод – інструмент побудови сучасної економіки: Монографія / В.О. Гордієнко. - Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2014.-266с.
 4. Розвиток малого підприємництва промислового регіону/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш; за загальною редакцією академіка економічних наук України Н.І. Редіної.– Д. : ДДФА, 2014.С.54- 65.
 5. Mechanissm of Sustainabje devejopment of Economis Systems Formation Collektive monograph – Vol.2.Verlag SWG imex CmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.- Р.32-45.
 6. Інноваційні фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / В.О. Гордієнко, за заг. Ред. Л.М. Савчук,Maria Fic.- Дніпро: Пороги, 2017.-С.209-217.
 7. Банківське кредитування// В.О. Величкін, В.О. Гордієнко, М .В. Тимошенко, Дніпро: Університет митної справи та фінансів, Акцент ПП, 2017.-168с.
 8. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах /Гордієнко В.О.,Григораш О.В.; за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. — С.210- 224.
 9. Agrotrend of Ukraine: realities and prospects: Collektive monograpie-Volume 2, The potential   of modern science.-London, United Kingdom, 2019. -  Р.72-83.

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В.Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття)
 2. Управління інноваційними проектами і програмами; навчальний посібник/Гордієнкл В.О.- Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 116 с.

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. ГордієнкоВ.О.Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – марематичних методів//Вісник Київського національного університет-ту ім.. Т.Г. Шевченка – 2014. - №4 (157). - С. 79-89. [Index Abstracted and Indehed].
 2. The choice of problems for implementation of regional target programs Scientific journal «Economics finance» Agricultural university-Plovdiv Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol.2.-Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,Bulgaria,2014.-270-275.[Index РИНЦ]
 3. The definition of goals , targets and indicators assessment celbova programs.Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- Р.108-113. [Index РИНЦ].
 4. Гордієнко В.О. Декомпозиція мети цільової програми у результативні показники/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір:Збірник наукових праць. -№63.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №107. – С. 93 – 101. [Index Copernicus].
 5. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 10..-С.154-158[Index Copernicus]. –Режим доступу:http: //nauka@global-national.in. ua. [Index Copernicus].
 6. Исторические аспекты внедрения программно-целевой методологии планирования/ В.О. Гордієнко, Е.В. Борвінко //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 13.-С.4-8 –Режим доступу:http: //nauka@global-national. in. ua. [Index Copernicus].
 7. Efficiency of direct foreign investments. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles.- Agenda Publishing house. Goventry, United Kingdom, 2016.- Р.18 -22. [Index РИНЦ].
 8. Корисність іноземних інвестицій/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Економіка та суспільство: Електронне наукове видання Мукачівського державн..університету, 2017.- Вип. 8.-С.33-38. [Index Copernicus].– Режим доступу: www. Economyandsociety. in.ua.[Index Copernicus]
 9. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program/ V. O.Gordiyenko, O. V. Grygorash// Business Inform. – 2017. – №3. – C. 319–324. [Index Copernicus].
 10. ROIC як критерій рентабельності бізнесу / В.О. Гордієнко , Є.О. Дьогтєв // Глобальні та національні проблеми економіки // Глобальні та національні проблеми економіки Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2018.- Вип. 21. -С.4-8.[Index Copernicus].
 11. Оцінка цільової програми запобігання та лікування туберкульозу у Закарпатській області/ В.О. Гордієнко, Е.В. Борвінко// Економіка та суспільство.- 2018.-№16. -Режим доступу до журналу: www. еconomyandsociety. in.ua. Стаття( фах).Index Copernikus.
 12. Україна  як аграрна супердержава / В.О. Гордієнко, Н.І. Шевченко // Інфраструктура ринку.- 2018.-№21.-С. 40-44.- _ Режим доступу до ресурсу:http://www. Market-infr.od.ua/uk/21-2018. Стаття( фах).Index Copernikus.
 13. SWOT-аналіз перспектив розвитку АПК України/ В.О. Гордієнко, Н.І. Шевченко // Науковий погляд:економіка та управління.-2019.-Вип.№1(63).-С.25-33

Основні фахові статті 

 1. Гордієнко В.О. Перерозподіл видатків бюджету між галузями економіки / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії .- 2007.- №2(18) 07.- С.36-43.
 2. Гордієнко В.О. Вплив структури виробництва на доходи державного бюджету/ В.О. Гордієнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць ДНУ.- 2008. - Випуск 235: в 4 т.- Т.Ш.- С.700- 710.
 3. Гордієнко В.О. Упровадження програмно – цільового методу розвитку малого підприємництва у регіоні / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2008. - №1(19)08.- С.78-86.
 4. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки / В.О. Гордієнко //Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2008. - № 1. - С. 140-143.
 5. Гордієнко В.О. Шляхи підвищення ефективності малого підприємництва у регіоні / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш, М.В. Тимошенко // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць ДНУ. - 2009. – Вип. 257 у 7 т. - Т.6. - С. 1529 – 1534.
 6.   Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління місцевими бюджетами за допомогою ПЦМ на прикладі м.Дніпропетровська / В.О. Гордієнко // Вісник ДДФА. Економічні науки: Наук.–теорет. Журнал ДДФА.- 2010.- № 1 (23). – С. 134-139.
 7. Гордієнко В.О. Вдосконалення бюджетних програм, спрямованих на підвищення ефективності малого підприємництва /В.О.Гордієнко, О.В.Григораш // Економіка: проблеми теорії і практики:Збірник наукових праць ДНУ. – 2010. -Вип. 265 в 7 т. - Т.V11. - С.1921 – 1929.
 8. Гордієнко В.О. Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011.-Випуск 18. -С.-470 – 478.
 9. Гордієнко В.О. Використання програмно – цільового методу при плануванні бюджету/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2012. - спецвипуск. – С. 119 -121.
 10.   Гордієнко В.О. Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні / В.О.Гордієнко, М.В. Тимошенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Червень 2011 р., № 4(49), частина 2 серія «Економічні науки». - С.324-329.
 11. Гордієнко В.О. Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць.-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».- 2012. -Випуск 19. -С.311 – 316.
 12. Гордієнко В.О. Впровадження програмно-цільових методів при управлінні місцевими бюджетами / В.О. Гордієнко // Економіка та держава.- 2012.- №8. -С.29-31.
 13. Гордиенко В.О. Применение економико – математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства / В.О.Гордиенко, О.В.Григораш // Современный научный вестник. – 2012.- №12(124). - С.82-89.
 14. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності програми розвитку малого підприємництва / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. .- 2012. -№63.-С.93-101.
 15. Гордієнко В.О. Применение экономико- математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №12(124). - С.82-88.
 16. Гордієнко В.О. Планування показників цільових програм/ В.О. Гордієнко // Економіка та держава. Міжнародний науково - практичний журнал. – 2013.- №5.- С.29-31.
 17. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності цільових программ / В.О. Гордієнко, Е.В. Барвінко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.- 2013.- №1(14). - С.147 – 155.
 18.   Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління за допомогою функціонально – вартісного аналізу/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009.- №2(22). – С. 119 -121.
 19. Гордиенко В.О. Планирования целевых программ c с использованием MS PROJECT /В.О.Гордиенко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №25(164). -С.63-72.
 20. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського. -Миколаїв, 2016.- Вип. 10.-С.154-158.–Режим доступу:http: // nauka@global-national. in. ua.
 21. Гордієнко В.О. Шляхи вдосконалення процесу управління цільовою програмою/В.О.Гордієнко, Е.В. Борвінко // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016, Серія «Економічні науки», Вип.16, Частина 4.-С.59- 63.
 22. Основні навчально-методичні праці
 23. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В. Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття). Рекомендовано Мін. Освіти і науки України (лист №1.11-6198 від 9 липня 2010р.Гордієнко В.О. Фінанси: Навч.-метод. посібн. (частина І) для студентів, які навчаються за освіт.-квал. рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці. ”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –71 с.
 24. Гордієнко В.О. Фінанси: Навч.-метод. посібн. (частина І) для студентів, які навчаються за освіт.-квал. рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці. ”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –71 с.
 25. Гордієнко В.О. Бюджетний менеджмент: Збірник виробн.. ситуацій та ситуаційних вправ для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «спеціаліст» за галуззю знань – 0305 “Економіка та підприємн.” за спеціальн. 7.03050801 “Фінанси і кредит”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –39 с.
 26. Гордієнко В.О. Cвітова фінансова система: Навч.-метод. посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «магістр» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємн.» спец. 8.03050801- Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –95 с.
 27. Гордієнко В.О. Фінансова безпека держави: Навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються освітньо – кваліфікац. рівнем магістра галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво спец. 8.03050801 - Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –99 с.
 28. Чи можливо стати аграрною супердержавою//В.О.Гордієнко// Східна Європа:економіка, бізнес та управління.- 2018.-№5(16).-С.55-60 - Режим доступу до ресурсу:http://www.easterneurope-ebrm.in.ua/16-2018-ukr.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

Доцент кафедри - к.е.н. Дудчик Оксана Юріївна

Дудчик Оксана Юріївна

У 1998 році з відзнакою закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит», кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансам».
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством(тема дисертації «Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі»).
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового та банківського менеджменту.
Автор понад 120 наукових статей, монографії, навчально-методичних посібників, учасник багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів. Наукові статті мають реєстрацію у наукометричних базах РИНЦ (Россия), Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща). У 2004 році отримала грант Агенства США з міжнародного розвитку.
Сфера наукових інтересів: інвестиційні процеси, лізингові відносини, управління необоротними та оборотними активами підприємств.
Дисципліни, що викладає: Інвестування, Інвестиційний аналіз, Фінанси суб’єктів господарювання, Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, Оцінка діяльності суб’єктів підприємництва 

Електронна пошта: OksanaDudchik@i.ua, dudchik@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

 1. Дудчик О.Ю. Особливості інституційних механізмів відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Науковий вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. –Д. : ДДФА, 2013. – №1. – С.184-189
 2. Дудчик О.Ю. Особливості відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА. – 2013. – Вип. 1 (6). – Т. 3. – С. 115–121.
 3. Дудчик О.Ю. Особливості венчурного бізнесу в Україні / О.Ю. Дудчик, Ю.О. Гулейко, К.В. Бережна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №4. – С.18 – 21. (Серія «Економічні науки»).
 4. Дудчик О.Ю. Особливості розвитку фондового ринку України / О.Ю. Дудчик, А.О. Савченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С.1058-1061. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/02_2014.pdf
 5. Дудчик О.Ю. Аналіз капітального інвестування агропромислового комплексу України / О.Ю. Дудчик, Ю.А.Тищенко, І.Ю. Чудік // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С.826-829. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf
 6. Дудчик О.Ю. Дивідендна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.Ю. Дудчик, К.Ю.Зуєнко, А.М. Янчара // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2015. - № 1 (28). – С. 153-155
 7. Дудчик О.Ю. Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні / О.Ю. Дудчик // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова. – 2015. – Т.20. – Вип. 1/2. – С. 152-157.
 8. Дудчик О.Ю. Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України / О.Ю. Дудчик, О.Г. Гайдамашко, В.В. Тихонова // Науковий журнал Економічний форум. – 2016. - №1. – С. 259-268
 9. Дудчик О.Ю. Інвестиційна привабливість України / О.Ю. Дудчик, І.С. Пашикян, А.Г. Соловйова // Економіка та суспільство. – 2016. - №2. – С. 541-548. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/124-dudchik-o-yu-pashikyan-i-s-solovjova-a-g
 10. Дудчик О.Ю. Становлення ринку інтелектуальної власності в Україні / О.Ю. Дудчик, О.М. Зінченко // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – 2017. - № 3/1. - С. 24-27 [IndexCopernicus.].
 11. Дудчик О.Ю. Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій /О.Ю. Дудчик, Г.В. Місілюк, І.О. Лаптєв // Молодий вчений. – 2017. - № 10 (50). – С. 878-881 [РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus]
 12. Дудчик О.Ю. Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств сфери інформації та телекомунікації та формування системи їх забезпечення /О.Ю. Дудчик, Т.І. Грушко // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 1088-1092. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/182.pdf[IndexCopernicus]
 13. Дудчик О.Ю. Вплив кризової ситуації в економіці України на формування доходів і витрат підприємств промислової галузі /О.Ю. Дудчик, Т.О. Охрій // Приазовський економічний вісник. – 2017. - №5. – С. 165-169. - Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/33.pdf
 14. Дудчик О.Ю. Інвестиційна політика в Україні та сучасні можливості інвестування для фізичних осіб /О.Ю. Дудчик, А.І. Журавель, Б.С. Новак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №20. – С.821-824. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-20-2017 [IndexCopernicus]
 15. Дудчик О.Ю. Фінансовий лізинг як інструмент інвестування /О.Ю. Дудчик, О.В. Горідько, В.І. Якімова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2017. - №11. - Режим доступу:   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5901 [IndexCopernicus, ScholarGoogle]
 16. Дудчик О.Ю. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі України / О.Ю. Дудчик, Т.А. Костенко, В.В. Стоколюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. – вип. 25. – ч.1. – С. 89-92 http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/21.pdf [Index Copernicus]
 17. Дудчик О.Ю. Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні / О.Ю. Дудчик, І.О. Матвійчук// Інфраструктура ринку. – 2019. – вип. 31. – С. 631-636 [Index Copernicus]

Монографія:

 1. Дудчик О.Ю. Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі: монографія. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 160 с.

Тези конференцій:

 1. Дудчик О.Ю. Державне фінансування лізингових операцій в аграрному секторі/ О.Ю. Дудчик // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 20-21 травня 2010р. – Д. : ДДФА, 2010. – С.120
 2. Дудчик О.Ю. Розвиток ринку лізингу в Україні/ О.Ю. Дудчик // Наукові засади сталого розвитку економіки: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 червня 2011р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 124-125
 3. Дудчик О.Ю. Деякі організаційні та правові аспекти лізингу/ О.Ю. Дудчик // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. - Дніпропетровськ:  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=162
 4. Дудчик О.Ю. Іноземні інвестиції як фінансові ресурси розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). – Д.: ДДФА, 2013. – С.156-157.
 5. Дудчик О.Ю. Необхідність інвестування у відтворення необоротних активів аграрної галузі/ О.Ю. Дудчик // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : матер. міжнар. наук.-практ.інтернет-конф. (Дніпропетровськ 28.03.2014р.). – Д. : ДДФА, 2014. - С.117-118
 6. Дудчик О.Ю. Міжнародний лізинг як інструмент зовнішньекономічних відносин/ О.Ю. Дудчик // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015). – Львів: ЛЕФ, 2015. - ч.1. – С.27-29.
 7. Дудчик О.Ю. Роль іноземного інвестування для розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Д. : ДДФА, 2015. – С.142-144.
 8. Дудчик О.Ю. Страхування інвестицій в Україні/ О.Ю. Дудчик, В.О. Поплавська // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции (г. Переяслав-Хмельницкий, 24-25 ноября 2015 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – вып. 7, ч.1. – С. 120-122
 9.  Дудчик О.Ю. Інтелектуальні інвестиції /О.Ю. Дудчик, Д.О. Холошня //Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С.148-151
 10. Дудчик О.Ю. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств / О.Ю. Дудчик // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 25-26 грудня 2015р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.1. – С. 99-103
 11. Дудчик О.Ю. Роль металургійної галузі в забезпеченні фінансової безпеки країни/ О.Ю. Дудчик, О.Ю. Малюкін //Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти»: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016р.). –  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 158-160
 12. Дудчик О.Ю. Інвестиційні відносини України з офшорними зонами /О.Ю. Дудчик, В.В. Стаханова// Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.). - Київ : МЦНД, 2016. – С. 13-14
 13. Дудчик О.Ю. Зміцнення фінансового стану підприємства /О.Ю. Дудчик, І.А. Марченко// Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 8-9 грудня 2016 р.).  – Тернопіль: Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – С.85-87
 14. Дудчик О.Ю. Стан капітальних інвестицій в Україні /О.Ю. Дудчик, Ю.С. Савченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика» 11-12 листопада 2016 року – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 109-113
 15. Дудчик О.Ю. Стан фондового ринку України/ О.Ю. Дудчик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». -  УМСФ, Дніпро. – 2017. - С.367-368
 16. Дудчик О.Ю. Інжинірингова діяльність в Україні /О.Ю. Дудчик, І.В. Тихонова, А.В. Сєрова// Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку –Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 29-31
 17. Дудчик О.Ю. Стан інноваційної діяльності в Україні /О.Ю. Дудчик, Є.Д. Меліхова, К.В. Юдіна // Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017 р, м.Відень, Австрія, 2017. – С. 65-69
  Дудчик О.Ю. Ринок факторингу в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку /О.Ю. Дудчик, С.Р. Мороз// Теорія та практика сучасної науки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.). - 2018 - Т.2. – С. 61-66
 18.  Дудчик О.Ю. Ринок факторингу в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку /О.Ю. Дудчик, С.Р. Мороз// Теорія та практика сучасної науки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.). - 2018 - Т.2. – С. 61-66
 19. Дудчик О.Ю. Довіра населення до банків / О.Ю. Дудчик, А.О. Марченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новини науки та прикладні наукові розробки» 28 жовтня 2018 року у м. Львів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. – Т.2. – с. 95-97
 20. Дудчик О.Ю. Основні положення і аналіз особливостей функціонування недержавних пенсійних фондів як інституційних інвесторів в Україні / О.Ю. Дудчик, Т.В. Стельник// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 43-46 с.
 21. Дудчик О.Ю. Сучасний стан та особливості кредитування фізичних осіб в Україні / О.Ю. Дудчик, К.А. Якименко  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новини науки та прикладні наукові розробки» 28 жовтня 2018 року у м. Львів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. – Т.4. – С. 12-15
 22. Дудчик О.Ю. Аналіз доходів та витрат підприємств сільськогосподарської галузі України / О.Ю. Дудчик, О.О. Ярош// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (Львів, 22 грудня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. – Ч. 1. – С. 69-71

Навчально-методичні посібники:

 1. Інвестування:Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / Дудчик О.Ю., Фоміних В.І. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -78с.
 2. Інвестування:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Дудчик О.Ю., Пономарьова О.Б. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -80с.
 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Дудчик О.Ю., Даценко В.В. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -98с.
 4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / Дудчик О.Ю., Шевченко Н.І. Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -112с.
 5. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для слухачів ФПО / Дудчик О.Ю.  - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. -100с.
 6. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для слухачів ФПО / Дудчик О.Ю.  - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. -100с.
 7. Інвестування:Навчально-методичний посібник для  слухачів ФПО / Дудчик О.Ю. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. -61с.
 8. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дудчик О.Ю. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. -77с.
 9. Інвестування: методичні рекомендації для семінарських занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2019 – 17с.
 10. Інвестування: методичні рекомендації для практичних занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2019 – 18с.
 11. Інвестиційний аналіз: методичні рекомендації для практичних занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2019 – 17с.

Доцент кафедри (за сумісництвом) - к.е.н. Даценко Вікторія Володимирівна

Даценко В

2000 р. Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, економіст з фінансів.
2012 р. кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Пенсійне страхування в фінансовій системі держави»).
2013 р., доцент по кафедрі фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії.
Сфера наукових інтересів: процеси управління капіталом підприємств, інвестиційна діяльність.
Працює в навчальному закладі з 2000 року.
Володіння іноземною мовою - англійською.
Усього опубліковано70 наукових та науково-методичних праць. З них 1 монографія, 2 посібника (у співавторстві), 15 наукових статей, 28 тез доповідей на конференціях, 37 робіт навчально-методичного характеру.
Електронна пошта: vikadac1129@gmail.com
Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

    1. Менеджмент соціального страхування: навчпос. з грифом МОН (у спів. з Баранник Л.Б., Заволока Л.О.), 2010.
    2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва навчпос. з грифом МОН (у спів. з Шевченко Н.І., Олійник В.Я.), 2012.
    3. Колективні монографії:

    4. Даценко В.В.  Пенсійне страхування в фінансовій системі держави/ В.В.Даценко, Л.Б. Баранник.: Монографія. К., 2013. – 294с.
    5. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: монографія// за редакцією Л.Б.Баранник, В.Є. Тараненко, В.В. Даценко.- Дніпро: УМСФ, 2019. - 336 с.

Статті у фахових виданнях:

     1.  Даценко В.В. Вплив єдиного соціального внеску на формування Пенсійного фонду України на прикладі Дніпропетровської області/В.В. Даценко, В.Є. Тараненко/ Ефективна економіка – 2013. –№9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     2. Даценко В.В. Функціонування недержавних пенсійних фондів в системі фінансових послуг // Вісник ДДФА. Економічні науки, 2014
     3.  Даценко В.В. Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні з урахуванням досвіду іноземних держав // Ефективна економіка – 2015. –№5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     4. Даценко В.В. Фінансова діагностика діяльності підприємства /В.В. Даценко, А.Г. Гаврилова/ Ефективна економіка – 2015. –№12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     5. Даценко В.В. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку в сучасних економічних умовах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : наук.-теор. журнал. – 2015. – №1 (31). – С. 35-41.
     6. Даценко В.В. Митна безпека як складова економічної безпеки держави /В.В. Даценко/ Ефективна економіка – 2017. –№12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     7. Даценко В.В. Удосконалення митного оподаткування: його вплив на фінансову безпеку держави /В.В. Даценко/ Ефективна економіка – 2018. –№3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Доцент кафедри - к.т.н. Величкін Валерій Олександрович

Величкін Валерій Олександрович

Доцент кафедри - Величкін Валерій Олександрович

·   У 1962 році закінчив  Дніпропетровський державний університет (фізико-технічний факультет) та здобув кваліфікацію інженера  за спеціальністю «Летальні апарати».

У 1967 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Строительная механіка  и прочность летательных аппаратов».                    

У 1969 присуджено науковий ступінь «Кандидат технічних наук» за спеціальністю «Строительная механика и прочность летательных аппаратов» (тема дисертації «Статистическое моделирование поведения и надежности сложных систем»).

У 1975 році присуджено наукове звання «Старший науковий співробітник» за   спеціальністю «Строительная механика  и прочность летательных аппаратов» Атестат виданий Президією АН  СРСР,

У 2016 році   присуджено наукове звання «Доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту»                           

Має досвід  наукової  роботи  в інституті  АН  СРСР, роботи фінансовим менеджером в банківських установах.

Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ризиками, оптимальне управління  фінансами складних  систем (банк, господарська кампанія), розробка  технологічних карт фінансових та виробничих оперичкінацій.. 

·   Дисципліни, що викладає - Фінансове планування діяльності суб’єктів господарювання, Фінансовий інжиніринг, Автоматизація управління фінансами підприємства, Фінанси, Оцінка бізнесу.
Електронна пошта: AriyZoroastr@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові роботи:

     1. Величкін В.О. Економічна безпека України: валютна складова та ії зміцнення засобами грошово-кредитної політики / В.О.Величкін , І.В.Дем’яненко.- Вісник ДДФА. - 2012, №1(27). – С.17-28. (Сер.: Економічні науки).
     2. Величкін В.О. Банківське кредитування: монографія\В.О.Величкін, В.О.Гордієнко, М.В.Тимошенко.-Дніпро, УМСФ,-Вид.ПП «Акцент», 2017.-166с.
     3. Величкін В.О., Бабенко Е.А.Cоціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.79-(Сер.Економіка)
     4. Velychkin V.O., Voschina M.O. Сurrency system of Ukraine and stages of  her   development. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.184-194(Сер.Економіка)
     5. Velychkin V.O., Morenko  M.O. Аnalysis of the current state of venture ISI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment Вісник  АМСУ – 2015 – № 2 – С.24-33. (Сер.: Економіка).
     6. Величкін В.О. Столпак А.И. Управління формуванням ресурсної бази  банку в умовах  макро- та мікроекономіки // Економічни форум, вид.Луцький національний технічний університет, №3, 2015. -С.362-367 Журнал входить у науково - метричні бази Ulrich'sPeriodicalsDirectory(США), РІНЦ(Росія), IndexCopernicus (Польща)
     7. Величкін В.О., Щирий Г.Л. Причини світової економічної кризи//«Економіка.Управлін-ня. Іновації», вид. Житомирського національного університету, вип.№2(12), 2014. -с.90-99
     8. Величкін В..О., Дем»яненко С.В. Механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на фінансовому ринку та його ризики//Формування ринкових відносин в Україні: Вид. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічно-го розвитку і торгівлі, №5(156), 2014. - С.17-21.

Навчальні методичні праці:

 1. Банківське регулювання та нагляд: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 240с
 2. Безпека фінансово-кредитних установ:навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціаль- ності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 150с.

 3. Фінансовий менеджмент у банку: навчально-методичний посібник  для студентів, які навчаються за  ОКР “магістр” галузі знань 0305 - Економіка та підприєм-ництво  спеціальності 8.03050802- Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-177с.

 4. Валютні операції в банку і контроль: навчально-методичний посібник для студентів,  які навчаються за ОКР “магістр”  галузі  знань 0305 – Економіка тапідприємництво   спеці- альністі  8.03050802 – Банківська  справа –Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-145с.

 5. Проектне фінансування: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” галузі знань 0305 Економіка та підприєм-ництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.- Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014-215с

 6. Аналіз діяльності комерційного банку:опорний конспект лекцій для студентів  всіх форм  навчання, які навчаються за ОКР «спеціаліст» за галуззю знань 0305 «Економіка та  підприєм-ництво» за спеціальністю  7.03050801  «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012-72.с

 7. Банківська  система:Навчально-методичний посібник для  слухачів ЦПО, які навчаютьсяза ОКР «спеціаліст» у галузі знань 0305 «Економіка та підпри-ємництво»  спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013.-150с

 8. Кредитування і контроль: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчан-ня, які навчаються з напряму 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа»,  ОКР – магістр.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.=120с

 9. Міжнародні розрахунки і валютні операції:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, у галузі знань  0305  «Економіка та   підпри- ємництво» за  напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-146с.

 10. Центральний банк і грошово-кредитна політика:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, які  навчаються  за галуззю знань 0305 «Економіка та  підпри- ємництво» за напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит»-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-155с.

Тези конференцій:

 1. Величкін В.О. Бабенко Е.А.Монетаризм та кейнсианство:теоретический аспект//«Перспективныенаучныеисследова-ния- 2014»/Материалимеждународной НПК , Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 2014.-96 стр. - с.16-21.
 2. ВеличінВ.О.Форфейтинг  як ефективний інструмент  кредитування зовнішньоекономічної  діяльності підприємств//«Научнаямысль информационноговека – 2015»,Материалы XIМеждународной НПК, 07.03-15.03.2015.- Вид:Spzo.o. “NaukaIstudia”,(Przemysl, Польща).-2015.-72с-С.21-25.
 3. VelychkinV.O., Selesnjova O/I Creditrisk-menegmentofbanks//Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, 22 квітня 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-С.117-118
 4. VelychkinV.ODollarizationofeconomyasbasicthreatofcurrencysafetyofcountry//Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти:Міжнародна науково-практична конференція, 25 листопада 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-Том 2, С.130-131
 5. Величкін В.О., Кабак О.І. Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємства з метою підвищення прибутковості підприємства //Вітчизняна наука на зламі епох, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХІХ Всеукраїнської НПК, 26 січня 2017 року.-Переяслав-Хмельниць-кий,2017.-С.29-32.
 6. VelychkinV.O., KaschanO.IТhecreditpoliticsasbasisofsafetyofbank//Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України:  матеріали Міжнародної  НПК молодих  учених.-Дніпро  :УМСФ, 2017.-С.386,387
 7. Величкін В.О. University is a complex dynamic financial and economic system with a trust function of profit «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі освіти».Cб.матер.МНПК- 20 квітня 2018 р.,УМСФ, м.Дніпро.-2018.-С.123-126.
 8. Величкін В.О. Рrospects for factoring in Ukraine «Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття», Сб.матер. МНПК, Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, м.Чернівці.- 10 квітня 2018р.- С.92-94
 9. Величкін В.О., Яренчак М.В. Іinflation: essence and reasons of the economic  phenomenon. inflation is in Ukraine.Міжнародна науково-практична конференція « управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції » 23 листопада 2018 р., УМСФ, С.125-126
 10. Величкін В.О., Лобач Ю.С. Вecoming and development of  financial market  in Ukraine. Міжнародна науково-практична конференція « Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції » 23 листопада 2018 р., УМСФ, С.127-128
 11. Величкін В.О., Голубєв М.В., Гуцюк К.А. А contents, a sense and a basic tasks   of dividend politics Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», листопад 2018.-Переяслав-Хмельницький.-2018, С.245-252

Доцент кафедри - к.н.держ.упр.Серьогін Сергій Сергійович


Серьогін СУ 2003 році закінчив магістратуру Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію керівник проектів та програм.
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації – «Механізм попередження та протидії корупції в органах публічної влади України»»
Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – понад 5 років.
З 2011 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.
З 2011 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри.
Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників з Грифом МОНу. Має 20 наукових статей у фахових вітчизняних виданнях.
Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні, ефективність використання коштів державного бюджету, антикорупційна політика держави.
Проходив підвищення кваліфікації, а саме:
2013 р. у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області,
2015 р. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Основні дисципліни, що викладає: фінанси, управління фінансовими ризиками.
Електронна пошта: sereginss@bigmir.net, serogin@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 2. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с.

Фахові статті

 1. Серьогін С.С. Професійна компетентність керівних кадрів державної служби / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Вип. 3 (18). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.210-218.
 2. Серьогін С.С. Теоретичні аспекти дослідження феномену корупції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.27-28. - 2016, С.99 – 104.
 3. Серьогін С.С. Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.30-31. - 2016, С.87-96.

Тези конференцій

 1. Серьогін С.С. Механізми протидії та обмеження корупції в органах публічної влади / С.С. Серьогін // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації: матеріали наук.-прак. конф., Дніпропетровск, 11-12 листопада 2011 р. / за заг. ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 315 с. – С.107-109.
 2. Серьогін С.С. Організаційні засади протидії корупції / С.С. Серьогін // Державна служба в контексті адміністративної реформи: кр.стіл.- , Дніпропетровськ, 20 травня 2011 р. / Д.: АМСУ, 2011..
 3. Серьогін С.С. Профілі професійної компетенції лідера державної служби як засіб протидії корупції / С.С. Серьогін // Фінансове забезпечення соціально- економічного розвитку суспільства : тези Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. Аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2012.- 220 с. – С. 179-181.
 4. Серьогін С.С. Фінансовий контроль, як складова місцевих фінансів / С.С. Серьогін // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 540 с. – С. 98-100.
 5. Серьогін С.С. Роль керівників в системі стимулювання персоналу / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління: матеріали наук.-практ.конф. за міжнар.участю, м. Дніпропетровськ, 22 лист. 2013 / за заг. ред.. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 163 – 166
 6. Серьогін С.С. Запобігання корупції в державній службі / С.С. Серьогін / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С.189 – 191.
 7. Серьогін С.С. Фінансові механізми збереження і розвитку науково – технічного потенціалу України / С.С.Серьогін / Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С.77 - 79. 
 8. . Серьогін С. Прогнозні оцінки інноваційного розвитку України  / С.С. Серьогін/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: тези Наук. Практ. конференції (Київ, 22 червня 2016 р.). – Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016.- С.110-112.

Навчально-методичні праці

 1. Серьогін С.С. Менеджмент соціального страхування: – методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 28 с.
 2. Серьогін С.С. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для студентів центру заочного навчання та дистанційної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 111 с.
 3. Серьогін С.С. Муніципальний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівнем «магістр», за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» (спеціалізація «Бюджет і фінанси», «Економіка») за напрямом підготовки 8.150000 «Державне управління». – Д. :, ДДФА, 2011. – 91 с.
 4. Серьогін С.С., Даценко В.В. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для екстернів центру післядипломної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 75 с.
 5. Серьогін С.С. Формування та реалізація державної політики у сфері запобігання і протидії корупції:Практичний посіб./авт..кол.: С.М. Серьогін (кер.авт.кол.), В.В. Баштаник, Н.А. Липовська, С.С.Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 256 с.
 6. Серьогін С.С. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 7. Серьогін С.С. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

Доцент кафедри - к.е.н. Терещенко Тетяна Євгенівна

Терещенко Тетяна Євгеніївна

У 1984 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію економіст-математик.
У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія. Тема дисертації – «Розвиток суспільного виробництва в умовах науково-технічного прогресу». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
Працює у навчальному закладіз 1986 року. Має 18-річний досвід організаційно-управлінської діяльності у навчальному закладі.
У 1992 році – призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи Дніпропетровського державного фінансово-економічного коледжу (у 1998 році фінансово-економічний коледж перетворений у Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, а з 2004 року – у Дніпропетровську державну фінансову академію). Відповідно протягом 12 років обіймала посади проректора з навчальної роботи та проректора з науково-педагогічної роботи вищого навчального закладу.
З 2007 по 2010 рік виконувала обов’язки заступника голови Науково-методичної ради вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України. У 2006-2012 рр. працювала у складі підкомісії зфінансів і кредиту Науково-методичної ради з економіки і підприємництва МОН України.
Протягом 2008-2009 рр. пройшла теоретичну та практичну підготовку за курсом «Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю» та з 2010 по 2015 рр. виконувала у навчальному закладі обов’язки представника ректора з якості за сертифікованою системою управління якістю стосовно послуг у сфері освіти.

Особливі нагороди:

Почесна грамота Міністерства фінансів України (2006 р.), Подяка Міністра фінансів України (2007 р.), Подяка Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2008 р.), Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток регіону, сумлінну працю, високий професіоналізм (2015 р.), Подяка ректора Університету за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету (2016 р.), Подяка Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, досягнення значних успіхів у науці (2017 р.)


Сфера наукових інтересів:організація та удосконалення страхового менеджменту, управління фінансами страхових організацій. Здійснює наукове консультування страхових компаній. Активно керує науковою діяльністю студентів-магістрів, є керівником призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (Сук М. - ІІІ місце, 2018 р.); науковий керівник  призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації  «Страхування» (Алексєєва Л.О. – ІІ місце, 2019 р.).

 
Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності, Історія фінансової думки, Оцінка бізнесу

Електронна пошта: TereschenkoTE@gmail.com, tereschenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

Має 130 публікацій, з них 62 – наукового та 68 – науково-методичного та навчально-методичного характеру. Є автором та співавтором ряду методичних видань для викладачів вищого навчального закладу, співавтором навчального посібника з Грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці

     1. Терещенко Т.Е. Проблеми удосконалення системи страхування // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки. – Львів: ЛДФА. – 2010. - № 19. - С. 121 – 128.
     2. Терещенко Т.Є. Управління якістю страхової послуги // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький. - 2011. – № 3. – Т.1. – С.75-78.
     3. Терещенко Т.Є. Соціально-економічний зміст і значення страхування відповідальності, його місце у системі страхування // Вісник ДДФА: Економічні науки: Наук.-теорет. журнал. – Дніпропетровськ: ДДФА. – 2011. - № 1 (25). - С. 49 – 55.
     4. Заволока Л.О., Пономарьова О.Б., Терещенко Т.Є., Шило Л.А. Страхування: Навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 257с.
     5. Терещенко Т.Е. Страховой маркетинг: Учебное пособиев схемах, таблицах, комментариях – Днепропетровск: ДГФА, 2014. – 249 с.
     6. Терещенко Т.Є., Моїсеєнко І.В. Зарубіжний досвід фінансового регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». - 2016. - Випуск 29/1. – С. 304 – 311.[International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI)].
     7. Терещенко Т.Є. Методологічні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2017. - № 12. – С. 22-25. [Index Copernicus].
     8. Терещенко Т.Є. Фінансовий контролінг у системі управління страховою компанією / Т.Є. Терещенко, М.О. Журавель, М.О. Гуменюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. – С. 584-588 [Index Copernicus].
     9. Терещенко Т.Є. Використання рейтингового методу для оцінки ризиків страхових компаній / Т.Є. Терещенко, І.С. Пашикян // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2018. - № 1/3. - С. 29-33. [Index Copernicus].
     10. Терещенко Т.Є. Формування оптимального страхового портфеля страхової організації [Електронний ресурс] / Т.Є. Терещенко, Д.М. Шутова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - №2. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/2018/2/3349.
     11. Терещенко Т.Є. Використання сучасних методів управління якістю як пріоритетний напрям розвитку вітчизняної вищої школи // Матеріали науково-практ. конф.  20 квітня 2018 р. «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 173-176.
     12. 2.   Терещенко Т.Є. Страхування цивільно-правової відповідальності та чинники його розвитку в Україні / Т.Є. Терещенко, М.О. Самокиш // Економіка і суспільство. - 2018. - №19. – С. 1175 – 1181. [Index Copernicus].
     13. Терещенко Т.Є. Проблеми формування фінансового потенціалу розвитку страхових компаній / Т.Є. Терещенко, М.Т. Сук // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2019. - №1. - С. 4-7. [Index Copernicus].
     14. Терещенко Т.Є. Особливості розвитку ринку автокаско в Україні / Т.Є. Терещенко, Є.О. Колесник // Інфраструктура ринку. - 2019. - № 31. - С. 644-650. [Index Copernicus]
     15. Терещенко Т.Є. Проблеми страхування майна громадян і шляхи його вдосконалення / Т.Є. Терещенко, І.С. Сіліна // Приазовський економічний вісник. -2019. - № 3 (14). - С. 398-404.
     16. Терещенко Т. Є. Аналіз рівня довіри населення до страхових послуг в Україні [Електронний ресурс] / Т.Є.  Терещенко, О.С. Карпушкіна, Л.О. Клокова // Ефективна економіка. - 2019. - № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7148 [Index Copernicus].
     17. Tereshchenko T. OUTSOURCING IN SALES OF INSURANCE PRODUCTS AND EVALUATION OF THE RELEVANT RISKS OF THE INSURANCE/ IІI  International Scientific Conference Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings, April 26th, 2019. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 123-126 р.
     18. Tereshchenko T. Forecasting the financial ensuring of development the insurance company of the basis of cost concept management by the insurer / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / Higher School of Social and Economic. - Przeworsk: WSSG, 2019. - Vol. 2 – 237-255 р.

Доцент кафедри - к.е.н. Туболець Ірина Іванівна

Туболець Ірина Іванівна

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет « Запорізький інститут державного та муніципального управління», отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Дніпропетровський державний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів».

Доцент, 2012 рік, кафедра фінансів підприємств та банківської справи.

Має досвід роботи на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: сфера діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність.

Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н. р.: «Управління корпоративними фінансами», «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», «Антикризове фінансове управління», « Корпоративні фінанси».

Електронна пошта: irina.tubolec@gmail.com, tubolets@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Колективні монографії:

 1. Туболець І.І. Управление фінансово – экономической безопасностью предприятия: сущность и механизм обеспечения. Економічні, управлінські, правові та інформаційно – технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за аг. Ред.. Л.М. Савчук, М. Фіц, - Дніпро: Герда, 2016.-С. 186-193.
 2. Туболець І.І. Методичні аспекти оцінки маркетингового потенціалу підприємств. Інноваційна діяльність та економічна діяльність підприємств: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук, Daniel Fic. - Дніпро: Пороги, 2017.-С. 359-368.
 3. Туболець І.І Напрями реалізації грошово-кредитної політики України: зовнішнє та внутрішнє макроекономічне середовище Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 102-109.

Фахові статті

 1. Туболець І.І. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]/І.І. Туболець // Державне управління: удосконалення та розвиток.- 2010.- № 12.- Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua
 2. Туболець І.І. Політика стягнення дебіторської заборгованості[Електронний ресурс]/І.І. Туболець // Ефективна економіка. – 2010. - № 12. – Режим доступу до журналу: http:// www.economy.nayka.com.ua
 3. Туболець І.І. Контролінг як експертно-аналітична функція управління підприємством у сучасних умовах/ Агросвіт науково-практичний журнал №24 грудень 2010.-С.44-46.
 4. Туболець І.І. Механізми та інструменти муніципального фінансового контролю/ Науково – методичний журнал. - Т.147. Вип. 135. Державне управління. -. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2010.- С.145-150.-
 5. Туболець І.І. Фінансово - інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва/ Інвестиції: практика та досвід.- 2011.- №3. С.12 – 15.
 6. Туболець І.І., Даценко В.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні/ Ефективна економіка. – 2012. - № 3. – Режим доступу до журналу: http:// www. economy. nayka. com.ua
 7. Туболець І.І., ДемчукН.І. Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства/ Інвестиції: практика та досвід.- 2012.- № 5. С.39 – 44.
 8. Туболець І.І., ДемчукН.І. Теоретичні аспекти комплексного аналізу фінансової звітності підприємства/ Агросвіт науково-практичний журнал № 4 лютий 2012.-С.44-48.
 9. Туболець І.І., Фоміних В.І. Фінансові ресурси як важливий чинник вибору моделі та стратегії розвитку інноваційного підприємства/ Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Вип.1(6).-Т.1-Полтава:ПДАА.-2013.-С268-274
 10. Туболець І.І., Фоміних В.І. Теоретичні підходи до визначення інвестиційної діяльності в Україні/ Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Спецвипуск-Полтава:ПДАА.-2013.-С287-292
 11. Туболець І.І. Регулювання інноваційно - інвестиційних процесів у регіоні/ Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка», Випуск 1 2014.- С.199-207.
 12. Туболець І.І. Інвестиції як фактор економічного зростання країни// Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія « Економіка», Випуск 1 - 2, 2015.- С.159-164.
 13. Туболець І.І. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням світового досвіду// Агросвіт науково – практичний журнал № 5 березень, 2016.- С.23-27.
 14. Туболець І.І. Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи// Економіка та держава №5, 2016. – С. 65-66.
 15. Туболець І.І., Демчук Н.І. Економічна безпека та ризики сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Економічні науки», випуск 19 ч.1, 2016. – С.79-83.
 16. Туболець І.І.Інноваційна діяльність як важливий фактор конкурентоспроможності країни//Економіка та суспільство. - 2018.- №14.- Режим доступу до журналу:http //www.economyandsociety.in.ua
 17. Туболець І.І, Ткаліч О.В. Глобалізація міжнародних фінансових ринків// Науковий вісник Івано - Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.-2019.-№ 1(19).-С.133-141.
 18. Туболець І.І, Дацій О.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства// Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 5–9.
 19. Туболець І.І, Дацій О.І.,Шевченко Н.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні// Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2019
 20. Туболець І.І, М. В. Гаман Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю туристичних підприємств// Агросвіт №15, 2019. – С. 20-24.

Тези конференцій

 1. Туболець І.І. Форми фінансово- правового регулювання в Україні/ Матеріали І V регіональної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Придніпров’я».-Т.1- Дніпропетровськ:ДДАУ, 2010.- С.19-20
 2. Туболець І.І., Туболець К.Г. Джерела формування коштів підприємства для реалізації інвестиційних проектів/ Науково- практична інтернет конференція «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія»ДДФА 20-21 травня 2010.- С.209-210
 3. Туболець І.І. Державний фінансовий контроль на регіональному та місцевому рівні//Стратегія розвитку фінансово – економічних та соціальних відносин; регіональний аспект: матеріали III симпозіуму; Міністерство фінансів України; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. - Харків: ХIФ УДУФМТ, 2010. - С.187-188.
 4. Туболець І.І. Концепція вдосконалення податкової системи України в умовах сучасного розвитку//Розвиток легкої промисловості в умовах активізації євро інтеграційних процесів// Матеріали між нар. Наук. – практ. конф., м. Київ, 29 жовтня 2010р. – К. : РВПС України НАН України, 2010.- С. 152-154.
 5. Туболець І.І. Інвестиційні ознаки комерційних банків та їх групування/ Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції 25 листопада 2011 р./ за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ,2011.- С.143-145.
 6. Туболець І.І. Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово – господарської діяльності підприємства/ Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції « Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня2011р.- Умань: Видавець «Сочінський», 2011 – Ч.2.- С.170-172.
 7. Туболець І.І. Система управління інвестиційною діяльністю в соціально-економічному розвитку України/ Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Научное пространство Европы - 2012». Прага – С.53-55.
 8. Туболець І.І. Економічна мета банківських інвестицій// Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 255-257.
 9. Туболець І.І., Панько В.О.Значення іноземних кредитів для економічного розвитку України/ ХV Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України», Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 415-417.
 10. Туболець І.І. Роль держави у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності підприємств України/ Матеріали 3 міжнар. наук.-практ. конф. “Дни науки” – 2013. Том 9. Економіка. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 58 – 60.
 11. Туболець І.І. Фінансові ресурси як основа розвитку інноваційного підприємства/ Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук.-прак.інтернет-конф.( Дніпропетровськ 27-29 березня 2013 р). -.Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.199-201.
 12. Туболець І.І. Упpавління та peгулювання іннoваційнo-інвeстиційнoгo poзвитку кpаїни та регіонів/ Матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф.«Сучасні тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»,Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи– Т2. – (Дніпропетровськ 19.11.2013-20.11.2013):– Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. – С.43-46.
 13. Туболець І.І. Фактори інноваційно-інвестиційної діяльності підприємницьких структур/ Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпропетровськ 28.03.2014р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - с.149-151
 14. Туболець І.І. Використання інноваційного потенціалу як необхідної складової створення інноваційної моделі економіки регіону/ Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку матеріали ІІ міжвузівської наук.-практ. конф. – Т1. – Дніпропетровськ, 20.10.2014: тези доповідей. – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – С. 118-119.
 15. Туболець І.І. Формування та використання фінансових ресурсів сучасних підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища/ Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2015 року).-Дніпропетровськ ДДФА,2015. -С.281 -283.
 16. Туболець І.І., Михайличенко М.М. Фінансове планування на підприємстві:проблеми та перспективи// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 3.- С. 47 -49.
 17. Туболець І.І., Профатило С.О. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 3.- С. 65 -67.
 18. Туболець І.І., Новікова А.В. Джерела формування інвестиційних ресурсів// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 2.- С. 13 -16.
 19. Туболець І.І. Визначення сутності інноваційних процесів як основи економічного зростання країни // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції “ Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку “ - Дніпропетровськ: ДДАЕУ- 2015. С. 56 -58.
 20. Туболець І.І.,Поплавская В.О. Грінмейл як загроза для економічної безпеки корпорацій//Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 9(17), ч. 5 – С.63-66
 21. Туболець І.І. Забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти". – УМСФ, Дніпро:. -2016, С.197-198. http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p1820
 22. Туболець І.І.,Животун А.М. Бенчмаркінг як напрям пошуку конкурентних переваг// «Проблеми та перспективи розвитку підприємства»: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ.-Т.2.- С. 146 -148.
 23. Туболець І.І. Ступак Г.О. «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика» // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції – Аналітичний центр « Нова економіка» м. .Київ - 2016 р Ч.ІІ-С.78-80.
 24. Туболець І.І. Інноваційна діяльність як важливе джерело формування конкурентних переваг підприємства // Міжнародна науково-практична конференція “ Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях “. - Університет митної справи та фінансів, Дніпро – 2017.-С.433-434. 
 25. Туболець І.І, Величко Р.О.Антикризова політика держави// Розвиток підприємництва, бухгалтерського обліку та фінансів в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції ( М. Київ, 10 -11 листопада 2017 р.). – К.: ГО « Київський економічний науковий центр», 2017. – Ч.1.-С.21 -23.
 26. Туболець І.І, Вербицька К.С. Антикризове управління на сільськогосподарських підприємствах// Розвиток підприємництва, бухгалтерського обліку та фінансів в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції ( М. Київ, 10 -11 листопада 2017 р.). – К.: ГО « Київський економічний науковий центр», 2017. – Ч.1.-С.87 -89.
 27. Туболець І.І, Філімонова Д.А. Роль та зміст менеджменту санації підприємства// Економічне зростання як складова ресурсного забезпечення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17–18 листопада 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – С 58 -59.
 28. Туболець І.І, Качан А.В. Фінансовий лізинг як ефективний механізм розвитку підприємств України// Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р. Частина 2.- ДДАЕУ, 2018.- С.58-60.
 29. Туболець І.І, Мостова Ю.Б. Шляхи підвищення прибутковості малих підприємств України// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.79-83.
 30. Туболець І.І, Письменний М. І. Проблеми забезпечення підприємств фінансовими ресурсами// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.83-86.
 31. Туболець І.І, Булигіна Д. О, Джерела фінансування оборотних активів на малих підприємствах України// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.117-120.
 32. Туболець І.І, Алєксєєва Л.О. Діагностика в антикризовому управлінні підприємством// Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С.7-8.
 33. Туболець І.І, Тихонова І.В. Реструктуризація як засіб подолання кризового стану підприємства та підвищення ефективності його функціонування// Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища: тези Інтернет – конференції (15 листопада 2018р.)- Житомир,2018.- С.66-68.
 34. Туболець І.І, Пеня К.В. Оцінка легкості ведення бізнесу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки// Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища: тези Інтернет – конференції (15 листопада 2018р.)- Житомир,2018.-С.144-146.
 35. Туболець І.І, Таран О. В. Форми регулювання банківської діяльності для забезпечення банківської безпеки як складової частини фінансової безпеки держави// Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.184-185.
 36. Туболець І.І, Якимова В.І. Антикризове управління людським капіталом як пріоритетним ресурсом соціально-економічного розвитку// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 33)" /Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). –Частина 2. – Тернопіль. – 2018. –С. 50-51.
 37. Туболець І.І, Полійчук М.В. Інноваційна діяльність в системі антикризового фінансового управління // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 59-61.
 38. Туболець І.І, Журавель А.І. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національнийуніверситет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,2018. – С. 127-130.
 39. Туболець І.І, Фуга А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С 66-67.
 40. Туболець І.І Необхідність раціонального залучення та використання інвестицій// Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-17 травня 2019 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв , 2019. – С.410-413.
 41. Туболець І.І, Клокова Л.О. Cучасний стан корпоративного сектора й корпоративних відносин в Україні// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 40)" /Збірник тез доповідей: випуск 40 (м. Тернопіль, 9 липня 2019 р.). –Тернопіль. – 2019. – С.68-69.

  Доцент кафедри (за сумісництвом) - к.е.н. Шевченко Наталія Іванівна 

  Shevchenko

  1988 р. -  Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва;

  2011 р. - Кандидат наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління»(тема дисертації «Розвиток державної інвестиційної політики України»);

  2012 р. – Доцент по кафедрі фінансів та державного управління ;

  Працює в навчальному закладі з 2001 року. 

  Член спеціалізованої вченої ради  К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»

  Сфера наукових інтересів: фінанси, інвестиційна діяльність, фінансове забезпечення діяльності підприємства.

  Дисципліни, що викладає: фінанси підприємств, фінанси суб’єктів господарювання

  Електронна пошта:nshevni@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці:

  Має понад 95 наукових публікацій, них 35 статей у фахових виданнях та більш ніж 20 навчально-методичних праць фінансового спрямування, у тому числі  навчальний посібник з грифом МОН, 2 монографії. 

  1. Шевченко Н.І. Інвестиційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №23. –С.93-96.
  2. Шевченко Н.І. Сучасні інструменти державної інвестиційної політики / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №24. –С.66-70.
  3. Шевченко Н.І., Даценко В.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н.І.Шевченко, В.В.Даценко // Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / №1, 2012 р., С.3-7.
  4. Шевченко Н.І., Куліченко В.О. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан, проблематика, напрямки реформування / Н.І.Шевченко, В.О.Куліченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / [Електронний ресурс]/ - 2012.- №1.- Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua .
  5. Даценко В.В., Шевченко Н.І. Гарантування фінансової безпеки держави в умовах глобалізації / В.В.Даценко, Н.І.Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / - 2012. - №5. - [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua.
  6. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Ефективна економіка. – 2013. №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361.Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка». Випуск 1–2/2015. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління. – 2015. – С.96–110. – Режим доступу: http://visnyk.amu.edu.ua/images/NV_ECONOMIKA_1-2_2015.pdf
  7. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів. - Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 6 – С.80-83. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5214&i=16
  8. Шевченко Н. І. Особливості фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України в період системної кризи. - Ефективна економіка. – 2016. №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5132

  Старший викладач кафедри - Григораш Тетяна Федорівна

  Григораш Тетяна Федорівна

  1980 р. – Дніпропетровський ордена Трудового прапора металургійний інститут, інженер-економіст.
  Стаж педагогічної роботи – 38 років, у тому числі стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років.
  Працює в навчальному закладі з лютого 1992 року.
  У поточному році викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Ринок фінансових послуг».
  Сфера наукових інтересів: стратегічний фінансовий менеджмент, теорія обмежень.
  Електронна пошта: tat.grygorash@gmail.com.
  Має 175 наукових та науково-методичну роботу: у т.ч. 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН (у співавторстві) («Управління корпоративними фінансами» та «Системи соціального страхування зарубіжних країн»), 71 наукову статтю та тези (у т.ч. 1 статтю у журналі, що індексується у базі Scopus), 88 робіт навчально-методичного та науково-методичного характеру.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Навчально-методичні посібники:

      1. Дєєва Н.М., Олійник В.Я , Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. Управління корпоративними фінансами: Навч. Посібник з грифом МОН - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
      2. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навч. Посібник з грифом МОН. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

  У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

      1. Hryhorash T. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations – № 15(1), 2018. - С. 132-140 [Scopus].
      2. О. Grygorash, Т. Grygorash. Small business activity in the context of local budget revenues: монографія // Global problems of national economics development (2018). Kraków: Drukarnia Unidruk. 273. P. 184-196.
      3. Григораш Т. Ф. Облігації як інструмент залучення грошових ресурсів / Т. Ф. Григораш, О. С. Мягков, Г. Ю. Воєводський // Приазовський економічний вісник – 2019. - №3 (14) . – С. 362-368.
      4. Григораш Т. Ф. Актуальні проблеми грошово-кредитного ринку України / Т. Ф. Григораш, В. К. Фоменко, А. О. Пушечнікова // Інфраструктура ринку – 2019. - №31 . – С. 99-103.
      5. Григораш Т. Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т. Ф. Григораш, О. М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2017. - №5. – С. 35- 39.
      6. Григораш Т. Ф. Вартість позикових коштів для підприємств України: недоліки та перспективи / Т. Ф. Григораш, М. О. Журавель, В. В. Стаханова // Науково-практичний журнал: Регіональна економіка та управління. – 2017. - № 2 (15). – С. 15-29.
      7. Григораш Т. Ф. Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі / Т. Ф. Григораш // Бізнес Інформ. - 2016. - №11. - С. 281-286.
      8. Григораш Т. Ф. Інтелектуальний капітал: його сутність та вплив на розвиток підприємства / Т. Ф. Григораш, В. В. Задорожна // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2016. - №4/2. – С. 57 – 59.
      9. Григораш Т.Ф. Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. 2016. - №2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4793&p=1.
      10. Григораш Т.Ф., Савченко А.О., Вовкодав М.С. Сутність оборотних коштів підприємства та джерела їх формування // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Перспектива. – 2014. – С. 118 – 122.
      11. Григораш Т.Ф., Сокальська Є.С., Шабала А.В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2014. - №10 (13), Частина І. – С. 59 – 61.

   

  Старший викладач кафедри - Заволока Лариса Олександрівна

  Заволока Лариса Олександрівна

  У 1986 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Економіка праці».
  Має практичний досвід роботи за фахом.
  Працює в навчальному закладі з вересня 1986 року.
  Сфера наукових інтересів: удосконалення менеджменту у страховій діяльності.
  Має досвід організаційно-управлінської діяльності. З 2000 року виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи на громадських засадах.
  Особливі нагороди: 1.Диплом ІІІ обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книгу «Банківські операції: опорні схеми» яка посіла 3 місце у номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні» (м. Дніпропетровськ, 2001). 2. Диплом V обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книги «Страхування» та «Страхові послуги» які посіли 3 місце у номінації «Кращий навчально-методичний посібник» (м. Дніпропетровськ, 2004).
  Дисципліни, що викладає: страхування, страховий бізнес, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, страховий менеджмент.
  Електронна пошта: zavolokalarisa@ukr.net, zavoloka@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці

  Усього опубліковано 153 наукових та науково-методичних праць. З них 56 наукових статей та тези, 97 праць науково-методичного характеру, навчальний посібник з грифом МОН (у співавторстві) «Менеджмент соціального страхування».
      1. Заволока Л. О., Субачов І. Т., Олійник В. Я. Розвиток страхового ринку, як фактор фінансової стабілізації економіки / Л.О. Заволока, І.Т Субачов, В. Я. Олійник // Фінанси України. - 2001. - №5.- С.130-134.
      2. Баранник Л. Б., Даценко В. В Заволока Л. О. Менеджмент соціального страхування: навчальний посібник/ Л. Б. Баранник, В. В. Даценко,                        Л. О. Заволока.- Дніпропетровськ : ДДФА, 2010. – 204 с.
      3. Заволока Л. О., Стелюк Б. Б., Концептуальные подходы к управлению организационными изменениями предприятия /Б.Б. Стелюк,                  Л.О. Заволока // Современный научный вестник : Экономические науки: научно-теоретический и практический журнал.-2013.- № №41 (180).-С. 56-64.
      4. Заволока Л. О. Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування / Л. О. Заволока, В.В. Задорожна // Економіка Фінанси Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№4/1.- С.35-38.
      5. Заволока Л. О. Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / Л. О. Заволока,                      К.М. Добролежа// Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.-№5.- С. 837-840.
      6. Заволока Л.О. Соціальне страхування як вирішальна ланка системи соціального захисту населення України /Л.О. Заволока, В.В. Задорожна// Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№11.-2016.- С. 31-34.
      7. Заволока Л.О. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств/ Л.О. Заволока, Л.О. Клокова, К.Г. Тумасян // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№6.-2017.- С. 16-20.
      8. Заволока Л.О. Інновації на ринку страхових послуг/ Л.О.Заволока, Є.О. Колєснік, І.С. Сіліна // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».-№19.-2018.-С. 195-200.
      9. Заволока Л.О. Управління платоспроможністю страхової компанії / Л.О.Заволока, О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва // Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5/5.-2018.- С. 31-34.

   

  Доцент кафедри - к.е.н. Григораш Ольга Вікторівна

  Григораш Ольга Вікторівна

  2010 р. - Дніпропетровська державна фінансова академія, магістра з фінансів.
  2012 р. - Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, спеціаліст з психології.
  2014 р. - цикл проекту власного досвіду з психотерапії «Дніпропетровська школа сучасної психотерапії (2010-2014)» за напрямком Системна сімейна психотерапія; член Української спілки психотерапевтів.
  2014 р. – аспірантура Дніпропетровської державної фінансової академії.
  2017 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні»).
  Досвід роботи у державній службі та на приватних підприємствах.
  Працює в навчальному закладі з березня 2015 року. У поточному році викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Актуалізація законодавства у сфері фінансів», «Оцінка ефективності діяльності».
  Сфера наукових інтересів: діяльність малого підприємництва, фінансові ресурси малого підприємництва, доходи місцевих бюджетів, проектний менеджмент.
  Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (за наукові досягнення) – 2009 р.
  Електронна пошта: olgav.grygorash@gmail.comgrygorasho@umsf.dp.ua 
  Має близько 70 публікацій, з них за темою дисертаційного дослідження 45, в т. ч. 17наукових статей та участь у п’яти колективних монографіях.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Schola

  Розділи у колективних працях:

      1. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Підвищення ефективності діяльності малого підприємництва у Дніпропетровській області // Розвиток малого підприємництва промислового регіону : [монографія] / за заг. редакцією академіка Академії економічних наук України Н.І. Редіної. – Д. : ДДФА, 2014. – С. 54-65.
      2. Григораш О.В. Підтримка і розвиток малого підприємництва як специфічного соціально-економічного та бюджетоутворюючого чинника регіону: монографія [колект. моногр.] / Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation - Collective monographie. – Vol. 2. Nurnberg, Deutchland, 2014. – p. 45-50.
      3. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Критерії визначення малого підприємництва в Україні [Монографія] Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. - с. 210-223.

  У наукових фахових виданнях:

       1. O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 15(1). С. 132-140 [Scopus].
       2. Ya. Kuznichenko, M. Dykha, N. Pavlova, S. Frolov, O. Hryhorash. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models // Banks and Bank Systems. 2018. № 13 (2) [Scopus].
       3. I. Degtyarova, O. Hryhorash, V. Chentsov. The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective // Investment Management and Financial Innovations № 15(3), 2018. С. 223-236 [Scopus].
       4. Ченцов В. В., Дегтярьова І. О.,Григораш О. В. Фінансування вищої освіти  в Україні: проблеми та ідеї для реформи // Ефективні економіка, 2019.  № 7. URLhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183
       5. Gordiyenko V. O., Grygorash O. V. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program // Business Inform.  2017.  №3. C. 319–324.
       6. Григораш О. В. Дослідження податкового стимулювання розвитку малого підприємництва у промисловості // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2016.  № 3(27).  С. 4–8.
       7. Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва // Бізнес-Інформ, 2016. № 1. С. 224-229.
       8. Григораш О. В. Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів // Ефективна економіка. 2016. №3. URLhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4858&p=1.
       9. Григораш О.В. Державна підтримка та бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку малого підприємництва // Ефективна економіка, 2015. №12. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4649.
       10. Гордієнко В. О., Григораш О. В.  Оцінка ефективності запровадження цільової програми з використанням економіко–математичних методів // Вісник Київського національного університету. Серія Економіка. 2014. № 4 (157).                    С. 27-31.
       11. Григораш О. В. Доходність місцевих бюджетів від малого підприємництва: оцінка та вдосконалення // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. № 90. С. 97–105.

  В інших наукових виданнях:

       1. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Применение экономико-математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере Программы развития малого предпринимательства // Современный научный вестник. – 2012. – №12 (124). – С. 82 – 88.
       2. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Планирование целевых программ с использованием MS PROJECT // Современный научный вестник. – 2013. – №25 (164). – С. 63 – 71.

  У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

   

  1. O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. 2018.  № 15(1). С. 132-140 [Scopus].
  2. Ya. Kuznichenko, M. Dykha, N. Pavlova, S. Frolov, O. Hryhorash. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models // Banks and Bank Systems. 2018. № 13 (2) [Scopus].
  3. I. Degtyarova, O. Hryhorash, V. Chentsov. The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective // Investment Management and Financial Innovations № 15(3), 2018. С. 223-236 [Scopus].
  4. Gordiyenko V. O., Grygorash O. V. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program // Business Inform.  2017.  №3.C. 319–324.
  5. Григораш О. В. Дослідження податкового стимулювання розвитку малого підприємництва у промисловості // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2016.  № 3(27).  С. 4–8.
  6. Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва // Бізнес-Інформ, 2016. № 1.С. 224-229.
  7. Григораш О. В. Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів // Ефективна економіка. 2016. №3. URLhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4858&p=1.
  8. Григораш О.В. Державна підтримка та бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку малого підприємництва // Ефективна економіка, 2015. №12. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4649.
  9. Гордієнко В. О., Григораш О. В.  Оцінка ефективності запровадження цільової програми з використанням економіко–математичних методів // Вісник Київського національного університету. Серія Економіка. 2014. № 4 (157).  С. 27-31.
  10. Григораш О. В. Доходність місцевих бюджетів від малого підприємництва: оцінка та вдосконалення // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. № 90. С. 97–105.

  Професор кафедри - д.е.н. Лисяк Любов Валентинівна

  Лисяк Любов Валентинівна

  У 1985 році закінчила з відзнакою економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію економіст-математик.

  У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія. Тема дисертації – «Механізм активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України».

  У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

  У 2006-2009 рр. навчалася в докторантурі Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України (м.Київ).

  У 2010 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації – «Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки»

  У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів та державного управління.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 31 рік.

  З 1995 р. по 2006 р. обіймала посади завідувача денним відділенням, декана загальноекономічного факультету, вченого секретаря, декана фінансового факультету навчального закладу, який розвивався, змінював статус: Дніпропетровський фінансово-економічний коледж, Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, Дніпропетровська державна фінансова академія.

  З 2006 р. по 2009 р. – докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України (м.Київ).

  В 2010 р. – 2011 р. – завідувач кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

  В 2011-2015 рр. – проректор з наукової роботи Дніпропетровської державної фінансової академії., за сумісництвом – завідувач кафедри фінансів та державного управління (попередньо кафедра бюджету та казначейської справи

  З 01.10. 2015 р.– завідувач кафедри фінансів (попередньо – кафедра фінансів та державного управління).

  Має понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі підручник і навчальні посібники з грифом МОН України.

  Має практичний досвід управління факультетом та науковою діяльністю ВНЗ.

  Впродовж 2002-2016 рр.– брала участь в роботі експертних комісій МОН України з питань ліцензування та акредитації ВНЗ.

  Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

  Сфера наукових інтересів: фінансова політика держави, фінансове регулювання, фінансова безпека, бюджетна політика, фінансові механізми, фінансовий потенціал.

  Особливі заслуги, нагороди: Грамота Дніпропетровської обласної ради за високі досягнення в науці (2010), Подяка ректора Університету (2016 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету, високі досягнення у сфері підготовки молодого покоління.

  Проходила підвищення кваліфікації: у Департаменті фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 р.), Донбаській державній машинобудівній академії (м.Краматорськ» (2016 р.).

  Основні дисципліни, що викладає: «Бюджетна політика», «Бюджетний менеджмент», «Методологія наукових досліджень у фінансах», «Інвестиційний менеджмент».

  Електронна пошта: L_Lubov@ua.fmlysyak@umsf.dp.ua 

  Профіль у Google Scholar

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

   

  Усього опубліковано понад 220 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  Монографії, підручники:

  1. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2018 році». К., 2018. 1316с. (Кол.авторів) URL: http://www.niss.gov.ua/articles/3143/.
  2. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк, О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
  3. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України, Дніпропетровськ: ДДФА, 2015.
  4. Лисяк Л.В., Ватченко Б.С., Ватченко О.Б. Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія та практика: монограф. / Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. 164 с.
  5. Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент / За ред. С.А.Корнієнка і В.Я.Олійника. Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. 460 с.
  6. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. 440с. (кол.)
  7. Управління державним бюджетом України: Підручник (з грифом МОН України) / Кол. авторів [ред. М.Я.Азаров]. К.: Міністерство фінансів України, 2010. 816 с.
  8. Бюджетна політика у регулюванні інвестиційної діяльності: кол. моногр. / Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред., проф. О.Смирнова. Д.: Біла К.О., 2010. 360 с.
  9. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Кол. авторів [заг. ред, передмова Ф.О Ярошенко]. К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010.  592с.
  10. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України. К.: АФУ, 2009. 600 с.

  У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

   

  1. Лисяк Л.В. Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. №1 (59). С.183-188.
  2. Лисяк Л.В., Грабчук О.М. Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації Проблеми економіки. 2018. №1. С. 294-299.
  3. Лисяк Л.В., Журавель М.О. Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України. Модерн економік. 2018. №9. С.53-59. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V9(2018)-06.
  4. Грабчук О.М., Лисяк Л.В. Джерела формування фінансових ресурсів державного сектора економіки України. Бізнес Інформ. 2018. № 8. C. 165-170.
  5. Лисяк Л., Гуменюк М., Філімонова Д. Удосконалення податкової системи України з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Миколаївського гуманітарного університету. Серія економіка і менеджмент. 2018. №31. С.90-94.
  6. Лисяк Л.В., Зюзін В.О. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні. Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 37/1. С.236-244.
  7. Лисяк Л.В., Сук М.Т. Податкова політика розвинених країн та можливості її адаптації в Україні Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. – Вип. 4 (15) URL: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/38.pdf
  8. Лисяк Л.В., Щирий Г.Л. Акцизне оподаткування у системі непрямого оподаткування в Україні. Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 36/1. С. 229-235.
  9. Лисяк Л.В., Сальникова Т.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації Науковий погляд: економіка та управління. 2017. №2 (58). С.42-57

  Професор кафедри - д.е.н. Міщенко Дмитро Анатолійович

  Міщенко Дмитро Анатолійович

  У 2004 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь) та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємств.

  У 2005 році отримав кваліфікацію магістра з педагогіки вищої школи у Гуманітарному університеті «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

  У 2013 році здобув кваліфікаціюмагістра з державної служби у Національному університеті водного господарства та природокористування.

  У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

  У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

  У 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 12 років.

  З 2004 по 2011 роки працював у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

  З 2011 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії (зараз Університет митної справи та фінансів). З вересня 2014 р. по теперішній час – професор кафедри фінансів.

  Є автором більше 90 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 2одноосібних та 1 колективної монографій, 1 колективного навчального посібника з грифом МОН. Має 58 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: механізм державного управління фінансовими ресурсами.

  Основні дисципліни, що викладає: «фінансова політика держави», «бюджетний менеджмент», «управління місцевими фінансами», «управління інноваційними проектами і програмами», «управління фінансовими ризиками».

  Електронна пошта: miscenko20@rambler.ru, mischenko@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Фахові статті

  Видано понад 100 фахових статей, з них:

  1. Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки УкраїниВісник Академії митної служби України.– 2014. – №1 (10). – С. 144-150.
  2. Державна підтримка аграрного сектору України в умовах членства у Світовій організації торгівліВісник ДДФА. – 2014. – №1.
  3. Забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом удосконалення державного регулювання аграрного сектору економікиІнвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №16. – С. 142-145.
  4. Державна фінансова підтримка сільськогосподарського комплексу за кордономАгросівт. – 2014. – №21. – С. 22-27.
  5. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищенняІнвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.
  6. Шляхи удосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу України на сучасному етапі розвиткуАгросівт. – 2015. – №3. – С. 10-14.
  7. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексуАгросівт. – 2015. – №6. – С. 10-14.
  8. Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сльськогосподарського комплексу УкраїниІнвестиції: практика та досвід. .– 2015. – №15. – С. 34-38.
  9. Modern approaches of improving the public management of local financeПублічне управління та митне адміністрування. –  2016. – №1. – С. 45-52.
  10. Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукціїВісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 82-92 [РИНЦ]
  11. Розвиток інституційного середовища системи державного управління в УкраїніПублічне управління та митне адміністрування. – 2017. – №1.

  Навчально-методичні праці

  1. Міщенко Д.А., Міронова Л.О. Управління місцевим фінансами / Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються з напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси  і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 69 с..
  2. Міщенко Д.А. Місцеві фінанси / навчально-методичний посібник для слухачів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за галуззю знань 0305 – «Економіка та підприємництво» за спеціальностю 7.03050801 – «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 66 с.
  3. Лисяк Л.В., Міщенко Д.А., Качула С.В., Міщенко Л.О. ФінансиНавчальний посібник /Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 298 с.

  Монографії:

  1. Організаційні та інституційні механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: оцінка, ефективність, методологічні основи, 2012.
  2. Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України: теорія та методологія, 2014.
  3. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland (кол.), 2014.

  Участь у наукових темах:

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection

  1. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 2. – С. 179-185. (Web of Science).
  2. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №106. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 168-178. (IndexCopernicus).
  3. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
  4. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]
  5. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).

  Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

  1. Стратегічне управління підприємствами : Навчальний посібник/А.Г. Семенов, Л.О. Жилінська, О.С.Богма, Д.А. Міщенко [та ін.]Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – 400 с.

  Тези конференцій

  1. Перспективи розвитку та фінансування освітньої галузі в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Materiály XII mezinárodnívědecko - praktickákonference«Modernívymoženostivědy – 2016». - Díl 1. Ekonomickévědy.: Praha. PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o - 72 stran.
  2. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження» Чернівці, 30-31 грудня 2015 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. - 40 с

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

   

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).
 3. Керівництво науковою роботою студентів

  1. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Молоді фінансисти».

  Доцент кафедри - к.е.н. Міщенко Людмила Олександрівна

  Міщенко Людмила Олександрівна

  У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів.

  У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 08.07.02. - економіка сільського господарства і АПК.

  У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 16 років.

  З 2010 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії (зараз Університет митної справи та фінансів). З вересня 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів.

  Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3 колективних монографій. Має 62 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 2 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: управління місцевими фінансами.

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси, макрофінансовий аналіз та планування, контроль і аудит в державних фінансах, аналіз діяльності бюджетних установ.

  Електронна пошта: liudamironova@i.ua

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Монографії:

  1. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation Collective monograph ./ Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nьrnberg, Deutschland, 2014. - 220 p.

  2. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення  / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Інвестиції: практика та досвід..– 2014. – №23. – С. 6-9
  3. Регіональні програми як інструмент реалізації бюджетної політики в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Культура Причорноморя. 2013. – №.276. – С.118-120.
  4. Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, перспективи : монографія / Л.В. Лисяк, Л.О. Міронова / під ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. –234 с. С. 155-174.
  5. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики. Колективна монографія в 2-х томах Т.2 / під ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. –176 с. 125-141
  6. MechanismofSustainableDevelopmentofEconomicSystemsFormationCollectivemonograph – Vol. 1. Verlag SWG imexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 220 p.
  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection:

   

  1. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
  2. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
  3. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

  Фахові статті

  1. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л.О.Міщенко, О.В.Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. – №2.- С.141-149.
  2. Регіональні програми як інструмент реалізації бюджетної політики в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Культура Причерноморья – 2013. – №.276. – С.118-120.

  Тези конференцій

  1. Забезпечення самостійності місцевих бюджетів в Україні /Л.О. Міщенко // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.
  2. Місцеві бюджети в контексті здійснення суспільно-економічних реформ / Л.О. Міронова, Ю.В.Бойко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дни науки -2013». Прага – 2013. - Том 2 – С. 95-96.
  3. Роль местныхбюджетов в инвестиционномобеспеченииразвитияэкономикирегионов / Материалымеждународнойнаучно-практическойконференции (Минск, 24-25 октября 2013 г) «Проблемыпрогнозирования и государственногорегулированиясоциально-экономическогоразвития», 2013 –Беларусь-Минск - Том 3 - С.60-61.
  4. Зміцнення доходів місцевих бюджетів / Л.О. Міщенко //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлениесовременной науки». Прага – 2014. - Том 1 – С. 35-37.
  5. Перспективи розвитку та фінансування освітньої галузі в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Materiály XII mezinárodnívědecko - praktickákonference«Modernívymoženostivědy –2016». - Díl 1. Ekonomickévědy.: Praha. PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o - 72 stran.

  Науково-дослідна робота

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection

  1. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 2. – С. 179-185. (Web of Science).
  2. Оцінка сучасного стану та прогнозування показників місцевих бюджетів в Україні / Л.О. Міщенко // Ефективна економіка. – 2018. - № 12. .(IndexCopernicus)
  3. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
  4. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
  5. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

  Участь у наукових темах:

  1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (2010 р.) – завершена
  2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  3. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

   

  Доцент кафедри - к.е.н. Роменська Катерина Михайлівна

  Роменська Катерина Михайлівна

  У 2008 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України»

  У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 8 років.

  З 2008 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.

  З вересня 2008 р. по березень 2009 р. працювала на посаді керівника відділу міжнародних зав’язків.

  З вересня 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії (зараз Університет митної справи та фінансів)..

  На даний час є заступником завідувача кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів з наукової роботи.

  Є автором більше 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ і 3 колективних монографій. Має 20 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами в бюджетному процесі, ефективність використання коштів місцевих бюджетів

  Проходила підвищення кваліфікації у 2014 р. у Львівській державній фінансовій академії

  Основні дисципліни, що викладає: бюджетна система, казначейська система, управління фінансовими потоками в бюджетному процесі, бюджетний процес на місцевому рівні.

  Електронна пошта: kateryna.romenska@gmail.com, romenska@umsf.dp.ua 

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

  1. Управління державним бюджетом України: підручник /кол. авторів, ред. М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

  Монографії

  1. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с.
  2. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія. - Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 232 с.
  3. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи.– Д. : ДДФА, 2015 – 58 с.

  Навчально-методичні посібники:

  1. Роменська К.М. Чубак А.Ю. Програмно-цільовий метод управління фінансами : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. 51 с.
  2. Роменська К.М. Чубак А.Ю. Програмно-цільовий метод управління фінансами : навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. 40 с.
  3. Роменська К.М., Дейкало Л.Є. Управління фінансовими потоками в бюджетному процесі : навч.- метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. 193 с.
  4. Роменська К.М., Дейкало Л.Є. Управління фінансовими потоками в бюджетному процесі : навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. 131 с.

  Фахові статті

  1. Роменська К.М.  Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць / ред. кол. І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», - №27. - 2014. – С. 96-100.

  2. Роменська К.М. Підтримка малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів / К.М.Роменська // Економіка і регіон – ПолтНТУ. - №5 (48).  - 2014. – С. 20-25.

  3. Роменська К.М. Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / К.М. Роменська // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – №2(32). - 2014. – С. 97-103. Лисяк Л.В. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - №3. – 2014– С.100-105. (сер. : Економіка).

  4. Роменська К.М. Підвищення ефективності діяльності малого підприємства на основі методу аналізу ієрархій // Економіка та держава.  2015. №2. С. 39-42.

  5. Роменська К.М. Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. 2015. №3 (101). С. 79-89.

  6. Роменська К.М. Соціальна та економічна ефективність використання коштів місцевих бюджетів України // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2015.  Вип. 730-731. С.132-135. (сер. : Економіка).

  7. Роменська К.М.  Підвищення ефективності управління соціально-економчними процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2016. № 1 (30). С. 145-149.

  8. Роменська К.М. Бюджетний процес на місцевому рівні та його удосконалення // Фінансовий простір. 2017. № 1 (25). С. 98 – 102.

  9. Romenska K.M. The priorities of using local budgets funds in Ukraine // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. p. 295-298.

  10. Роменська К.М. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та його удосконалення // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.  № 16. С. 782-786

  11. Romenska K.M., Panchuk O.S. The local budgets in the modern stage of development of Ukraine // Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. p.40-43.

  12. Роменська К.М. Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за умов програмно-цільового методу бюджетування // Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 86-91.

  13. Роменська К.М., Клокова Л.О. Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України в контексті децентралізації // Інноваційна економіка. 2018.  №1-2 (73). С. 188-193.

  14. Роменська К.М., Колєснік Є. О., Сіліна І.С. Зміцнення потенціалу бюджету шляхом мінімізації впливу чинників на ефективність формування доходів і видатків // Приазовський економічний вісник. 2018. №5. URL:: http://pev.kpu.zp.ua/archives

  15. Роменська К.М., Алєкєєва Л.О. Управління бюджетними потоками в соціально-культурній сфері // Економіка і фінанси. 2018. № 3. С. 43-48.

  16. Роменська К.М. Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами // Науковий погляд: економіка та управління. 2018. №2 (60). С.164-168.

  17. Роменська К.М. Перехід до трирічного бюджетного планування: переваги та ризики для української економіки. Economics and Finance 2019. № 1/2019. РР.54-61.

  Тези конференцій

  1. Роменська К.М. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в прозорому використанні бюджетних коштів // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : тези Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 року). Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ. 2015. С. 164-166.

  2. Роменська К.М. Взаємодія розпорядників коштів місцевих бюджетів з органами Державної казначейської служби України // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : Зб. матеріалів І Всеукр. Наук.-практ. конференції.  К. : КНЕУ, 2016. С. 313-316.

  3. Роменська К.М., Вербицька К.С. Проблема подолання дефіциту державного бюджету та її вплив на розвиток підприємництва // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т1. Ірпінь: УДФСУ. 2016.  С.299-301.

  4. Роменська К.М. Управління бюджетними потоками в умовах програмно-цільового планування бюджетних коштів // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. Тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. Наук.-практ. Конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.102-103.

  5. Роменська К.М. Прозорість управління бюджетними ресурсами // Фінансова система України в умовах економічних перетворень : тези доп. Всеукр. Наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 квітня 2018 р.) / відп. ред. І.Я.Чугунов.  Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018.  С. 63-65.

  6. Роменська К.М., Сальникова Т.В. Пріоритети видаткової частини місцевих бюджетів України в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку та освітніх послуг держави // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 113-116.

  7. Роменська К.М., Косенчук С.М. Процес управління бюджетними потоками в Україні // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (23 листопада 2018 року). - Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. URL: http://umsf.dp.ua

  8. Роменська К.М. Особливості управління фінансовими потоками бюджету в період нестабільності // Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3.С. 17-18.

  9. Роменська К.М. Управління фінансовими потоками в Державній казначейській службі України як органу постійного контролю за асигнуваннями та використанням бюджетних коштів // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. С.13-14.

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (завершена, 2010 р.);

  2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні»,         № держреєстрації 0111U004745 (завершена, 2010-2013 рр.);

  3.  «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (завершена, 2014-2015 рр.);

  4.  «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (№ держреєстрації 0116U003915), (діюча, 2016-2019 рр.). 

  Керівництво науковою роботою студентів:

  1. Студентка Вербицька Л.С. – ІІ місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2015р.);

  2.  Студентка Самойлова К.К. – І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.);

  3. Студентка Куценко К.А. – ІІ місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.);
  4. Студентка Вербицька К.С. – І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», (2018 р.);
  5. Студентка Тристан В.Р. – Лауреат, Новітній інтелект України, (2018р.);
  6. Студентка Клокова Л.О.  – Лауреат, Новітній інтелект України, (2018р.).

   

  Доцент кафедри - к.е.н.  Ковіня Марія Михайлівна

  Піменова Марія Михайлівна

  У 2011 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні»

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки.

  З 2014 р. і по теперішній – старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії (зараз Університет митної справи та фінансів).

  На даний час є заступником завідувача кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів з практичної роботи.

  Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 5 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 5 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: фінанси, гроші, кредит

  Проходила підвищення кваліфікації у 2015 р. у Львівській державній фінансовій академії.

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси; казначейська система; управління місцевими фінансами; облік в бюджетних установах; фінанси, гроші і кредит.

  Електронна пошта: umsf.kaffin@gmail.com, kovinya@umsf.dp.ua

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Статті з індексом цитування:

  1. Лисяк Л.В. Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів у регіоні / Л.В. Лисяк, М.М. Піменова // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2013. – № 20/4. – С. 147-149. (РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory)

  2.  

   Lysiak L. The financial support improving of the Resource Conservation Programs in the Region / L. Lysiak, M. Pimenova // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – № 01. – P. 31-38 [Index Copernicus]
  3. Піменова М.М. Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження [Електронний ресурс] / М.М. Піменова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus]
  4. Піменова М.М. Необхідність водозбереження в контексті здійснення екологічної політики держави / М.МПіменова // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2014. – № 22/2. – С. 230-234 [РІНЦ]
  5. Pimenova M.The Financial Support for the State Resource Programs Implementation / M. Pimennova //Ефективна економіка. – 2016. – № 5. – Режим доступу до журналуhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4955&p=1 (Index Copernicus)
  6. ПіменоваМ.М. Шляхи вдосконалення механізму управління фінансовою системою в Україні / М.МПіменова, В.РТристан, А.ІЄвтушенко // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11(21), 2 т. – С.88-92. (РІНЦ; Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education İndex; Electronic Journals Library; Staats‑ und Universitätsbib‑ liothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J‑Gate, Cosmos Impact Factor)
  7. Піменова М.М. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / М.М. Піменова, А.ВКулініч, О.О. Савва // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 16. – С.778-781. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/ (Index Copernicus) С. 778-781
  8. Піменова М.М. Видатки на охорону навколишнього природного середовища у контексті економічного розвитку держави / М.М. Піменова, І.А. Малоок // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 13. – С. 310-314. (Index Copernicus)
  9. Піменова М.М. Бюджетний дефіцит як інструмент стимулювання економічного зростання / М.М. Піменова, А.В. Качан, І.Е. Цівань // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (Index Copernicus)
  10. Піменова М.М. Шляхи вдосконалення програми «Державний депозит» / М.М. Піменова, М.Ю. Фрейдін // Молодий вчений. – 2018. – №6(58). – С.422-425. (Index Copernicus)
  11. Ковіня М. М., Марченко А. О. Управління зовнішнім боргом у країнах з трансформаційною економікою Молодий вчений. № 5 (69). 2019 р. С. 540-542.

  Участь у наукових темах:

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Фахові статті

  1. Піменова М.М. Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні / М.М. Піменова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: економічні науки. – 2013. – № 1(29). – С. 85-91.
  2. Lysiak L. The financial support improving of the Resource Conservation Programs in the Region / L. Lysiak, M. Pimenova // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – № 01. – P. 31-38.
  3. Піменова М.М. Використання податкових інструментів у контексті стимулювання ресурсозбереження / М.М. Піменова //Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2014. – № 2(32). – С. 133-139.
  4. Піменова М.М. Удосконалення фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні / М.М. Піменова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2015. – № 1(33). – C. 188-195.
  5. Піменова М.М. Фінансова політика раціонального використання водних ресурсів / М.М. Піменова // Банківська справа. – 2015. – № 1. – С. 45-53.

  Тези конференцій

  1. Pimenova M. Introduction of Programs for Resource Conservation in Dnepropetrovsk Region / M. Pimenova // Економіка для екології: матеріали XVIII Міжнар. наук. конференції. – Суми: Сумський державний ун-т, 2012. – С. 135-137.
  2. Піменова М.М. Необхідність вирішення проблем ресурсозбереження / М.М. Піменова // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VIII Международной конференции: в 3-х т. – Т.2. – Варна: Технический университет, 2012. – С. 151-153.
  3. Pimenova M. Introduction of Measures for Resource Conservation measures in Dnepropetrovsk Region / M. Pimenova // Фінансова політика соціальноекономічного розвитку регіонів України : матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 77-79.
  4. Піменова М.М. Зарубіжний досвід ресурсозбереження / М.М. Піменова // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : материалы XIV Междунар. научно-практической конференции аспирантов и студентов. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012. – С. 158-159.
  5. Піменова М.М. Фінансування ресурсозберігаючих заходів в Дніпропетровській області / М.М. Піменова // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі : матер. економічної наук. інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 138-140.
  6. Піменова М.М. Ресурсозбереження як пріоритетний напрям регіональної економічної політики / М.М. Піменова // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : матеріали XIII Міжнар. студент.-аспірант. конфер.: у 2-х ч. – Ч.1. – Львів: ЛДФА, 2012. – С. 124-126.
  7. Піменова М.М Характерні особливості оподаткування підприємств малого та середнього бізнесу, які використовують ресурсозберігаючі технології / М.М. Піменова // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень : матеріали XII Міжнар. науково-практ. конфер. у 2-х т. – Т.2. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012. – С. 98-101.
  8. Піменова М.М. Теоретичні аспекти поняття «ресурсозбереження» / М.М. Піменова // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : матеріали Всеукр. науково-практ. Інтернет-конфер. аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 56-59
  9. Пименова М.М. Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности финансовой системы Украины на примере финансирования охраны природы и ресурсосбережения / М.М. Пименова // Актуальные проблемы развития финансового сектора : материалы Международной научно-практической заочной конференции. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 87-94.
  10. Пименова М.М. Финансовое обеспечение природоохранной деятельности в Украине / М.М. Пименова // Материалы Международного научного форума «Ломоносов-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов и др [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12см. http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2013/structure_32_2363.htm.
  11. Піменова М.М. Удосконалення механізму управління ресурсозбереженням на державному та регіональному рівнях / М.М. Піменова // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар. науково-практ. інтернет-конференції. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 48-49.
  12. Лысяк Л.В. Применение инновационного похода в финансовом обеспечении ресурсосберегающих мероприятий / Л.В. Лысяк, М.М. Пименова // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 23.10.2013. – С. 266-269.
  13. Піменова М.М. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення заходів із ресурсозбереження та охорони навколишнього природного середовища / М.М. Піменова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар. наук.-практич. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 89-91.
  14. Пименова М.М. Государственная политика финансирования природоохранной деятельности в Украине / М.М. Пименова / Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения : матер. IV Всероссийской научно-практич. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием. – Томск: Изд. Дом Томского государственного университета, 2014. – С. 63-66.
  15. Піменова М.М. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення водозбереження / М.М. Піменова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми в умовах глобалізації : тези Міжнар. науково-практич. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 175-178.
  16. Піменова М.М. Фінансове забезпечення ресурсозбереження як складова ефективного функціонування економіки регіону / М.М. Піменова / Фінансова політика як складова економічного розвитку : Всеукр. науково-практ. конфер. / за ред. І.Я. Чугунова [та ін.]. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. – С. 205-206.
  17. Піменова М.М. Інноваційно-інвестиційний підхід у ресурсозбереженні / М.М. Піменова // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С. 164-166.
  18. Піменова М.М. Інфляційні процеси та заходи їх подолання в Україні [Електронний ресурс] / М.М Піменова, О.М. Зінченко // Одинадцяті економіко-правові дискусії. – 2016. – Режим доступу до журналу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1507/
  19. Піменова М.М. Шляхи удосконалення функціонування фондового ринку України / М.М. Піменова, В.В. Стаханова // Актуальні питання сучасної науки : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції – К.: МЦНД, 2016 – С. 39-40.
  20. Піменова М.М. Аналіз стану державного боргу України / М.М. Піменова, І.Д. Пасс, В.В. Стоколюк // Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2016. – С. 144-147.
  21. Піменова М.М. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища України / М.М. Піменова // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2016. – С. 102-104.
  22. Піменова М.М. Проблеми фінансової системи та шляхи їх подолання / М.М. Піменова, Д.Д. Бровко, І.Д.Пасс // Актуальні питання економічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2017. – С.96-97.
  23. Піменова М.М. Теоретичні аспекти сутності видатків місцевих бюджетів та оцінка їх обсягу на прикладі бюджету Соборного району у місті Дніпрі ради / М.М. Піменова, В.Г. Тищенко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (м. Дніпро 19.05.2017). – Дніпро, 2017. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umsf.dp.ua/
  24. Піменова М.М. Виконання доходної частини місцевих бюджетів, проблеми та напрями удосконалення / М.М. Піменова, О.Ю. Шелест // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро 19-20 травня 2017р). – Дніпро, 2017. – С. 88-92.
  25. Піменова М.М. Фактори впливу на залишки коштів єдиного Казначейського рахунку / М.М. Піменова, Н.В. Нестеренко, О.В. Водяницька // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 240-242.
  26. Вірц К.А. Роль податкових надходжень у формуванні доходів зведеного бюджету України / К.А. Вірц, М.І. Письменний // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. – 2017. – Том 2. – С. 16-17.
  27. Поривай А.О. Забезпечення дієвого функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / А.О. Поривай // Двадцять другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування) : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2017. – С. 96-98.
  28. Мостова Ю.Б. Формування неподаткових надходжень у доходах бюджету держави / Ю.Б. Мостова, В.В. Крайник // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.). –  Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – С. 154-157.
  29. Крайник В.В. Проблеми інфляції в Україні та шляхи її подолання / В.В. Крайник, Ю.Б. Мостова // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 07 груд. 2017 р., Частина 1 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 301-303.
  30. Пшенична А.О. Прозорість бюджетного процесу як пріоритетний напрям фінансової політики України / А.О. Пшенична // Теорія та практика сучасної науки [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В. М.). – 2018 – Т.2. – С. 67-69.
  31. Малоок І.А. Вплив фінансової децентралізації на формування місцевих бюджетів / І.А. Малоок // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 1. – С.105-107.
  32. Піменова М.М. Прозорість бюджетного процесу на місцевому рівні, як важлива умова децентралізації / М.М. Піменова // Двадцять сьомі економіко правові дискусії : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Львів, 2018. – С. 73-74.
  33. Піменова М.М. Необхідність ресурсозбереження: фінансовий аспект // Перспективи розвитку територій: теорія і практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2018. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kname.edu.ua/
  34. Піменова М.М. Посиленння фінансової безпеки органами Державної казначейської служби України / М.М. Піменова, І.О. Піщуліна // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://umsf.dp.ua
  35. Піменова М.М. Модернізація бухгалтерського обліку в органах казначейства / М.М. Піменова, В.М. Телятник // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.science-community.org/ru/conferences
  36. Піменова М. М. Необхідність ресурсозбереження: фінансовий аспект // Перспективи розвитку територій: теорія і практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. С.306-307.
  37. Піменова М. М., Телятник В. М. Модернізація бухгалтерського обліку в органах казначейства // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 4. С.50Піменова М. М., Піщуліна І. О. Посилення фінансової безпеки органами Державної казначейської служби України // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С.211-213.
  38. Піменова М. М., Піщуліна І. О. Посилення фінансової безпеки органами Державної казначейської служби України // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С.211-213.

  39. Ковіня М. М., Костюк Н. С. Напрями удосконалення формування та використання фінансових ресурсів регіону // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 7. С.24-26.
  40. Підодня Д. Г., Ковіня М. М. Податковий контроль як засіб підвищення ефективності управління державними фінансовими ресурсами // Теорія і практика сучасної науки (частина I) : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 травня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. С. 20-21.
  41. Ковіня М. М. Фінансування проектів із переходу на альтернативні джерела енергії як шлях до розв’язання проблем ресурсоощадження в Україні // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 69-71.
  42. Ковіня М. М., Колєснік Є. О. Аналіз сучасного стану ринку страхування Автокаско в Україні // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С.301-306.
  43. Ковіня М. М., Сіліна І. С. Аналіз майнового страхування громадян в Україні // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали VІІІ Міжнародно науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С.305-307. 

  Навчально-методичні праці

  1. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Облік в бюджетних установах» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. М.М. Піменова. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 24 с.
  2. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Управління місцевими фінансами» підготовки за освітнім ступенем «спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Шифр за ОПП 5.1.14) / укл. Д.А. Міщенко, М.М. Піменова – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 22 с.
  3. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Бюджетний менеджмент» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Л.В. Лисяк, Д.А. Міщенко, С.В. Качула, М.М. Піменова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 35 с.
  4. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Державний фінансовий контроль» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. М.М. Піменова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 27 с.
  5. Ковіня М.М. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Казначейська система» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. М.М. Ковіня. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 30 с.
  6. Ковіня М.М. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Державний фінансовий контроль» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл.  М.М. Ковіня – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 34 с.

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).

  «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0114U000481 (2014-2015 рр.).

  Керівництво науковою роботою студентів:

  1. Артеменко В.В. Валютні ризики і методи валютного страхування / В.В. Артеменко // Актуальні питання сучасної науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: МЦНД, 2016. – С. 9-11.
  2. ВоловикІ.В. Фінансовий контроль в органах державного управління / І.В.Воловик // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.27-29.
  3. ШарамокА.В. Бюджетне фінансування охорони здоров’я та шляхи його здійснення / А.В.Шарамок // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.19-21.
  4. МироненкоА.О. Основні проблеми, шляхи та перспективи розвитку банківської системи України / А.О.Мироненко // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.102-104.
  5. ЖуравельМ.О. Грошово-кредитна політика центральних банків розвинутих країн світу в кризовий період /М.О. Журавель // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 65-67.
  6. ЗінченкоО.М. Управління державним боргом / О.М. Зінченко // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 67-70.
  7. Проценко К.В. Стан та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / К.В. Проценко// Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 70-72.
  8. Стаханова В.В. Економічна необхідність та роль страхування / В.В. Стаханова // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 78-79.
  9. Марченко А.О. Перспективи реформування державних фінансів / А.О. Марченко, П.Є Терпімова // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції виклики глобалізації та регіональні аспекти. – Ужгород, 2016. – C. 40-41
  10. Арєхова М.М. Стабільність фінансових ринків як основа фінансової безпеки держави / М.М. Арєхова, Н.С. Сметанкіна// Концепції економічного розвитку країни : матеріали Економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2016. – С. 115-118.
  11. Климаш А.В. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва / А.В. Климаш // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Ч. 2. – Тернопіль, 2016. – С. 120-123.
  12. Шмуляй А.М. Світовий досвід децентралізації місцевих бюджетів та можливості його застосування в Україні / А.М. Шмуляй, К.І. Стеченко // Перспективи розвитку національної економіки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2016. – С. 41-43.
  13. Мазур Є.О. Фінансова безпека України та шляхи її зміцнення / Є.О. Мазур, К.В. Ясько // Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації : матеріали ХІІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 30-32.
  14. Ісаченко Ю.В. Проблеми удосконалення системи фінансового контролю в Україні / Ю.В. Ісачено, Т.А. Костенко // Київ-Прага-Віддень, 2016. – С. 69-70.
  15. Поривай А.О. проблеми та шляхи вдосконалення раціонального використання природно-ресурного потенціалу України: фінансовий аспект / А.О. Поривай, Д.А.Бодня //Інноваційний потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – С. 9-92.
  16. Вірц К.А. Роль податкових надходжень у формуванні доходів зведеного бюджету України / К.А. Вірц, М.І. Письменний // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. – 2017. – Том 2. – С. 16-17.
  17. Поривай А.О. Забезпечення дієвого функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / А.О. Поривай // Двадцять другі економіко-правові дискусії (економічне спрямування) : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2017. – С. 96-98.
  18. Мостова Ю.Б. Формування неподаткових надходжень у доходах бюджету держави / Ю.Б. Мостова, В.В. Крайник // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.). –  Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – С. 154-157.
  19. Крайник В.В. Проблеми інфляції в Україні та шляхи її подолання / В.В. Крайник, Ю.Б. Мостова // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 07 груд. 2017 р., Частина 1 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 301-303.
  20. Пшенична А.О. Прозорість бюджетного процесу як пріоритетний напрям фінансової політики України / А.О. Пшенична // Теорія та практика сучасної науки [текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.). – 2018 – Т.2. – С. 67-69.
  21. Малоок І.А. Вплив фінансової децентралізації на формування місцевих бюджетів / І.А. Малоок // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 1. – С.105-107.
  22. Кравченко Г. Є. Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференці. Випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). Частина 2. Тернопіль. 2018. С. 31-33.
  23. Підодня Д. Г. Державний контроль в органах ДФСУ ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. 2019. №4. С.35-36
  24. Якименко К. А. Податок на додану вартість – основний наповнювач державного бюджету // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 432-434.
  25. Волошко К. В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 25-27
  26. Стасюк А. В., Сосенкова К. Р. Оцінка валютної безпеки в Україні за 2016-2018рр. // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2019 р.). Одеса: ЦЕДР, 2019. С.120-121.

   Керівництво науково-дослідними роботами:

  1. За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі науки „Гроші, фінанси і кредит” дипломом IІ ступеня було нагороджено Вербицьку Людмилу (2015 р.)
  2. Студент Фрейдін М.Ю. – друге місце на ХІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі  «Новітній інтелект України» (2018 р.)

  Доцент кафедри - к.е.н. Сальникова Тетяна Валеріївна

  Сальникова Тетяна Валеріївна

  У 2011 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні»

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки.

  З 2014 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.

  З 04.11.2014 по 01.09.2015 р. працювала асистентом кафедри фінансів ДДФА, з 01.09.2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів.

  Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 8 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: фінансування житлового будівництва, програм з реконструкції об’єктів житлового фонду.

  Проходила підвищення кваліфікації у 2015 р. у Львівській державній фінансовій академії (захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук)

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси, аналіз діяльності бюджетних установ, бюджетний менеджмент, бюджетне планування у соціально-культурних закладах.

  Електронна пошта: taniasalnikova@gmail.com, salnikova@umsf.dp.ua

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Статті з індексом цитування:

  1. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди:Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Випуск 22/2. – С. 403-409. [Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE),Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, OpenAcademic Journals Index (OAJI)] [РІНЦ].
  2. Сальникова Т.В. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine / L. Lysiak, T. Salnikova //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 17.11.2014. - С. 105-108. [Index Copernicus].
  3. Сальникова Т.В. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины / Т.В.Сальникова // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 23.10.2013. - Р. 319-322. [Index Copernicus].
  4. Сальникова Т.В. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення / Т.В.Сальникова //Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, 2014. – №87. - С.205-216 [Index Copernicus].
  5. Сальникова Т.В. Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління / Т.В. Сальникова // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2017. -  Випуск 33/1. - С. 385-394 [РИНЦ, ВІНІТІ РАН, ISI, UAE, UIF, Cite Factor, Research Bible, (OAJI), CyberLeninka, Index Copernicus International (ICI)].
  6. Сальникова Т.В. Ринок землі: чи готова Україна до нього та які наслідки несе зняття мораторію/ І.С.Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова // Молодий вчений. – 2017. - № 3 (43) – С. 824 - 830 [РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus].
  7. Сальникова Т.В. Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні [Текст] / Т. В. Сальникова // Молодий вчений. — 2018. — №6 (58). – С. 426-430 [Index Copernicus].
  8. Волошко К.В., Сальникова Т.В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 4. 2019. URL: https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php [Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Scientific Indexing Services (SIS)].
  9. Дорош О.Л., Сальникова Т.В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм // Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 219-223 [ScholarGoogleCiteFactorResearch BibleIndex Copernicus].

  Фахові статті

  1. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди:Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Випуск 22/2. – С. 403-409. (Index Copernicus);
  2. Сальникова Т.В. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine / Т.В. Сальникова //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 17.11.2014. - С. 105-108. (Index Copernicus);
  3. Сальникова Т.В. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины / Т.В. Сальникова // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 23.10.2013. - Р. 319-322. (Index Copernicus);
  4. Сальникова Т.В. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення / Т.В. Сальникова //Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, 2014. – №87. - С.205-216 (Index Copernicus);
  5. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва / Т.В. Сальникова // Вісник Дніпропетровської державної фінанової академії. - Дніпропетровськ, 2013. - №1(29). - С.92-102
  6. Сальникова Т.В. Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Бізнес Інформ: науковий економічний журнал. - Харків, 2014. - № 10. – С.181-186
  7. Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В. Сальникова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2015. – № 1(33). – С.84-96
  8. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. - №3 (39). – С.141-146.
  9. Лисяк Л.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації / Л. В. Лисяк, Т.В. Сальникова // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - №2 (58). - С.42-57.

  Тези конференцій

  1. Сальникова Т.В. Финансовое обеспечение жилищного строительства в Украине / Л.В. Лисяк, Т.В.Сальникова // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : Зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 25 лют. - 1 бер.2013 р., Дніпропетровськ: тези доповіді - Жешув. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - С. 131-136;
  2. Salnikova Т.V. Financial aspects of house building ecologisation in Ukraine / Т.В.Сальникова // Економіка для екології: Матер. 18 Міжнар. наук. конфер., м. Суми, 27-30 квітня 2012 р. - Суми: Сумський державний університет, 2012. - С. 147-149;
  3. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі (17.02.2012): Матер. економічної наук. інтернет-конфер. – Тернопіль, 2012. – С. 141-143;
  4. Сальникова Т.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення житлового будівництва / Т.В.Сальникова // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации (21-23.03.2012) : Сб. трудов 14 Междунар. науч.-практ. конф. аспир. и студ. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2012. – С. 177-178;
  5. Сальникова Т.В. Сучасний стан житлового будівництва та його фінансування в Україні / Т.В.Сальникова // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : Тези Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених, Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. - С. 104-105;
  6. Сальникова Т.В. Economic Tools of Sustainable House Building in Ukraine / Т.В.Сальникова // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України : Матер. XV Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та мол. вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 81-83;
  7. Сальникова Т.В. Механізми фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Стратегия качества в промышленности и образовании: 8 Междунар. конфер. - Варна: Технический университет, 2012. – С. 87-90;
  8. Сальникова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : Зб. тез. наук. доп. за матеріалами 13 Міжнар. студент.-аспірант. конф., м. Львів, 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. - Львів: ЛДФА, 2012. - Ч.1. - 2012. - С.139-142;
  9. Сальникова Т.В. Аспекти оподаткування як фактор розвитку житлового будівництва / Т.В.Сальникова // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень : Матер. 11 Міжнар. наук.-практич. конфер. - Донецьк, ДонНТУ ім. М. Туган-Барановського, 2012. - С.125-129;
  10. Сальникова Т.В. Державне регулювання житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. - С.36-39;
  11. Сальникова Т.В. Современное состояние жилищного строительства в Украине и пути финансового обеспечения его развития / Т.В.Сальникова // Стратегія якості у промисловості і освіті (31 травня - 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія): Матеріали 9 Міжнар. конфер. У 3-х томах. Том 3. - Дніпропетровськ-Варна, 2013. - С.649-651;
  12. Сальникова Т.В. Роль фінансового забезпечення житлового будівництва в соціально-економічному розвитку / Т.В.Сальникова // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.) - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. - С.243-245;
  13. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С.181-183;
  14. Сальникова Т.В. Особенности взаимодействия реального и финансового секторов экономики на примере строительного сектора Украины / Т.В.Сальникова // Актуальные проблемы развития финансового сектора : Материалы междунар. научно-практич. заочн. конфер. 9 октября 2013 г.; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина»ю - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 123-134;
  15. Сальникова Т.В. Развитие финансового обеспечения жилищного строительства в условиях современного финансового рынка Украины / Т.В.Сальникова // Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения: 4 Всерос. научно-практич. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых с междунар. участием (5-6 декабря 2013г.) - Томск, 2013. - С.328-332;
  16. Сальникова Т.В. Перспективні механізми фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С. 48-51;
  17. Сальникова Т.В. Фінансування житлового будівництва як інструмент економічного зростання / Т.В.Сальникова // Фінансова політика як складова економічного розвитку : Тези доповіді Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квіт. 2014 р.) /І.Я. Чугунов, М.В.Тарасюк, Т.В.Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я.Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 42-43;
  18. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.): тези доповіді. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С.181-183
  19. Сальникова Т.В. Вплив розширення реконструкції житла на стан місцевих бюджетів / Т.В.Сальникова // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. - С. 72-74;
  20. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В. Сальникова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" (м. Кременчук, 10-12 грудня 2015 р.). – С.615-617
  21. Сальникова Т.В. Модернізація фінансової системи України в умовах євроінтеграції / Т.В. Сальникова // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів (м. Хмельницький, 15.11.2016 р.). – 2016. – Том 3. – С. 207-212.
  22. Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально-економічного розвитку держав / І.С.Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова //Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки». – 2016.– С. 21-23.
  23. Сальникова Т.В. Залучення приватного сектору до фінансування будівництва та реконструкції житла в Україні / Т.В. Сальникова //Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування 27.04.2016. – Тернопіль, 2016. – С. 72-74
  24. Сальникова Т.В. Удосконалення фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні / Т.В. Сальникова // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 21. - С. 87-91.
  25. Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально-економічного розвитку  держав / І.С.Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова //Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки».  – 2016.– С. 21-23.
  26. Сальникова Т.В. Фактори фінансової безпеки України в умовах глобалізації / Т.В. Сальникова [Електронний ресурс] // Матеріали Міжнародної науково практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». – Дніпро, 2017. - С.331-333. – Режим доступу: http://umsf.dp.ua/.
  27. Сальникова Т.В. Аналіз стану місцевих бюджетів в умовах децентралізації  / Т.В. Сальникова // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. Тез наук. Доп. За матеріалами I Всеукр. Наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.104-106.
  28. Сальникова Т.В. Тенденції у міжбюджетних відносинах // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук, 05-06.03.18р. – С.70-72.
  29. Роменська К.М. Пріоритети видаткової частини місцевих бюджетів України в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку та освітніх послуг держави / К.М. Роменська, Т.В. Сальникова // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 20.04.2018. – С. 113-116.
  30. Сальникова Т.В. Тенденції у реалізації державних цільових програм / Т.В. Сальникова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХVI Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди», 30.05.2018р. – С.62-65.
  31. Сальникова Т.В. Стан боргової безпеки України та заходи щодо її зміцнення // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://umsf.dp.ua.
  32. Сальникова Т.В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Острог, 11-12.10.2018. - С.333-335.
  33. Сальникова Т.В. Поєднання податкових та боргових фінансів для фінансової стабільності //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів“. Університет митної справи та фінансів, Дніпро. 2019, С. 51-53.

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.)
  3. «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (№ держреєстрації 0116U003915), (діюча, 2016-2019 рр.). 

  Керівництво науковою роботою студентів

  1. Бодня Д.А. Дослідження стану та перспектив розвитку банківської системи України / Д.А. Бодня, А.О. Поривай / Дванадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24.05.2016 р.). - Львів, 2016. – С. 47-51;
  2. Горденко А.В.Державний борг України / А.В. Горденко //Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика (20-21.05.2016 р.). - Львів,2016 р. С. 87-89;
  3. Чупілка А.В. Механізм фінансування освіти та напрями його удосконалення / А.В. Чупілка / Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27.04.2016 р.). -Тернопіль, 2016 р. – С. 111-114;
  4. Сухопар К.Ю. Грошово-кредитна політика національного банку України / К.Ю. Сухопар, М.Ю. Фрейдін // Матеріали конференції: Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації (22.04.2016 р.). - Дніпропетровськ, УМСТФ, 2016 р. – С. 97-99.
  5. Сосенкова К.Р Стан та перспективи державного боргу в Україні / К.Р. Сосенкова, А.О.Лінник  //Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика»                              Київ, 11-12 листопада 2016 р. – С. 75-78.
  6. Сіліна І.С Соціальне підприємництво як вектор соціально—економічного розвитку держави / І.С. Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова // Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток: Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. – С.21-23.
  7. Журавель А.І. Сучасний стан інфляційних процесів в Україні / А.І. Журавель //Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». - Ужгород, 23 листопада 2016 р. – С. 27-30.
  8. Горденко А.В. Державний борг України / А.В. Горденко // Науково-практична інтернет-конференція: «П'ятнадцяті економіко-правові дискусії». [Едектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1659/
  9. Стасюк А.В. Сутність та значення фінансового контролю / А.В. Стасюк, А.П. Сімон // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика». - Київ, 28-29 жовтня 2016 р. – С. 72-74.
  10. Доброва Я.Р Проблеми розвитку соціального страхування в Україні /Ю.С. Збириновська , О.А.Карпа  // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»: Збірник матеріалів. - Ужгород, 23 листопада 2016 р. – С. 76-78.
  11. Бодня Д.А. Бюджетне планування та прогнозування в системі соціально-економічного розвитку держави / Д.А.Бодня, А.О.Поривай  // Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 17.03.2017р. – С. 100 – 102.
  12. Водяницька О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні /О.В.Водяницька, Н.В.Нестеренко // «Бізнес в умовах ринкової економіки: проблеми становлення та розвиток»: ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»: «Львівська економічна фундація». – Львів, 27-28.10.2017 р.
  13. Малоок І.А. Ефективність реалізації соціальної складової бюджетної політики в Україні / І.А. Малоок //Міжнародний центр наукових досліджень. «Пріоритети сучасної науки»: Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – К., 27-28.10.2017. – С.39-42.
  14. Тихонова В.В. Державний кредит в Україні та ризики його використання / В.В. Тихонова// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» - Полтава, 29.09.2017. – С.138-142.
  15. Вербицька К.С. Аналіз сучасного механізму міжбюджетних трансфертів / К.С. Вербицька, К.О. Міркевич // Міжнародна науково-практична конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів». - Полтава, ГО «Європейська наукова платформа», 19.11.17р. – С. 15-19.
  16. Проценко К.В. Оцінка результативності виконання бюджетних програм /К.В. Проценко // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення». - Кривий Ріг, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 27.04.2018. – С.99-101.
  17. Малоок І.А. Переваги та недоліки застосування програмно-цільового методу /І.А. Малоок // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених  «Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства». - Чернігів, 11-12.04.2018р. – С.107-110.
  18. Міркевич К.О. Удосконалення програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів  [Електронний ресурс] / К.О. Міркевич// Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта: ключові питання сучасності». - ГО «Європейська наукова платформа», 18.05.18р. – С.49-53 - Режим доступу: http://ukrlogos.in.ua/conference_two_ua.php.
  19. Кравченко Г.Є. Ефективність механізму надання субсидій в Україні / Г.Є. Кравченко // "Світ економічної науки. Випуск 8": Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування . - м.Тернопіль, 29.10.2018. – С.20-23.
  20. Марченко А.О.  Аналіз фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах / А.О. Марченко // Новини науки та прикладні наукові розробки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція - ГО «Європейська наукова платформа»,  зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»   –  м. Львів, 28.10.2018. –Том 2. - С.78-81.
  21. Білодід К.В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні / К.В. Білодід, Д.Г. Підодня, Т.В. Сальникова // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: V Міжнародна науково-практична конференція. – Видавництво Національного університету «Острозька академія», м Острог, 11-12.10.2018. – С. 333-336.
  22. Кравченко С.В. Зв’язок інфляційних процесів в Україні із кредитами Міжнародного валютного фонду / С.В. Кравченко // Тридцять перші економіко-правові дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. - 31.10.2018. URL:http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2591/.
  23. Соколова Н.В. Напрями удосконалення формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів / Н.В. Соколова // Теорія і практика розвитку наукових знань (частина І): матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30.12.2018 р.). - м. Київ, 2018 р. – С. 11-13.
  24. Сухопар К.Ю. Державний борг та боргова безпека держави / К.Ю. Сухопар // Теорія і практика розвитку наукових знань (частина І): матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції. - м. Київ, 29-30.12.2018 р. – С. 55-57.
  25. Величко Р.О. Державний кредит в Україні та напрями розв’язання боргової проблеми / Р.О. Величко // Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2018 р.). – Ч.1. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – С. 50-54.
  26. Вербицька К.С. «Пріоритети видаткової частини місцевих бюджетів України у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку держави» - І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» у 2018 р.
  27. Білодід К.В., Підодня Д.Г., Сальникова Т. В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. м. Острог, 11-12.10.2018. С.333-335.
  28. Кравченко Г.Є. Бюджетна політика у сфері державних доходів. //«Світ економічної науки»: Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція, 30.05.2019. №14. URL : http://www.economy-confer.com.ua/ 30.05.2019.
  29. Волошко К.В., Сальникова Т.В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 4. 2019. URL: https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php [Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Scientific Indexing Services (SIS)].
  30. Дорош О.Л., Сальникова Т.В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм // Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 219-223 [ScholarGoogleCiteFactorResearch BibleIndex Copernicus].

   

  {/spoiler} {spoiler title=Старший викладач кафедри, к.е.н. - Матвійчук Ірина Олександрівна opened=0}
  Матвійчук

  У 2011 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Інституціоналізація управління економічною безпекою національного господарства»).

  Володіння іноземною мовою - англійською.

  Має досвід роботи у митних органах.

  Сфера наукових інтересів: фінансово-економічна безпека, процеси інституціоналізації національного господарства.

   Дисципліни, що викладає: «Антикризове фінансове управління», «Міжнародні фінанси».

  Електронна пошта: irina.misl@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці

  1.     Матвийчук И.А. Институциональная реформа системы обеспечения экономической безопасности государства в рамках актуальных глобализационных процессов / И.А. Матвийчук // Экономика и предпринимательство. – 2013. - № 12. – С. 79-83.

  2.     Матвійчук І.О. Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави / О.Ф. Івашина, І.О. Матвійчук // Бізнес-інформ. – 2013. - № 8. – С. 34-38.

  3.     Матвійчук І. Інституціоналізація глобалізаційних чинників управління економічною безпекою держави / І. Матвійчук // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2013. - № 6 (2). – С. 35-42.

  4.     Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2012. - № 2. – С. 131-140.

  5.     Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // Держава та регіони. – 2012. - № 6. – С. 139-143.

  6.     Матвійчук І. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І. Матвійчук // Галицький економічний вісник. – 2014. - № 1 (44). – С. 30-35.

  7.     Матвійчук І.О. Стратегічні вектори вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка ринкових відносин. – 2014. - № 12. – С. 146-149.

  8.     Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір інституціоналізації управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка і фінанси. – 2013. - №12. – С. 3-7.

  9.     Матвійчук І.О. Актуальні питання управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз»], (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Наукова організація «Перспектива», 2013. – С. 83–86.

  10.   Матвійчук І.О. Аналіз можливих напрямків та шляхів вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави»], (м. Сімферополь, 7-8 вересня 2012 р.). – Сімферополь: Наукове об’єднання «ECONOMICS», 2012. – С. 33–35.

  11.   Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір дослідження ієрархічної структури систем економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми сучасної економіки»], (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 р.). - Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2013. – С. 120–122.

  12.   Матвійчук І. Глобальні виклики розвитку світової економіки / І. Матвійчук // тези доповідей ІV Наук.-практ. семінару з між нар. участю [«Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України»], (м. Тернопіль, 18-20 квітня 2013 р.). - Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2013. – С. 133–134.

  13.   Матвійчук І.О. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки / І.О. Матвійчук, О.Ф. Івашина // матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика»], (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2012 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 449–451.

  14.   Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти»], (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 170–172.

  15.   Матвійчук І.О. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених [«Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 35–37.

  16.   Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти дослідження управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. [«Економіка та управління: проблеми науки та практики»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Науковий журнал «Економіка і фінанси», 2013. – С. 31–33.

  17.   Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації / І.О. Матвійчук // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 118–119.

  18.   Матвійчук І.О. Інституціональні чинники забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 159–160.

  19.   Матвійчук І.О. Концептуальний аналіз запровадженої в Україні практики інституціонального будівництва / І.О. Матвійчук // матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації»], (м. Київ, 14-15 червня 2013 р.). - Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С. 64–67.

  20.   Матвійчук І.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті аналізу впливу глобальних викликів розвитку світової економіки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України»], (м. Одеса, 12-13 квітня 2013 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2013. – С. 101–104.

  21.   Матвійчук І.О. Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І.О. Матвійчук // тези доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф. [«Наука: теорія та практика»], (м. Черкаси, 21 вересня 2012 р.). - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 42–44.

  22.   Матвийчук И.А. Трансформация системы действующих институтов обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации / И.А. Матвийчук // материалы XXI Междунар. заочн. научно-практ. конф. [«Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»], (г. Москва, 19 декабря 2013 г.). - Москва: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 108–112.

  23.   Матвійчук І.О. Управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції»], (м. Львів, 31 січня 2014 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2014. – С. 7–10.

  24.   Матвійчук І.О. Застосування нейромережевого моделювання для прогнозування рівня економічної безпеки національного господарства / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»], (м. Київ, 20 березня 2015 р.). - Київ: КНУДТ, 2015. – С. 183–185.

  25.   Матвійчук І.О. Проблемні питання визначення митної вартості товарів посадовими особами спеціалізованих підрозділів / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2015 р.). - Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – С. 184–186.

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   You are here: Головна Колектив кафедри Українська мова Дні народження Тарасенко Юрій Станіславович