Знанецький Вячеслав Юрійович

Znanetskiy Vyacheslav, Senior Lecturer of the Department of Philology and Translation of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, graduated from Dnipropetrovsk State University, senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance.

Work Experience: lecturer of the Department of Foreign Languages of Dniepropetrovsk Metallurgical Academy (1993-1994), lecturer and senior lecturer of the Department of Foreign Languages for Engineering, Technical and Natural specialities of Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar (1995-2018). His fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. He is an author of more than 30 scientific works, including 8 textbooks on Business and Professional German.

Fields of scientific interests: methods of teaching foreign languages, the German language, Professional German language, Pedagogy.

 


Знанецький Вячеслав Юрійович, старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна, закінчив Дніпропетровський державний університет, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки УМСФ.

 


У досвіді роботи: викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ(1993-1994), викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1995-2018). Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор більш як 30 наукових праць та публікацій, зокрема 8 навчальних посібників з ділової та професійної німецької мови.

У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара) «Філологія», філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.
У 2009 році закінчив Дніпропетровський національний університет та отримав ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи)».
Педагогічний стаж: 27 років.

1993-1994 – викладач кафедри іноземних мов ДМетаУ;
1995-2018 –викладач та старший викладач кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
2018 - старший викладач кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна.
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, німецька мова, німецька мова професійного спрямування, педагогіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Німецька мова».

Останнє проходження стажування: ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра германської філології (зав. кафедрою кандидат філологічних наук, доцент Ковальова Я. В.) з 26.05.2021 по 26.06.2021.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні публікації за напрямом:

Фахові статті

1. Знанецький В. Ю. Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання іноземній мові у немовних вищих навчальних закладах. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» Збірник наукових праць, випуск 37 том 3 Одеса 2018 С.133-135.

1. Знанецький В. Ю. Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 127-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%281%29__37

Навчальні посібники та підручники:

1. Манякіна Т.І., Знанецький В. Ю. Збірник текстів та завдань для розвитку мовленевих навичок і вмінь на основі пізнавального читання при вивченні німецької як другої іноземної мови. Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, «Літограф», 2021. – 50 с.

2. Знанецький В. Ю., Новокшонова Н. О. Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Дніпровський національний ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна – Дніпро, «Літограф», 2019. – 141 с.

3. Знанецький В.Ю., Пономарьова Л.Ф. Посібник з граматики німецької мови для студентів немовних спеціальностей. Дніпро. Літограф. 2017-128 с.

4. Знанецький В.Ю. Deutsch für technische Fachrichtungen. Німецький для технічних спеціальностей. Посібник з німецької мови. – Дн -ськ, «Літограф», 2016. – 82 с.

5. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Німецьке дієслово. Дніпро: Літограф, 2016. –62 с.

6. В. Ю. Знанецький, Є. С. Іжко. Німецька мова. Методичні вказівки з читання та перекладу фахових німецькомовних текстів у галузі залізничного транспорту. Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – Дніпропетровськ, «Літограф», 2016. – 41 с.

7. Знанецький В.Ю., Іжко Є.С. Навчальний словник-мінімум для студентів – перекладачів 4-го та 5-го курсів Дніпропетровський національний університет залізничниго транспорту імені академіка В.Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – 49 с.

8. Пономарьова Л.Ф., Знанецький В.Ю. Тексти і вправи для студентів - економістів. Посібник з німецької мови. Дн -ськ, «Інновація», 2014. – 56 с.

 

 

 

Тези конференцій

1. Умови формування мотивації у студентів немовних факультетів при навчанні іноземній мові. Збірник наукових матеріалів LXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття» (17 травня 2021 р.) м. Дніпро

2. Щодо формування комунікативних навичок при викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2019. – 333 с.

3. Роль вправ по аудіюванню на заняттях з іноземної мови. Матеріали XIII міжвузівської науково-практичної конференції «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми і перспективи», Дніпро: ДДАЕУ, 2019. – 138 с.

4. Щодо застосування кейс-методу в процесі навчання іноземній мові на немовних факультетах ВНЗ. Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження» Дніпро. 2019.- 94 с.

5. Розвиток професійної іншомовної компетенції фахівця в немовному ВНЗ. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів-іноземців та слухачів підготовчих відділень «Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів», Дніпро: УМСФ, 2019. – 235 с.

6. Щодо розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови у процесі професійної підготовки. Матеріали XLМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні пріоритети в науці», м. Вінниця, 2020. – 102 с.

7. Щодо складання вправ, спрямованих на формування навичок читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України». Дніпро. 2020.- 86 с.

8. Формування комунікативних навичок при викладанні іноземної мови студентам економічних спеціальностей. Матеріали III Всеукр. наук-практ. конф.” Cучасна германістика: теорія і практика”, 13-14 листопада 2017 р. –м. Славянск.: ТОВ «Видавництво» Друкарський двір» 2017, 84 с.

9. Особливості навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню. Збірник наукових праць VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 травня 2017року. м. Дніпро

10. Профессионально-ориентированное обучение в формировании коммуникативной компетенции у студентов экономических специальностей. Збірник наукових праць VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 19-20 червня 2015 року. м. Дніпропетровськ.