Свистун Лариса Яківна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права

 1. Освіта вища юридична (у 1998 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство»). 
 2. Науковий ступінь. Кандидат юридичних наук (2006 р., спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом»). Вчене завання  доцент присуджено у 2011 році.
 3. 3. Дисципліни, що викладає: цивільне право, сімейне право.
 4. Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, договірні відносини, сімейні відносини.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Організаційна робота: куратор групи П-19-3

 

 1. Публікації

Доцента кафедри, к.ю.н., доцента Свистун Лариси Яківни (за останні 5 років)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

 1. Свистун Л.Я. Деякі питання цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг. Право і суспільство. 2015. № 5. С. 79-84.
 2. Свистун Л.Я. Розмежування договірної та деліктної відповідальності у сфері надання медичних послуг. Науковий вісник публічного та приватного права.  2015. № 1. С. 28-34.
 3. Свистун Л.Я. Долгосрочные договоры в системе договоров перевозки автомобильным транспортом по законодательству Украины..Legea si Viata. 2016.  № 3. С. 59-62.   
 4. Свистун Л.Я. Правове регулювання стягнення аліментів на дітей. Право і суспільство. 2018.  № 1 . С. 88-94. 
 5. Свистун Л. Я. Співвідношення цивільно-правових та адміністративно-правових норм в контексті публічності договору перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 90-96.
 6. Свистун Л. Я. Деякі питання процесуального застосування правових норм щодо стягнення аліментів на дітей. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 73-76.

 

Підручники (навчальні посібники):

 1. Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право» : навчальний посібник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук Лежнєва Т.М. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 189 с., С. 100-110.
 2. Спадкове право: навч. посібник [для студ. вищ.навч. закладів]/ кол. авт.; кер.авт. кол, канд. юрид. наук, доц. Нестерцова-Собакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр.справ. 2017, - 143 с. Тема 4, пар.1-2, С. 64-68.
 3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 164 с.Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

 1. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Міжнародне приватне право» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» укл. Мінченко А. О., Свистун Л. Я., Філатов В. В. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 47 с.
 2. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Цивільне право» з підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузь знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Право» / укл. Мінченко А.О., Пилипенко А.А., Свистун Л.Я., Стрижак І.В.  – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 71 с.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Актуальні питання договірного права» з підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», галузь знань 081 «Право» / укл. Свистун Л.Я.,  – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 71 с.

 

Публікації з наукової або професійної тематики:

 1. Свистун Л. Я. Деякі аспекти договорів про надання медичних послуг. Особенноси адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза. Международная научно-практическая конференція, 27-28 марта 2015 г. / орг. ком. : Бужор В. и др. Кишинев. Часть 1. 196 с. С. 184-188.
 2. Свистун Л. Я. Особливості авторських договорів за чинним законодавством  України.. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 176 с. С. 65-69.
 3. Свистун Л. Я. Юридичний склад спадкування. Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції “Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права“, Ч. 2.   ДЮІ МВС  України, Кривий Ріг, 2017. С. 134-136.
 4. Свистун Л. Я. Відмінність спадкування за законом та спадкування за заповітом. Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних ітеграційних процесів“,  - УМСФ, Дніпро, 2017. С. 146-148.
 5. Свистун Л. Я. Новели правового регулювання стягнення аліментів на дітей. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.). Харків. 2018. 334 с., С. 136-139.
 6. Свистун Л. Я. Правове регулювання розрахунку аліментів на дітей. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ДДУВС (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. С. 21-22.
 7. Свистун Л. Я. Види строків у договорах купівлі-продажу. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  (Дніпро, 17 травня 2019 р.).  Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 197 с., С. 18-20.
 8. Свистун Л. Я., Саулевич А. О. «Будівельна амністія» як позасудовий механізм легалізації самочинного будівництва. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. ДНУ ім. Олеся Гончара / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. 528 с., С. 355-357.
 9. Свистун Л.Я., Сойка Ю.Ю. Інститут довічного утримання в Україні: історія виникнення, розвиток та сучасність. Молодий вчений. 2019. № 12 (76), с. 363-367.
 10. Свистун Л. Я. Договори про надання послуг: деякі питання відповідальності. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  (Дніпро, 15 травня 2020 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 172 с., С. 18-20.
 11. Бровкіна М.І., Свистун Л. Я. Проблема застосування норм цивільного законодавства з питань стягнення суми боргу за розпискою. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. 26-27 червня 2020 р., м. Дніпро. ДНУ ім. Олеся Гончара / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020, с. 230-232.
 12. Свистун Л. Я., Копілець В. В. Захист цивільних прав нотаріусом. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. 26-27 червня 2020 р., м. Дніпро. ДНУ ім. Олеся Гончара / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 232-233.