Навчальна лабораторія транспортних систем та технологій

Маленко Євгеній Вікторович

Завідувач навчальної лабораторії

 

 • Маленко Євгеній Вікторович
 • (056) 756-05- 41

Положення про навчальну лабораторію

108 8

108

209

209

 

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії

Основною метою створення лабораторії транспортних систем та технологій була необхідність забезпечення лабораторного та практичного навантаження кафедри транспортних систем та технологій за навчальною програмою «Бакалавр», «Магістр» спеціальності «Транспортні технології».

Основні напрями роботи:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою
 • супровід лабораторних та практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів та магістерських робіт з використанням ПЕОМ.
 • встановлення та супровід програмного забезпечення, адміністрування серверів та мережі.
 • апробація та впровадження методичного забезпечення до виконання лабораторних та практичних робіт.
 • забезпечення проведення лекцій за допомогою мультимедійного обладнання.
 • супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедри, секцій міжнародних конференцій, які проводяться в Університеті.
 • супровід захисту курсових, дипломних, магістерських робіт та семінарів аспірантів кафедри.
 • організація обліку, ремонту та профілактики матеріально-технічної бази лабораторії і кафедри.
 • складання кошторисних витрат на утримання та розвиток матеріально-технічної бази лабораторії.
 • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

Матеріально-технічна база лабораторії складає:

 • 2 мультимедійні аудиторії (175 місць);
 • 1 лекційна аудиторія (50 місць), облаштована для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом автомобільний транспорт;
 • 1 аудиторія (25 місць) для проведення практичних занять;
 • 2 комп’ютерні класи загальною кількістю 25 ПК. Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету;
 • На базі автокласу розташована постійно діюча автошкола, що дає можливість отримання водійського посвідчення відповідних категорій.

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 208, тел. (056) 756-05-41

Склад кафедри

В.о.завідувача кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенкоУ 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.
У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 4 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.
Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Міжнародні фінанси», «Європейська інтеграція».
Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Bilozubenko V. S. Clustering of countries in global landscape of knowledge economy development / M. V. Polyakov, G. Y. Shevchenko, V. S. Bilozubenko // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 176–183.[Web of Science]
 2. Білозубенко В.С. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 3. Білозубенко В.С. «Економіка даних» як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №2 (74). – С. 154–159.
 4. Білозубенко В.С. Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації / В.С. Білозубенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – №2. – С. 31–43.
 5. Білозубенко В.С. Соціальні аспекти розвитку малого інноваційного підприємництва / В.С. Білозубенко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – Т. 4, №12(1). – С. 95–99.
 6. Білозубенко В.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №3(75). – С. 152–157.
 7. Білозубенко В.С. Система страхування депозитів в контексті формування пропозиції на депозитному ринку // Глобальні та національні проблеми економіки / В.С. Білозубенко, О.В. Радченко, А.О. Гриценко. –2016. – № 3 (11). – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/196.pdf

Участь у конференціях і семінарах

 1. Белозубенко В.С. Сущность экономики данных / В.С. Белозубенко, Г.Я. Шевченко // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали міжнародної конференції (30 червня 2016 р). – Київ, 2016. – С. 91–92. 
 2. Белозубенко В.С. Big Data в современной экономике: направления и проблемы использования / В.С. Белозубенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 138–140.
 3. Белозубенко В.С. Экономика знаний как императив конкурентоспособности и развития компании / В.С. Белозубенко, И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Наука и бизнес: экономика знаний: материалы пятой междунар. науч.-практ. Конференции (9-10 февр. 2015 г.). – Днепропетровск, 2015. – С. 9–12. 
 4. Білозубенко В.С. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та ЄС / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції (26-27 березня 2015 р.). – Том 1. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 95–96.
 5. Белозубенко В.С. Интернационализация национальных инновационных систем / В.С. Белозубенко, О.В. Абрашка // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: материалы I междунар. науч.-практич. конференции (20 марта 2015 г.). – Симферополь: «Диайпи», 2015. – С. 75–77.

Професор кафедри – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв м

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.
Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276);«Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. З 2017 року є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
З 2018 р. – член редакційної колегії журналу InvestmentManagementandFinancialInnovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до базиScopus.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародний рух капіталу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами».
Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Korneyev M. Current trends in global demographic processes / Sergii Sardak, Maksim Korneyev, Vladimir Dzhyndzhoian, Tatyana Fedotova, Olha Tryfonova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue 1. – P. 48–57.[SCOPUS]
 2. Korneyev M. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / Olha Hryhorash, Maxim Korneyev, Yevgeny Leheza, Liliya Zolotukhina, Tetiana Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Volume 15, Issue 1. – P. 132–140.[SCOPUS]
 3. Korneyev M. Global factors which influence the directions of socialdevelopment/ Sergii Sardak, Maxim Korneyev, Anastasiia Simakhova, Olha Bilskaya //Problems and Perspectives in Management.– 2017. – №15(3). –P. 323-333. [SCOPUS]
 4. Корнєєв М.В. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн / С.М.Козьменко, М.В.Корнєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11 (161) – С.290–298. [SCOPUS]
 5. Корнєєв М. В. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв // Економічний часопис-XXI: науковий журнал. - 2014. – №9–10 (1). – С.73–76. [SCOPUS] 
 6. Korneyev M. Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions / V. Makedon, M. Korneyev // Investment Management and Financial Innovations. – 2014. – Vol. 11. Issue 1. – P. 44–55. [SCOPUS]
 7. Korneyev M. Methods of transfer risk coverage : insurance strategy background / Maxim Korneyev, German Stoianov, Anton Grytsenko, Vyacheclav Shvaydak // Економічна та продовольча безпека України. – Том 4, Випуск 4. – 2016. – С. 82–87.
 8. Корнєєв М. В. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Korneyev M. V. The modeling of disbalances influence of motion of financial resources on social indexes of economy development / M. V. Korneyev // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2015. – № 8 (139) – Р. 58–62.
 2. Korneyev M. V. The financial sector in terms of transition to the financial economy / M. V. Korneyev // Oралдын fылым жаршысы. – Қазақстан, 2014. – № 28 (107). – P. 5–11.
 3. Korneyev M. V. The theoretical and methodological principles of activity and modeling the development of the entities of the financial and real sectors of the economy / M. V. Korneyev, V. V. Makedon // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum. – Praha, 2014. – № 8 (10). – P. 5–10.
 4. Korneyev M. V. The resource flows in the transition to financial economics / M. V. Korneyev // News of Science and Education. – England, 2014. – № 16 (16). – P. 51–56.
 5. Коrneyev М. V. Bases of consolidation of financial flows in economic systems / М. V. Коrneyev // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2014. – С. 28–30.
Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya
У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).
У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 13 років. Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054).
Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Методологія наукових досліджень», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Чириченко Ю. В. Глобальні світові тренди та інвестиційні пріоритети готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Чириченко // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 132. – 2018. – С. 120–126.
 2. Чириченко Ю.В. Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи / Ю.В.Чириченко, Н.А. Білова, В.Є. Зайцев // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 131. – 2018. – С. 116–123.
 3. Чириченко Ю.В. Дослідження сутності поняття «інвестиційні ринки» /    Ю.В. Чириченко, Н.О. Фісуненко // Міжнародно науково-виробничий журнал «Сталий розвиток» – 2016. – №3 (32) – С. 114–120.
 4. Chyrychenko Yu. V. Certain philosophical issues of the Ukrainian international investment process / Yu. V. Chyrychenko // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 46–51.
 5. Чириченко Ю.В. The international investment activities: systematic analysis of categorical apparatus / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // The Bulletten of the Academy. The serius “Economics”. – № 2 (52). – 2014. – P.60–65.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чириченко Ю.В. Удосконалення методів регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 86–88. 
 2. Чириченко Ю.В. Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 100–102.
 3. Чириченко Ю.В. Глобалізація та регіоналізація як об’єктивні процеси розвитку сучасного суспільства / Ю. В. Чириченко, Н.О. Фісуненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 104–106.
 4. Чириченко Ю.В. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 104–106.
 5. Чириченко Ю.В. Особливості здійснення митних процедур митною та акцизною службою Гонконгу / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.18–20.

Професор кафедри – д.е.н. Баранник Лілія Борисівна 
 

У 1980 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет та отримала диплом економіста, викладача політичної економії.
У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.
У 2015 році присвоєно вчене звання професора.
Стаж роботи: за фахом – 33 роки, у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 27 років.
Керівник науково-дослідної роботи за темою «Механізм фіскального регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні» (№ держреєстрації 0118U4298).
Сфера наукових інтересів: міжнародні фінанси, міжнародне оподаткування, глобальна економіка.
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна Грамота Агенції фінансового розвитку України, Подяка Голови державної обласної адміністрації Дніпропетровської області, Почесна грамота Міністерства науки і освіти України.
Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Міжнародні стратегії економічного розвитку».
Електронна пошта: baranniklb@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Баранник Л.Б. Корпоративне страхування як перспективний напрям соціального захисту персоналу / Л.Б. Баранник, О.А. Костенко // Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток. : моногр.; за ред. д.е.н., проф. А. Г. Бабенка. – Д.: УМСФ, 2016. – 335 с.
 2. Баранник Л.Б. Новые параметры социальных проблем в ХХІ веке / Л.Б. Баранник // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 25/1. – С. 78–84.
 3. Баранник Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2. – С.48–58.
 4. Баранник Л.Б. Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития / Л.Б. Баранник, А. Н. Яковлев // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – №1 (53). – С. 50–55.
 5. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : моногр.; за ред. Баранник Л.Б. – Д. : ДДФА, 2015. – 256 с.
 6. Баранник Л.Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності / Л.Б. Баранник // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 27. – С. 56–61.
 7. Баранник Л.Б. Соціальний захист населення в надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 148–154.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н.  Бережнюк Іван Григорович

У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – Міжнародні економічні відносини.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02«Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець та керівник при формуванні звітів за науково-дослідними темами:
2015–2016 рр. – науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0115U001188 (Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України : звіт про НДР (проміжн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк; викон. : Несторишен І.В. – 2016. - 138 с. -№ ДР 0115U001188).
2014–2015 рр. – науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0114U002551 (Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур : звіт про НДР (заключн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк ; викон. : О. С. Нагорічна [та ін.]. – Хмельницький, 2015. – 388 с. – № ДР 0114U002551).
Дисципліни, що викладає: керівництво курсовими та дипломними роботами.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Бережнюк І. Г. Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, О.С. Нагорічна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2, Т.2. – С. 143–146.
 2. Бережнюк І.Г. Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів /І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Вип. 16. – С. 199–202.
 3. Бережнюк І.Г. Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах / Бережнюк І.Г., Несторишен І.В.,  Луцкова Л.П. // Економіка і регіон. – 2015. – №5(54). – С. 34–40.
 4. Бережнюк І. Г. «Поправки безпеки» до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / Бережнюк І. Г. , Несторишен І. В., Очерет А. Ю. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 28. – С. 20–29
 5. Бережнюк І. Г. Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки Співтовариства / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т.1. – С. 117–122.
 6. Бережнюк І. Г. Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту (ІCS/ECS) в ЄС / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, В.В. Булана // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 27. – С. 12–21.
 7. Бережнюк І. Г. Ґенеза категорії «митна процедура» в законодавчому та науковому контекстах / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, О.В. Неліпович // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25.– Кіровоград : КНТУ, 2014. – С. 163–171.
 8. Бережнюк І. Г. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І. Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – № 118. – С. 145–150.
Участь у конференціях і семінарах:
 1. Бережнюк І.Г.Митна процедура та митний режим: переосмислення аксіом в митній термінології / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.

Професор кафедри – Жадько Костянтин Степанович 

У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет та отримав кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри обліку та економічного аналізу.

 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (державний реєстраційний номер 0116U003917). Виконавець науково-дослідних тем «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).

 

Дисципліни, що викладає : «Маркетинг у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Менеджмент у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Бухгалтерський облік та аудит у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі», «Організація готельного господарства», «Економіка туристичного та готельно-ресторанного бізнесу».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Жадько К. С. Міжнародний маркетинг у туризмі та готельно-ресторанній справі: загальна концепція та особливості розвитку / К. С. Жадько, В. В. Фесенко, К. М. Горб // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред.           Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 275–284.

 2. Жадько К. С. Основні засади регуляторної політики держави відносно малого та середнього бізнесу в Україні / К. С. Жадько // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І. Д. Падеріна. – Дніпро : УМСФ, 2016. – С. 34–39.

 3. Жадько К. С. Теоретико-методоло-гические основы интеллектуального бизнеса / И.Д. Падерин, К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник економічної науки України. – 2018 – № 1. – С. 110–117.

 4. Жадько К. С.  Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства / К. С. Жадько, Ю. Г. Горященко //   Науковий погляд: економіка та управління. – №2(58). – 2017. – С. 154–160.

 5. Жадько К. С. Підприємницька діяльність і державні органи: практичні аспекти інформаційної взаємодії [Електронний ресурс] / К. С. Жадько // Ефективна економіка – 2017. – №11 – Режим доступу : http://www.economy. nayka. com.ua/ ?op=1&z=4872.

 6. Жадько К. С. Практичні основи  побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К.С.Жадько // Ефективна економіка. – 2014. – №1 – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=3072

 7. Zhadko K. Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control / K. Zhadko, J.Goryaschenko // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2014. – №5 (155). – С. 485-490.

 8. Жадько К. С. Практичні аспекти використання звітності в сучасних моделях моніторингу, діагностики і контролю / К. С. Жадько // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т .2. – Полтава : ПДАА. – 2014. – С. 40-49.

 9. Жадько К. С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К. С. Жадько // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал. – 2014. – №1 (31). – С. 178–188.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Жадько К. С. Стан і тенденції розвитку ринку злиттів та поглинань у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / О. В. Сабіров, К. С. Жадько, Р. Г. Єгіазарян // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети» (м. Запоріжжя, 2018 р.).  − Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2018. – С.64−66.

 2. Жадько К. С. Особливості проведення оцінки фінансово-економічного стану підприємства / К.С. Жадько, О.Ю. Євдокімова // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 травня 2017 р.) : Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 146–148.

 3. Жадько К.С. Стратегічна інформація – одне із головних джерел ефективного управління на малих підприємствах / К. С. Жадько, Л.В. Привалова / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 197–199.

 4. Жадько К. С. Теоретико-методичні аспекти формування прибутку суб’єктів підприємництва / К. С. Жадько / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 148–150.

 5. Жадько К. С. Основи побудови і функції систем моніторингу, діагностики й контролю діяльності підприємств / К. С. Жадько // Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни і регіонів» – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  С. 272–274.

Професор кафедри – д.б.н. Білова Наталія Анатоліївна 

У 1975 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті.
У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук.
У 2003 році присвоєно вчене звання професора.
Нагороджена Нагрудним знаком Державної митної служби України «Почесний митник» у 2006 році, Нагрудним знаком Державної митної служби України «За сумлінну службу в митних органах України».
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Електронна пошта: natalyabilova51@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Білова Н.А. Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи / Ю.В.Чириченко, Н. А. Білова, В.Є. Зайцев // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 131. – 2018. – С. 116–123.
 2. Білова Н. А. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем / А. П. Травлеев, Н. А. Білова // Екологія та ноосферологія. –Т.26 №3–4. –Київ– Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: ДНУ. 2015. – С.142–145.
 3. Білова Н. А. Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик / Н. А. Білова, Н. Г. Навроцька, Т. М. Євсєєва // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – №1 (55). – С . 170–116.
 4. Bilova N.A. Morphologyofforestravinedsoilformationondeluvialloams / V.M.Yakovenko, N.A.Bilova // Ґрунтознавство.– 2015. – №3–4,vol.16. – P.5–17.
 5. Білова Н.А. Міжнародна економічна статистика / Н. Г. Навроцька, Н. А. Білова: навч. посібник. – Дніпропетровськ : УМСФ , 2016 . – 224 с .

Доцент кафедри – Бакіров Мюшфік Панах огли 

У 2010 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію інженер дослідник.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції (тема дисертації «Технологія добавки йодобілкової та її використання у виробництві соусів емульсійного типу»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782). Має 3 патенти.

Дисципліни, що викладає: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Кулінарна етнологія», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Бакіров М.П. Розробка соусів із використанням йодовмісної добавки /              М.П. Бакіров, О.О.Золотухіна, Т.В.Афанасьєва, Г.О Горбенко, В.В.Полупан // Science Rise. – 2018. –Vol. 4. (45). – C. 31–35.
 2. Bakirov M. Investigations of the functional and technological properties of dough semi-products enriched with dietary supplements / М. Bakirov, Т.Golovko, M.Pogozhikh, A.Pak, M.Golovko // Eureka: Life Sciences. – 2018. – Vol. 4. – P. 27 –34.

 3. Bakirov M. Study of microelement distribution uniformity in a bulk of dough enriched with dietary supplements / М. Bakirov, Т.Golovko, M.Pogozhikh, A.Pak, M.Golovko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №4/11 (94). – P. 42–48.

 4. Бакіров М.П. Глобальні світові тренди туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи / О.В. Сабіров, Ю.В.Чириченко, М.П. Бакіров // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 345–357.

 5. Бакіров М.П. Обґрунтування технології виробництва J-SE функціональної добавки у вигляді порошку / М.П. Бакіров, М.І.Погожих, Т.М.Головко, В.В.Полупан, Л.О.Пархоменко // Наукові праці НУХТ: зб. наук. пр. – Київ: НУХТ, 2016. – Том 22, №6. – С. 179–188.

 6. Бакіров М.П. Удосконалення виробництва та дослідження якості хлібобулочних виробів, збагачених на йод / М.П. Бакіров, М.П.Головко, В.В.Полупан, І.І.Колодій  // Технологічний аудит та резерви виробництва – 2015. – № 3/3 (23). – С. 26–29.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Бакіров М.П. Дослідження показників якості водовмісної добавки / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Панайотіс Хаджисему, Садуллах Онал  // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи» : Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків : Goodprint, 2018.  – C.135–137.
 2. Бакіров М.П. Йододефицит в Украине и способы профилактики / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Якуб Королевский, Е.П. Володина // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи»: Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків : Goodprint, 2018. – C.132–134.

 3. Бакіров М.П. Osmanlı mutfağının yararlı yemekleri / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Садуллах Онал // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи» : Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків: Goodprint, 2018. – C.123–125.

 4. Bakirov M. Andragogy and continual education / M. Bakirov // II İnternational scientific and practical conference «Problems and perspectives in European education development»: Теза / Czech Republic, Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement, 21–24.11.2017. – P.8–10.

 5. Бакіров М.П. Вплив добавки йодобілкової на фізико-хімічні показники соусів емульсійного типу / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, Якубян Саркіс, Япиджи Сефер // II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». – Х: ХДУХТ, 2017. – C.209–210.

 6. Бакіров М.П. Формування якості соусів емульсійного типу з використанням добавки збагачувальної білково-мінеральної / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, М.П. Головко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (19 травня 2016 р.) – у 2-х ч. : Харків, ХДУХТ. – 2016. –  Ч. 1. – С. 201–202.

 7. Бакіров М.П. Шляхи збагачення продуктів харчування йод-білковими комплексами / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, М.П.Головко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (22 травня 2014р.).  – у 2-х ч.: Харків, ХДУХТ. – Ч.1 – 2014. – С. 174–175.

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Електронна пошта: mia053078@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод / І.А. Малюта // Проблеми економіки. – 2017. – №12. – С. 24–30.
 2. Малюта І. А. Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК / І.А. Малюта, І. А. Лаповець // Бизнес Информ. – 2016. – №12. – C. 59–65.
 3. Малюта І.А. Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі // Вісник АМСУ. – 2015. – №1. – С. 35–41.
 4. Малюта І.А. Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 8. – 2014. – С. 28 – 32. 

Участь у конференціях і семінарах

 1. Малюта І.А. Японія в сучасній світовій економіці / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро. УМСФ, 2016. – С. 88–90.

 2. Малюта І.А. Азійське «економічне диво»: досвід виходу з економічної кризи / І.А. Малюта, А.О. Салуха //  Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 2016 року. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 1. – С. 56–60.
 3. Малюта І.А. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки / І.А. Малюта, Л.Ю. Ковейна //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми». – Харків, 2016. – С. 142–144.
 4. Малюта І.А. Укладання угоди про Транстихоокеанське партнерство та її вплив на сучасну геоекономічну та геополітичну структуру світу / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.  – С. 106–108.
 5. Малюта І.А. Тенденції до концентрації капіталу в Україні / І.А. Малюта, А.О. Синюк // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.67–68.

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 19 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає: «Транснаціональні корпорації», «Європейський бізнес», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Петрова Г.Є. Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі / Н.В. Осадча, Г.Є. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 1 (47). – С. 25–30.
 2. Петрова Г.Є. Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України / Н. В. Осадча, Г. Є. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – С. 135–139.
 3. Петрова Г.Є. Зовнішньоекономічні відносини країн Центральної та Східної Європи та України / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби: серія економіки. – №2 (54). –  2015. – С. 155–160.
 4. Петрова Г.Є. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов’єв, Г.Є.Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка – 2014. – №1. – С. 22–29.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Петрова Г.Є. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами Азії / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 210–212.
 2. Петрова Г.Є Стан зовнішньоекономічних зв’язків України та ЄС на сучасного етапі / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листопада 2015 р.). – Дніпропетровськ: УМСФ. – С. 114–115.
 3. Петрова Г.Є. Сучасний стан діяльності морських портів України / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку» (7 жовтня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 111–112.
 4. Петрова А.Е. Внешняя торговля экономических районов Украины на современном этапе / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Экономика и управление: вызовы и перспективы: междунар науч.-практич. интернет- конф. (13–14 февраля 2014 г.). – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2014. – С.28–30.
 5. Петрова А.Е. Место экспорта в трансграничном сотрудничестве Украины / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Проблемы и перспективы соціально-экономического развития страны: IX междунар науч.-практич. конф. (25–26 января 2014 г.). – Черновцы: Буковинская экономическая фундация, 2014. – С.43–45.

Доцент кафедри – Сабіров Олександр Володимирович 

У 2005 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію магістра з технології харчування.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія барооброблених цільном'язових м'ясних виробів зі свинини»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782). Має 3 патенти.

Дисципліни, що викладає: «Кулінарне мистецтво та етнічні кухні», «Барна справа», «Міжпредметний тренінг з туризму та готельно-ресторанної справи», «Сервісологія», «Технологія та організація обслуговування напоями».

Основні публікації за напрямом

 1. Глобальні світові тренди туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи / О.В. Сабіров, Ю.В.Чириченко, М.П. Бакіров // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 345–357.
 2. Сабіров О.В. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / Р. П. Никифоров, О. В. Сабіров // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3(3). – С. 37–41. 

 3. Сабіров О.В. Наукові аспекти використання високого тиску для виготовлення мясної кулінарної продукції : монографія / О.В. Сабіров, В.О. Сукманов,               Г.Ф. Корушнова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 123 с.

 4. Сабіров О. В. Розробка технології виробництва прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / О. В. Сабіров, Г. І. Малякова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 90–97.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Сабіров О.В. Особливості організації самостійної роботи магістрів з питань безпеки продуктів / О.В. Сабіров, А.В. Слащева, Р.П. Никифоров // Матеріали НМК науково-педагогічних працівників університету «Інновації і якість вищої освіти». − Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – С.444−445.
 2. Сабіров О.В. Розробка технології м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням квашених овочів / О.В. Сабіров, А.Ф. Коршунова,                          Г.В. Дейниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві». − Харків : ХДУХТ, 2014. – С.39−40.

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 3 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економічна діяльність України», «Транснаціональні корпорації», «Управління міжнародною конкурентоспороможністю», «Економічна і соціальна географія країн світу», «Діловий туризм та бізнес-комунікації».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Трудова М. Є. Технологічна спеціалізація країн ЄС та України: порівняльний аспект / М. Є. Трудова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2017. – Т. 25, Вип. 9. – С. 106–117.

 2. Трудова М. Є. Особливості фінансово-економічної безпеки банків / М. Є. Трудова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 4. – С. 238–242. 
 3. Трудова М. Є. Перспективи розвитку ринку деривативів в Україні / М. Є. Трудова, В.О. Забоєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10 – С. 783–786. 
 4. Трудова М. Є. Інноваційні перспективи розвитку в банківській системі України / М. Є. Трудова // Економіка та суспільство. – 2016. – №3 – С. 485–490. 
 5. Федоненко (Трудова) М. Є. Патентная специализация стран ЕС в высоких технологиях / М. Є. (Трудова) Федоненко // Альманах современной науки и образования. – № 2 (69) – 2013. – C. 179–184.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Трудова М. Є. Фінансовий детермінант розвитку  підприємницької інноваційної діяльності / М. Є. Трудова // Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування (13 грудня 2017 р.). − м. Київ, 2017. − С. 36−39.

 2. Трудова М. Є.  Економічна безпека банку / М. Є. Трудова, М.В. Шаршунович // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 4–5 березня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. Ч. 2. – С.87–90.
 3. Трудова М. Є. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України  / М. Є. Трудова, А.Ю. Ануфрієва, І.А. Стороженко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн. конф.,  26–27 марта  2016  г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных  трудов.   – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11, ч. 1. – С. 47–52.
 4. Трудова  М. Є. Перспективи розвитку банківських інформаційних систем в Україні / М. Є. Трудова, А.В. Пінчук, С.В. Давидько // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8–9 квітня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С.54–56.
 5. Трудова  М. Є. Комерційна (дилерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрями розвитку / М. Є. Трудова, І.В. Батуріна // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 1. – С.34–36.

Доцент кафедри – к.е.н. Літовченко Богдан Васильович 

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепціях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніях. Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка», «Управління міжнародним бізнесом».

Електронна пошта: bvlitovchenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Літовченко Б.В. Гносеологія менеджменту: «метафізика» та «фізика» / Б.В. Літовченко // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 24–34.
 2. Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі: монографія / Б.В. Літовченко. – Дніпро: Ліра, 2017. – 268 с.
 3. Litovchenko B. Formation of the creative organization in the global information environment / B. Litovchenko, V. Kuriljak // Journal of European Economy. – Vol. 16. № 2 (61). – 2017. – P. 184–196.
 4. Літовченко Б.В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / Б.В. Літовченко, В.Є. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 193–206.
 5. Літовченко Б.В. Людський вимір організації / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління. – № 2 (58). – 2017. – С. 30–40.
 6. Litovchenko B. Origin of the creative school of management: retrospective analysis  / B. Litovchenko // Journal of European Economy. – Vol. 15 (№ 4). – December 2016. – P. 361–377.
 7. Літовченко Б.В. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз / Б.В. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Том 15 (№ 4). – С. 369–385.
 8. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі та культурі організації / Б.В. Літовченко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1 (55). – С. 116–124.
 9.  Літовченко Б.В. Креативна школа менеджменту для креативної економіки: виклик часу чи ілюзія / Б.В. Літовченко // Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 4. – 2015. – С. 5–10.
 10. Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації / Б.В. Літовченко, С.П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2015. – № 1 (53). – С. 61 – 67.
 11. Літовченко Б.В. Глобалізація і розвиток моральної відповідальності національного менеджменту / Б.В. Літовченко // Вісник економічної науки України, 2015. – № 2 (29) – С. 47–52.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Литовченко Б.В. Человеческое измерение управления знаниями в современном менеджменте / Б.В. Литовченко, А.И. Губа // Современные проблемы управления социально-экономическими системами: теория, методология, практика: Сборник трудов участников международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2017 г. / Под ред. В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой – Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – С. 330–340.
 2. Літовченко Б.В. Моральна відповідальність менеджменту в контексті глобалізації / Б.В. Літовченко, Н.С. Ковтун // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 98–100.
 3. Litovchenko B. Challenges of the creative economy to organization nature / B. Litovchenko  // Современныетенденциивэкономикеипубличноеуправление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции / под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2016. – С. 238–247.
 4. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі організації / Б.В. Літовченко, А.Ф. Левітан // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 12–14.

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад трьох років. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету.

Дисципліни, що викладає.: «Організація готельного господарства», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Разінькова М.Ю.Організація корпоративної інтеграційної взаємодії учасників реалізації інноваційних проектів виробництва нової продукції / О.Є. Попов, М.Ю. Разінькова // Управління розвитком. – 2016. – №4. – С. 72–81.
 2. Разінькова М.Ю. Технологія розробки програм підвищення лояльності персоналу до вирішення завдань впровадження нововведень / М.Ю. Разінькова // Науково-практичний журнал "Європейські перспективи». – 2015. – №4. – С.194–202.
 3. Razinkova M. Patterns of innovative economic development under conditions of market relations / M. Razinkova. // United States: The advanced science journal. – 2014. – P. 4349.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Разінькова М.Ю. Система мотивації працівників, як складова впливу на інноваційну діяльність підприємства / М.Ю. Разінькова // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця», 26–28 травня 2016 року. Тези доповідей учасників конференції – Харків, ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2016. – С.284–287.

 2. Разінькова М.Ю. Адаптація персоналу до інноваційних перетворень / М.Ю. Разінькова // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку» (Одеса, 20–21 лютого 2015 р.). – Одеса: ЦЕДР, 2015. – С. 62–64.

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.

Досвід роботи за фахом понад 25 років (викладання у вищих навчальних закладах дисциплін економіко-географічного профілю).

Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Організація туризму», «Економічна та соціальна географія», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та науково-методичні посібники:

 1. Горб К. М. Міжнародна маркетингова туристична діяльність в умовах глобалізації / К.М. Горб // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 141–152.
 2. Горб К. М. Багаторівневий підхід до моделювання регіонального туристичного розвитку / К.М. Горб // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. –  № 2. – С. 161–169.

 3. Horb K.  Tourism potential of the territory in regional economic development / Kostiantyn Horb // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Випуск 20 (1). – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 34–39.

 4. Горб К.М. Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2015. – № 1 (53). – С. 95–99.

 5. Горб К. М. Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2014. – № 2. – С. 30–35.

 6. Горб  К. М. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом / К.М. Горб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. –  С. 142–150.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горб К.М. Організація навчальних практик студентів спеціальності “Туризм”: перспективи кооперації між ВНЗ / К.М. Горб //  Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.19–22.
 2. Горб К. М. Особливості маркетингу дестинацій на різних етапах споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 106–110.
 3. Горб К. М. Проблеми митного адміністрування туристичної діяльності у транскордонних регіонах /  К.М. Горб //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів,  2016. – С. 21–22.
 4. Горб К. М. Окремі аспекти митно-тарифного регулювання в Україні, його проблемні моменти / К.М. Горб, О.Я. Яворська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.  – С. 222–224.
 5. Горб К. М. Проблеми маркетингового забезпечення розвитку туризму в Дніпропетровській області / К.М. Горб // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23–24 квітня 2015). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 323–325.
 6. Горб К. М. Проблеми популяризації туристичного продукту / К.М. Горб // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2014. – С. 223–226.
Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 7 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

Дисципліни, що викладає.: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Horozhankina N. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis) / N. Horozhankina, V. Hrushka // Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 41–49 [Web of Science].
 2. Грушка В. Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012–2016 рр.) / В. Грушка, Н. Горожанкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 43). – 2017.  – С. 45–51.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горожанкіна Н. А. Заклади оздоровлення та відпочинку як складова дитячо-юнацького туризму в регіонах України / Н.А. Горожанкіна // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 26 квітня 2018 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 70–73.

 2. Horozhankina N. EXPORT-IMPORT RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND GERMANY / N. Horozhankina, V. Hrushka // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. №7, Valletta  (Republic of Malta, 3031.07.2018). – 2018. – Р. 21–24.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Грушка Віктор Володимирович

У 2006 році закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобув кваліфікацію магістра екології.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія.

У 2017 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Туризм».

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Має наукові публікації та фахові статті в галузі географії та туризму.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Грушка В.В. Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ) / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. –  №1. – 2016. – Випуск 40. – C. 186–191.
 2. Грушка В.В. Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) / В.В. Грушка // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2016. – №1 (11). – C. 203–208.
 3. Грушка В.В. Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні ( на прикладі Дніпропетровській області) / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Географія. – №2. – 2016. – Випуск 41. – С. 179–184.
 4. Грушка В.В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Географія. – №1. – 2017. – Випуск 42. – С. 67–74.
 5. Грушка В.В. Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012–2016 рр.)  / В.В. Грушка, Н.А. Горожанкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.  – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 2, випуск 43. – 2017. – С. 45–51.
 6. Horozhankina N. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis) / N. Horozhankina, V. Hrushka // Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 41-49 [Web of Science].

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Грушка В.В. Реконструкція Чортомлицької січі як перспективного атракційного об’єкта на ринку туристичних послуг / О.П. Алібеков, В.В. Грушка // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 3 молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 25 квітня 2017 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 14–17.

 2. Грушка В.В. Моделювання процесів розвитку соціогеосистем / В.В. Грушка // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С. 42–44.
 3. Грушка В.В. Актуальні проблеми просторової організації мереж освітніх установ у сільській місцевості / В.В. Грушка // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції  24–25 листопада 2017 р., м.Дніпро. Частина І. / наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 195–197.
 4. Hrushka V.V. Regional factors affecting employment of the population / O.V. Boyko, V.V. Hrushka, O.V. Tsvietaieva // Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (іноземними мовами): матеріали VII регіон. наук. – практ. конф. (5–6 квітня 2018 р.). – Дніпро: Біла К.О., 2018. – С. 6–8.
 5. Грушка В.В. Тенденції розвитку сучасних готелів / В.В. Грушка, К.А. Сефіханова // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. ун-т культури; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 69–74.
 6. Грушка В.В. Туристичний потенціал Черкащини / В.В. Грушка // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 26 квітня 2018 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 74–76.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 34 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 16 статей в провідних наукових фахових виданнях.

Дисципліни, що викладає.: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Статті у фахових виданнях України:

 

 

 1. Бойко З.В. Структура та рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року / З.В. Бойко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2018. – С. 151–159.
 2. Бойко З.В. Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничного транспорту до 2014 року / З.В. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – №2 (випуск 43). – 2017. – С. 34–40.
 3. Бойко З.В. Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років / З.В. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 2 (випуск 41). – 2016. – С. 91–99.
 4. Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років / З.В. Бойко //  Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,  2015 – С. 110–117.
 5. Бойко З.В. Географічний аналіз змін кількості етнічних меншин населення України за переписами 1989 та 2001 років / З.В. Бойко //  Часопис соціально-економічної географії: міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, Харківський національний університет 

Навчально-методичні посібники

 

 1. Бойко З.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Фізична географія материків і океанів» (Частина 2) / З.В. Бойко, Г.О. Ламекіна. – Дніпропетровськ: «Нова ідеологія», 2014. – 40 с.
 2. Бойко З.В. Пособие к изучению курса «Экономическая и социальная география мира» / З.В. Бойко, О.Л. Чудина. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2015. – 36 с.
 3. Бойко З.В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Географія населення та розселення» / Н.А. Горожанкіна, З.В. Бойко, В.В. Грушка. – Дніпро: «Нова Ідеологія», 2017. – 48 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 

 1. Бойко З.В. Сутність та історичні аспекти інтеграції шкільної освіти / З.В. Бойко // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищий школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 травня 2018 р., м. Полтава).  – С. 57–60.

 2.  

  Бойко З.В. Географічний аналіз розміщення вищих навчальних закладів (на прикладі Дніпропетровської області, 2016) / З.В. Бойко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С.60–63.
 3. Бойко З.В. Історія формування етнічного складу населення України / З.В. Бойко / Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р. – С. 239–244.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Шуляк С. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове / Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. – Вильнюс, 2014. – 376 с.
 2. Шуляк С.В. Від  «zero problem» до «Оливкової  гілки»: політика Туреччини стосовно громадянської війни в Сирії / С.В. Шуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». – 2018. – №18. – С. 404–411.
 3. Шуляк С.В. Мотиви турецької військової інтервенції в Сирії у 2016–2017 рр. (операція «Щит Євфрату»)  / С.В. Шуляк // Політикус. – 2017. – Вип.3. – С. 150154.
 4. Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) / С.В. Шуляк //  Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 485–488.
 5. Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали / С.В. Шуляк // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399–402.
 6. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали / С.В. Шуляк  // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво»Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409–413.

Участь у конференціях і семінарах:

 

 1. Шуляк С.В. Турецька збройна інтервенція у Сирії: мотиви, проміжні підсумки, перспективи / С.В. Шуляк  // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 5–7.

 2. Шуляк С.В. Мотиваційна складова турецької збройної інтервенції у Сирії (2016-2017 рр.) / С.В. Шуляк  // Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 червня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 129–132.
 3. Шуляк С.В. Проблема мотивації іноземних інтервенцій у внутрішні збройні конфлікти (огляд концепцій) / С.В. Шуляк  // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – С. 100–104.
 4. Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) / S. V. Shuliak, Y. I. Demianenko // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – С. 109–111.
 5. Шуляк С.В. Мотиви збройного втручання росії у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) / С.В. Шуляк  // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 року. – Одеса: Державний зпклад «Південоукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2016. – С. 34 – 38.

 

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Склад кафедри

Кафедра менеджменту налічує 13 викладачів: 2 доктори економічних наук та 11 кандидатів наук.

Завідувач кафедри– д.е.н. Петруня Юрій Євгенович

Petrunya

В 1983 році отримав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук 13 березня 2000 року та вчене звання професора кафедри економічної теорії та основ підприємництва 5 лютого 2001 року.

Заслужений діяч науки і техніки України. Викладає управлінські та економічні курси студентам, слухачам бізнес-шкіл та менеджерам протягом 30 років. Автор 25 підручників і навчальних посібників, із них 10 – з грифом МОН України. Має значний практичний досвід управлінської роботи, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій. Розробник законодавчих актів із питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності. Протягом п'яти років був головою Експертної ради з менеджменту ДАК МОН України, тривалий час працював у складі Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту, протягом семи років входив до складу експертної ради ВАК України. Проходив стажування у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах.

Має досвід науково-педагогічної роботи 38 років.

Основний напрям наукової роботи: проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, вдосконалення державного регулювання інвестиційної та корпоративної діяльності; конкурентоспроможності освітніх систем, економіки освіти, маркетингу на ринку освітніх послуг; шляхи вдосконалення вищої економічної освіти в Україні в контексті ринкової трансформації економіки та європейської економічної інтеграції.

Електронна адреса: 12ptr1212@gmail.com

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи економічної теорії», «Стратигічне управління».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с.
 2. Петруня Ю.Є. Управлінські рішення та «суспільна думка»: макрорівневий аналіз // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. – С. 5-11.
 3. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 207 с. (з грифом МОН).
 4. PetrunyaY., OleksienkoR. Regulaciecelneprawawlasnosciwwarunkachmiedzynarodowegohandlutowarami // Politikacelna; ekonomia, pravo, praktika. Szczecin , 2015. p. 173-182.
 5. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. д.е.н. Петруні Ю.Є. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 245 с.
 6. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.
 7. Петруня Ю.Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізм управління та суперечності / Ю.Є. Петруня // Академічний огляд. - 2015. - № 1. - С. 18-22.
 8. Петруня Ю.Є., Коляда С.П., Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів, 2016. – 211с. (з грифом МОН).
 9. PetruniaY. “Publicchoice” andmarketing-managementprocesses // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2015. - №1. – С. 5-11.
 10. Петруня Ю.Е. Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности // Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова. М.: Финансовый университет, 2012. – С. 24-33.
 11. Управлінські рішення в бізнесі та соціальна відповідальність // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка : М-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.
 12. Петруня Ю.Є. Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - №1. – С. 248-253.
 13. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища відприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / кол. авт.: Ю.Є. Петруня, В.Ю. Єдинак, Ю.О. Кахович та ін.. : за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории : учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2011. – 359 с. (з грифом МОН України).
 16. Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича. – Москва: ТЕИС, 2011. – 768 с.
 17. Macroeconomics / A.O. Zadoia, Y.E. Petrunia, S.V. Kuzminov, O.M. Trushenko, A.O. Kosyakina. – Dnipropetrovsk: AlfredNobelUniversity, Dnipropetrovsk, 2011. – 296 p.
 18. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с.
 19. Митна енциклопедія: У двох томах. / Редкол.:… І.Г. Бережнюк (відп. ред..) та інші. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.

Професор кафедри – д.е.н. Івашина Олександр Флорович

Івашина Олександр Флорович

У 1987 році закінчив Ленінградський державний університет за спеціальністю "Політична економія", економіст, викладач політичної економії.

У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації "Інституціоналізація економічного розвитку").

У 2014 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Виконує обов’язки директора навчально-наукового інституту “Фінансова академія”.

Має понад 100 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – інституціональна економіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Має понад 100  наукових публікацій, серед яких:

 1. Івашина О. Ф.  Формування   інституціонально-правових   засад регулювання  ЗЕД / О. Ф. Івашина, К. І. Новікова //  Управління  в  умовах економічної  глобалізації : монографія  /  за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ :   АМСУ,  2010. – С. 129–144. 
 2. Івашина О. Ф.Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309–314.
 3. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник  Івашина О. Ф., Новікова К.І. – . Дніпропетровськ, вид-во “Грані”, 2014. – 200 с.
 4. Івашина О.Ф. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів /О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 5. Івашина О.Ф. Інституціональне середовище економічної модернізації  / О. Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 18–22.
 6.  Івашина О.Ф. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності/ О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2015. – 102. –  С. 49-60.
 7.  Івашина О.Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – С. 309-314.
 8. Івашина О.Ф. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
 9. Івашина О.Ф. Проблема раціональності в “основному напрямі”  економічної теорії / Івашина О. Ф. // Ефективна економіка. – 2014. – №7 (електронне фахове видання).
 10. Івашина О. Ф. Інституціоналізм / О. Ф. Івашина // Історія економічних вчень [Текст] : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.С. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. – с. 208–240.
 11. Івашина О.Ф. Макроекономіка:  навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О.Ф.Івашина, Р.Ю. Олексієнко, С.Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Івашина О.Ф. Модернізація фінансової системи України в умовах глобалізацій них процесів /О.Ф. Івашина, В.В. Даценко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 20 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. –     С. 158-160.
 13. Івашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 14. вашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 15. Івашина О. Ф. Підходи до оцінки імперативів фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економіка і суспільство (електронне видання). – 2017. Посилання на номер: http://www. economyandsociety. in.ua/index.php/journal-916.Івашина О. Ф. Імперативи фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економічний форум. – 2017. Посилання на журнал: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum. 17.Івашина О. Ф. Критерії ефективності управління національною економікою"/ О. Ф. Івашина //Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2017», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science». – 92–94 s.
 16. Івашина О.Ф. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці / Івашина О.Ф., Павлова К.І.  // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри– к.е.н. Літовченко Богдан Васильович

Litovchenko

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» .

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепуіях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніх.

Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомого Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

Сфера наукових інтересів: філософія менеджменту, стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи менеджменту», «Стратегічне управління»; «Міжнародний менеджмент».

Електронна пошта:bvlitovchenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Літовченко Б.В. Креативна школа менеджменту для креативної економіки: виклик часу чи ілюзія / Б.В. Літовченко // Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 4, 2015. – СС. 5-10.
 2. Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації / Б.В. Літовченко, С.П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2015. - № 1 (53). – С. 61 – 67.
 3. Літовченко Б.В. Глобалізація і розвиток моральної відповідальності національного менеджменту / Б.В. Літовченко // Вісник економічної науки України, 2015. - № 2 (29) – СС. 47-52.
 4. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.. – 209 с.
 5. Літовченко Б.В. Моральна відповідальність менеджменту в контексті глобалізації / Б.В. Літовченко, Н.С. Ковтун // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 228 с. – С. 98-100
 6. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі організації / Б.В. Літовченко, А.Ф. Левітан // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – 216 с. – С. 12-14
 7. Менеджмент. Практикум: навч. посібн. / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133 с.
 8. Літовченко Б.В. Інститут людини в сучасних економічних дослідженнях / Б.В. Літовченко // Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с. – С. 248-255
 9. Літовченко Б.В. Теорія організації як основа формування засад само менеджменту / Б.В. Літовченко, Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України, 2016. - № 1 (30) – СС. 98-106
 10. Litovchenko B. Challenges of the creative economy to organization nature // Современныетенденциивэкономикеипубличноеуправление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции / под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2016. – 263 с. – С. 238-247
 11. Litovchenko B. Origin of the creative school of management: retrospective analysis // Journal of European Economy. Vol. 15 (№ 4). December 2016. P. 361-377
 12. Літовченко Б.В. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз / Б.В. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Том 15 (№ 4). – Грудень. – С. 369-385
 13. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі та культурі організації / Б.В. Літовченко // Науковий погляд: економіка та управління, 2016. – № 1 (55). – СС. 116-124.
 14. Литовченко Б.В. Человеческое измерение управления знаниями в современном менеджменте // Б.В. Литовченко, А.И. Губа // Современные проблемы управления социально-экономическими системами: теория, методология, практика: Сборник трудов участников международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2017 г. / Под ред. В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой – Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – 376 с. – СС. 330-340
 15. Litovchenko B., Kuriljak V. Formation of the creative organization in the global information environment // Journal of European Economy. Vol. 16. № 2 (61). April - June 2017. P. 184-196
 16. Літовченко Б.В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / Б.В. Літовченко, В.Є. Куриляк // Журнал європейської економіки. - 2017. - Т. 16, № 2. - С. 193-206.
 17. Літовченко Б.В. Людський вимір організації / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (58), 2017. С. 30-40
 18. Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі: монографія. – Дніпро: Ліра, 2017. – 268 с.
 19. Літовченко Б.В. Гносеологія менеджменту: «метафізика» та «фізика» // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 24-34.

Доцент кафедри – к.е.н. Коляда Світлана Петрівна

Kolyada

У 1993 р. закінчила Харківський державний аграрний університет за спеціальністю - «Економіка та управління в галузях АПК» та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор».

У 1999 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема дисертації: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження енергоємності продукції рослинництва».

Має досвід роботи:

 1. за фахом на підприємстві;
 2. на керівних посадах – начальник відділення АК АПБ «Україна»;
 3. як фізична особа-підприємець за напрямком діяльності «консалтингові послуги з питань комерційної діяльності та управління»;
 4. більше 20 років науково-викладацького стажу.

Має наукове звання – Доцент кафедри міжнародного менеджменту з 19.06.2003 р., аттестат ДЦ №007710

Сфера наукових інтересів: управління персоналом; менеджмент організацій; самовдосконалення; особистісна ефективність, лайф-коуч.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Управління персоналом».

Електронна пошта: svetlankolyada@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1.  Коляда С.П. Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності / С.П. Коляда, Л. О. Алмаз, О. О. Гребенок // Вісник АМСУ. – 2013. - №1. – с. 110-118
 2. Kolyada S., State customs service as the institute of influence on the national economic security / С.П. Коляда // Украина – Болгария – ЕвропейскийСоюз: Современноесостояниеиперспективы. Сборник с докладами ІІІ международной научно-практической конференции. Том 1. Варна – Херсон: Издательство «Наука и экономика», 2014. – с. 258-262.
 3. Коляда С.П. Искусство общения / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2014. – 36 с.
 4. Коляда С.П. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Вісник АМСУ. – 2014. - №1. – с. 112-120
 5. Коляда С.П. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучінгу до фасилітації / С.П. Коляда,  Б.В.Літовченко // Вісник АМСУ. – Серія «Економіка». – 2015. - №1. – c. 61-67.
 6. Коляда С.П. Вплив конфлікту в організації на підвищення ефективності праці / С.П. Коляда, І.В. Костогриз // Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015. – с.65-67.
 7. Коляда С.П. Фінансова глобалізація України в контексті банків з іноземними інвестиціями / С.П. Коляда,   В.А.Тесленко //«Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – c. 151-152.
 8. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания/ С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 9. Коляда С.П. Формування зовнішньоекономічної стратегії розвитку підприємства (на прикладі ПАТ КБ«Приватбанк») / С.П. Коляда, А.О. Пустовойтова // Освіта, економіка, управління, право: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів студентської міжнародної науково-практичної конференції30 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2015. – с.7-11. Режим доступа:http://conf.at.ua/30_11_2015_msnpk.pdf
 10. Коляда С.П. 7 законов личной эффективности / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2015. – 63с.
 11. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания / С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 12. Коляда С. П. Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Бизнес-Информ. – 2016. – № 3. – с. 238-243
 13. Коляда С.П., Литвиненко К.О. KEYPERFORMANCE INDICATOR – применение системы в разработке мотивации украинских предприятий// International ScientificConference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU.  p.  96-99.  
 14. Коляда С.П., Менеджмент. Практикум. Навчальний посібник / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Б.В.Літовченко, Н.В. Осадча, Н.С. Ковтун. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 133с
 15. Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Н.С. Ковтун. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 215 с.
 16. Коляда С.П. Современный менеджмент: эффективные стратегии лидерства / С.П. Коляда. – Днепропетровск. Изд-во «Лира», 2016. – 104с.
 17.  Коляда С.П. Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації / С.П. Коляда // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. С. 21-28.
 18. Комарова К.В., Коляда С.П. Лідерство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Комарова, С.П. Коляда  – Дніпро, 2017. – 452 с.
 19. Koliada S.  Leadership: The seven laws of personal efficiency / S.Koliada. - Dnipro, 2017. - 64 p.
 20.  Коляда С.П. Креативний менеджмент як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 60 - 69.

Доцент кафедри – к.е.н. Петруня Віра Юріївна

Петруня Віра

В 2003 році отримала вищу освіту Національному гірничому університеті, за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Працює в Академії з 2009 року.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища 12 березня 2008 року та вчене звання доцента 29 березня 2012 року.

Основний напрям наукової роботи: Вплив економічної глобалізації на маркетинговий менеджмент.

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи маркетингу».

Електронна адреса: petrunyavera@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.
 2. Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400
 3. Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76
 4. Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120
 5. Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.
 6. Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.
 7.  Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.
 8. Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.
 9. Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.
 10. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 11.  Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 12. Основи економіч ної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.
 13. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 14. В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.
 15. Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  
 16. Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Доцент кафедри – к.е.н. Маляр Дмитро Віталійович

Маляр Дмитро Віталійович

У 1997 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту у виробничій сфері.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук з економічної теорії 08.01.01 – (тема дисертації «Концептуальні основи відтворення людського капіталу»).

Має досвід роботи в інших навчальних закладах, органах місцевого самоврядування та комерційних компаніях.

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, фінансовоекономічна безпека.

Основні дисципліни, що викладає: «Мікроекономіка», «Корпоративне управління», «Теорія організації».

Електронна пошта: maldim@bigmir.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Маляр Д.В., Брежнєва О.В.Складові та чинники розвитку нової економіки // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. Колективна монографія. Ч.1. За редакцією д.е.н. Головчука А.Ф. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2010. – 304с. (С.188-194)
 2.   Маляр Д. В. Управління в умовах економічної глобалізації [Текст] : монографія / за ред. Д. е. н. Ю.Є.Петруні.  Дніпропетровськ: АМСУ, 2010.   - 200 с.
 3. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник // Економічна теорія. Макроекономіка: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - К.:Знання, 2012. - 206 с Маляр Д. В. Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2013. - № 2. - С. 81-91.
 4.   Маляр Д., Потапенко А., Єдинак В.Мікроекономіка: практикумю - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 5. Маляр Д. В., Яворська О. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні: стан та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 119-121.
 6. Маляр Д. В., Бойко Б.В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у економіку України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 82-83.
 7. Маляр Д. В. Інноваційний розвиток України в системі міжнародних індексів //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2014. - № 2 (50). – С. 42 – 49.
 8. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні // Ефективна економіка. - 2015. -№12 - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 9. Маляр Д. В. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 38.
 10. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 34.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 331 с.
 12. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні (електронне фахове видання) // Ефективна економіка.  2015. №12.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 13.   Market transaction costs of corporate management // Економіка та суспільство (електронне фахове видання). -  2016. - № 4.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/5.pdf.
 14. Основи економічної теорії. Практикум : навч.  Посібник /  Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю. Петруня, Н.С. Ковтун.  - [Вид. 2-ге доповнене]. - Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. - 76 с.
 15. Макроекономіка. Частина ІІ: Конспект лекцій з дисципліни для студентів / В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.О. Завгородня та ін. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - 33 с.
 16. Макроекономіка: Навч. посібник / за ред. В. В. Білоцерківця. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с.
 17. Маляр Д.В. Диалектическоеединствоформирования корпоративного управления и организационнойкультурыхозяйственныхобществ // Современныетенденции в экономике и публичное управление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции Под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. - 2016. -с. 263.
 18. Маляр Д.В. Вплив глобалізації на корпоративні фінанси в Україні  // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С.297.
 19. Маляр Д. В. ДВОЇСТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів Міжнародної науклвл-практичної Інтернет-конференції. (м. Київ, 24 травня 2017 р.): КНУТД, 2017. − 385 с.
 20. Маляр Д.В. Вплив глобальних финників на корпоративне управління в Україні та світі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 92 - 109.

Доцент кафедри – к.е.н. Кахович Юлія Олександрівна

Кахович

У 2002 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту .

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Захистила дисертацію на тему: «Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, управління якістю, управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент овнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент».

Електронна пошта: foryuliamail@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів. //Економіка та держава. №4 – 2012 – с. 58-60
 2.  Кахович Ю.О. Manual metodico-didacticpentru cursul "Instrumentele conducerii eficiente" in redactia V. Zaioj Kishinev EUBAM – 2013. - С.181
 3. Кахович Ю.О. Сучасна  проблема експорту як основної характеристики ЗЕД. // Науковий вісник інноваційних технологій. Науково-методичне видання - №2 (7) – 2014 – с. 96 (стаття і конференція з сертифікатом учасника)
 4.  Кахович Ю.О. Проблеми управління ЗЕД підприємств в Україні та можливі шляхи їх подолання // Publishing house “breeze” Montreal. Canada. 2014 РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 5.  Кахович Ю.О. Совершенствование ВЭД на предприятии. //Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 345 p. РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 6. Кахович Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч.посіб/ за заг ред. д.е.н Петруні Ю. Є. –Дніпропетровськ УМСФ, 2015- 216 с.
 7.  Кахович Ю.О. Проблеми відповідності якості української продукції міжнародним стандартам // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 2016 р. http: // global-national.in.ua/avtoram
 8.  Кахович Ю.О. Операційний менеджмент. Практикум. - Дніпропетровськ УМСФ, 2016 - 39 с.
 9. Кахович Ю.О. Мотивация в современнном управлении предприятия как социального субъекта // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки» - Класичний приватний університет, Запоріжжя – 2016 р.
 10. Мотивация в современном управлении предприятия как социального субъєкта// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування економічного розвитку національної економіки“. -  КПУ, Запоріжжя - 2016, С. 81 -85
 11.  Kahovich Yu. O. Output of Ukrainian companies to the foreign markets by example of the EU market.// Глобальні та національні проблеми економіки // – № 13,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 12. Проблеми відповідності якості продукції міжнародним стандартам  // Глобальні та національні проблеми економіки // – № 11,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 13.  Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у ЗЕД // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №18
 14.   Кахович Ю.О., Кахович О.О. Проблемні питання формування митної політики // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №2. - 2017 / www.lsej.org.ua [Index Copernicus]
 15.  Кахович Ю.О. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Єдинак Володимир Юрійович

Єдинак Володимир Юрійович 2

Закінчив у 2002 р. Академію митної служби України та здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік і аудит” (диплом з відзнакою).

У 2003-2007 рр. навчався в аспірантурі Академії митної служби України за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” без відриву від виробництва.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління народним господарством” в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Тема дисертації “Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації”. Диплом кандидата економічних наук ДК № 066640 від 22.04.2011 р.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Атестат доцента 12ДЦ №038126 від 03.04.2014 р.

Стаж науково-педагогічної роботи 14 років.

Присвоєно спеціальне звання – радник митної служби ІІ рангу.

Активно займається громадською роботою:

 1. 2003-2007 рр. – Голова Комітету у справах сім’ї та молоді Академії митної служби України.
 2. 2004 – 2006 рр. – Член студентської ради Дніпропетровської області.
 3. 2005 – 2006 рр. – Депутат Дніпропетровської молодіжної ради при міському голові.
 4. 2007 – 2016 рр. – Голова правління молодіжної громадської організації “Спілка молодих митників”.
 5. 2010-2011 рр. – Член Громадської ради при Державній митній службі України.
 6. 2010 – 2016 рр. – Головний редактор газети “Молодіжна митна служба”.
Електронна пошта: v.iedinak@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії та інші наукові видання

 1. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Функціонування системи митного аудиту в Україні: управлінський аспект // Ефективна економіка. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615.

 2. Єдинак В.Ю. Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки // Економіка : реалії часу. – 2013. – № 4(9). – C. 93-100. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://economics.opu.ua /files/archive/2013/No4/93-100.pdf.

 3. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України // Вісник АМСУ. Економіка. – 2013. – № 2 (50). –С. 51-60.
 4. Єдинак В.Ю. Інституціоналізація відносин у сфері забезпечення економічної безпеки України // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402.
 5. Маляр Д.В., Потапенко А.В., Єдинак В.Ю. Мікроекономіка : практикум. – Д. : Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 6. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.1 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22).
 7. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.2 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 536 с. – (Митна справа в Україні. Т. 23).
 8. Єдинак В.Ю. Окремі аспекти митно-тарифного регулювання України в умовах асоціації з ЄС [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, С.О. Катайцева, А.В. Кисельова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3634.
 9. Єдинак В.Ю. Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, Н. М. Плєшкова, С. П. Ніжніченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3581.Iedynak V. Y.
 10. The Analysis of Investment Attraction of Dnepropetrovs'k Region / Kharenko I.V., Iedynak V. Y., Krasnorudskyy V.B. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P. 159-164.
 11. Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія / За заг. ред. Вакульчик О.М. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25)
 12. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 236 с.
 13. Iedynak V. Y. Features of Strategic Planning for Foreign Economic Activity of enterprises of Ukraine / Iedynak V.J., Rosymeiko M.,Maluchenko T. // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 321-325.
 14. Єдинак В.Ю. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу [Електронний ресурс] / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Я. В. Бугай // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 76-78. Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua/?op=4&z=3054&p=1.
 15. Єдинак В. Ю. Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентноздатністю підприємства в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Ю. Г. Барсукова, А. М. Кругліков, В.Ю. Єдинак // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3722.
 16. Єдинак В.Ю., Єдинак Т.С. Актуальні питання державного управління митної справи в Україні / В.Ю. Єдинак, Т.С. Єдинак // Науковий погляд : економіка та управління. – 2016. – № 1. – С. 145-151.
 17. ЄдинакВ.Ю. Людський вимір організації / Б.В.Літовченко, В.Ю.Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2. – С.30–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_5.
 18. Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. // Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю.– Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.
 19. Єдинак В.Ю. Трансформація державного управління митною справою в Україні в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 110 – 123.

Доцент кафедри – к.е.н. Павлова Крістіна Ігорівна

Павлова

У 2007 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави»).

У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід науково-педагогічної роботи 9 років.

Двічі брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента під час захисту кандидатських дисертацій.

Брала участь у розробці та проведенні тренінгу «Інструменти ефективного управління» у рамках співпраці з Місією EUBAM та отримала кваліфікацію тренера – фасилітатора.

Сфера наукових інтересів: митно-тарифне регулювання, інноваційно-інвестиційна безпека держави.

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка і фінанси підприємств», «Міжнародний фінансовий менеджмент».

Електронна пошта: Novikova_kristina@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Новікова К.І. Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави / Новікова К.І., Ковальчук М.В. // Бізнес-інформ. – № 10. – 2013. – С. 18 – 22.

 2. Новикова К.И. Учебно-методическое пособие для подготовки тренеров-фасилитаторов курса «Инструменты эффективного управления» / [Залож В., Филмер Э., Толс М., Колотовичева Н., Кириченко Е., Новикова К.И., Тодераш А.] // Одесса.: Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи Молодове и Украине – 2013. – 124 с.
 3. Новікова К.І. Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів / Новікова К.І., Турик А.І. // Вісник Сумського національного університету. Серія «Економіка та менеджмент» - 2014. - № 5 (60). – С. 116 – 122.
 4.  Новікова К.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Зборовська О.М., Дубінський С.В., Волошко Н.О., Курінна І.Г., Климович Н.І., Новікова К.І. // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2014. – 228 с.
 5. Новікова К.І. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3431
 6. Новікова К.І. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І. // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Академія митної служби України. – 2014.
 7. Новікова К.І. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник / За ред. Івашини О.Ф. // Вид-во Грані. – 2014. – 200 с.
 8. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану фінансової безпеки держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/
 9. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіонально інноваційної системи Дніпропетровської області / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1.
 10. Новікова К.І. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2.
 11.  Новікова К.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Петруні Ю.Є. // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 216 с.
 12. Новікова К.І. Управління фінансовою безпекою держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 24 квітня 2015. – С. 25 – 26.
 13.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози / Новікова К.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16 (42). – 2016 р. – С. 26 – 30.
 14.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека України на сучасному етапі / Новікова К.І. // «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016 р. – Т. 1. – С. 11 – 13.
 15.  Павлова К.І., Павлов А.Г. Удосконалення процесу формування та використання бюджету розвитку міста (на прикладі бюджету м. Дніпро) [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 16. Павлова К.І., Павлов А.Г. Проблеми наповнення бюджету розвитку міста у контексті забезпечення економічної безпеки на мезорівні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 177-179.
 17. Аналіз впливу валютних ризиків на економічні результати підприємства [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/85.pdf.]
 18.  Івашина О.Ф., Павлова К.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Олексієнко Роман Юрійович

Oleksienko

У 2002 році отримав вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація – економіст.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації: «Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави»).

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід роботи в митних органах (2002-2004 рр.). З червня 2004 року почав працювати в Академії митної служби України.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія; макроекономіка; права власності; маркетинг; міжнародні конвенції.

У 2007 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант та у 2008 р. пройшов навчання у Міжнародному Університеті Андалусії (Іспанія, м. Баеза) за програмою «7-ий Магістерський Ступінь з Менеджменту, Доступу та Збереження Видів у Торгівлі: Міжнародний Аспект» («7th Master’s Degree in Management, Access and Conservation af Species in Trade: the International Framework») та отримав відповідний диплом.

У 2010 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант, наданий Місією Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM), та у 2010-2012 рр. пройшов навчання в Університеті Канберри (Австралія) за програмою «Магістр з Міжнародного Митного Права та Адміністрування» («Master of International Customs Law and Administration») та отримав відповідний диплом.

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Стратигічне управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка», 

Електронна пошта: roman.dniepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Oleksiienko Roman. Organizational, economic and legal aspects of the state regulation of international trade in CITES species in Ukraine / Roman Oleksiienko // Customs Scientific Journal CUSTOMS. – Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization. Academy of Customs Service of Ukraine. – 2013. – № 2. – P. 34-50. – ISSN 2308-6971

 2. Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – С. 42-50. (Серія: Економіка)

 3. Олексієнко Р.Ю. Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 1 (49). – С. 37-46. (Серія: Економіка)
 4. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: … 
 5. І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22). – C. 69-70, 127, 255.
 6.  Oleksiienko, Roman. Customs regulation of property rights in the plane of international trade in goods / Yuri Petrunya, Roman Oleksiienko // Polityka Celna – Ekonomia, Prawo, Praktyka / Redakcja Ewa Gwardzińska etc. – Szczecin: Wydawnictwo BW. – 2014. – 527 p. (Biblioteka Celnej Książki) – P. 173-181. (1,36 у.д.а.)
 7.  Олексієнко Р.Ю. Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 16-21. (Серія: Економіка) (0,54 у.д.а.)
 8. Олексієнко Р.Ю. Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні / Р.Ю. Олексієнко, К.О. Влаєв, В.Д. Левенцов // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402. Електронне фахове видання (0,77 у.д.а. = 17 стр. 1,5 интервал)
 9. Алексеенко Р.Ю. «Общественный выбор» в контексте управленческих процессов / Ю.Е. Петруня, Р.Ю. Алексеенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2014. – №3 (47). – С. 25-33. (1,08 у.д.а.)
 10. Олексієнко Р.Ю. Застосування заходів митного регулювання відносин власності у розрізі доцільності та ефективності санкцій при порушенні митних правил / Р.Ю. Олексієнко // Митна безпека, 2014. – № 1. – С. 96-102.
 11.  Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с. (10 д.а.)
 13. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 14.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Олексієнко Р.Ю. Особливості використання маркетингових технологій для підтримання попиту на ринку нафтопродуктів / Р.Ю. Олексієнко, Д.В. Мостова // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – С. 87-88.
 16. Операційний менеджмент. Практикум / Ю.О. Кахович, Б.В. Літовченко, Р.Ю. Олексієнко, Н.В. Осадча. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 42 с.
 17. Олексієнко Р.Ю. Щодо обґрунтування ефективності застосування санкцій за недотримання митних правил у розрізі захисту економічних інтересів держави / Р.Ю. Олексієнко // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016. – С. 284-286.
 18. Олексієнко Р.Ю. Дослідження першопричин виникнення інтересів  економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки / Р.Ю. Олексієнко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. - С. 104-111.
 19. Олексієнко Р.Ю. Адаптація інтересів та можливостей економічних суб’єктів до умов міжнародного інтеграційного процесу // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 153 - 164.

Доцент кафедри – к.е.н. Пасічник Тарас Олегович

Пасичник

У 2009 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Освіта у системі економічної безпеки національної економіки»).

Має досвід роботи сфері управління комерційною діяльністю торговельного підприємства.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, маркетинг, логістика, менеджмент організацій.

Основні дисципліни, що викладає: «Логістика», «Маркетинг», «Управління інноваціями», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства».

Електронна пошта: taras.pasichnyk@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Пасічник Т. О. Людський капітал у системі економічної безпеки національної економіки / Т. О. Пасічник // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013.

 2. Пасічник Т. О. Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №1. – С. 118-123.
 3. Пасічник Т. О. Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №2. – С. 125-132.
 4. Пасічник Т. О. Конкуренція як чинник інноваційного розвитку національної економіки / Т. О. Пасічник // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект. Тези міжнар. наук.-практ. конф., 2014 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 5. Пасічник Т. О. Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. - №2. – С. 98 – 105.
 6. Пасічник Т. О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств / Т. О. Пасічник // Сталий розвиток економіки. - 2014. - №3. – С. 109 – 114.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 8. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с.
 9. Пасічник Т. О. Ефективне управління інноваційним процесом компанії / Т. О. Пасічник // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). Тези міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.
 10. Літвінчук А. В., Мороз Я. В., Пасічник Т. О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні  // Інноваційна економіка (науково-виробничий журнал). – Вип. 9-10. – 2016. - С.65 – 70.
 11. Пасічник К. С., Пасічник Т. О. Особливості обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про умовні активи та зобов’язання у контексті переходу на МСФЗ. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика: інноваційний підхід», м. Париж, Франція, 29 вересня 2017 р. – С. 195-198.
 12. Пасічник Т.О. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 69 – 84.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковальчук Наталія Володимирівна

Ковальчук Н

У 1984 році закінчила Дніпропетровський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».

У 2008 році присуджено науковий ступіть кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна».

У 2011 році отримала диплом доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів: зовнішня торгівля аграрних підприємств, соціальна відповідальність бізнесу.

Дисципліни, що викладались у 2015/16 н.р.: «Менеджмент», «Маркетинг», «Організаційна культура», «Тайм менеджмент».

Електронна пошта: n.v. kovalchuk@gmail.com

Профіль у Google Scholar
 1. Ковальчук Н.В. Пріоритети інтеграції України. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів» Дніпропетровськ: ДДФА, 28 березня 2014 р. – С.363-365
 2. Ковальчук Н.В. Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  №1. – С.81-88.
 3. Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. –  №1. – С.43-53.
 4. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальний маркетинг. Економіка та підприємниц-тво. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів у 2 ч. Ч.1, Випуск №34-35. – Київ: КНЕУ, 2015. 219-228.
 5. Ковальчук Н.В. Соціальна відповідальність  як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України  // Інноваційна економіка . – № 5-6 (63),  2016. – С. 25-30
 6. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії управління підприємствами малого та середнього бізнесу / К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : монографія за наук. ред. д.е.н., проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2016. – 184 с. – С. 44–54.
 7. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальна реклама // Матеріали економічної наукової  інтернет-конференції «Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи». - 25 квітня 2017 р. Тернопіль, 2017 р. – С.47-50 .[РІНЦ / RSCI].
 8. Ковальчук Н.В. Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Науковий погляд:економіка та управління //.– № 1 (57), 2017. – С.82-89.
 9. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкруентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні / Н.В. Ковальчук, К.В. Комарова // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 47 - 59.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковтун Наталія Сергіївна

IMG 4839

У 2004 році отримала вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікація – економіст.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації ”Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки”).

Має досвід роботи у вищому начальному закладі більше 16 років, з них 5 років науково-педагогічного стажу.

Сфера наукових інтересів: людські ресурси, конкурентоспроможність людських ресурсів, конкурентоспроможність національної економіки.

Дисципліни, що викладає: “Історія економіки та економічної думки”, “Основи економічної теорії”, “Історія вчень менеджменту”.

Електронна пошта: nk.kovtun260780@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
 1. Ковтун Н.С. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – Серія «Економіка». – С. 65-73.
 2. Ковтун Н.С. Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2014. – № 84. – С. 68-79. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Ковтун Н.С. Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки  / Н.С. Ковтун //  Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 83-97. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Ковтун Н.С. Розвиток конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці / Н.С. Ковтун // Актуальні проблеми світової та національної економіки: Міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 130-132.
 5. Ковтун Н.С. Інституціональні фактори створення конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Новината за напреднали наука – 2014 : материали за Х межд. науч.- практ. конф., 17-25 трав. 2014., София. – Софія : Бял ГРАД-БК ООД, 2014. – Т. 3. Икономики. – С. 7-10.
 6. Ковтун Н.С. Чинники розвитку конкурентоспроможності національної економіки / Н.С. Ковтун // Naukowa prezestrzen Europy – 2014 : materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktyczneu konferencji, 7-15 kwietnia 2014., Przemysl. – Przemysl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 4. Ekonomiczne nauki. – Str. 41-44.
 7. Ковтун Н.С. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 8. Ковтун Н.С. Формування конкурентних переваг людських ресурсів в національній економіці / Н.С. Ковтун // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4 (435). – С. 29-34. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 9.  Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності  / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина, С.Ю.Івашина // Економічний простір.  2015.- №102  – С.49-60.  (Включений до наукометричних баз Index Copernicus).
 10.  Ковтун Н.С. Моральна відповідальність менеджменту у контексті глобалізації / Н.С. Ковтун, Б.В.Літовченко // «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономіч-ної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.98-100.
 11. Ковтун Н. С. Основи економічної теорії. Практикум: навчальний посібник / Петруня Ю.Є., Маляр Д.В., та ін. - (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 76 с.
 12. Ковтун Н. С. Менеджмент. Практикум : навч. посібн. /  Ю.Є.Петруня, С.П.Коляда,  Б.В.Літовченко та ін. – [2-ге вид., доп. та переробл.].– Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133с.
 13. Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. / Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. (Гриф МОН).
 14. Ковтун Н. С. Концептуальні підходи до управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 165 – 172.

1.            Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.

2.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400

3.            Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76

4.            Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120

5.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.

6.            Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.

7.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.

8.            Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.

9.            Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.

10.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

11.        Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.

12.        Основи економічної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.

13.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

14.        В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.

15.        Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  

16.        Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Наукова діяльність

На кафедрі проводяться дослідження по формуванню мотивації до здорового способу життя студентів та курсантів навчального закладу в процесі фізичного виховання. Два рази на семестр зі студентами та курсантами секції фізичної реабілітації проводяться медико-педагогічні спостереження з вимірюванням функціональних проб.

Також на кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації”. Керівник – кандидат педагогічних наук, доц. Корольов Олександр Петрович. Головна мета - формування пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і  студенти Університету.

Наукова діяльність

На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний реєстраційний номер ДР 0114U000646). Керівник – доктор наук з державного управління, проф. Івашова Л.М.

Аспірантура

КЗгідно із Наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, зокрема у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування» - Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування

На сьогодні до кафедри публічного управління та митного адміністрування для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прикріплено 9 аспірантів.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Про нас Центр профільної освіти Факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин