Склад кафедри

Кафедра налічує 17 викладачів, серед них – 2 доктора наук, 11 кандидатів наук, 10 доцентів і 4 старших викладача, 1 - викладач.

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Ульяновська Юлія Вікторівна

Баранник

У 1997 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю математик, викладач математики.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (тема дисертації «Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби»).
Дисципліни, що викладає: “Комп'ютерна дискретна математика”, “Сучасні методи теорії інформації та кодування”, “Теорія алгоритмів”, “Теорія прийняття рішень”, “Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень”, "Методи та системи штучного інтелекту", "Програмування 3D графіки".
Сфера наукових інтересів: інтелектуальні автоматизовані системи, методи обробки нечітких та неповних даних.
Профіль у Google Scholar
Електронна поштаyuliyauyv@gmail.comulyanovska@umsf.dp.ua 

Організаційна робота:

З 2018 року: в.о. завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Університету митної справи та фінансів
З 2019 року: завідувач кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення.

2018 р. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії з вивчення документів вступників, які мають пільги на зарахування поза конкурсом
(наказ № 34 від 20.02.2018 р.)

2018 р.: робота у складі журі міжнародного конкурсу візуальних презентацій «День острова Токто», який проводився в Університеті митної справи та фінансів за участі Посольства Республіки Кореї в Україні 04.06.2018 р.

З 2018р. керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Інформаційне та програмне забезпечення комп’ютерних систем» при кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

2019 р. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії з вивчення документів вступників, які мають пільги на зарахування поза конкурсом (наказ № 174 від 04.12.2019)

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Яковенко Вадим Олександрович

Яковенко Вадим Олександрович

У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет, радіофізик, «Радіофізика і електроніка».
Доктор технічних наук (2012 р., 122 Комп’ютерні науки (01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи), «Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот»).

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних технологій та систем.

Електронна пошта: yakovenko@ua.fm, yakovenko@umsf.dp.ua

з 2015 року: виконує обов’язки куратора групи Б15-1.

2014-2016р.р. член спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01, яка утворена при Національній металургійній академії України (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455)

З 2018 р - керівник науково-дослідницької роботи кафедри інформаційних систем та технологій за темою «Розробка інформаційних технологій моделювання процесів управління та контролю на основі хмарних технологій» (номер державної реєстрації 0117U000646).

З 2018 р. - керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Інформаційне та програмне забезпечення комп’ютерних систем» при кафедрі інформаційних систем та технологій.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Богданов Олександр Михайлович

Богданов Олександр Михайлович

У 1971 році закінчив Київське вище військове інженерне двічі Краснознаменне училище зв’язку імені М.І. Калініна та отримав кваліфікацію військовий інженер електропровідного зв’язку за спеціальністю «Електропровідний зв’язок».

У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри безпеки інформації.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем.

Дисципліни, що викладає: «Криптографія», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Програмні та апаратні методи захисту інформації», «Технології захисту інформації», «Тестування програмного забезпечення».

Електронна адреса: bogdanov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Молотков Олег Никонорович

У 1980 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Системи автоматичного управління".

Кандидат технічних наук (1986 р., 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (05.07.09 – Динаміка, балістика та управління літальними апаратами), дисертація за спецтемою).

У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі робототехніки.

Дисципліни, що викладає: “Системний аналіз”, “Чисельні методи”, “Моделювання систем”, “Комп'ютерні методи обчислювальної математики”, "Математична економіка", "Диференційні рівняння".

Сфера наукових інтересів: генерація псевдовипадкових послідовностей, моделювання складних систем, системи управління базами даних, Grid-технології, автоматизовані системи управління, новітні інформаційні технології. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: olegmolotkov57@gmail.com, molotkovmolotkov@umsf.dp.ua

У 2009-2014 рр.: виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – наукового збірника «Вісник Академії митної служби України (серія: «Технічні науки»).

Організаційна робота:
- з 2017 по 2019 рік: виконував обов’язки куратора групи К17-1м.
- з 2019: виконує обов’язки куратора групи К16-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Мормуль Микола Федорович

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобув кваліфікацію математика.
У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.03 – будівельна механіка. Тема дисертації «Багатокритеріальна оптимізація композитних панелей та циліндричних оболонок за допомогою людино-машинних процедур».
У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.
Дисципліни, що викладає: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Теоретична механіка, Технічна механіка.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, методи оптимізації, статистика та оптимізація економічних та технічних систем.
Електронна пошта: nikolaj.mormul@gmail.com, mormul@umsf.dp.ua 
Профіль у Google Scholar

Куратор академічної групи Т15-1.

Керівник студентського наукового гуртка «Математичне моделювання і оптимізація процесів у технічних і економічних системах».
наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Рудянова Тетяна Миколаївна

доцент Рудянова Т

У 1982 році закінчила Новочеркаський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2001 році. Тема дисертаційної роботи «Гранічний аналіз задач векторної оптимізації».
Вчене звання  доцент кафедри прикладної математики присвоєно у 2004 р.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Теорія ймовірності та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика, Інформаційні системи та технології у фінансах.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, математичне моделювання. 
Електронна пошта: rudyanova0@gmail.com, rudyanova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Чупілко Тетяна Анатоліївна

доцент Чупілко

У 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Механіка».
У 1991 році закінчила аспірантуру в НДІ Машиноведення АН СССР (м. Москва) за спеціальністю 01.02.04 – механіка твердого тіла.
Науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка присуджено у 1992 році. Тема дисертації «Розрахунок напружено-деформованого стану великогабаритних шин з урахуванням в’язкості та температури».
У 1998 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки.
Дисципліни, що викладає: Математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи, економетрика, Вища та прикладна математика, Інформаційні системи в економіці підприємства, Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання в економіці та техніці.
Електронна пошта: tata2461@ukr.net,  chupilko@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Смірнов Валерій Васильович

Cмірнов

У 1975 р. з відзнакою закінчив ордена Трудового Червоного прапора Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю 0606 – "Автоматика і телемеханіка".
У 1984 р. закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва.
Наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки (1990 – 1991 рр.).
У 1984 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в промисловості" на тему:
«Автоматизована система технічного діагностування та оптимального управління якістю монтажу зубчастих передач приводів барабанних млинів».
У 1988 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.
У 2003 р. отримав сертифікований диплом академічного ступеня доктора філософії – Diploma of Philosophy Doctor (Hp.D.).
Дисципліни, що викладає:"Комп'ютерна системотехніка і архітектура комп'ютерів”, “Grid-системи та технології хмарних обчислень”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, “Операційні системи”, “Архітектура комп'ютерів”, “Стандартизація програмного забезпечення”.

Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи переробки інформації та управління в промисловості, системи технічної діагностики з застосуванням методів планованого експерименту, імітаційного моделювання, випадкового пошуку, генетичних алгоритмів і теорії надійності.

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаVVSmirnov.52@gmail.comsmirnov@umsf.dp.ua 

Член редакційної колегії наукового журналу «Системи та технології» (Наказ № 250 від 26/11/2018 р.).
Науковий журнал ВАК категорії В.
Журнал є фаховим за двома спеціальностями (згідно вимог МОН, наказ № 32):
1) 05.13.06 – Інформаційні технології;
2) 05.13.21 – Системи захисту інформації.

З 2018 р. керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Технічний захист інформації» при кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

Організаційна робота:
виконання обов’язків куратора групи К-18-2.

Міжнародна діяльність:
У 1990-1991 рр. – наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Лебідь Оксана Юріївна

Лебедь

Закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2012 році. Тема дисертації «Методи та моделі розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин».
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: "Вища та прикладна математика", "Основи вищої математи та сучасні інформаційні системи" , "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Технологія розробки програмного забезпечення".
Сфера наукових інтересів: методи та алгоритми оптимізації, теоретичні питання інформатики та кібернетики, когнітивне моделювання, когнітивна психологія.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: Lebyed_oksana@ ua.fm, lebid@umsf.dp.ua 

Куратор академічної групи ПМ19-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Ткачова Оксана Костянтинівна

Ткачова Оксана Костянтинівна

У 2002 році закінчила Академію митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст.
У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (спеціальність «Програмне забезпечення автоматизаційних систем») та здобула кваліфікацію інженер-програміст.
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю - 25.00.02 механізми державного управління (тема дисертації «Інституційні механізми державного управління митною системою України»).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Інформаційні системи і технології, Інформаційні системи і технології в управлінні.
Сфера наукових інтересів: математична теорія прийняття рішень, економіко-математичне моделювання економічних систем, інформаційні технології.
Електронна пошта: tkachovaok@ gmail.com, tkachova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

2018-2019 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Застосування інформаційних систем і технологій в управлінні та економіці».

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Доцент кафедри – Мала Юлія Анатоліївна

Мала

У 2004 р. закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Теплофізика”.
Кандидат технічних наук (2015 р., 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 121 Інженерія програмного забезпечення (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, «Математичне моделювання процесів теплопровідності з урахуванням релаксації теплового потоку»).
Дисципліни, що викладає: "Інтелектуальний аналіз даних”, “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”, “Теорія часових рядів та прогнозування ЗЕД”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Комп’ютерна дискретна математика”.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, математичне моделювання, теорія часових рядів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: malaya.ua@gmail.com, mala@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри  – Костенко Вікторія Вікторівна

КОСТЕНКО ВВ foto

У 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Прикладна математика”.
Дисципліни, що викладає: “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Управління ІТ-проектами”, “Проектування інформаційних систем”, “Технології комп'ютерного проектування”, “Технологія створення програмних продуктів”.
Сфера наукових інтересів: новітні інформаційні технології, системи штучного інтелекту, розпізнавання образів, проектування складних об’єктів та систем. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: viktko@ukr.netkostenko@umsf.dp.ua 

З 2018 року – індивідуальне членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська Федерація Інформатики» (УФІ) яка має статус повноправного члена (Full Member) International Federation for Information Processing (IFIP).
Організаційна робота:
- з 2016 року: виконує обов’язки куратора групи К16-2.

З 2018 року – керівник студентського наукового гуртка (створено на кафедрі інформаційних систем та технологій, разом зі ст.викл. Костенко Д.Є.). Напрям роботи: «Прикладні аспекти застосування, розробки та вдосконалення технологій аналізу та пошуку інформації».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри - Булгакова Ольга Федорівна

Булгакова Ольга Федорівна

У 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
Дисципліни, що викладає: Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, Інформаційні митні технології, Митна статистика, Інформатика.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані інформаційні системи.
Електронна пошта: volik_amsu@mail.rubulgakova@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

2019-2020 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Застосування інформаційних систем і технологій в управлінні та економіці».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Тхоржевський Дмитро Олександрович

Тхоржевский фото

2013 р., Академія митної служби України, інженер з комп’ютерних систем, «Інформаційні управляючі системи та технології».
Дисципліни, що викладає: “Крос-платформене програмування”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, ”Веб технології та веб дизайн”, ”Основи операційних систем”, “Основи адміністрування баз даних”.

Сфера наукових інтересів: системи управління базами даних, високонавантажені системи, веб програмування, оптимізація операційних систем, технологій розробки програмного забезпечення, управління проектами.

Електронна пошта: dmitriy.thorzhevskii@gmail.comthorzhevskiy@umsf.dp.ua 

З 2019р. - керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «» при кафедрі інформаційних систем та технологій

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри – Лапець Ольга Вікторівна 
Старший викладач кафедри – Рябоволенко Владислав Аналтолійович

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Жир Сергій Іванович

доцент Жир СІ фото

У 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію інженер-механік.
У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію математик.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандадата фізико-математичних наук за спеціальністю - 16.12.09 математичний аналіз (тема дисертації «Найкращі поліномінальні наближення цілих трансцедентних функцій узагальненого порядку в кломплексній площині»)
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.
Сфера наукових інтересів: математична теорія розпізнавання образів, теорія трансцендентних функцій, теорія ймовірностей, статистика.
Основні дисципліни, що викладає: Статистика, Митна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Методи розпізнавання автомобільного та інших видів транспорту, Математичний аналіз.

Електронна пошта: gir.sergey@ gmail.com, zhyr@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    Вы здесь: Головна Колектив кафедри