Склад кафедри

Кафедра налічує 19 викладачів, серед них – 2 доктора наук, 11 кандидатів наук, 10 доцентів і 4 старших викладача, 2 - викладача.

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Ульяновська Юлія Вікторівна

У 1997 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю математик, викладач математики.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (тема дисертації «Моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій інформаційній системі митної служби»).
Дисципліни, що викладає: “Комп'ютерна дискретна математика”, “Сучасні методи теорії інформації та кодування”, “Теорія алгоритмів”, “Теорія прийняття рішень”, “Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень”, "Методи та системи штучного інтелекту", "Програмування 3D графіки".
Сфера наукових інтересів: інтелектуальні автоматизовані системи, методи обробки нечітких та неповних даних.
Профіль у Google Scholar
Електронна поштаyuliyauyv@gmail.comulyanovska@umsf.dp.ua 

Організаційна робота:

З 2018 року: в.о. завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Університету митної справи та фінансів
З 2019 року: завідувач кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення.

2018 р. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії з вивчення документів вступників, які мають пільги на зарахування поза конкурсом
(наказ № 34 від 20.02.2018 р.)

2018 р.: робота у складі журі міжнародного конкурсу візуальних презентацій «День острова Токто», який проводився в Університеті митної справи та фінансів за участі Посольства Республіки Кореї в Україні 04.06.2018 р.

З 2018р. керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Інформаційне та програмне забезпечення комп’ютерних систем» при кафедрі комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

2019 р. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії з вивчення документів вступників, які мають пільги на зарахування поза конкурсом (наказ № 174 від 04.12.2019)

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Ульяновська Ю. В.Розробка програмного модуля для 3d візуалізації з елементами augmented reality для слабких та потужних пристроїв / Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Олещук А. О. / Наукові вісті Далівського університету (електроне видання) №16,- 2019

2. V. O. Yakovenko, Yu.V. Ulianovska,O. O. Kaliaka Software implementation of neural network technologies for automated textual information classification //Systems and technologies, Vol 1 No 56 (2018), P 75-88.
3. V. O. Yakovenko, Yu.V. Ulianovska, Posing the problem of identifying unauthorised alarm messages in the automated systems of early detection of emergent situations // Проблеми інформаційних технологій. - 2018.- №02(24).- С. 93-100
4. Ульяновська, Ю.В. / Аналіз задачі побудови автоматизованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на підприємствах підвищеної небезпеки / В.О. Яковенко, Ю.В. Ульяновська / Проблеми інформаційних технологій. - 2018.- №23, С.134-140
5. Ульяновська, Ю. В. Метод керування транзакціями, які конкурують в OLPT-системах / Б. І. Мороз, Л. В. Кабак, О. Н. Молотков, Ю. В. Ульяновська, В. М. Пономарьов / Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки.- 2015.- №1(53)– с. 32-42.

Навчально-методичні  видання:

1. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем: навч.посіб./ [Яковенко В.О., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В. та ін.] - Дніпро. – 2018.- 160 с.

2. Програмування мовою С. Модульний підхід: навч. посіб. / [Яковенко В.О., Акуловський В.Г., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В., Костенко Д.Є.] - Дніпро. – 2018. - 336 с.

3. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Акуловский В.Г. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Проектування та адміністрування комп¢ютерних мереж” для студетів спеціальностіь122 - “Комп’ютерні науки” / Дніпро - 2018 – 80 С.
4. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Кабак Л.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних робіт з дисципліни “ Дискретн математика” для студентів спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” / Дніпро - 2018 – 80 С.
5. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Акуловский В.Г. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи та поточного контролю знань студентів з дисципліни “Дискретна математика” підготовки фахівців ступеню вищої освіти бакалавр галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” / Дніпро - 2018 -43 C.

6. Ульяновська Ю. Створення Інтерактивного Додатку з використанням технологій Unreal Engine 4/ Ю.Ульяновська, О. Каляка/ Інформаційні системи та технології: матеріали статей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве - Харків, 09-14 вересня 2019 року / наук. ред. А.Д. Тевяшев, Л.Б. Петришин, В.Г. Кобзєв. – Х.: ХНУРЕ, 2019. 308. Секція 6. Програмна інженерія. С. 228-230 http://istconf.nure.ua/2019/uk_ua/place.html
7. Ю. Ульяновська. Комп’ютерне моделювання систем контролю технологічного процесу / Вадим Яковенко, Юлія Ульяновська/ "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2019. –с.313-317
8. Ульяновська Ю. В. Розробка веб-додатку для оформлення документів, необхідних при митному декларуванні товарів / Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Рожкова О.О // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)» / Збірник тез доповідей : випуск 32 ( м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.) .- Тернопіль.- 2018.- С 43-44.
9. Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Фролова М. С., Тихолиз І. О. Упровадження технології доповненої реальності та 3D-моделювання в систему вищої освіти / Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»:. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 269-270.
10. Ульяновська, Ю.В., Ульяновський, В.К. Використання сучасних інформаційних технологій для визначення порушень системи кровотворення // Информационные системы и технологии: материалы 6-й Международ. науч.-техн. конф., посвященной 80-летию В.В. Свиридова,   Коблево-Харьков, 11-16 сентября 2017 г.: тезисы докладов / [редкол.: А.Д. Тевяшев (отв. ред.) и др.]. – Х.: ХНУРЕ, 2017. – 332 с. В предзаг.: Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет радиоэлектроники. С. 114-115

11. Ульяновська, Ю.В. Використання штучних нейронних мереж для вирішення специфічних завдань митної служби / Ю.В. Ульяновська, В.О. Яковенко / Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», 20-22 квітня 2017 р., м. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. –с. 208-209.
12. Yu. Ulianovskа Use of mathematics for processing of medical-biological date for revelation of the role of chemical elements in ethiopathogenesis of human diseases/ Prykhodchenko А, UlianovskаYu., Ulianoskiy V. /Eureka:health sciences, Tallin, 2016, № 4, С. 49-56.

Професор кафедри – Яковенко Вадим Олександрович

Яковенко Вадим Олександрович

У 1993 році закінчив Дніпропетровський державний університет, радіофізик, «Радіофізика і електроніка».
Доктор технічних наук (2012 р., 122 Комп’ютерні науки (01.05.02. – Математичне моделювання та обчислювальні методи), «Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот»). У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних технологій та систем.

Електронна пошта: yakovenko@ua.fm, yakovenko@umsf.dp.ua

з 2015 року: виконує обов’язки куратора групи Б15-1.

2014-2016р.р. член спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01, яка утворена при Національній металургійній академії України (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455)

З 2018 р - керівник науково-дослідницької роботи кафедри інформаційних систем та технологій за темою «Розробка інформаційних технологій моделювання процесів управління та контролю на основі хмарних технологій» (номер державної реєстрації 0117U000646).

З 2018 р. - керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Інформаційне та програмне забезпечення комп’ютерних систем» при кафедрі інформаційних систем та технологій.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. . Яковенко В.О.Розробка програмного модуля для 3d візуалізації з елементами augmented reality для слабких та потужних пристроїв / Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Олещук А. О. / Наукові вісті Далівського університету (електроне видання) №16 2019
2. V. O. Yakovenko, Yu.V. Ulianovska,O. O. Kaliaka Software implementation of neural network technologies for automated textual information classification //Systems and technologies, Vol 1 No 56 (2018), P 75-88.
3. V. O. Yakovenko, Yu.V. Ulianovska, Posing the problem of identifying unauthorised alarm messages in the automated systems of early detection of emergent situations // Проблеми інформаційних технологій. - 2018.- №02(24).- С. 93-100
4. В.О. Яковенко/ Аналіз задачі побудови автоматизованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій на підприємствах підвищеної небезпеки / В.О. Яковенко, Ю.В. Ульяновська / Проблеми інформаційних технологій. - 2018.- №23, С.134-140
5. Яковенко В.А. Моделирование и информационное обеспечение процессов конвективного теплообмена в каналах двигательных установок при фазовых превращениях рабочих сред/ Яковенко В.А, Яковенко А.Г.// Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций:сб.научных трудов-Днепр:Лира,2018.-Вып.28.-с.232-244
6. Яковенко В.А. Моделирование  динамических свойств магистралей силовой установки / Яковенко В.А, Яковенко А.Г.// Проблеми вычислительной механики и прочности конструкций, сборник научных трудов, Днепр:Лира,2018.-вып.28.с.222-232

Підручники та навчальні посібники:

1. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем: навч.посіб./ [Яковенко В.О., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В. та ін.] - Дніпро. – 2018.- 160 с.
2. Програмування мовою С. Модульний підхід: навч. посіб. / [Яковенко В.О., Акуловський В.Г., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В., Костенко Д.Є.] - Дніпро. – 2018. - 336 с.

Навчально-методичні посібники:

1. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Акуловский В.Г. Методичні  вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Проектування та адміністрування комп¢ютерних мереж” для  студетів  спеціальностіь122 - “Комп’ютерні науки” // Дніпро -  2018 – 80 С.
2. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Кабак Л.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних робіт з дисципліни “ Дискретн математика” для студентів спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” // Дніпро -  2018 – 80 С.
3. Ульяновська Ю.В., Яковенко В.О., Акуловский В.Г. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи  та  поточного контролю  знань студентів з дисципліни  “Дискретна математика” підготовки фахівців ступеню вищої освіти бакалавр галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” // Дніпро - 2018 -43 C.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Фролова М. С., Тихолиз І. О. Упровадження технології доповненої реальності та 3D-моделювання в систему вищої освіти / Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»:. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 269-270.
2. Яковенко В. О. Автоматизація виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах /  Ю.В. Ульяновська, В.О. Яковенко / Информационные  системы  и  технологии:  материалы 7-й  Международ. науч.-техн.  конф., Коблево-Харьков, 10-15 сентября 2018  г.: тезисы докладов –  Х.:  ХНУРЕ,  2018.  – С. 30-31
3. Яковенко В.О. Розробка веб-додатку для оформлення документів, необхідних при митному декларуванні товарів / Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Рожкова О.О // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)» / Збірник тез доповідей : випуск 32  ( м. Тернопіль, 16 жовтня 2018р.) .- Тернопіль.- 2018.- С 43-44.
4. Яковенко В.О. Розробка програмного модуля для візуалізації  3D моделей// Яковенко В.О.,Ульяновська Ю.В, Олещук А.О. / Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина І): Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 6-7 жовтня 2018 року. – Київ: МЦНД, 2018.- С 32.
5. Яковенко В.О. Використання штучних нейронних мереж для вирішення специфічних завдань митної служби / Ю.В. Ульяновська, В.О. Яковенко / Тези доповідей  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», 20-22 квітня 2017 р., м. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. –с. 208-209.

6.Розробка 3D проекту з використанням принципів Agile методології/В.О.Яковенко, С.Максимчук/ 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2019» / 9-14 вересня 2019 р/ http://istconf.nure.ua/2019/uk_ua/about.htmlСтр 43-46

7.Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. ISBN 978-966-328-148-3 РОЗРОБКА СИМУЛЯТОРА РОБОТИ МИТНОГО ПОСТА Максимчук С. О., Яковенко В. О.стр.. 358-360
8. Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій / Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам’яті академіка НАН України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро: 2019. – 340 с. Яковенко Александр, Яковенко Вадим Компьютерное моделирование конвективного теплообмена в каналах двигательных установок в условиях фазовых превращений С.279-280
9. "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання"; матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2019 року. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2019. –с.http://itcm.comp-sc.if.ua/en/Комп’ютерне Моделювання Систем Контролю Технологічного Процессу Стр 313-316

Професор кафедри (за сумісництвом) – Погребняк Андрій Володимирович

Доцент кафедри – Молотков Олег Никонорович

Молотков Олег Никонорович

У 1980 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Системи автоматичного управління".

Кандидат технічних наук (1986 р., 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (05.07.09 – Динаміка, балістика та управління літальними апаратами), дисертація за спецтемою). У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі робототехніки.
Дисципліни, що викладає: “Системний аналіз”, “Чисельні методи”, “Моделювання систем”, “Комп'ютерні методи обчислювальної математики”, "Математична економіка", "Диференційні рівняння".
Сфера наукових інтересів: генерація псевдовипадкових послідовностей, моделювання складних систем, системи управління базами даних, Grid-технології, автоматизовані системи управління, новітні інформаційні технології. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: olegmolotkov57@gmail.com, molotkovmolotkov@umsf.dp.ua

У 2009-2014 рр.: виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – наукового збірника «Вісник Академії митної служби України (серія: «Технічні науки»).

Організаційна робота:
- з 2017 по 2019 рік: виконував обов’язки куратора групи К17-1м.
- з 2019: виконує обов’язки куратора групи К16-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Стаття "Single-level method of behavioral online testing of distributed information systems" / O. V. Drozd, O.N. Martynyuk, Ahmesh Tamim, O.N. Molotkov, K.V. Smoktii // Системитатехнології. – 2019. – №2(58). – С. 102–114. DOIhttps://doi.org/10.32836/2521-6643-2019-2-58-6.
2. Стаття "Застосування системного підходу до оцінки якості проходження тестів на випадковість / О. Н. Молотков, // Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 51. – С. 222-227.
3. Л. В. Кабак, О.Н. Молотков, О. П. Буланий, В. В. Куц. Дослідження можливості захисту інформації за допомогою вбудованих пакетів крипто захисту даних серверів MS SQL SERVER та ORACLE. Системи та технології, №1(57), 2019 – с.107-123. DOI https://doi.org/10.32836/2521-6643-2019-1-57-7
4. Serhiy Razghonov, Oleh Molotkov. TO THE QUESTION OF APPLYING THE NEWEST INFORMATION TECHNOLOGIES IN COACHING OF BACHELORS Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. ‒ 251 с. – С.184-189.
5. Разгонов С.А., Молотков О.Н. Щодо питання про застосування сучасних інформаційних технологій у підвищенні якості освіти бакалаврів з транспортних технологій Збірка наукових праць.- Харків, Х.: Технологічний центр, 2017. С.61.

Підручники та навчальні посібники:

1.Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем: навч.посіб./ [Яковенко В.О., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В. та ін.] - Дніпро. – 2018.- 160 с.

Навчально-методичні посібники:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни  “Чисельні методи” підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / укл. Молотков О.Н., Костенко В.В., Костенко Д.Є., Лавренюк І.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018.- 59с.
2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Системний аналіз” підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / укл. Молотков О.Н. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018.- 10с
3. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ - проектами» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки» /укл. Костенко В.В., Костенко Д.Є., Лавренюк І.В., Молотков О. Н. – Дніпро, 2018. – 84 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1. "Розробка та дослідження моделей функціональної безпеки web-додатків" /Сидоренко О. С., Молотков О. Н. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» 1 листопада 2019 року: Зб. наук. праць. ‒ Ч 2. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2019. – С. 225-226.
2. Молотков О. Н., Асмолова А. П. Вивчення технології імітаційного моделювання ризиків під час викладання дисципліни “Системний аналіз” // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»: – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. Зб. наук. праць. – Дніпро. 2018. – С.209-211.
3. Молотков О. Н., Папоян Д.Г. Викладання властивостей динамічних систем у дисциплінах освітнього рівня “бакалавр” на прикладі систем наведення на різкість // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»: – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. Зб. наук. праць. – Дніпро. 2018. – С.243-244.
4. Сахань М.Г., Молотков О. Н. Приховування інформації методами стеганографії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти»: – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. Зб. наук. праць. – Дніпро. 2018. – С.285-286.
5. Молотков, О. Н., Шевченко А.С. Оцінювання сталості лінійних стаціонарних динамічних систем за критеріями сталості/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)". - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 2015.-с335-336

Доцент кафедри – Мала Юлія Анатоліївна

Мала фотоУ 2004 р. закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Теплофізика”.
Кандидат технічних наук (2015 р., 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 121 Інженерія програмного забезпечення (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, «Математичне моделювання процесів теплопровідності з урахуванням релаксації теплового потоку»).
Дисципліни, що викладає: "Інтелектуальний аналіз даних”, “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”, “Теорія часових рядів та прогнозування ЗЕД”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Комп’ютерна дискретна математика”.
Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, математичне моделювання, теорія часових рядів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: malaya.ua@gmail.com, mala@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Бразалук Ю. В., Губин А. И., Давыдова А. В., Евдокимов Д. В., Мала Ю. А., Стояновский М. А. Математическое и численное моделирование систем теплоизоляции тел сложной геометрической формы / Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121) . - м. Дніпро, 2019. – С. 64 – 77.
2. Наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій загальною кількістю три найменування:
3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Кросплатформене програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» / укл. Ю.В. Ульяновська, Ю.А. Мала, Д.О. Тхоржевський – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.

4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» / укл. В.В. Смірнов, Ю.А. Мала – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.
5. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» / укл. В.В. Смірнов, Ю.А. Мала – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.
6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни « Вища математика» (розділ «Диференціальні рівняння») для студентів спеціальності 136 – металургія (бакалаврський рівень вищої освіти) / Укл.: Ю. А. Мала. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2019. – 38 с
7. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій». Для студентів напрямку 122 - Компютерні науки. Методи розвязання задач лінійного програмування / Упоряд. Селівьорстова Т.В., Михальов О.І., Мала Ю.А. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 64 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Мала Ю.А. Актуальність використання автоматизованих систем у процесі ліквідації пожеж та захисту від них / Ю.А.Мала, О.О. Рожкова // Молодий вчений. – № 12 (76). – Херсон. – 2019. – С. 172 – 174.
2. Мала Ю.А., Прилипа А.С. Дослідження впливу соціальних мереж на конфіденційність особистості / Ю.А. Мала, А.С. Прилипа // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 2. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2019. – С. 314 – 316.
3. Ю. В. Бразалук.К вопросу о структуре погрешности численных решений краевых задач математической физики / Ю.В. Бразалук, А.И. Губин, Д.В. Евдокимов, Ю.А. Малая // Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики: матеріали міжнародної наукової конференції. – Ч. 2 – Дніпро, Камянське. – 2019. – С. 38 – 40.
4. Дисковський О.А. Моделювання вільних коливань прямокутної пластини з отвором довільної форми /О.А. Дисковський,  Ю.А. Малая // Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація. м. Дніпро. ДВНЗ «Український державний хімико-технологічний університет». – 2017. – № 2(2).
5. Кліопа І.В., Островська К.Ю., Мала Ю.А. REMOTE DICTIONARY SERVER з використанням мови PYTHON / Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія 2018» - Дніпро, 2018- С. 152-153
6. Павленко Д.О., Островська К.Ю., Мала Ю.А. Автоматизація системи налаштування параметрів памяті серверу ORACLE / Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія 2018» - Дніпро, 2018- С. 153-154
7. Черевко А.І., Островська К.Ю., Мала Ю.А. Алгоритми нечіткої кластеризації для ана лізу металографічних / Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія 2018» - Дніпро, 2018- С. 154-155
8. Кислова Н.О., Островська К.Ю , Мала Ю.А. Застосування технічного аналізу для торгівлі на фондових ринках / Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія 2018» - Дніпро, 2018- С. 155.

Доцент кафедри – Смірнов Валерій Васильович

У 1975 р. з відзнакою закінчив ордена Трудового Червоного прапора Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема (Національний технічний університет image001«Дніпровська політехніка») за спеціальністю 0606 – "Автоматика і телемеханіка".
У 1984 р. закінчив Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників з питань патентознавства і винахідництва.
Наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки (1990 – 1991 рр.).
У 1984 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами в промисловості" на тему:
«Автоматизована система технічного діагностування та оптимального управління якістю монтажу зубчастих передач приводів барабанних млинів».
У 1988 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.
У 2003 р. отримав сертифікований диплом академічного ступеня доктора філософії – Diploma of Philosophy Doctor (Hp.D.).
Дисципліни, що викладає:"Комп'ютерна системотехніка і архітектура комп'ютерів”, “Grid-системи та технології хмарних обчислень”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, “Операційні системи”, “Архітектура комп'ютерів”, “Стандартизація програмного забезпечення”.

Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи переробки інформації та управління в промисловості, системи технічної діагностики з застосуванням методів планованого експерименту, імітаційного моделювання, випадкового пошуку, генетичних алгоритмів і теорії надійності.

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаVVSmirnov.52@gmail.comsmirnov@umsf.dp.ua 

Член редакційної колегії наукового журналу «Системи та технології» (Наказ № 250 від 26/11/2018 р.).
Науковий журнал ВАК категорії В.
Журнал є фаховим за двома спеціальностями (згідно вимог МОН, наказ № 32):
1) 05.13.06 – Інформаційні технології;
2) 05.13.21 – Системи захисту інформації.

З 2018 р. керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Технічний захист інформації» при кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

Організаційна робота:
виконання обов’язків куратора групи К-18-2.

Міжнародна діяльність:
У 1990-1991 рр. – наукове стажування в Центрально-китайському університеті науки і технології Китайської народної республіки.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopusабо WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:

1. Kuznetsov Alexandr, Serhııenko Roman, Uvarova Anna, Smırnov Valeriy. Methods of forming crypto graphic keys from biometric images using fuzzy extractors // International Journal of Sustainable Aviation (IJSA) ISSN (Online): 2050-0475 – ISSN (Print)_2018: 2050-0467 (Inder science Publishers) http://www.inderscience.com/ijsa

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:
1. Kuznetsov A., Serhiienko R., Uvarova A., Smirnov V. Methods of Forming Cryptographic Keys from Biometric Images Using Fuzzy Extractors // Report Theses International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems 2018 (ISEAS – 2018), p. 41.– http://congress.nau. edu.ua/doc/congress-2018/Congress_program_2018.pdf

2. Kuznetsov A., Serhiienko R., Uvarova A., SmirnovV. Methods of Forming Cryptographic Keys from Biometric Images Using Fuzzy Extractors// Report Theses International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems 2018 (ISEAS – 2018), p. 41.– http://congress.nau. edu.ua/doc/congress-2018/Congressprogram_2018.pdf Smirnov V., PolovnikovI., IsakovaM. GamificationofERPsystems // Розширюючи обрії: зб. тез десятого міжнар. форуму студентів і молодих учених, 23 - 24 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ / за ред С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т.– Д.: "Літограф", 2015.– Т. 1.– 138 с. –ISBN 978-966-2267-77-8
3. Alexandr Kuznetsov, Anastasia Kiyan, Roman Serhiienko, Anna Uvarova,Smirnov Valeriy.New Code Based Fuzzy Extractor for Biometric Cryptography // Report Theses International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology, PIC S&T`2018».– Ukraine, Kharkiv, 2018 .– p. 43
4. Alexandr Kuznetsov, Roman Serhiienko, Anna Uvarova, Smirnov Valeriy.Methodsofformingcryptographickeysfrombiometricimagesusingfuzzyextractors// ReportThesesTheEighthWorldCongress “AVIATIONINTHEXXI-stCENTURY”, SafetyinAviationAndSpaceTechnologies.– Ukraine, Kyiv, 2018 .– P. 41
5. Прокопович-Ткаченко Д.І., Сиротей А.П., Смірнов В.В. Застосування проектного підходу до програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем // Тез. докл. міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 32) .– 16 жовтня 2018 р.– C. 23-26
6. Кузнецов О., Сергієнко Р., Уварова А., Смирнов В. Нечіткий екстрактор для формування біометричних ключів // Тез. докл. ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційна безпека в сучасному суспільстві», 29-30 листопада 2018 р. – Львів: ЛДУ БЖД .– 2018 .– С. 20-21
7. Смирнов В.В., Гревцов Н.Е. Альтернативные формы преподавания математики // Тез. докл. Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики – 2019», 2-5 грудня 2019 р. – Дніпро: 2019 .– С. 90-91

Старший викладач кафедри  – Костенко Вікторія Вікторівна

КОСТЕНКО ВВ fotoУ 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Прикладна математика”.
Дисципліни, що викладає: “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Управління ІТ-проектами”, “Проектування інформаційних систем”, “Технології комп'ютерного проектування”, “Технологія створення програмних продуктів”.
Сфера наукових інтересів: новітні інформаційні технології, системи штучного інтелекту, розпізнавання образів, проектування складних об’єктів та систем. 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: viktko@ukr.netkostenko@umsf.dp.ua 

З 2018 року – індивідуальне членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська Федерація Інформатики» (УФІ) яка має статус повноправного члена (Full Member) International Federation for Information Processing (IFIP).
Організаційна робота:
- з 2016 року: виконує обов’язки куратора групи К16-2.

З 2018 року – керівник студентського наукового гуртка (створено на кафедрі інформаційних систем та технологій, разом зі ст.викл. Костенко Д.Є.). Напрям роботи: «Прикладні аспекти застосування, розробки та вдосконалення технологій аналізу та пошуку інформації».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Костенко В.В. Виявлення проблем структури інформаційних ресурсів під час обробки та пошуку інформації / В.В. Костенко, Д.Є. Костенко, Є.Д. Замотаєв, В.О. Широченко // Системи та технології – Дніпро, УМСФ – 2019. - № 1(57) – С. 154-163.
2. Костенко В.В. Визначення основних компонентів онтологічної моделі для системи пошуку / Д.Є. Костенко, В.В. Костенко, І.В. Лавренюк, О.О. Дяченко // Системи та технології – Дніпро, УМСФ – 2018 – №1.
3.  Костенко В.В. Застосування нових підходів до інтелектуального пошуку та аналізу електронних документів в інформаційних системах / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко, І.В. Лавренюк // Системи та технології – Дніпро, УМСФ – 2016 – №1.
4. Костенко В.В. Використання предметних онтологій в управлінні знаннями для підвищення ефективності семантичного пошуку / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 6(95). – С.112-116.

5. Костенко В.В. Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку у неструктурованих документах. / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко, І.В. Лавренюк // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – Вип. 1(53). – С.133-139. – (Сер. Технічні науки).

Наявність виданого підручника чи навчального посібника:
1. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем: навчальний посібник / Яковенко В.О., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В., Костенко Д.Є., Лавренюк І.В., Молотков О.Н. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 170 с.
2. Програмування мовою С. Модульний підхід / Яковенко В.О., Акуловський В.Г., Ульяновська Ю.В., Костенко В.В., Костенко Д.Є., - Дніпро: УМСФ, 2018. - 336 с.
3. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною кількістю три найменування:
4. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» /укл. Костенко В.В., Костенко Д.Є., Лавренюк І.В., Молотков О.Н. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 84 с.
5. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» /укл. Молотков О.Н., Костенко В.В., Костенко Д.Є., Лавренюк І.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 52 с.
6. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» /укл. Лавренюк І.В., Костенко В.В., Костенко Д.Є. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 52 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Костенко В.В. Деякі аспекти застосування нейронних мереж у пошукових системах / В.В. Костенко, І.В. Коноваленко, Д.І. Оболкін, В.О. Соколенко // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 27-28 листопада 2019 року. – Тернопіль: 2019.
2. Костенко В.В. Проблеми розробки інформаційних систем / В.В. Костенко, В.О. Соколенко, В.В. Саєнко, Д.І. Оболкін // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій: матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, Тернопіль, ТНТУ ім. І.Пулюя, 20-21 червня 2019 року. – Тернопіль, 2019. – С. 22-24.
3. Костенко В.В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах розвитку економіки та управління / В.В. Костенко // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, УМСФ, 19 квітня 2019 року. – Дніпро, 2019. – С.321-322.
4. Костенко В.В. Деякі аспекти управління даними в системах обробки інформації / В.В. Костенко, Д.І. Оболкін, В.І. Фрінцко // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Тернопіль, ТНТУ ім. І.Пулюя, 28-29 листопада 2018 року. – Тернопіль, 2019. – С. 89-90.
5. Костенко В.В. Технології інтелектуального аналізу інформації у сховищах даних / В.В.Костенко, І.В.Коноваленко, В.О.Соколенко // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 1-2 листопада 2018 року. – Дніпро: УДХТУ, 2018. – С.251-253.
6. Костенко В.В. Cемантична та онтологічна компоненти моделей пошуку / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування: матеріали третьої всеукраїнської науково-технічної конференції, Тернопіль, 8-9 червня 2017 року. – Т.: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2017.  – С.170-172.

7. Костенко В.В. Побудова ефективних моделей пошуку та класифікації документів / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко // Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці: матеріали IV наукової конференції, Харків, 30 листопада 2016 року – Х.: Видавництво ПП “Технологічний центр”, 2016. – С.83.
8. Костенко В.В. Проблеми проектування вбудованих та інших систем реального часу / В.В. Костенко, М.П. Хороших // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Тернопіль, 17-18 листопада 2016 року – Т.: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – С.58-59.
8. Костенко В.В. Використання онтологічного підходу для побудови моделей пошуку та класифікації послуг та документів / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко // Комп’ютерні технології у міському та регіональному господарстві: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 23-25 листопада 2015 року – Х.: ХНУМГ ім. А.Н.Бекетова, 2015. – С.26-27.
9. Костенко В.В. Застосування предметно-орієнтованого підходу для подолання складності в проектуванні АІС страхових компаній / В.В. Костенко, О.О. Дяченко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 року – Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – С.320-321.
10. Костенко В.В. Використання DSM-підходу для моделювання систем з використанням онтологій / В.В. Костенко, М.С. Шевчук // Інформаційні технології та взаємодії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3-5 листопада 2015 року – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. – С.93-95.

Старший викладач кафедри – Тхоржевський Дмитро Олександрович

2013 р., Академія митної служби України, інженер з комп’ютерних систем, «Інформаційні управляючі системи та технології».
Тхоржевский фотоДисципліни, що викладає: “Крос-платформене програмування”, “Основи інженерії програмного забезпечення”, ”Веб технології та веб дизайн”, ”Основи операційних систем”, “Основи адміністрування баз даних”.

Сфера наукових інтересів: системи управління базами даних, високонавантажені системи, веб програмування, оптимізація операційних систем, технологій розробки програмного забезпечення, управління проектами.

Електронна пошта: dmitriy.thorzhevskii@gmail.comthorzhevskiy@umsf.dp.ua 

З 2019р. - керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «» при кафедрі інформаційних систем та технологій

Основні наукові та навчально-методичні праці

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання:
1. Тхоржевський Д.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Програмні засоби автоматизації митного адміністрування (основи адміністрування баз даних)” для студентів спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” / Дніпро -  2019 – 60 С.
2. Тхоржевський Д.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Крос-платформне програмування” для студентів спеціальності 122 - “Комп’ютерні науки” / Дніпро -  2019 – 78 С.
3. Тхоржевський Д.О. Методичні рекомендації щодо структури та оформлення магістерських робіт для магістрантів спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки

Професор кафедри – Рядно Олександр Андрійович

Рядно Олександр АндрійовичУ 1967 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 1973 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 «Теплофізика», Дніпропетровський державний університет (тема дисертації «Нестаціонарна теплопровідність твердих тіл при нелінійних граничних умовах»).
У 1987 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.16 «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях», Державний науково-дослідний енергетичний інститут ім. Г. М. Кржижановського (РФ, м. Москва) (тема дисертації «Основи розрахунку спряжених задач конвективного теплообміну у трубах»).
У 1988 присуджено вчене звання професора по кафедрі прикладна газова динаміка.
Дисципліни, що викладає: Вища математика, Вища та прикладна математика, Методи прийняття рішень в економіці, у фінансах.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання.
Електронна пошта: riadnoroa@gmail.comryadno@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Має досвід наукової та викладацької роботи у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації (з 1967 р.).

Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, академік Академії економічних наук України. За успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України, почесним знаком Міністерства вищої освіти СРСР «За отличные успехи в работе», нагороджений медаллю «Ветеран праці». За цикл робіт у галузі математичного моделювання теплофізичних процесів в 1997 році був нагороджений професорським грантом Сороса. Отримав грант Міжнародної благодійної організації «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» (SEUME) на підготовку монографії у межах проекту міжнародної технічної допомоги «Бізнес-менеджмент освіта в Україні» (США).

2017 р. – офіційний опонент кандидатської дисертації Чорноморець Г.Я. на тему «Моделі і методи аналізу та синтезу трубчастих газових нагрівачів у будівельних конструкціях», спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Рядно О. А. Економетрічне моделювання валового регіонаьного продукту на основі панельних даних/ Рядно О. А., Беркут О. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Економіка і менеджмент» –2017. –№27.4.2. – С. 67-71. [НБ IndexCopernicus].
2. Рядно О. А. Теоретико-методологічні аспекти дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів/ Рядно О. А., Беркут О. В. // Науковий погляд: економіка та управління №2 (56). 2016. – С. 79-91.
3. Рядно О.А. Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу / О.А. Рядно, О.В. Беркут // Економічний вісник Донбасу №1 (43). – 2016. – С.60-67.
4. Рядно О.А. Барсук Р.В. Preferredsolutionschoicefunctionbuildingforpellttsburner //Systemtechnologies. N 5 (106). 2016.-P. 139-147. [НБ IndexCopernicus].
5.Рядно О.А. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровській області //Науковий погляд: економіка та управління №2 (60). 2018.-С. 122-129.

Навчально-методичні посібники/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій, методичних вказівок:
1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Геометрія та алгебра» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Компютерні науки»/укл. О.А. Рядно – Д.:Університет митної справи та фінансів, 2019. – 28 с.

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. О.А. Рядно – Д.:Університет митної справи та фінансів, 2019. – 65 с.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій, методичних вказівок:
1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Геометрія та алгебра» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Компютерні науки»/укл. О.А. Рядно – Д.:Університет митної справи та фінансів, 2019. – 28 с.
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. О.А. Рядно – Д.:Університет митної справи та фінансів, 2019. – 65 с.

3. Методичні рекомендацій до практичних занять з дисципліни «Алгебра та геометрія»підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / укл. О.А. Рядно. – Д.:Університет митної справи та фінансів, 2020. –– Д.:Університет митної справи та фінансів, 2019. – 65 с.45 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійі публікації з наукової або професійної тематики:
1. Рядно О. А., Рибальченко Л. В., Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави // Вісник економічної науки України. 2016. №2 – С. 161-172.
2. Економетричний аналіз стійкості банків// Труди VІІ-Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України» (м. Харків, 27 грудня 2016). – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – C. 127-128.
3. The development of foreign economic activity in Pridniprovskiy region// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (м. Харків, 20 травня 2016 р.) – Харків: ХНАДУ, 2016. – С 18-19.
4. Економетричне моделювання витрат населення України// Труди VІІ-Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України» (м. Харків, 27 грудня 2016) – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – C. 230-231.
5. Економетричний аналіз виробництва сільськогосподарської продукції// Труди УІІ-Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України» (м.Харків, 27 грудня 2016) – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. с.128-129.
6. Моделювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Дніпропетровській області// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів» (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.) – Дніпро: УМСФ, 2019. – С 341- 342.

Доцент кафедри – Мормуль Микола Федорович

У 1978 році закінчив Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобув кваліфікацію математика.
У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.03 – будівельна механіка. Тема дисертації «Багатокритеріальна оптимізація композитних панелей та циліндричних оболонок за допомогою людино-машинних процедур».
У 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.
Дисципліни, що викладає: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, Теоретична механіка, Технічна механіка.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, методи оптимізації, статистика та оптимізація економічних та технічних систем.
Електронна пошта: nikolaj.mormul@gmail.com, mormul@umsf.dp.ua 
Профіль у Google Scholar

Куратор академічної групи Т15-1.

Керівник студентського наукового гуртка «Математичне моделювання і оптимізація процесів у технічних і економічних системах».
наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:

Основні наукові та навчально-методичні праці

1. N. Mormul, A. Shchitov “AstudyofapproximationoffunctionsofboundedvariationbyFaber-Schauderpartialsums”, Eastern-EuropeanJournalofEnterpriseTechnologies, 2019, 4/4 (100), p. 14-20. [Scopus] ScopusAuthor ID: 16407897800
2. AlexanderTrofimov, AlbinaKuzmenko, HalynaNesterenko, SvitlanaAvramenko, MykhailoMuzykinandAnatoliySokhatsky.Non-destructive control data analysis of railroad foundation constructions. MATEC Web of Conferences. Volume 294, 03012 (2019). –Lviv.[Web of Science Core Collection].

Наявність виданого підручника чи навчального посібника:
1. Мормуль М. Ф. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11–11373 від 14.12.2010 р.) – [3-тє вид., переробл. і доп.] / Ю. Є. Петруня., Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник,
Н. В. Осадча, В. Ю. Петруня, М. Ф. Мормуль, О. К. Ткачова // Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 209 с.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання:
1. Мормуль М. Ф. Лабораторнийпрактикумздисципліни «Статистика» дляфакультетівуправління, економічного,фінансового / уклад.: Россочинський В. М., Щитов О. М., Мормуль М. Ф., Маргаритіна О. Б., Булгакова О. Ф.  – Дніпро: Університетмитноїсправитафінансів, 2019. – 111 с.
2. Мормуль М. Ф. Завдання до контрольних, самостійних та практичних  робіт із дисциплін “Вища математика”, “Прикладна математика”, “Вища та прикладна математика”, “Алгебра та геометрія”, “Математичний аналіз”, “Диференціальні рівняння” для факультетів: “Інноваційних технологій”, “Управління”, “Економічного”, “Фінансового” / уклад. Мормуль М. Ф. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 111 с.
3. Мормуль М. Ф. Лабораторний практикум з дисципліни «Митна статистика» для факультетів управління, економічного, фінансового / уклад.: Россочинський В. М., Щитов О. М., Мормуль М. Ф., Маргаритіна О. Б., Булгакова О. Ф.  – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 111 с.
4. Мормуль М. Ф. Завдання для самостійної роботи з дисципліни “Митна статистика” для всіх спеціальностей і форм навчання / уклад.: Щитов О. М.,  Россочинський В. М., Булгакова О. Ф., Мормуль М. Ф.– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 115 с.
5. Мормуль М. Ф. Лабораторний практикум з дисципліни «Статистика» для факультетів управління, економічного і фінансового факультетів / уклад.: Россочинський В. М., Щитов О. М., Мормуль М. Ф., Маргаритіна О. Б., Булгакова О. Ф. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 114 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:
1. Мормуль М. Ф. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту/ Я. С. Орловський, М. В. Дьогтєв, М. Ф. Мормуль // The 3rdInternationalscientificandpracticalconference “Priority directions of sciencedevelopment” SPC “Sci-conf.com.ua”.– Lviv, Ukraine,december 28-29, 2019. – P. 291-295. URL: http: // sci-conf.com.ua.
2. Мормуль М. Ф. Порівняльна характеристика двигунів внутрішнього згорання та електродвигунів / Д. Д. Тюкіль, Д. Д. Василенко, М. Ф. Мормуль // // The 1stInternationalscientificandpracticalconference “Science, societyeducation: topicalissuesanddevelopmentprospects” SPC “Sci-conf.com.ua”.  – Kharkiv, december 16-17, 2019. – P. 289-294. URL: http: // sci-conf.com.ua.
3.Мормуль М. Ф. Типи трансмісій та їх удосконалення / М. Ф. Мормуль, А. С. Неменко, О. В. Прусенко // The 1stInternationalscientificandpracticalconference “Science, societyeducation: topicalissuesanddevelopmentprospects” SPC “Sci-conf.com.ua”. – Kharkiv, december 16-17, 2019. – P. 243-246. URL: http: // sci-conf.com.ua.
4. Мормуль М. Ф. Управління митними ризиками / М. Ф. Мормуль, О. М. Курносова // The 1stInternationalscientificandpracticalconference “Science, societyeducation: topicalissuesanddevelopmentprospects” SPC “Sci-conf.com.ua”. – Kharkiv, december 16-17, 2019. – P. 239-242. URL: http: // sci-conf.com.ua.
5. Мормуль М. Ф. Екологічна безпека України / М. Ф. Мормуль, А. В. Горб, А. Г. Хрипко // Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський науковий форум, 5-6 грудня 2019. Ч. IV.– С. 38-39.
6. Мормуль М. Ф. Митна логістика як один із головних факторів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності / Є. С. Сіньогіна, В. В. Починок, М. Ф. Мормуль // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції у 10 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 14 листопада 2019. Ч. 6. – С. 58-59.
7. Мормуль М. Ф. Автоматизація транспортної логістики / М. Ф. Мормуль, К. І. Гулакова // International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students “Actual Problems of Automation and Control”.– Lutsk, 2019. Issue № 7. – P. 122-125.
8. Мормуль М. Ф. Сучасні технології на транспорті / Д. С. Радченко, М. Ф. Мормуль // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, 27-28 листопада 2019 р. Том 1. – С. 208-209.
9. Мормуль М. Ф. Порівняльна характеристика сучасних танків та перспективи розвитку // The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”. – Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 4-6 December 2019. – P. 140-148.
10. Мормуль М. Ф. Трубопровідний транспорт та його взаємодія з іншими видами транспорту / М. Ф. Мормуль, А. К. Басюк // Тези 8-ої міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств». – Дніпро, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 28-29.11.2019. – С. 16-18.
11. Мормуль М. Ф. Нетрадиційні види водного транспорту, порівняльна характеристика та перспективи розвитку / Н. О. Гришкевич, А. К. Басюк, М. Ф. Мормуль // Prioritydirectionsofsciencedevelopment. Abstractsofthe 2ndInternationalscientificandpracticalconference. SPC “Sci-conf.com.ua”. – Lviv, Ukraine, 25-26 листопада 2019. – P. 171-175. URL: http: // sci-conf.com.ua.
12. Мормуль М. Ф. Тертя автомобільної шини з плоскою опорною поверхнею / Е. Д. Базікова, І. В. Ільченко, М. Ф. Мормуль // Динаміка розвитку сучасної науки: матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів, Україна: МЦНД, 15 листопада 2019. У 5 тт., т. 3. – С. 23-26. URL: http: // ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-11-15/208.
13. Консультаційна публікація: Апокалипсис по-днепровски / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний», 12 грудня 2019 р. № 87 (13436). – С. 21.
14. Консультаційна публікація: «О» без «яна» / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний», 20 червня 2019 р. № 45 (13394). – С. 13.
15. Консультаційна публікація: «О» без «яна» / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний»: 13 червня 2019 р. № 44 (13393). – С.  24.
16. Консультаційна публікація: Госпожа Удача / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний»: 30 травня 2019 р. № 40 (13389). – С. 24.
17. Консультаційна публікація: Пути Господни / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний»: 02 травня 2019 р. № 33 (13382). – С. 14.
18. Консультаційна публікація: Хомовой / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний»: 28 березня 2019 р. № 24 (13373). – С. 24.
19. Консультаційна публікація: Хомовой / Л. А. Романчук // Газета «Днепр вечерний»: 21 березня 2019 р. № 22 (13371). – С. 24.
20. Мормуль М. Ф. Управління якістю транспортних послуг / М. Ф. Мормуль, Д. Г. Дуванська, К. В. Коломійченко // Новини сучасної науки: збірник наукових матеріалів XXXI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  –  Вінниця, 3 червня  2019 року. Ч. 5. – С. 65 – 69.
21. Мормуль М. Ф. Інтермодальні перевезення та їх ефективність / М. Ф. Мормуль, А. О., Возненко, Д. А. Мачула // Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ЛОГО» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня  2019 р. – Полтава: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т. 5. – С. 47–49.
22.Мормуль М. Ф. Основні ініціативи ЄС щодо розвитку сфери наукоємних послуг / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 19 квітня 2019. – С.  217–219.
23. Мормуль М. Ф. Криптографія та способи захисту інформації / М. Ф. Мормуль, С. О. Завізіон, Я. О. Малевська // Новини науки XXI століття: збірник наукових матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  23 листопада  2018. – С. 26–30.
24. Мормуль М. Ф. Проблеми розвитку авіаційного транспорту / М. Ф. Мормуль, Д. О. Глівінський, Н. О. Абраменко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 33): збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 13 листопада 2018.  Ч. 2. – С. 80 - 82.
25. Мормуль М. Ф. Проблеми розвитку автомобільного транспорту / М. Ф. Мормуль, О. Ю. Філіппова, В. В. Гребенюк // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 33): збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 13 листопада 2018.  Ч. 2. – С. 129 - 132.
26. Мормуль М. Ф. Перспективи розвитку трубопроводів України /  М. Ф. Мормуль, М. О. Волошин, С. Е. Малютіна // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 33): збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 13 листопада 2018.  Ч. 2. – С. 75 - 77. 
27. Мормуль М. Ф. Розробка і впровадження нових транспортних засобів / М. Ф. Мормуль, Д. Г. Дуванська, К. В. Коломійченко // Новини науки XXI століття: збірник наукових матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.  23 листопада  2018. – С. 54 - 57.
28. Мормуль М. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку залізничного транспорту в Україні / М. Ф. Мормуль, А. В. Тітова, Д. В. Окань // Наукові записки сучасних вчених: збірник наукових матеріалів XXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Вінниця, 26 жовтня 2018. Ч. 3. – С. 54 - 57.
29. Мормуль М. Ф. Факторы экспортного потенциала высокотехнологических услуг европейского союза / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Stredoevropskyvestnikproveduavyzkum. – PrahaPublishinghouseEducationandScience.  NR 8 (52) 2018.  – С. 22–30.
30. Мормуль М. Ф. Розвиток інформаційних технологій у вищих навчальних закладах / М. Ф. Мормуль, А. М. Вітюгова // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 271 - 273.
31. Мормуль М. Ф. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у системі вищої освіти / М. Ф. Мормуль, П. О. Боздуган // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 213 - 216.
32. Мормуль М. Ф. Інформаційні технології в системі вищої освіти: стан і перспективи розвитку / М. Ф. Мормуль, О. М. Безбородько // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 212 - 213.
33. Мормуль М. Ф. Класичний університет як учасник міжнародного консорціуму програми Темпус / М. Ф. Мормуль, Л. С. Шаркова, В. С. Нежейко // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 163 - 165.
34. Мормуль М. Ф. Необхідність структурних змін в організації трансферу технологій і комерціалізація технологій вітчизняних класичних університетів / М. Ф. Мормуль, Б. О. Байов // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 100 - 101.
35. Мормуль М. Ф. Університет як учасник регіональних проектів інноваційного розвитку / М. Ф. Мормуль, А. А. Зборщенко // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 43 - 46.
36. Мормуль М. Ф. Роль класичних університетів у реалізації міжнародних космічних програм / М. Ф. Мормуль, І. О. Запорожець, Ю. Ю. Смирнова // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2018. – С. 41 - 43.
37. Мормуль М. Ф. Актуальні проблеми взаємодії органів державної влади з громадськістю / М. Ф. Мормуль, А. В. Миславець, К. А. Лисак // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки». – Київ: МЦНД, 5-6 квітня 2018. – С. 62 - 63.
38. Мормудь М. Ф. Переваги і недоліки логістичного аутсорсингу на підприємстві / М. Ф. Мормуль, А. А. Висока, Є. В. Коваль // Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. – С. 52 - 54.
39. Мормуль М. Ф. Актуальні проблеми взаємодії органів державної влади з громадськістю / М. Ф. Мормуль, А. В. Миславець, К. А. Лисак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності». Львів: Національний Університет Львівська Політехніка, 30 березня 2018 р. – С. 95 - 96.
40. Мормуль М. Ф. Якісний та кількісний аналіз факторів впливу на розвиток експорту високотехнологічних послуг країн ЄС в Україні / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // MateriályXIIImezinárodnivĕdecko - praktická conference «Vĕdeckyprůmyslevropskéhokontinentu – 2017». Volume4. Ekonomické vĕdy.: Praha: PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o, 22.11.2017 – 30.11.2017. – S. 14–16.
41. Мормуль М. Ф. Багатокритеріальна оцінка глобалізаційних процесів України / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Материали за ХIII международна научна практична конференция «Achievementofhighschool - 2017», Volume 4. Икономики. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 15-22 November, 2017. – С. 3–6.
42. Мормуль М. Ф. Багатокритеріальний аналіз підприємницьких ризиків / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Матеріали XIV всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 28 жовтня – 6 листопада 2017. – Дніпро: Видавництво НМ, 2017. – С. 46-48.
43. Мормуль М. Ф., Щитов Д. М. Особливості сфери високотехнологічних послуг як основного чинника інноваційного розвитку економіки / М. Ф. Мормуль, Д. М.  Щитов // NaukaiStudia. NR 13 (174) 2017. Ekonomicznenauki, zarzadzanie, prawo, filozofia, muzykai życie. – Przemyśl: Naukaistudia, 2017. – P. 26–48.
44. Мормуль М. Ф. Factorsofexportpotentialofknowledgeintensiveservices of the European Union. News of Science and Education /Мормуль М. Ф., Щитов Д. М. // NR 21-2 (46) – Sheffield: Science and Education Ltd, UK, 2016. – P. 10–17.
45. Мормуль М. Ф. Розвиток аутсорсингу ІТ-послуг МСП України в умовах глобалізації / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 25 листопада 2016. – С. 75–77.
46. Мормуль М. Ф. Інноваційна стратегія розвитку ринку високотехнологічних послуг країн ЄС / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження». Том 4. – Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2016. – С. 62–66.
47. Мормуль М. Ф. Розвиток експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015. – С. 40- 41.
48. Мормуль М. Ф. The development of Ukraine’s export potential of sphere of knowledge-intensive services in the context of global economic integration / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // News of Science and Education. № 8 (32) – Sheffield: Science and Education Ltd, UK, 2015. – P. 30–35.
49. Мормуль М. Ф. Теоретико-методичні основи якісного та кількісного аналізу факторів впливу на розвиток експорту високотехнологічних послуг країн ЄС та України / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 24 квітня 2015. – С. 41-42.
50. Мормуль М. Ф. Статистичний аналіз динаміки капітальних інвестицій в економіці України / М. Ф. Мормуль, А. О. Синюк // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 24 квітня 2015. – С. 43-44.
51. Мормуль М. Ф. Розвиток експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг в умовах євроінтеграції / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації”. Том 1. – Дніпропетровськ, 9-10 квітня 2015. – С. 119–123.
52. Мормуль М. Ф. Розвиток сфери високотехнологічних послуг як постіндустріальний етап розвитку економіки / М. Ф. Мормуль, Д. М. Щитов // Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2015. – С. 128-130.

Доцент кафедри – Лебідь Оксана Юріївна

ЛебедьЗакінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2012 році. Тема дисертації «Методи та моделі розв’язання нечітких задач оптимального розбиття множин».
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: "Вища та прикладна математика", "Основи вищої математи та сучасні інформаційні системи" , "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Технологія розробки програмного забезпечення".
Сфера наукових інтересів: методи та алгоритми оптимізації, теоретичні питання інформатики та кібернетики, когнітивне моделювання, когнітивна психологія.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: Lebyed_oksana@ ua.fm, lebid@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Куратор академічної групи ПМ19-1.

Доцент кафедри - Ткачова Оксана Костянтинівна

Ткачова Оксана КостянтинівнаУ 2002 році закінчила Академію митної служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст.
У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (спеціальність «Програмне забезпечення автоматизаційних систем») та здобула кваліфікацію інженер-програміст.
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю - 25.00.02 механізми державного управління (тема дисертації «Інституційні механізми державного управління митною системою України»).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Інформаційні системи і технології, Інформаційні системи і технології в управлінні.
Сфера наукових інтересів: математична теорія прийняття рішень, економіко-математичне моделювання економічних систем, інформаційні технології.
Електронна пошта: tkachovaok@ gmail.com, tkachova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

2018-2019 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Застосування інформаційних систем і технологій в управлінні та економіці».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1.    Ткаchova О. К. Methods of system analysis in optimization of decisions [Текст] / О.К.Ткаchova // Economics studies. – 2019. – № 2(24). – С. 219-223.
2.    ТкачоваО.К. Аналіз та прогнозування ЗЕД на основі дослідження сезонних коливань [Текст] / О. К. Ткачова // Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. – 2017. – № 2(02). – С. 176-180 .
3.    Ткачова О. К. Математичні методи і моделі прогнозування в сфері зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. К. Ткачова, В. Б. Говоруха // Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2017. Випуск 17 – С. 54-61.
4.    Ткачова О. К. Окремі методи системного аналізу при прийнятті рішень [Текст] / О. К. Ткачова // Держава та регіони. – Запоріжжя, 2016. – № 4-5. – С. 32-36.


Наявність виданого підручника чи навчального посібника:
1. ТкачоваО.К. Аналіз, оцінка та моделювання розвитку логістичної системи України розвитку [Електронний ресурс] // Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика: колективна монографія / за ред. Л.М.Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2019. – с.390-400. – Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p1820.
2. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні ЗЕД» підготовки фахівців ступеня вищої освіти («магістр») галузі знань07 «Управління та адміністрування» спеціальності073 «Менеджмент» / укл. О. К. Ткачова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.– 22 с.
4. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» для студентів галузі знань07 «Управління та адміністрування» спеціальності073 «Менеджмент» / укл. О. К. Ткачова. – Дніпро, УМСФ, 2019. – 61 с.
5. Методичні рекомендації для лабораторних занять з дисципліни «Інформатика» (частина 3) підготовки фахівців ступеня вищої освіти («бакалавр»)галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укл. О. К. Ткачова, Л.Л. Кондрус. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 57 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікацій з наукової або професійної тематики :
1.    ДорофєєваВ.Д., ТкачоваО.К. Проблеми та перспективи розвитку цифрових технологій в Україні// Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 54. ‒ С. 244-246.
2.    ПідберезняВ.С., ТкачоваО.К. Ринок електронної торгівлі в Україні // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 54. ‒ С. 246-247.
3.    ЯковлєваО.М., ТкачоваО.К. Інформаційні технології в стратегічному менеджменті // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 2. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.270-272.
4.    КарловаА.Д., ТкачоваО.К. Переваги та недоліки інформаційних систем в управлінні підприємствами // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 2. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.333-335.
5.    Ткачова О.К, РепешкоА. С., ЛитвиноваМ.С. Застосування автоматизованих систем управління підприємством у контексті розвитку цифрової економіки [Електронний ресурс] // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції для здобувачів вищої освіти і молодих науковців (7-8 листопада 2019р.). – Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2019. – Режим доступу: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/36.\
6.    БурлаковаА., ТкачоваО.К. Використання інформаційних технологій для обліку праці та аналізу заробітної плати // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 339-341.
7.    ТкачоваО.К., ВласенкоА.В. Інформаційні технології в управлінні підприємствами // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (26 квітня 2019 р.). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С187-191.
8.    ТкачоваО.К. Використання економіко-математичних методів для оцінки і прогнозування інноваційної інфраструктури // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019– С. 217.
9.    Паденко Ю.О., ТкачоваО.К. Проблеми впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління// Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 40. – С. 434-437.
10.       ПляцукН.А., ТкачоваО.К. Інформаційні системи та технології в державних органах // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 40. – С. 437-439.
11.       ТкачоваО. К., ПаденкоЮ. О. Інформаційні системи в системі корпоративного управління // Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 21 квітня 2018 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – С. 92-94.
12.       Ткачова О. К., ПуповаВ.В. Prevention and detection of the corruption schemes with using information customs control based on current information technologies // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів. – Дніпро:Університет митної справи та фінансів. – 2017, С.135-136.
13.       ТкачоваО.К. Застосування методів системного аналізу при прийнятті рішень // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2016, С.135-136.

Доцент кафедри – Рудянова Тетяна Миколаївна

доцент Рудянова ТУ 1982 році закінчила Новочеркаський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика».
Науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики присуджено у 2001 році. Тема дисертаційної роботи «Гранічний аналіз задач векторної оптимізації».
Вчене звання  доцент кафедри прикладної математики присвоєно у 2004 р.
Дисципліни, що викладає: Інформатика, Теорія ймовірності та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика, Інформаційні системи та технології у фінансах.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, математичне моделювання. 
Електронна пошта: rudyanova0@gmail.com, rudyanova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Рудянова Т. М. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М., Брицька В. Ю. // Бізнес Інформ. – № 6, 2018. – С. 186-192.
2. Рудянова Т. М. Актуарні розрахунки у системі недержавного пенсійного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Рудянова, М. О. Журавель, Ю. С. Чернявський // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 23. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/ issue-23-2018 .
3. Рудянова Т. М. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Т. М. Рудянова, Ю. В.Шерстенников // Бізнес Інформ. – № 1, 2017. – С. 89 – 93.
4. Рудянова Т. М. Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику / Т. М. Рудянова, А. А. Дудар // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно–аналітичний журнал. № 5/1. – 2016. – С. 19-24.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1. Рудянова Т. М. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному ріні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: монографія /за ред. Л.Б. Баранник. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 336 с. (підр. 3.4.1, с. 272-274.)
2. Рудянова Т. Н. Моделирование динамических процессов развития малого предприятия. / Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. Н. // Монографія. LAP Lambert Academic Publishing. – 2019. – 318 с. https://www.lap-publishing.com/catalog/ ISBN: 978-3-330-06513-0.     
3. Рудянова Т.М. Моделювання комерційно-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / Шерстенников Ю.В., Яковенко О.Г., Іванов Р.В., Рудянова Т.М. // Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 13 від 31 травня 2018 року). – 2018. – 127 с.
4. Рудянова Т. Н. Моделирование рыночных стратегий малого предприятия. Монографія. / Ю. В. Шерстенников, Т. Н. Рудянова. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 130 с. https://www.lap-publishing.com/catalog/ ISBN:978-3-659-84688-5.      
5. Information aspects of socio-economic systems’ development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. [Monograph 5]. / Ю. В. Шерстенников, Т. М. Рудянова Моделювання перспективного розвитку малого підприємства. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – С. 425-433.
 

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Рудянова Т. М. Оптимізаційні методи та моделі. Навчально-методичний посібник. – УМСФ. – 2019.– 127 с.
2. Рудянова Т. М. Інформатика. В 3-х ч. Ч. 1: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. / Т. М. Рудянова, Л. Л. Кондрус. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 128 с.
3. Рудянова Т. М . Інформатика. В 3-х ч. Ч. 2: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. / Т. М. Рудянова, Л. Л. Кондрус. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 170 с.
4. Рудянова Т. М . Інформатика. В 3-х ч. Ч.1: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. / Т. М. Рудянова, Л. Л. Кондрус. - Дніпропетровськ. – 2015. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 112 с.
5. Рудянова Т. М . Інформатика. В 3-х ч. Ч.2: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. / Т. М. Рудянова, Л. Л. Кондрус. - Дніпропетровськ. – 2015. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 160 с.
 

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Рудянова Т. М. Оптимізація перевезень: аналіз існуючих методів розв’язання транспортної задачі / Козорог Д., Рудянова Т. М. // Матеріали XXXIII всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (29 листопада – 5 грудня 2019 р.). – Дніпро. – 2019. http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik33.pdf.
2. Рудянова Т. М. Теорія ігор у вирішенні конфліктних ситуацій / Рудянова Т. М., Норенко А. М // Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.
3. Рудянова Т. М. Математичні моделі та програмні засоби хмарних технологій. / Рудянова Т. М., Авдєєнкова О. В., Дорошенко К. І. // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.
4. Рудянова Т. М. Інформаційні технології оцінки ефективності інвестиційної діяльності / Мягков О. С., Рудянова Т. М. // Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.6. с. 72=74.
5. Рудянова Т.М. Порівняльний аналіз моделей математичного програмування для визначення виду ефекту масштабу / Гаркуша Ю.А., Рудянова Т.М.// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 39). – 2019/39 - 11 червня 2019 р. http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy11-06-2019.
6. Рудянова Т. М. Сучасні альтернативні технології кодування інформації / Бабінян Л. Н., Яренчак М. В., Рудянова Т. М. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С. 38-40.
7. Рудянова Т. М. Автоматизація обробки інформації в податковій сфері україни / Суліма Є. М., Рудянова Т. М. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С. 41-43.
8. Рудянова Т. М. Інформаційно-технологічні засади оцінки проектних ризиків засобами імітаційного моделювання та їх статистичного аналізу / Фоменко В. К., Рудянова Т. М. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. – С. 43-45.
9. Рудянова Т. М. Інформаційні технології в бізнес-плануванні / Барамідзе А.І., Рудянова Т.М. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С.21-22.
10. Рудянова Т. М. Математичні методи оцінки діяльності страхових компаній при визначенні доцільності їх вибору клієнтами / Глушко Д. І., Рудянова Т. М. // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 43-45.
11. Рудянова Т. М. Методи і моделі теорії ігор в економічних дослідженнях / Лавренюк Ю. С., Рудянова Т. М. // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С.46-47.
12. Рудянова Т. М. Використання авторегресійних моделей для дослідження динаміки курсу акцій інвестиційної компанії «Alphabet inc class a (googl)» / Лавренюк Ю. С., Рудянова Т. М. // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – 59 С. 48-49.
13. Рудянова Т. М. Методи та моделі формування страхових резервів зі страхування життя / Рудянова Т. М., Сук М. Т., Стовбун А. О. // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2018. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/metodi-ta-modeli-formuvannya-strahovih-rezerviv-zi-strahuvannya-zhittya/
14. Рудянова Т. М. Проблеми впровадження інноваційних інформаційних технологій і вищої математичної освіти у ВНЗ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти” – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 282 -284.
15. Рудянова Т. М. Математичні моделі визначення рівня власного утримання страховика при страхуванні туризму / Рудянова Т. М., Гуменюк М. О., Сипало М. Б. // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2018. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/ matematichni-modeli-viznachennya-rivnya-vlasnogo-utrimannya-strahovika-pri-strahuvanni-turizmu/
16. Рудянова Т. М. Використання методів теорії ймовірностей і математичної статистики в економічній сфері / Бабінян Л. Н., Трифонов В. С., Рудянова Т. М. / Теорія і практика сучасної науки // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24-25 листопада 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»,2017. – Ч. 2. – С. 156-158.
17. Аналіз методів передбачення ризиків у фінансовій структурі банків / Новий погляд на розвиток економіки країни. / Яренчак М. В., Шебалков Г.О., Рудянова Т. М. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2017 року) – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С.104-108.
18. Рудянова Т. М. Застосування апарату теорії ймовірностей і математичної статистики в страховій діяльності / Барамідзе А.І., Любчевська Д.В. Рудянова Т.М. // Теорія і практика сучасної науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24-25 листопада 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 158-161.
19. Рудянова Т. М. Прийняття оптимальних рішень на основі розробки економіко-математичних моделей ризикових ситуацій в умовах невизначеності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», 19 травня 2017 р.». – УМСФ, Дніпро. – 2017, С.18.
20. Рудянова Т. М. Дослідження впливу страхових премій на страхові виплати методами економетричного моделювання / Рудянова Т. М. Шаранов Р. С. // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С.6-8.
21. Рудянова Т. М. Зовнішньоторговельний ефект та його вплив на макроекономічні показники / Козелецький П.С., Рудянова Т. М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально- економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», 19 травня 2017 р.». – УМСФ, Дніпро. – 2017, С.6.
22. Рудянова Т. М. Оптимальні статистичні рішення / Рудянова Т. М., Бровко Д. Д., Стоколюк В. В. // Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26-27 травня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 125-128.
23. Рудянова Т. М. Етапи розвитку математичних моделей у банківській діяльності. / Вощина М. О., Рудянова Т. М. // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (27-28 травня 2016 р.). – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С.69-72.
24. Рудянова Т. М. Економічна безпека України у глобальному вимірі. / Козелецький П. С., Рудянова Т. М. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти. // Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції 25 листопада 2016 р. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016 р. – С.66-67.

Доцент кафедри – Чупілко Тетяна Анатоліївна

доцент Чупілко ТУ 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Механіка».
У 1991 році закінчила аспірантуру в НДІ Машиноведення АН СССР (м. Москва) за спеціальністю 01.02.04 – механіка твердого тіла.
Науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка присуджено у 1992 році. Тема дисертації «Розрахунок напружено-деформованого стану великогабаритних шин з урахуванням в’язкості та температури».
У 1998 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки.
Дисципліни, що викладає: Математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи, економетрика, Вища та прикладна математика, Інформаційні системи в економіці підприємства, Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці.
Сфера наукових інтересів: математичне моделювання в економіці та техніці.
Електронна пошта: tata2461@ukr.net,  chupilko@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.    Чупілко Т.А. Математичне моделювання кількісних показників ризику в моделі управління оборотним капіталом / Т.А. Чупілко // Ефективна економіка. – 2019. – №9 – Режим доступу до журналу:http://www.ekonomy.nayka.com.ua. [IndexCopernicus], [GoogleScholar]  

2.    Чупілко Т.А. Моделювання ВВП та факторів,що впливають на його зміну / Т.А. Чупілко, І.С. Сіліна, Є.О. Колєснік // Економіка та держава. – 2017. – №11. – С. 68-71 [IndexCopernicus], [GoogleScholar]  

3.    Чупілко Т.А. Моделирование крупногабаритных шин с учетом реологических свойств материалов / О.А.Погасий, Т.А. Чупилко // TheoreticalFoundationsofCivilEngineering. - Polish-UkrainianTransactions. –– december 2017. – Vol. 24. – С. 55-62 [IndexCopernicus], [GoogleScholar]  

4.    Чупілко Т.А. Моделювання та прогнозування показників зайнятості населення України за допомогою методів економетричного аналізу [Електронний ресурс] / Т.А. Чупілко // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com.ua. [IndexCopernicus], [GoogleScholar]  

5.    Чупілко Т.А. Математична модель оптимізації оборотного капіталу торгового підприємства /Т.А. Чупілко // Збірник наукових праць ДДТУ – 2016. – Випуск 1(28). – С. 113-117 [GoogleScholar]  

6.    Чупілко Т.А. Динамічна модель управління оборотним капіталом торгового підприємства /Т.А. Чупілко, С.І. Чупілко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2015. – №1(33). – С. 135-147[GoogleScholar]  

Монографії:

1. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 548 с. / Чупілко Т.А. Математичні методи досліджень в управлінні ризиком та оптимізації діяльності підприємства . - С.102-112

Навчально-методичні посібники/посібникіи для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1.Чупілко Т. А. Методичні вказівки для практичних (лабораторних) занять «Економіко-математичні методи та моделі у фінансах» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 072 / Т. А. Чупілко. – Дніпро, – УМСФ, 2019.–31с.

2.Чупілко Т. А. Методичні вказівки до самостійної роботи «Економіко-математичні методи та моделі у фінансах» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 072 / Т. А. Чупілко. – Дніпро, – УМСФ, 2019. – 53 с

3.Чупілко Т. А. Методичні вказівки для практичних (лабораторних) занять «Економіко-математичні методи та моделі : економетрика» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальностей 072, 075 / Т. А. Чупілко. – Дніпро, – УМСФ, 2019. – 31 с.

4.Чупілко Т. А. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» / Т. А. Чупілко. – Дніпро, – УМСФ, 2019. – 29 с.

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Жир Сергій Іванович

доцент Жир СІ фотоУ 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію інженер-механік.
У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію математик.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандадата фізико-математичних наук за спеціальністю - 16.12.09 математичний аналіз (тема дисертації «Найкращі поліномінальні наближення цілих трансцедентних функцій узагальненого порядку в кломплексній площині»)
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.
Сфера наукових інтересів: математична теорія розпізнавання образів, теорія трансцендентних функцій, теорія ймовірностей, статистика.
Основні дисципліни, що викладає: Статистика, Митна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Методи розпізнавання автомобільного та інших видів транспорту.

Електронна пошта: gir.sergey@ gmail.com, zhyr@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Статті  в  наукових  журналах:

 1. Жир С. І., Мірошніченко С. В. Перспективи застосування методу компенсаційних інформаційних потоків у теорії розпізнавання образів під час митного контролю / С. І. Жир, С. В. Мірошніченко // Вісник  АМСУ. Серія «Технічні науки». – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (49). – С. 39-43.
 2. Жир С. І. Математическая модель коаксиальной тепловой трубы / С. І. Жир,  В. В. Покрышкин, Ю. К. Гонтарев, М. Ю. Гонтарев // Проблемы высокотемпературной техники. Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. – Днепропетровск. – 2013. – С. 50-65
 3. Жир С.І., Батура Ю.І. О наилучшем полиноминальном приближении целых трансцедентных функций многих комплексных переменных некоторых банаховых пространствах // Украинский математический журнал. – 2014 г. – т. 66, №12. – ст. 1598-1614.
 4.  Жир С. І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику / С. І. Жир, Ю. І. Батура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – ст. 22-24.
 5. Жир С. І. Methodical approach to statistical analisis of forced interregional migration / С. І. Жир, В. В. Агапова, Н. А. Черноусова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (53) – С.126-134.
 6.  On the Best Polynomial Approximations of Entire Transcendental Functions of Many Complex Variables in Some Banach Spaces  Vakarchuk, S.B., Zhir, S.I. Ukrainian Mathematical Journal, v.66, №12, 2015 p. 1598–1614. Scopus Author ID: 25029399400
 7. Жир С.І., Агапопа В.В., Пулик О.Я. Деякі питання впливу адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону // «Науковий погляд: економіка та управління»: Університет митної справи та фінансів. – Дніпро. – 2016.
 8.  Жир С.І. Вплив адаптації  потоків беженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію європейського регіону / С.І. Жир, В. В. Агапова, О. Я. Пулик // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (56), 2016. – С. 45-53.

Тези   доповідей  на  конференціях:

 1. Жир С.І., Батура Ю.І. Математичне моделювання митного контролю в умовах ризику // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”. – 2014 р. – м. Дніпропетровськ. – С. 22-24.

Навчально-методичні  видання:

 1. .Жир С.І. Методичні вказівки зі самостійної  підготовки курсантів та студентів напрямку 6.070101“Транспортні технології” з дисципліни “Теорія  ймовірностей і математична   статистика”. Д. : Академія митної  служби, 2014. – 38 с.
 2. Жир С.І. Методичні рекомендації до практичних занять із  дисципліни “Статистика” за Напрямами підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030503 “Міжнародна  економіка”, 6.030508 “Фінанси і кредит”. Д. : Академія митної служби, 2014. – 130 с.

Старший викладач кафедри - Булгакова Ольга Федорівна

Булгакова Ольга ФедорівнаУ 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет (спеціальність «Прикладна математика») та здобула кваліфікацію математик.
Дисципліни, що викладає: Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, Інформаційні митні технології, Митна статистика, Інформатика.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані інформаційні системи.
Електронна пошта: volik_amsu@mail.rubulgakova@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

2019-2020 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Застосування інформаційних систем і технологій в управлінні та економіці».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:
1. Булгакова О.Ф. Особливості застосування електронного цифрового підпису в Україні: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2019. – 528 с.   ISBN978-617-518-358-8

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:
1.  Булгакова О. Ф. Лабораторний практикум із дисципліни «Митна статистика» для студентів економічного, фінансового та факультету управління / уклад.: В. М. Россочинський, О. Ф. Булгакова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 33 с.
2.  Булгакова О. Ф. Лабораторний практикум із дисципліни «Митна статистика» для факультетів управління, економічного, фінансового / В. М. Россочинський, О. М. Щитов, М. Ф. Мормуль, О. Б. Маргаритіна, О. Ф. Булгакова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.-110с.
3.  Булгакова О. Ф. Лабораторний практикум із дисципліни «Статистика» для факультетів управління, економічного, фінансового / В. М. Россочинський, О. М. Щитов, М. Ф. Мормуль, О. Б. Маргаритіна, О. Ф. Булгакова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.-110с.
4.  Булгакова О.Ф. Завдання для самостійної роботи з дисципліни “Митна статистика” для всіх спеціальностей і форм навчання / уклад.: О. М. Щитов, В. М. Россочинський, О. Ф. Булгакова, М. Ф. Мормуль. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 114 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:
1.    Россочинський В. М., Булгакова О. Ф. Сплайнова модель рівняння регресії // "International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" (ISSN 2413-1032print ISSN 2414-6404online). – № 6(22), Vol.1, June 2017. – С. 4-9.
2.    Булгакова О.Ф. Етапи розвитку інформаційних технологій у діяльності Державної митної служби України / О.Ф. Булгакова// ХІІІ міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» 24-25 жовтня 2019 р., Тези доповідей (ISBN 978-966-029016-7) - Київ, Інститут історії України НАН України. – 2019. – С. 83-85.
3.    Булгакова О.Ф. Оцінка державною установою якості надання адміністративних послуг на основі бізнес-процесів / О.Ф. Булгакова// Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд” (Частина 2).
- УМСФ, Дніпро, 2019, С. 85-86

Викладач кафедри – Кондрус Лілія Леонідівна

викладач Кондрус ЛЛ фотоУ 1991 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.
У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіст.
Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в економіці та фінансах, електрона комерція, економіко-математичне моделювання соціально-економічних процесів.
Основні дисципліни, що викладає: «Інформатика», «Інформатика ІІ», «Інформаційні системи і технології у фінансах», навчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Електронна пошта: lilya.kondrus@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри (у відпустці по догляду за дитиною) – Лапець Ольга Вікторівна 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Колектив кафедри