Склад кафедри

Кафедра налічує 8 викладачів, серед них – один доктор економічних наук, 6 докторів філософії у галузях економіки, політології, соціології, державного управління, 1 старший викладач.

В.о. завідувача кафедри - к.е.н., доцент Бикова Адель Леонідівна

Бикова АУ 1986 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (зараз – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) та здобула кваліфікацію спеціаліста з міського будівництва.

У 2002 році закінчила Дніпропетровській державний фінансово-економічний інститут (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. Тема дисертації – «Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України»

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 13 років.

З 2006 р. по 2009 р. займала посаду декана економічного факультету Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2009 р. по 2011 р. працювала деканом факультету управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2011 р. по 2012 р. займала посаду проректора з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2012 р. по 2015 р. працювала першим проректором-проректором з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії

Має практичний досвід в управлінні ВНЗ та його структурними підрозділами.

Є експертом з питань кадрового діловодства, адміністрування ВНЗ.

На даний час є координатором Філії кафедри економіки та соціально-трудових відносин на базі Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації.

Є автором понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі є співавтором 2 навчальних посібників з Грифом МОНУ і 2 колективних монографій. Має 12 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

Сфера наукових інтересів: економіка праці, ринок праці, соціально-трудові відносини, управління людським капіталом.

Проходила підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015 рік); тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Київському університеті економіки та права (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка суб’єктів господарювання», «Управління людським капіталом», «Економіка праці в організації».

Електронна пошта: bykovaadel@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. «Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення» монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с.
 2. «Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток» : монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с.

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Инновационный путь формирования человеческого капитала в банковской сфере // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2013. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz der L’Association 1901 SEPIKE vom 23.10.2013. – S. 170-174. – ISSN 2196-9531
 2. Adel Bykova, Alla Lobza, Valentina Kalinina Socialization of people with disabilities in Ukraine // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2014. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France, Los Angeles, USA. – S. 86-98. – ISSN 2196-9531; ISSN 2372-7438

Фахові статті

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В. Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Вісник АМСУ. Серія: «Економіка», 2015, С. 93-104.
 2. Бикова А.Л., Лобза А.В., Семенова Л.Ю. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 3. Бикова А.Л., Лобза А.В., Семенова Л.Ю. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 – 115

Тези конференцій

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Питання ефективності управління персоналом в умовах кризи // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.(Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 148 – 149.
 2. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453.
 3. Бикова А.Л., Лобза А.В., Власюк В.Є. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства / Стратегия качества в промышленности и образовании: Материалы VII Международной конференции 3-10 июня 2011, Варна, Болгария. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. – С. 708-711.
 4. Бикова А.Л. Напрями вдосконалення роботи з розвитку управлінських кадрів у банківській сфері / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.249 – 250.
 5. Бикова А.Л. Тенденції ринку освітніх послуг в Україні / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 28 березня 2014р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С.207 – 208.
 6. Бикова А.Л., Ковальчук І.В. Форсайт в управлінні професійними знаннями// Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системи реформи / Всеукраїнська студентська наук.-практ. конференція (Дніпропетровськ, 03 квітня 2015р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С.159 – 160
 7. Бикова А.Л., Куліченко В.О. Віртуалізація субєктів господарювання в контексті проблем HR - менеджменту // Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації: науковий погляд молоді: Тези XVII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (25 квітня 2014р.). - Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. - Т.1. - С. 303-306
 8. Бикова А.Л., Клочкова В.М. Проблеми адаптації молодих фахівців на прикладі ДОД ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” // Реформування економіки: Досвід ЄС та перспективи України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 травня 2016р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. - С. 50-52
 9. Бикова А.Л, Лобза А.В. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві / International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. – С.196-199.
 10. Быкова А.Л., Шрайфель В.М. Перспективы реабилитации людей с ограниченными возможностями / Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14-15 апр. 2016 г. / ред. кол.: В.В. Манкевич (отв.ред.) [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2016 - С.135-136.

Навчально-методичні праці

 1. Бикова А.Л., Волкова Н.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Навчально-методичний посібник для екстернів центру післядипломної освіти за напрямом підготовки 6.030508 "Управління персоналом та економіки праці" / Міністерство фінансів України. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2011. – 107с.
 2. Бикова А.Л., Волкова Н.В., Пятенко Д.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" / ; Міністерство фінансів України. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2011. – 228с.
 3. Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання магістерських дипломних робіт / колект. авторів // За заг.ред.. А.Л.Бикової. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. –55 с.
 4. Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт / колект. авторів // За заг. ред.. А.Л.Бикової. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики / колект. авторів /Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) /За заг. ред.. А.Л.Бикової / Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – 26 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.


Професор кафедри – д.е.н. Бабенко Анатолій Григорович

Бабенко А

У 1962 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (зараз – Полтавська державна аграрна академія) та здобув кваліфікацію вченого агронома.

У 1970 році закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства (зараз – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»).

У 1970 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема дисертації – «Організація використання і шляхи підвищення економічної ефективності добрив в землеробстві Полісся Української РСР (на прикладі Київського Полісся)».

У 1990 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка, планування, організація та управління народним господарством та його галузями».

У 1996 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук. Тема дисертації – «Управління підвищенням продуктивності праці в агропромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)».

У 1998 році обрано академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства» (м. Київ).

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – більше 30 років.

З 2006 р. по 2016 р. працював завідувачем кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії.

Неодноразово брав участь в атестації наукових кадрів у якості наукового керівника аспірантами та здобувачами, а також офіційного опонента.

Є членом експертних комісій щодо ліцензування та акредитації економічних спеціальностей, Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії.

Має понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 24 підручників і навчальних посібників, з яких 7 мають гриф МОН України.

Сфера наукових інтересів: економіка аграрного сектору, управління продуктивністю праці, державне регулювання зайнятості.

Особливі заслуги, нагороди: медаль «За трудову відзнаку» (1970 р.), Знак «Переможець соціалістичного змагання 1973 року»; Срібна медаль Всесоюзних досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР (1989 р.); Почесна грамота Міністерства фінансів України (2009 р.); Грамота Міністерства освіти України (2010 р.)

Проходив підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Запорізькому національному технічному університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Управління розвитком персоналу», «Менеджмент продуктивності», «Національна економіка».

Електронна пошта: babenko.akademik@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри – к.е.н. Бондаревська Ксенія Валентинівна

Бондаревська К

У 2009 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію та здобула кваліфікацію магістра з управління персоналом і економіки праці. Аспірантура Дніпропетровської державної фінансової академії – з 2009 року по 2012 рік.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації – «Управління і ефективність використання трудових ресурсів в аграрних господарствах».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 7 років.

З 2014 р. по 2016 р. працювала заступником завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи.

З 2016 р. є заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

Має практичний досвід у формуванні систем стимулювання праці персоналу підприємств, нормуванні праці та розробці способів вивчення витрат робочого часу.

Є експертом з питань використання трудових ресурсів, регулювання відносин зайнятості.

Має понад 130 наукових та науково-методичних праць, з них більш ніж 35 статей у вітчизняних фахових виданнях з економіки та 22 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Є автором 1 одноосібної монографії, співавтором 1 колективної монографії, 2 навчальних посібників з Грифом МОНУ.

Має диплом переможця в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений» за економічним напрямом, 2013 рік.

Сфера наукових інтересів: економіка; ефективність управління персоналом; мотивація праці; зайнятість населення; ринок праці.

Проходила підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 рік); курс професійної підготовки з «Управління проектами» Школи проектного менеджменту при Дніпропетровській обласній раді (2014 рік); тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Запорізькому національному технічному університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка праці в організації», «Оцінка ефективності роботи персоналу», «Аудит персоналу», «Нормування праці», «Мотивування персоналу».

Електронна пошта: kseny-8888@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: монографія / Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2013. – 164 с.
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 2.1. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління. с. 39-49).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с. (Розділ 8. Соціально-трудові відносини як система (с.55-62); розділ 9. Чинники трансформації соціально-трудових відносин (с.63-67).
 2. Нормування праці: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форм навчання: під грифом МОН України (Лист №1 / 11-11956 від 20.12.2011) / А.Г. Бабенко – Вид. 2-ге, доп. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 158 с. (Розділи 1-7, с.1-79).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Бондаревська К.В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки. - №3 (129) – 2012. – С. 208-214 (Scopus).
 2. Бондаревская К.В. Инновационные аспекты оплаты труда в аграрном секторе экономики // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2013. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz der L‘Association 1901 SEPIKE vom 23.10.2013. – S. 170-174 (Deutsche National Bibliothek SCI 1.15, Library of Congress (USA), Index Copernicus ICV 5.15).
 3. Bondarevska K. State Support of the Agricultural Enterprises: Present State and Peculiarities // The Advanced Science Journal (USA) – Volume 2013. – Issue 12. – p. 8-10. (Index Copernicus, Ulrich’s Global Serials Directory (USA).
 4. Bondarevska K. Material and Technical Providing of Agrarian Enterprises as a Factor of its Profitability // International Scientific Journal “Theoretical and Applied Science”, - №2 (10), 2014. (ISPC “Scientific Technologies of the Future”, 28.02.2014, Linköping, Sweden) – P. 143-145 (THOMSON REUTERS, DOI, Kudos, ISI, РІНЦ, RB, TEI, GIF, OAJI, GS).
 5. Бондаревська К.В. Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК // Бізнес Інформ. - №8. – 2014. – С.129-133. (Ulrichweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Cite Factor (США), Index Copernicus (Польща), РІНЦ).
 6. Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал. - №11. – 2014. – С. 36-42. (Ulrichweb Global Serials Directory (США), EBCO Publishing Inc (США), Index Copernicus (Польща), РІНЦ).
 7. Бондаревська К.В. Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектора економіки / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Проблеми економіки. - №3. – 2014. – С.54-59 (Ulrichweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Cite Factor (США), AJDB (Швейцарія), Index Copernicus (Польща), РІНЦ)
 8. Bondarevska K. Agricultural integration in the context of state regulation of agrarian sector // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.- p. 43-47 (РІНЦ, Science Index CPCI-SSH, Thomson Reuters).
 9. Бондаревська К.В. Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах / К.В. Бондаревська, А.О.Фоменко // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. - №1 (26). – 2015. – С. 110-115. (Index Copernicus, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).
 10. Bondarevska K. Foreign Experience of the Motivation of Personnel and Prospects of its Implementation in Ukraine / K.Bondarevska, N. Morhunovska, A. Poltavets // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.-P.155-158. (РІНЦ, Science Index CPCI-SSH, Thomson Reuters).
 11. Bondarevska K. Employment in the context of the state regulation of economy // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- P. 433-436. (РІНЦ, Science Index CPCI-SSH, Thomson Reuters).
 12. Bondarevska K. Foreign experience of the solving of employment problems / K. Bondarevska, K. Kamay, A. Shaliapina // Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.-Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. – P.5-8. (РІНЦ, Science Index CPCI-SSH, Thomson Reuters).

Фахові статті

 1. Бондаревська К.В. Дослідження умов праці та мотиваційного механізму працівників аграрних підприємств // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - №3 (57). – 2011. – С.185-190.
 2. Бондаревська К.В. Дослідження стану використання персоналу на сільськогосподарських підприємствах // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. - №3. – Том 1. – С.46-53.
 3. Бондаревська К.В. Економіко-математичне моделювання залежності продуктивності праці від основних факторів аграрного виробництва // Вісник ДДФА: Економічні науки. - №2 (26). – 2011. – С.148-152.
 4. Бондаревська К.В. Управління факторами підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт - № 11. – 2012. – С. 5-9.
 5. Бондаревська К.В. Управління організаційно-економічними факторами ефективності аграрного виробництва // Культура народів Причорномор’я. - №225. – 2012. – С.11-17.
 6. Бондаревська К.В. Особливості оплати та стимулювання праці в аграрній сфері // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праці. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2012 - №56 (962). – С. 20-28.
 7. Бондаревська К.В. Особливості реалізації державної регіональної політики в галузі сільського господарства // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – С.107-112.
 8. Бондаревська К.В. Стан та перспективи розвитку кадрових процесів у сфері державного управління // Вісник ДДФА: Економічні науки. - №1 (29). – 2013. – С.48-54.
 9. Бондаревська К.В. Проблеми та перспективи підвищення якості трудового потенціалу: регіональний аспект / К.В. Бондаревська, В.П. Абросімова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 9-1, частина 3. – 2014. – С. 171-174.
 10. Бондаревська К.В. Зайнятість сільського населення в сучасних умовах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 10 (230). – С. 19-31.

Тези конференцій

 1. Бондаревська К.В. Дослідження стимулів та умов праці персоналу на аграрних підприємствах // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ХІ Міжнародного наукового конгресу, 24 березня 2011 р. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – С.294-295.
 2. Бондаревська К.В. Управління розвитком персоналу аграрних підприємств // Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених (12 квітня 2012 р., м. Житомир). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 10-15.
 3. Бондаревська К.В. Матеріально-технічні резерви підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах// Аграрна наука ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 11-12 травня 2012 року). – Одеса: «Південноукраїнський центр аграрних досліджень», 2012. – С. 23-26.
 4. Бондаревская К.В. Государственное регулирование социально-трудовых отношений в аграрном секторе экономики // Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь: материалы ІІІ Междунар. науч. конф. молодых ученых (Минск, 24 мая 2013 г.) / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва экономики Республики Беларусь, 2013. – С.91-92.
 5. Бондаревская К.В. Аграрный сектор экономики Украины в контексте современных тенденцій // Zbiór raportów naukowych. “Badania naukowe naszych czasów” (29.10.2013 – 31.10.2013) – Katowice: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – C.95-98.
 6. Бондаревська К.В. Державне регулювання аграрного сектора економіки: методи та інструменти впливу // Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу: збірник тез до XIV Міжнародного наукового конгресу. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 45-47.
 7. Bondarevska K. State regulation as a factor of sustainable economic development International Scientific Conference MANAGEMENT 2014 / Union University Belgrade, Faculty of Business and Industrial Management (Belgrade, Serbia, 25/04/2014).
 8. Бондаревська К.В. Регіональні кластери як інноваційний напрям державної політики // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», м. Івано-Франківськ. - Тернопіль: Крок. – 2015. – Ч.1. – С.232-234.
 9. Бондаревська К.В. Проблема безробіття сільського населення та шляхи її вирішення // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня – 2 жовтня 2015 р.) / за редакцією Савченко О.І. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2015.– С. 177-180.
 10. Bondarevska K. Employment regulation in the context of global management // «PERSPECTIVE TRENDS IN SCIENTIFIC RESEARCH – 2015» / Materials of International scientific and practical conference. - Volume 1. - October, 17-22, Bratislava, Slovak Republic. – Р. 23-24.
 11. Bondarevska K. Ways of the decision of employment problem in the conditions of globalization // Theory and practice of reforming economic systems / Abstracts of II International scientific and practical forum “New Economics”, November-1-10, Krakow, Poland. – P.9-10.
 12. Бондаревська К.В. Інвестування як напрям вирішення проблеми зайнятості сільського населення // Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 29-30 жовтня 2015 року). –Полтава: РВВ ПДАА, 2015. – С.55-56.

Навчально-методичні праці

 1. Бондаревська К.В. Аудит персоналу: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» // Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 101 с.
 2. Бондаревська К.В. Мотивація персоналу: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 – Економіка та підприємництво за спеціальністю 8.03050501 – Управління персоналом та економіка праці // Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 84 с.
 3. Організація праці: навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бикова А. Л., Бондаревська К.В., Волкова Н. В., Гірман А. П., Гетьман О. О., Лобза А.В., Семенова Л.Ю./ За наук. ред. д.е.н., проф. А.Г.Бабенка. Дніпропетровськ: Дніпр. держ. фін. акад, 2014. – С. 168-187.
 4. Бондаревська К.В. Фізіологія і психологія праці: навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Бондаревська, Т.О. Гальцева // За наук. ред. д.е.н., проф., академіка АЕН України А.Г.Бабенка. Дніпропетровськ: Дніпр. держ. фін. акад, 2014. – 204 с.
 5. Бондаревська К.В. Нормування праці: практикум / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 128 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 3. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби» (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 4. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі» (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р. (з 01.09.2016 рр.)

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Вовк Ю.С., Геленко Г.В. – перше місце в конкурсі «Інтелект – Творчість – Успіх» (м. Дніпропетровськ, 2014 рік).
 2. Вовк Ю.С. - перше місце в олімпіаді з управління персоналом (г. Казань, Російська Федерація, 2014 рік).
 3. Вовк Ю.С. – четверте місце у Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (2015 рік)

Доцент кафедри - к.політ.н. Гірман Алла Павлівна

Гірман А

У 1989 році закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста з хімічної технології в’яжучих матеріалів.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації – «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 12 років.

З 2011 р. по 2014 р. працювала заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 2011 р. по 2014 р. працювала заступником декана факультету з навчально-методичної роботи.

З 2016 р. є заступником завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи.

Має практичний досвід керівництва логістичною діяльністю промислового підприємства (будівельно-монтажне об’єднання Дніпробудважмаш). Володіє сучасними технологіями побудови механізмів соціальної відповідальності.

Є експертом з питань забезпечення соціально-економічної безпеки в регіоні.

Має понад 100 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з них 73 статті у вітчизняних фахових економічних виданнях та 10 статей у зарубіжних наукометричних виданнях. Є співавтором 2 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: ринок праці, організація праці, соціальна політика, соціально-економічна безпека.

Проходила підвищення кваліфікації у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості населення (2011 рік); Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015 рік); тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Національному гірничому університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Ринок праці», «Організація праці», «Соціальна політика», «Соціально-економічна безпека».

Електронна пошта: nika.message@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення: монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с. – С.295-306. (Розділ Аналіз соціально-економічної ефективності мотивації праці сучасного виробничого підприємства).
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток»: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ Реалії і перспективи збереження та розвитку трудового потенціалу).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с. (Особистий внесок - розділи 14, 15, 16, 17).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Гірман А.П., Іващенко О. Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах // Бізнесінформ № 10 ’2015 – 2015 – С. 408-413.
 2. Girman, A., Volkova, N. Migration in the context of economy state regulation in Ukraine (Міграція в контексті державного регулювання економіки в Україні) // Socio-Economic Problems and the State [online]. 14 (1), p. 83-90. [Accessed May 30, 2016]. Available from: http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/component/content/article/455
 3. Girman, A. Іnformation support of the management process in Ukrainian enterprises // “The Genesis of Genius”Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2015 # 5, Volume 2., Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, Р.15-17.
 4. Гірман А.П. Трудовий потенціал в Україні: сьогодення і майбутнє // Регіональна економіка та управління. – Наук.-практ. журнал № 2(05). – 2015 – С. 49-53.
 5. 1.5. Гирман А. П., Гнатченко К., Земляной Д. Анализ рынка образовательных услуг Украины в контексте социально-экономической безопасности // Бізнесінформ № 6 ’2016 – 2016 – С. 113-118.

Фахові статті

 1. Гірман А.П. Соціальні аспекти економіки праці у сучасній Україні // Вісник ДДФА. – № 1(25). – 2011 – С. 21-25.
 2. Гірман А.П. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Україна: аспекти праці. – № 8. – 2012. – С. 45-50.
 3. Гірман А.П. Регіональні особливості ринку праці: аналіз та регулювання // Вісник ДДФА. – № 2(28). – 2012 – С. 14-21
 4. Гірман А.П. Соціально-економічні аспекти формування безпечних умов праці // Вісник ДДФА. – № 2(30). – 2013 – С. 29-34
 5. Гірман А.П. Сучасні пріоритети організації праці менеджера // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Економічні науки. Вип.7., Херсон: ХДУ, 2014. – С. 147-150
 6. Гірман А.П., Волкова Н.В. Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці // Вісник АМСУ : Серія «Економіка». - № 2 (54). – 2015. - С. 132-141.
 7. Гірман А.П. Трудовий потенціал в Україні: сьогодення і майбутнє // Регіональна економіка та управління. – Наук.-практ. журнал № 2(05). – 2015 – С. 49-53.

Тези конференцій

 1. Гірман А. П., Білоус Р.К. Розвиток організації праці як науки: історичні аспекти, проблеми, перспективи // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: Тези XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – С. 70-71.
 2. Гирман А.П. Аспекты рeгулирования рынка труда // Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития: III Междунар.науч.конф. (г. Минск, 24 мая 2013 г.) – Минск: ГНУ «Научно-исслед. эконом. ин-т Мин-ва экономики Республики Беларусь», 2013 - С.145-146.
 3. Гірман А. П., Руда І. Методологія матеріального стимулювання персоналу на підприємстві // Zbior raportow naukowych. “Wspolczeshe tendencje w nauce i edukacji” 27.02.2014-28.02.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”,2014. - str.42-45
 4. Гірман А. П., Федорченко Д. Кадрова політика організації та напрями її удосконалення // Zbior raportow naukowych. “Aktualne naukowe badania.Od teorii do praktyki” (30.03.2014-31.03.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - str.29-34.
 5. Гірман А.П., Руда І. Розвиток персоналу як складова успішного майбутнього підприємства // Zbior raportow naukowych. “Pytaia. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka ХХІ stulecie” (30.05.2014-31.05.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - str.23-28
 6. Girman, A. Marketing of intellectual capital // Majestry of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. –
 7. Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University» 2014. - Р. 49-50.
 8. Гірман А.П., Петрова Т. Теоретичні та методологічні аспекти системи оцінки персоналу на підприємстві // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their
 9. Development, Vol. I (December 22-24, 2014, Dubai, UAE)". - Dubai.: Rost Publishing, 2014. - Р. 80-85.
 10. Гірман А.П., Моргуновська Н., Полтавець А. Неординарні концепції організації праці (на прикладі фордизму і тойотизму) // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми тарозвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дн-вськ, 4-5 березня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С.5-7.
 11. ГірманА.П., ВолковаН.В. Проблеми міграції в умовах глобалізації ринку праці України // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings.
 12. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 356 pages. (Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» 29 січня 2016 року, Клайпеда (Литва)). - Ч.6 - С. 241-245. – 356 c.

Навчально-методичні праці

 1. Гірман А.П. Ринок праці: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 106 с.
 2. Гірман А.П. Організація праці: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 95 с.
 3. Гірман А.П. Соціальна політика: Навчально-методичний посібник для екстернів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 59 с.
 4. Гірман А.П. Організація праці менеджера: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 149 с.
 5. Гірман А.П. Основи психології: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. – 101 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна

Кодацька Н

У 2003 році Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію магістра, у 2004 році - за спеціальністю „Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

Аспірантура Класичного приватного університету (м.Запоріжжя) – з 2007 по 2011 рік.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології (Тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Має досвід практичної роботи на посаді головного юрисконсульта Управління праці та соціального захисту населення (2002-2003 рр.) та начальника юридичного відділу ДФ АБ «Факторіал-Банк» (2004-2011 рр.).

Неодноразово брала участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента.

Сфера наукових інтересів: соціологія праці; психологія управління; соціально-трудові відносини, психологія праці.

Основні дисципліни, що викладає: «Соціологія праці», «Фізіологія і психологія праці»

Електронна пошта: dom1237@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 3.3. Сучасні технології управління трудовим потенціалом жінок. с. 104-117.).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Гендерний підхід в управлінні персоналом // Молодий вчений. — 2016. — №4. – с.475-479. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 2. Гендерні аспекти прояву страхів і тривожності у студентів юнацького віку // Молодий вчений. — 2016. — №7. – с.317-321. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]

Фахові статті

 1. Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей //Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2012. - № 2(82). – с. 87-91.
 2. Кодацька Н.О. Механізми соціальної політики у сфері працевлаштування жінок// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2012. – С.365-368.
 3. Кодацька Н.О. Сучасні технології управління трудовим потенціалом жінок // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2012. - № 6(86). – С. 81-87.
 4. Кодацька Н.О. Організація праці жінок в Україні: сучасні тенденції та перспективи // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012 – Вип. 55. – С. 108-114.
 5. Кодацька Н.О. Гендерна диференціація в соціально-трудових відносинах // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2013. - № 2 (94). – С. 112-115.
 6. Кодацька Н.О. Вільний розвиток особистості через визнання та прийняття гендерних відмінностей // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2015. - № 2 (118). – С. 73-78. http://www.grani.org.ua/images/files_pdf/118%202015.pdf

Тези конференцій

 1. Кодацька Н.О. Гендерна дискримінація на сучасному ринку праці // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.27-28.
 2. Кодацька Н.О. Гендерна соціально-економічна нерівність у сучасному суспільстві // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.295-301.
 3. Кодацька Н.О. Гендерні стереотипи в соціально-трудовій сфері // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - С.517-518.
 4. Кодацька Н.О. Українське козацтво як взірець маскулінності для сучасного суспільства //Україна – козацька держава! : Зб. Наук. Праць Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2014. – Жовті Води: Вид. «Дріант», 2014. - С. 71-73.
 5. Кодацька Н.О. Особливості гендерної стереотипізації в соціально-трудовій сфері // Суспільні проблеми сучасної соціології та соціальної роботи: Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 2, 14 березня 2015 р. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 124-136.
 6. Кодацька Н.О. Криза маскулінності та чоловіче безробіття в українському суспільстві // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2015 року. – Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2015. – С. 62-65.
 7. Кодацька Н.О. Гендерна соціально-економічна нерівність у сучасному суспільстві //Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.295-301.
 8. Кодацька Н.О. Гендерна дискримінація на сучасному ринку праці// Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.27-28.

Навчально-методичні праці

 1. Кодацька Н.О. Основи психології: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. - 101 с.
 2. Кодацька Н.О. Методика кадрової роботи: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 98 с.
 3. Кодацька Н.О. Управління винагородою персоналу: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за галуззю знань 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.- 65 с.

Науково-дослідна робота

 1. Участь у виконанні науково-дослідної теми «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби» (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.).

Доцент кафедри  – д.ф.г.е. Лобза Алла В’ячеславівна

Лобза А

У 1976 році закінчила Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровській національний університет ім. О.Гончара) та здобула кваліфікацію спеціаліста з російської мови та літератури.

З 1998 р. по 2003 р. навчалася у докторантурі Міжнародного відкритого університету Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) при Міжнародній кадровій академії (м. Київ).

У 2003 році отримала диплом доктора філософії в галузі економіки диплом DD № 1278 (Тема дисертації: «Механізми стимулювання праці в процесі трансформації економіки України»).

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 40 років.

Має практичний досвід в управлінні ВНЗ та його структурними підрозділами.

Є експертом з питань інноваційних технологій управління персоналом, кадрового діловодства, адміністрування ВНЗ.

З 01.09.1998 р. по 01.03.1999 р. працювала проректором з соціальних питань і виховної роботи.

З 02.03.1999 р. по 27.08.2012 р. – проректор з питань гуманітарної освіти та виховної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2012 р. - вчений секретар економічного факультету.

Є заступником завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких більше 18 статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях. Є співавтором 2 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, управління розвитком персоналу, антикризове управління.

Проходила підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Національному гірничому університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Управління персоналом», «Методика кадрової роботи», «Кадрове діловодство», «Технології управління персоналом».

Електронна пошта: lavlan@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с. – С.10-20. (Розділ 1, п. 1.1. - Мотивація трудової діяльності : теорія, методологія і практика. Сутність та еволюція розвитку теоретичних основ мотивації праці).
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 8. Соціалізація людей з обмеженими можливостями в Україні с. 278-328.).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с. (особистий внесок - розділи 11,12,13 с. 72-106).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Инновационный путь формирования человеческого капитала в банковской сфере // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2013. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz der L’Association 1901 SEPIKE vom 23.10.2013. – S. 170-174. – ISSN 2196-9531
 2. Alla Lobza, Adel Bykova, Valentina Kalinina Socialization of people with disabilities in Ukraine // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2014. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France, Los Angeles, USA. – S. 86-98. – ISSN 2196-9531; ISSN 2372-7438
 3. Лобза А.В., Юрченко К.А. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід // Молодий вчений. – 2015. – №11 (26). – Ч. 2. – С. 74-80. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 4. Лобза А.В., Клименко С.Ю. Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденції розвитку рекрутингу // Молодий вчений – 2016. - №5 (32), С. 87-90 [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]

Фахові статті

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л. Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Вісник АМСУ. Серія: «Економіка», 2015, С. 93-104.
 2. Лобза А.В., Бикова А.Л., Семенова Л.Ю. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 3. Лобза А.В., Бикова А.Л., Семенова Л.Ю. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 - 115

Тези конференцій

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Питання ефективності управління персоналом в умовах кризи // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.(Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 148 – 149.
 2. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453.
 3. Співпраця ВНЗ і роботодавців як передумова задоволення вимог споживачів освітніх послуг // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 228-229.
 4. Лобза А.В, Бикова А.Л., Власюк В.Є. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства / Стратегия качества в промышленности и образовании: Материалы VII Международной конференции 3-10 июня 2011, Варна, Болгария. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. – С. 708-711
 5. Лобза А.В. Навчання протягом життя: взаємодія роботодавця та освітян / Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 227-229.
 6. Лобза А.В., Гурульова Л.П. Атикризове управління персоналом як умова ефективного функціонування компанії // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України : тези ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ 19 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 73 – 74
 7. Лобза А.В., Бикова А.Л. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453
 8. Лобза А.В., Карпук Д.В. Організаційна культура як елемент успіху компанії // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспек-тиви: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лютого-1 березня 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, Польша: Жешув, 2013. – С. 136-141
 9. Лобза А.В., Мохунь А.А. Особенности подбора и найма персонала в украинских банках // Тезисы докладов ХVІІ Международ. научной конференции молодых ученых. Минск, 17-18 апр. 2014г. / редкол.: В.В.Манкевич (отв. ред.) [и др.] Минск: ГИУСТ БГУ, 2014. – С. 115-116
 10. Лобза А.В., Іващенко О.О. Аналіз динаміки розвитку освітянського ринку // Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (03 квітня 2015 р.) Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. – С. 157-158
 11. Лобза А.В., Бикова А.Л. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві / International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. – С.196-199
 12. Лобза А.В., Шаляпина А.С. Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями в Украине / Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14-15 апр. 2016 г. / ред.кол.: В.В. Манкевич (отв.ред.) [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2016 - С.132-133.

Навчально-методичні праці

 1. Лобза А.В. Методика кадрової роботи: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ: ДДФА. – 2012. – 98 с.
 2. Лобза А.В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ: ДДФА. – 2012. – 208 с.
 3. Лобза А.В. Управління розвитком персоналу: навчально-методичний посібник для магістрів // Дніпропетровськ: ДДФА - 2012. – 139 с.
 4. Лобза А.В. Управління кар’єрою: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 97 с.
 5. Лобза А.В. Технології управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 171с.
 6. Лобза А.В. Управління розвитком персоналу: навчально-методичний посібник для магістрів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 52 с.
 7. Лобза А.В. Управління кар’єрою: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 96 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

Доцент кафедри – к.е.н. Семенова Людмила Юріївна

Семенова

У 1991 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника.

У 1995 році закінчила Державну металургійну академію України м. Дніпропетровськ та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію юриста.

У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації – «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 8 років.

Має практичний досвід управління персоналом банківської сфери.

Є експертом з питань трудового права, захисту прав інтелектуальної власності.

Наразі є заступником завідувача кафедри з практичної підготовки студентів.

Має понад 40 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з яких більше, ніж 20 статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації в зарубіжних наукометричних виданнях. Є автором одноосібної монографії, співавтором 2 колективних монографій, 1 навчального посібника з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: економіка України, управління економічною безпекою; антикризове управління персоналом, антикорупційна діяльність, зайнятість населення; ринок праці, молодіжний ринок праці, правознавство, трудове право, господарське право, інтелектуальна власність, соціологія праці, соціальний захист.

Проходила підвищення кваліфікації з 25.02.13 р. по 25.03.15 у Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна на кафедрі облік, аудит та інтелектуальна власність; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік)

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка України», «Державне регулювання зайнятості», «Трудове право», «Техніка пошуку роботи», «Антикризове управління персоналом».

Електронна пошта: lddfa@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: монографія / Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2013. – 164 с.
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 3.2.. Маркетинг у системы управління персоналом. с. 98-104).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Семенова Л.Ю. Сучасна модель аграрного виробництва в Україні / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Агросвіт». - 2013. - №7. - С. 2-7. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 2. Семенова Л.Ю. Наукові засади зайнятості населення / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №1. - С. 72-75. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 3. Семенова Л.Ю. Зайнятість населення в контексті державного регулювання / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №3. - С. 59-66. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 4. Семенова Л.Ю. Зайнятість молоді як найважливіша складова державної молодіжної політики в Україні / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №13.- С. 25-31. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 5. Семенова Л.Ю. Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах / Л.Ю. Семенова, О.В. Педан // Молодий вчений. - №11 (26). – 2015. – С. 105-109. (РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 6. Семенова Л.Ю. Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах / Л.Ю. Семенова,, А.С. Мірясов // Молодий вчений. - №1 (28). Частина 1 – 2016.– С. 150-155. (РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Фахові статті

 1. Семенова Л.Ю., Речка К.М. Основні напрями забезпечення зайнятості населення в сільському господарстві / Л.Ю. Семенова, К.М. Речка // Науково-практичний журнал «Агросвіт». - 2014. - №2. - С. 14-19. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 2. Семенова Л.Ю. Маркетингові підходи в управлінні персоналом / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №2. - С. 52-56. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 3. Семенова Л.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 4. Семенова Л.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 - 115.

Тези конференцій

 1. Семенова Л.Ю. Мотивування лідерських якостей керівника / Цибулько А.І. // Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України: науковий погляд молоді : Збірник доповідей // Матеріали ХVI Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – У 2-х т. - Т.1., С. 395-396
 2. Семенова Л.Ю. Проблеми регулювання трудової зайнятості в сучасних економічних умовах // Фінансово-економічні чинники соціально- економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С. 304-306
 3. Семенова Л.Ю.Особливості захисту від безробіття в Україні та зарубіжних країнах: спроба порівняльно-правового аналізу / Семенова Л.Ю., Стасюк А.В., Сімон А.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, аспірантів та докторантів // Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. С. 303-305.
 4. Семенова Л.Ю. Недоліки та напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості в Україні / Семенова Л.Ю., Шаляпіна А.С., Шрайфель В.М. // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 25-26 березня 2016. С. 31-33.
 5. Семенова Л.Ю. Зарубіжний досвід сприяння зайнятості інвалідів / Семенова Л.Ю., Моргуновська Н.А., Полтавець А.О. // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29-30 квітня 2016. С. 76-77.

Науково-дослідна робота

 1. Участь у науково-дослідній роботі за темами:
 2. «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби» (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. «Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі» (номер державної реєстрації 0115U007042, з 01.09.2016 рр.).

Старший викладач кафедри -  Лебідь Людмила Володимирівна

Лебідь Л

У 1984 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з економічної кібернетики.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – більше, ніж 17 років.

З 2000 р. по 2014 р. працювала начальником навчального відділу Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 01.10.2015 р. займає посаду заступника начальника навчального відділу Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: економіка праці та соціально-трудові відносини, статистика праці.

Проходила підвищення кваліфікації у Київському інституті підвищення кваліфікації (2000 рік); Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Статистика праці», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Електронна пошта: sinegina.lebed@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри