Склад кафедри

Кафедра налічує 11 викладачів, серед них –  3 доктори економічних наук, 7 докторів філософії у галузях економіки, політології, соціології, державного управління, 1 старший викладач.

В.о. завідувача кафедри - к.е.н., доцент Бикова Адель Леонідівна

Бикова АУ 1986 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (зараз – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) та здобула кваліфікацію спеціаліста з міського будівництва.

У 2002 році закінчила Дніпропетровській державний фінансово-економічний інститут (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. Тема дисертації – «Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України»

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 13 років.

З 2006 р. по 2009 р. займала посаду декана економічного факультету Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2009 р. по 2011 р. працювала деканом факультету управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2011 р. по 2012 р. займала посаду проректора з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2012 р. по 2015 р. працювала першим проректором-проректором з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії

Має практичний досвід в управлінні ВНЗ та його структурними підрозділами.

Є експертом з питань кадрового діловодства, адміністрування ВНЗ.

На даний час є координатором Філії кафедри економіки та соціально-трудових відносин на базі Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації.

Є автором понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі є співавтором 2 навчальних посібників з Грифом МОНУ і 2 колективних монографій. Має 12 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

Сфера наукових інтересів: економіка праці, ринок праці, соціально-трудові відносини, управління людським капіталом.

Проходила підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015 рік); тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Київському університеті економіки та права (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка суб’єктів господарювання», «Управління людським капіталом», «Економіка праці в організації».

Електронна пошта: bykovaadel@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. «Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення» монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с.
 2. «Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток» : монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с.

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Инновационный путь формирования человеческого капитала в банковской сфере // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2013. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz der L’Association 1901 SEPIKE vom 23.10.2013. – S. 170-174. – ISSN 2196-9531
 2. Adel Bykova, Alla Lobza, Valentina Kalinina Socialization of people with disabilities in Ukraine // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2014. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France, Los Angeles, USA. – S. 86-98. – ISSN 2196-9531; ISSN 2372-7438

Фахові статті

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В. Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Вісник АМСУ. Серія: «Економіка», 2015, С. 93-104.
 2. Бикова А.Л., Лобза А.В., Семенова Л.Ю. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 3. Бикова А.Л., Лобза А.В., Семенова Л.Ю. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 – 115

Тези конференцій

 1. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Питання ефективності управління персоналом в умовах кризи // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.(Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 148 – 149.
 2. Бикова А.Л., Лобза А.В., Калініна В.О. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453.
 3. Бикова А.Л., Лобза А.В., Власюк В.Є. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства / Стратегия качества в промышленности и образовании: Материалы VII Международной конференции 3-10 июня 2011, Варна, Болгария. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. – С. 708-711.
 4. Бикова А.Л. Напрями вдосконалення роботи з розвитку управлінських кадрів у банківській сфері / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.249 – 250.
 5. Бикова А.Л. Тенденції ринку освітніх послуг в Україні / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 28 березня 2014р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С.207 – 208.
 6. Бикова А.Л., Ковальчук І.В. Форсайт в управлінні професійними знаннями// Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системи реформи / Всеукраїнська студентська наук.-практ. конференція (Дніпропетровськ, 03 квітня 2015р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С.159 – 160
 7. Бикова А.Л., Куліченко В.О. Віртуалізація субєктів господарювання в контексті проблем HR - менеджменту // Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації: науковий погляд молоді: Тези XVII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (25 квітня 2014р.). - Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. - Т.1. - С. 303-306
 8. Бикова А.Л., Клочкова В.М. Проблеми адаптації молодих фахівців на прикладі ДОД ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” // Реформування економіки: Досвід ЄС та перспективи України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 травня 2016р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. - С. 50-52
 9. Бикова А.Л, Лобза А.В. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві / International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. – С.196-199.
 10. Быкова А.Л., Шрайфель В.М. Перспективы реабилитации людей с ограниченными возможностями / Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14-15 апр. 2016 г. / ред. кол.: В.В. Манкевич (отв.ред.) [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2016 - С.135-136.

Навчально-методичні праці

 1. Бикова А.Л., Волкова Н.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Навчально-методичний посібник для екстернів центру післядипломної освіти за напрямом підготовки 6.030508 "Управління персоналом та економіки праці" / Міністерство фінансів України. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2011. – 107с.
 2. Бикова А.Л., Волкова Н.В., Пятенко Д.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" / ; Міністерство фінансів України. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2011. – 228с.
 3. Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання магістерських дипломних робіт / колект. авторів // За заг.ред.. А.Л.Бикової. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. –55 с.
 4. Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт / колект. авторів // За заг. ред.. А.Л.Бикової. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики / колект. авторів /Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) /За заг. ред.. А.Л.Бикової / Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – 26 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.


Професор кафедри – д.е.н. Бабенко Анатолій Григорович

Бабенко А

У 1962 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (зараз – Полтавська державна аграрна академія) та здобув кваліфікацію вченого агронома.

У 1970 році закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства (зараз – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»).

У 1970 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема дисертації – «Організація використання і шляхи підвищення економічної ефективності добрив в землеробстві Полісся Української РСР (на прикладі Київського Полісся)».

У 1990 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка, планування, організація та управління народним господарством та його галузями».

У 1996 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук. Тема дисертації – «Управління підвищенням продуктивності праці в агропромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)».

У 1998 році обрано академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства» (м. Київ).

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – більше 30 років.

З 2006 р. по 2016 р. працював завідувачем кафедри управління персоналом і економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії.

Неодноразово брав участь в атестації наукових кадрів у якості наукового керівника аспірантами та здобувачами, а також офіційного опонента.

Є членом експертних комісій щодо ліцензування та акредитації економічних спеціальностей, Спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії.

Має понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 24 підручників і навчальних посібників, з яких 7 мають гриф МОН України.

Сфера наукових інтересів: економіка аграрного сектору, управління продуктивністю праці, державне регулювання зайнятості.

Особливі заслуги, нагороди: медаль «За трудову відзнаку» (1970 р.), Знак «Переможець соціалістичного змагання 1973 року»; Срібна медаль Всесоюзних досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР (1989 р.); Почесна грамота Міністерства фінансів України (2009 р.); Грамота Міністерства освіти України (2010 р.)

Проходив підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Запорізькому національному технічному університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Управління розвитком персоналу», «Менеджмент продуктивності», «Національна економіка».

Електронна пошта: babenko.akademik@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Професор кафедри - д.е.н. Власюк Валерій Євгенович

Власюк Валерій ЄвгеновичУ 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою», тема дисертації: «Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України».
У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації: «Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово – кредитної політики України».
У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів підприємств та банківської справи.
З 2010 р. по 2016 р. завідував кафедрою фінансів (перейменована у кафедру фінансів підприємств та банківської справи, фінансового та банківського менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання та страхування).
Науково-педагогічний стаж – 16 років, (всі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації), загальний стаж – 47 р.
Член членом Вченої ради Університету митної справи та фінансів, членом Вченої ради фінансового факультету
У 2011 р. працював у складі Консультативної групи з розробки науково-методичного супроводження заходів адміністративної реформи, оптимізації чисельності та структури Міністерства фінансів України. Проводив, як голова експертної комісії, акредитаційну експертизу у Харківському інституті управління. Був у складі галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі сеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціальності «Банківська справа». Є науковим керівником науково-дослідної роботи кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, членом редколегії наукового видання “Вісник ДДФА: Економічні науки” (фахове видання). Здійснює керівництво науковою роботою студентів.
Працює в навчальному закладі з вересня 2017 року. У поточному році викладає дисципліну : «Ринок фінансових послуг».
Сфера наукових інтересів: управлінська діяльність, зовнішньо-економічні відносини, управляння фінансовими ресурсами та принципи побудови сталого розвитку економіки.
Усього опубліковано більше 180 наукових та науково-методичних праць. З них 4 монографії, 2 підручники (у співавторстві, з грифом МОН), 1 посібник (у співавторстві, з грифом МОН), 80 наукових статей, 50 тез доповідей на конференціях, 52 роботи навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: vvlasdn@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та навчально-методичні посібники:

 1. Власюк В. Є. Ярмарки і виставкова діяльність. Минуле і сучасність: Монографія. / Рук. Деп. СЦПИВИНИ № 411 ук 98.-Київ: 1998. – 99 с.
 2. Власюк В. Є. Основні засади розвитку зовнішньоекономічних зв’язків на етапі трансформації економіки України у систему ринкових відносин. Монографія. - Донецьк: ІЕП НАН України. - 1999. – 72 с.
 3. Власюк В. Є. Теоретичні та практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної систе-ми: Монографія. - Дніпропетровськ: ДДФА. 2005. - 246 с.
 4. Власюк В. Є. Важелі управлінських впливів на проведення фінансово-кредитної політики: Монографія. – Дніпропетровськ, Днузт, 2006. – 268 с.
 5. Власюк В.Є. Управління фінансовими ресурсами як значимий фактор сталого розвитку національної економіки: монографія. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 326 с.
 6. Багрова І. В., Гетьман О. О., Власюк В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / За ред. І. В. Багрової. - Київ: “ Центр навчальної літератури”, 2004. - 384 с.

Наукові праці

 1. Власюк В. Є. Інформаційні системи як основоположний принцип управління економічною діяльністю підприємств. Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. № 200, 2011 г. С. 24-26.
 2. Власюк В. Є., Лобза А. В., Бикова А. Л. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства. VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-19 июня 2011 г. Варна, Болгария. Материалы в 3-х томах. Том III. с. 708 – 711.
 3. Власюк В. Є. Інструменти державного управління фінансовою сферою в умовах економічної кризи // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. .Випуск 5(4) – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 10/1. – С. 85–91.
 4. Валерій В.Є. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання. Світ фінансів, науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4 / Тернопіль. ТНЕУ, 2011. С. 157 – 161.
 5. Власюк В. Є. Системи управління економічною діяльністю та проблеми їх вимірювання. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 75-77.
 6. Власюк В. Є. Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. № 6. 2011. Київ. УДУФМТ.. - с. 107 – 111.
 7. Власюк В.Є. Правове закріплення заходів адміністративної реформи у Міністерстві фінансів України. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. 14 груд. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 74-76.
 8. Власюк В.Є. Управління фінансовими ресурсами в контексті правової системи ЄС. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. 17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред.. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С, 257-259.
 9. Власюк В.Є. Системи інформаційних потоків як елемент управління економічною діяльністю. Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наук. пр. / редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) [та ін.] – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 4(11). – С. 206 – 211.
 10. Власюк В.Є. Людський капітал як основоположний фактор формування національної економіки сталого розвитку. Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 17 трав. 2012 р. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2012. – С. 141 – 144.
 11. 11 Власюк В. Є. Принципи побудови фінансово-кредитної системи в соціально орієнтованій економіці. Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. № 244, 2012 г. С. 15-20.
 12. Власюк В. Є. Фінансово-кредитна політика як економічний інструментарій соціального спрямування. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VI регіон. наук.-практ. конф. за між нар. участю / за заг. ред. В.Г.Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 109 – 112.
 13. Власюк В.Є.. Використання економічних методів управління в соціально орієнтованій системі. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. ДНУ та ДРІДУ НАДУ. №6 (98) червень 2013. Дніпропетровськ. – С. 169-173.
 14. Власюк В.Є.. Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 39. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – С.157 – 170.
 15. Власюк В.Є. Управління фінансово-кредитною системою та правові засади його впровадження в українських реаліях. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали IV наук. – практ. конф. 14 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 70 – 73.
 16. Власюк В.Є., Бик Л.І.. Формування соціально-економічних інтересів регіону в контексті розвитку національної економіки України. Вісник ДДФА. Економічні науки. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. №2 (30). 2013. – С. 15 – 18.
 17. Власюк В.Є. Про деякі державні заходи фінансування процесів економічних перетворень. Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – С.12-13.
 18. Власюк В.Є., Бик Л.І. Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів. Науковий журнал «Проблеми економіки», № 4. 2013. Видавничий Дім «ІНЖЕК». Харків. С. 192-197.
 19. Власюк В.Є. Щодо сучасних тенденцій формування державної фінансової політики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних процесів». – 26-27 квітня 2013 року. ДНУ. Том 3. м. Дніпропетровськ. 2013. С. 58-61.
 20. Власюк В.Є., Бик Л.І. Структурна перебудова промисловості регіону як передумова сталого розвитку національної економіки (на прикладі Дніпропетровської області). «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. № 3 (107). Березень 2014. м. Дніпропетровськ. С. 151-157.
 21. Власюк В.Є. Формування нової якості управлінців-господарників у процесах розбудови вітчизняної економіки. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Матеріали 10-ї регіональної науково-практичної конференції (16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 230-232.
 22. Власюк В.Є., Істратова Т.О. Фінансово-господарський стан підприємства: практика виміру стану та проблеми методики оцінювання. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 1 (01) березень 2014 року. Донецьк. 2014. С. 71-76.
 23. Власюк В.Є. Фінансова політика як складова управління економічною системою. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект. Матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 травня 2013 р.). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 13-16.
 24. Власюк В.Є., Литвин В.Є. Управління фінансовими ресурсами з використанням інструментів інформаційних технологій. Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній освіті: тези доповідей науково-практичної конференції 22-26 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. –С.7-8.
 25. Власюк В.Є. Теоретичні усвідомлення впливу різнорідних факторів на процеси господарювання. Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы безопасности финансовой системы государства» ХНУВД. 21 февраля 2014 г. С. 21-23.
 26. Власюк В.Є. Щодо усвідомлення теоретичних основ економічного зростання. Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.-С. 111-113.
 27. Власюк В.Є. Формування економічної структури суспільства з урахуванням впливів її фінансової складової. Вісник ДДФА. Економічні науки. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. №1 (33). 2015. – С. 2 – 8.
 28. Власюк В.Є. Фінансова складова формування економічної структури суспільства Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 1. - С. 230 - 236.
 29. Власюк В. Є. Щодо передумов наукового обгрунтування концепцій побудови економічної системи. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Методология современной науки»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.17–21.
 30. Власюк В. Є. Щодо особливостей формування економічної структури суспільства. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації. Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р. С. 136-139.
 31. Власюк В.Є. Финансы в инновационном развитии экономики. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол. : Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 1(5). – С. 17 - 23.

Тези доповідей

 1. Власюк В. Є. Проблеми активізації пропозиції вітчизняних товаровиробників при виході на зовнішній ринок. Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття: Матеріали міжнародної практичної конференції, 1-2 березня 2000 року./ Відп. ред. В. Д. Базилевич. - К., 2000. - С. 85 - 88.
 2. Власюк В. Є., Єкімов С. В., Волошко В. А. Деякі аспекти ступеню монополізації в Україні. Тези доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції «Шляхи зміцнення фінансово - економічної самостійності регіонів України» - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - С.15 -18.
 3. Власюк В. Є. Деякі теоретичні аспекти становлення фінансово-кредитної системи в сучас-ному світі. Тези доповідей четвертої міжнародної конференції «Наука і освіти 2001». Том 1. Економічні науки.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 42 - 43.
 4. Власюк В. Є., Єкімов С. В. Проблеми становлення фінансово-кредитної системи в Україні. Тези доповідей четвертої міжнародної конференції «Наука і освіта 2001». - Том 1. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 44.
 5. Власюк В. Є.Факторні особливості функціонування окремих складових фінансового ринку. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. - Том 8 Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіти, 2002. - С. 31 - 32.
 6. Власюк В. Є. Особливості підходів до функціонування кредитів. Матеріали Другої Всеукраїнської науково - практичної конференції “Україна наукова 2002”. Том 2. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. - С. 39 - 40.
 7. Власюк В. Є. Проблематика функціональних засад прийняття рішень у сфері банківської діяльності. Тиждень економіки ДНУ: матеріали доповідей. Випуск 2. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 117 - 119.
 8. Власюк В. Є. Щодо особливостей методології визначення резервної норми у банківській системі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово - кредитна система України: шляхи розвитку”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - с. 38 - 41.
 9. Власюк В. Є. Особливості застосування монетарного інструментарію для української грошово - кредитної системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 14 - 18.
 10. Власюк В. Є. Щодо дослідження факторних підходів до впровадження ролі грошей у сталій економіці. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції “Україна наукова 2003”. Том 21. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 10 - 11.
 11. Власюк В. Є. Про особливості теоретичних концепцій кредитно - грошового регулювання. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “ Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 20. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 10 - 13.
 12. Власюк В. Є. Щодо опрацювання окремих теоретичних моделей у практиці розвитку фінансово - кредитної системи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції“ Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 27. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - С. 11 - 16.
 13. Власюк В. Є. Щодо практики прояву фінансової компетентності для становлення фінансово-кредитної системи. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції“ Сучасні проблеми економіки підприємства”. - Том III. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 9 - 15.
 14. Власюк В. Є. До особливостей проведення фінансово-кредитної політики наприкінці століття в деяких країнах світу. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 37. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 16 - 19.
 15. Власюк В. Є. Щодо управлінських впливів у реалізації грошово - кредитної політики. Матеріали III Міжнародної науково - практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 49. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 30 - 33.
 16. Власюк В. Є. Щодо важелів впровадження економічної політики у світовій практиці наприкінці XX століття. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 54. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 13 - 15.
 17. Власюк В. Є. До особливостей структурної перебудови банківського сектору. Матеріали VIII Міжнародної науково - практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 71. Банки і банківська система. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 23 - 27.
 18. Власюк В. Є. Щодо визначення факторів вибору при проведенні управлінської діяльності на транспорті. Проблеми економіки транспорту. Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006. – С. 16 – 17.
 19. Власюк В. Є. Значення закономірностей впливів на проведення управлінської діяльності. Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції “Проблеми економіки транспорту”. - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – С. 5.
 20. Власюк В. Є. Важелі управлінського впливу на процеси реформування залізничного транспорту в Україні. Материалы второй международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – Киев: экужт, 2007. – С. 27 – 28.
 21. Власюк В. Є. До особливостей впливу людського фактору в управлінській діяльності. Ма-теріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку підприємництва у ринковій економіці”. Жовті Води: Наука та освіта, 2008. С. 2-3.
 22. Власюк В. Є. Значення суб’єкт-об’єктних взаємовідносин в управлінні соціальними систе-мами. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку підприєм-ництва у ринковій економіці”. Жовті Води: Наука та освіта, 2008. С. 3.
 23. Власюк В. Є. Значення перебудови системи управління в процесах формування сучасних ринкових відносин. Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції. – Д.: ДНУЗТ, 2008 р. С. 4.
 24. Власюк Валерій Євгенович. Щодо особливостей управління соціально-економічними процесами. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали III регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 14 – 17.
 25. Власюк В. Є. Обгрунтування історичних закономірностей державного впливу на еконо-мічні процеси. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: Тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 16-26 листопада 2009 р.) у 2 т. – т. 1. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – С. 16-17.
 26. Валерій Власюк. Державне регулювання економічних процесів у контексті європейської інтеграції. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 6-ї регіон. наук. практ. конф. 14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 133 – 135.
 27. Власюк Валерій Євгенович. Теоретичні та практичні аспекти значення освіти в управлінні економічними процесами. Система оцінювання кадрів: стан і перспективи розвитку: матеріали „круглого столу” 27 травня 2009 р. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009, С. 74 – 77.
 28. Власюк В. Є. Формування пенсійних фондів через розвиток внутрішніх інвестиційних ресурсів. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи соціальних та пенсійних реформ в Україні». Збірник наукових робіт «Управління розвитком» №3 (79). Хар-ківський національний економічний університет. – 2010. С. 98 – 99.
 29. Валерій Власюк. Формування новітніх принципів державного управління економічною діяльністю. Актуальні проблеми європейської інтеграції України: матеріали 7 –ї регіон. наук. конф. 14 травня 2010 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 34-36.
 30. Власюк Валерій Євгенович. Щодо особливостей процесів управління соціальним розвитком у контексті формування економічних факторів впливу на життєдіяльність людства. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали IY регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 13 – 16.
 31. Власюк В. Є. Щодо методів управління сталим розвитком національної економіки соціального спрямування. «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів» - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Дніпропетровськ. ДДФА, 21-23 березня 2011 р. С. 4-5.
 32. Валерій Власюк. Щодо чинників права у процесах проведення адміністративної реформи в Україні. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 8-ї регіон. наук.-практ. конф. 19 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 275 – 277.
 33. Власюк В. Є. Соціальні пріоритети та чинники впливу на проведення сталої соціально-економічної політики. Особливості соціального управління в Україні: матеріали круглого столу / за заг. ред. А. В. Решетніченка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 10-12.
 34. Власюк В. Є. Правові засади впровадження адміністративної реформи в Міністерстві фінансів України. Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства / Збірник матеріалів XIY Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. – К.: УДУФМТ, 2011. – С. 358-361.
 35. Власюк В. Є., Лобза А. В., Бикова А. Л. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства. VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-19 июня 2011 г. Варна, Болгария. Материалы в 3-х томах. Том III. с. 708 – 711.
 36. Власюк В. Є. Системи управління економічною діяльністю та проблеми їх вимірювання. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 75-77.
 37. Валерій Власюк. Правове закріплення заходів адміністративної реформи у Міністерстві фінансів України. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. 14 груд. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 74-76.
 38. Валерій Власюк. Управління фінансовими ресурсами в контексті правової системи ЄС. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. 17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред.. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С, 257-259.
 39. Власюк Валерій. Людський капітал як основоположний фактор формування національної економіки сталого розвитку. Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 17 трав. 2012 р. / за заг. ред.. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2012. – С. 141 – 144.
 40. Власюк Валерій Євгенович. Фінансово-кредитна політика як економічний інструментарій соціального спрямування. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VI регіон. наук.-практ. конф. за між нар. участю / за заг. ред. В.Г.Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 109 – 112.
 41. Валерій Власюк. Управління фінансово-кредитною системою та правові засади його впровадження в українських реаліях. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали IV наук. – практ. конф. 14 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 70 – 73.
 42. Власюк В.Є. Про деякі державні заходи фінансування процесів економічних перетворень. Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – С.12-13.
 43. Власюк В.Є. Щодо сучасних тенденцій формування державної фінансової політики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних процесів». – 26-27 квітня 2013 року. ДНУ. Том 3. м. Дніпропетровськ. 2013. С. 58-61.
 44. Валерій Власюк. Формування нової якості управлінців-господарників у процесах розбудови вітчизняної економіки. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Матеріали 10-ї регіональної науково-практичної конференції (16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 230-232.
 45. Власюк Валерій. Фінансова політика як складова управління економічною системою. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект. Матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 травня 2013 р.). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 13-16.
 46. Власюк В.Є.,Литвин В.Є. Управління фінансовими ресурсами з використанням інструментів інформаційних технологій. Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній освіті: тези доповідей науково-практичної конференції 22-26 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. –С.7-8.
 47. Власюк В.Є. Теоретичні усвідомлення впливу різнорідних факторів на процеси господарювання. Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы безопасности финансовой системы государства» ХНУВД. 21 февраля 2014 г. С. 21-23.
 48. Власюк В.Є. Щодо усвідомлення теоретичних основ економічного зростання. Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.-С. 111-113.
 49. Власюк В. Є. Щодо передумов наукового обгрунтування концепцій побудови економічної системи. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Методология современной науки»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.17-21.
 50. Власюк В. Є. Щодо особливостей формування економічної структури суспільства. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації. Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р. С. 136-139.
 51. В.Є. Власюк, Є.А. Бабенко. Завдання та принципи фінансового менеджменту в банківській системі України. Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 204-205.
 52. Валерій Власюк. Щодо ролі та місця банківської системи в умовах формування сталої економічної системи. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку». 12-14. 11.2015 р., Тернопіль. ТНЕУ. С. 54-56.
 53. Валерій Власюк, Євген Бабенко. Стан менеджменту кредитного портфелю ПАТ «Укрсоцбанк». Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку». 12-14. 11.2015 р., Тернопіль. ТНЕУ. С. 56-57.
 54. Власюк В.Є. Фінансова складова забезпечення процесів відтворення. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 123-125.
 55. Задорожна В.В., Власюк В.Є. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». Том 2. - 25.11. 2016 р. ХНАДУ. Харків. – С. 52-54.
 56. Власюк В.Є. Методи оцінки фінансової звітності, покладаючись на її якість. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали I Міжнародної науково-практична конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 359-361.
Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Івашина Олександр Флорович 

Доцент кафедри - к.політ.н. Гірман Алла Павлівна

Гірман А

У 1989 році закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста з хімічної технології в’яжучих матеріалів.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема дисертації – «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 12 років.

З 2011 р. по 2014 р. працювала заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 2011 р. по 2014 р. працювала заступником декана факультету з навчально-методичної роботи.

З 2016 р. є заступником завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи.

Має практичний досвід керівництва логістичною діяльністю промислового підприємства (будівельно-монтажне об’єднання Дніпробудважмаш). Володіє сучасними технологіями побудови механізмів соціальної відповідальності.

Є експертом з питань забезпечення соціально-економічної безпеки в регіоні.

Має понад 100 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з них 73 статті у вітчизняних фахових економічних виданнях та 10 статей у зарубіжних наукометричних виданнях. Є співавтором 2 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: ринок праці, організація праці, соціальна політика, соціально-економічна безпека.

Проходила підвищення кваліфікації у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості населення (2011 рік); Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015 рік); тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Національному гірничому університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Ринок праці», «Організація праці», «Соціальна політика», «Соціально-економічна безпека».

Електронна пошта: nika.message@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення: монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с. – С.295-306. (Розділ Аналіз соціально-економічної ефективності мотивації праці сучасного виробничого підприємства).
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток»: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ Реалії і перспективи збереження та розвитку трудового потенціалу).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с. (Особистий внесок - розділи 14, 15, 16, 17).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Гірман А.П., Іващенко О. Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах // Бізнесінформ № 10 ’2015 – 2015 – С. 408-413.
 2. Girman, A., Volkova, N. Migration in the context of economy state regulation in Ukraine (Міграція в контексті державного регулювання економіки в Україні) // Socio-Economic Problems and the State [online]. 14 (1), p. 83-90. [Accessed May 30, 2016]. Available from: http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/component/content/article/455
 3. Girman, A. Іnformation support of the management process in Ukrainian enterprises // “The Genesis of Genius”Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December 2015 # 5, Volume 2., Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, Р.15-17.
 4. Гірман А.П. Трудовий потенціал в Україні: сьогодення і майбутнє // Регіональна економіка та управління. – Наук.-практ. журнал № 2(05). – 2015 – С. 49-53.
 5. 1.5. Гирман А. П., Гнатченко К., Земляной Д. Анализ рынка образовательных услуг Украины в контексте социально-экономической безопасности // Бізнесінформ № 6 ’2016 – 2016 – С. 113-118.

Фахові статті

 1. Гірман А.П. Соціальні аспекти економіки праці у сучасній Україні // Вісник ДДФА. – № 1(25). – 2011 – С. 21-25.
 2. Гірман А.П. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Україна: аспекти праці. – № 8. – 2012. – С. 45-50.
 3. Гірман А.П. Регіональні особливості ринку праці: аналіз та регулювання // Вісник ДДФА. – № 2(28). – 2012 – С. 14-21
 4. Гірман А.П. Соціально-економічні аспекти формування безпечних умов праці // Вісник ДДФА. – № 2(30). – 2013 – С. 29-34
 5. Гірман А.П. Сучасні пріоритети організації праці менеджера // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Економічні науки. Вип.7., Херсон: ХДУ, 2014. – С. 147-150
 6. Гірман А.П., Волкова Н.В. Державне регулювання міграційних процесів в умовах глобалізації ринку праці // Вісник АМСУ : Серія «Економіка». - № 2 (54). – 2015. - С. 132-141.
 7. Гірман А.П. Трудовий потенціал в Україні: сьогодення і майбутнє // Регіональна економіка та управління. – Наук.-практ. журнал № 2(05). – 2015 – С. 49-53.

Тези конференцій

 1. Гірман А. П., Білоус Р.К. Розвиток організації праці як науки: історичні аспекти, проблеми, перспективи // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: Тези XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012. – С. 70-71.
 2. Гирман А.П. Аспекты рeгулирования рынка труда // Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития: III Междунар.науч.конф. (г. Минск, 24 мая 2013 г.) – Минск: ГНУ «Научно-исслед. эконом. ин-т Мин-ва экономики Республики Беларусь», 2013 - С.145-146.
 3. Гірман А. П., Руда І. Методологія матеріального стимулювання персоналу на підприємстві // Zbior raportow naukowych. “Wspolczeshe tendencje w nauce i edukacji” 27.02.2014-28.02.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”,2014. - str.42-45
 4. Гірман А. П., Федорченко Д. Кадрова політика організації та напрями її удосконалення // Zbior raportow naukowych. “Aktualne naukowe badania.Od teorii do praktyki” (30.03.2014-31.03.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - str.29-34.
 5. Гірман А.П., Руда І. Розвиток персоналу як складова успішного майбутнього підприємства // Zbior raportow naukowych. “Pytaia. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka ХХІ stulecie” (30.05.2014-31.05.2014) - Warszawa: Wydawca:Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. - str.23-28
 6. Girman, A. Marketing of intellectual capital // Majestry of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. –
 7. Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University» 2014. - Р. 49-50.
 8. Гірман А.П., Петрова Т. Теоретичні та методологічні аспекти системи оцінки персоналу на підприємстві // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their
 9. Development, Vol. I (December 22-24, 2014, Dubai, UAE)". - Dubai.: Rost Publishing, 2014. - Р. 80-85.
 10. Гірман А.П., Моргуновська Н., Полтавець А. Неординарні концепції організації праці (на прикладі фордизму і тойотизму) // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми тарозвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дн-вськ, 4-5 березня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С.5-7.
 11. ГірманА.П., ВолковаН.В. Проблеми міграції в умовах глобалізації ринку праці України // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings.
 12. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 356 pages. (Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» 29 січня 2016 року, Клайпеда (Литва)). - Ч.6 - С. 241-245. – 356 c.

Навчально-методичні праці

 1. Гірман А.П. Ринок праці: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 106 с.
 2. Гірман А.П. Організація праці: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 95 с.
 3. Гірман А.П. Соціальна політика: Навчально-методичний посібник для екстернів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 59 с.
 4. Гірман А.П. Організація праці менеджера: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 149 с.
 5. Гірман А.П. Основи психології: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. – 101 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

Доцент кафедри (за сумісництвом) - к.е.н. Пікуліна Надія Юріївна

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна

Кодацька Н

У 2003 році Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію магістра, у 2004 році - за спеціальністю „Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

Аспірантура Класичного приватного університету (м.Запоріжжя) – з 2007 по 2011 рік.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології (Тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Має досвід практичної роботи на посаді головного юрисконсульта Управління праці та соціального захисту населення (2002-2003 рр.) та начальника юридичного відділу ДФ АБ «Факторіал-Банк» (2004-2011 рр.).

Неодноразово брала участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента.

Сфера наукових інтересів: соціологія праці; психологія управління; соціально-трудові відносини, психологія праці.

Основні дисципліни, що викладає: «Соціологія праці», «Фізіологія і психологія праці»

Електронна пошта: dom1237@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 3.3. Сучасні технології управління трудовим потенціалом жінок. с. 104-117.).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Гендерний підхід в управлінні персоналом // Молодий вчений. — 2016. — №4. – с.475-479. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 2. Гендерні аспекти прояву страхів і тривожності у студентів юнацького віку // Молодий вчений. — 2016. — №7. – с.317-321. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]

Фахові статті

 1. Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей //Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2012. - № 2(82). – с. 87-91.
 2. Кодацька Н.О. Механізми соціальної політики у сфері працевлаштування жінок// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2012. – С.365-368.
 3. Кодацька Н.О. Сучасні технології управління трудовим потенціалом жінок // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2012. - № 6(86). – С. 81-87.
 4. Кодацька Н.О. Організація праці жінок в Україні: сучасні тенденції та перспективи // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012 – Вип. 55. – С. 108-114.
 5. Кодацька Н.О. Гендерна диференціація в соціально-трудових відносинах // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2013. - № 2 (94). – С. 112-115.
 6. Кодацька Н.О. Вільний розвиток особистості через визнання та прийняття гендерних відмінностей // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2015. - № 2 (118). – С. 73-78. http://www.grani.org.ua/images/files_pdf/118%202015.pdf

Тези конференцій

 1. Кодацька Н.О. Гендерна дискримінація на сучасному ринку праці // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.27-28.
 2. Кодацька Н.О. Гендерна соціально-економічна нерівність у сучасному суспільстві // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.295-301.
 3. Кодацька Н.О. Гендерні стереотипи в соціально-трудовій сфері // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - С.517-518.
 4. Кодацька Н.О. Українське козацтво як взірець маскулінності для сучасного суспільства //Україна – козацька держава! : Зб. Наук. Праць Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2014. – Жовті Води: Вид. «Дріант», 2014. - С. 71-73.
 5. Кодацька Н.О. Особливості гендерної стереотипізації в соціально-трудовій сфері // Суспільні проблеми сучасної соціології та соціальної роботи: Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип. 2, 14 березня 2015 р. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 124-136.
 6. Кодацька Н.О. Криза маскулінності та чоловіче безробіття в українському суспільстві // Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2015 року. – Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2015. – С. 62-65.
 7. Кодацька Н.О. Гендерна соціально-економічна нерівність у сучасному суспільстві //Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.295-301.
 8. Кодацька Н.О. Гендерна дискримінація на сучасному ринку праці// Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.27-28.

Навчально-методичні праці

 1. Кодацька Н.О. Основи психології: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. - 101 с.
 2. Кодацька Н.О. Методика кадрової роботи: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 98 с.
 3. Кодацька Н.О. Управління винагородою персоналу: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за галуззю знань 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.- 65 с.

Науково-дослідна робота

 1. Участь у виконанні науково-дослідної теми «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби» (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.).

Доцент кафедри  – д.ф.г.е. Лобза Алла В’ячеславівна

Лобза А

У 1976 році закінчила Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровській національний університет ім. О.Гончара) та здобула кваліфікацію спеціаліста з російської мови та літератури.

З 1998 р. по 2003 р. навчалася у докторантурі Міжнародного відкритого університету Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) при Міжнародній кадровій академії (м. Київ).

У 2003 році отримала диплом доктора філософії в галузі економіки диплом DD № 1278 (Тема дисертації: «Механізми стимулювання праці в процесі трансформації економіки України»).

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 40 років.

Має практичний досвід в управлінні ВНЗ та його структурними підрозділами.

Є експертом з питань інноваційних технологій управління персоналом, кадрового діловодства, адміністрування ВНЗ.

З 01.09.1998 р. по 01.03.1999 р. працювала проректором з соціальних питань і виховної роботи.

З 02.03.1999 р. по 27.08.2012 р. – проректор з питань гуманітарної освіти та виховної роботи Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 2012 р. - вчений секретар економічного факультету.

Є заступником завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких більше 18 статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях. Є співавтором 2 колективних монографій, 2 навчально-методичних посібників з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, управління розвитком персоналу, антикризове управління.

Проходила підвищення кваліфікації у Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік); підвищення кваліфікації у Національному гірничому університеті (2016 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Управління персоналом», «Методика кадрової роботи», «Кадрове діловодство», «Технології управління персоналом».

Електронна пошта: lavlan@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Мотивація праці в закладах освіти: аналіз та шляхи вдосконалення монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 400 с. – С.10-20. (Розділ 1, п. 1.1. - Мотивація трудової діяльності : теорія, методологія і практика. Сутність та еволюція розвитку теоретичних основ мотивації праці).
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 8. Соціалізація людей з обмеженими можливостями в Україні с. 278-328.).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: з грифом МОН України (Лист №1/11-6423 від 21.07.11) / за наук.ред. д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 268 с. (особистий внесок - розділи 11,12,13 с. 72-106).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Инновационный путь формирования человеческого капитала в банковской сфере // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2013. Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz der L’Association 1901 SEPIKE vom 23.10.2013. – S. 170-174. – ISSN 2196-9531
 2. Alla Lobza, Adel Bykova, Valentina Kalinina Socialization of people with disabilities in Ukraine // Journal L’Association 1901 SEPIKE, 2014. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France, Los Angeles, USA. – S. 86-98. – ISSN 2196-9531; ISSN 2372-7438
 3. Лобза А.В., Юрченко К.А. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід // Молодий вчений. – 2015. – №11 (26). – Ч. 2. – С. 74-80. [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 4. Лобза А.В., Клименко С.Ю. Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденції розвитку рекрутингу // Молодий вчений – 2016. - №5 (32), С. 87-90 [РІНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]

Фахові статті

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л. Підходи до створення ефективної системи адаптації персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Вісник АМСУ. Серія: «Економіка», 2015, С. 93-104.
 2. Лобза А.В., Бикова А.Л., Семенова Л.Ю. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 3. Лобза А.В., Бикова А.Л., Семенова Л.Ю. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 - 115

Тези конференцій

 1. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Питання ефективності управління персоналом в умовах кризи // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет-конф.(Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 148 – 149.
 2. Лобза А.В., Бикова А.Л., Калініна В.О. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні / Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453.
 3. Співпраця ВНЗ і роботодавців як передумова задоволення вимог споживачів освітніх послуг // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 228-229.
 4. Лобза А.В, Бикова А.Л., Власюк В.Є. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства / Стратегия качества в промышленности и образовании: Материалы VII Международной конференции 3-10 июня 2011, Варна, Болгария. – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. – С. 708-711
 5. Лобза А.В. Навчання протягом життя: взаємодія роботодавця та освітян / Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 227-229.
 6. Лобза А.В., Гурульова Л.П. Атикризове управління персоналом як умова ефективного функціонування компанії // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України : тези ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ 19 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад. 2012. – С. 73 – 74
 7. Лобза А.В., Бикова А.Л. Сучасні тенденції підготовки менеджерів в Україні // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.452 – 453
 8. Лобза А.В., Карпук Д.В. Організаційна культура як елемент успіху компанії // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспек-тиви: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лютого-1 березня 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, Польша: Жешув, 2013. – С. 136-141
 9. Лобза А.В., Мохунь А.А. Особенности подбора и найма персонала в украинских банках // Тезисы докладов ХVІІ Международ. научной конференции молодых ученых. Минск, 17-18 апр. 2014г. / редкол.: В.В.Манкевич (отв. ред.) [и др.] Минск: ГИУСТ БГУ, 2014. – С. 115-116
 10. Лобза А.В., Іващенко О.О. Аналіз динаміки розвитку освітянського ринку // Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (03 квітня 2015 р.) Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. – С. 157-158
 11. Лобза А.В., Бикова А.Л. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві / International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. – С.196-199
 12. Лобза А.В., Шаляпина А.С. Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями в Украине / Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14-15 апр. 2016 г. / ред.кол.: В.В. Манкевич (отв.ред.) [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2016 - С.132-133.

Навчально-методичні праці

 1. Лобза А.В. Методика кадрової роботи: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ: ДДФА. – 2012. – 98 с.
 2. Лобза А.В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ: ДДФА. – 2012. – 208 с.
 3. Лобза А.В. Управління розвитком персоналу: навчально-методичний посібник для магістрів // Дніпропетровськ: ДДФА - 2012. – 139 с.
 4. Лобза А.В. Управління кар’єрою: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 97 с.
 5. Лобза А.В. Технології управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 171с.
 6. Лобза А.В. Управління розвитком персоналу: навчально-методичний посібник для магістрів денної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 52 с.
 7. Лобза А.В. Управління кар’єрою: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання // Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 96 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. Формування дієвого механізму соціально-трудового захисту населення Дніпропетровської області в сучасних умовах (номер державної реєстрації 0110U001906; фундаментальна), 01.01.2010 р. – 31.12.2011 р.;
 2. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. Фінансове забезпечення механізму реалізації соціальної політики в регіоні (номер державної реєстрації 0111U004742; фундаментальна), 01.01.2011 р. – 31.12.2013 р.
 4. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі (номер державної реєстрації 0114U000483), перереєстрація на Університет митної справи та фінансів (номер державної реєстрації 0115U007042; фундаментальна), 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

Доцент кафедри – к.е.н. Семенова Людмила Юріївна

Семенова

У 1991 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника.

У 1995 році закінчила Державну металургійну академію України м. Дніпропетровськ та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію юриста.

У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації – «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах - 8 років.

Має практичний досвід управління персоналом банківської сфери.

Є експертом з питань трудового права, захисту прав інтелектуальної власності.

Наразі є заступником завідувача кафедри з практичної підготовки студентів.

Має понад 40 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з яких більше, ніж 20 статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 4 публікації в зарубіжних наукометричних виданнях. Є автором одноосібної монографії, співавтором 2 колективних монографій, 1 навчального посібника з Грифом МОНУ.

Сфера наукових інтересів: економіка України, управління економічною безпекою; антикризове управління персоналом, антикорупційна діяльність, зайнятість населення; ринок праці, молодіжний ринок праці, правознавство, трудове право, господарське право, інтелектуальна власність, соціологія праці, соціальний захист.

Проходила підвищення кваліфікації з 25.02.13 р. по 25.03.15 у Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна на кафедрі облік, аудит та інтелектуальна власність; тренінг-курс за міжнародною програмою “Innovative Methods of Staff Development”, Poitiers-Dnepropetrovsk (2015 рік)

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка України», «Державне регулювання зайнятості», «Трудове право», «Техніка пошуку роботи», «Антикризове управління персоналом».

Електронна пошта: lddfa@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: монографія / Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2013. – 164 с.
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с. (Розділ 3.2.. Маркетинг у системы управління персоналом. с. 98-104).

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Семенова Л.Ю. Сучасна модель аграрного виробництва в Україні / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Агросвіт». - 2013. - №7. - С. 2-7. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 2. Семенова Л.Ю. Наукові засади зайнятості населення / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №1. - С. 72-75. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 3. Семенова Л.Ю. Зайнятість населення в контексті державного регулювання / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №3. - С. 59-66. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 4. Семенова Л.Ю. Зайнятість молоді як найважливіша складова державної молодіжної політики в Україні / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №13.- С. 25-31. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 5. Семенова Л.Ю. Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах / Л.Ю. Семенова, О.В. Педан // Молодий вчений. - №11 (26). – 2015. – С. 105-109. (РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 6. Семенова Л.Ю. Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах / Л.Ю. Семенова,, А.С. Мірясов // Молодий вчений. - №1 (28). Частина 1 – 2016.– С. 150-155. (РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

Фахові статті

 1. Семенова Л.Ю., Речка К.М. Основні напрями забезпечення зайнятості населення в сільському господарстві / Л.Ю. Семенова, К.М. Речка // Науково-практичний журнал «Агросвіт». - 2014. - №2. - С. 14-19. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 2. Семенова Л.Ю. Маркетингові підходи в управлінні персоналом / Л.Ю. Семенова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - 2014. - №2. - С. 52-56. (Index Copernicus (IC), Scientific Indexing (SIS), Google Scholar).
 3. Семенова Л.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», вип. №1 (47), том 1, 2016. – С. 245-253.
 4. Семенова Л.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету, серія Економіка і менеджмент, вип.17., 2016. – С.108 - 115.

Тези конференцій

 1. Семенова Л.Ю. Мотивування лідерських якостей керівника / Цибулько А.І. // Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України: науковий погляд молоді : Збірник доповідей // Матеріали ХVI Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – У 2-х т. - Т.1., С. 395-396
 2. Семенова Л.Ю. Проблеми регулювання трудової зайнятості в сучасних економічних умовах // Фінансово-економічні чинники соціально- економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С. 304-306
 3. Семенова Л.Ю.Особливості захисту від безробіття в Україні та зарубіжних країнах: спроба порівняльно-правового аналізу / Семенова Л.Ю., Стасюк А.В., Сімон А.П. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, аспірантів та докторантів // Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. С. 303-305.
 4. Семенова Л.Ю. Недоліки та напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості в Україні / Семенова Л.Ю., Шаляпіна А.С., Шрайфель В.М. // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 25-26 березня 2016. С. 31-33.
 5. Семенова Л.Ю. Зарубіжний досвід сприяння зайнятості інвалідів / Семенова Л.Ю., Моргуновська Н.А., Полтавець А.О. // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29-30 квітня 2016. С. 76-77.

Науково-дослідна робота

 1. Участь у науково-дослідній роботі за темами:
 2. «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби» (номер державної реєстрації 0111U004741; 2011-2013 рр.)
 3. «Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі» (номер державної реєстрації 0115U007042, з 01.09.2016 рр.).

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.е.н. Небаба Наталія Олександрівна

Старший викладач кафедри (за сумісництвом) -  Лебідь Людмила Володимирівна

Лебідь Л

У 1984 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з економічної кібернетики.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – більше, ніж 17 років.

З 2000 р. по 2014 р. працювала начальником навчального відділу Дніпропетровської державної фінансової академії.

З 01.10.2015 р. займає посаду заступника начальника навчального відділу Університету митної справи та фінансів.

Сфера наукових інтересів: економіка праці та соціально-трудові відносини, статистика праці.

Проходила підвищення кваліфікації у Київському інституті підвищення кваліфікації (2000 рік); Департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 рік).

Основні дисципліни, що викладає: «Статистика праці», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Електронна пошта: sinegina.lebed@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри