Склад кафедри

Склад кафедри – 6 осіб. Із них 6 штатні науково-педагогічні працівники з яких 6 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 вчене звання доцента

Завідувач кафедрою  - Мінченко Андрій Олександрович

Мінченко Андрій ОлександровичУ 2006 році закінчив спеціальний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність». У 2006 році закінчив заочний факультет права та підприємництва ХНУВС та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство». У 2007 році закінчив магістратуру ХНУВС по закінченні якої отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність», спеціалізацією – «науково-педагогічна». У 2010 році закінчив ад’юнктуру ХНУВС.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні»).

У 2016 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Дисципліни, що викладає: «Цивільне право», «Захист цивільних прав та інтересів», «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право та процес».

Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, договірні правовідносини, договори про надання послуг, відносини за участю іноземного елемента.

Профіль у GoogleScholar
Електронна пошта: minchenko.andriy@gmail.com, minchenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  - Пилипенко Анжеліка Анатоліївна

Пилипенко А

У 1994 році закінчила Дніпропетровський національний університет, та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Психологія», і отримала кваліфікацію «Психолог-практик. Викладач».
У 2011 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», і отримала кваліфікацію «Менеджер-економіст».
У 2017 році закінчила Університет митної справи та фінансів, отримала диплом з відзнакою і здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Право», і отримала кваліфікацію «Юрист».
У 2006 році закінчила аспірантуру Академії митної служби України за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України»).
У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.
Досвід роботи за фахом 12 років.
Сфера наукових інтересів: трудове право, право інтелектуальної власності, правовий та соціальний захист працівників, організаційно-правові аспекти діяльності об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення.
В якості експерта у була залучена у проектах МФ «Відродження» - «Ресурсний центр для ОСББ Дніпропетровської області» 2011-2012 рр., «Ресурсний центр для органів самоорганізації населення Дніпропетровської області» 2013-2015 рр., керівника проекту МФ «Відродження» - «Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії Дніпропетровської області» 2015-2016 рр.
З 2015 року в якості директорки Агенції місцевої демократії Дніпропетровської області керувала реалізацією проектів: «Розвиток демократії у територіальних громадах» (за підтримки NED (2016-2017); UPDATE: Підвищення потенціалу державних службовців для розвитку об'єднаних територіальних громад) (2017); «Спільні зусилля - на майбутнє: неформальні шляхи вирішення завдань» (за підтримки Дніпровської міської ради) (2017); «Цифрова спільнота» (за підтримки Дніпровської міської ради) (2018).
Практична діяльність:
2006 – 2020 роки: депутатка Дніпровської міської ради (V, VI, VII скликань). Автор ряду проектів рішень Дніпровської міської ради та програм на підтримку органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Положення про ОСН у м. Дніпрі тощо;
2012-2014 рр.: помічник народного депутата України. У 2013 році розроблено проект  Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки»  щодо заходів з проведення протизсувних робіт на території житлових масивів «Тополя-1», «Тополя-2» та «Тополя-3» м. Дніпра.
Дисципліни, що викладає: «Трудове право», «Правове регулювання трудових відносин», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Міжнародне економічне право», «Сімейне право», «Аграрне право», «Екологічне право»
Електронна пошта: angel.pyl.phd@gmail.com
Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Зуєва Оксана Анатоліївна

Зуєва Оксана Анатоліївна

У 1999 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство». У 2004 р. закінчила аспірантуру Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько – процесуальне право» (тема дисертації «Концесія як форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами»).

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарський процес.

Дисципліни, що викладає: «Господарське право України», «Цивільний процес», «Актуальні проблеми цивільного та господарського законодавства», «Актуальні проблеми господарського права».

Електронна пошта: oksana_zueva@i.ua, zueva@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесії/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. – С. 72 -76.
 2. Медведєва О.А. Правова характеристика концесійного договору за законодавством України/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – С. 62 – 66.;
 3. Медведєва О.А. Відмінність концесії від оренди державного та комунального майна за законодавством України/ О.А. Медведєва// Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 65 – 68.
 4. Зуєва О.А. Правові засоби вдосконалення відносин концесії в Україні на прикладі радянської концесійної практики/ О.А. Зуєва// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 819. – С. 54 – 59;
 5. Зуєва О.А. Правова характеристика угод про розподіл продукції як різновиду договорів концесії/ О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 2. – С. 35-39;
 6. Зуєв В.А., Щербина В.І., Зуєва О.А. Проблеми правового регулювання добору кадрів до митної служби України/ В.А. Зуєв, В.І. Щербина, О.А. Зуєва // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 35-42;
 7. Зуєва О.А. Правове регулювання концесійної діяльності в сфері газопостачання/ О.А. Зуєва// Митна справа. – 2010. – № 2 (68). – С. 220 – 225;
 8. Зуєва О.А. Проблеми застосування преюдиціальних фактів в господарському процесі/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 1. – С. 102-105
 9. Зуєва О.А. Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. – С. 71-76
 10. Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкрутства/ О.А. Зуєва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право– 2016. - №1 (13).- С. 126-133

Тези конференцій:

 1. Зуєва О.А. Правові засоби захисту економічних інтересів України в угодах про розподіл продукції/О.А. Зуєва// Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України / Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17 жовтня 2008 р.), Дніпропетровськ, 2008. – С. 364-367
 2. Зуєва О.А., Колюбаєв Я.О. Правовий аналіз категорії «зовнішньоекономічна діяльність» та поняття «майно» як її складової/ О.А. Зуєва, Я.О. Колюбаєв// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі / Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2009 р.), Дніпропетровськ, 2009. – С. 82-83
 3. Зуєва О.А., Загоруйко Ю.Л. Правове забезпечення підтримки малого підприємництва на прикладі Польщі/О.А. Зуєва, Ю.Л. Загоруйко// Матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції» (15 листопада 2013 р., ДДУВС, м. Дніпропетровськ) – С. 340-342;
 4. Зуєва О.А. Правові проблеми застосування мирової угодив процедурі банкрутства/О.А. Зуєва// Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки». – Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2013 року. – С. 145-148;
 5. Зуєва О.А., Могільова О.Л. Проблема правової регламентації діяльності господарських об`єднань/О.А. Зуєва, О.Л. Могільова// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 267-269;
 6. Зуєва О.А., Білоконенко К.В. Проблема відсутності встановлення мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю на законодавчому рівні/О.А. Зуєва, К.В. Білоконенко// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 281-283;
 7. Зуєва О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання управління господарською діяльністю державних підприємств/О.А. Зуєва// Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. – Івано – Франківськ.: Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – С. 176-179
 8. Oksana Zuieva. Передумови законодавчого закріплення процедури банкрутства фізичної особи: український та європейський досвід. Visegrad Journal on Human Rights. 6 (volume 3) 2019. С. 78 – 83
 9. Зуєва О.А.. Про судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі банкрутства за Кодексом про процедури банкрутства. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 22 - 25

Підручники та навчальні посібники :

 1. Цивільний процес України/Валуєва Н.О., Зуєва О.А., Скачко Д.П. – Д.: Академія митної служби України,2009. – 235 с.

З грифом МОН України

 1. Господарське право України/ За ред.. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана, Н.В. Погорецької. – Х.: Право, 2005. – 384 с.;
 2. Цивільне право України (Загальна частина)/ кол. авт. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013 – 432 с.;

 

Доцент кафедри - Свистун Лариса Яківна

Мінченко Андрій ОлександровичУ 1998 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство».
Кандидат юридичних наук (2006 р., спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом»).
Вчене завання  доцент присуджено у 2011 році.
Дисципліни, що викладає: цивільне право, сімейне право.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, договірні відносини, сімейні відносини.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: lara.svistun@gmail.comsvistun@umsf.dp.ua 
Організаційна робота: куратор групи П-15-03

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Філатов Віктор Вікторович

У 2008 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста, спеціальність «Правознавство». У 2012 році закінчив ад’юнктуру Донецького юридичного інституту МВС України. У цьому ж році, присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України»).

Має досвід роботи у вищих навчальних закладах на посаді старшого викладача (Донецький університет економіки та права). Працює у складі Громадської ради при Головному управлінні Державної податкової служби України у Дніпропетровській області. На громадських засадах є аналітиком ГО «Правозахисна група Січ» (м. Дніпро). У травні 2020 року отримав вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: механізми імплементації норм європейського права до національного законодавства, митна та фінансова безпека держави; розвиток теорії інформаційних правовідносин та ІТ-права; рецепція міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту, перехідне правосуддя.

Дисципліни, що викладає: основи римського приватного права, правове регулювання інноваційної діяльності, земельне право, правове регулювання ІТ-діяльності, основи юриспруденції, аграрне та земельне право.

Електронна пошта:filatov_viktor@ukr.netfilatov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри - Герасимчук Сергій Сергійович
У 2008 році закінчив факультет права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю Герасимчук С«правознавство». У 2009 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, отримав кваліфікацію спеціаліста з фінансів, у

2011 році Дніпропетровський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, отримав диплом магістра державного управління.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»(тема дисертації «Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку»).
Має досвід роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, адвокатурі.
Дисципліни, що викладає: «Захист цивільних прав та інтересів», «Цивільний процес».
Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, кримінальні правовідносини, господарські правовідносини.
Електронна пошта: herasymchukss@gmail.comgerasimchuk@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті

 1.  Герасимчук С.С. Окремі аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 233-238.
 2. Герасимчук С.С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3  (9). Т. 3. С. 183-187.
 3. Герасимчук С.С. До питання способів вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск №2. Том 3. С. 188-193.
 4. Герасимчук С.С. Алгоритмы действий сотрудников полиции при расследовании хулиганства, связанного с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 4. С. 67-72.
 5. Герасимчук С.С. Особливості проведення початкових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2017. № 4. С. 211-216.
 6. Герасимчук С.С. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск №6. С. 207-212.
 7. Герасимчук С.С. Особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (Дніпропетровськ, 24 верес. 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 96-98.
 8. Герасимчук С.С. Деякі аспекти проведення допиту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матер. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 174-176.
 9. Герасимчук С.С. Обстановка вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 трав. 2017 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 151-153.
 10. Герасимчук С.С. До питання взаємодії підрозділів поліції у кримінальних провадженнях за фактом учинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 16 трав. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 174-177.
 11. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Автореф. дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 20 с.
 12. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 240 с.
 13. Герасимчук С.С. Криміналістичний аналіз особи потерпілого при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України (м. Дніпро, 30 лист. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 43-45.
 14. Герасимчук С.С. Слідова картина хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпро, 24 травня 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 53-55.

Викладач кафедри (за сумісництвом) - Стрижак Євгеній Юрійович

Стрижак Євгеній ЮрійовичУ 2008 році закінчив Національний університет внутрішніх справ (м. Харків) факультет кримінальної міліції. З 2018 року та по теперішній час продовжує навчання в аспірантурі у Харківському університеті внутрішніх справ (ХНУВС) м. Харків на юридичному факультеті.
Отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» кваліфікація юрист. 
Має досвід роботи юрисконсульта, юриста. З 2019 року та по теперішній є керуючим партнером Адвокатського об’єднання «КС Партнерс». Сфера діяльності: Надання юридичних послуг та супроводу у кредитних суперечках, договірних суперечках, земельних, спадкових,трудових,житлових, сімейних спорах, розв’язання суперечок з питань оподаткування підприємств в Україні, суперечок з питань оподаткування фізичних осіб тощо.
Дисципліни, що викладає: Основи цивільного права і процесу; основи трудового права та права соціального захисту; сімейне право; Захист цивільних прав та інтересів.
Сфера наукових інтересів:державознавство і право, методологія права, загальнотеоретична юриспруденція, механізмом правового регулювання, дослідженням місця і ролі юридичних фактів, фактичних складів, їх дефектів, а також конструкції аномалій в правовому полі України.
Електронна пошта: pravoks@gmail.com

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Колектив кафедри