Склад кафедри

Склад кафедри – 7 осіб. Із них 7 штатні науково-педагогічні працівники з яких 7 мають науковий ступінь кандидата наук, 6 вчене звання доцента

Завідувач кафедрою  - Мінченко Андрій Олександрович

Мінченко Андрій ОлександровичУ 1982 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім.

У 2007 році закінчив магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобув кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2010 р. закінчив ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні»).

У 2016 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера послуг, договори перевезення, захист прав споживачів.

Дисципліни, що викладає.: «Цивільне право України», «Міжнародне приватне право», «Захист інтелектуальної власності у митній справі», «Проблеми приватного права», «Проблеми цивільного права та процесу».

Електронна пошта: minchenko.andriy@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті:

 1. Мінченко А. О. Проїзний квиток – документ, що надає право на проїзд залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Кримський юридичний вісник. – 2009. – Вип. 2 (6). – С. 305-312.
 2. Мінченко А. О. Джерела правового регулювання договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні / А. О. Мінченко //Кримський юридичний вісник №2 (9). – 2010. – ч. 1. – С. 125–134.
 3. Мінченко А. О. Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Право і безпека. – 2010. – № 1 (33). – C. 152-157.
 4. Мінченко А. О. Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом / А. О. Мінченко //Вісник ХНУВС. – 2010. – № 3 (50). – C. 252–261.
 5. Мінченко А. О. Проблемні аспекти відповідальності залізничного перевізника за прострочення виконання зобов’язання з перевезення пасажирів / А. О. Мінченко // Вісник Академії митної служби України. – 2012. – № 2 (9). – С. 39-45. (Серія: «Право»).
 6. Мінченко А. О. Земельний сервітут, договори оренди та концесії як правові механізми використання причалів у функції гідротехнічних споруд / А. О. Мінченко, А. О. Стрижак, А. А. Пилипенко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (11). – С. 80-85. (Серія: «Право»).
 7. Мінченко А. О. Визначення розміру моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення / А. О. Мінченко, О. Л. Могильова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 2. – Т.1. – С. 149-153. (Серія «Юридичні науки»).
 8. Мінченко А. О. Проблеми правового регулювання статусу курсанта в Україні / А. О. Мінченко, А. А. Пилипенко, М. О. Борисевич // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (14). – С. 76-81. (Серія: «Право»).
 9. Мінченко А. О. Порівняльно-правовий аналіз регулювання прав залізничних пасажирів з позицій законодавства України і Республіки Польща: пошук переваг та недоліків / А. О. Мінченко, Ю. А. Чернявська // [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – №5. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2015/22.pdf.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Минченко А. А. Особенности перевозки малолетних и несовершеннолетних лиц по договору перевозки пассажира и багажа железнодорожным транспортом / А. А. Минченко // Проблемы гражданского права и гражданского процесса : Сб. матер.научного студенческого кружка при кафедре гражданского права. Вып. 2. – М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – С. 138-141.

Тези конференцій:

 1. Мінченко А. О. Закон як підстава встановлення сервітуту: сучасний стан та тенденції розвитку / А. О. Мінченко // Проблеми цивільного права та процесу : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. О.А. Пушкіна (26 травня 2007 року). – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 338–340.
 2. Мінченко А. О. Договір як підстава виникнення сервітуту: елементи римської рецепції / А. О. Мінченко //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : зб. тез наук. робіт ІІ Всеукр. цивілістичної наук. конф. студентів та аспірантів (30-31 березня 2007 року). – О. : Фенікс, 2007. – С. 127-129.
 3. Мінченко А. О. Деякі проблеми сутності договору перевезення пасажира залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф.. О.А. Пушкіна (31 травня 2008 року). – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 336–339.
 4. Мінченко А. О. Чи потрібні іменні квитки на проїзд залізничним транспортом? /А. О. Мінченко // Проблеми цивільного права та процесу : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. О.А. Пушкіна (23 травня 2009 року). – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 222–224.
 5. Мінченко А. О. Поняття пасажира – суб’єкта договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (22 травня 2010 року). – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 225–227.
 6. Мінченко А. О. Особливості перевезення малолітніх та неповнолітніх осіб за договором перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми : Матеріали міжнародної наук.-практич. конф. (14-15 квітня 2011 року). – Кіровоград : Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2011. – С. 46–47;
 7. A. Minchenko Registeredticketsfortravelbyrail: problemsofintroduction / A. Minchenko // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (8 квітня 2011 року). – Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2011. – С. 96–97;
 8. Мінченко А. О. Цивільно-правова сутність комісійного збору у відносинах, що виникають із договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом / А. О. Мінченко // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій світлій пам’яті професора О.А. Пушкіна (26 травня 2012 року). – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 250–252;
 9. Мінченко А. О. Проблематика дотримання принципу свободи договору при укладенні договору приєднання в контексті залізничних пасажирських перевезень /А. О. Мінченко // Проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (25 травня 2013 року). – Х : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 296–299.
 10. Мінченко А. О. Проблематика визначення категорії «договір» як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків /А. О. Мінченко // Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 грудня 2013 року). – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2013. – С. 194-196.
 11. Мінченко А. О. Спадкування як підстава виникнення права власності на зброю /А. О. Мінченко, С. О. Старіцина //Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Академія митної служби України, 2013. – С. 125-128.
 12. Мінченко А. О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності правовласника в процесі встановлення контрафактності товарів під час їх переміщення через митний кордон України /А. О. Мінченко, Д. П. Скачко //Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України : зб. тез наук.-практ. заоч. конф. (м. Хмельницький, 16 жовтня 2014 року): Хмельницький – 2014. – С. 42-44.
 13. Мінченко А. О. Підстави виникнення зберігальних правовідносин у сфері державної митної справи / А. О. Мінченко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 255-257.

Зуєв

Доцент кафедри  - Зуєв Віталій Анатолійович

У 1998 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста «Юрист».

В 2001 році закінчив ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.

В період 2001 – 2006 роки працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента Харківського національного університету внутрішніх справ.

З 2006 року працює в Академії митної служби України (Університеті митної справи та фінансів) спочатку на посаді доцента, а з листопада 2011 року на посаді завідувача кафедри. В грудні 2016 року рішенням Вченої Університету митної справи та фінансів переобрано на посаду завідувача кафедри терміном на 5 років до 2021 року.

Кандидат юридичних наук, доцент.

В 2003 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національної академії України імені Ярослава Мудрого було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища».

В 2008 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

Сфера наукових інтересів: екологічне, природноресурсове право, питання поводження з відходами.

Дисципліни, що викладає: «Екологічне право», «Аграрне право», «Земельне право», «Організація правової та претензійно договірної роботи», «Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Електронна пошта: vitalii.zuiev@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі

 1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» / За загальн. ред. О.М. Шуміла. – Х.: «Фактор», 2006. – 592 с. (співавтор)
 2. Український національний посібник з впровадження стратегічної екологічної оцінки у національну систему прогнозування, планування та екологічної оцінки / І. Абрамов, О. Борисова, Є. Варивода та ін. – Харків:
 3. «НТК Інститут монокристалів», 2008. – 104 с. (співавтор)
 4. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г.Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008 (соавтор)
 5. Екологічне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / [І.В. Бригадир, В.А. Зуєв, О.М. Шуміло; за ред.: О.М. Шуміло]; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2012. – 291 с. (співавтор)
 6. Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін.] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 431 с. (з грифом МОН України) (співавтор)
 7. Міжнародне право ХХІ століття:сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В. М. Репецького) [Колективна монографія] / М. М. Микієвич, М. В. Буроменський, В. В. Гутник [ та ін. ] ; за ред. д.ю.н., проф. М. М. Микієвича. – Львів : ЛА «Піраміда», 2013. – 320 с. (співавтор)
 8. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло, І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – 386 с.
 9. Зуев В.А. Правовое регулирование обращения с отходами // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: [монография] / ред. М. Шмидт, Б. Хансманн, Д.А. Палехов, Г.Г. Пивняк, Ю.С. Шемшученко, А.Ф. Павленко, А.Г. Шапарь, В.Я. Швец, Л.Л. Палехова. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ – БТУ, 2015. – с. 118 – 128
 10. Гетьман А. П. Проблемы самоидентичности и эволюции природоресурсных отношений в системе эколого-правового механизма / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск- Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – С. 98 – 109.
 11. Зуєв В.А. Правові засади забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами // Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. / [М. В. Краснова, Г. І. Балюк., А. Г. Бобкова та ін.]. – Дніпро: НГУ, 2016. – С. 484 – 522

Наукові статті

 1. Зуєв В. А. Фінансування природоохоронних заходів: проблеми та шляхи їх вирішення / В. А. Зуєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2007. – № 757. – С. 139 – 145
 2. Зуєв В. А. Організаційно-правові проблеми забезпечення митними органами виконання міжнародних зобов’язань (на прикладі Конвенції CITES) / В. А. Зуєв // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2008. – № 1 (37). – С. 129 – 132
 3. Зуєв В. А. Принципи екологічного управління та їх реалізація в процесі кодифікації екологічного законодавства / В. А. Зуєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2008. – № 817. – С. 108 – 114
 4. Зуєв В. А. Організаційно-правові проблеми забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень про розміщення відходів / В. А. Зуєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2010. – № 934. – С. 178 – 181
 5. Зуєв В. А. Правове регулювання та особливості поводження з відходами за законодавством Великобританії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – № 1034. – С. 92 – 94
 6. Зуєв В. А. Міжнародно-правове регулювання поводження з відходами: історія, сучасність, перспективи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2012. – № 3 (62). – С. 161 – 168
 7. Зуєв В. А. Міжнародно-правові стандарти транскордонного переміщення відходів та шляхи їх розвитку / В. А. Зуєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник
 8. Зуєв В. А. Особливості митно-правового регулювання документального контролю переміщення відходів / В. А. Зуєв // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2012. – № 1 (8). – С. 88 – 92
 9. Зуєв В. А. Правові проблеми забезпечення державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 258 – 263
 10. Зуєв В. А. Правовий аналіз прав громадян у сфері поводження з відходами в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і діяльності Європейського суду з прав людини щодо її реалізації / В. А. Зуєв // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2013. – № 2 (11). – С. 68 – 72
 11. Зуєв В. А. Правові проблеми реалізації екологічного податку на продукт як складової економічного механізму в сфері поводження з відходами (на прикладі утилізації транспортних засобів) / В. А. Зуєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (68). – С. 96 – 103.
 12. Зуев В. А. Историко-правовой анализ формирования законодательства об отходах в России в период 1649 – 1725 годов / В. А. Зуев // Jurnalul juridic national teorie şi practică. – 2014. - № 3 (7). – с. 151 – 155
 13. Зуев В. А. Правовые проблемы эффективности гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства об отходах / В. А. Зуев // Legea si Viata. – 2014. – Iunie. – c. 55 – 58
 14. Зуєв В. А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Проблеми законності. – 2014. – № 126. – с. 172 – 178
 15. Зуев В. А. Правовые проблемы формирования права обращения с отходами и направления систематизации законодательства в данной сфере в национальном законодательстве / В. А. Зуев // Legea si Viata. – 2014. – Septembrie. – c. 50 – 53
 16. Зуев В. А. Правовое регулирование становления и реализации принципа экологической справедливости в сфере обращения с отходами / В. А. Зуев // Вестник Белорусского государственного университета. – Сер. 3. – 2014. – № 3. – С. 85 – 88.
 17. Зуєв В. А. Екологічна політика у сфері поводження з відходами в Україні на сучасному етапі / В. А. Зуєв // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2014. – № 1 (12). – С. 93 – 99
 18. Зуєв В. А. Актуальні проблеми вдосконалення політики та законодавства в сфері поводження з відходами [ Електронний ресурс ] / В. А. Зуєв // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 4. – с. 112 – 115. – Режим доступу : http://pap.in.ua/4_2014/29.pdf
 19. Зуєв В. А. Принцип розширеної відповідальності виробника та перспективи його впровадження в національне законодавство про відходи / В. А. Зуєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 9-2. Том 2 – С. 43 – 45
 20. Зуєв В. А. Проблеми та перспективи розвитку господарсько-
 21. правового регулювання поводження з відходами в Україні [ Електронний ресурс ] / В. А. Зуєв // Право та інноваційне суспільство : електронне наукове фахове видання. – 2014. – Вип. 2. – Режим доступу : http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Zuiev.pdf
 22. Зуєв В. А. Правові проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в процес регулювання господарської діяльності в сфері поводження з відходами [ Електронний ресурс ] / В. А. Зуєв // Журнал Східноєвропейського права : електронне наукове фахове видання. – Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 8. – С. 39 – 44. – Режим доступу : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/zuev_8.pdf
 23. Зуєв В. А. Проблеми формування еколого-господарського правопорядку в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв. // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2015. – №2. – С. 122 – 127.
 24. Гетьман А. П. Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв. // Проблеми законності. – 2016. – №132. – С. 104 – 123.
 25. Зуєв В. А. Проблеми формування аксіологічних, методологічних та рамкових засад прав громадян у сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Правова позиція. – 2016. – № 1. – С. 88 – 95.

Тези доповідей і наукових повідомлень

 1. Зуев В. А. Правовые проблемы осуществления экологического контроля гражданами и общественными организациями (на примере украинского законодательства) / В. А. Зуев // Прокуратура и институты гражданского общества в противодействии экстремизму и ксенофобии: материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 1 – 2 февраля 2005 года). – СПб : Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2005. – с. 66 – 68 (184 с.)
 2. Зуєв В. А. Вдосконалення економічних засобів оптимізації природокористування в процесі формування екологічної політики держави / В. А. Зуєв // Від громадянського суспільства – до правової держави: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 28 квітня 2006 року). – Харків, 2006. – с. 405 – 408 (487 с.)
 3. Зуєв В. А. Місце законодавства про відходи в процесі кодифікації екологічного законодавства / В. А. Зуєв // Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України: матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 9 листопада 2012 р.). – Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад.
 4. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – с. 51 – 53 (203 с.)
 5. Зуєв В. А. Основні напрямки участі громадськості в процесі прийняття рішень у сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Досвід і проблеми вдосконалення екологічного законодавства: матеріали міжнародного круглого столу (Дніпропетровськ, 14 грудня 2012 р.). – Дніпропетровськ. : Національний гірничий університет, 2012. – с. 61 – 69 (164 с.)
 6. Зуєв В. А. Проблеми міжнародно-правового регулювання транскордонного переміщення відходів / В. А. Зуєв // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т. 2 – с.40 – 41 (238 с.)
 7. Зуєв В. А. Правові проблеми адміністрування екологічного податку в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16 – 17 травня 2013 р.). Т. 1. , відп. за випуск д.ю.н., проф.. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – с.597 – 599 (794 с.)
 8. Зуєв В. А. Правові проблеми забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень про розміщення відходів / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 17 – 18 травня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – с. 39 – 41 (468 с.)
 9. Зуєв В.А. Еколого-правові аспекти діяльності Європейського суду з прав людини у сфері поводження з відходами в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / В. А. Зуєв // Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 25 вересня 2013 р.). – Дніпропетровськ. : Національний гірничий університет, 2013. – с. 118 – 120 (240 с)
 10. Зуєв В. А. Правові проблеми визначення юрисдикційних повноважень суду при розгляді екологічних спорів / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 8 – 9 листопада 2013 р.) : [у 4-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – с. 126 – 127 (180 с.)
 11. Зуєв В. А. Правові проблеми забезпечення державно-приватного партнерства в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листопада 2013 р.). – К. : Видавництво «Прінт Сервіс», 2013. – с. 83 – 86 (203 с.)
 12. Зуєв В.А. Організаційно-правові питання діяльності Генерального директорату з навколишнього середовища в Європейській комісії в галузі поводження з відходами / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України. – с. 186 – 187 (324 с.)
 13. Зуєв В. А. Проблеми та перспективи формування права поводження з відходами в Україні / В. А. Зуєв // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : Матеріали «Круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – с. 133 – 135 (336 с.)
 14. Зуєв В. А. Право поводження з відходами: проблеми формування та систематизації / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми становлення та розвитку права екологічної безпеки в Україні : Матеріали науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ / ред. кол. М. В. Краснова [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2014. – с. 143 – 146 (156 с).
 15. Зуєв В. А. Проблеми формування права поводження з відходами в правовій системі України / В. А. Зуєв // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф . (Житомир, 10 квітня 2014 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України ; Жит. нац. агроекологічний ун- т. – Житомир. : ЖНАЕУ, 2014. – с. 265 – 267 (356 с).
 16. Зуєв В. А. Проблеми правового регулювання поводження з окремими видами відходів / В. А. Зуєв // Право і держава сучасної України: проблеми розвитку і взаємодії : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 квітня 2014 р) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – с. 127 – 130 (304 с.)
 17. Зуєв В. А. Формування принципу екологічної справедливості, як одного з базових принципів права поводження з відходами / В. А. Зуєв // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16 –
 18. 17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – с. 492 – 494 (664 с.)
 19. Зуєв В. А. Правові проблеми формування громадської та виробничої екологічної політики в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 160 – 163 (252 с.)
 20. Зуєв В. А. Проблеми розвитку механізмів участі громадськості в процесі прийняття екологічно-значущих рішень / В. А. Зуєв // Громадський контроль: теорія та практика: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (12 вересня 2014 р.). – Дніпропетровськ:
 21. Зуєв В. А. Перспективи розвитку діяльності уповноваженого з прав людини в сфері охорони навколишнього природного середовища / В. А. Зуєв // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: Zborník príspevkov z medzinárodný vedeckej konferencie (м. Братислава, 19 – 20 вересня). – Bratislava : Рaneurópska vysoká škola, 2014. – 139 – 142.
 22. Зуєв В. А. Проблеми та перспективи розвитку стратегічної екологічної оцінки планів і програм в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв / Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпропетровськ 25 вересня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2014. – с. 127 – 136 (274 с)
 23. Зуєв В. А. Перспективи розвитку механізмів оцінки впливу на довкілля господарської діяльності в сфері поводження з відходами / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 14 – 15 листопада 2014 р.) : [у 3-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – с. 48 – 50 (150 с.)
 24. Зуев В. А. Теоретико-методологические проблемы обеспечения учета публичных и частных интересов в сфере обращения с отходами /В. А. Зуев // Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития : по материалам круглых столов / редкол. : С. А. Балашенко (отв. ред.) [и др.] – Минск, 2014. – С. 71 – 74.
 25. Зуєв В. А. Методологічні засади визначення відходів як об’єкту екологічних правовідносин / В. А. Зуєв // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти : Матеріали «Круглого столу» (Харків, 5 грудня 2014 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – с. 133 – 135
 26. Зуєв В. А. Від природоресурсного до ресурсного права: оцінка перспектив та потенціалу / В. А. Зуєв // Природноресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу, 30 – 31 жовтня 2015 р. / за заг. ред. М. В. Шульги / В. А. Зуєв. – Х.: Вид-во ТОВ «Оберіг», 2015.

Доцент кафедри  - Стрижак Ія Володимирівна

Стрижак Ія Володимирівна

У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).

У 2013 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.

Електронна пошта: iya.stryghak.gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті:

 1. Стрижак І.В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І.В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Стрижак І.В.Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Стрижак // Право і безпека. – 2005. – №3. – С. 67−75
 3. Стрижак І. В.Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005.– №30. – С. 356−361.
 4. Стрижак І. В.Правова природа договору переробки давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак //Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії«цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В.Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока //Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В.Правова характеристика спадкового договору/ І. В. Стрижак,Ю. Ю. Рак //Форум права. – 2013. – № 1. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В.Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак /Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Стрыжак И. В. Проблема эффективности содействия защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами Украины / И. В. Стрыжак//Проблемы гражданского права и процесса: сборник материалов научн. студенческого кружка при кафедре гражданского права. Вып. 2 / под.ред. ст. преп. каф. гражд. права И.И. Шарапова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 150 с. (С. 141–145.)

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Стрижак І. В.Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Стрижак //Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Стрижак І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків:Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Стрижак І. В.Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В.Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В.Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В.Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10. Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11. Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12. Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна //Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13. Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів : тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. – С. 238-239.
 14. Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш //Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15. Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16. Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17. Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро:Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.

 

Доцент кафедри  - Пилипенко Анжеліка Анатоліївна

Пилипенко А

У 1994 році здобула вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті.

У 2009 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» (тема дисертації «Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України»).

У 2014 році присуджено вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: правовий та соціальний захист працівників органів доходів і зборів, організаційно-правові засади створення та функціонування ОСББ та ОСН.

Дисципліни, що викладає: «Трудове право», «Інтелектуальна власність», «Захист інтелектуальної власності», «Правовий та соціальний захист працівників митних органів».

Електронна пошта: a_fed_a17@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти відбору кадрів до митних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3 (6). – C. 225-233.
 2. Пилипенко А.А. Деякі питання визначення правового статусу посадових осіб митної служби України у зв’язку з прийняттям нового Митного кодексу України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2002. – № 2 (8). – C. 236-244.
 3. Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів України // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2002. – № 5. – C. 27-31.
 4. Пилипенко А.А. Організаційно-правові засади психологічного забезпечення діяльності персоналу митних органів України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. – № 4 (24). – C. 254-260.
 5. Пилипенко А.А. Робота з персоналом як засіб реалізації державної кадрової політики в митних органах України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – № 4 (35). – C. 270-276.
 6. Пилипенко А.А., Валуєва Н.О. Проблеми правового регулювання підстав та порядку присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2009. – № 2. – С. 92-102.
 7. Пилипенко А.А., Мацюк А.Р., Щербина В.І. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення працівників митної служби // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2010. – № 2. – С. 97-107.
 8. Пилипенко А.А., Дон О.Я. Діти-зірки як суб’єкт трудового права // Вісник Академії митної служби України. - № 1. – 2013. – С. 70-74.
 9. Пилипенко А.А., Макарець В.С., Васюк І.О. Правове регулювання праці надомних працівників// Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (14). – С. 64-70. (Серія «Право»).

Тези конференцій

 1. Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти психологічного відбору кадрів як складова загальної проблеми підготовки фахівців з митної справи // Митна політика України на сучасному етапі [Текст]: матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2001. – С. 223-227.
 2. Пилипенко А.А. Відбір кадрів як адміністративно-правовий засіб формування персоналу митних органів України // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі [Текст]: матеріали міжнар. науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – С.223-227.
 3. Пилипенко А.А. Питання присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України та особам, що навчаються в магістратурі й аспірантурі Академії митної служби України за державним замовленням митної служби // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – С. 215-216.
 4. Пилипенко А.А., Медведюк Ю.В. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи [Текст] : тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Д.: Акад. мит. служби України, 2010. – Т. 2. – С. 257-260.
 5. Пилипенко А.А., Стрижак А.О. Особливості переміщення через митний кордон України контрафактних товарів // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи [Текст] : тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Д.: Акад. мит. служби України, 2010. – Т. 2. – С.104-107.
 6. Пилипенко А.А., Яремчук О.Ю. Особа з обмеженими фізичними можливостями у трудовому праві // Право як ефективний суспільний регулятор [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. ІІІ, с. 41-43.
 7. Пилипенко А.А., Єршов Д.А. Актуальні проблеми працевлаштування молоді в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки і практики [Текст]: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2013. - С. 337-338.
 8. Пилипенко А.А. Особливості працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями //Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – С. 190-191.

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти відбору кадрів до митних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3 (6). – C. 225-233.
 2. Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти психологічного відбору кадрів як складова загальної проблеми підготовки фахівців з митної справи // Митна політика України на сучасному етапі [Текст]: матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2001. – С. 181-182.
 3. Пилипенко А.А. Деякі питання визначення правового статусу посадових осіб митної служби України у зв’язку з прийняттям нового Митного кодексу України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2002. – № 2 (8). – C. 236-244.
 4. Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів України // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2002. – № 5. – C. 27-31.
 5. Пилипенко А.А. Організаційно-правові засади психологічного забезпечення діяльності персоналу митних органів України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. – № 4 (24). – C. 254-260.
 6. Пилипенко А.А. Робота з персоналом як засіб реалізації державної кадрової політики в митних органах України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – № 4 (35). – C. 270-276.
 7. Пилипенко А.А. Відбір персоналу як адміністративно-правовий засіб формування персоналу митних органів України // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – С.223-227.
 8. Пилипенко А.А., Валуєва Н.О. Проблеми правового регулювання підстав та порядку присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2009. – № 2. – С. 92-102.
 9. Пилипенко А.А. Питання присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України та особам, що навчаються в магістратурі й аспірантурі Академії митної служби України за державним замовленням митної служби // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – С. 215-216.
 10. Пилипенко А.А., Медведюк Ю.В. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи [Текст] : тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Д.: Акад. мит. служби України, 2010. – Т. 2. – С. 257-260.
 11. Пилипенко А.А., Стрижак А.О. Особливості переміщення через митний кордон України контрафактних товарів // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи [Текст] : тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Д.: Акад. мит. служби України, 2010. – Т. 2. – С.104-107.
 12. Пилипенко А.А., Мацюк А.Р., Щербина В.І. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення працівників митної служби // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2010. – № 2. – С. 97-107.
 13. Пилипенко А.А., Яремчук О.Ю. Особа з обмеженими фізичними можливостями у трудовому праві // Право як ефективний суспільний регулятор [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. ІІІ, с. 41-43.
 14. Пилипенко А.А., Скачко Д.П., Мінченко А.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Транспортне право» за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт) [Текст] / укл. А.А. Пилипенко, Д.П. Скачко, А.О. Мінченко. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – 62 с.

 

Доцент кафедри - Зуєва Оксана Анатоліївна

Зуєва Оксана Анатоліївна

У 1999 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство». У 2004 р. закінчила аспірантуру Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько – процесуальне право» (тема дисертації «Концесія як форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами»).

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарський процес.

Дисципліни, що викладає: «Господарське право України», «Цивільний процес», «Актуальні проблеми цивільного та господарського законодавства», «Актуальні проблеми господарського права».

Електронна пошта: oksana_zueva@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесії/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. – С. 72 -76.
 2. Медведєва О.А. Правова характеристика концесійного договору за законодавством України/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – С. 62 – 66.;
 3. Медведєва О.А. Відмінність концесії від оренди державного та комунального майна за законодавством України/ О.А. Медведєва// Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 65 – 68.
 4. Зуєва О.А. Правові засоби вдосконалення відносин концесії в Україні на прикладі радянської концесійної практики/ О.А. Зуєва// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 819. – С. 54 – 59;
 5. Зуєва О.А. Правова характеристика угод про розподіл продукції як різновиду договорів концесії/ О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 2. – С. 35-39;
 6. Зуєв В.А., Щербина В.І., Зуєва О.А. Проблеми правового регулювання добору кадрів до митної служби України/ В.А. Зуєв, В.І. Щербина, О.А. Зуєва // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 35-42;
 7. Зуєва О.А. Правове регулювання концесійної діяльності в сфері газопостачання/ О.А. Зуєва// Митна справа. – 2010. – № 2 (68). – С. 220 – 225;
 8. Зуєва О.А. Проблеми застосування преюдиціальних фактів в господарському процесі/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 1. – С. 102-105
 9. Зуєва О.А. Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. – С. 71-76
 10. Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкрутства/ О.А. Зуєва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право– 2016. - №1 (13).- С. 126-133

Тези конференцій:

 1. Зуєва О.А. Правові засоби захисту економічних інтересів України в угодах про розподіл продукції/О.А. Зуєва// Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України / Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17 жовтня 2008 р.), Дніпропетровськ, 2008. – С. 364-367
 2. Зуєва О.А., Колюбаєв Я.О. Правовий аналіз категорії «зовнішньоекономічна діяльність» та поняття «майно» як її складової/ О.А. Зуєва, Я.О. Колюбаєв// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі / Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2009 р.), Дніпропетровськ, 2009. – С. 82-83
 3. Зуєва О.А., Загоруйко Ю.Л. Правове забезпечення підтримки малого підприємництва на прикладі Польщі/О.А. Зуєва, Ю.Л. Загоруйко// Матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції» (15 листопада 2013 р., ДДУВС, м. Дніпропетровськ) – С. 340-342;
 4. Зуєва О.А. Правові проблеми застосування мирової угодив процедурі банкрутства/О.А. Зуєва// Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки». – Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2013 року. – С. 145-148;
 5. Зуєва О.А., Могільова О.Л. Проблема правової регламентації діяльності господарських об`єднань/О.А. Зуєва, О.Л. Могільова// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 267-269;
 6. Зуєва О.А., Білоконенко К.В. Проблема відсутності встановлення мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю на законодавчому рівні/О.А. Зуєва, К.В. Білоконенко// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 281-283;
 7. Зуєва О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання управління господарською діяльністю державних підприємств/О.А. Зуєва// Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. – Івано – Франківськ.: Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – С. 176-179

Підручники та навчальні посібники :

 1. Цивільний процес України/Валуєва Н.О., Зуєва О.А., Скачко Д.П. – Д.: Академія митної служби України,2009. – 235 с.

З грифом МОН України

 1. Господарське право України/ За ред.. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана, Н.В. Погорецької. – Х.: Право, 2005. – 384 с.;
 2. Цивільне право України (Загальна частина)/ кол. авт. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013 – 432 с.;

 

Доцент кафедри - Свистун Лариса Яківна

У 1998 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство».

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення вантажуавтомобільним транспортом»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у навчальних закладах системи МВС України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, сфера послуг, договори перевезення, договірні відносини.

Основні дисципліни, що викладає: «Цивільне право України»,

Електронна пошта: lara_svistun@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті:

 1. Свистун Л. Я. Сутність договору перевезення вантажів автомобільним транспортом: правова характеристика / Л. Я. Свистун // Вісник Академії митної служби України. – 2003. - № 3. – С. 67-71.
 2. Свистун Л. Я. Суб’єкти договору перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2004. – С. 299-304.
 3. Свистун Л. Я. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Право України. – 2004. – № 7. – С. 62-64
 4. Свистун Л. Я. Правове значення товарно-транспортної накладної на автомобільному транспорті / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 65-67.
 5. Свистун Л. Я. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 27-30.
 6. Свистун Л. Я. Видача вантажів за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 19-21.
 7. Свистун Л. Я. Правове регулювання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. – № 2. – С. 125-129.
 8. Свистун Л. Я. Характеристика договору перевезення вантажів автомобільним транспортом як публічного / Л. Я. Свистун // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. - № 3. – С. 224-229.
 9. Свистун Л. Я. Перевізник як суб’єкт договору перевезення вантажів автомобільним транспортом/ Л. Я. Свистун // Вісник Академії митної служби України. – 2005. - № 2. – С. 87-90.
 10. Свистун Л. Я. Правове регулювання укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Вісник Академії митної служби України. – 2006. - № 4. – С. 112-114.
 11. Свистун Л. Я. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 61-62.
 12. Свистун Л. Я. Особливості укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 73-75.
 13. Свистун Л. Я. Деякі питання правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 24-27.
 14. Свистун Л. Я. Деякі аспекти правового регулювання припинення договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун// Вісник Академії митної служби України. – 2008. - № 1. – С. 158-162.
 15. Свистун Л. Я. Деякі питання відповідальності сторін за договорами перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун// Право і суспільство. – 2010. - № 1. – С. 24-28.
 16. Свистун Л. Я. Правове регулювання строків у договорах купівлі-продажу/ Л. Я. Свистун // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2010. – № 4 (51). – С. 103-109.
 17. Свистун Л. Я. Окремі аспекти змісту принципу свободи договору / Л. Я. Свистун// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2012. – 424 с. – С. 232-235.
 18. Свистун Л. Я. Суб’єкти зобов’язань за законодавством України / Л. Я. Свистун // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2013. – № 1. – С. 103-109.
 19. Свистун Л. Я. Деякі питання цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг / Л. Я. Свистун // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – с. 79-84.
 20. Свистун Л. Я. Розмежування договірної та деліктної відповідальності у сфері надання медичних послуг / Л. Я. Свистун // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2015. – № 1. – С. 28-34.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Свистун Л. Я. Долгосрочные договоры в системе договором перевозки автомобильным транспортом по законодательству Украины/ Л. Я. Свистун // LegeasiViata. – 2016. - № 3. - С. 59-62.

Тези конференцій:

 1. Свистун Л. Я. Сутність договору перевезення вантажів автомобільним транспортом: правова характеристика / Л. Я. Свистун // Матеріали науково-практичної конференції «Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2003. – С. 122-124.
 2. Свистун Л. Я. Припинення договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України», Частина ІІ. – Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки. - 2005. – 27-28 травня. – С. 10-14.
 3. Свистун Л. Я. Історичне становлення законодавства про договори перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2005. – С. 121-122.
 4. Свистун Л. Я. Порядок укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Збірник тез Міжнародної наукової конференції молоди вчених «Четверті осінні юридичні читання». Частина 2. – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права. – 2005. – С. 308-311.
 5. Свистун Л. Я. Право на конкуренцію як одна із засад ринкової економіки / Л. Я. Свистун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців «Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2006. – С. 39-40.
 6. Свистун Л. Я. До питання нормативно-правового забезпечення транскордонного співробітництва в України / Л. Я. Свистун, Т. О. Пасічник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців «Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2006. – С. 135-136.
 7. Свистун Л. Я. Основні проблеми правового забезпечення економічної конкуренції в Україні / Л. Я. Свистун, О. І. Добрянський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців «Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2006. – С. 143-144.
 8. Свистун Л. Я., Валуєва-Ткаченко Н. О. Розгляд змісту зовнішньоекономіч-ного контракту як запоруки успішного проведення зовнішньоекономічних операцій на лекціях з дисципліни «Цивільне право» / Л. Я. Свистун, Н. О. Валуєва-Ткаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2006. – С. 114-115.
 9. Свистун Л. Я. Деякі аспекти відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Я. Свистун // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Актуальні проблеми реформування приватного права України». Частина 1. Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС. – 2006. – С. 137-140.
 10. Свистун Л. Я. Відповідальність за порушення термінів проведення зовнішньоекономічних операцій / Л. Я. Свистун, Д. П. Скачко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі». – Дніпропетровськ, Академія митної служби України. – 2007. – С. 202-208.
 11. Свистун Л. Я. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): еволюція правового регулювання в Україні / Л. Я. Свистун // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні». Частина 1. Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС. – 2010. – С. 259-263.
 12. Свистун Л. Я. Договори приєднання та публічні договори як засоби обмеження принципу свободи договору / Л. Я. Свистун // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова, 16 березня 2012 р. / [редкол. В. І. Борисова (відпп. ред.) та ін.]; Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 464 с., С. 215-217.
 13. Свистун Л. Я. Деякі питання визначення умов цивільно-правового договору / Л. Я. Свистун // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні[Текст] Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26.10.2012 р.: тези доповідей - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012.
 14. Свистун Л. Я. Співвідношення трудового договору та договору підряду / Л. Я. Свистун // Проблеми трудового права та проходження служби в органах внутрішнії справ [Текст] Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28.02.2013 р.: тези доповідей - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013 – С. 43-45.
 15. Свистун Л. Я. Правове регулювання договору з надання соціальних послуг / Л. Я. Свистун // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 716 с. – С. 287-290.
 16. Свистун Л. Я. Поняття та сторони договору перевезення вантажів морським транспортом / Л. Я. Свистун, Ю. Р. Івасик // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 15 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 580 с. – С. 359-361.
 17. Свистун Л. Я. Медичні послуги як вид соціальних послуг / Л. Я. Свистун // Тенденції розвитку приватно-правових відносин в сучасних умовах: матеріали круглого столу кафедри цивільного права та процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (18 квітня 2014 р.) - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, «Адверта», 2014. – 131 с. – С. 48-52.
 18. Свистун Л. Я. Щодо сутності поняття джерела підвищеної небезпеки / Л. Я. Свистун // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 31 жовтня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 387 с. – С. 300-301.
 19. Свистун Л. Я. Деякі аспекти договорів про надання медичних послуг / Л. Я. Свистун // ОсобенносиадаптациизаконодательстваМолдовы и Украины к законодательствуЕвропейскогоСоюза. Международнаянаучно-практическая конференція, 27-28 марта 2015 г. / орг. ком. : Бужор В. и др. – Кишинев. Часть 1. – 196 с. – С. 184-188.
 20. Свистун Л. Я. Правове регулювання складу спадщини / Л. Я. Свистун, А. В. Міщенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 27-28 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: У 2 частинах. Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – Ч. І. - 228 с. С.131-135.
 21. Свистун Л. Я. Альтернативне зобов’язання в Цивільному кодексі України та його особливості / Л. Я. Свистун, Р. С.Южека // Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства». – Львів, Львівський державний університет внутрішній справ. 20 листопада 2015 р. – С. 423-425.
 22. Свистун Л. Я. Особливості авторських договорів за чинним законодавством України / Л. Я. Свистун, Р. С.Южека // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 176 с. - С. 65-69.

 

Доцент кафедри - Філатов Віктор Вікторович

У 2008 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста, спеціальність «Правознавство». У 2012 році закінчив ад’юнктуру Донецького юридичного інституту МВС України. У цьому ж році, присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України»).

Має досвід роботи у вищих навчальних закладах на посаді старшого викладача (Донецький університет економіки та права). Очолює комітет з питань митної політики у Громадській раді при Управлінні ДФС у Дніпропетровській області.

Сфера наукових інтересів: механізми імплементації норм європейського права до національного законодавства, митна та фінансова безпека держави.

Дисципліни, що викладає: аграрне право України.

Електронна пошта: kafedra.private.law@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті

 1.  Філатов В. В. Міжнародні угоди України в сфері митної справи / В. В. Філатов // Держава і право. – К., 2008. – № 42. – С. 526–531.
 2.  Філатов В. В. Історія формування митної системи України та умови розвитку національного митного законодавства / В. В. Філатов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 312–322.
 3.  Філатов В. В. Напрямки сучасної митної політики України / В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 4. – С. 24–30.
 4.  Філатов В. В. Вплив міжнародних норм на процедуру митного контролю в Україні / В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 5. – С. 19–24.
 5.  Філіпенко Т. В. Правові форми співробітництва в галузі вдосконалення митного законодавства України / Т. В. Філіпенко, В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 28–34.
 6.  Філатов В. В. Переміщення валюти через митний кордон України / В. В. Філатов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 138–142.

Тези конференцій

 1.  Філатов В. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу / В. В. Філатов // Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті. – Одеса : ОНМУ, 2007. – № 8. – С. 58–61.
 2.  Філатов В. В. Незаконна міграція в Україні та її вплив на економіку країни / В. В. Філатов // Правовий статус людини в умовах сучасного державотворення : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2008. – С. 29–30.
 3.  Філатов В. В. Адаптація валютної політики України до стандартів Європейського Союзу / В. В. Філатов, Т. В. Філіпенко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : зб. наук. пр. – Суми, 2008. – С. 94–96.
 4.  Філатов В. В. Нормативне забезпечення митної справи в Україні / В. В. Філатов // Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України в період економічної кризи : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. ДЮІ ЛДУВС. – 2009. – С. 115–116.
 5.  Філатов В. В. Перспективи розвитку митної справи в Україні / В. В. Філатов // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2009. – С. 116–117.
 6.  Філатов В. В. Актуальні проблеми боротьби з контрабандою / В. В. Філатов // Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням в умовах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 287–289.
 7.  Філатов В. В. Організація митного контролю в Україні / В. В. Філатов // Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДДУУ, 2009. – С. 235–237.
 8.  Філатов В. В. Роль митних органів у забезпеченні економічної безпеки України / В. В. Філатов // Проблеми забезпечення економічної безпеки організації : матер. доп. і повідомл. учасників круглого столу. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 105–108.
 9.  Філатов В. В. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил / В. В. Філатов // Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки : матер. Всеукр. наук. конф. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 309–311.
 10.  Філатов В. В. Фактори що впливають на погляди молодих вчених в сучасній правовій науці / В. В. Філатов // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих учених : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т ЛДУВС, 2011. – С. 71–72.
 11.  Філатов В. В. Імплементація міжнародних норм до законодавства України про експертну діяльність в митній справі / В. В. Філатов // Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспективи : матер. інтернет-конф. студ. і молодих вчених. – Донецьк : Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі, 2011. – С. 28–30.
 12. Філатов В.В. Новий Митний кодекс України: Новації та прагнення / В.В. Філатов // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: Частина 2 : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т МВС, 2012. – С. 73–74.

Навчальні посібники

 1. Філатов В. В. Інформаційне право України : навч. посіб. / В. В. Філатов, С. Я. Берсуцька. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 175 с.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри