Склад кафедри

Склад кафедри – 6 осіб. Із них 6 штатні науково-педагогічні працівники з яких 6 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 вчене звання доцента

Завідувач кафедрою  - Мінченко Андрій Олександрович

Мінченко Андрій ОлександровичУ 2006 році закінчив спеціальний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність». У 2006 році закінчив заочний факультет права та підприємництва ХНУВС та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство». У 2007 році закінчив магістратуру ХНУВС по закінченні якої отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність», спеціалізацією – «науково-педагогічна». У 2010 році закінчив ад’юнктуру ХНУВС.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні»).

У 2016 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Дисципліни, що викладає: «Цивільне право», «Захист цивільних прав та інтересів», «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право та процес».

Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, договірні правовідносини, договори про надання послуг, відносини за участю іноземного елемента.

Профіль у GoogleScholar
Електронна пошта: minchenko.andriy@gmail.com, minchenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Доцент кафедри  - Пилипенко Анжеліка Анатоліївна

Пилипенко А

У 1994 році закінчила Дніпропетровський національний університет, та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Психологія», і отримала кваліфікацію «Психолог-практик. Викладач».
У 2011 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», і отримала кваліфікацію «Менеджер-економіст».
У 2017 році закінчила Університет митної справи та фінансів, отримала диплом з відзнакою і здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Право», і отримала кваліфікацію «Юрист».
У 2006 році закінчила аспірантуру Академії митної служби України за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України»).
У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.
Досвід роботи за фахом 10 років.
Сфера наукових інтересів: трудове право, право інтелектуальної власності, правовий та соціальний захист працівників, організаційно-правові аспекти діяльності об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення.
В якості експерта у була залучена у проектах МФ «Відродження» - «Ресурсний центр для ОСББ Дніпропетровської області» 2011-2012 рр., «Ресурсний центр для органів самоорганізації населення Дніпропетровської області» 2013-2015 рр., керівника проекту МФ «Відродження» - «Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії Дніпропетровської області» 2015-2016 рр.
З 2015 року в якості делегата Агенції місцевої демократії Дніпропетровської області керувала реалізацією проектів: «Розвиток демократії у територіальних громадах» (за підтримки NED (2016-2017); UPDATE: Підвищення потенціалу державних службовців для розвитку об'єднаних територіальних громад) (2017); «Спільні зусилля - на майбутнє: неформальні шляхи вирішення завдань» (за підтримки Дніпровської міської ради) (2017); «Цифрова спільнота» (за підтримки Дніпровської міської ради) (2018).
Практична діяльність:
2006 – по теперішній час: депутат Дніпровської міської ради (V, VI, VII скликань). Автор ряду проектів рішень Дніпровської міської ради та програм на підтримку органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Положення про ОСН у м. Дніпрі тощо;
2012-2014 рр.: помічник народного депутата України. У 2013 році розроблено проект  Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки»  щодо заходів з проведення протизсувних робіт на території житлових масивів «Тополя-1», «Тополя-2» та «Тополя-3» м. Дніпра.
Дисципліни, що викладає.: «Трудове право», «Правове регулювання трудових відносин», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Міжнародне економічне право», «Сімейне право», «Аграрне право».
Електронна пошта: a.fed.a17@i.uapilipenko@umsf.dp.ua 
Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Зуєва Оксана Анатоліївна

Зуєва Оксана Анатоліївна

У 1999 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство». У 2004 р. закінчила аспірантуру Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько – процесуальне право» (тема дисертації «Концесія як форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами»).

Сфера наукових інтересів: господарське право, господарський процес.

Дисципліни, що викладає: «Господарське право України», «Цивільний процес», «Актуальні проблеми цивільного та господарського законодавства», «Актуальні проблеми господарського права».

Електронна пошта: oksana_zueva@i.ua, zueva@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесії/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. – С. 72 -76.
 2. Медведєва О.А. Правова характеристика концесійного договору за законодавством України/ О.А. Медведєва// Проблеми законності: респ. міжвід.наук. зб. / відп. за вип. В.Я. Тацій – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – С. 62 – 66.;
 3. Медведєва О.А. Відмінність концесії від оренди державного та комунального майна за законодавством України/ О.А. Медведєва// Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 65 – 68.
 4. Зуєва О.А. Правові засоби вдосконалення відносин концесії в Україні на прикладі радянської концесійної практики/ О.А. Зуєва// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 819. – С. 54 – 59;
 5. Зуєва О.А. Правова характеристика угод про розподіл продукції як різновиду договорів концесії/ О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 2. – С. 35-39;
 6. Зуєв В.А., Щербина В.І., Зуєва О.А. Проблеми правового регулювання добору кадрів до митної служби України/ В.А. Зуєв, В.І. Щербина, О.А. Зуєва // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 35-42;
 7. Зуєва О.А. Правове регулювання концесійної діяльності в сфері газопостачання/ О.А. Зуєва// Митна справа. – 2010. – № 2 (68). – С. 220 – 225;
 8. Зуєва О.А. Проблеми застосування преюдиціальних фактів в господарському процесі/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 1. – С. 102-105
 9. Зуєва О.А. Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні/О.А. Зуєва// Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. – С. 71-76
 10. Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкрутства/ О.А. Зуєва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право– 2016. - №1 (13).- С. 126-133

Тези конференцій:

 1. Зуєва О.А. Правові засоби захисту економічних інтересів України в угодах про розподіл продукції/О.А. Зуєва// Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України / Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17 жовтня 2008 р.), Дніпропетровськ, 2008. – С. 364-367
 2. Зуєва О.А., Колюбаєв Я.О. Правовий аналіз категорії «зовнішньоекономічна діяльність» та поняття «майно» як її складової/ О.А. Зуєва, Я.О. Колюбаєв// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі / Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2009 р.), Дніпропетровськ, 2009. – С. 82-83
 3. Зуєва О.А., Загоруйко Ю.Л. Правове забезпечення підтримки малого підприємництва на прикладі Польщі/О.А. Зуєва, Ю.Л. Загоруйко// Матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції» (15 листопада 2013 р., ДДУВС, м. Дніпропетровськ) – С. 340-342;
 4. Зуєва О.А. Правові проблеми застосування мирової угодив процедурі банкрутства/О.А. Зуєва// Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки». – Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2013 року. – С. 145-148;
 5. Зуєва О.А., Могільова О.Л. Проблема правової регламентації діяльності господарських об`єднань/О.А. Зуєва, О.Л. Могільова// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 267-269;
 6. Зуєва О.А., Білоконенко К.В. Проблема відсутності встановлення мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю на законодавчому рівні/О.А. Зуєва, К.В. Білоконенко// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 281-283;
 7. Зуєва О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання управління господарською діяльністю державних підприємств/О.А. Зуєва// Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. – Івано – Франківськ.: Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – С. 176-179
 8. Oksana Zuieva. Передумови законодавчого закріплення процедури банкрутства фізичної особи: український та європейський досвід. Visegrad Journal on Human Rights. 6 (volume 3) 2019. С. 78 – 83
 9. Зуєва О.А.. Про судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі банкрутства за Кодексом про процедури банкрутства. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 22 - 25

Підручники та навчальні посібники :

 1. Цивільний процес України/Валуєва Н.О., Зуєва О.А., Скачко Д.П. – Д.: Академія митної служби України,2009. – 235 с.

З грифом МОН України

 1. Господарське право України/ За ред.. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана, Н.В. Погорецької. – Х.: Право, 2005. – 384 с.;
 2. Цивільне право України (Загальна частина)/ кол. авт. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013 – 432 с.;

 

Доцент кафедри - Свистун Лариса Яківна

У 1998 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство».
Кандидат юридичних наук (2006 р., спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом»).
Вчене завання  доцент присуджено у 2011 році.
Дисципліни, що викладає: цивільне право, сімейне право.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, договірні відносини, сімейні відносини.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: lara.svistun@gmail.comsvistun@umsf.dp.ua 
Організаційна робота: куратор групи П-15-03

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри - Філатов Віктор Вікторович

У 2008 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста, спеціальність «Правознавство». У 2012 році закінчив ад’юнктуру Донецького юридичного інституту МВС України. У цьому ж році, присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України»).
Має досвід роботи у вищих навчальних закладах на посаді старшого викладача (Донецький університет економіки та права). Працює у складі Громадської ради при Головному управлінні Державної податкової службиУкраїни у Дніпропетровській області. На громадських засадах є аналітиком ГО «Правозахисна група Січ» (м. Дніпро).
Сфера наукових інтересів: механізми імплементації норм європейського права до національного законодавства, митна та фінансова безпека держави; розвиток теорії інформаційних правовідносин та ІТ-права; рецепція міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту.
Дисципліни, що викладає: основи римського приватного права, правове регулювання інноваційної діяльності, земельне право, правове регулювання ІТ-діяльності.
Електронна пошта:filatov_viktor@ukr.net, filatov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті

 1.  Філатов В. В. Міжнародні угоди України в сфері митної справи / В. В. Філатов // Держава і право. – К., 2008. – № 42. – С. 526–531.
 2.  Філатов В. В. Історія формування митної системи України та умови розвитку національного митного законодавства / В. В. Філатов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 312–322.
 3.  Філатов В. В. Напрямки сучасної митної політики України / В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 4. – С. 24–30.
 4.  Філатов В. В. Вплив міжнародних норм на процедуру митного контролю в Україні / В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 5. – С. 19–24.
 5.  Філіпенко Т. В. Правові форми співробітництва в галузі вдосконалення митного законодавства України / Т. В. Філіпенко, В. В. Філатов // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 28–34.
 6.  Філатов В. В. Переміщення валюти через митний кордон України / В. В. Філатов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 138–142.
 7. Функции информационной безопасности государства в правовом измерении. LegeasiViata. 2018. P. 170–173.
 8. Европейский опыт правового регулирования информационной безопасности. EastEuropeanScienceJournal.2018. P. 69–72.
 9. Розвиток теорії інформаційних правовідносин в умовах перехідного правосуддя в Україні. Держава та регіони. 2019. № 1. С. 106–110.
 10. Податкова інформація: проблемні питання законодавчого визначення. Правова позиція. 2019. № 2. С. 106 –111.
 11. Yevhen Leheza, Viktor Filatov, Volodymyr Varava, Vira Halunko, Dmytrо Kartsyhin Scientific and practical analysis of administrative jurisdiction in the light of adoption of the new code of administrative procedure of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 5. 2019. Р. 1–8.    

Тези конференцій

 1.  Філатов В. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу / В. В. Філатов // Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті. – Одеса : ОНМУ, 2007. – № 8. – С. 58–61.
 2.  Філатов В. В. Незаконна міграція в Україні та її вплив на економіку країни / В. В. Філатов // Правовий статус людини в умовах сучасного державотворення : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2008. – С. 29–30.
 3.  Філатов В. В. Адаптація валютної політики України до стандартів Європейського Союзу / В. В. Філатов, Т. В. Філіпенко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : зб. наук. пр. – Суми, 2008. – С. 94–96.
 4.  Філатов В. В. Нормативне забезпечення митної справи в Україні / В. В. Філатов // Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України в період економічної кризи : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. ДЮІ ЛДУВС. – 2009. – С. 115–116.
 5.  Філатов В. В. Перспективи розвитку митної справи в Україні / В. В. Філатов // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2009. – С. 116–117.
 6.  Філатов В. В. Актуальні проблеми боротьби з контрабандою / В. В. Філатов // Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням в умовах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 287–289.
 7.  Філатов В. В. Організація митного контролю в Україні / В. В. Філатов // Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДДУУ, 2009. – С. 235–237.
 8.  Філатов В. В. Роль митних органів у забезпеченні економічної безпеки України / В. В. Філатов // Проблеми забезпечення економічної безпеки організації : матер. доп. і повідомл. учасників круглого столу. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 105–108.
 9.  Філатов В. В. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил / В. В. Філатов // Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки : матер. Всеукр. наук. конф. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 309–311.
 10.  Філатов В. В. Фактори що впливають на погляди молодих вчених в сучасній правовій науці / В. В. Філатов // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих учених : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т ЛДУВС, 2011. – С. 71–72.
 11.  Філатов В. В. Імплементація міжнародних норм до законодавства України про експертну діяльність в митній справі / В. В. Філатов // Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспективи : матер. інтернет-конф. студ. і молодих вчених. – Донецьк : Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі, 2011. – С. 28–30.
 12. Філатов В.В. Новий Митний кодекс України: Новації та прагнення / В.В. Філатов // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: Частина 2 : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донец. юрид. ін-т МВС, 2012. – С. 73–74.
 13. Проблеми правової визначеності окремих категорій інформаційної безпеки України. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (Київ. 9–10 лютого 2018 р.). Київ. Центр правових наукових досліджень. С. 50–53.  
 14. Проблеми юридичної освіти в умовах модернізації українського освітнього простору.Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers. Internship proceedings (Sandomierz. 11 June 2018). Sandomierz. P. 197–200.  
 15. Вплив адміністративної реформи на процес модернізації українського освітнього простору. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» (Дніпро. 20 квітня 2018 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. С. 218–220.
 16. Філатов В. В. Захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід та проблеми державної політики. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (17 травня 2019 р. м. Дніпро). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2019. С. 14–16.
 17. Філатов В. В. Розвиток теорії інформаційних правовідносин в контексті захисту приватних прав та інтересів. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (8-9 березня 2019 р. м. Одеса). Одеса: Причорноморська фундація права. 2019. С. 76–78.
 18. Філатов В. В. Проблемні аспекти забезпечення реалізації внутрішньо переміщеними особами права на житло: Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (21-22 червня 2019 р. м. Запоріжжя). Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2019. С. 89–91.
 19. Філатов В. В. Перспективи правового забезпечення ринку сільськогосподарських земель в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: Матеріали регіональної наук. практ. конф. (19 листопада 2019 р. м. Дніпро). Дніпро: ДДУВС. 2019. С. 82–84.
 20. Філатов В. В. Захист майнових прав громадян в умовах збройного конфлікту на Сході України. Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції: проблеми, здобутки, перспективи. Матеріали круглого столу (13 грудня 2019 р. м. Маріуполь). Маріуполь: ДДУУ. 2019. С. 94–96.

Навчальні посібники

 1. Філатов В. В. Інформаційне право України : навч. посіб. / В. В. Філатов, С. Я. Берсуцька. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 175 с.

Старший викладач кафедри - Герасимчук Сергій Сергійович

У 2008 році закінчив факультет права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю Герасимчук С«правознавство». У 2009 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, отримав кваліфікацію спеціаліста з фінансів, у

2011 році Дніпропетровський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, отримав диплом магістра державного управління.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»(тема дисертації «Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку»).
Має досвід роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, адвокатурі.
Дисципліни, що викладає: «Захист цивільних прав та інтересів», «Цивільний процес».
Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, кримінальні правовідносини, господарські правовідносини.
Електронна пошта: herasymchukss@gmail.comgerasimchuk@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті

 1.  Герасимчук С.С. Окремі аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 233-238.
 2. Герасимчук С.С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3  (9). Т. 3. С. 183-187.
 3. Герасимчук С.С. До питання способів вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск №2. Том 3. С. 188-193.
 4. Герасимчук С.С. Алгоритмы действий сотрудников полиции при расследовании хулиганства, связанного с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 4. С. 67-72.
 5. Герасимчук С.С. Особливості проведення початкових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2017. № 4. С. 211-216.
 6. Герасимчук С.С. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск №6. С. 207-212.
 7. Герасимчук С.С. Особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (Дніпропетровськ, 24 верес. 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 96-98.
 8. Герасимчук С.С. Деякі аспекти проведення допиту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матер. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 174-176.
 9. Герасимчук С.С. Обстановка вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 трав. 2017 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 151-153.
 10. Герасимчук С.С. До питання взаємодії підрозділів поліції у кримінальних провадженнях за фактом учинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 16 трав. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 174-177.
 11. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Автореф. дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 20 с.
 12. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 240 с.
 13. Герасимчук С.С. Криміналістичний аналіз особи потерпілого при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України (м. Дніпро, 30 лист. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 43-45.
 14. Герасимчук С.С. Слідова картина хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: матеріали наук.-практ. семінару (Дніпро, 24 травня 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 53-55.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Колектив кафедри Українська мова FAQ Як поступити на кафедру?