Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри: 7 викладачів, з яких 1 доктор економічних наук, професор і 1 доктор наук з державного управління, професор, 5 кандидатів економічних наук, з них 3 (троє) мають вчене звання доцент та обіймають посаду доцента кафедри та 2 (двоє) старших викладачів.

Завідувач кафедри - Лисяк Любов Валентинівна

Лисяк Любов Валентинівна

У 1985 році закінчила з відзнакою економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію економіст-математик.

У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія. Тема дисертації – «Механізм активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України».

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

У 2006-2009 рр. навчалася в докторантурі Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України (м.Київ).

У 2010 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації – «Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки»

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів та державного управління.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 31 рік.

З 1995 р. по 2006 р. обіймала посади завідувача денним відділенням, декана загальноекономічного факультету, вченого секретаря, декана фінансового факультету навчального закладу, який розвивався, змінював статус: Дніпропетровський фінансово-економічний коледж, Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, Дніпропетровська державна фінансова академія.

З 2006 р. по 2009 р. – докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України (м.Київ).

В 2010 р. – 2011 р. – завідувач кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

В 2011-2015 рр. – проректор з наукової роботи Дніпропетровської державної фінансової академії., за сумісництвом – завідувач кафедри фінансів та державного управління (попередньо кафедра бюджету та казначейської справи

З 01.10. 2015 р.– завідувач кафедри фінансів (попередньо – кафедра фінансів та державного управління).

Має понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі підручник і навчальні посібники з грифом МОН України.

Має практичний досвід управління факультетом та науковою діяльністю ВНЗ.

Впродовж 2002-2016 рр.– брала участь в роботі експертних комісій МОН України з питань ліцензування та акредитації ВНЗ.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Сфера наукових інтересів: фінансова політика держави, фінансове регулювання, фінансова безпека, бюджетна політика, фінансові механізми, фінансовий потенціал.

Особливі заслуги, нагороди: Грамота Дніпропетровської обласної ради за високі досягнення в науці (2010), Подяка ректора Університету (2016 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету, високі досягнення у сфері підготовки молодого покоління.

Проходила підвищення кваліфікації: у Департаменті фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2014 р.), Донбаській державній машинобудівній академії (м.Краматорськ» (2016 р.).

Основні дисципліни, що викладає: «Бюджетна політика», «Бюджетний менеджмент», «Методологія наукових досліджень у фінансах», «Інвестиційний менеджмент».

Електронна пошта: L_Lubov@ua.fm

Основні наукові праці:

Профіль у Google Scholar

Наукові праці:

 1. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України. – К.: АФУ, 2009. – 600 с.
 2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Кол. авторів [заг. ред, передмова Ф.О Ярошенко]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592с. р.2
 3. Бюджетна політика у регулюванні інвестиційної діяльності: кол. моногр. / Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред. д.ф.-м.н., проф. О.Смирнова. – Д.: Біла К.О., 2010. – 360 с. (авт.С.282 – 322).
 4. Управління державним бюджетом України: Підручник (з грифом МОН України) / Кол. авторів [ред. М.Я.Азаров]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
 5. Лисяк Л.В., Ватченко Б.С., Ватченко О.Б. Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія та практика: монограф. / Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 164 с.
 6. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 440с. (особистий внесок - розділ 1, 1.1, 1.2, с. 10 - 47)

Монографії:

 1. Інноваційно-інвестиційний термінологічний словник (кол.), 2004.
 2. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні (кол.), 2008.
 3. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України, 2009.
 4. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України (кол.), 2010.
 5. Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України (кол.), 2010.
 6. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах (кол.), 2010.
 7. Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, практика (кол.), 2011.
 8. Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент (кол.), 2013.
 9. Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія та практика (спів. Ватченко Б.С., Ватченко О.Б.), 2015.
 10. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України (спів.Роменська К.М.), 2015.
 11. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку (кол., наук.ред), 2015

Статті з індексом цитування:

 1. Еволюція впровадження податку на нерухоме майно в Україні / Л.В.Лисяк, Б.С.Ватченко. //Економічний простір: Зб. наук. праць. – 2013. – №76. – С. 140-148 [Index Copernicus]
 2. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні в умовах податкового реформування / Л.В.Лисяк //Економічний простір. Зб. наук. праць. – 2014. – №81. – С. 125-137. [Index Copernicus]
 3. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України/ Л.В.Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університет-ту ім. Т.Г. Шевченка: Економіка – 2014. - №3 (156). - С.100-105. [Index Abstracted and Indehed].
 4. Особливості кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти та напрями його вдосконалення / Л.В. Лисяк, О.В. Дубовська // Бізнес Інформ. – 2014. – №12. – C. 416–420. [Index Copernicus]
 5. Політика фіскальної консолідації в Україні як інструмент стабілізації державних фінансів / Л.В.Лисяк. // Ефективна економіка. [Електронний ресурс] – 2015. – №8. – Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus]
 6. Розвиток державного фінансового контролю в Україні / Л.В.Лисяк. // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. - 2015. – Вип.26/1 – С.200-206.[Index Copernicus]

Монографії

 1. Лисяк Л.В.Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Л.В. Лисяк. - К.: НДФІ, 2009. – 600 с.
 2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Кол. авторів [заг. ред, передмова Ф.О. Ярошенко]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592с. р.2.
 3. Лисяк Л.В.Бюджетна політика у регулюванні інвестиційної діяльності / Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред. д.ф.-м.н., проф. О.Смирнова. – Д.: Біла К.О., 2010. – 360 с. (авт.С.282 – 322).
 4. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: кол. монографія /. К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 440с.
 5. Лисяк Л.В. Основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики в регіоні / Л.В. Лисяк, Л.О.Міронова / В кол. монограф. : Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, практика: монограф. - Павлоград: ЗДЕІ, 2011. – 367 с. (авторськ. Р. 4.3 С.249-263).
 6. Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент / За ред. С.А.Корнієнка і В.Я.Олійника. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – 460 с. (авт. 1, 1 д.а – 13с.)
 7. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк, О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с.
 8. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія. - Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 232 с.
 9. Лисяк Л.В., Ватченко Б.С.,Ватченко О.Б.Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія та практика: монографія. - Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 164 с.
 10. Підручник під грифом МОН України
 11. Управління державним бюджетом України: підручник (з грифом МОН України) / колектив авторів [заг. редакція М.О. Азарова]. - К.: Зовнішня торгівля, 2010. - 816 с.
 12. Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
 13. Лисяк Л.В. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014.- №3. – С.100-105. (сер. : Економіка). (E-Library, PIНЦ, SI, IC, BASE, OCLC, ROAR, OpenDOAR).
 14. Лисяк Л.В. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні в умовах податкового реформування / Л.В.Лисяк // Економічний простір. Зб. наук. праць. – 2014. – - №81. – С. 125-137.[IndexCopernicus]
 15. LysiakL. FinancialtoolsforstimulatingthehousingconstructioninUkraine/ L.Lysiak,T. Salnikova//L`Association 1901 "SEPIKE": SocialEducational Project ofImprovingKnowledgeinEconomics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 17.11.2014. - С. 105-108.
 16. Лисяк Л.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти в Україні / Л.В. Лисяк, О.В. Дубовська// [Електронний ресурс] Ефективна економіка.– 2014. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com.ua[IndexCopernicus].
 17. Лисяк Л.В. Особливості кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти та напрями його вдосконалення/ Л.В. Лисяк, О. В. Дубовська// Бізнес Інформ. – 2014. – №12. – C. 416–420.[IndexCopernicus].
 18. Лисяк Л.В. Розвиток державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Лисяк // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. - 2015. – Вип.26/1 – С.200-206.[IndexCopernicus].
 19. Лисяк Л.В. Політика фіскальної консолідації в Україні як інструмент стабілізації державних фінансів [Електронний ресурс] / Л.В. Лисяк // Ефективна економіка. – 2015. – №8. – Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua[IndexCopernicus].
 20. Лисяк Л.В. Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів / Л.В. Лисяк // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. - 2015. – Вип. 27/1 – С.189-195.[IndexCopernicus].
 21. Лисяк Л.В. Бюджетний механізм в умовах інноваційного розвитку системи бюджетного менеджменту / Л.В.Лисяк, В.О.Куліченко// Економічний простір: Зб. наук. праць. - №106. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2016. – С. 156-167. [IndexCopernicus, РІНЦ].
 22. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку: інституційний аспект // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. - 2016. – Вип. 29/2 – С.595-602.[IndexCopernicus, РІНЦ].
 23. Lysiak L.V. The budgetary adjustment of innovative development of Ukraine: problems and prospectsGritsenko O.V. // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. - EDEX, Madrid, España, 2016. - P. 240-244.

Фахові статті

 1. Лисяк Л.В.Впровадження програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів в Україні/ Л.В. Лисяк // Формування ринкової економіки України: Зб.наук.праць ЛНУ ім. Івана Франка. 2013. – Вип. 29. – Ч.2. – С. 3-9.
 2. Лисяк Л.В. Модернизация публичных финансов как інструмент политики регіонального развития Украины / Л.В. Лисяк Проблемы экономической политики стран Центральной и Восточной Европы: макроэк. и регион. аспекты: Wydawnictwo NAUKOVE UNIVERSYTETY MIKOLAJA KOPERNIKA. – Torun, 2014. – C.349-368.
 3. Лисяк Л.В. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи/ Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип.23/1. – С.82-89.
 4. Лисяк Л.В. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) в системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України/ Л.В.Лисяк, О.А.Гриценко // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2014. - №2 (32). – C.47-57.
 5. Лисяк Л.В. Бюджетний потенціал регіону: сучасний стан та проблеми зміцнення / Л.В.Лисяк, В.Б.Хмельницька// Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2014. - №26. – С. 62-70.
 6. Лисяк Л.В. Державний фінансовий контроль: сучасні питання удосконалення та підвищення ефективності/ Л.В.Лисяк, С.В.Качула// Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - №1 (33). – C.111-120.
 7. Лисяк Л.В. Інноваційний розвиток системи бюджетного менеджменту/ Л.В.Лисяк, В.О. Куліченко// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2015. – Вип.11. – Т.2. - С. 17-27
 8. Lysiak L.V.Principlesofinnovative Projects аnd Programs Management in the Budеt Management System / Kulichenko V.O. // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2015. – P.254-257.
 9. Лисяк Л.В. Сучасний стан та основні проблеми фінансової безпеки України/ Л.В.Лисяк, Я.Ю. Подлужна // Ефективна економіка. – 2015. - №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http:www/economy.nayka.com.ua
 10. Лисяк Л.В. Зміцнення фінансового потенціалу як підґрунтя конкурентоспроможності регіонів України/ Л.В.Лисяк, Д.О.Гетьман // Науковий вісникДонбаської державної машинобудівної академії. – 2015. - №3 (18 Е). – С.298-306.
 11. Лисяк Л.В. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України/ Л.В.Лисяк // Світ фінансів. – 2016. – Вип.3. – С. 16-26.
 12. Лисяк Л.В. Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні/ Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Науковийпогляд: економіка та управління. – 2016. - № 1 (55). - С.14-22.
 13. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у сфері охорони здоров’я як підґрунтя сталого людського розвитку/ Л.В.Лисяк, Ю.О. Красільнікова // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. - №3 (39). – С.107-114.

Тези конференцій

 1. Лисяк Л.В. До питання оцінки ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: тези ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 року). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 202 с. – С. 79-81.
 2. Лисяк Л.В. Бюджет розвитку місцевих бюджетів: джерела формування та напрями використання/ Л.В. Лисяк // Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2013 р.) : тези доп. / відп.ред. І.Я.Чугунов. – К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 240 с. – С. 208--210.
 3. Лисяк Л.В. Управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) у системі державної казначейської служби України/ Л.В. Лисяк, Н.І.Олексієнко// Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук. практичн. інтернетконфер (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 540 с. (с.24-26.
 4. Лысяк Л.В. Повышени еэффективности использования средств местных бюджетов / Л.В. Лысяк, Е.М. Роменская // Инновации в создании и управлении бизнесом: материалы IV Международной научной конференци и преподавателей, сотрудников и аспирантов: сборник статей. (4-6 сентября 2013 г.) – М.: РУДН, 2013.– 238 с. – С. 81-85.
 5. Лисяк Л.В. Вплив фінансової глобалізації на бюджетну політику України/ Л.В. Лисяк // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 400 с. – С.23 - 26.
 6. Лисяк Л.В. Державні інвестиції як об’єкт фінансового контролю/ Л.В. Лисяк, А.І.Комарова // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 27 берез. 2015 р.: зб. тез доповідей. – Дніпропетровськ, 2015. С. 48-50. - Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=7113
 7. Лисяк Л.В. Розвиток фондового ринку та формування акціонерного капіталу в Україні/ Л.В. Лисяк // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практичної конференції. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 245-247.

Навчально-методичні праці

 1. Лисяк Л.В., Качула С.В. Інвестиційний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 101с.
 2. Лисяк Л.В., Качула С.В. Інвестиційний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 78с.
 3. Лисяк Л.В., Качула С.В. Фінансова політика держави / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 74с.
 4. Лисяк Л.В., Качула С.В. Управління інноваційними проектами і програмами / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 128с.
 5. Лисяк Л.В., Качула С.В., Гриценко О.В. Управління інноваційними проектами і програмами / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 100с.

Науково-дослідна робота

 1. Керівництво виконанням науково-дослідних тем
 2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні»,№ держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 3. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективностівикористанняїхкоштіввумовахсоціально-економічнихперетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).
 4. «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень», № державної реєстрації 0116U003915) (01.01.2016-31.12.2019 рр.)

Професор кафедри - Міщенко Дмитро Анатолійович

Міщенко Дмитро Анатолійович

У 2004 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь) та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємств.

У 2005 році отримав кваліфікацію магістра з педагогіки вищої школи у Гуманітарному університеті «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

У 2013 році здобув кваліфікаціюмагістра з державної служби у Національному університеті водного господарства та природокористування.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

У 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 12 років.

З 2004 по 2011 роки працював у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

З 2011 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії (зараз Університет митної справи та фінансів). З вересня 2014 р. по теперішній час – професор кафедри фінансів.

Є автором більше 90 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 2одноосібних та 1 колективної монографій, 1 колективного навчального посібника з грифом МОН. Має 58 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

Сфера наукових інтересів: механізм державного управління фінансовими ресурсами.

Основні дисципліни, що викладає: «фінансова політика держави», «бюджетний менеджмент», «управління місцевими фінансами», «управління інноваційними проектами і програмами», «управління фінансовими ризиками».

Електронна пошта: miscenko20@rambler.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

Видано понад сто фахових статей, з них:

 1. Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки УкраїниВісник Академії митної служби України.– 2014. – №1 (10). – С. 144-150.
 2. Державна підтримка аграрного сектору України в умовах членства у Світовій організації торгівліВісник ДДФА. – 2014. – №1.
 3. Забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом удосконалення державного регулювання аграрного сектору економікиІнвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №16. – С. 142-145.
 4. Державна фінансова підтримка сільськогосподарського комплексу за кордономАгросівт. – 2014. – №21. – С. 22-27.
 5. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищенняІнвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.
 6. Шляхи удосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу України на сучасному етапі розвиткуАгросівт. – 2015. – №3. – С. 10-14.
 7. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексуАгросівт. – 2015. – №6. – С. 10-14.
 8. Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сльськогосподарського комплексу УкраїниІнвестиції: практика та досвід. .– 2015. – №15. – С. 34-38.
 9. Modern approaches of improving the public management of local financeПублічне управління та митне адміністрування. –  2016. – №1. – С. 45-52.
 10. Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукціїВісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 82-92 [РИНЦ]
 11. Розвиток інституційного середовища системи державного управління в УкраїніПублічне управління та митне адміністрування. – 2017. – №1.

Навчально-методичні праці

 1. Міщенко Д.А., Міронова Л.О. Управління місцевим фінансами / Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються з напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси  і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 69 с..
 2. Міщенко Д.А. Місцеві фінанси / навчально-методичний посібник для слухачів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за галуззю знань 0305 – «Економіка та підприємництво» за спеціальностю 7.03050801 – «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 66 с.
 3. Лисяк Л.В., Міщенко Д.А., Качула С.В., Міщенко Л.О. ФінансиНавчальний посібник /Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 298 с.

Монографії:

 1. Організаційні та інституційні механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: оцінка, ефективність, методологічні основи, 2012.
 2. Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України: теорія та методологія, 2014.
 3. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland (кол.), 2014.

Участь у наукових темах:

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection

 1. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №106. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 168-178. (IndexCopernicus).
 2. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
 3. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
 4.  Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Стратегічне управління підприємствами : Навчальний посібник/А.Г. Семенов, Л.О. Жилінська, О.С.Богма, Д.А. Міщенко [та ін.]Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – 400 с.
 2. Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
 3. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №106. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 168-178. (IndexCopernicus).
 4. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
 5. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
 6. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

Тези конференцій

 1. Перспективи розвитку та фінансування освітньої галузі в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Materiály XII mezinárodnívědecko - praktickákonference«Modernívymoženostivědy – 2016». - Díl 1. Ekonomickévědy.: Praha. PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o - 72 stran.
 2. Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження» Чернівці, 30-31 грудня 2015 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. - 40 с

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем


 • «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 • «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).
 • Керівництво науковою роботою студентів

  1. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Молоді фінансисти».

  Доцент кафедри - Міщенко Людмила Олександрівна

  Міщенко Людмила Олександрівна

  У 1999 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів.

  У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – 08.07.02. - економіка сільського господарства і АПК.

  У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 16 років.

  З 2010 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії (зараз Університет митної справи та фінансів). З вересня 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів.

  Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3 колективних монографій. Має 62 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 2 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: управління місцевими фінансами.

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси, макрофінансовий аналіз та планування, контроль і аудит в державних фінансах, аналіз діяльності бюджетних установ.

  Електронна пошта: liudamironova@i.ua

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Монографії:

  1. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation
  2. Collective monograph ./ Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nьrnberg, Deutschland, 2014. - 220 p.
  3. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення
  4. Інвестиції: практика та досвід. / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко //.– 2014. – №23. – С. 6-9.
  5. Регіональні програми як інструмент реалізації бюджетної політики в Україні
  6. Культура Причорномор’я / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // 2013. – №.276. – С.118-120.
  7. Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, перспективи : монографія / Л.В. Лисяк, Л.О. Міронова / під ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. –234 с. С. 155-174.
  8. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики. Колективна монографія в 2-х томах Т.2 / під ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. –176 с. 125-141
  9. MechanismofSustainableDevelopmentofEconomicSystemsFormationCollectivemonograph – Vol. 1. Verlag SWG imexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 220 p.
  10. Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection
  11. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
  12. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
  13. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

  Фахові статті

  1. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л.О.Міщенко, О.В.Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. – №2.- С.141-149.
  2. Регіональні програми як інструмент реалізації бюджетної політики в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Культура Причерноморья – 2013. – №.276. – С.118-120.

  Фахові статті

  1. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л.О.Міщенко, О.В.Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. – №2.- С.141-149.
  2. Регіональні програми як інструмент реалізації бюджетної політики в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Культура Причерноморья – 2013. – №.276. – С.118-120.

  Тези конференцій

  1. Забезпечення самостійності місцевих бюджетів в Україні /Л.О. Міщенко // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.
  2. Місцеві бюджети в контексті здійснення суспільно-економічних реформ / Л.О. Міронова, Ю.В.Бойко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дни науки -2013». Прага – 2013. - Том 2 – С. 95-96.
  3. Роль местныхбюджетов в инвестиционномобеспеченииразвитияэкономикирегионов / Материалымеждународнойнаучно-практическойконференции (Минск, 24-25 октября 2013 г) «Проблемыпрогнозирования и государственногорегулированиясоциально-экономическогоразвития», 2013 –Беларусь-Минск - Том 3 - С.60-61.
  4. Зміцнення доходів місцевих бюджетів / Л.О. Міщенко //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлениесовременной науки». Прага – 2014. - Том 1 – С. 35-37.
  5. Перспективи розвитку та фінансування освітньої галузі в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Materiály XII mezinárodnívědecko - praktickákonference«Modernívymoženostivědy –2016». - Díl 1. Ekonomickévědy.: Praha. PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o - 72 stran.

  Науково-дослідна робота

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Webof Science Core Collection
  1. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення / Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. .– 2014. – №23. – С. 6-9.(IndexCopernicus).
  2. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні / Д.А.Міщенко, Л.О.Міщенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №108. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 155-165. (IndexCopernicus).
  3. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні/ Д.А.Міщенко, Л.О. Міщенко //Інвестиції: практика та досвід. .– 2016. – №22. – С. 13-16. . [IndexCopernicus]

  Участь у наукових темах:

  1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (2010 р.) – завершена
  2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  3. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

   

  Доцент кафедри - Качула Світлана Валентинівна

  Качула Світлана Валентинівна

  У 2003 році закінчила Дніпропетровській державний фінансово-економічний інститут (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні»

  Має загальний науково-педагогічний досвід роботи – 17 років, в тому числі у вищих навчальних закладах – 6 років.

  з 01.09.2011 р. по 31.06.2014 р. – старший викладач кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровська Державна фінансова академія.

  З 01.07.2014 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії (зараз Університет митної справи та фінансів).

  На даний час є заступником завідувача кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів з навчально-методичної роботи.

  Є автором 69 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 2 колективних монографій та 1 наукове видання. Має 21 наукову статтю у фахових вітчизняних економічних виданнях та 2 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: місцеві бюджети, бюджетна політика

  Проходила підвищення кваліфікації на базі Державної навчально-наукової установи «Академії фінансового управління» в м. Києві в період 21-30 листопада 2011 р.; Київський національний торговельно-економічний університет, 2015 рік.

  Основні дисципліни, що викладає: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Управління державним та місцевим боргом».

  Електронна пошта: kachula_sv@ukr.net

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Монографії та наукові видання:

  1. Фінансове забезпечення зміцнення людського потенціалу як основа соціально-економічного розвитку: регіональний аспект, (кол.), 2011.
  2. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи.– Д. : ДДФА, 2015 – 58 с.
  3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с. (р. 1, підр. 4.3, 5.1)

  Статті з індексом цитування:

  1. Розвиток програмно-цільового методу бюджетного планування в умовах децентралізації в Україні / С.В. Качула // Економічний вісник університету: зб наук. праць учених та аспірантів. Випуск 29/2 – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 546-553. [РІНЦ]
  2. Budget policy human development in Ukraine / S.V. Kachula // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – P.229-233. Електронний ресурс.- Режим доступу: http://conf.at.ua/index/materialy_konferencij/0-20 [РІНЦ]
  3. Бюджетне регулювання інноваційного розвитку та його особливості у сучасних умовах / С.В.Качула, О.В.Гриценко // Ефективна економіка. – № 2, 2016. [Електронне наукове фахове видання].– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4795 [Index Copernicus]
  4. Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні/ С.В.Качула // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький. - Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2015. - Вип. 26/1. – С.176-183. [Index Copernicus]
  5. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи / Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип.23/1. – С.82-89. . [Index Copernicus]

  Участь у наукових темах:

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Монографії

  1. Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, практика: колективна монографія. - Павлоград: ЗДЕІ, 2011. – 367с. (Р. 2.3 Фінансове забезпечення зміцнення людського потенціалу як основа соціально-економічного розвитку: регіональний аспект.- С. 33–46.)
  2. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи.– Д. : ДДФА, 2015 – 58 с.
  3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с. (р. 1, підр. 4.3, 5.1)

  Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1. Качула С.В.Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні / С.В. Качула // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький. - Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2015. - Вип. 26/1. – С.176-183. [Index Copernicus, РІНЦ]
  2. Качула С.В. Розвиток програмно-цільового методу бюджетного планування в умовах децентралізації в Україні / С.В. Качула // Економічний вісник університету: зб наук. праць учених та аспірантів. Випуск 29/2 – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 546-553. [Index Copernicus, РІНЦ]
  3. Kachula S.V. Budget policy human development in Ukraine // S.V. Kachula // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – P.229-233. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://conf.at.ua/index/materialy_konferencij/0-20. [РІНЦ]
  4. Качула С.В. Бюджетне регулювання інноваційного розвитку та його особливості у сучасних умовах / С.В. Качула, О.В. Гриценко // Ефективна економіка. – № 2, 2016. [Електронне наукове фахове видання].– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4795 [Index Copernicus]
  5. Kachula S.V. Role of the development budget in realization innovation policy at regional level / S.V. Kachula // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. - EDEX, Madrid, España, 2016. - P. 233-236.

  Фахові статті

  1. Качула С.В. Інвестиції в освіту як фактор інноваційного розвитку економіки України / С.В. Качула // Вісник ДДФА. Економічні науки. – 2011. – №1 (25). – С. 38–43.
  2. Качула С.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів / Л.Б. Анісімова, С.В. Качула, О.М. Каліберда // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 50. – С. 30–39.
  3. Качула С.В. Місцеві бюджети як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в регіоні / С.В.Качула // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2012. – № 1 (27). – С. 111–115.
  4. Качула С.В. Теоретичні засади розвитку людського потенціалу: сутність та структура / С.В.Качула // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. – 2012. – Вип. 1/4 том 1. – С. 139–145.
  5. Качула С.В. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин: сутність категорії та її роль / С.В.Качула, В.Я. Олійник // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький національний університет імені Григорія Сковороди. – Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 18/2. – С. 62–66.
  6. Качула С.В. Кредитний механізм розвитку людського потенціалу в Україні: проблеми та перспективи / С.В.Качула // Формування ринкової економіки України: Зб. наук. праць Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 26. – Ч.1. – С. 252–256.
  7. Качула С.В. Фіскальні інструменти державного впливу на розвиток людського потенціалу в Україні / С.В.Качула // Економічний простір: Зб. наук. праць . – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 64. – С. 79–86.
  8. Качула С.В.Роль фінансів домогосподарств у розвитку людського потенціалу в Україні / С.В.Качула // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький національний університет імені Григорія Сковороди. – Зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2012. – Випуск 19/2. – С. 198–203.
  9. Качула С.В. Концептуальні засади удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу в Україні / О.Й. Шевцова, С.В. Качула // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка. Вип. 6/2. – 2012. – Т.20. – № 10/1. – С. 26–266.
  10. Качула С.В. Систематизація чинників впливу на розвиток людського потенціалу та його фінансове забезпечення в Україні / С.В. Качула // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький національний університет імені Григорія Сковороди. – Зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2013. – Вип. 20/4. – С. 129–132.
  11. Качула С.В.Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу / С.В.Качула // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2013. – № 1 (29). – С. 111–115.
  12. Качула С.В. Развитие человеческого потенциала: современные тенденции и приоритетные направления финансирования / С.В. Качула // Социально-экономические явления и процессы: Международный журнал: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. – 2013. –№1(047). – С. 32–36.
  13. Качула С.В. Реалізація державної політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу / С.В. Качула // Вісник ДДФА: Економічні науки, № 1 (31). – Дніпропетровськ, 2014. - С.16-25.
  14. Качула С.В. Фінансовий механізм розвитку людського потенціалу в Україні: теоретичні засади та практика реалізації / С.В. Качула // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С.236-242.
  15. Качула С.В. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції і перспективи / Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Економічний вісник університету: Переяслав-Хмельницький. - Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2014. - Вип. 23/1. – С.82-89.
  16. Качула С.В. Державний фінансовий контроль: сучасні питання удосконалення та підвищення ефективності / Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.111-120.
  17. Качула С.В. Реалізація інноваційної політики у системі бюджетного регулювання в Україні / О.В. Гриценко, С.В. Качула // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. - №3 (39). – С. 24-30.
  18. Качула С.В. Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні / Л.В.Лисяк, С.В.Качула // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - № 1 (55). - С.14-22.

  Тези конференцій

  1. Качула С.В. Проблеми розвитку людського потенціалу в Україні та її регіонах / С.В.Качула // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів / Міжнародна наук.-практ. інтернет-конфер. 29–30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ. – С. 206–207.
  2. Качула С.В. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів (на прикладі м. Нікополь Дніпропетровської області) / С.В.Качула, Т.С. Скриль // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів. – Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 року. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 55–58.
  3. Качула С.В. Сучасні детермінанти фінансового механізму розвитку людського потенціалу / С.В.Качула // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 205–208.
  4. Качула С.В. Финансирование развития человеческого потенциала в разные периоды жизненного цикла человека / С.В. Качула, В. Я. Олийнык // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів I Міжнародної наук.-практ. конфер. 25 лютого–1 березня 2013 р. Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В.Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 99–104
  5. Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні розвитку людського потенціалу / С.В.Качула // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнародн. наук.-практична Інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27–29 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 71–74.
  6. Качула С.В. Державне регулювання інвестицій у розвиток людського потенціалу в умовах інноваційного розвитку України / С.В.Качула // Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2013 р.): тези доп. / відп. ред. І.Я. Чугунов. – К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 204–206.
  7. Качула С.В. Податкові інструменти розвитку людського потенціалу в Україні / С.В. Качула / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. Наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 400 с.
  8. Качула С.В. Бюджетна політика забезпечення пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу в Україні / С.В. Качула / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10-12 грудня 2014 р.. – Кременчук:КрНУ., - 2014, С. 77-79.
  9. Качула С.В. Бюджетна політика розвитку людського потенціалу в Україні / С.В. Качула / Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2015 року). – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. –С. 44-45.
  10. Качула С.В. Финансирование здравоохранения в Украине: проблемы и их возможности решения / С.В. Качула, О.М. Кузьмина / Материалы XVIII Международной научной конференции молодых ученых, 16–17 апр. 2015 г., Минск / редкол.: В. В. Манкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – 252 с.
  11. Качула С.В. Виконання дохідної частини місцевих бюджетів, проблеми та шляхи вдосконалення / С.В. Качула / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», 13 листопада 2015 р., Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2015. – 318 с.
  12. Качула С.В. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні / С.В. Качула / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : Зб. матеріалів І Всеукр. Наук.-практ. конференції. - К. : КНЕУ, 2016. - C.276 – 279.
  13. Качула С.В. Соціальні видатки в умовах сучасного розвитку України / С.В. Качула, В.В. Задорожня / Лібералізація та безпековий механізм зовішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти/: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2016 р., - Дніпро.: УМСФ, 2016. – С.180-181.
  14. Качула С.В. Лібералізація бюджетної політики як механізм ліквідації державного боргу / С.В. Качула, Р.Д. Биков / Лібералізація та безпековий механізм зовішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти/: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2016 р., - Дніпро.: УМСФ, 2016. – С.184-185.
  15. Качула С.В. Краудфандинг як інноваційна технологія фінансування перспективи розвитку в Україні / С.В. Качула, М.С. Савенко / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та
  16. перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності", 1 – 2 грудня 2016 р. – Кременчук, 2016 – C.105-107.
  17. Качула С.В. Фіскальні важелі реалізації соціальної політики держави / С.В. Качула, В.В. Задорожня / Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т1. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.280-282.

  Навчально-методичні праці

  1. Лисяк Л.В., Качула С.В. Інвестиційний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 101с.
  2. Лисяк Л.В., Качула С.В. Інвестиційний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 78с.
  3. Лисяк Л.В., Качула С.В. Фінансова політика держави / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 74с.
  4. Лисяк Л.В., Качула С.В. Управління інноваційними проектами і програмами / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 128с.
  5. Лисяк Л.В., Качула С.В., Гриценко О.В. Управління інноваційними проектами і програмами / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 100с.
  6. Качула С.В. Бюджетний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 119с.
  7. Качула С.В. Бюджетний менеджмент / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 62с.
  8. Качула С.В., Даценко В.В., Гриценко О.В. Управління державним боргом / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 87с.
  9. Качула С.В., Даценко В.В., Гриценко О.В. Управління державним боргом / Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 62с.
  10. Качула С.В., Даценко В.В., Гриценко О.В. Гроші і кредит / Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 130с.

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (01.09.2011-31.12.2013 рр.)
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (01.01.2014-31.12.2015 рр.);
  3. «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень», № державної реєстрації 0116U003915) (01.01.2016-31.12.2019 рр.)

  Керівництво науковою роботою студентів:

  1. За результатами міському конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх» у номінації «Економіка та фінанси» посіли ІІ місце студенти Зюзін Віталій Олегович та Ревенець Дмитро Вячеславович
  2. За результатами I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наукГалузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» I місце студентка Кушнір Анна Ігорівна, гр. ДФ-16-1.
  3. Невмержицкая С.А. Дефицит бюджета, его сущность и виды / С.А.Невмержицкая // Сборник научных работ международного студенческого конкурса «Экономика будущего» (Тамбов, июнь-ноябрь 2015 г.) / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина»; редкол., Е.К.Карпунина, А.Н.Климова, М.А.Пахомов. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2015. – 164 с.
  4. Поривай А.О. Бюджетне планування в Україні: стан та напрями розвитку / А.О.Поривай, Д.А.Бодня // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів, 2016.– С. 112-114. (Збірники матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".)

  Доцент кафедри - Роменська Катерина Михайлівна

  Роменська Катерина Михайлівна

  У 2008 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України»

  У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 8 років.

  З 2008 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.

  З вересня 2008 р. по березень 2009 р. працювала на посаді керівника відділу міжнародних зав’язків.

  З вересня 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії (зараз Університет митної справи та фінансів)..

  На даний час є заступником завідувача кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів з наукової роботи.

  Є автором більше 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ і 3 колективних монографій. Має 20 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами в бюджетному процесі, ефективність використання коштів місцевих бюджетів

  Проходила підвищення кваліфікації у 2014 р. у Львівській державній фінансовій академії

  Основні дисципліни, що викладає: бюджетна система, казначейська система, управління фінансовими потоками в бюджетному процесі, бюджетний процес на місцевому рівні.

  Електронна пошта: kateryna.romenska@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Основні наукові та навчально-методичні праці:

  1. Управління державним бюджетом України: підручник /кол. авторів, ред. М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
  2. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи.– Д. : ДДФА, 2015 – 58 с.
  3. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. – 232 с.
  4. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк, О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред.. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. – 396 с.

  Статті з індексом цитування:

  1. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України/ Л.В.Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університет-ту ім. Т.Г. Шевченка: Економіка – 2014. - №3 (156). - С.100-105. [Index Abstracted and Indehed].
  2. Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм / К.М. Роменська // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2015. - №3 (101). - С. 79-89. [Index Copernicus]

  Участь у наукових темах (з позначкою завершені, діючі):

  1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (2010 р.) – завершена
  2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  3. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Монографії

  1. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с.
  2. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія. - Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. – 232 с.
  3. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи.– Д. : ДДФА, 2015 – 58 с.

  Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

  1. Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М.О. Азарова]. - К.: Зовнішня торгівля, 2010. - 816 с.

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1. Romenska K.M. The priorities of using local budgets funds in Ukraine / K.M. Romenska // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016.- p. 295-298. (E-Library, PIНЦ)
  2. Роменская Е.М. Применение метода анализа иерархий для повышения эффективности использования средств местных бюджетов / Е.М. Роменская // Актуальные вопросы экономики: сборник научных трудов. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ» – 2013. - № 25. – С. 215-222. (PIНЦ)
  3. Лисяк Л.В. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014.- №3. – С.100-105. (сер. : Економіка). (E-Library, PIНЦ, SI, IC, BASE, OCLC, ROAR, OpenDOAR).

  Фахові статті

  1. Роменська К. М. Зарубіжний досвід удосконалення використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / К.М. Роменська // Вісник ДДФА : Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 82-89.
  2. Роменська К.М. Оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - №4(16). – 238 с. – С. 228-235.
  3. Лисяк Л.В. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць. – 2012. – 19/2. – С. 225-228.
  4. Роменська К.М. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України шляхом удосконалення оцінки використання коштів місцевих бюджетів / К.М. Роменська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 1. – 467 с. – С. 216-220.
  5. Роменська К.М. Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів / К.М.Роменська // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2014. - №2(32). – С. 97-103.
  6. Роменська К.М. Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / К.М.Роменська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць / ред. кол. І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. - №27. – С. 96-100. (сер. : Економіка).
  7. Роменська К.М. Підтримка малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів / К.М.Роменська // Економіка і регіон – ПолтНТУ. - 2014. - №5 (48). – 20-25.
  8. Роменська К.М. Підвищення ефективності діяльності малого підприємства на основі методу аналізу ієрархій / К.М. Роменська // Економіка та держава. – 2015. - №2. – 39-42.
  9. Роменська К.М. Соціальна та економічна ефективність використання коштів місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2015. Вип. 730-731. - С.132-135. (сер. : Економіка).
  10. Роменська К.М. Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм / К.М. Роменська // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2015. - №3 (101). - С. 79-89.
  11. Роменська К.М. Виконання видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку України / К.М. Роменська, Л.Є. Дейкало, Л.С. Вербицька // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. – Запоріжжя. Запорізький національний університет – №2 (26). - 2015. – C. 154-161. (сер. : Економічні науки).
  12. Роменська К.М. Підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації / К.М. Роменська // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2016. - № 1 (30). – С. 145-149.

  Тези конференцій

  1. Роменська К.М. Зарубіжний досвід удосконалення місцевих фінансів / Л.О. Міронова, К.М. Роменська // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – К.: ДКС Центр, 2011. – 238 с. –С. 42-44.
  2. Роменська К.М. Можливості удосконалення та стан використання фінансових ресурсів, що концентруються на єдиному казначейському рахунку / К.М. Роменська // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21-23 березня 2011 р.): тези. доп. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – С. 38.
  3. Роменська К.М. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти їх величини / К.М. Роменська, Л.Є. Дейкало // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21-23 березня 2011 р.): тези. доп. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – С. 50-51.
  4. Роменська К.М. Впровадження нових методів використання коштів органами місцевого самоврядування згідно з Європейськими стандартами / К.М. Роменська // Стратегія якості в промисловості та освіті: VI міжнар. конф. (3-10 червня 2011 р.): тези доп. - Варна, 2011. – 768 с. – С. 748-749.
  5. Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (29-30 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. - 346 с. – С. 87.
  6. Роменская Е.М. Критерии эффективного использования средств местных бюджетов Украины / Роменская Е.М. // XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 10-13 апреля 2012: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова [Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2012.
  7. Лисяк Л.В. До питання оцінки ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / Л.В. Лисяк, К.М. Роменська // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: тези ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 року). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 202 с. – С. 79-81.
  8. Роменська К.М. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів шляхом прийняття ефективних управлінських рішень / К.М. Роменська // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах: зб. тез наук. доп. за матеріалами XIІI Міжнародної студент.-аспірант. конф. (23 листопада 2012 р.): у 2 ч. – Львів : ЛДФА, Ч. 1. - 2012. – 176 с. – С. 132-134.
  9. Роменська К.М. Шляхи реалізації ефективного використання коштів місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства: тези Всеукраїнської наук.-практ. інтерент-конф. аспірантів та молодих вчених (30 листопада 2012 р.) – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 220 с. – С. 24-25.
  10. Роменська К.М. Оцінка фінансової забезпеченості місцевих бюджетів України / К.М. Роменська // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012. – 267. – С. 107-110.
  11. Лысяк Л.В. Повышение эффективности использования средств местных бюджетов / Л.В. Лысяк, Е.М. Роменская // Инновации в создании и управлении бизнесом: материалы IV Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: сборник статей. (4-6 сентября 2013 г.) – М.: РУДН, 2013.– 238 с. – С. 81-85.
  12. Роменська К.М. Удосконалення процесу складання та оцінки виконання бюджетних програм /К.М. Роменська // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук-практ. інтернет- конф. – Д. : ДДФА, 2014. С.41-42.
  13. Роменська К.М. Аналіз виконання видаткової частини місцевого бюджету (на прикладі Дніпропетровської області)/К.М. Роменська, Л.С. Вербицька // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації : тези Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. аспіратнів та молодих вчених. – Д. : ДДФА, 2014. – С. 35-37.
  14. Роменська К.М. Залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання екологічних програм як інструмент економічного зростання регіону /К.М. Роменська // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Д. : ДДФА, 2015. – С.260-263.
  15. Роменська К.М. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в прозорому використанні бюджетних коштів / К.М. Роменська // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : тези Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 року). – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ. – 2015. – С. 164-166.
  16. Роменська К.М. Взаємодія розпорядників коштів місцевих бюджетів з органами Державної казначейської служби України / К.М. Роменська // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : Зб. матеріалів І Всеукр. Наук.-практ. конференції. — К. : КНЕУ, 2016. — 367 с. – С. 313-316.
  17. Роменська К.М. Проблема подолання дефіциту державного бюджету та її вплив на розвиток підприємництва / К.М. Роменська, К.С. Вербицька // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т1. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.299-301.
  18. Роменська К.М. Роль суб’єктів господарювання у формуванні податкових надходжень до бюджету / К.М. Роменська, М.О. Журавель // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т2. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.16-17.
  19. Роменська К.М. Ефективне функціонування системи міжбюджетних відносин в Україні та її вплив на розвиток підприємництва / К.М. Роменська, І.А. Малоок // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т2. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.18-20.
  20. Роменська К.М. Державний борг України та його вплив на діяльність суб‘єктів господарювання / К.М. Роменська, К.М. Проценко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь.Т2. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.20-23.
  21. Роменська К.М. Державний борг та його вплив на фінансову діяльність підприємств / К.М. Роменська, О.М. Зінченко // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 1 грудня 2016 р., вип. 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy01-12-2016
  22. Роменська К.М. Видатки бюджету на соціальний захист населення та збільшення обсягів їх фінансування /К.М. Роменська, К.А. Вірц //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни» (Львів, 18-19 листопада 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2016. – 120 с.

  Навчально-методичні праці

  1. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –124 с.
  2. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Бюджетна система: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –143 с.
  3. Чубак А.Ю., Роменська К.М. «Бюджетна система»: Навчальний посібник в схемах та таблицях для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. –181 с.
  4. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Місцеві фінанси: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». - . : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 92 с.
  5. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Бюджетна система : Збірник ситуаційних завдань для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 39с.
  6. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Управління фінансами за програмно-цільовим методом : Навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.–48с.
  7. Чубак А.Ю., Роменська К.М. Управління фінансами за програмно-цільовим методом : навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 39с.
  8. Роменська К.М. Чубак А.Ю. Програмно-цільовий метод управління фінансами : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 51 с.
  9. Роменська К.М. Чубак А.Ю. Програмно-цільовий метод управління фінансами : навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. - 40с.
  10. Роменська К.М., Дейкало Л.Є. Управління фінансовими потоками в бюджетному процесі : навч.- метод. посіб. для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. - 193 с.
  11. Роменська К.М., Дейкало Л.Є. Управління фінансовими потоками в бюджетному процесі : навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. - 131 с.

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (2010 р.).

  «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).

  «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

  Керівництво науковою роботою студентів:

  1. За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі науки „Гроші, фінанси і кредит” дипломом IІ ступеня було нагороджено Вербицьку Людмилу (2015 р.)
  2. За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі науки „Гроші, фінанси і кредит” дипломом I ступеня було нагороджено Самойлову Кристину і дипломом IІ ступеня Куценко Катерину (2016 р.)

  Старший викладач кафедри - Піменова Марія Михайлівна

  Піменова Марія Михайлівна

  У 2011 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні»

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки.

  З 2014 р. і по теперішній – старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії (зараз Університет митної справи та фінансів).

  На даний час є заступником завідувача кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів з практичної роботи.

  Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 5 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 5 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: фінанси, гроші, кредит

  Проходила підвищення кваліфікації у 2015 р. у Львівській державній фінансовій академії.

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси; казначейська система; управління місцевими фінансами; облік в бюджетних установах; фінанси, гроші і кредит.

  Електронна пошта: umsf.kaffin@gmail.com

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Статті з індексом цитування:

  1. Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів у регіоні / Л.В. Лисяк, М.М. Піменова // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2013. – №20/4. – С. 147-149. [Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE),Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, OpenAcademic Journals Index (OAJI)] [РІНЦ]
  2. Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження [Електронний ресурс] / М.М. Піменова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus]
  3. Необхідність водозбереження в контексті здійснення екологічної політики держави / М.М. Піменова // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2014. – № 22/2. – С. 230-234 [РІНЦ]
  4. The financial support improving of the Resource Conservation Programs in the Region / L. Lysiak, M. Pimenova // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – № 01. – P. 31-38 [Index Copernicus]

  Участь у наукових темах:

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Фахові статті

  1. Піменова М.М. Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні / М.М. Піменова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: економічні науки. – 2013. – № 1(29). – С. 85-91.
  2. Lysiak L. The financial support improving of the Resource Conservation Programs in the Region / L. Lysiak, M. Pimenova // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – № 01. – P. 31-38.
  3. Піменова М.М. Використання податкових інструментів у контексті стимулювання ресурсозбереження / М.М. Піменова //Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2014. – № 2(32). – С. 133-139.
  4. Піменова М.М. Удосконалення фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні / М.М. Піменова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2015. – № 1(33). – C. 188-195.
  5. Піменова М.М. Фінансова політика раціонального використання водних ресурсів / М.М. Піменова // Банківська справа. – 2015. – № 1. – С. 45-53.

  Тези конференцій

  1. Pimenova M. Introduction of Programs for Resource Conservation in Dnepropetrovsk Region / M. Pimenova // Економіка для екології: матеріали XVIII Міжнар. наук. конференції. – Суми: Сумський державний ун-т, 2012. – С. 135-137.
  2. Піменова М.М. Необхідність вирішення проблем ресурсозбереження / М.М. Піменова // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VIII Международной конференции: в 3-х т. – Т.2. – Варна: Технический университет, 2012. – С. 151-153.
  3. Pimenova M. Introduction of Measures for Resource Conservation measures in Dnepropetrovsk Region / M. Pimenova // Фінансова політика соціальноекономічного розвитку регіонів України : матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 77-79.
  4. Піменова М.М. Зарубіжний досвід ресурсозбереження / М.М. Піменова // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : материалы XIV Междунар. научно-практической конференции аспирантов и студентов. – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012. – С. 158-159.
  5. Піменова М.М. Фінансування ресурсозберігаючих заходів в Дніпропетровській області / М.М. Піменова // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі : матер. економічної наук. інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 138-140.
  6. Піменова М.М. Ресурсозбереження як пріоритетний напрям регіональної економічної політики / М.М. Піменова // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : матеріали XIII Міжнар. студент.-аспірант. конфер.: у 2-х ч. – Ч.1. – Львів: ЛДФА, 2012. – С. 124-126.
  7. Піменова М.М Характерні особливості оподаткування підприємств малого та середнього бізнесу, які використовують ресурсозберігаючі технології / М.М. Піменова // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень : матеріали XII Міжнар. науково-практ. конфер. у 2-х т. – Т.2. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012. – С. 98-101.
  8. Піменова М.М. Теоретичні аспекти поняття «ресурсозбереження» / М.М. Піменова // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : матеріали Всеукр. науково-практ. Інтернет-конфер. аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 56-59
  9. Пименова М.М. Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности финансовой системы Украины на примере финансирования охраны природы и ресурсосбережения / М.М. Пименова // Актуальные проблемы развития финансового сектора : материалы Международной научно-практической заочной конференции. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 87-94.
  10. Пименова М.М. Финансовое обеспечение природоохранной деятельности в Украине / М.М. Пименова // Материалы Международного научного форума «Ломоносов-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов и др [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12см. http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2013/structure_32_2363.htm.
  11. Піменова М.М. Удосконалення механізму управління ресурсозбереженням на державному та регіональному рівнях / М.М. Піменова // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар. науково-практ. інтернет-конференції. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 48-49.
  12. Лысяк Л.В. Применение инновационного похода в финансовом обеспечении ресурсосберегающих мероприятий / Л.В. Лысяк, М.М. Пименова // L`Association 1901 “SEPIKE”. – 23.10.2013. – С. 266-269.
  13. Піменова М.М. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення заходів із ресурсозбереження та охорони навколишнього природного середовища / М.М. Піменова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар. наук.-практич. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 89-91.
  14. Пименова М.М. Государственная политика финансирования природоохранной деятельности в Украине / М.М. Пименова / Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения : матер. IV Всероссийской научно-практич. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием. – Томск: Изд. Дом Томского государственного университета, 2014. – С. 63-66.
  15. Піменова М.М. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення водозбереження / М.М. Піменова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми в умовах глобалізації : тези Міжнар. науково-практич. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 175-178.
  16. Піменова М.М. Фінансове забезпечення ресурсозбереження як складова ефективного функціонування економіки регіону / М.М. Піменова / Фінансова політика як складова економічного розвитку : Всеукр. науково-практ. конфер. / за ред. І.Я. Чугунова [та ін.]. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. – С. 205-206.
  17. Піменова М.М. Інноваційно-інвестиційний підхід у ресурсозбереженні / М.М. Піменова // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації : тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С. 164-166.
  18. Піменова М.М. Інфляційні процеси та заходи їх подолання в Україні [Електронний ресурс] / М.М Піменова, О.М. Зінченко // Одинадцяті економіко-правові дискусії. – 2016. – Режим доступу до журналу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1507/
  19. Піменова М.М. Шляхи удосконалення функціонування фондового ринку України / М.М. Піменова, В.В. Стаханова // Актуальні питання сучасної науки : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції – К.: МЦНД, 2016 – С. 39-40.
  20. Піменова М.М. Аналіз стану державного боргу України / М.М. Піменова, І.Д. Пасс, В.В. Стоколюк // Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2016. – С. 144-147.
  21. Піменова М.М. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища України / М.М. Піменова // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2016. – С. 102-104.

  Навчально-методичні праці

  1. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Облік в бюджетних установах» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. М.М. Піменова. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 24 с.
  2. Навчально – методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Управління місцевими фінансами» підготовки за освітнім ступенем «спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Шифр за ОПП 5.1.14) / укл. Д.А. Міщенко, М.М. Піменова – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 22 с.

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).

  «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0114U000481 (2014-2015 рр.).

  Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1. Лисяк Л.В. Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів у регіоні / Л.В. Лисяк, М.М. Піменова // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2013. – № 20/4. – С. 147-149. (РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory)
  2. Піменова М.М. Необхідність водозбереження в контексті здійснення екологічної політики держави / М.М. Піменова // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2014. – № 22/2. – С. 230-234. (РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory)
  3. Піменова М.М. Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження [Електронний ресурс] / М.М. Піменова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus)
  4. Pimenova M.The Financial Support for the State Resource Programs Implementation / M. Pimennova //Ефективна економіка. – 2016. – № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4955&p=1 (Index Copernicus)
  5. Піменова М.М. Шляхи вдосконалення механізму управління фінансовою системою в Україні / М.М. Піменова, В.Р. Тристан, А.І. Євтушенко // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11(21), 2 т. – С.88-92. (РІНЦ; Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education İndex; Electronic Journals Library; Staats‑ und Universitätsbib‑ liothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J‑Gate, Cosmos Impact Factor)

  Керівництво науковою роботою студентів:

  1. За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі науки „Гроші, фінанси і кредит” дипломом IІ ступеня було нагороджено Вербицьку Людмилу (2015 р.)
  2. Артеменко В.В. Валютні ризики і методи валютного страхування / В.В. Артеменко // Актуальні питання сучасної науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: МЦНД, 2016. – С. 9-11.
  3. ВоловикІ.В. Фінансовий контроль в органах державного управління / І.В.Воловик // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.27-29.
  4. ШарамокА.В. Бюджетне фінансування охорони здоров’я та шляхи його здійснення / А.В.Шарамок // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.19-21.
  5. МироненкоА.О. Основні проблеми, шляхи та перспективи розвитку банківської системи України / А.О.Мироненко // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2т. – Т.1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.102-104.
  6. ЖуравельМ.О. Грошово-кредитна політика центральних банків розвинутих країн світу в кризовий період /М.О. Журавель // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 65-67.
  7. ЗінченкоО.М. Управління державним боргом / О.М. Зінченко // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 67-70.
  8. Проценко К.В. Стан та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / К.В. Проценко// Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 70-72.
  9. Стаханова В.В. Економічна необхідність та роль страхування / В.В. Стаханова // Науковий потенціал сучасної економічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2016. – С. 78-79.
  10. Марченко А.О. Перспективи реформування державних фінансів / А.О. Марченко, П.Є Терпімова // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції виклики глобалізації та регіональні аспекти. – Ужгород, 2016. – C. 40-41
  11. Арєхова М.М. Стабільність фінансових ринків як основа фінансової безпеки держави / М.М. Арєхова, Н.С. Сметанкіна// Концепції економічного розвитку країни : матеріали Економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2016. – С. 115-118.
  12. Климаш А.В. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва / А.В. Климаш // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Ч. 2. – Тернопіль, 2016. – С. 120-123.
  13. Шмуляй А.М. Світовий досвід децентралізації місцевих бюджетів та можливості його застосування в Україні / А.М. Шмуляй, К.І. Стеченко // Перспективи розвитку національної економіки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2016. – С. 41-43.
  14. Мазур Є.О. Фінансова безпека України та шляхи її зміцнення / Є.О. Мазур, К.В. Ясько // Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації : матеріали ХІІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 30-32.
  15. Ісаченко Ю.В. Проблеми удосконалення системи фінансового контролю в Україні / Ю.В. Ісачено, Т.А. Костенко // Київ-Прага-Віддень, 2016. – С. 69-70.

   

  Старший викладач кафедри - Сальникова Тетяна Валеріївна

  Сальникова Тетяна Валеріївна

  У 2011 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні»

  Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 2 роки.

  З 2014 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.

  З 04.11.2014 по 01.09.2015 р. працювала асистентом кафедри фінансів ДДФА, з 01.09.2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів.

  Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 8 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях та 3 публікації у зарубіжних наукометричних виданнях.

  Сфера наукових інтересів: фінансування житлового будівництва, програм з реконструкції об’єктів житлового фонду.

  Проходила підвищення кваліфікації у 2015 р. у Львівській державній фінансовій академії (захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук)

  Основні дисципліни, що викладає: фінанси, аналіз діяльності бюджетних установ, бюджетний менеджмент, бюджетне планування у соціально-культурних закладах.

  Електронна пошта: taniasalnikova@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Основні наукові праці:

  Профіль у Google Scholar

  Статті з індексом цитування:

  1. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди:Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Випуск 22/2. – С. 403-409. [Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE),Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, OpenAcademic Journals Index (OAJI)] [РІНЦ]
  2. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine / L. Lysiak, T. Salnikova //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 17.11.2014. - С. 105-108. [Index Copernicus]
  3. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 23.10.2013. - Р. 319-322. [Index Copernicus]
  4. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення //Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, 2014. – №87. - С.205-216 [Index Copernicus]

  Участь у наукових темах:

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.) – завершена
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.) – завершена

  Фахові статті

  1. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди:Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Випуск 22/2. – С. 403-409. (Index Copernicus);
  2. Сальникова Т.В. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine / Т.В. Сальникова //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 17.11.2014. - С. 105-108. (Index Copernicus);
  3. Сальникова Т.В. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины / Т.В. Сальникова // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. – 23.10.2013. - Р. 319-322. (Index Copernicus);
  4. Сальникова Т.В. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення / Т.В. Сальникова //Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, 2014. – №87. - С.205-216 (Index Copernicus);
  5. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва / Т.В. Сальникова // Вісник Дніпропетровської державної фінанової академії. - Дніпропетровськ, 2013. - №1(29). - С.92-102
  6. Сальникова Т.В. Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Бізнес Інформ: науковий економічний журнал. - Харків, 2014. - № 10. – С.181-186
  7. Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В. Сальникова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2015. – № 1(33). – С.84-96
  8. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016. - №3 (39). – С.141-146.

  Тези конференцій

  1. Сальникова Т.В. Финансовое обеспечение жилищного строительства в Украине / Л.В. Лисяк, Т.В.Сальникова // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : Зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 25 лют. - 1 бер.2013 р., Дніпропетровськ: тези доповіді - Жешув. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - С. 131-136;
  2. Salnikova Т.V. Financial aspects of house building ecologisation in Ukraine / Т.В.Сальникова // Економіка для екології: Матер. 18 Міжнар. наук. конфер., м. Суми, 27-30 квітня 2012 р. - Суми: Сумський державний університет, 2012. - С. 147-149;
  3. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі (17.02.2012): Матер. економічної наук. інтернет-конфер. – Тернопіль, 2012. – С. 141-143;
  4. Сальникова Т.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення житлового будівництва / Т.В.Сальникова // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации (21-23.03.2012) : Сб. трудов 14 Междунар. науч.-практ. конф. аспир. и студ. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2012. – С. 177-178;
  5. Сальникова Т.В. Сучасний стан житлового будівництва та його фінансування в Україні / Т.В.Сальникова // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : Тези Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених, Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. - С. 104-105;
  6. Сальникова Т.В. Economic Tools of Sustainable House Building in Ukraine / Т.В.Сальникова // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України : Матер. XV Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та мол. вчених. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 81-83;
  7. Сальникова Т.В. Механізми фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Стратегия качества в промышленности и образовании: 8 Междунар. конфер. - Варна: Технический университет, 2012. – С. 87-90;
  8. Сальникова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В.Сальникова // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : Зб. тез. наук. доп. за матеріалами 13 Міжнар. студент.-аспірант. конф., м. Львів, 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. - Львів: ЛДФА, 2012. - Ч.1. - 2012. - С.139-142;
  9. Сальникова Т.В. Аспекти оподаткування як фактор розвитку житлового будівництва / Т.В.Сальникова // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень : Матер. 11 Міжнар. наук.-практич. конфер. - Донецьк, ДонНТУ ім. М. Туган-Барановського, 2012. - С.125-129;
  10. Сальникова Т.В. Державне регулювання житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. - С.36-39;
  11. Сальникова Т.В. Современное состояние жилищного строительства в Украине и пути финансового обеспечения его развития / Т.В.Сальникова // Стратегія якості у промисловості і освіті (31 травня - 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія): Матеріали 9 Міжнар. конфер. У 3-х томах. Том 3. - Дніпропетровськ-Варна, 2013. - С.649-651;
  12. Сальникова Т.В. Роль фінансового забезпечення житлового будівництва в соціально-економічному розвитку / Т.В.Сальникова // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.) - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. - С.243-245;
  13. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В. Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С.181-183;
  14. Сальникова Т.В. Особенности взаимодействия реального и финансового секторов экономики на примере строительного сектора Украины / Т.В.Сальникова // Актуальные проблемы развития финансового сектора : Материалы междунар. научно-практич. заочн. конфер. 9 октября 2013 г.; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина»ю - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 123-134;
  15. Сальникова Т.В. Развитие финансового обеспечения жилищного строительства в условиях современного финансового рынка Украины / Т.В.Сальникова // Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения: 4 Всерос. научно-практич. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых с междунар. участием (5-6 декабря 2013г.) - Томск, 2013. - С.328-332;
  16. Сальникова Т.В. Перспективні механізми фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С. 48-51;
  17. Сальникова Т.В. Фінансування житлового будівництва як інструмент економічного зростання / Т.В.Сальникова // Фінансова політика як складова економічного розвитку : Тези доповіді Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квіт. 2014 р.) /І.Я. Чугунов, М.В.Тарасюк, Т.В.Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я.Чугунов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 42-43;
  18. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.В.Сальникова // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.): тези доповіді. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - С.181-183
  19. Сальникова Т.В. Вплив розширення реконструкції житла на стан місцевих бюджетів / Т.В.Сальникова // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. - С. 72-74;
  20. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду / Т.В. Сальникова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" (м. Кременчук, 10-12 грудня 2015 р.). – С.615-617
  21. Сальникова Т.В. Модернізація фінансової системи України в умовах євроінтеграції / Т.В. Сальникова // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів (м. Хмельницький, 15.11.2016 р.). – 2016. – Том 3. – С. 207-212.
  22. Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально-економічного розвитку держав / І.С.Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова //Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки». – 2016.– С. 21-23.
  23. Сальникова Т.В. Залучення приватного сектору до фінансування будівництва та реконструкції житла в Україні / Т.В. Сальникова //Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування 27.04.2016. – Тернопіль, 2016. – С. 72-74

  Науково-дослідна робота

  Участь у виконанні науково-дослідних тем

  1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
  2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

  Керівництво науковою роботою студентів

  опубліковано 10 тез доповідей студентів на конференціях:

  1. Бодня Д.А. Дослідження стану та перспектив розвитку банківської системи України / Д.А. Бодня, А.О. Поривай / Дванадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24.05.2016 р.). - Львів, 2016. – С. 47-51;
  2. Горденко А.В.Державний борг України / А.В. Горденко //Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика (20-21.05.2016 р.). - Львів,2016 р. С. 87-89;
  3. Чупілка А.В. Механізм фінансування освіти та напрями його удосконалення / А.В. Чупілка / Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27.04.2016 р.). -Тернопіль, 2016 р. – С. 111-114;
  4. Сухопар К.Ю. Грошово-кредитна політика національного банку України / К.Ю. Сухопар, М.Ю. Фрейдін // Матеріали конференції: Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації (22.04.2016 р.). - Дніпропетровськ, УМСТФ, 2016 р. – С. 97-99.
  5. Сосенкова К.Р Стан та перспективи державного боргу в Україні / К.Р. Сосенкова, А.О.Лінник  //Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика»                              Київ, 11-12 листопада 2016 р. – С. 75-78.
  6. Сіліна І.С Соціальне підприємництво як вектор соціально—економічного розвитку держави / І.С. Сіліна, Є.О.Колєснік, Т.В. Сальникова // Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток: Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. – С.21-23.
  7. Журавель А.І. Сучасний стан інфляційних процесів в Україні / А.І. Журавель //Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». - Ужгород, 23 листопада 2016 р. – С. 27-30.
  8. Горденко А.В. Державний борг України / А.В. Горденко // Науково-практична інтернет-конференція: «П'ятнадцяті економіко-правові дискусії». [Едектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1659/
  9. Стасюк А.В. Сутність та значення фінансового контролю / А.В. Стасюк, А.П. Сімон // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика». - Київ, 28-29 жовтня 2016 р. – С. 72-74.
  10. Доброва Я.Р Проблеми розвитку соціального страхування в Україні /Ю.С. Збириновська , О.А.Карпа  // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»: Збірник матеріалів. - Ужгород, 23 листопада 2016 р. – С. 76-78.

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   Ви тут: Головна Колектив кафедри