Склад кафедри

На кафедрі працює 13 викладачів, серед них – три доктори наук, професори, та 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри  – Корх Олександр Миколайович

Корх Олександр Миколайович

У 1981 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

У 1986 році у Ленінградському державному університеті захистив кандидатську дисертацію з філософії на тему «Проблема сенсу людського існування».

У 2002 році у Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію за спеціальністю «історія філософії» на тему «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз».

У 1988 році отримав вчене звання доцента, а у 2005 році – вчене звання професора кафедри філософії.

У системі вищої освіти працює з 1981 року на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи.

Тривалий період був членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Дніпропетровському національному університеті та Дніпропетровську регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а також членом Експертної ради з філософії, соціології та політології ВАК України.

Автор більше вісімдесяти наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, соціальна філософія, проблеми державного управління.

Дисципліни, що викладає: філософія, логіка.

Нагороджений відомчою відзнакою «Почесний митник України».

Електронна пошта: Korh54@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Корх О.М. Індивідуалістична традиція у західній та вітчизняній філософській думці. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2000. – 185 с.
 2. Корх О.М. Особиста автономія та колективна солідарність в контексті ідей комунітаризму // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. Випуск 20(1). – 2010. – С.33-37.
 3. Корх О.М. Підходи до порівняльного аналізу української та західноєвропейської культурно-цивілізаційних ідентичностей / Глотов Б.Б., Корх О.М. // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 3-4. – С.2-6.
 4. Корх О.М. Сучасні концепції цивілізаційного аналізу історичного процесу/ Глотов Б.Б., Корх О.М. // Філософські проблеми освіти. – 2011. – №1. – С.3-12.
 5. Корх О.М. Цінності індивідуалізму в філософії постмодерну // Антропологічні виміри філософських досліджень: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ. – 2012. – С.104-109.
 6. Корх О.М. Світогляд, культура, ідеологія. Виклики глобалізації. / Вітер Д.В., Глотов Б.Б., Корх О.М., Решетніченко А.В. Світогляд, Культура, ідеологія. Виклики глобалізації. – К.: НАКККіМ, 2012. – 160 с.
 7. Корх О.М. Трансцендентні світи гендеру / Корх О.М., Хміль В.В. // Антропологічні виміри філософських досліджень: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ. – 2014. – №5. – С.90-96.
 8. Корх О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства / Решетніченко А.В., Корх О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства // Грані. – 2014. – № 8 (112). – С.12-19.
 9. Корх О.М. Ідея особистого самовизначення в філософії екзистенціалізму // Філософсько-гуманітарні читання: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2015. – С. 13-17.
 10. Корх О.М. Культурні передумови та філософські рефлексії ідеї особистого самовизначення в західному Середньовіччі // Філософсько-гуманітарні читання: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. – С.10-14.
 11. Корх О.М. Габермас про засади діалогу культур // Антропологічні виміри філософських досліджень: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2016. – С.50-53.
 12. Корх О.М. Становлення ідеї особистого самовладдя в добу античності // Філософія. Культура. Життя: Збірник наукових праць. – Випуск 43. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С.26 - 37.

Професор кафедри – Решетніченко Андрій Володимирович

РешетніченкоУ 1973 році закінчив Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський національний університет).

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію у Інституті Соціології АН СРСР м. Москва, тема дисертації «Соціально-психологічні фактори підвищення ефективності виховної роботи в трудових колективах»

У 1991 присвоєно звання доцента.

У 2001р. захистив докторську дисертацію у Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди АН України м. Київ, тема дисертації «Соціальні механізми формування гуманістичного світогляду».

У 2003 р. присвоєно звання професора.

Досвід роботи за фахом 42 р.

Сфера наукових інтересів: філософія, державне управління, соціологія.

Дисципліни, що викладає: філософія, філософія природознавства, логіка, соціологія права і методи емпіричних досліджень, соціальна відповідальність.

Електронна пошта: ktn1948@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

Доцент кафедри – Антонова Вікторія Юріївна

АнтоноваУ 2003 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка та здобула кваліфікацію спеціаліста з історії. У 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії при Національній металургійній академії України за спеціальністю «Філософія науки».

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з філософії за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (тема дисертації «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова»).

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін.

Має досвід роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня кваліфікації.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, культурологія, релігієзнавство.

Дисципліни, що викладає: соціологія, політологія, європейська інтеграція.

Електронна пошта: batumi1508@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Федюк В.Ю. Моделі етнічного» як особливі конструкції буття етносу /В.Ю. Федюк // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 6 (68). – Д., 2009. – С. 106-111.
 2. Федюк В.Ю. Міфопоетична модель етнічного як особлива конструкція буття етносу / В.Ю. Федюк // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – Вип. 34. – С. 80-88.
 3. Федюк В.Ю. Природнє, соціальне та культурне в людині /В.Ю. Федюк // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – Вип. 35. – С. 89-98.
 4. Федюк В.Ю. Україна в контексті глобальних проблем сучасної цивілізації /В.Ю. Федюк // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 1 (81). – Д., 2012. – С. 66-71.
 5. Федюк В.Ю. Український етнос в умовах глобальних міграційних процесів сучасної цивілізації /В.Ю. Федюк // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – Вип. 36. – С.5-24.
 6. Федюк В.Ю. Український етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філософський аналіз): монографія / В.Ю. Федюк, В.П. Капітон, О.В. Капітон // Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 304 с.
 7. Федюк В.Ю. Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації: монографія / В.Ю. Федюк, В.П. Капітон, О.В. Капітон, Т.С. Коршун // Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 376 с.
 8. Федюк В.Ю. Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації /В.Ю. Федюк // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – Вип. 41. – С.52-69.
 9. Антонова В.Ю. Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності /В.Ю. Антонова // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – Вип. 42. – С.5-21.

Тези конференцій:

 1. Федюк В.Ю. Проблеми гуманітарної освіти в сучасній Україні / В.Ю. Федюк // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми: матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.356-362.
 2. Федюк В.Ю. Український етнос в умовах глобальних проблем сучасності /В.Ю. Федюк // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку: матеріали Міжнар. наукової конференції 24-25 листопада 2011 р. – Д: Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – С. 24-26.
 3. Федюк В.Ю. Духовність українського етносу в умовах сучасних цивілізаційних зрушень /В.Ю. Федюк // Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів: матеріали Міжнародної наукової конференції «ХХІV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського» 10-11 лютого 2012 р. – Львів. – С.11-13.
 4. Федюк В.Ю. Особливості та сутність цілей Європейського Союзу /В.Ю. Федюк // Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. –299-300.
 5. Федюк В.Ю. Український етнос в умовах сучасних міграційних процесів /В.Ю. Федюк // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції. Дніпропетровськ:ДДФА, 2013. – С.506.

Доцент кафедри (за сумісництвом) -  д.і.н.  Барабаш Юлія Василівна

Барабаш Юлія ВасилівнаУ 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.
У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».
У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)
Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.
Дисципліни, що викладає: Проблеми забезпечення міжнародних стандартів прав людини в національному законодавстві та юридичній практиці; Юридична деонтологія; Державне (конституційне) право зарубіжних країн.
Електронна пошта: yulyabar@ukr.net
Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті за останні 5 років:

 1. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.
 2. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.
 3. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.
 4. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.
 5. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.
 6. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.
 7. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. / Ю.В. Барабаш // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.
 8. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.
 9. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.
 10. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.
 11. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.
 12. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 13. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.
 14. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.
 15. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.
 16. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. / Ю.В. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)
 17. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С. – 12-15 (Index Copernicus)
 18. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region.1920s / Yu.V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)
 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №3 (26). – С. 263-265. (РИНЦ)
 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №4-2 (28). – С. 233-236. (РИНЦ)

Основні публікації за напрямом

 1. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus).
 2. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015.№ 4. С. – 12-15 (Index Copernicus).
 3. Барабаш Ю. В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. /Ю. В. Барабаш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 8 (Ч. 2). – С. 22-29.
 4. Барабаш Ю. В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 5. Барабаш Ю. В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – 2013. – Вип. 16. – С. 41-45.
 6. Барабаш Ю. В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу.1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Історичні записки: Зб. наук. праць / Гол. ред.В. П. Михайлюк. – Луганськ, 2013. – Вип. 38. – С. 19-24.
 7. Barabash Yu. V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s / Yu. V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – № 28 (2). – P. 37-42.

Науково-дослідна робота

 1. 2015 – 2016 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права за темою: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U111U003353).
 2. 2010–2015 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедра всесвітньої історії, кафедра архівознавства та кафедра історії України Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля на тему: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (номер державної реєстрації 0109U000087), м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк (з 2014 р.).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Барабаш Ю. В. Азарт як вид дозвілля та метод прибутку у Донбасі в 1920–х рр./ Ю. В. Барабаш // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Історико-філософські читання молодих учених (12 квітня 1912 року)». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 181-184.
 2. Барабаш Ю.В. Деякі проблеми робітничої молоді Донбасу в 1920-х рр. /
 3. Ю. В. Барабаш // Дні науки історичного факультету. – 2012: Матеріали
 4. V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. Секція «Кафедри української історії та етнополітики»/ За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – К., 2012. – С. 5-7.
 5. Барабаш Ю. В. Благоустрій поселень Донбасу в 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – С. 16-20.
 6. Барабаш Ю. В. Поведінка робітників Донбасу у трудовому повсякденні
 7. 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Переяслав-Хмельницький,
 8. 5-6 жовтня 2012 р. / упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 68-71.
 9. Барабаш Ю. В. Забезпечення фармацевтами Донбасу в 1920-х рр.: деякі аспекти проблеми / Ю. В. Барабаш // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ,
 10. 4-11 листоп. 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко,
 11. В. А. Мац]. Х: ХНМУ, 2013. – С. 31-33.
 12. Барабаш Ю. В. Державна торгівля в Донбасі. 1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Маловідомі сторінки вітчизняної історії (архівні розвідки): Матеріали круглого столу кафедри архівознавства та суспільно-правових наук СНУ ім. В. Даля,
 13. 28 лютого – 1 березня 2014 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 3-6.
 14. Барабаш Ю. В. Медико-соціальна проблематика 20-х рр. ХХ ст. у радянській історіографії // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, 2-9 листопада 2015 р., / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І.Ю.Робак, Г.Л.Демочко]. – Х.: ФОП Панов А.М., 2015, С. 9-11
 15. Barabash Yu.V Inviolable territory of Ukraine in accordance with the Constitution of Ukraine and international law // Конституційний розвиток в Україні: історична ретроспектива та сучасні трансформації: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. М. Сєвєродонецьк, 21 травня 2015 р. / За ред. д.і.н., проф.
 16. Довжука І.В. – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В.Даля, 2015. – С. 5-6.
 17. Chentsov V.V., Barabash Yu.V. A retrospective glance at the history of international activity of the University of Customs and Finance // Історія торгівлі, податків та мита: Х Міжнародна наукова конференція, 27-28 жовтня 2016 р. / Інститут історії України НАН України, Університет митної справи та фінансів. – К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України НАН України, 2016, С. 97-98

Доцент кафедри – Коршун Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри – Осін Вадим Володимирович

Осін Вадим Володимирович

2006 – Академія митної служби України, Україна, атестат доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін Академії митної служби України

2004 – Дніпропетровський національний університет, Україна, кандидат політичних наук. Назва дисертації: “Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки” (Дата захисту: 2003)

1999-2002 – кафедра політичних наук, Дніпропетровський національний університет, Україна, аспірант

1994-1999 – Дніпропетровський державний університет, Україна, Диплом спеціаліста, викладач суспільно-політичних дисциплін, диплом з відзнакою.

Член Асоціації політологів Слобожанщини (з вересня 2010 р.)

Сфера наукових інтересів: політика знання, когнітивні та соціальні основи соціальних наук, історія політичної науки.

Електронна пошта: bigbrotherow@gmail.com

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (керівник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».
 2. 2011 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет індивідуальний грант: «Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі».
 3. 2009 – Академія митної служби України, нагорода «Найбільш креативний викладач».
 4. 2008 – Національна Академія наук, почесна відзнака за монографію «Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа».

Дисципліни, що викладає: політологія, соціологія, філософія.

Електрона пошта: bigbrotherow@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Книги

1. Осін Вадим. Вчений та Влада у контексті політології в пострадянській Україні // Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 237–285.

2. Осин Вадим. Украина, Беларусь и Молдова в геополитических стратегиях США, ЕС и РФ: ценностные идеалы и вынужденный праксис исполнительной и законодательной ветвей власти Украины (на примере контент-анализа прессы) // Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim Próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. Torun: Wydawnictwo “Adam Marszalek”, 2015. – C. 83–107.

3. Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. – Вильнюс, 2014. – 376 с.

4. Осин Вадим. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа. – Днепропетровск, 2007. – 636 с.

Фахові статті:

1. Наука в новом мире: Три сюжета генезиса региональной политологии в постсоветской Украине // Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. – 2015. – №. 4. – С. 239–293.

(Ab Imperio є реферованим журналом, індексується Scopus, РИНЦ, “Historical Abstracts”, American Bibliography of Slavic & Eastern European Studies и “The European Reference Index for the Humanities (ERIH)”, де AI отримав вищий рейтинг INT1 (“міжнародні видання, дуже помітні і впливові серед дослідників в різних дослідницьких областях в різних країнах, регулярно цитовані в усьому світі”). ERIH є єдиним індексом гуманітарних журналів, створеним європейськими дослідниками).

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/23237504/A_Science_for_a_New_World_Three_Aspects_of_the_Genesis_of_Regional_Political_Science_in_Post-Soviet_Ukraine_in_Russian_

2. Осин В. Академия и политический режим: неопатримониальная наука в Украине (и Молдове) // Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. – 2014. – №. 3. – С. 295–360. (Ab Imperio є реферованим журналом, індексується Scopus, РИНЦ, “Historical Abstracts”, American Bibliography of Slavic & Eastern European Studies и “The European Reference Index for the Humanities (ERIH)”, де AI отримав вищий рейтинг INT1 (“міжнародні видання, дуже помітні і впливові серед дослідників в різних дослідницьких областях в різних країнах, регулярно цитовані в усьому світі”). ERIH є єдиним індексом гуманітарних журналів, створеним європейськими дослідниками). (Журнал включений до міжнародних баз даних EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) и Indexed in the MLA International Bibliography).

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/9664326/Academia_and_the_Political_Regime_Neopatrimonial_Scholarship_in_Ukraine_and_Moldova_

3. Осин В. Политическая ситуация, идеологический выбор и профессия: типология академических карьер украинских политологов // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. – 2014. – № 1–2. – С. 190–235.

4. Осин В. Неопатримониальная наука Украины: чиновники, научные степени и политический режим // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. – 2013. – № 3–4. – С. 61–112. (Журнал включений до міжнародних баз даних EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) и Indexed in the MLA International Bibliography).

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/7564183/Ukrainian_Neopatrimonial_Science_State_Officials_Academic_Degrees_and_Political_Regime

5. Осин В. Политика знания и/на Пограничье (ЦВЕ): автономность аксиологии, праксеологии и эпистемологии властного дискурса завоеванной стороны // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. – 2013. – № 1–2. – С. 254–285. (Журнал включений до міжнародних баз даних EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) и Indexed in the MLA International Bibliography).

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/7766285/Politics_of_Knowledge_and_in_the_Central_and_Eastern_European_Borderland_Autonomy_of_Axiology_Praxeology_and_Epistemology_of_Authoritative_Discourse_of_Conquered_Side

6. Осин В. Пределы субъектного конструирования Пограничья Центрально-Восточной Европы: политика знания как триумф автономии угнетенной/подчиненной стороны // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. – 2012. – № 3–4. – С. 65–85. (Журнал включений до міжнародних баз даних EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) и Indexed in the MLA International Bibliography).

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/7766271/Limits_of_the_Subjective_Construction_of_the_Central_and_Eastern_European_Borderland_Politics_of_Knowledge_as_a_Triumph_of_Autonomy_of_Oppressed_Subaltern_Side

7. Осин В. «Слепое пятно» историописания: рост посредственных ученых в политической науке // Ойкумена: Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – 2010. – Выпуск 7. – С. 20–42.

Стаття доступна онлайн:

https://www.academia.edu/7564388/A_blind_spot_in_history_writing_increasing_number_of_the_mediocre_scholars_in_political_science

8. Осин В. Научные сообщества в эпоху большой науки: рационализация центробежных сил в социальных науках // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – 2009. – Випуск 4. – С. 89–124.

9. Осин В. История контент-анализа: версии и безмолвствующие импликации // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – 2008. – Випуск 3. – С. 252–284.

Op eds

 1. Гендер и постсоветская Академия: случай социальных наук Украины и Молдовы. Спільне/Commons, Журнал соціальної критики, Квітень 2016. Стаття доступна онлайн: http://commons.com.ua/gender-i-postsovetskaya-akademiya-sluchaj-sotsialnyh-nauk-ukrainy-i-moldovy/
 2. Пошуки суб’єктності української політології: між «великим» і «малим» колоніалізмами, Спільне / Commons, Журнал соціальної критики, Листопад 2015. Стаття доступна онлайн: http://commons.com.ua/poshuki-sub-yektnosti-ukrayinskoyi-politologiyi-mizh-velikim-i-malim-kolonializmami/
 3. Корумповане знання: неопатримоніяльна наука в Українї, Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей, Листопад 2014. Стаття доступна онлайн: http://krytyka.com/ua/articles/korumpovane-znannya-neopatrymoniyalna-nauka-v-ukrayini

Доцент кафедри (за сумісництвом) – кандидат наук із соціальних комунікацій Лесюк Ольга Василівна

У 1996 році закінчила Харківський державний інститут  культури,  спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія» (отримала диплом з кваліфікацією бібліотекар-бібліограф).
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (тема дисертації «Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегія формування»).
Має понад 20 років практичного досвіду роботи за фахом, із них понад 15 років на керівній посаді. Має науковий та науково-педагогічний стаж роботи понад 17 років. Приймає участь у науково-дослідних темах. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Є автором (співавтором) монографій, статей у фахових виданнях. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій.
Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Лесюк О.В. Мобільні технології і сучасні інформаційні  послуги у бібліотеках ВНЗ України / О.В. Лесюк, А.-О.М. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. –№ 11.
 2. Лесюк О.В. Електронні та нонелектронні історико-біографічні ресурси українського   бібліографознавства / О.В. Лесюк, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – Харків:  ХДАК,  2017. – №51.
 3. Лесюк О. В. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12.– Харків, 2017.
 4. Лесюк О.В. Інтелектуальні технології бібліотечно-інформаційної сфери / [О.В. Лесюк, О. М. Кобєлєв, Т. О. Колесникова,  А. В. Мямліна] // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої,  Т.О. Колесникової. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61–136.
 5. Лесюк О.В. Менеджмент формування бібліотечно-інформаційного сегмента комунікаційного середовища митної справи України/ О.В. Лесюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – С.139–148.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Лесюк О.В. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  30 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 2. Участь в міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіареальності: медіакультура та проблеми авторського права», 26 січня 2017 р. – ДНУЗТ, 2017.
 3. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України", 26 березня 2015 р. – ДНУЗТ, 2015.
 4. Лесюк О.В. Інформаційне забезпечення науки у ВНЗ у сучасному освітянському просторі України / О.В.Лесюк // Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», 24–25  жовтня 2013 р. – ДНУЗТ, 2013. – С. 97–99.

Доцент кафедри - Пуларія Тетяна Вікторівна

Пуларія Тетяна ВікторівнаУ 1987 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Російська мова і література».
У 2005 році здобула другу вищу освіту у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна за спеціальністю «Інтелектуальна власність» (диплом з відзнакою).
У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за спеціальністю 26.00.01 “Теорія та історія культури”.
У 2010 році пройшла курси підвищення кваліфікації при Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету за професійною програмою «Оцінка культурних цінностей».
У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 “Теорія та історія культури” (тема дисертації: «Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини»).
В 2011−2015 роках брала участь у виконанні НДР «Розробка методологічного, апаратного та програмного забезпечення системи ідентифікації культурних цінностей для реєстрації та контролю при переміщенні їх через митний кордон України» та «Розробка стандарту каталогізації артефактів як спосіб збереження національного культурного надбання з урахуванням міжнародного досвіду».
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.
З 2012 року – куратор Арт-клубу «AMSU» (інтернет-сторінка: https://vk.com/art_club_amsu)
Сфера наукових інтересів: філософія культури, архетипи в культурі, сучасний український живопис.
Основні дисципліни, що викладає: “Історія української культури”.
Електронна пошта: pulariat@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Пулария Т.В. Архетип женщины в матрице украинской культуры: к постановке проблемы / Пулария Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2008. – № 143. – С. 70–74.
 2. Пуларія Т.В. Архетипові образи в декоративних розписах Нижньої Наддніпрянщини ХIХ – поч. ХХІ ст. у контексті сучасних духовних шукань / Пуларія Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2009. – № 155. – С. 98–104.
 3. Пулария Т.В. Архетип: к проблеме дефиниций в культурологии / Пулария Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2009. – № 176. – С. 215–219.
 4. Пуларія Т.В. Мотив жіночої зради як прояв архетипу жіночого в українській народній казці / Тетяна Вікторівна Пуларія // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Науковий журнал. – К. : Міленіум, 2010. – № 3. – С. 79–83.
 5. Пуларія Т. Особливості «жіночої» ініціації в українській народній казці / Тетяна Пуларія // Українознавство / [За ред. П. Кононенка]. – 2010. – № 3(36). – С. 162–167.
 6. Пуларія Т.В. Персоніфікація анімуса як принципу Логосу в українській народній казці / Пуларія Т.В. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвузівський збірник наукових статей / Головний редактор В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. І, с. 245–256.
 7. Пуларія Т.В. Весільні скрині Нижньої Наддніпрянщини як джерело локальної історії / Пуларія Т.В. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Т. 19 (у 2-х кн.). Тематичний випуск : «Джерела локальної історії : методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Книга ІІ, частина 2. – К., 2009. – С. 274–287.
 8. Пуларія Т.В. Репрезентація Анімуса в українському пісенному фольклорі Середньої та Нижньої Наддніпрянщини (до проблеми особливості жіночого архетипу) / Т.В. Пуларія // Культура України. Вип. 34. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2011. – С. 250–258.
 9. Пуларія Т.В. Витоки та репрезентація архетипу Матері в українському пісенному фольклорі Середньої та Нижньої Наддніпрянщини / Пуларія Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. 2011. № 210. – С. 117–123.
 10. Пуларія Т.В. Жіночий архетип в актуальних гуманітарних дискурсах / Пуларія Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2012. – № 229. – С. 147–149.
 11. Пулария Т.В. Барочная живопись как источник идентификации и атрибуции культурных ценностей / Пулария Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2013. – № 254. – С. 188–192.
 12. Пуларія Т.В. Архетипові проекції в іконографії українських вишитих весільних рушників Середньої Наддніпрянщини ХІХ – початку ХХ століть / Пуларія Т.В. // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – 2013. – № 257. – С. 68–75.
 13. Пуларія Т. В. Архетипові підстави аналізу колористики декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть / Т. В. Пуларія // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 2 / упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 221–224.
 14. Пуларія Т. Архетип, міф, символ: до співвідношення понять / Тетяна Пуларія // Аркадія : Мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – 2015. – № 1 (42). – С. 19–25.
 15. Пуларія Т.В. Сучасне осмислення поняття «архетип» у культурфілософському дискурсі / Т.В. Пуларія // Філософія. Культура. Життя : зб. наук. праць. – Вип. 43. – Дніпропетровськ : УМСФ. − 2016, С. 158 – 166.
 16. Пуларія Т. В. «…Джерело тієї води, що тече в життя вічне» (Світ архетипів Олександра Антонюка) / Тетяна Вікторівна Пуларія // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. – Вип. 22 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол. : Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 153−159. – [Google Scolar, РИНЦ (РФ), Index Copernicus].

Тези конференцій

 1. Пуларія Т.В. Марія Яненко: цвіт традиції / Пуларія Т.В. // Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти : Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (9–10 жовтня 2013 р.). Черкаси, Брама–Україна, 2013. – С. 126–128.
 2. Пуларія Т.В. Культура як домінантна складова у формуванні особистості ХХІ століття / Пуларія Т.В. // Перспективні напрямки світової науки : Збірник статей учасників Двадцять дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (19–25 листопада 2014 р.). – Том І. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 64–65.
 3. Пуларія Т. Архетипний живопис Олександра Антонюка / Пуларія Тетяна // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 р. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наук. редактори : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. – Львів : Друкарня ЛМНУ ім. Данила Галицького, 2016. – С. 380–383.
 4. Пуларія Т. Образ Спасителя як втілення архетипу Самості в живописі Олександра Антонюка / Т. Пуларія // Святитель Філарет (Гумілевський): людина, архіпастир, науковець : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-літтю з дня преставлення святителя Філарета (Гумілевського) та з нагоди десятої річниці Чернігівського інституту мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Чернігів, 2 червня 2016 р.) / [упор.: В.М. Малиневська, С.В. Малишко]. − К. : НАКККіМ, 2016. − 168 с. − С.68 − 74.
 5. Лютий В. Європейська порцеляна на сучасному арт-ринку: марки, попит, проблеми ціноутворення / Лютий Вадим, Пуларія Тетяна // Матеріали ХXІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ключові проблеми сучасної науки» 15-30 вересня 2016 р. з різних сфер знань. – Дніпро, 2016. – С. 50−58.
 6. Пуларія Т. В. Олександр Антонюк: шлях до Самості / Пуларія Тетяна Вікторівна // Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14−16 вересня 2016. – Одеса, 2016. – С. 57−58.
 7. Пуларія Т. Репрезентація архетипу Анімуса в українській народній казці / Тетяна Пуларія // Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Черкаси, 1−3 грудня 2016 р. / упорядник Н. І.Земзюліна – Черкаси : Чабаненко Ю., 2016. – С. 127−134.
 8. Пуларія Т. Колірні ритми Ігоря Єрмолова / Тетяна Пуларія, Софія Конох // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи развитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – С. 109−111.
 9. Пуларія Т. В. Дніпровський Музей українського живопису як інноваційний культурний простір // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5−6 жовтня 2017 року). – Черкаси : [видавець Чабаненко Ю. А.], 2017. – С. 136−139.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Солоділова Олена Володимирівна
 

Солоділова Олена Володимирівна

У 2004 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію культуролога, викладача теорії та історії культури.

У 2004 році закінчила магістратуру Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – Естетика (тема дисертації: «Раціональні виміри естетичної оцінки»).

Має досвід роботи на адміністративних посадах.

Досвід роботи у закладах вищої освіти близько 12 років.

Сфера наукових інтересів: філософія культури, культурологія, естетика.

Дисципліни, що викладає: «Філософія».

Електронна пошта: rveo82@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Солоділова О.В. Стильові підстави естетичної оцінки в культурі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65). - № 3. - Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. - С.266-273.
 2. Солодилова Е. В. Эстетическая инкультурация /О.В.Солоділова // Таврические студии "Культурология". – № 6. – Симферополь: ГБОУВОРК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 2014. – С. 64-71.
 3. Солоділова О.В. Інкультурація – естетичний вимір // Культура і сучасність : альманах. — К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 39-43.
 4. Солоділова О.В. Українська скульптура у вимірах часу// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць; вип. XXXIV]. — К.: Міленіум, 2015. – С. 105-114.
 5. Солоділова О.В. Оцінка крізь призму історії філософії // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 222-226.

Тези конференцій

 1. Солодилова Е.В. Эстетическая инкультурация // Искусство и наука третьего тысячелетия: ІІІ Международно-творческая конференция, Симферополь, 12-13 декабря 2014 г. / КУКИТ. – Симферополь, 2014. – С. 87-90.
 2. Солоділова О.В. Естетичні механізми чуттєвих форм інкультурації // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати Х міжнародної конференції: збірник наукових праць (20 березня 2015 р.) / відп. ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2015. – С. 68-71.
 3. Солоділова О.В. Про деякі типи естетичних оцінок // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 92-93.

Доцент кафедри – Чечельницька Ганна Володимирівна

Чечельницька Ганна Володимирівна

У 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара.

6 грудня 2000 року захистила кандидатську дисертацію «Світогляд та суспільно-політична діяльність Михайла Драгоманова», здобувши науковий ступінь кандидата історичних наук.

З грудня 1999 року працює у ВНЗ 4-го рівня акредитації (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровська державна фінансова академія, Університет митної справи та фінансів).

На сьогоднішній день має понад 50 наукових та науково-методичних робіт. Темою наукових досліджень є психоісторія, зокрема створення самостійної психоісторичної версії української історії в царині науково-дослідної роботи кафедри «Культура як засіб буття особистості в умовах трансформації суспільства». А також коучинг як сучасна технологія особистісного росту та групової фасилітації.

З вересня 2009 року була заступником завідуючого кафедрою з наукової роботи і керівником студентських науково-дослідних груп, члени яких були фіналістами престижних конкурсів студентських робіт (наприклад, «Новітній інтелект»).

Дисципліни, що викладає: історія українського суспільства, політологія, основи етики, основи наукових досліджень.

З липня 2012 року до липня 2015 року представляла Дніпропетровську державну фінансову академію в Фонді соціального захисту вчених та їх сімей.

Електронна адреса: hanna.wlady@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя. – 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. Ресурс доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkzh_2015_42_12
 2. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення//Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – № 41. – С. 151-156. Ресурс доступа: irbis.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?...1.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – № 40. – С.132-136. Ресурс доступа: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2...2014.
 4. Чечельницька Г.В. Причини кризи столипінської аграрної реформи: психоісторичний погляд // Філософія. Культура. Життя. – 2012. – № 38. – С.213-216. Ресурс доступа: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/.../2012_38/index.pd
 5. Чечельницька Г.В. Психоісторичний погляд на деякі аспекти вітчизняної історії // Філософія. Культура. Життя. – 2012. – № 37. – С.189-193. Ресурс доступа: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/.../2012_37/Zmist.pd
 6. Чечельницька Г.В. Методологічні та історіографічні аспекти української історії // Філософія. Культура. Життя. – 2011. – № 36. – С.189-192. – Ресурс доступа: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Fkzh/.../Chechel.pdf
 7. Чечельницька Г.В. Концептуальні та історіографічні аспекти української психоісторії як методу історично-соціальних досліджень та самостійної наукової дисципліни// Міжвузівський збірник наукових праць "Філософія, культура життя". Випуск 35 – Дніпропетровськ, – 2010. – С.158-172.
 8. Чечельницька Г.В. Історія України: психоісторичний дискурс української історії // Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – ДДФА, 2014. – 50 с.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Чечельницкая А.В. Психоисторический дискурс украинской истории// Humanities and social sciences. – Rzeszow, 2014. – № 2, с.25-34. – Ресурс доступа: www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/.../hss-2014-02-pw-01.pdf
 2. Чечельницкая А.В. Психоистория на постсоветском пространстве: историографический обзор // Ekonomia I nauki humanistyczne. – Rzeszow, 2012. – № 2, с.3-18. Ресурс доступа:http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/94

Тези конференцій:

 1. Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015.
 2. Чечельницька Г.В. Проблеми психоісторичної періодизації української історії // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторія як самостійна наука в площині сучасної філософської парадигми // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів», 2011.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторія: новий вимір дослідження сучасності та минулого // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010.

Доцент кафедри  – Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю “Всесвітня історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та Шуляк Сергій Вікторовичсуспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (дисертацію захистив 24 вересня 2004 року у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара, тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін

Досвід роботи у системі вищої освіти складає 14 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти, історія митної діяльності.

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Дисципліни, що викладає: політологія, історія України, релігієзнавство.

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання / К.М. Колесников, Д.В. Архірейський, С.В. Шуляк та ін.; За ред. В.В. Ченцова. – К.; Одеса: Пласке, 2010. – 541 с.
 2. Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. – Вильнюс, 2014. – 376 с.
 3. Підручники та навчальні посібники:
 4. Історія митної діяльності (навч. посібник з грифом МОН) / За ред. Деркача Л.В., В.В. Ченцова; авт. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк. – Д.: АМСУ, 2013. – 287 с.

Фахові статті:

 1. Шуляк С.В. Політичні зміни в арабському світі: невдала демократизація чи трансформація авторитаризму // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2010. – № 1 (69). – С. 104-107.
 2. Шуляк С.В. Боротьба за африканські ресурси: «нафтовий» аспект суданської кризи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 885. – С. 249-256
 3. Шуляк С.В. Незалежність Південного Судану: інтереси та позиції регіональних гравців // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 912. – С. 265-272
 4. Шуляк С.В. Етноконфесійний конфлікт у Південному Судані: регіональний вимір // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ІV регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 344. – С. 327-331.
 5. Шуляк С.В. Врегулювання етнополітичного конфлікту на Півдні Судану: політичні та правові аспекти // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2011. – № 5 (79). – С. 148-152.
 6. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: мета-аналіз літератури // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 55 (№ 12). – С. 603-607.
 7. Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2012. – № 9 (89). – С. 113-117.
 8. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409-413.
 9. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399-402.

Тези конференцій:

 1. Шуляк С.В. Суданська криза в контексті зіткнення інтересів великих держав у Африці // «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности. Материалы международной научной конференции (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, 17-21 февраля 2010 г.) – Симферополь: Антиква, 2010. – С. 374-382.
 2. Шуляк С.В. Політико-правове забезпечення розв’язання етнополітичного конфлікту: досвід Судану // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), А.Ю. Іванова (відп. секр.), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: «ДОЛЯ», 2011. – С. 399-406.
 3. Шуляк С.В. Деякі аспекти утворення незалежної держави на Півдні Судану // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність: матеріали ХXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 року, м. Львів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 384-388.
 4. Шуляк С.В. Нафтова дипломатія Китаю: африканський напрямок // П’ята Міжнародна наукова школа-семінар “Історія торгівлі, податків та мита, 27-28 жовтня 2011, Дніпропетровськ. Тези доповідей. – К, 2011. – С. 94-95.
 5. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: огляд західних концепцій // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуацій. Материалы ХІ международного семинара 15-20 мая 2012 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 264-268.
 6. Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское вооруженное вмешательство в Сомали // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности. Материалы ХІІ международного семинара 20-25 мая 2013 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 346-348.
 7. Шуляк С.В. Эфиопское вооруженное вмешательство в Сомали (2006-2009): мотивы и последствия // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 1. – С. 61-63.
 8. Demianenko Y. I., Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – С. 109-111.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – кандидат наук із соціальних комунікацій Ятчук Ольга Михайлівна 
 
У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»). 
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Yatchuk O.Model of modern interactive broadcasting action-action / O. Yatchuk // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 04 (16). – Режим доступу : https: //sp-sciences.io.ua/s2621818/yatchuk_olha_2017._model_of_modern_interactive_broad casting_actionaction._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_04_16
 2. Ятчук О. М. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харкывського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12. – Харків, 2017.
 3. Ятчук О. М. Традиції медіакомунікації на телебаченні/ О.М. Ятчук // Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Львів, 2015. – С.260–263
 4. Ятчук О. М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство: наук. журнал. – 2014. – Вип. 19. – C. 22–23.
 5. Ятчук О. М. Контент інтерактивного мовлення / О. М. Ятчук // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип.39. – Львів: ЛНУ, 2014. – C. 520–528.
 6. Ятчук О. М. Интерактивный контент современного ТВ / О. М. Ятчук // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Ред. журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – № 6 (84). – С. 180–183.
 7. Ятчук О. М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів (враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення") / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 17. – C. 17–18.
 8. Ятчук О. М. Тематичний та жанровий прогноз розвитку інтерактивного мовлення на регіональному телебаченні в контексті PR-технологій. / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 18. – C. 120–123.Yatchuk O. M. Prospects for interactive broadcast on regional TV / O. M. Yatchuk // European Applied Sciences. – G. : ORT Publishing, 2013. – № 6. – P. 13–14.
 9.  

  Участь у конференціях і семінарах:

  1. Ятчук О. М. Інформаційного мовлення на регіональному телебаченні: сучасні ознаки та перспективні напрямки / О. М. Ятчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя, 2017.
  2.  Ятчук О.М. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
  3. Ятчук О.М.  Тенденції жанрово-тематичного розвитку інтерактивних телепрограм / О. М. Ятчук //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Материали междунар. науч.-практ. конф. (28–29 лютого 2016 р.) [Електронний ресурс]. – URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2733#disqus_thread
  4. Ятчук О.М. Моделі розвитку регіональних телекомпаній / О. М. Ятчук //  Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. –  С. 142–146
  5. Ятчук О. М. Интерактивные программы в национальном телеконтенте: новые векторы исследования/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 14-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. – С. 311–313
  6. Ятчук О. М. Методология и практика журналистской деятельности через призму интерактивного ТВ/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума (23-24 апреля  2015 г.) / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015.
  7. Ятчук О. М. Огляд світового та вітчизняного досвіду в контексті вивчення телеаудиторії / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 271–273.
  8. Ятчук О. М. Огляд технології забезпечення взаємодії з глядачем на прикладі програм телеканалу "Маріупольське телебачення" / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – С. 295– 296.
  9. Ятчук О. М. Перспективы интерактивных телепрограмм в контексте цифрового телевещания / О. М. Ятчук // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: материалы III междунар. науч.-практ. конф.. – Прага : Vědeckovyda-vatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С. 73–78.  

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри