Склад кафедри

На кафедрі працює 13 викладачів, серед них – три доктори наук, професори, та 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри  – Корх Олександр Миколайович

Корх Олександр Миколайович

У 1981 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Доктор філософських наук. У 2002 р. захистивдокторську дисертацію  за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз». У 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри філософії. 
Основні дисципліни, що викладає: філософію та логіку для студентів усіх спеціальностей.
Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософська антропологія

Електронна пошта: korh54@gmail.com

Тривалий час був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії та державного управління, а також членом Експертної ради з філософії, соціології та політології ВАК України. Протягом ряду років - членом редакційних колегій збірника наукових праць «Філософія. Культура. Життя», а також наукового часопису «Грані».
З 2001 по 2014 рр. - проректор з навчальної роботи університету. На сьогодні – завідувач кафедри соціальних комунікацій, філософії та соціально-політичних дисциплін.
Автор більше сотні наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:

 1. Korkh. O. M.   Theconcept of self-determination in the philosophy of the enlightenment / KhmilV. V., Korkh. O. M.   The concept of self-determination in the philosophy of the enlightenment Anthropological measurements of philosophical research. – 2017. - №11. – S. 127-134.   [Online], available at: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/43374 (Accessed February, 26, 2017).
 2. Корх О.М. Умови історичності людини та людяності історії за Ясперсом / Хміль В.В., Корх О.М. Умови історичності людини та людяності історії за Ясперсом // Антропологічні виміри філософських досліджень. - 2017. - №12. –110-117.-. [Online], available

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Конспект лекцій з філософії. /Укладачі - Корх О.М., Антонова В.Ю. – Дніпро: УМСФ, 2019.
 2. Навчально-методичний комплекс з логіки для студентів юристів. - Дніпро: УМСФ, 2018.

Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Корх О.М. Ідея особистого самовизначення в філософії екзистенціалізму // Філософсько-гуманітарні читання: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2015. – С. 13-17.
 2. Корх О.М. Габермас про засади діалогу культур// Антропологічні виміри філософських досліджень//Матеріали V Міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 2016.- Д.: ДНУЗТ. - С.50-52.
 3. Корх О.М. Культурні передумови та філософські рефлексії ідеї особистого самовизначення в західному Середньовіччі // Філософсько-гуманітарні читання. - Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. - С.10-14.
 4. Корх О.М. Філософська рефлексія індивідуалістичних інтенцій вітчизняної культури // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2017. - С.69-70.
 5. Корх О.М. Методологічні аспекти історико-філософського аналізу феномену індивідуалізму // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Університет – центр формування духовності, патріотизму та інтелігентності». – ДДАЕУ. – Дніпро: ТОВ «ДСГ-ПРІНТ». – 2017. – Вип.7. – С. 51- 55.
 6. Соціальні комунікації у постмодерному світі Ж. Бодріяра // Антропологічні виміри філософських досліджень. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Дніпро, 2018. - Дніпро: ДНУЗТ. - С.47-49.
 7. Микола Гоголь про деякі риси вітчизняного менталітету // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018, Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік». - 2018. - С.91-92.

Доцент кафедри – Антонова Вікторія Юріївна

АнтоноваАнтонова Вікторія Юріївна. З відзнакою закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка за спеціальністю «історик».
Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистилакандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Концепція «духу народності» в історіософії Миколи Костомарова». У 2013р. отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін. 
Основні дисципліни, що викладає: історію, філософію, соціологію та політологію для студентів усіх спеціальностей.
Сфера наукових інтересів – історія філософії та філософія глобальних проблем сучасності, культурологія та релігієзнавство.

Електронна пошта: batumi1508@gmail.com

Основні напрямки роботи
Конкурси студентських науково-дослідних робіт.
Підготовка та публікація статей під керівництвом викладачів.
Участь у конференціях різних рівнів та публікація тез доповідей.
Організація та проведення круглих столів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах формування європейської культурної ідентичності // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 13,5 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.- С.1295-1307.
 2. Антонова В.Ю. Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності // Філософія. Культура. Життя. – 2015. – № 42.- С.5-22.
 3. Антонова В.Ю. Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації// Філософія. Культура. Життя. – 2016. – № 43.- С.5-17.
 4. Стаття Український етнос в умовах міграційних процесів сучасної цивілізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 40.- С.61-76
 5. Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації // Філософія. Культура. Життя. – 2014. – № 41.- С.52-70

Монографії:

 1. Монографія «Український етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філософський аналіз)» Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.-15,9 дрк.арк.
 2. Монографія «Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації». Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – 390 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс з нормативної дисципліни “Філософія” підготовки фахівців ступеня вищої освіти («бакалавр») у галузі знань 081 «Право» / укл. к. філос. н., доц. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 28 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / укл. В. Ю.Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 29 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Соціологія» підготовки ОКР «Бакалавр» галузі знань 0304 Право напряму 6.030401 Право / укл. к.філос.н., доц. В.Ю. Антонова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 22 с.
 4. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Історія України» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», галузі знань 23 «Соціальна робота», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування //укл. Антонова В.Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. –31 с.
 5. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 91 с.

Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Антонова В.Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.605-611.
 2. Антонова В.Ю. Соціальна реклама як ефективний механізм формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді // Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2018. ‒ Вып. 40. ‒ С.608-611.
 3. Антонова В.Ю. Особливості взаємовпливів сучасних культур в глобалізованому світі // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ С. 474-481.
 4. Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. (27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ, 2015. – 350 с. – С.290.
 5. Державотворчі процеси у сучасному бутті українського етносу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів (28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 354 с. – С. 239.
 6. Україна в глобалізованому світі // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с. – С. 196.
 7. Особливості та сутність цілей Європейського Союзу // Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.–299-300.

Доцент кафедри (за сумісництвом) -  д.і.н.  Барабаш Юлія Василівна

Барабаш Юлія ВасилівнаУ 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.
У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».
У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)
Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.
Дисципліни, що викладає: Проблеми забезпечення міжнародних стандартів прав людини в національному законодавстві та юридичній практиці; Юридична деонтологія; Державне (конституційне) право зарубіжних країн.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті за останні 5 років:

 1. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.
 2. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.
 3. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.
 4. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.
 5. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.
 6. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.
 7. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. / Ю.В. Барабаш // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.
 8. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.
 9. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.
 10. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.
 11. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.
 12. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 13. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.
 14. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.
 15. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.
 16. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. / Ю.В. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)
 17. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С. – 12-15 (Index Copernicus)
 18. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region.1920s / Yu.V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)
 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №3 (26). – С. 263-265. (РИНЦ)
 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №4-2 (28). – С. 233-236. (РИНЦ)

Основні публікації за напрямом

 1. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus).
 2. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015.№ 4. С. – 12-15 (Index Copernicus).
 3. Барабаш Ю. В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. /Ю. В. Барабаш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 8 (Ч. 2). – С. 22-29.
 4. Барабаш Ю. В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 5. Барабаш Ю. В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – 2013. – Вип. 16. – С. 41-45.
 6. Барабаш Ю. В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу.1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Історичні записки: Зб. наук. праць / Гол. ред.В. П. Михайлюк. – Луганськ, 2013. – Вип. 38. – С. 19-24.
 7. Barabash Yu. V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s / Yu. V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – № 28 (2). – P. 37-42.

Науково-дослідна робота

 1. 2015 – 2016 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права за темою: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U111U003353).
 2. 2010–2015 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедра всесвітньої історії, кафедра архівознавства та кафедра історії України Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля на тему: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (номер державної реєстрації 0109U000087), м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк (з 2014 р.).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Барабаш Ю. В. Азарт як вид дозвілля та метод прибутку у Донбасі в 1920–х рр./ Ю. В. Барабаш // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Історико-філософські читання молодих учених (12 квітня 1912 року)». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 181-184.
 2. Барабаш Ю.В. Деякі проблеми робітничої молоді Донбасу в 1920-х рр. /
 3. Ю. В. Барабаш // Дні науки історичного факультету. – 2012: Матеріали
 4. V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. Секція «Кафедри української історії та етнополітики»/ За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – К., 2012. – С. 5-7.
 5. Барабаш Ю. В. Благоустрій поселень Донбасу в 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – С. 16-20.
 6. Барабаш Ю. В. Поведінка робітників Донбасу у трудовому повсякденні
 7. 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Переяслав-Хмельницький,
 8. 5-6 жовтня 2012 р. / упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 68-71.
 9. Барабаш Ю. В. Забезпечення фармацевтами Донбасу в 1920-х рр.: деякі аспекти проблеми / Ю. В. Барабаш // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ,
 10. 4-11 листоп. 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко,
 11. В. А. Мац]. Х: ХНМУ, 2013. – С. 31-33.
 12. Барабаш Ю. В. Державна торгівля в Донбасі. 1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Маловідомі сторінки вітчизняної історії (архівні розвідки): Матеріали круглого столу кафедри архівознавства та суспільно-правових наук СНУ ім. В. Даля,
 13. 28 лютого – 1 березня 2014 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 3-6.
 14. Барабаш Ю. В. Медико-соціальна проблематика 20-х рр. ХХ ст. у радянській історіографії // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, 2-9 листопада 2015 р., / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І.Ю.Робак, Г.Л.Демочко]. – Х.: ФОП Панов А.М., 2015, С. 9-11
 15. Barabash Yu.V Inviolable territory of Ukraine in accordance with the Constitution of Ukraine and international law // Конституційний розвиток в Україні: історична ретроспектива та сучасні трансформації: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. М. Сєвєродонецьк, 21 травня 2015 р. / За ред. д.і.н., проф.
 16. Довжука І.В. – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В.Даля, 2015. – С. 5-6.
 17. Chentsov V.V., Barabash Yu.V. A retrospective glance at the history of international activity of the University of Customs and Finance // Історія торгівлі, податків та мита: Х Міжнародна наукова конференція, 27-28 жовтня 2016 р. / Інститут історії України НАН України, Університет митної справи та фінансів. – К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України НАН України, 2016, С. 97-98

Доцент кафедри – Коршун Тетяна Сергіївна

Коршун Тетяна Сергіївна. У 2004 р. закінчила Національну юриличну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) за спеціальністю «правознавство»
Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистивдокторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз».
Основні дисципліни, що викладає: соціологія, політологія
Сфера наукових інтересі – права людини, електронне урядування, філософська антропологія.

Електронна пошта: yulyabar@ukr.net\

Автор десятків наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:
 1. Коршун Т.С.  Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації      / Т.С.Коршун //   Філософія. Культура. Життя. - Міжвузівський збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 42. – С. 47-59
 2. Коршун Т.С.  Особливості правосвідомості українського народу на основі аналізу електронних петицій         / Т.С.Коршун // Українська ментальність: колективна монографія. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016. - С.169-173
 3. Коршун Т. Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності / Т. Коршун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Культурологія. - 2017. - Вип. 18. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_19
 4. Tetiana Korshun. Open Government Leads To The Abolition Of The Right To The Informational Privacy: An Invitation To Discussion / T Korshun //
  eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM) 9 (1 (2017)), pp. 79-96 [https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/450/388]

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс нормативноїдисципліни «Політологія» підготовки фахівців ОКР «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /укл. В.Ю. Антонова, Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / укл. Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 36с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ; ред. кол.: Салата О.О., Саган Г.В., Куцик Р.Р. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — С. 184-192 Тема: Електронне урядування як результат віртуалізації суспільства в епоху постмодернізму
 2. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 357-360 с.  Тема: E-voting: Best European Practices
 3. «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2017 - с.124-128 Тема: The Teamwork and Collaboration in MOOCs.
 4. Актуальные проблемы мировой философии, развитие человека, его сознания, нравственности: Мат-лы III Междунар. науч.-теорет. конф. (16-17 февраля 2018 г., Астана, Казахстан) в 2-х тт. – Астана: изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С.121-123 Тема: Ethical Issues Of Implementing Legal Robots In The Modern World
 5. Science, research, development. Pedagogy # 7 (30-31.07.2018), Valetta, Republic of Malta с.15-17 Тема: “MOOCs as a tool for self-directed learning”

Доцент кафедри – Осін Вадим Володимирович

Осін Вадим Володимирович

1999 р., Дніпропетровський державний університет, «Політологія», політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін, НР № 11910545 диплом з відзнакою від 30 червня 1999 р.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2004, спеціальність: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, тема дисертації:«Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки» ). Вчене звання: доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, 2006.
Дисципліни, що викладає: Політологія, Соціологія, Філософія.
Сфера наукових інтересів: політика, соціальна та інтелектуальна історія, політика знання, соціологія науки.

Профіль у Scopus

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: bigbrotherow@gmail.com

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Член Асоціації політологів Слобожанщини.
Міжнародна діяльність:
2012 - Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, колективний грант (керівник проекту): “Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові ”.
2011- Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет, індивідуальний грант: “Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі”

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (керівник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».
 2. 2011 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет індивідуальний грант: «Політика знання та Порубіжжя: стратегії конструювання уявлень про Україну в науковому та владному дискурсі».
 3. 2009 – Академія митної служби України, нагорода «Найбільш креативний викладач».
 4. 2008 – Національна Академія наук, почесна відзнака за монографію «Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа».

Дисципліни, що викладає: політологія, соціологія, філософія.

Електрона пошта: bigbrotherow@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – кандидат наук із соціальних комунікацій Лесюк Ольга Василівна

У 1996 році закінчила Харківський державний інститут  культури,  спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія» (отримала диплом з кваліфікацією бібліотекар-бібліограф).
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (тема дисертації «Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегія формування»).
Має понад 20 років практичного досвіду роботи за фахом, із них понад 15 років на керівній посаді. Має науковий та науково-педагогічний стаж роботи понад 17 років. Приймає участь у науково-дослідних темах. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Є автором (співавтором) монографій, статей у фахових виданнях. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій.
Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Лесюк О.В. Мобільні технології і сучасні інформаційні  послуги у бібліотеках ВНЗ України / О.В. Лесюк, А.-О.М. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. –№ 11.
 2. Лесюк О.В. Електронні та нонелектронні історико-біографічні ресурси українського   бібліографознавства / О.В. Лесюк, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – Харків:  ХДАК,  2017. – №51.
 3. Лесюк О. В. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12.– Харків, 2017.
 4. Лесюк О.В. Інтелектуальні технології бібліотечно-інформаційної сфери / [О.В. Лесюк, О. М. Кобєлєв, Т. О. Колесникова,  А. В. Мямліна] // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої,  Т.О. Колесникової. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61–136.
 5. Лесюк О.В. Менеджмент формування бібліотечно-інформаційного сегмента комунікаційного середовища митної справи України/ О.В. Лесюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – С.139–148.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Лесюк О.В. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  30 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 2. Участь в міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіареальності: медіакультура та проблеми авторського права», 26 січня 2017 р. – ДНУЗТ, 2017.
 3. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України", 26 березня 2015 р. – ДНУЗТ, 2015.
 4. Лесюк О.В. Інформаційне забезпечення науки у ВНЗ у сучасному освітянському просторі України / О.В.Лесюк // Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», 24–25  жовтня 2013 р. – ДНУЗТ, 2013. – С. 97–99.
Доцент кафедри - Пуларія Тетяна Вікторівна

Пуларія Тетяна Вікторівна1987  р. − Дніпропетровський державний університет; кваліфікація: філолог, викладач російської мови і літератури;спеціальність: «Російська мова і література»;
2005р. − Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; кваліфікація: фахівець з інтелектуальної власності; спеціальність: «Інтелектуальна власність»;
2010 р. – аспірантура з відривом від виробництва на кафедрі культурології філософського факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь); спеціальність: «Теорія та історія культури».
Науковий ступінь: кандидат культурології (2011 р.; 26.00.01 “Теорія та історія культури”; тема дисертації: «Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини»).
Вчене звання: доцент кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей (2015р.).
Дисципліни, що викладає:«Історія та культура України» (модуль «Історія культури України»); «Цивілізації світу»; «Історія світових цивілізацій».
Сфера наукових інтересів: культурологія, філософія культури, мистецтвознавство, цивілізаціологія.
Електронна пошта: pulariat@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,Scopus або Web of Science CorCollection, рекомендованих МОН:
 1. Пуларія Т. В. «…Джерело тієї води, що тече в життя вічне» (Світ архетипів Олександра Антонюка) // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 22 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол. : Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2016. С. 153−159. [GoogleScolar, РІНЦ (РФ), IndexCopernicus (Польща)].
У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Пуларія Т. В. Архетипові підстави аналізу колористики декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 20. Т. 2. С. 221–224. 
 2. Пуларія Т. Архетип, міф, символ: до співвідношення понять // Аркадія : Мистецтвознавчий та культурологічний журнал. 2015. № 1 (42). С.  19–25.
 3. Пуларія Т. В. Сучасне осмислення поняття «архетип» у культурфілософському дискурсі // Філософія. Культура. Життя : зб. наук. праць. Вип. 43. Дніпропетровськ : УМСФ. 2016, С. 158 – 166.
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:
 1. Пуларія Т. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури». Змістовий модуль 1. Культурологічні концепції. Основні типи культури : для студентів усіх напрямів підготовки за ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. – 52 с.
 2. Пуларія Т. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури». Змістовий модуль 1. Культурологічні концепції. Основні типи культури : для студентів усіх напрямів підготовки за ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. – 81 с.
 3. Пуларія Т. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури». Змістовий модуль 2. Історія української культури : для студентів усіх напрямів підготовки за ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2015. – 56 с.
 4. Пуларія Т.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури». Змістовий модуль 3. Історія української культури. Частина 1: для студентів усіх напрямів підготовки за ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 88  с.
 5. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Історія та культура України»: Змістовий модуль 3. Історія української культури від давніх часів до Козацької доби ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Туризм», «Журналістика» /укл. Пуларія Т.В.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 58 с.
 6. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Історія та культура України» ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Туризм» /укл. Антонова В.Ю., Пуларія Т.В.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 43 с.
 7. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Історія та культура України» ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальності «Журналістика»/укл. Антонова В.Ю., Пуларія Т.В.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 110 с.
 8. Методичні рекомендацій для практичних занять з дисципліни «Цивілізації світу» ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»/укл. Пуларія Т.В., Шуляк С.В.–Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 78 с.
 9. Методичні рекомендацій для практичних занять з дисципліни «Історія світових цивілізацій» ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальності «Філологія» / укл. Пуларія Т.В. –Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 132 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Пуларія Т.В. Культура як домінантна складова у формуванні особистості ХХІ століття // Перспективні напрямки світової науки : Зб. статей учасників Двадцять дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (19–25 листопада 2014 р.). Том І. Науки гуманітарного циклу. Видавництво ПГА. Запоріжжя, 2014. С. 64–65.
 2. Пуларія Т.В. Пріоритетне значення культури у формуванні особистості ХХІ століття // Джерело : Дніпропетровська обласна педагогічна газета. 2014. – вересень, № 34–36 (726–728). С. 7.
 3. Пуларія Т. Архетипний живопис Олександра Антонюка // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 р. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наук. редактори : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. Львів : Друкарня ЛМНУ ім. Данила Галицького, 2016. С. 380–383.
 4. Пуларія Т. Образ Спасителя як втілення архетипу Самості в живописі Олександра Антонюка // Святитель Філарет (Гумілевський): людина, архіпастир, науковець : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-літтю з дня преставлення святителя Філарета (Гумілевського) та з нагоди десятої річниці Чернігівського інституту мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Чернігів, 2 червня 2016 р.) / [упор.: В. М.Малиневська, С.В. Малишко]. К.: НАКККіМ, 2016. С. 68 − 74.
 5. Пуларія Т. В. Олександр Антонюк: шлях до Самості // Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14−16 вересня 2016. Одеса, 2016. С. 57−58.
 6. Пуларія Т. Репрезентація архетипу Анімуса в українській народній казці // Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Черкаси, 1−3 грудня 2016 р. / упорядник Н. І. Земзюліна Черкаси : Чабаненко Ю., 2016. С. 127−134.
 7. Пуларія Т. В. Культурний код декоративних розписів весільних скринь Нижньої Наддніпрянщини початку ХХ століття : доповідь на Регіональній науково-практичній конференції «Народне мистецтво в умовах сучасного міста: стан розвитку, проблеми і перспективи». Дніпро, 29 листопада 2016 р.
 8. Пуларія Т., Лютий В. Європейська порцеляна на сучасному арт-ринку: марки, попит, проблеми ціноутворення // Матеріали ХXІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ключові проблеми сучасної науки» 15−30 вересня 2016 р. з різних сфер знань. Дніпро, 2016. С. 50−58.
 9. Пуларія Т., Конох С. Колірні ритми Ігоря Єрмолова // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи развитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 23. С. 109−111.
 10. Пуларія Т. В. Дніпровський Музей українського живопису як інноваційний культурний простір // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5−6 жовтня 2017 року). Черкаси : [видавець Чабаненко Ю. А.], 2017. С. 136−139.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Солоділова Олена Володимирівна
 

Солоділова Олена Володимирівна

У 2004 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію культуролога, викладача теорії та історії культури.

У 2004 році закінчила магістратуру Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – Естетика (тема дисертації: «Раціональні виміри естетичної оцінки»).

Має досвід роботи на адміністративних посадах.

Досвід роботи у закладах вищої освіти близько 12 років.

Сфера наукових інтересів: філософія культури, культурологія, естетика.

Дисципліни, що викладає: «Філософія».

Електронна пошта: rveo82@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Солоділова О.В. Стильові підстави естетичної оцінки в культурі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65). - № 3. - Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. - С.266-273.
 2. Солодилова Е. В. Эстетическая инкультурация /О.В.Солоділова // Таврические студии "Культурология". – № 6. – Симферополь: ГБОУВОРК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 2014. – С. 64-71.
 3. Солоділова О.В. Інкультурація – естетичний вимір // Культура і сучасність : альманах. — К.: Міленіум, 2015. – № 1. – С. 39-43.
 4. Солоділова О.В. Українська скульптура у вимірах часу// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць; вип. XXXIV]. — К.: Міленіум, 2015. – С. 105-114.
 5. Солоділова О.В. Оцінка крізь призму історії філософії // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 124 (9). – С. 222-226.

Тези конференцій

 1. Солодилова Е.В. Эстетическая инкультурация // Искусство и наука третьего тысячелетия: ІІІ Международно-творческая конференция, Симферополь, 12-13 декабря 2014 г. / КУКИТ. – Симферополь, 2014. – С. 87-90.
 2. Солоділова О.В. Естетичні механізми чуттєвих форм інкультурації // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати Х міжнародної конференції: збірник наукових праць (20 березня 2015 р.) / відп. ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2015. – С. 68-71.
 3. Солоділова О.В. Про деякі типи естетичних оцінок // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 92-93.

Доцент кафедри – Чечельницька Ганна Володимирівна

Чечельницька Ганна Володимирівна

У 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України»,
2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.
Дисципліни, що викладає: історія України, «Актуальні проблеми української історії», «Політологія» (англійською мовою для іноземців), «Філософія» (англійською мовою для іноземців), «Соціологія» (англійською мовою для іноземців), «Реклама та зв’язки з громадськістю».
 Сфера наукових інтересів: 1) Психоісторія як пояснення соціально-історичних процесів.2) Зв’язки з громадськістю в процесі підготовки майбутніх журналістів.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта:Hanna.wlady@gmail.com
Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ЖР18-1. За сумісництвом – провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. 

 1. Чечельницька Г. В.Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії//Актуальні проблеми української історії. – Рівне, РДГУ, 2018. -.С.15-32. – 1 др.арк
 2. Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 42. – С. 100–111.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 41. – С. 151-156.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторичний огляд періодизації української історії та діагностика сьогодення// Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – Спецвипуск. – С. 149-153.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Чечельницкая А.В. Психоисторический дискурс украинской истории// Humanities and social sciences. – Rzeszow, 2014. – № 2, с.25-34. – Ресурс доступа: www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/.../hss-2014-02-pw-01.pdf
 2. Чечельницкая А.В. Психоистория на постсоветском пространстве: историографический обзор // Ekonomia I nauki humanistyczne. – Rzeszow, 2012. – № 2, с.3-18. Ресурс доступа:http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/94

Тези конференцій:

 1. Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015.
 2. Чечельницька Г.В. Проблеми психоісторичної періодизації української історії // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторія як самостійна наука в площині сучасної філософської парадигми // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів», 2011.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторія: новий вимір дослідження сучасності та минулого // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010.

Навчально-методичні посібники:

 1. Реклама та PR-менеджмент// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – УМСФ, 2018
 2. Історія українського суспільства//Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-170 с.
 3. Історія України: психоісторичний дискурс української історії// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-50 с.

Доцент кафедри  – Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю “Всесвітня історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та Шуляк Сергій Вікторовичсуспільствознавства.

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2005, спеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації:«Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі» ). Вчене звання: доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, 2011. 

Дисципліни, що викладає: Політологія, Історія України, Історія сучасного світу, Теорія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова політика.
Сфера наукових інтересів: політика, міжнародні відносини, міжнародні конфлікти, політичні відносини на Близькому Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Член Міжнародної асоціації істориків права.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті:
2013–2014 рр. – учасник проекту, Колективний грант Центру перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет: «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Шуляк С.В. Мотиви турецької військової інтервенції в Сирії у 2016–2017 рр. (операція «Щит Євфрату») / С.В. Шуляк // Політикус. – 2017. – Вип.3. – С. 150–154.
 2. Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) / С.В. Шуляк //  Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 485–488.
 3.  Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали / С.В. Шуляк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399–402.
 4. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали / С.В. Шуляк  // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво»Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409–413.
 5. Шуляк С.В. Від  «zero problem» до «Оливкової гілки»: політика Туреччини стосовно громадянської війни в Сирії / С.В. Шуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2018. - №18. – С. 404–411.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Історія митної діяльності (навч. посібник з грифом МОН) / за ред. Деркача Л.В., В.В. Ченцова; [авт.. кол. : К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк]. – Д.: АМСУ, 2013. – 287 с.

Монографії:

 1. Осин В., Зеленски А., Шуляк С.В. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове : монография / В. Осин, А. Зеленски, С. Шуляк. – Вильнюс: ЕГУ, 2014. – 376 с.
Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:
 1. Шуляк С.В. Турецька збройна інтервенція у Сирії: мотиви, проміжні підсумки, перспективи // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 5–7.
 2. Шуляк С.В. Мотиваційна складова турецької збройної інтервенції у Сирії (2016-2017 рр.) // Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 червня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 129–132.
 3. Шуляк С.В. Проблема мотивації іноземних інтервенцій у внутрішні збройні конфлікти (огляд концепцій) // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – С. 100-104.
 4. Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) / S. V. Shuliak, Y. I. Demianenko // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – с. 109–111.
 5. Шуляк С.В. Мотиви збройного втручання Росії у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 року. – Одеса: Державний зпклад «Південоукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2016. – С. 34 – 38.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – кандидат наук із соціальних комунікацій Ятчук Ольга Михайлівна 
 
ЯтчукУ 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»). 
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри