Склад кафедри

Кафедра налічує 16 викладачів, серед них – 3 доктора наук з державного управління, професори та 10 кандидатів наук, доцентів

В.о. завідувача кафедри - Ковальов Віктор Георгійович

У 2001 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, інженер-механік, автомобілі та автомобільне господарство;Ковальов Віктор Георгійович
У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, тема дисертації «Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України»);
У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри державної служби та митної справи;
Досвід роботи: 15 років;
Сфера наукових інтересів: національна безпека, транспортна безпека, механізми державного управління, митні формальності;
Основні дисципліни, що викладає: митні процедури, митне регулювання.
Електронна пошта: mazyt@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Ковальов В. Г. Створення цільової державної програми розвитку системи забезпечення транспортної безпеки / В.Г. Ковальов // Вісник АМСУ. – Д.: АМСУ, 2013. - №2. -С. 261-263.
 2. Ковальов В. Г. Реалізація транзитного потенціалу, як механізм забезпечення транспортної безпеки / В. Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=642
 3. Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні / Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне фахове видання. – 2016. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2016.
 4. Ковальов В. Г. Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців/ В.Г. Ковальов, Т.М. Брус // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне фахове видання. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23

Професор кафедри - Борисенко Ольга Петрівна

Борисенко

У 1983 році закінчила Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика;

У 1999 році закінчила Луганський державний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність – аграрний менеджмент;

1998 рік аспірантура кафедри економіки АПК Луганського державного аграрного університету, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК;

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (Харківський державний аграрний університет, тема дисертації «Застосування методів моделювання та витратно-цінового аналізу в прогнозуванні та адаптивному плануванні врожайності зернових (за матеріалами Луганської області)»;

2012 рік – докторантура кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління ( Національна академія державного управління при Президентові України, тема дисертації «Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації»)

2016 рік – професор кафедри державного управління та митної справи

Досвід роботи: 25 років.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, державне управління, механізми державного управління, митне оподаткування

Основні дисципліни, що викладає: митне оподаткування; антикризове управління; управління ресурсами; електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі; стратегічний аналіз; інформаційні системи і технології в обліку.

Електронна пошта: acu_borisenko@yahoo.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та навчальні посібники

 1. Борисенко О. П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації: монографія/ О.П. Борисенко. – Донецьк: Юго–Восток, 2012. – 404 с.
 2. Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки: монографія/ [В.Г. Бодров, О.М. Соколова, Н.І. Балдич та ін.]; за ред. д-ра екон. наук В.Г. Бодрова. – К.: НАДУ, 2013.- 204 с.
 3. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М. Івашова, А.В. Антонов, О.П. Борисенко. – вид 3-тє, перероб. І доп. – Миколаїв: ЧДУ імені П. Могили, 2015. – 178 с.

Фахові статті:

 1. Борисенко О.П. Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект //Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 68–74. – (Серія: “Економіка”).
 2. Борисенко О.П. Особливості моделювання управлінських процесів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 2 (9). – С. 27–33. – (Серія: “Державне управління”).
 3. Борисенко О.П. Удосконалення управління економічним розвитком держави через дотримання балансу інтересів // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 4 (9). – С. 24–29. – (Серія: “Державне управління”).
 4. Борисенко О.П. Стратегія формування та реалізації зовнішньо-економічної політики України // Наукові праці : наук.-метод. журн. – Вип.242. Т.254. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С.17-21.
 5. Борисенко Проблеми та перспективи розвитку українсько-польського кордону в аспекті транскордонного співробітництва // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання. - № 2. – 2015. [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/ index/zmist_2015_2/0-18.
 6. Борисенко О.П. Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 1 (15). – С. 124–129. – (Серія: “Економіка”).
 7. Борисенко О.П. Компаративний аналіз моделей координації діяльності прикордонних контролюючих відомств у провідних країнах світу та в Україні // Аспекти публічного управління = Public administration aspects : зб. наук. пр. / редкол.: Квітка С.А. (голов.ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Грані, 2015. – Вип. №9(23) вересень. – С. 34-42.
 8. Борисенко О.П. Впровадження методології контролінгу в систему інституційного забезпечення державного управління // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 2 (13). – С. 113–119. – (Серія: “Державне управління”).
 9. Борисенко О.П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України Аспекти публічного управління = Public administration aspects : зб. наук. пр. / редкол.: Квітка С.А. (голов. ред.) [та ін.]. – Д.: Вид-во Грані, 2015. – Вип. № 10 (24) жовтень. – С. 34-42.
 10. Борисенко О.П. Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України // Вісник НАДУ. – 2015. – № 4. – С.31–38.
 11. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб.. – вид -3-тє, перероб і доп./Л.М.Івашова, А.В.Антонов, О.П.Борисенко. – Миколаїв, 2015. – 178 с.

Професор кафедри - Дрешпак Валерій Михайлович

ДрешпакУ 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет, філологічний факультет, спеціальність – «Українська мова та література», спеціалізація – «Журналістика».
Кандидат наук з державного управління (2005), тема дисертації: «Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації».
Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2010).
Доктор наук з державного управління (2011), тема дисертації: «Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи»
Професор по кафедрі інформаційних технологій та інформаційних систем (2015).
Досвід практичної роботи:
1991 – 1993 – Дніпропетровське обласне державне телерадіооб’єднання, редактор редакції новин радіо.
1993 – 1995 – Виконком Дніпропетровської міської ради, завідувач сектора масової інформації.
1995 – 1998 – Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія, заступник генерального директора з радіо.
1998 –1999 – Дніпропетровська обласна державна адміністрація, начальник управління по взаємодії із засобами масової інформації (з листопада 1998 р. – управління з питань внутрішньої політики).
1999 – 2006 – Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія, заступник генерального директора з радіо.

2006 2011 – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

2011 – 2018 – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем.
Сфера наукових інтересів: взаємодія органів публічної влади з громадськістю та засобами масової інформації.
Основні дисципліни, що викладає: «Комунікативні технології в публічному управлінні», «Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі», «Державна служба»
Електронна пошта: dreshpak.ucf@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Дрешпак В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.
 2. Дрешпак В. М. Прес-служба організації, установи, підприємства : навч. посіб. – Д.: Журфонд, 2006. – 124 с.
 3. Дрешпак В.М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб./ В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с.

Фахові статті:

 1. Дрешпак В. Комунікативні проекти у сфері публічного адміністрування: змістовні характеристики та організаційне забезпечення реалізації / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3(18). – С. 3 – 12.
 2. Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 4(19). – С. 3 – 13.
 3. Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1(20). – С. 3 – 14.
 4. Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні  /
  В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (45). –
  С. 147 – 156.
 5. Дрешпак В. М. Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області / Дрешпак В.М., Вискуб О.А. // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2014. – Вип. 1. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_1_20.pdf.
 6. Дрешпак В. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації / В. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3 (17). – С. 5 – 12.
 7. Дрешпак В. Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4 (18). – С. 45 – 54.
 8. Дрешпак В. Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5 – 6 (19 – 20). – С. 57 – 65.
 9. Дрешпак В.М. Cучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) / В.М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 5 – 6. – С. 17 – 26.
 10. Дрешпак В. М. Міжнародні рейтинги університетів як інструмент оцінювання державної політики у сфері вищої освіти / В. М. Дрешпак, Г. А. Старушенко // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 7. – С. 27 – 35.

Професор кафедри - Івашова Людмила Миколаївна

Івашова

1986 році закінчила Дніпропетровський державний сільськогосподарських інститут, економічний факультет, спеціальність – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві, кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві;

1992 році аспірантура УкрНДІ Економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК;

У 1996 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (Дніпропетровський державний аграрний університет, тема дисертації «Організація й ефективність використання автомобільного транспорту АПК в умовах розвитку ринкових відносин»);

2008 році докторантура кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління;

У 2009 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління (Національна академія державного управління при Президентові України, тема дисертації «Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання та контролю»;

2011 рік – професор кафедри обліку та аудиту;

Досвід роботи: 30 років;

Сфера наукових інтересів: державне управління, облік та аудит, державний фінансовий контроль, методи та механізми державного управління, митний аудит, контролінг в державному управлінні;

Основні дисципліни, що викладає: митний постаудит; державна служба; методологія наукових досліджень, державний фінансовий контроль, організація обліку.

Електронна пошта: pln1204@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія / Л.М. Пісьмаченко. - Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. - 366 с. 65
 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник (гриф МОНУ) / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 398 с.
 3. Пісьмаченко Л.М. Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.М. Пісьмаченко // Економіка та держава, 2008 - № 4. - С. 74-76
 4. Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування: навч.посіб. / Л.М. Пісьмаченко. - К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2008. – 88 с.;
 5. Івашова Л.М. Основи митного постаудиту: навч.посіб / Л.М.Івашова, Т.С.Єдинак, В.Ю. Єдинак : вступне слово д.е.н. П.В.Пашка. – Дн.: АМСУ, 2011. – 200 с.
 6. Івашова Л.М. Фінансовий контроль і аудит: реалії та перспективи розвитку: монографія / Л.М.Івашова, О.М.Гнєздилова, Н.Г.Волік. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2012. – 260 с.
 7. Івашова Л.М. Основи бухгалтерського обліку і аудиту: навч. посіб. (гриф МОНУ)/ Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Вініченко О.М., Дробязко С.І., Шевченко В.М., Атамас О.П. / за заг.ред. М.Ф.Івашова. – Дн.: Вид-во «Ліра», 2013.- 406 с.
 8. Івашова Л.М. Удосконалення системи фінансування у сфері надання пільг та субсидій населенню на прикладі Дніпропетровської області // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи: монографія / колектив авторів за заг ред. А.Б.Кондрашихіна. – К.: Вид-во АМУ, 2013. – 388 с. - С. 276-302.
 9. Івашова Л.М. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Вісник Академії митної служби України. – 2014. - № 2. С.12-23.
 10. Івашова Л.М. Теоретичні засади розвитку державно-приватного партнерства у сфері державного регулювання ЗЕД /Л.М.Івашова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. С.7-12.
 11. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов, О.П.Борисенко. – вид 2-ге, перероб. І доп.. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – 134 с.
 12. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, Антонов А.В. О.П.Борисенко. – вид 3-тє, перероб. i доп. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 178с.
 13. Ивашова Л.Н. Усовершенствование механизмов государственного управления в условиях развития государственно-частного партнерства / Л.Н.Ивашова // Научно-теоретический и практический журнал: Уральский научный вестник (ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ). – Республика Казахстан: г. Уральск: ТОО «Фирма Сервер + », 2015. - № 14 (145). – С. 124-134.
 14. Ivashova L. Problems, prospects the development of foreign and customs policy of Ukraine under european integration [Івашова Л.М. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної й митної політики України в умовах євроінтеграції]/ Л.М.Івашова, – Публічне управління та митне адміністрування. - № 2(13). – 2015. – С.37-44.
 15. Івашова Л.М. Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції / Л.М.Івашова К.І.Шатрова // Зб.наук.ст. «Вісник Національного універсистету цивільного захисту України. Серія: «Державне управління». - №1. – 2016. - С. 45-52. (наукометрична база RePec)

Професор кафедри (за сумісництвом) - Ченцов Віктор Васильович

фавыа

Освіта вища: спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства; спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

 • 1992 – присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.09 - джерелознавство та історіографія (тема дисертації «Документы органов государственной безопасности как источник по социально-политической истории Украины в 1921-25 гг.»);
 • 2000р. - присуджено науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 16.05.01– історія України (тема дисертації «Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки»),
 • 2003 р. – присвоєно вчене звання професора;
 • 2013 р. – присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Механізми державного управління митною справою»);
 • Голова та член редакційних колегій 5 наукових журналів, у т.ч. міжнародних. Керівник декількох наукових програм.

Член редколегії серії видань «Митна справа в Україні», «Податкова та митна справа в Україні».

Голова та член спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Науковий керівник захисту 3 докторських та 2 кандидатських дисертацій.

Дисципліни, що викладає: «Управління митною справою».

Електронна пошта:chentsov61@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Автор більш ніж 250 публікацій з проблем історії та сучасної діяльності спеціальних та митних служб світу, механізмів державного управління.

Монографії та навчальні підручники

 1. Трагические судьбы. Политические репрессии против немецкого населения Украины. Монография (1999)
 2. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки. Монографія (2000)
 3. Політичний розшук у царській Росії. Жандармерія і охранка. Монографія (2001)
 4. Митний контроль та митне оформлення. Навчальний посібник (2002);
 5. Коментар до Митного кодексу України (2004);
 6. Історія митної справи в Україні. Монографія (2004);
 7. Основи митної справи в Україні. Навчальний посібник (2004);
 8. Митне право України. Навчальний посібник (2007);
 9. Основи митної справи в Україні. Підручник (2008);
 10. Психологія управління в митних органах. Навчальний посібник (2008)
 11. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам. Монография (2009);
 12. Митна служба України в системі державного управління. Підручник (2009);
 13. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті. Наукове видання (2010);
 14. Документы органов государственной безопасности УССР 1920-1930-х годов: источниковедческий анализ. Монографія (2010);
 15. Механізми державного управління митною справою. Монографія (2012);
 16. Історія митної діяльності. Підручник (2013);
 17. Митна енциклопедія. Наукове видання т.1, т.2, т. 3 (2014)
 18. Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою. Підручник для слухачів магістратури (2016) .

Основні фахові статті:

 1. The principles of public administration mechanisms modernization in the field of Customs affairs Союза / Victior Chentsov, Olena Pavlenko, Olga Triakina // Customs Scientific Journal. Vol. 6, No. 2, 2016. – p. 47 – 63.
 2. Этапы институционального развития таможенной системы Украины: на пути к стандартам Европейского Союза / Victior Chentsov, Yevgen GARMASH// Customs Scientific Journal.– 2015, Vol. 5, No. 1, p. 23 – 28.
 3. Реабілітаційне право та проблеми захисту жертв репресій, зловживань і помилок влади/ В.В.Ченцов, В.М.Тертишник// Право і суспільство // Науковий журнал ВНТЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» - 2016. № 3 . – с. 198 - 204.
 4. Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України/В.В. Ченцов, Г.Ю. Разумей//Публічне управління та митне адміністрування. - № 1 (14), 2016. – С.101- 108.
 5. Средства осуществления государственной таможенной политики Украины: законодательство и правовая доктрина/ V.V. Chentsov, A.V.Mazur// «Polityka celna: Ekonomia, Pravo, praktyka» // Wydawnistwo BW Jan Brodzinski. Warszawia, RP, 2014, 527s., s. 417 – 423.
 6. Досвід реформування митної служби Франції та можливості його імплементації в Україні//Координація управління. Збірник наукових праць. – вип. 1., Івано-Франківськ. – 2012. – С.46 – 55.
 7. Державне управління митною справою: інтерпретація базових понять// Проблеми сучасного управління: зб.наук. праць. – Донецьк: Дон ДУУ, 2011, С. 251–261.
 8. Проблеми сучасного управління: зб.наук. праць. – Донецьк: Дон ДУУ, 2011, с. 251-261/Chentsov Victor, Pavlenco Olena // Актуальныя питанні мітнай справі. Наукові збірник. – Мінск, 2010 – 1.128-139
 9. Дистанційне навчання працівників митних органів України як складова процесу професіоналізації//Публічне управління: теорія і практика. – Зб. Асоціації докторів наук з державного управління. – Вип. 2. – Х. ХаРІДУ, 2010. – с. 33-39/
 10. Особливості реалізації державної кадрової політики в митній службі України: досвід// Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України О.: ОРІДУ, 2010. - № 2 (38).

Доцент кафедри(за сумісництвом) - Брус Тетяна Миколаївна

Брус Тетяна МиколаївнаУ 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет ім..О.Гончара та здобула кваліфікацію спеціаліста політолога, викладача соціально-гуманітарних дисциплін.
У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (тема дисертації «Аналіз державної політики: теоретико-історичні основи»).
У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології державного управління
Досвід роботи: 19 років
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління персоналом в органах публічного управління, аналіз державної політики тощо.
Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Організація діяльності державного службовця», «Політологічні аспекти державного управління», «Управління у митній справі», «Проектний менеджмент у публічному управлінні».

Електронна пошта: tanyabrus@rambler.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні фахові статті:

 1. Брус Т.М. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні / Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне фахове видання. – 2016. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2016.
 2. Брус Т.М. Використання поліграфа як інструмент запобігання та боротьби з корупцією державних службовців/ Т.М. Брус, В.Г. Ковальов // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23.
 3. Брус Т.М. Імплементація системи оцінювання надання адміністративних послуг в Україні / Т.М. Брус, Ю.В. Даньшина // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр.ОРІДУ. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3(55). – С.44–48.
 4. Брус Т.М. Удосконалення механізмів надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи/ Т.М. Брус, Ю.В. Даньшина // Науковий вісник Академії муніципального управління. Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : ВПЦ АМУ, 2013. – Вип. 4. – С. 88–96. – (Серія «Державне управління»).
 5. Брус Т.М. Організаційно-правові аспекти адаптації митної служби
 6. України до стандартів Європейського Союзу // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Академія митної служби України, 2013. – С.14 – 16.
 7. Базові засади соціального розвитку як сфери публічного управління : Наукова розробка / Решетніченко А.В., Кірєєва О.Б., Голубчик Г.Д., Брус Т.М. та ін.. – К. : НАДУ, 2012. – 52 с.
 8. Брус Т.М. Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні / Т.М. Брус, Ю.В. Даньшина. // Науковий вісник Академії муніципального управління.– 2012. – №2. – С. 58-65 (Серія: Управління).
 9. Брус Т.М. Принципи організації публічної служби в країнах Євросоюзу // Особливості соціального управління і Україні : матеріали круглого столу / за заг. ред. А. В. Решетніченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 6 – 8.
 10. Формування управлінської еліти в Україні : монографія / Решетніченко А.В., Вікторов В.Г., Кірєєва О.Б., Голубчик Г.Д., Брус Т.М. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 176 с.
 11. Відстеження результативності регуляторного акту як етап здійснення регуляторної діяльності органів державної влади // Актуальні проблеми державного управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Виноградова Наталія Леонідівна

ВинрградоваУ 1990 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Історія». У 2001 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Державне управління» у Дніпропетровському філіалі Української академії державного управління при Президентові України.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (тема дисертації «Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект»).

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та митної справи.

Має досвід роботи в державних органах влади та виконавчих органах місцевого самоврядування.

Сфера наукових інтересів: державне управління; теоретико-методологічні засади державного управління; гуманістичні та морально-етичні засади державного управління.

Дисципліни, що викладає: «Державне управління», «Соціально-гуманітарна політика», «Професійна етика державних службовців».

Електронна пошта: vynogradovanatali@gmail.com 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має 32 публікації, із них 29 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 12 статей в наукових фахових виданнях України).

Після захисту дисертації опубліковано 17 наукових публікацій (в т.ч. 5 статей в наукових фахових виданнях України) та 3 навчально-методичних роботи, в тому числі :

 1. Виноградова Н.Л. Семіотичні й аксіологічні особливості моделей державотворення за часів Богдана Хмельницького / В.М. Дрешпак, Н.Л. Виноградова // Публічне адміністрування: теорія та практика – 2009. – № 2 (2) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/index.html – Назва з екрану. Електронне фахове видання.
 2. Виноградова Н.Л. Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей / Н.Л. Виноградова // Публічне адміністрування: теорія та практика – 2013. – № 1 (9) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2013-01%289%29/13vnltsc.pdf Електронне фахове видання.
 3. Виноградова Н.Л. Вітчизняний та закордонний досвід використання муніципального маркетингу в управління розвитком муніципального утворення / Н.Л. Виноградова, О.В. Лащенко // Вісник АМСУ. – Д. :
 4. АМСУ. – 2014. – № 1. – С. 120 – 127. (Серія «Державне управління»). Фахове видання.
 5. Виноградова Н.Л. Формування іміджу та бренду території як фактор підвищення її конкурентоспроможності / Н.Л. Виноградова, О.В. Лащенко // Вісник АМСУ. – Д. : АМСУ. – 2014. – № 2 – С. 132 – 139. (Серія «Державне управління»). Фахове видання.
 6. Виноградова Н. Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (13) [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2015-01%2813%29/index.html. Електронне фахове видання.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Гармаш Євген Васильович

ГармашУ 2000 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «правознавство», у 2002 році – Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД».
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право (тема дисертації «Організаційно-правові основи підготовки, прийняття та виконання адміністративних рішень в митній службі України»).
У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державної служби та митної справи.
Досвід роботи: загальний трудовий стаж – 20 років, з них стаж науково-педагогічної діяльності – 14 років.
Розпочав трудову діяльність у 1997 році з посади помічника юрисконсульта, до 2003 року працював юрисконсультом. З травня 2003 року перейшов до Академії митної служби України на посаду викладач кафедри митного та адміністративного права.

 • 05.2003 – 12.02.2004 – викладач кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України;
 • 02.2004 – 01.08.2004 – викладач кафедри основ митної справи Академії митної служби України;
 • 08.2004 – 01.09.2005 – викладач кафедри загально професійної підготовки Академії митної служби України;
 • 09.2005 – 01.02.2006 – викладач кафедри організації митного контролю Академії митної служби України;
 • 08.2006 – 01.02.2008 – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін інституту післядипломної освіти Академії митної служби України;
 • 02.2008 – 01.09.2010 – старший викладач державної служби та митної справи Академії митної служби України;
 • 09.2010 – 07.04.2011 – доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України;
 • 2011 – 2012 - проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України;
 • 2012 - директор Центру митної справи Академії митної служби України;
 • 2013 – в.о. першого проректора Академії митної служи України;
 • 2014 – 2015 – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Академії митної служби України;
 • З 23.06.2015- проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів

Сфера наукових інтересів: митна справа; адміністративна діяльність органів державної влади; публічне управління; міжнародні відносини в митній сфері. Дисципліни, що викладає: «Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД».

Електронна пошта: kafedra_omk@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google ScholarМає понад 40 публікацій, із них 37 наукового та 3 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей в наукових фахових виданнях України) присвячених проблемам управлінської діяльності та державного регулювання в сфері митної справи. Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу Customs Scientific Journal. Член редакційної колегії Науково-практичного коментаря до Митного кодексу України (2012). Залучався до складу робочих груп із розробки проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів в галузі митного регулювання. Радник митної служби України 1 рангу, нагороджений відзнакою митної служби «Відмінний митник» 1-го ступеню. Громадською роботою (в тому числі на виборних посадах) не займався, безпартійний.

Основні публікації

 1. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі (2005)
 2. Управління в митній службі (2006).
 3. Правове положення суб’єктів, які приймають управлінські рішення в митній службі (2006)
 4. Деякі аспекти зниження ступеню управлінських ризиків в митній службі (2007)
 5. Інформаційне забезпечення адміністративних рішень в митній службі як складова національної безпеки держави (2008)
 6. Діяльність вантажних митних комплексів в Україні та країнах Європи (2011).
 7. Переваги та перспективи розвитку контрейлерних перевезень в Україні (2012).
 8. Міжнародне співробітництво з питань митної справи (2013)
 9. Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави (2013)
 10. Трансграничное сотрудничество Украины (2014).

Доцент кафедри - Даньшина Юлія Володимирівна

Доцент кафедри - Квеліашвілі Ірина Миколаївна

У 1988 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-економіст.
У 2007 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління - Магістратура , Керівник проектів та програм.
Присуджено науковий ступінь кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – механізми державного управління (тема дисертації «Розвиток Державної митної служби як суб’єкта національної безпеки України»)
З 2013 р. докторант кафедри державне управління та місцеве самоврядування Дніпропетровського національного інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Досвід роботи у митних органах 20 років.
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління у митній справі; митна безпека; митне оподаткування.
Основні дисципліни, що викладає: «Митне оподаткування».
Електронна пошта: kvelin@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті

 1. Квеліашвілі І. Інституалізація державного управління в сфері митної справи. Наукові труди Академії управління при Предидентові Республіки Білорусь 2015, стр 446 – 453 Випуск 17 Економіка, право, ідеологія, Мінськ 2015
 2. Квеліашвілі І, Липовська Н. Проблеми державного регулювання захищеності соціально-економічних систем //Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр.-ХРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2/2010. – С. 105-112
 3. Квеліашвілі І Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України [Електронний ресурс] / І. Квеліашвілі // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 4. - С. 171-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_4_21
 4. Квеліашвілі І Гармонізація національної митної політики з міжнародними принципами гармонізації у митній сфері//Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. –Вип. 1 (28). – С. 74 – 80.
 5. Липовська Н. А., Квеліашвілі І. М Формування управлінської культури керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України (на прикладі митниць) [Електронний ресурс] / Н. А. Липовська, І. М. Квеліашвілі // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 11-12. - С. 61-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_11-12_10
 6. Квеліашвілі І., Диверсифікація функціонального навантаження органів доходів і зборів, на які покладається здійснення митної справи в Україні [Електронний ресурс] / І. Квеліашвілі. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_11
 7. Квеліашвілі І Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід
 8. Квеліашвілі І Стратегія розвитку державної митної справи як інструмент рівноправного партнерства у зовнішньому просторі
 9. Інституалізація державного управління в сфері митної справи // Наукові труди Академії управління при Предидентові Республіки Білорусь. - 2015. - № 17.- С. 446 – 453. – (Економіка, право, ідеологія), Наукові праці
 10. Електронний практичний посібник «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в України» (автори) Г.В. Воронцова, І.М. Т.Д. Ліпіхіна, І.М.Квеліашвілі, Т.С.Тоцька./. вип.2 – Днепропетровск: «АМСУ», АМСУ, Випуск 2, — 2012
 11. Квеліашвілі І.М.. Гуманізація публічної служби в Україні: науково – практичні засади //колективна монографія / [С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська та ін.] ; за ред. д-ра. наук С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.- 204 с. (авт. С.86-89) Колективна монографія.

Доцент кафедри - Критенко Олена Олександрівна

У 2003 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію економіста.
У 2010 році закінчила Академію митної служби України (факультет післядипломної освіти) та здобула кваліфікацію юрист.
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель в Україні»).
Досвід роботи: більше 10 років наукової та викладацької діяльності.
Сфера наукових інтересів: державне управління; державний контроль за використанням бюджетних коштів, управління ризиками в митній справі, аналіз митних ризиків, тощо.
Дисципліни, що викладає: «Основи митної справи», «Митне регулювання», «Митні процедури», «Аналіз ризиків в митній справі».
Електронна пошта: ale_k@list.ru
Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні фахові статті:

 1. Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи покращення / О.О. Критенко // Наукові розвідки з адміністративного та муніципального управління. Збірник наукових праць Академії муніципального управління – Випуск 1. – К.: АМУ, – 2013. – С. 323 – 341
 2. Критенко О.О. Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні / О.О. Критенко // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Випуск 2 (54). – Одеса: ОРІДУ НАДУ – 2013. С. 87 – 90
 3. Критенко О.О. Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг // Демократичне врядування: наук. вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Вип.. 11. – Львів: ЛРІДУ НАДУ – 2013. – Режим доступу: http://lvivacademy.com/visnik11/index.html
 4. Kritenko E. Counteraction to corruption in public procurement in Ukraine // Sp-ka z o.o. “Nauka I studia”. Państwowy zarząd № 4 (72). – Przemyśl, Poland, 2013. – C. 79 – 85
 5. Критенко О.О. Аналіз підходів до визначення дефініції “державні закупівлі” // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 1 (10) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С. 19 – 26
 6. Критенко О. О. Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель / О. О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Ефективність державного регулювання [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 42 – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 198 – 207
 7. Критенко О. О. Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / О.О. Критенко, Ю. В. Даньшина // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 254, Вип. 242. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015 – С. 74-80. – (Серія “Державне управління”).
 8. Krytenko О.О. Implementation of international experience of counteraction to corruption to the national public procurement practices // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 2 (11) – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – С. 125 – 131

Навчальні посібники:

 1. Критенко О.О. Фінансовий облік І : навч. посіб. / Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Критенко О.О. – Дніпропетровськ : “Акцент ПП”, 2014. – 192 с.

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Марценюк Олена Олександрівна

У 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія».
У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (тема дисертації «Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України»).
Сфера наукових інтересів: публічне управління; психологія управління; кадровий менеджмент;
Дисципліни, що викладає: «Психологія управління», «Управління персоналом митних органів», «Кадрова політика державної служби».Електронна пошта: e-marcenuk@ukr.net
Основні наукові та навчально-методичні праці
Профіль у GoogleScholar
Має понад 20 публікації, з яких 1 колективна монографія, статті у фахових виданнях України та тези доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Фахові статті:

 1. Марценюк О. Структурно-функціональний аналіз соціально-психологічної компетентності державного службовця (на прикладі працівників митних органів) / Олена Марценюк // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2. – С. 213 – 221.
 2. Марценюк О. О. Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління / О. О. Марценюк // Держ. буд-во. – 2008. – № 2. – Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua – Назва з екрану.
 3. Марценюк О. О. Інтерпретація комунікативної компетентності державних службовців в психологічному дискурсі / О. О.Марценюк, Н. А. Липовська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2009. – № 2 (36). – С. 46 – 54.
 4. Марценюк О. О. Використання компетентністного підходу при формуванні кадрового резерву в митних органах / О. О. Марценюк // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2 (38). – С. 140 – 143.
 5. Марценюк О. Психологічний аналіз професійної діяльності працівника митних органів / Олена Марценюк // Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 220 – 227.
 6. Марценюк О. О. Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні / О. О.Марценюк // Публічне управління та митне адміністрування : зб. наук. пр. – Дніпро : УМСФ, 2016. – Вип. 1 (14). – С. 116 – 122.

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Разумей Галина Юріївна

Разумей Галина ЮріївнаУ 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД. У 2010 році закінчила магістратуру АМСУ за спеціальністю «Державна служба».
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (тема дисертації «Ризик-менеджмент у службовій діяльності посадових осіб митних органів України»).
Має досвід роботи у митних органах та консалтинговій компанії.
Викладає на курсах митних брокерів.
У 2017 році пройшла тренінговий семінар щодо наукових досліджень Британської ради в Україні «Researcher Connect»
У 2018 році стала фаховим експертом щорічного конкурсу проектів та стартапів «InnoDnipro» та тренером з електронного урядування та електронної демократії, пройшовши навчання за програмою «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)Фонду Східної Європи.
Сфера наукових інтересів: публічне управління; управління ризиками у митній справі; менеджмент організацій.
Дисципліни, що викладає: «Аналіз ризиків у митній справі».
Електронна пошта: galchata86@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Монографії, навчальні підручники, посібники:

 1. Разумей Г.Ю. Аналіз ризиків у митній справі : навчальний посібник / Г. Ю. Разумей, М. М. Разумей. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 242 с.

Фахові статті:

 1. Кулик Г. Ю. Феномен ризику як об’єкт осмислення в теорії державного управління / Г. Ю. Кулик, О. М. Корх // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». – 2011. – № 1. – С. 18 – 24. – – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_3
 2. Кулик Г. Ю. Модернізація митної служби України у контексті управління змінами та стратегічного ризик-менеджменту / Г. Ю. Кулик, Б. В. Літовченко // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». – 2011. – № 2. – C. 85 – 92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_13.
 3. Кулик Г. Ю. Сутність та класифікація ризиків у державному управлінні / Г. Ю. Кулик // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – № 4. – С. 16 – 19.
 4. Кулик Г. Ю. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України / Г. Ю. Кулик // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 91 – 98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_2_14.pdf.
 5. Кулик Г. Ю. Стандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект / Г. Ю. Кулик // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 2 (37). – С. 103 – 111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_2_17.
 6. Кулик Г. Ю. Ризик-менеджмент у системі державного управління : сутність, функції, основні складові / Г. Ю. Кулик // Вісник Донецького державного університету управління «Менеджер». – 2012. – № 3 (61). – С. 67 – 72.
 7. Кулик Г. Ю. Митні ризики та ризики в управлінні системою митної служби: сутність та співвідношення / Г. Ю. Кулик // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 167-174. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_04(15)/12kgyuss.pdf.
 8. Разумей Г.Ю. Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України / Г.Ю. Разумей, В.В.Ченцов // Публічне управління та митне адміністрування. – 2016. – № 1. – C. 101 – 108.
 9. Разумей Г.Ю. Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами / Г.Ю. Разумей, М.М. Разумей // Публічне управління та митне адміністрування. – Д.: УМСФ, 2016. – № 2 (15) – С. 147–154

Статті в іноземних виданнях:

 1. Kulyk H. System Of Risks In Ukrainian Customs Administration / H. Kulyk // The Advanced Science Journal. –Torrance: AdvancedScience, 2013. – Issue 4. – Р. 36-40.
 2. Кулик Г. Ю. Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в государственное управление / Г. Ю. Кулик // Государственное управление. Электронный вестник : электр. научное издание / глав. ред. В. А. Никонов. – М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2013. – № 37. – C. 32 – 44. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__37._aprel_2013_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kulik.pdf.
 3. Кулик Г. Ю. Развитие системы управления рисками в таможенной службе Украине / Г. Ю. Кулик // Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – № 4. – С. 108-114.
 4. Кулик Г. Ю. Электронное государственное управление таможенным делом в Украине / Г. Ю. Кулик, М. Н. Разумей // Государственное управление. Электронный вестник : электр. научное издание / глав. ред. В. А. Никонов. – М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. – № 47. – C. 125 – 147. – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__47._ekabr_2014_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kulik_razumey.pdf.
 5. Разумей Г.Ю. Інтегроване управління кордонами як фактор забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України/ Г.Ю. Разумей, М.М. Разумей / Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, pszchologické a politickéaspekty: Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia (28 – 29 októbra 2016). – Sládkovičovo (Slovenská republika): Vysoká škola Danubius, 2016. – S. 29 – 32.
 6. Разумей Г.Ю. Tendencje rozwoju zarządzania ryzykiem w celnictwie ukraińskim / G.J. Razumiej, M.M. Razumiej // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. – Szczecin: BW, 2017. – Rok XXII nr 3 (260) / 2017. – Str. 101–106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://monitorc.pl/art/3538/ tendencje_rozwoju_zarzadzania_ryzykiem_w_celnictwie_ukrainskim_ [Index Copernicus]
 7. Разумей Г.Ю. Struktura Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy w kontekście zarządzania ryzykiem celnym / G.J. Razumiej, M.M. Razumiej // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. – Szczecin: BW, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://monitorc.pl/art/3701/struktura_panstwowej_sluzby_skarbowej_ukrainy_w_kontekscie_zarzadzania_ryzykiem_celnym [Index Copernicus]

 

Доцент кафедри - Тоцька Тетяна Станіславівна

У 2003 році закінчила Академію митної служби України , спеціальність – економіст

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління (тема дисертації «Державне регулювання митної вартості») Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»

У 2016 році присуджено вчене звання доцента кафедри державного управління та митної справи.

Досвід роботи за фахом: 7 років

Сфера наукових інтересів – митна справа

Досягнення: експерт Всесвітньої митної організації

Дисципліни, що викладає у 20152016 навчальному році: Митне

оподаткування, Правопорушення у податковій сфері

Електронна пошта: t_totskaya@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Тоцька Т. С. Проблеми державного регулювання операцій з давальницькою сировиною як способу незаконного відшкодування ПДВ та ухилення від оподаткування // Вісник АМСУ. Серія «Державне управління» – 2010. – №2 – с. 68-74.
 2. Тоцька Т. С. Проблеми концептуального підходу до державного регулювання митної вартості в Україні // Вісник АМСУ. Серія «Державне управління» – 2011. – №1 – с. 75-84.
 3. Тоцька Т. С. Управління ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євро інтеграції // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 176, Вип. 164. - С. 134-137.
 4. Тоцька Т. С. Контроль за митною вартістю товарів як інструменту захисту економічної безпеки держави // Наукові праці. – Науково-методичний журнал. – Т. 166, Вип. 154 . – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.130-141 . – (Серія “Державне управління”).
 5. Тоцька Т. С. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 150-158.
 6. Тоцька Т. С. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 1. - С. 62-65.
 7. Тоцька Т. С. Шляхи удосконалення комунікативної політики митної служби. // Матеріали науково-практичної конференції “Теорія та практика державної служби”. – Дніпропетровськ: АМСУ, ДРІДУ НАДУ. – 2008. – С. 227–229.
 8. Тоцька Т. С. Забезпечення достовірності декларування суб’єктами ЗЕД у митній вартості товарів роялті (ліцензійних платежів). // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2010. – С. 214–216.
 9. Тоцька Т. С. Поняття ідентичності та подібності товарів при визначенні митної вартості. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти ”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2012. – С. 214–216.
 10. Тоцька Т. С. Запровадження механізму управління євроінтеграційними проектами в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)”. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – С. 108-110.
 11. Науково-практичний коментар до Митного Кодексу України. Науково-практичний коментар. у 3 т. - К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012.
 12. Тоцька Т. С. Mechanizm realizacji elektronicznego administrowania VAT / Т. С. Тоцька, Чернявська Ю.А.// Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 1. - С. 62-65.
 13. Тоцька Т. С. Принципи організації внутрішньої системи управління ризиками в державних органах / Т. С. Тоцька // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2015. - № 2.

Доцент кафедри - к.держ.упр. Шевченко Наталія Іванівна

Шевченко Наталія Іванівна1988 р. -  Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва;

2011 р. - Кандидат наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління»(тема дисертації «Розвиток державної інвестиційної політики України»);

2012 р. – Доцент по кафедрі фінансів та державного управління ;
Працює в навчальному закладі з 2001 року. 
Член спеціалізованої вченої ради  К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»
Сфера наукових інтересів: фінанси, інвестиційна діяльність, фінансове забезпечення діяльності підприємства.
Дисципліни, що викладає.: фінанси підприємств, фінанси суб’єктів господарюванняЕлектронна пошта:nshevni@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

Має понад 95 наукових публікацій, них 35 статей у фахових виданнях та більш ніж 20 навчально-методичних праць фінансового спрямування, у тому числі  навчальний посібник з грифом МОН, 2 монографії. 

 1. Шевченко Н.І. Інвестиційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №23. –С.93-96.
 2. Шевченко Н.І. Сучасні інструменти державної інвестиційної політики / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №24. –С.66-70.
 3. Шевченко Н.І., Даценко В.В. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н.І.Шевченко, В.В.Даценко // Україна: аспекти праці: Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / №1, 2012 р., С.3-7.
 4. Шевченко Н.І., Куліченко В.О. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан, проблематика, напрямки реформування / Н.І.Шевченко, В.О.Куліченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / [Електронний ресурс]/ - 2012.- №1.- Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua .
 5. Даценко В.В., Шевченко Н.І. Гарантування фінансової безпеки держави в умовах глобалізації / В.В.Даценко, Н.І.Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток / - 2012. - №5. - [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua.
 6. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Ефективна економіка. – 2013. №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361.
 7. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Регіональні аспекти податкового стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка». Випуск 1–2/2015. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління. – 2015. – С.96–110. – Режим доступу: http://visnyk.amu.edu.ua/images/NV_ECONOMIKA_1-2_2015.pdf
 8. Шевченко Н.І., Тараненко В.Є. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів. - Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 6 – С.80-83. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5214&i=16
 9. Шевченко Н. І. Особливості фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України в період системної кризи. - Ефективна економіка. – 2016. №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5132

Старший викладач кафедри - Кийда Людмила Іванівна

Кийда

У 1980 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, спеціальність: промислове та цивільне будівництво, здобула кваліфікацію інженер-будівельник.

У 2007 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.

З 1993 по 2008 роки працювала на Дніпропетровській митниці м/пост «Дніпропетровськ - аеропорт» головним інспектором вантажного сектору. Присвоєно спеціальне звання відповідно до займаної посади «Радник митної служби III рангу».

Досвід роботи у митних органах-понад 15 років.

Старший викладач кафедри державної служби та митної справи з 2008 року.

Сфера наукових інтересів: митна справа, митний контроль, митне оформлення, митні формальності, митне регулювання, національна безпека, механізми державного управління.

В 2016 році завершила навчання в аспірантурі кафедри державного управління та митної справи Університету митної справи та фінансів за спеціальністю 25.00.02 «Механізм державного управління». Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Митний контроль в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України до світового простору».

Основні дисципліни, що викладає: основи митної справи, митні процедури, митне регулювання.

Електронна пошта: Kli1953@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Кийда Л. І. Митний контроль в Україні: сучасний стан та основні принципи митного контролю /Л.І. Кийда / /Ефективна економіка. – 2010 - №8. - Режим доступу до журналу:http://www.economy. nayka.com.ua
 2. Кийда Л. І Напрями розвитку митного контролю в Україні / Збірник наукових праць донецького державного університету управління /Л.І. Кийда / «Пріоритетні напрями та сучасний зміст державного управління». Серія «Державне управління»./ том XII, випуск 197, Донецьк-Дон ДУУ. – 2011.-С. 103-117.
 3. Кийда Л. І. Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання /Л.І. Кийда / Науково-методичний журнал. Серія «Державне управління». №1(6); Дніпропетровськ: АМСУ, -Т.1, квітень 2012. – С.146-152.
 4. Кийда Л. І. Застосування процедури спрощеного митного контролю до підприємств-суб’єктів ЗЕД /Л.І. Кийда / Науково–методичний журнал. Збірник наукових праць. – Миколаїв. - Видавництво: Чорноморський державний університет ім.. Петра Могили комплексу «Києво - Могилянська академія». Серія «Державне управління». Випуск 196, том 208, 2012.
 5. Кийда Л. І. Развитие методики применения упрощенного таможенного контроль в Украине /Л.І. Кийда / /Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології» –Херсонський національний технічний університет. Серія «Державне управління». Випуск № 2(9) , Херсон-2013р.
 6. Кийда Л. І.. Simplified customs control in context of development of process of Ukrainian integration to outer space/Л.І. Кийда / Науковий журнал «Економічна наука та політологія» Серія «Наука та студія».Випуск № 114, Польща, м. Пшемишель-2014. – С.68-77.
 7. Кийда Л. І.. The adaptation of customs legislation to the international standards of the simplified customs control of citizens When grossing the customs border of Ukraine// L. Kyyda/ Public policy and economic development. – ISSUE . №2(6). – 2014. – С.93-99.
 8. Кийда Л. І..Спрощення під час переміщення через митний кордон України та декларування валютних цінностей у контексті євроінтеграції /Л.І. Кийда / Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2015. – №1(12). – С.37-43.

Старший викладач кафедри - Чорний Валерій Борисович

Чорний Валерій БорисовичУ 1980 р. закінчив Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Економіст» , кваліфікація економіст-організатор.

У 1991 р. закінчив Білоруський державний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

У 2015 р. закінчив Переяслав-Хмельницкий педагогічний університет ім. Г. Сковороди, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація вчитель фізкультури.

Працював у митних органах з 1993 року, в Академії митної служби України з 2003 року.

Сфера наукових інтересів: історія та управління митною справою.

Підготував 11 майстрів спорту, 2 чемпіона Світу, 2 чемпіона Європи з гирьового спорту.

Опублікував навчальний посібник «Україна і митна справа» 2004 з грифом МОН, монографії: «Найдавніші торгівельні статути та шляхи», «10-річний шлях Вінницької митниці», «Християнська десятина, митна справа та сьогодення».

Основні дисципліни, що викладає: основи митної справи.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри