Склад кафедри

Кафедра транспортних систем та технологій налічує 9 викладачів: 3 доктори, професори , 6 кандидатів наук, доценти

Завідувач кафедри – д.т.н. професор Сохацький Анатолій Валентинович
01 Сохацький Анатолій Валентинович

У 1982 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації «Експлуатація літальних апаратів та двигунів» інженер-механік

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.05.-механіка рідини, газу та плазми (тема кандидатської дисертації «Чисельне моделювання та експериментальне дослідженння біля екранних течій»).

У 2001 році присвоєне вчене звання доцента кафедри технічної механіки.

У 2009 році – член - кореспондент Транспортної Академії України.

У 2010 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.01 аеродинаміка і газодинаміка літальних апаратів (тема докторської дисертації „Теоретичні основи створення аеродинамічних компонувань перспективних швидкісних транспортних апаратів”.

У 2013 році присвоєне вчене звання професора кафедри транспортних систем та технологій

Дисципліни, що викладає : «Управління ланцюгом постачань», «Моделювання транспортних потоків», «Моделювання в транспортних системах»

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Sokhatsky_anatoly@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Сохацький А.В. Числове моделювання обтікання швидкісного транспортного засобу типу maglev// ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITYANDSAFETYONRAILWAYTRANSPORT- Scientific journal , No. 12, 2016- С81-87.( IndexCopernicus).
 2. Сохацький А.В., Маленко Є.В., Сохацький В.А. Зв’язана задача аеродинаміки та динаміки руху високошвидкісного магнітолевітуючого транспортного засобу // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон: ХНТУ, 2017.– №3 (62), Том 2. – С. 202-207.
 3. Сохацький А.В. Математичне моделювання процесу формування аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2015. – № 3. – С. 472-476.
 4. Сохацький А.В Числове моделювання аеродинаміки літальних апаратів // Труды XVII международного симпозиума «Методы дискретних особенностей в задачах математической физики – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків; Суми, 2015. – С. 236-240.

Монографії:

 1. Сохацький А.В. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: Монографія [Текст] / за ред. А.М.Пасічника. – Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. – С. 120-129.

Професор кафедри – д.ф.м.н., професор Пасічник Анатолій Миколайович
Пасічник Анатолій Миколайович

У 1973 році закінчив Дніпропетровський державний університет «Гідроаеромеханіка» механік.
У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04-механіка деформівного твердого тіла (тема кандидатської дисертації «Метод складених рівнянь у крайових задачах теорії циліндричних оболонок»).
У 1994 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
У 1995 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла (тема докторської дисертації «Асимптотичні методи побудови та дослідження розв’язків крайових задач теорії циліндричних оболонок обертання»).
У 2001 році присвоєне вчене звання професора кафедри математичного моделювання.
У 2007 році академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем.
У 2010 році – академік Транспортної Академії України
Дисципліни, що викладає: «Інтегровані транспортні системи». «Основи діяльності транспортного підприємства»,«Транспортні засоби», «Основи теорії транспортних засобів».
Електронна пошта: PANUKR900@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. A. Pasichnyk,I. Lesnikova,N. Khalipova, A. Kuzmenko Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (91). Vol 1. 68-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123862(Scopus).
 2. Pasichnyk A.M. Intelligent system of trafic light control with dynamic change phases of traffic flows on uncontrolled intersections / A.M. Pasichnyk, B. I. Мoroz, M. O. Alekseieiev, G. G. Shvachych, S. V. Miroshnichenko // World science. RS Global. November 2018. № 11(39). P.15-19. DOI: https://doi.org/ 10.31435/rsglobal_ws.
 3. Pasichnik A., Kushchenko E. Analysis of the work of Ukrainian sea ports and prospects of their development based on the container terminal “Transport Investment Service” Customs Scientific Journal, University of Customs and Finance of the World Customs Organization. D., Uk: 2016. Vol.6, N1. P. 9-21.
 4. Pasichnik A., Mallnov V., Kutyrev V. Customs restricted facilities within the logistics transport and Customs complex //Customs Scientific Journal, University of Customs and Finance of the World Customs Organization. D., Uk: 2017. Vol.7, N2. P. 31-53.
 5. Пасічник А.М., Клен О. М., Мірошніченко С. В. Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – Д.: ДНУЗТ, 2016. С.88-97.
 6. Пасічник А.М., Лебідь Є. М., Клен О. М., МірошниченкоС. Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційного стану та напрямки модернізації мережі автомобільних доріг в Україні Вісник СНУ ім. В. Даля. С.: СНУ, 2017. №3(233). С. 132-140.
 7. Пасічник А.М., Прудиус В.І., Кузьменко Ю.В., Олійник Я.С. Транспортно-технологічні схеми перевезень вантажів військового призначення // Вісник УМСФ «Системи та технології». – Дніпро: УМСФ, 2016. – №1(55). – С. 82-92.

Монографії:

 1. Пасічник А.М. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: Монографія [Текст] / за ред. А.М.Пасічника. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С. 5-30.

Фахові статті:

 1. Пасічник А.М. Аналіз сучасних технологій реалізації систем управління транспортною інфраструктурою / А.М. Пасічник, В.В.Кутирев, С.В. Мірошніченко // Вісник СНУ ім. В. Даля. С.: СНУ, 2018. №3(244). С. 89-98.
 2. Пасічник А.М. Побудова моделі стратегії розвитку транспортно-логістичних підприємств на основі нейронних мереж / А.М. Пасічник, Н.В. Халіпова, Є.П. Медведєв, І.В. Прогонюк // Транспортні системи та технології перевезень. Д.: ДНУЗТ, 2018. С. 86-‌98.
 3. Пасічник А.М., Лебідь Є. М., Клен О. М., МірошниченкоС. Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційного стану та напрямки модернізації мережі автомобільних доріг в Україні Вісник СНУ ім. В. Даля. С.: СНУ, 2017. №3(233). С. 132-140.
 4. Пасічник А.М. Проблеми та перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в транспортній системі України / Пасічник А.М., Лебідь І.Г., Кутирєв В.В., Бугерко К. М. // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. – К.: НТУ, 2014. Вип. 14(1). С. 146-159.
 5. Пасічник А.М. Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда-Фалкерсона / Пасічник А.М., Кутирев В.В., Бугерко К.М. // Вісник АМСУ. Технічні науки, 2014. №.2 (52). С. 18-31.
 6. Пасічник А.М. Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон / Пасічник А.М., Клен О.М., Дравненков Д.І. // Вісник АМСУ. Технічні науки, 2014. №.2 (52). С. 123-130.
 7. Pasichnyk A., Klen O.M. Rechnical approch to determination and forecasting of the traffic perfor¬mance of the motor vehicle crossing point through the state boundary of Ukraine / Fizyka. Budownic¬two i architektura. Nowoczesne informacyjne technologie. Techniczne nauki. Przemysl, Nauka I Studia. 2014. №16(126). С. 129-139
 8. Пасічник А.М. Системний аналіз структури української мережі автомобільних магістралей і рівня облаштування міжнародних пунктів пропуску через митний кордон / Пасічник А.М., Несторишен І.В., Лебідь І.Г., Клен О.М. // Вісник НТУ. Серія «Технічні науки». Науково-техн. зб. 2015. В. 1(31). С. 415-428.
 9. Пасічник А.М. Побудова структурної схеми автомобільного терміналу транспортно-митного комплексу / Пасічник А.М., Лебідь Є.М., Кутирєв В.В. // Проблеми транспорту: Зб. наукових праць. – К.: НТУ, 2013-14. Вип. 10. С. 179-185.

Участь у конференціях:

 1. Пасічник А.М. Методика факторно-рейтингової оптимізації мережі логістичних комплексів транспортної інфраструктури України / А.М. Пасічник, В.В.Кутирев, С.В. Мірошніченко // Тези допов. ХVІ міжн. конф. “Матем. та прогр. забезп. інтел. cистем”. Д., Україна: 2018. С. 162-163
 2. Пасічник А.М. Автомобілі на євро-номерах: проблеми митного оформлення та напрямки їх вирішення / А.М. Пасічник, С.В. Мірошніченко, Д.В. Гаврилюк // Тези наук.-практ. інтернет-конф. “Актуальні проблеми митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України”. 28.05 – 11.06.2018 УДФСУ м. Ірпінь-Хмельниц. С.55-57.
 3. Пасічник А.М., Кутирев В.В. Митно-режимні об’єкти у складі логістичних транспортно-митних комплексів / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 217-218.
 4. Пасічник А.М., Кущенко Є.С., Несторишен І.В. Сучасний стан розвитку контейнерних перевезень / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 219-221.
 5. Пасічник А.М., Мальнов В.С., Дравненков Д.І. Вплив стану інфраструктури на рейтинг логістичної привабливості України / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-еконо¬мічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 204-206.
 6. Пасічник А.М., Клен О.М., Шохирев В.Г. Перспективи розвитку української мережі міжнародних автомобільних транспортних коридорів / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-еконо-мічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 208-209
 7. Пасічник А.М., Дубина О.Ю. Проблеми енергетичної безпеки і перспективи подальшого розвитку ГТС України / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 212-213.
 8. Пасічник А.М., Кущенко Є.С. Напрямки розвитку технологій переробки контейнеропотоку в терміналі ТІС / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансово-економічна стратегія розвитку Країни в умовах сучасних геополітичних викликів”. Д., Україна: 2015. С. 246-248.
 9. Пасічник А.М., Клен О. М. До питання розрахунку інтегрального показника рейтингу стану облаштування автомобільних пунктів пропуску через митний кордон України / Материалы Х межд. науч.-практ. конф. “Актуальные проблемы современной науки – 2014”. Т.25. Технические науки. Пшемышль, Польша: 2014. С. 56-59.

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Пасічник А.М. Перспективи розвитку каботажних контейнерних перевезень в Україні / А.М.Пасічник, Г. І. Пивоваров // Мат. 78 науково –практ. конф. “Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту”.Дніпро: ДНУЗТ, 2018. С. 170-171.
 2. Пасічник А.М. Розробка стратегії розвитку транспортно-логістичних підприємств на основі моделі Кохонена / А.М. Пасічник, Н.В.Халіпова, Є.П. Медведєв, І.В. Прогонюк //Мат. VІІ-ї науково –практ. конф. “Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств”. Дніпро: ДНУЗТ, 2018. С. 137-138.
 3. Пасічник А.М., Середіна Ю.О. До питання енергетичної безпеки України / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-еконо¬мічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 213-215
 4. Пасічник А.М., Дубина О.Ю. Проблеми енергетичної безпеки і перспективи подальшого розвитку ГТС України / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 212-213.
 5. Пасічник А.М., Пивовар О.В. Перспективи розбудови контейнерного терміналу в Маріупольському міжнародному торговельному порту / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 223-224.
 6. Пасічник А.М., Романенко М.В.Сучасний стан і перспективи розвитку авіаційних перевезень в Україні / Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми суспільного розвитку та економ. безпеки”. Д., Україна: 2015. С. 233-235.

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Леснікова Ірина Юріївна

Леснікова Ірина Юріївна
У 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет «Прикладна математика», інженер-математик.
1992 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.15. - фізичні процеси гірничого виробництва (тема кандидатської дисертації „Обоснование напряженно – деформированного состояния горных пород при разработке тонких крутопадающих жил лавами по простиранию».
У 1997 році присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої математики.
Дисципліни, що викладає : «Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Математичне модулювання транспортної мережі», «Моделювання та методи оптимізації транспортних процесів».
Електронна пошта: Lesnikova@i.ua
Профіль у Google Scholar

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
3 2018 р. є дійсним членом – міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів SAE International – ID 6149406527,
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація логістики»– ЛА№00128.
Організаційна робота:
Виконання обов’язків куратора групи Т-16-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection:

 1. II. Lesnikova,N. Khalipova, A. Pasichnyk, A. Kuzmenko Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (91). Vol 1. 68-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123862 (Scopus).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

Має 28 публікацій у фахових наукових видіннях, із них:

 1. Леснікова І.Ю., Емец Н.А., Романенко І.І.,Романенко М.А. Способи оцінки екологічності систем життєзабеспечення обєктів житлового і комунального господарства. / Енергетика, екологія, комп’ютерні технології в будівництві / Збірник наукових праць – Дніпро: ПНАБА, 2017. –№ 84. – С. 137-144.
 2. Леснікова І.Ю., Халіпова Н.В. Імітаційне моделювання та прогнозування пасажиропотоків в аеропортах України // Системи та технології (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України». Серія «Технічні науки»). – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016.– № 1(55). – С. 153-169.
 3. Леснікова І.Ю., Халіпова Н.В. Оптимізація пасажирських перевезень у вузлах мегаполісів / Системи і технології. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – № 1(55). – С. 55-69.
 4. Леснікова І.Ю., Емец Н.А., Романенко І.І., Трифонов І.В. Інтегральна оцінка сталого розвитку техногенного регіону // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування // Збірник наукових праць – Дніпропетровськ: ПНАБА, 2015. –№ 84. – С. 91-99.
 5. Леснікова І.Ю. Прогнозування експортно-імпортного вантажопотоку через митницю «Д» на основі факторного кореляційно-регресійного аналізу // Вісник АМСУ. Серія «Економічні науки». – Дніпропетровськ:АМСУ, 2014. – № 1 (49) – С. 43-48.
 6. Леснікова І.Ю., Халіпова Н.В Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні // Вісник АМСУ. Серія «Економічні науки». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – № 1 (50). – С. 149-160.
 7. Леснікова І.Ю., Халіпова Н.В. Прогнозування обсягів міжнародних перевезень на основі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу // Вісник АМСУ. Серія «Технічні науки». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – № 1 (50). – С. 124-134.
 8. Леснікова І.Ю., Ємець М.А., Романенко І.І. Проблеми створення систем екологічного моніторингу // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування // Збірник наукових праць: ПНАБА. – Дніпропетровськ, 2014. – Випуск № 76 – С. 111-115.
 9. Леснікова І.Ю., Поліщук С.З., Кушнір Е.Г. Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування // Збірник наукових праць: ПНАБА.– Дніпропетровськ, 2014. – № 76 .– С. 212-221.

Наявність монографії:

 1. Леснікова І.Ю.Енергетика, екологія, комп’ютерні технології в будівництві. Колективна монографія / за ред. М.В.Савицького. – Дніпро: ПНАБА, 2018. – С. 33-38.
 2. Леснікова І.Ю.Сучасні технології в системі митного регулювання: Монографія / за ред. А. М. Пасічника. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 1-158.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Леснікова І.Ю. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робот з дисципліни “Дослідження операцій в транспортних системах” зі спеціальності “Транспортні системи” 7.010101 – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 45 с.
 2. Леснікова І.Ю. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робот з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем” зі спеціальності “Транспортні системи” 7.010101 – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 36 с.
 3. Леснікова І.Ю. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем” зі спеціальності “Транспортні системи” 7.010101 – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2014. – 24 с.
 4. Леснікова І.Ю. Конспект лецій з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем” зі спеціальності “Транспортні системи” 7.010101 – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2014. – 24 с.

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою:

 1. Леснікова І.Ю., Адамчук Я.П. Перспективи розвитку локомотивного господарства залізниці / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, магістрантів та студентів «Науково – технічний прогрес на транспорті». – Дніпро : ДНУЗТ, 2018. – С. 106-107.
 2. Леснікова І. Ю., Халіпова Н. В., Прогонюк І. В., Гольцов І. І. Комплексний аналіз етапів формування ланцюгів постачань вантажів в універсальних контейнерах / ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку української науки». – м. Переяслав-Хмельницький 21-22 листопада 2017. – Вип. 9 – С. 132-136.
 3. Леснікова І., Халіпова Н., Конівець О., Миронов І., Сомченко А. Щодо ефективного обслуговування транспортних потоків в автомобільних пунктах пропуску митного кордону. Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІХ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 130-137.
 4. Леснікова І.Ю., Дрозд С.О. Шляхи управління міжнародними транспортними потоками через львівський регіон України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти» – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. –С. 124-125.
 5. Леснікова І.Ю., Макаренко О.О. Планування розвитку транспорту і схем організації транспортних потоків в місті Херсон // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти» – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.– С.102-104.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової або професійної тематики 

 1. Леснікова І.Ю., Разгонов С.А. Стосовно питання про застосування деяких новітніх технологій в навчанні бакалаврів. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 180-183.
 2. Лєснікова І.Ю. Norwegian – Ukrainian ICT & Investment Conference. Oslo, 2015.
 3. Лєснікова І.Ю., Халіпова Н.В., Товт Ю.М. Сітьове планування управління операцій в міжнародних автомобільних пунктах пропуску / Матеріали 75-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», присвяченій 85-річчю заснування Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна, 2015. – С. 185-186.
 4. Лєснікова І.Ю., Романенко И.И., Емець Н.А. Зонирование территории промышленных мегаполисов по характеру проявления екзогенных процессов (на примере города Днепропетровска) // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної математики – 2015» – Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-120.
 5. Лєснікова І.Ю., Романенко И.И., Емець Н.А.. Інтегральна оцінка сталого розвитку техногенного регіону // Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика, екологія, комп’ютерні технології в будівництві», 2015. – С. 154-160.

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Халіпова Наталія Володимирівна

DSC 4469

У 1984 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту «Прикладна математика», інженер-математик.

У 2002р.- захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.06.-залізнична колія. Тема кандидатської дисертації «Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення». У 2007 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій

Дисципліни, що викладає : «Проектний аналіз», «Управління ланцюгами постачань», «Сучасні транспортні технології»,«Проектування транспортних процесів»

Електронна пошта: khalipov@rambler.ru

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у GoogleScholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. N. Khalipova, A. Pasichnyk,I. Lesnikova, A. Kuzmenko. Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (91). Vol 1. 68-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123862 (Scopus).
 2.  Bosov A. Khalipova N. Progonyuk I, Kuzmenko V., Duhanets V., Shevchenko I.Development of method of multifactor classification of transport and logistic processes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (92). Vol 2. 60-78   DOI: 10.15587/1729-4061.2018.128679 (Scopus).
 3. A. Bosov, N. Khalipova. Formation of separate optimization models for the analysis of transportation-logistics systems / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. – Vol 3. – № 3 (87). – 2017. – Р. 11–20. DOI: 10.15587/1729-4061 (Scopus).
 4. N. Khalipova, A. Bosov, Progonyuk I. Development of a model for the integrated management of the international delivery chains formation / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 2018, 3 (93). Vol 3. . – Р. 59–72. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.132683
 5. Халіпова Н.В., Лєснікова І.Ю. Оптимізація пасажирських перевезень у вузлах мегаполісів // Системи і технології. – Дніпропетровськ: УМСФ , 2016. –№ 1. – С. 55-69.
 6. Халіпова Н.В., Лєснікова І.Ю. Імітаційне моделювання та прогнозування пасажиропотоків в аеропортах України. / Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”). – Дніпропетровськ: УМСФ , 2016. –№ 1(55). – С. 153-169.
 7. Khalipova N.V. Rational design of investment activities in building checkpoints customs of Ukraine / Khalipova N.V. // Proceedings of the Fourth International conference on Eurasian scientific development (March 1, 2015). [электронный ресурс] режим доступа: https://yadi.sk/d/tXjnxsc 0f6z4p «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. – P. 131-142.
 8. Халипова Н.В. Обоснование применения дискретного принципа максимума в методе фаз при проектировании логистических систем доставки грузов // Universum: Технические науки: электронный научный журнал, 2015. – № 1 (14).– URL: [электронный ресурс] режим доступа: http://7universum.com/ru/ tech/archive/item/1891.

Монографії:

 1. Халіпова Н.В. Векторна оптимізація в задачах удосконалення міжнародних транспортних систем: монографія. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 271 с. – ISBN 978-966-328-118-6
 2. Халіпова Н.В. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: Монографія / за ред. А.М.Пасічника. – Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. – С. 130-156.

Доцент кафедри – к.ф.м.н., доцент Трофімов Олександр Володимирович
Трофімов Олександр Володимирович

У 1991 році закінчив Дніпропетровський державний університет, механік, математик-прикладник

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Застосування багатосіткових ітераційних методів у пружньопластичних задачах про концентрацію напруг”.

У 2007 році присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики

Дисципліни, що викладає : «Наближені методи розв’язання прикладних задач»,«Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів», «Методи наукових досліджень у транспортних системах», «Обчислювальні методи в транспортгих задачах»

Електронна пошта: 

Основні наукові та навчально-методичні праці:?

Профіль у Google Scholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Трофимов А.В., Петрова Ю.В. Многосеточные итерационные алгоритмы построения сеток для упругих и упругопластических слоистых пакетов // Системи і технології –Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – № 1. – С.70-76.
 2. Трофімов О.В. Застосування локального аналізу Фур'є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв'язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ
  // Вісник УМСФ. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. № 1 (53). – С.115-126.
 3. Трофімов О.В. Багатосіткові методи у зворотних задачах для систем з розподіленими параметрами // Вісник АМСУ. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: УМСФ, 2014. –№ 2 (52). – С. 48-56.
 4. Б.І. Мороз, Л.В. Кабак, О.В. Трофімов. Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об'єктів баз даних // Вісник АМСУ. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: УМСФ, 2017. –№ 2 (56). – С. 103-110.
 5. Б.І. Мороз, О.В. Трофімов, Л.В. Кабак. Информационное управление транспортными потоками. // НПП ЧП «Технологический Центр» – Харьков: Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, 2017. – С. 55-58.

Фахові статті:

 1. Багатосіткові методи у зворотних дачачах для систем з розподіленими параметрами Вісник АМСУ. Технічні науки, 2014. №.2 (52). С. 48-56
 2. Застосування локального аналізу фур'є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв'язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ // Вісник АМСУ. Технічні науки, 2015. №.1 (53).

Участь у конференціях:

 1. Єрмолаєв О.Є. Трофімов О.В. Моделювання роботи дніпропетровського річкового порту в умовах невизначенності та ризику // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Дніпропетровськ, 24.04.2015, с.168-170
 2. Торгач С.П., Луганський Є.С. Трофімов О.В. Перспективи розвитку транспортної інфраструктури міст України з погляду тенденцій сучасної міської логістики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Дніпропетровськ, 24.04.2015, с.197-199.

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Кучер Ю.Ю. Фінансова політика і фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Дніпропетровськ, 24.04.2015, с.172-173
 2. Іджилов М.В. Особливості та тенденції розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Дніпропетровськ, 24.04.2015, с.206-208
 3. Проблеми розвитку мультимодального транспорту в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Дніпропетровськ, 24.04.2015, с.230-232

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Разгонов Сергій Адамович
Разгонов Сергій Адамович

У 1984 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна, спеціальність 0608 «Електроні обчислювальні машини», інженер-системотехнік

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення надійності роботи рейкових ланцюгів в умовах впливу перешкод тягового струму та нестабільності напруги в мережі живлення», диплом № ДК 005692.

У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій.

Дисципліни, що викладає : «Засоби автоматики та телемеханіки», «Контроль доставки товарів», «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби», «Електротехніка та електроніка на транспорті»

Електронна пошта: SRAZGONOV@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці :

Профіль у Google Scholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Razghonov S., Molotkov O. About some Innovation’s Applications in Coaching of Transport Technology’s Bachelor Higher Education. EUREKA: Social and Humanities. 2017 http://eu-jr.eu/engineering/issue/archive.( НБ, Index Copernicus).
 2. Разгонов С.А. Оцінка асиметрії по гармонійках тягового струму перегінних рейкових кіл // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. – С. 104-112.

Фахові статті:

 1. Разгонов С.А. Оцінка асиметрії по гармонійках тягового струму перегінних рейкових кіл. // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Д. : ДНУЗТ, 2015. Подано до друку.
 2. Разгонов С.А. и др. Пристрій живлення та захисту апаратури систем залізничної автоматики від атмосферних та комутаційних перенапруг. // Патент України на корисну модель № 95486, МПК (2014.01). В61L23/00 u201407601. Бюл. №24 від 25.12.2014.
 3. Разгонов С.А., Халіпова Н.В., Кузьменко А.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби» зі спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» Частина 1, механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт, перероблено та доповнено. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 44 с.
 4. 12 Разгонов С.А., Кузьменко А.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби» за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт). Частина 2, механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 35 с.
 5. Разгонов С.А., Кузьменко А.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби» за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» (автомобільний транспорт). Частина 3, об’ємно-планувальні рішення складів. – Д.: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 32 с.
Доцент кафедри – к.ф.м.н., доцент Фірсов Олександр Дмитрович
Фірсов Олександр Дмитрович

У1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика, автоматизація фізичного експерименту».

Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі і методи паралельних упорядкувань», диплом № ДК 018951.

У 2006 році присвоєне вчене звання доцента кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики.

Кузьменко

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Кузьменко Альбіна Ігорівна

У 1993 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізницях»

З 2001 року працює в Академії митної служби України. В даний час працює старшим викладачем кафедри транспортних систем та технологій

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» на тему «Удосконалення технології переробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини»

Є автором 16 наукових робіт

Є співвиконавцем науково-дослідної роботи «Формування стратегії розвитку транспортно-митної інфраструктури логістичних центрів». Досліджує питання функціональних можливостей геоінформаційних технологій для оптимізації розміщення

Електронна пошта: alia1971@i.ua

Профіль у GoogleScholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. A. Kuzmenko., N. Khalipova, A. Pasichnyk,I. Lesnikova. Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (91). Vol 1. 68-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123862 (Scopus).
 2. Кузьменко А.І., Комаров Є.Д. Моделювання вантажних автомобільних перевезень на підставі реверсивної логістики / Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень», Випуск 14. –Дніпро : ДНУЗТ, 2017. – С. 61-69.
 3. Кузьменко А.И., Нестеренко Г.И. Совершенствование транспортного комплекса Украины на основе использования принципов логистики // Вісник СНУ імені В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ, 2017. – № 3 (233). – С. 109-113.
 4. Кузьменко А.І. Удосконалення організації руху вантажопотоків в транспортній системі України //Вісник УМСФ «Системи і технології». – Дніпро: УМСФ, 2016. – № 1. – С.10 – 15.
 5. Кузьменко А.І. Підвищення ефективності функціонування прикордонних перевантажувальних станцій // Транспортні системи та технології перевезень: Збірник наукових праць ДНУЗТ. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – Випуск 9. – С. 35-41.
 6. Кузьменко А.І. Підвищення ефективності перевезення харчових вантажів в умовах великого міста // Збірник наукових праць УДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Випуск 156. – С. 116-123. ( НБ, Index Copernicus).

Монографії:

 1. Кузьменко А.І. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: Монографія [Текст] / за ред. А.М.Пасічника. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С.100-111.

Професор кафедри (працює за сумісництвом) - Волкова Вікторія Євгенівна

Волкова ТСТЗакінчила Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 1994, інженер-будівельник, диплом з відзнакою КД №900804 від 15.06.1994

Ступінь Кандидата технічних наук, 05.23.17 – будівельна механіка, диплом ДК № 003844 від 25.03.1999 р. , тема дисертації «Нелінійні коливання гнучких стержнів, попередньо напружених затяжками», доцент кафедри будівельних конструкцій атестат атестат ДЦ № 004278 від 18.04.2002Доктор технічних наук, 05.23.17 – будівельна механіка, диплом ДД № 008266 від 14.04.2010, тема дисертації: «Фазові траєкторії в прямих та зворотних задачах динаміки нелінійних пружних систем»; професор кафедри будівництва і геомеханіки, атестат 12Пр № 008971, від 21.11.2013

Дисципліни, що викладає : «Транспортні споруди і обладнання», «Транспортне обладнання і роботизація»

Електронна пошта: drvev@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Волкова В.Е., Смолий И.С. Динамические характеристики уклонных пролетных строений конвейерных галерей // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 153. – 2015. – Харків., ДВНЗ УДАЗТ, 153. -2015. – с.157-162
 2. Волкова В.Е., Смолий И.С. Влияние изменения сечения стенки на динамические характеристики стальных балок открытого сечения // «Промышленное строительство и инженерные сооружения» - Київ., 2015
 3. Волкова В.Е., Смолий И.С. Собственные колебания стальных балок пролетных строений конвейерных галерей // Сб.научн. тр. «Современные строительный конструкции из металла и древесины», вып.19., -Одесса, ОГАСА.- 2015.- с.10-15. ISSN 972-966-8169-35-9

Методические пособия и рекомендации:

 1. Волкова В.Є. Залізобетонні конструкції. Методичні рекомендації до практичних занять. Для студентів напряму підготовки 6.060101 Будівництво // Дніпропетровськ, ДВНЗ Національний гірничий університет, 2014. - 25 с.

Участь в конференціях:

 1. VolkovaV.E., Kovaľčuk, A. Oscillation analysis of thin-walled plate girders // Proc. DYN-WIND 2014, Donovaly, Slovak Republic, May 26 –29, 2014.
 2. Volkova V.E. Non-parametric identification of steel structure joints // Proc. of the Footbridge 2014, 5th International Conference Footbridges: Past, present & future, London, England, 16-18 July 2014.
 3. Volkova V.E. Damage identification on a steel reinforced beam using phase trajectories // Proc. of the 8th International Conference, AMCM 2014, Wrocław, Poland, AMCM 2014, 16-18 June, 2014 .p.162-163
 4. Volkova V.E., Smolii I.S. Natural oscillations in welded steel beams in the span structures of Conveyor galleries // 2015 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 93 013012
 5. Volkova V.E. Monitoring technical conditions of Engineering structures using the nonlinear approach // 2015 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 93 013012
 6. Volkova V.E., Smolii I.S. Natural oscillations in welded steel beams in the span structures of Conveyor galleries // Proc. of the 2th International Conference,
 7. Innovative materials, Structures and Technologies 2015, Riga, Latvia, IMST 2015, 30 September-02 October, 2015 .p.126
 8. Volkova V.E. Monitoring technical conditions of Engineering structures using the nonlinear approach // // Proc. of the 2th International Conference,
 9. Innovative materials, Structures and Technologies 2015, Riga, Latvia, IMST 2015, 30 September-02 October, 2015 .p.124-125
 10. Волкова В.Е., Смолий И.С. Влияние изменения сечения стенки на динамические характеристики стальных балок открытого сечения // «Форум гірників - 2015» Матеріали міжнародної конференції Том 2 – Дніпропетровськ, НГУ, 2015. – с. 150-154
 11. Волкова В.Е., Смолий И.С. Влияние угла наклона оси на динамические характеристики стальных балок открытого сечения // «Перспективи розвитку будівельних технологій»: Матеріали конференції – Дн-вськ., НГУ, 2015.- с. 54-57
 12. Волкова В.Е., Смолий И.С. Исследование влияния гибкости стенки балки открытого сечения на динамические характеристики // «Математичні проблеми технічної механіки – 2015» »: Матеріали конференції – Дн-дзержиськ., ДДТУ, 2015.- с. 93-94

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Волкова В.Е., Багметенко Г.О. Исследование напряженно-деформированного состояния легких ограждающих стеновых конструкцій// Наукова весна 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – с.193-194
 2. Волкова В.Є., Павлюк О.В. Дослідження напружено-деформованого стану несучих елементів рекламних конструкцій// Наукова весна 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року)
 3. Волкова В.Є., Смолій І.С. Аналіз впливу підйому та вирівнювання конструкцій каркасних будівель на їх напружено-деформований стан// Наукова весна 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – с.199-200 .
 4. Волкова В.Е. , Полякова А.В. Исследование напряженно-деформированного состояния монтажных узлов металлических конструкций // Наукова весна 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – с.201-202.
 5. Волкова В.Е., Фещенко А.А.Формообразование металлическихк онструкций легких большепролетніх покритий// Наукова весна 2015: Матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Перспективи розвитку будівельних технологій» (Дніпропетровськ, 23–24.04.15 ). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – с.90-93
 6. Волкова В.Є., Левада Е. А. Дослідження напружено-деформованого стану несучих елементів рекламних конструкцій // Наукова весна 2015: Матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Перспективи розвитку будівельних технологій»(Дніпропетровськ 23–24.04.15). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – с.93-96

Провідний фахівець кафедри – Меженська Олена Григорівна
Меженська Олена Григорівна

 • Дата та місце народження 14 травня 1956 р., м. Дніпропетровськ.
 • У 1978 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському металургійному інституті за спеціальністю «Теплотехніка та автоматизація металургійних печей».
 • З 1999 року працює в Академії митної служби України. В даний час працює головним спеціалістом кафедри транспортних систем.
 • Є співвиконавцем науково-дослідної роботи «Напрями вдосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів».

 

Завідувач лабораторії – Маленко Євгеній Вікторович
Маленко Євгеній Вікторович

У 2000 році отримав середню освіту в Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Радіоапаратобудування».

У 2005 році отримав вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю «Прикладна комп’ютерна радіофізика».

У 2011 році отримав вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю «Правознавство».

Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності; Основи експлуатації транспортних засобів; Діагностика, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів; Сучасні навігаційні системи міжнародних перевезень.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

3 2018 р. є дійсним членом міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів SAE International – ID 6149191748.

Організаційна робота:

З 2013 р. по сьогодні – завідувач лабораторії транспортних систем та технологій.

 Електронна пошта: me_dnepr@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри