Склад кафедри

Кафедра транспортних систем та технологій налічує 9 викладачів: 3 доктори, професори , 6 кандидатів наук, доценти

Завідувач кафедри – д.т.н. професор Сохацький Анатолій Валентинович
01 Сохацький Анатолій Валентинович

У 1982 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації «Експлуатація літальних апаратів та двигунів» інженер-механік

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.05.-механіка рідини, газу та плазми (тема кандидатської дисертації «Чисельне моделювання та експериментальне дослідженння біля екранних течій»).

У 2001 році присвоєне вчене звання доцента кафедри технічної механіки.

У 2009 році – член - кореспондент Транспортної Академії України.

У 2010 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.07.01 аеродинаміка і газодинаміка літальних апаратів (тема докторської дисертації „Теоретичні основи створення аеродинамічних компонувань перспективних швидкісних транспортних апаратів”.

У 2013 році присвоєне вчене звання професора кафедри транспортних систем та технологій

Дисципліни, що викладає : «Управління ланцюгом постачань», «Моделювання транспортних потоків», «Моделювання в транспортних системах»

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Sokhatsky_anatoly@ukr.net, sohatskiy@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.т.н. Погребняк Андрій Володимирович 

Доктор технічних наук спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Диплом доктора наук ДД №007852 від 23.10.2018 р.

Тема дисертації: «Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації»

Член редакційної колегії:

- Наукове фахове видання Технічні науки «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету». Свідоцтво про державну реєстрацію – Міністерство юстиції 13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.

- Наукове фахове видання «Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету». Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/05 від 31.05.2011 Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016 р.

Член Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Відповідальний виконавець наукової теми НДР «Дослідження деформаційних ефектів, що виникають при течії розчинів полімерів з метою розробки рекомендацій з оптимізації технологічних процесів» № держ. реєстрації №Д-14-17-П (0117U004218), 2016-2018 рр.

Відповідальний виконавець у госпдоговірній темі № 22-17Д (0117U006786) «Дослідження умов доцільності різання шляхом використання гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів» 

Брав участь у міжнародному науковому проекті - 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatoryframework for higher education in Ukraine (SpinOff)» Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 р. – 14 жовтня 2015р.

Електронна адреса: pogrebnyak.av1985@gmail.com, pogrebnyak@umsf.dp.ua 

Доцент кафедри – Іванченко Олег Васильович 

З 1981 по 2008 р. служив на різних посадах в Збройних Силах.

6fbee94711d4b80aaef31df7e1624337

Працює в академії з 2014 р.

У 1985 р. здобув вищу освіту в Дніпропетровському вищому зенітно-ракетному командному училищі протиповітряної оборони за спеціальністю «Командна тактична, радіотехнічні засоби» з присвоєнням кваліфікації інженер з експлуатації радіотехнічних засобів.
У 2004 р. в спеціалізованій вченій раді Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова захистив дисертацію на спеціальну тему і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка».
У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету.
Основні напрями наукової роботи: хмарні системи та технології; інтернет речей; критичний комп’ютинг та інженерія безпеки; інформаційні технології аналізу, контролю та управління розподіленими критичними системами і інфраструктурами.
Електронна адресаvmsu12@gmail.com.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Кузьменко Альбіна Ігорівна

КузьменкоУ 1993 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізницях»

З 2001 року працює в Академії митної служби України. В даний час працює старшим викладачем кафедри транспортних систем та технологій

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» на тему «Удосконалення технології переробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини»

Є автором 16 наукових робіт

Є співвиконавцем науково-дослідної роботи «Формування стратегії розвитку транспортно-митної інфраструктури логістичних центрів». Досліджує питання функціональних можливостей геоінформаційних технологій для оптимізації розміщення

Електронна пошта: alia1971@i.ua, kuzmenko@umsf.dp.ua 

Профіль у GoogleScholar

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. A. Kuzmenko., N. Khalipova, A. Pasichnyk,I. Lesnikova. Developing the method of rational trucking routing based on the modified ant algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, – 3 (91). Vol 1. 68-76 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123862 (Scopus).
 2. Кузьменко А.І., Комаров Є.Д. Моделювання вантажних автомобільних перевезень на підставі реверсивної логістики / Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень», Випуск 14. –Дніпро : ДНУЗТ, 2017. – С. 61-69.
 3. Кузьменко А.И., Нестеренко Г.И. Совершенствование транспортного комплекса Украины на основе использования принципов логистики // Вісник СНУ імені В. Даля. – Сєвєродонецьк: СНУ, 2017. – № 3 (233). – С. 109-113.
 4. Кузьменко А.І. Удосконалення організації руху вантажопотоків в транспортній системі України //Вісник УМСФ «Системи і технології». – Дніпро: УМСФ, 2016. – № 1. – С.10 – 15.
 5. Кузьменко А.І. Підвищення ефективності функціонування прикордонних перевантажувальних станцій // Транспортні системи та технології перевезень: Збірник наукових праць ДНУЗТ. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – Випуск 9. – С. 35-41.
 6. Кузьменко А.І. Підвищення ефективності перевезення харчових вантажів в умовах великого міста // Збірник наукових праць УДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Випуск 156. – С. 116-123. ( НБ, Index Copernicus).

Монографії:

 1. Кузьменко А.І. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: Монографія [Текст] / за ред. А.М.Пасічника. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С.100-111.

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Леснікова Ірина Юріївна

Леснікова Ірина Юріївна

У 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет «Прикладна математика», інженер-математик.
1992 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.15. - фізичні процеси гірничого виробництва (тема кандидатської дисертації „Обоснование напряженно – деформированного состояния горных пород при разработке тонких крутопадающих жил лавами по простиранию».
У 1997 році присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої математики.
Дисципліни, що викладає : «Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Математичне модулювання транспортної мережі», «Моделювання та методи оптимізації транспортних процесів».
Електронна пошта: Lesnikova@i.ualesnikova@umsf.dp.ua 
Профіль у Google Scholar

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
3 2018 р. є дійсним членом – міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів SAE International – ID 6149406527,
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація логістики»– ЛА№00128.
Організаційна робота:
Виконання обов’язків куратора групи Т-16-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Разгонов Сергій Адамович
Разгонов Сергій Адамович

У 1984 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна, спеціальність 0608 «Електроні обчислювальні машини», інженер-системотехнік

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення надійності роботи рейкових ланцюгів в умовах впливу перешкод тягового струму та нестабільності напруги в мережі живлення», диплом № ДК 005692.

У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій.

Дисципліни, що викладає : «Засоби автоматики та телемеханіки», «Контроль доставки товарів», «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби», «Електротехніка та електроніка на транспорті»

Електронна пошта: SRAZGONOV@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.ф.м.н., доцент Трофімов Олександр Володимирович
Трофімов Олександр Володимирович

У 1991 році закінчив Дніпропетровський державний університет, механік, математик-прикладник

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Застосування багатосіткових ітераційних методів у пружньопластичних задачах про концентрацію напруг”.

У 2007 році присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої математики та інформатики

Дисципліни, що викладає : «Наближені методи розв’язання прикладних задач»,«Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів», «Методи наукових досліджень у транспортних системах», «Обчислювальні методи в транспортгих задачах»

Електронна адреса: trofimov@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.т.н., доцент Халіпова Наталія Володимирівна

DSC 4469

У 1984 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту «Прикладна математика», інженер-математик.

У 2002р.- захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.06.-залізнична колія. Тема кандидатської дисертації «Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення». У 2007 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій

Дисципліни, що викладає : «Проектний аналіз», «Управління ланцюгами постачань», «Сучасні транспортні технології»,«Проектування транспортних процесів»

Електронна пошта: khalipov@rambler.ruhalipova@umsf.dp.ua 

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.ф.м.н., доцент Фірсов Олександр Дмитрович
Фірсов Олександр Дмитрович

У1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика, автоматизація фізичного експерименту».

Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі і методи паралельних упорядкувань», диплом № ДК 018951.

У 2006 році присвоєне вчене звання доцента кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики.

Електронна адреса: firsov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.т.н.  Шаповалов Олексій Вікторович

Шаповалов Олексій Вікторович

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1984р, за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів», отримав кваліфікацію «Інженер-механік».

Кандидат технічних наук за спеціальністю –«Материаловедение и термическая обработка металлов» (05.16.01.). В 1991р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Структура та властивості a+b – титанових сплавів у великогабаритних виробах, розробка та дослідно-промислове опробування способів модифікування та термічної обробки з метою оптимізації механічних властивостей». В 1994 р. отримав вчене звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Материаловедение и термическая обработка металлов»

Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Основи експортного контролю», «Екологічна безпека».

Сфера наукових інтересів:техніка, експортний контроль, економічна безпека, освітні послуги, матеріалознавство.

Електронна адреса: shapovalov@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Організаційна робота: Куратор групи Т16-3.

Міжнародна діяльність: У 2006-2015 рр. провідний виконавець Міжнародного проекту щодо ідентифікації зброї масового знищення, ядерних матеріалів та товарів подвійного використання (Weapons of Mass Destruction Commodity Identification Training — WMD СIT), який реалізувалася в Україні Національною Адміністрацією з Ядерної Безпеки США (National Nuclear Security Administration — NNSA) у рамках Міжнародної Програми з нерозповсюдження та експортного контролю (International Nonproliferation Export Control Program — INECP).

У 2018 р. підтвердив сертифікацію експерта з експортного контролю за ракетними технологіями, свідоцтво Державної служби експортного контролю від 17.10.2018 р. № 002-10/2021.

Автор більш ніж 160 публікацій, має 18 патентів на винаходи, корисні моделі та авторський свідоцтв.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Завідувач лабораторії – Маленко Євгеній Вікторович

Маленко Євгеній Вікторович

У 2000 році отримав середню освіту в Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Радіоапаратобудування».

У 2005 році отримав вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю «Прикладна комп’ютерна радіофізика».

У 2011 році отримав вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю «Правознавство».

Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності; Основи експлуатації транспортних засобів; Діагностика, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів; Сучасні навігаційні системи міжнародних перевезень.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

3 2018 р. є дійсним членом міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів SAE International – ID 6149191748.

Організаційна робота:

З 2013 р. по сьогодні – завідувач лабораторії транспортних систем та технологій.

 Електронна пошта: me_dnepr@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Провідний фахівець лабораторії – Меженська Олена Григорівна
Меженська Олена Григорівна

Дата та місце народження 14 травня 1956 р., м. Дніпропетровськ.

У 1978 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському металургійному інституті за спеціальністю «Теплотехніка та автоматизація металургійних печей».

З 1999 року працює в Академії митної служби України. В даний час працює головним спеціалістом кафедри транспортних систем.

Є співвиконавцем науково-дослідної роботи «Напрями вдосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів».

{/spoiler}

Доцент кафедри – к.фіз.мат.наук Євсєєва Тамара Матвіївна

Євсєєва Тамара Матвіївна

В  1966 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика», присвоєна кваліфікація «Фізик. Електрофізик».

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 «Криталлографія та кристалофізика» В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Сегнетоеластичні властивості та симетрія фаз деяких тригональних подвійних молібдатів».

Сфера наукових інтересів: неруйнівний експрес-контроль товарів та матеріалів, фізика твердого тіла.

Викладає дисципліни: «Фізика».

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта:tmevs1313@gmail.сom

Організаційна робота: Куратор групи К16-3.

Міжнародна діяльність: У 2006-2015 рр. виконавець Міжнародного проекту щодо ідентифікації зброї масового знищення, ядерних матеріалів та товарів подвійного використання (Weapons of Mass Destruction Commodity Identification Training — WMD СIT), який реалізувалася в Україні Національною Адміністрацією з Ядерної Безпеки США (National Nuclear Security Administration — NNSA) у рамках Міжнародної Програми з нерозповсюдження та експортного контролю (International Nonproliferation Export Control Program — INECP).

Нагороджена Золотим знаком Академії митної служби України.

Автор більш ніж 40 публікацій.

Основні наукові та навчально-методичні праці

{spoiler title=Доцент кафедри – к.т.н.  Шаповалов Олексій Вікторович opened=0}

Шаповалов Олексій Вікторович

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1984р, за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів», отримав кваліфікацію «Інженер-механік».

Кандидат технічних наук за спеціальністю –«Материаловедение и термическая обработка металлов» (05.16.01.). В 1991р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Структура та властивості a+b – титанових сплавів у великогабаритних виробах, розробка та дослідно-промислове опробування способів модифікування та термічної обробки з метою оптимізації механічних властивостей». В 1994 р. отримав вчене звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Материаловедение и термическая обработка металлов»

Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Основи експортного контролю», «Екологічна безпека».

Сфера наукових інтересів:техніка, експортний контроль, економічна безпека, освітні послуги, матеріалознавство.

Профіль у GoogleScholar

Організаційна робота: Куратор групи Т16-3.

Міжнародна діяльність: У 2006-2015 рр. провідний виконавець Міжнародного проекту щодо ідентифікації зброї масового знищення, ядерних матеріалів та товарів подвійного використання (Weapons of Mass Destruction Commodity Identification Training — WMD СIT), який реалізувалася в Україні Національною Адміністрацією з Ядерної Безпеки США (National Nuclear Security Administration — NNSA) у рамках Міжнародної Програми з нерозповсюдження та експортного контролю (International Nonproliferation Export Control Program — INECP).

У 2018 р. підтвердив сертифікацію експерта з експортного контролю за ракетними технологіями, свідоцтво Державної служби експортного контролю від 17.10.2018 р. № 002-10/2021.

Автор більш ніж 160 публікацій, має 18 патентів на винаходи, корисні моделі та авторський свідоцтв.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Колектив кафедри