Склад кафедри

Кафедра налічує до 15 викладачів, серед них – 2 доктори економічних наук, професори та 9 – кандидати наук.

Завідувач кафедри – Жадько Костянтин Степанович

жадько

Освіта – 1999 р., Дніпропетровський держаний аграрний університет, економіст по бухгалтерському обліку і фінансах, спеціальність – облік і аудит.
Науковий ступінь – докт.екон.наук (2014 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика».
Вчене звання – професор (2014 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».
Науковий керівник НДР кафедри за темами: «Застосування сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення для удосконалення методики бухгалтерського обліку та контролю» (2011-2014 рр); «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (2016-2018 рр.); «Маркетинг і організація малого та середнього бізнесу в умовах сталого розвитку» (2019-2021 рр.).
Дисципліни, що викладає: «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Управлінський облік».
Сфера наукових інтересів – інформаційне забезпечення, автоматизація виробничих процесів, економіка підприємств, управлінська діяльність, облік

Профіль у Google Scholar

ID у наукометричній базі – https://orcid.org/0000-0002-2650-1431

Електронна пошта – kafedrep@gmail.com

Робота у складі:
Голова експертної комісії акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.030504 «Економіка підприємства» в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.
Член галузевої конкурсної комісії з рецензування та відбору кращих студентських робіт у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства».
Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий погляд: економіка та управління».
Науковий консультант ТОВ «Мисль», ТОВ «Новація».
З 2017 року член спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01, Університет митної справи та фінансів; з 2016 року член спеціалізованої вченої ради К 08.804.01, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Мінагрополітики України; Д 12.052.02, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Організаційна робота:
З 2011 року по теперішній час – завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Падерін Іван Дмитрович

Падерін Іван Дмитрович

Освіта – 1967 р., Московський інженерно-економічний інститут, інженер-економіст, спеціальність – економіка і організація металургійної промисловості.Науковий ступінь – докт.екон.наук (2008 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Підвищення економічної ефективності промислових підприємств».

Вчене звання – професор (2011 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості» (2009 р.).

Дисципліни, що викладає: «Інноваційний розвиток підприємства», «Інтелектуальний бізнес».

Сфера наукових інтересів – малий і середній бізнес, маркетинг

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта – ivan.paderin@ukr.net

Робота у складі:

2001-2015 рр. – член редакційної колегії наукового фахового журналу «Вісник ДДФА».

2013-2016 рр. – робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

З 2017 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01,  Університет митної справи та фінансів.

Організаційна робота:

2010-2014 рр. – завідувач кафедри економіки  підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії.

Електронна пошта: ivan.paderin@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри – Ватченко Борис Сергійович

Ватченко Борис Сергійович

Ватченко Борис Сергійович доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 2000 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2012 році закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Державна служба», отримав кваліфікацію магістра державної служби за спеціальністю «Фінанси» у 2013 р. (кваліфікація – спеціаліст з фінансів).

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою оподаткування» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Працює з 2006 року.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства», «Конкурентоспроможність продукції».

Сфера наукових інтересів: розвиток національної економіки. З

2001 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 43 наукових та науково-методичних робіт. З них 1 монографія, 2 статті у міжнародних виданнях,29 робіт наукового та 14 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей у фахових наукових виданнях України). Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Ватченко Б.С. Дослідження феноменів «екологізація» та «сталий розвиток» в аспекті розвитку біосоціальної системи «людина-природа» // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 101 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 95-107.
 2. Ватченко Б.С. Дослідження теоретико-методологічних підходів щодо сутності сталого розвитку // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 100. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 218-231.
 3. Ватченко Б.С. Аналіз діяльності малих підприємств, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. м.Дніпропетровськ, 10-20 березня 2009 р. – ДДФА, 2009. – С. 26-27.
 4. Ватченко Б.С. Еволюція впровадження податку на нерухоме майно в Україні // Економічний простір. Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 140-148.
 5. Ватченко Б.С. Оценка имущественного потенциала региона // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». – №3. – 2013. – С. 200-204.
 6. Ватченко Б.С. Концепція оцінки майнового потенціалу регіону у цілях оподаткування // Економічний простір: Збірник наукових праць. № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.– С. 147-155.

Доцент кафедри – Ватченко Олександра Борисівна

Ватченко Олександра Борисівна

Ватченко Олександра Борисівна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 1974 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник».

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями».

З 1994 року доцент по кафедрі організації та планування будівництва.

З 2004 року працює в університеті.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Управління витратами», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Антикризове управління діяльністю підприємства».

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя.

З 1995 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт. З них 3 монографії (1 авторська), 3 навчальних посібника (1 з грифом Міністерства освіти і науки України), 60 наукових статей, 47 робіт навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Ватченко О.Б. Аналіз та систематизація функцій кластера / О.Б. Ватченко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – № 1(56) – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015. – С. 27–34.
 2. Ватченко О.Б. Проблеми ідентифікації депресивних територій в Україні / О.Б. Ватченко // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка». Випуск 1 (45). Т.3 – 2015. – С. 32 – 37.
 3. Ватченко О.Б. Аналіз соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області / О.Б. Ватченко // Культура народів Причорномор’я: наук.-теор. журнал Таврійського національного університету. – 2014. – № 265. – С. 26-30.
 4. Ватченко О.Б. Розвиток підприємницької діяльності у постіндустріальній економіці : монографія / За заг.ред. акад. АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – С. 31-37.
 5. Ватченко О.Б. Кластерна політика стратегії сталого розвитку промислового регіону / О.Б. Ватченко, О.О. Борншайн // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.
 6. Ватченко О.Б. Проблеми інноваційного розвитку України / О.Б. Ватченко, Б.С. Ватченко, А.В. Лежньова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 95. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 75-85.

Доцент кафедри – Горященко Юлія Григорівна

gorash

Освіта – 2007 р., Дніпропетровська державна фінансова академія, магістр з фінансів, спеціальність – фінанси.

Науковий ступінь – канд.екон.наук (2012 р.), спеціальність 07 «Управління та адміністрування» (08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»), тема дисертації «Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів».

Вчене звання – доцент по кафедрі економіки підприємств (2014 р.).

Відповідальний виконавець НДР кафедри за темами: «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (2016-2018 рр.); «Маркетинг і організація малого та середнього бізнесу в умовах сталого розвитку» (2019-2021 рр.).

Дисципліни, що викладає: «Стратегія і розвиток бізнесу», «Операційний менеджмент», «Статистика».

Сфера наукових інтересів – стратегічний розвиток підприємств, регіональна економіка

Профіль у Google Scholar

 

Електронна пошта: julia.goryaschenko@gmail.com

Організаційна робота:

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Заступник Голови Ради молодих вчених Університету митної справи та фінансів

Куратор академічної групи ЕП-15-1.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович доцент кафедри, кандидат економічних наук з 2015 року.

У 2008 році закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

Працює з 2009 року.

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Конкурентоспроможність продукції», «Економіка природокористування», «Інтелектуальний бізнес».

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика розвитку малого підприємництва».

Сфера наукових інтересів: мале підприємництво, соціальне підприємництво.

Отримав грант Фулбрайта і проходив стажування в США.

Усього опубліковано понад 25 наукових праць, з них – 1 колективна монографія, 7 статей, 17 тез доповідей.

Електронна пошта: kornetskiy@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Корнецький А.О. Аналіз впливу показників діяльності на ефективність функціонування малого підприємництва Дніпропетровської області // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – C. 77-80.
 2. Корнецький А.О. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – C. 24-26.
 3. Корнецький А.О. Механизм повышения экономической эффективности малих предприятий региона // Современный научный вестник. – 2012. - № 23(135). – С. 26-33.
 4. Корнецький А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва в Україні / Колективна монографія/ Розвиток малого підприємництва промислового регіону: монографія / За заг. ред. Н.І. Редіної. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 24-31.
 5. Корнецький А.О. Механізм підвищення економічної ефективності малих підприємств регіону / Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.

Доцент кафедри – Лебідь Ірина Олександрівна

Лебідь Ірина Олександрівна

Лебідь Ірина Олександрівна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 2006 році закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпоративного управління гірничо-добувних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Викладає дисципліни: «Планування і контроль на підприємстві», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Стратегічне управління», «Економічне управління підприємством».

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність.

Усього опубліковано понад 18 наукових праць, з них – 2 монографії, 11 статей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах, диплом ICFM з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління ринковою вартістю підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – № 5/1. – С. 25–27.
 2. Лебідь І.О. Особливості управління репутацією підприємства // Вісник СУЕМ. – №1(16), Суми, 2014. – С. 66-74.
 3. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління персоналом в умовах соціальної відповідальності бізнесу / І.О. Лебідь, І. О. Лєско // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – №4/1 . – С.42-44.
 4. Лебідь І.О. Теоретичні основи управління змінами на підприєствах малого та середнього бізнесу // Вісник економічних наук України. – Вип.3, 2015. – С.119-125.
 5. Лебідь І.О. Місце внутрішнього контролю в системі корпоративного управління / І.О. Лебідь, В.С. Адамовська // Актуальні проблеми фінансово-господарського контролю та його ресурсного забезпечення в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р. – Кривий Ріг, 2014. – С. 130-131.

Доцент кафедри – Пікуліна Надія Юріївна

Пікуліна Надія Юріївна

Пікуліна Надія Юріївна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 1972 році закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» та отримала кваліфікацію економіста.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.01.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Доцент по кафедрі обліку та економічного аналізу. Працює в університеті з 1977 року.

Викладає дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз», «Статистика праці», «Управління ціноутворенням».

Сфера наукових інтересів: венчурний капітал в ринковій економіці. Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних роботи. З них 1 монографія, 17 наукових статей, 11 робіт навчально-методичного характеру.

Отримала 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Пікуліна Н.Ю. Тенденції розвитку технологій в малому та середньому бізнесі / Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : колект.моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 280 с.
 2. Пікуліна Н.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент процесу управління підприємством / Матеріали міжн. наук.-практ. інт.-конф. «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни і регіонів» 28 березня 2014 р. м. Дн-вськ, ДДФА.
 3. Пікуліна Н.Ю. Сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення як чинник ефективності обліково-аналітичної системи підприємства / Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів», Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 388-389.
 4. Пікуліна Н.Ю. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник, Дн-вськ: ДДФА, 2012.-102 с.
 5. Пікуліна Н.Ю. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник, Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 155 с.

Доцент кафедри – Фещенко Ольга Михайлівна

Фещенко Ольга Михайлівна

Освіта – вища економічна; вища технічна:

1987 р.; Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут; економічний факультет; кваліфікація – економіст-організатор підприємства; спеціальність – «Економіка підприємств»;

1978 р.; Дніпропетровський ордена Червоного Прапора металургійний інститут; технологічний факультет; кваліфікація – інженер; спеціальність – «Металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів».

Науковий ступінь – к.т.н. (1991 р.; спеціальність – «Металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів»; тема дисертації – «Застосування текстурованих наплавок  для підвищення довговічності деталей машин»). Вчене звання – доцент кафедри економіки підприємств (2008 р.).

Дисципліни, що викладає: «Контролінг»; «Якість продукції»; «Якість та конкурентоспроможність підприємств»; «Управління потенціалом підприємств»; «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: підприємництво; дослідження тех. процесів та маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку; сучасні тенденції розвитку електронних бізнес-технологій в Україні; організація та планування матеріально-технічного забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу; дослідження інноваційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: feschenko.olga.1953@gmail.com

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:  НВП «Северстальметиз», директор філіала кафедри підприємництва та економіки підприємств.

Організаційна робота:

з 2004 р. по теперішній час - заступник зав. кафедри підприємництва та економіки підприємств з практичної підготовки студентів;

з 2008 р. по теперішній час - директор філії кафедри на ПАТ «Дніпрометиз», обєднання НВП «Северстальметиз».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри к.т.н. – Тимошенко Марина Вікторівна 

Доцент кафедри – Ільченко Вікторія Миколаївна

Ільченко Вікторія Миколаївна

Освіта - вища економічна. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 1996 р., спеціальність «Транспортний менеджмент», кваліфікація - інженер-економіст.

Науковий ступінь - к.е.н., 2018 рік, 07 «Управління та адміністрування» (08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»), тема: «Удосконалення механізму сталого розвитку регіону.

Дисципліни, що викладає: «Регіональна економіка», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», тренінг-курс «Бізнес-планування».

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток регіону; соціо-еколого-економічний розвиток; механізм сталого розвитку регіону; оцінка рівня збалансованості розвитку регіону; стратегія сталого розвитку регіону; Цілі сталого розвитку; якість життя; безпека життя.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: vikusijzajac@gmail.com

Робота у складі:

Участь у професійному об’єднанні за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Організаційна робота:

з 2012 року по теперішній час - заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

виконання обов’язків куратора групи МК-18-1.

Міжнародна діяльність:

зарубіжне стажування - the University of Krakow AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE (2019 рік).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Старший викладач кафедри – Михальчук Людмила Володимирівна

Михальчук Людмила Володимирівна

Михальчук Людмила Володимирівна старший викладач кафедри.

У 1980 р. закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. А.Н. Вознесенського за спеціальністю «фінанси та кредит».

Працює з 1980 року.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління витратами», «Ціноутворення».

Сфера наукових інтересів: малий бізнес, соціально-економічний розвиток підприємств різних галузей.

Усього опубліковано 117 наукових та науково-методичних роботи, з них 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 72 наукові статті, 44 роботи навчально-методичного характеру.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

Залежність продуктивності праці від мотивації персоналу підприємства Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 251. – С. 77-79.

Аналіз поняття «холдингова компанія» та принципів управління Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 257. – С. 204 -208.

Стан розвитку підприємництва в Україні та Дніпропетровському регіоні Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 254. – С. 74-77.

Фінансові інвестиції як запорука виходу з фінансово-економічної кризи: національні реалії та зарубіжний досвід Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 253. – С. 76 –78.

Мотивація як процес стимулювання працівників до ефективної трудової діяльності // Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 249. – С. 162-166.

 

Семенова Зоя Гаврилівна

Профіль у Google Scholar

Старший викладач кафедри – Литвиненко Ольга Леонідівна

Черевко Ольга Леонідівна

Черевко Ольга Леонідівна старший викладач кафедри.

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ, та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2010 році закінчила навчання в аспірантурі при ПВНЗ ім. А.Нобеля.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління видатками підприємства в умовах інноваційного розвитку».

З 2010 року працює в університеті.

Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Організація виробництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, менеджмент підприємства, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, стратегічне управління витратами, інвестиційний менеджмент.

Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних робіт, з них 8 наукових статей та 18 тез доповідей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: olechkasvet@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Освіта – 1967 р., Московський інженерно-економічний інститут, інженер-економіст, спеціальність – економіка і організація металургійної промисловості.

2. Науковий ступінь – докт.екон.наук (2008 р.), спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Підвищення економічної ефективності промислових підприємств».

Вчене звання – професор (2011 р.). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості» (2009 р.).

3. Дисципліни, що викладає: «Інноваційний розвиток підприємства», «Інтелектуальний бізнес».

4. Сфера наукових інтересів – малий і середній бізнес, маркетинг

Профіль у Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=wFknaswAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта – ivan.paderin@ukr.net

5. Робота у складі:

2001-2015 рр. – член редакційної колегії наукового фахового журналу «Вісник ДДФА».

2013-2016 рр. – робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

З 2017 року заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01,  Університет митної справи та фінансів.

6. Організаційна робота:

2010-2014 рр. – завідувач кафедри економіки  підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри