Склад кафедри

Кафедра налічує до 15 викладачів, серед них – 2 доктори економічних наук, професори та 9 – кандидати наук.

Завідувач кафедри – Жадько Костянтин Степанович

жадько

Жадько Костянтин Степанович доктор економічних наук, професор,

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит») та здобув кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансах».

З 2004 року кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» .

З 2008 по 2011 роки докторант академії фінансового управління Міністерства фінансів України.

З 2005 року працює в університеті.

З 2006 по 2008 рр. обіймав посаду декана фінансового факультету.

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика»).
У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри обліку та економічного аналізу.

 

За час науково-педагогічної діяльності викладав дисципліни: «Економіка підприємства», «Маркетинг у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Менеджмент у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Бухгалтерський облік та аудит у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі», «Організація готельного господарства», «Економіка туристичного та готельно-ресторанного бізнесу», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Комп’ютерна система 1С:Бухгалтерія», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Комп’ютерна система: Парус», «Міжнародні стандарти обліку і звітності», «АРМ бухгалтера», «Аудит».

 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (державний реєстраційний номер 0116U003917).Виконавець науково-дослідних тем «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782)

З них 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 4 монографії (одноосібна та у співавторстві), понад 80 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру. Отримав 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Керівник та переможець конкурсів міського голови у 2008-2012 рр.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Жадько К. С. Міжнародний маркетинг у туризмі та готельно-ресторанній справі: загальна концепція та особливості розвитку / К. С. Жадько, В. В. Фесенко, К. М. Горб // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред.           Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 275–284.
 2. Жадько К. С. Основні засади регуляторної політики держави відносно малого та середнього бізнесу в Україні / К. С. Жадько // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І. Д. Падеріна. – Дніпро : УМСФ, 2016. – С. 34–39.
 3. Жадько К. С. Теоретико-методоло-гические основы интеллектуального бизнеса / И.Д. Падерин, К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник економічної науки України. – 2018 – № 1. – С. 110–117.
 4. Жадько К. С.  Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства / К. С. Жадько, Ю. Г. Горященко //   Науковий погляд: економіка та управління. – №2(58). – 2017. – С. 154–160.
 5. Жадько К. С. Підприємницька діяльність і державні органи: практичні аспекти інформаційної взаємодії [Електронний ресурс] / К. С. Жадько // Ефективна економіка – 2017. – №11 – Режим доступу : http://www.economy. nayka. com.ua/ ?op=1&z=4872.
 6. Жадько К. С. Практичні основи  побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К.С.Жадько // Ефективна економіка. – 2014. – №1 – Режим доступу: http://www.economy.naykacom.ua/ ?op=1&z=3072
 7. Zhadko K. Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control / K. Zhadko, J.Goryaschenko// Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2014. – №5 (155). – С. 485-490.
 8. Жадько К. С. Практичні аспекти використання звітності в сучасних моделях моніторингу, діагностики і контролю / К. С. Жадько // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т .2. – Полтава : ПДАА. – 2014. – С. 40-49.
 9. Жадько К. С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К. С. Жадько // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал. – 2014. – №1 (31). – С. 178–188.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Жадько К. С. Стан і тенденції розвитку ринку злиттів та поглинань у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / О. В. Сабіров, К. С. Жадько, Р. Г. Єгіазарян // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети» (м. Запоріжжя, 2018 р.).  − Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2018. – С.64−66.
 2. Жадько К. С. Особливості проведення оцінки фінансово-економічного стану підприємства / К.С. Жадько, О.Ю. Євдокімова // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 травня 2017 р.) : Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 146–148.
 3. Жадько К.С. Стратегічна інформація – одне із головних джерел ефективного управління на малих підприємствах / К. С. Жадько, Л.В. Привалова / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 197–199.
 4. Жадько К. С. Теоретико-методичні аспекти формування прибутку суб’єктів підприємництва / К. С. Жадько / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 148–150.
 5. Жадько К. С. Основи побудови і функції систем моніторингу, діагностики й контролю діяльності підприємств / К. С. Жадько // Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни і регіонів» – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  С. 272–274.

Професор кафедри – Падерін Іван Дмитрович

Падерін Іван Дмитрович

Падерін Іван Дмитрович професор кафедри, доктор економічних наук, Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

У 1957 р. закінчив Уральський політехнічний інститут за спеціальністю «доменне виробництво».

У 1967 році закінчив Московський інженерно-економічний інститут зі спеціальності «Економіка і організація металургійної промисловості».

Працює з 1997 року.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Підвищення економічної ефективності промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Професор по кафедрі економіки підприємств.

Викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Маркетинг», «Інтелектуальний бізнес».

Сфера наукових інтересів: малий бізнес промислового регіону, регіональна економіка. Усього опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних робіт. З них 7 монографій (у т.ч. 3 – авторські), 2 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, 60 наукових статтей, 30 робіт навчально-методичного характеру.

Отримав 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Має великий досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Електронна пошта: ivan.paderin@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Падерін І.Д. Механізм стратегічного управління ефективністю підприємств малого та середнього бізнесу регіону / І.Д. Падерін, Є.Е. Новак // Вісник економічних наук Украини,2016. – №1. – С.106-109.
 2. Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. проф., акад. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.
 3. Падерін І.Д. Аналіз впливу внутрішніх факторів на стратегії підприємств малого та середнього бізнесу / І.Д. Падерін, Є.Е. Новак // Економічний вісник Донбасу, 2015. – № 3. – С.135-141.
 4. Падерін І.Д. Теоретичні основи стратегічного управління змінами на підприємствах малого та середнього бізнесу // Вісник економічних наук України. – Вип.3. – 2015. – С. 119-125.
 5. Маркетинг : навч. посіб. / 2-е вид.,перероб.і доп. / І.Д.Падерін, К.О. Сорока, К.В.Комарова : за ред. акад. АЕНУ Н.І. Редіної; Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 260 с.
 6. Падерін І.Д. Інноваційний розвиток підприємств: навч.-метод. посібник, Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 116 с.
 7. Падерін І.Д. Ефект від створення та використання операційного резервного фонду підприємства // Вісник економічних наук України. – 2013. – № 2. – С.121-123.
 8. Падерін І.Д. Бізнес-планування : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 137 с.
 9. Paderin I. Research of the ways to improve management labor potential //Nauka I etudia, 2011. – NR 13(44). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244335.

Доцент кафедри – Ватченко Борис Сергійович

Ватченко Борис Сергійович

Ватченко Борис Сергійович доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 2000 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2012 році закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Державна служба», отримав кваліфікацію магістра державної служби за спеціальністю «Фінанси» у 2013 р. (кваліфікація – спеціаліст з фінансів).

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою оподаткування» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Працює з 2006 року.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства», «Конкурентоспроможність продукції».

Сфера наукових інтересів: розвиток національної економіки. З

2001 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 43 наукових та науково-методичних робіт. З них 1 монографія, 2 статті у міжнародних виданнях,29 робіт наукового та 14 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей у фахових наукових виданнях України). Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Ватченко Б.С. Дослідження феноменів «екологізація» та «сталий розвиток» в аспекті розвитку біосоціальної системи «людина-природа» // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 101 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 95-107.
 2. Ватченко Б.С. Дослідження теоретико-методологічних підходів щодо сутності сталого розвитку // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 100. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 218-231.
 3. Ватченко Б.С. Аналіз діяльності малих підприємств, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. м.Дніпропетровськ, 10-20 березня 2009 р. – ДДФА, 2009. – С. 26-27.
 4. Ватченко Б.С. Еволюція впровадження податку на нерухоме майно в Україні // Економічний простір. Збірник наукових праць. – № 76. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 140-148.
 5. Ватченко Б.С. Оценка имущественного потенциала региона // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». – №3. – 2013. – С. 200-204.
 6. Ватченко Б.С. Концепція оцінки майнового потенціалу регіону у цілях оподаткування // Економічний простір: Збірник наукових праць. № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.– С. 147-155.

Доцент кафедри – Ватченко Олександра Борисівна

Ватченко Олександра Борисівна

Ватченко Олександра Борисівна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 1974 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник».

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями».

З 1994 року доцент по кафедрі організації та планування будівництва.

З 2004 року працює в університеті.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Управління витратами», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Антикризове управління діяльністю підприємства».

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя.

З 1995 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт. З них 3 монографії (1 авторська), 3 навчальних посібника (1 з грифом Міністерства освіти і науки України), 60 наукових статей, 47 робіт навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Ватченко О.Б. Аналіз та систематизація функцій кластера / О.Б. Ватченко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – № 1(56) – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015. – С. 27–34.
 2. Ватченко О.Б. Проблеми ідентифікації депресивних територій в Україні / О.Б. Ватченко // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка». Випуск 1 (45). Т.3 – 2015. – С. 32 – 37.
 3. Ватченко О.Б. Аналіз соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області / О.Б. Ватченко // Культура народів Причорномор’я: наук.-теор. журнал Таврійського національного університету. – 2014. – № 265. – С. 26-30.
 4. Ватченко О.Б. Розвиток підприємницької діяльності у постіндустріальній економіці : монографія / За заг.ред. акад. АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2014. – С. 31-37.
 5. Ватченко О.Б. Кластерна політика стратегії сталого розвитку промислового регіону / О.Б. Ватченко, О.О. Борншайн // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.
 6. Ватченко О.Б. Проблеми інноваційного розвитку України / О.Б. Ватченко, Б.С. Ватченко, А.В. Лежньова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 95. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 75-85.

Доцент кафедри – Горященко Юлія Григорівна

gorash

Горященко Юлія Григорівна - заступник завідувача кафедри з наукової роботи, заступник голови Ради молодих учених університету, доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 2007 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», доцент по кафедрі економіки підприємств.

Тема дисертаційного дослідження: «Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України». Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Статистика», «Статистика праці», «Статистичні методи в управлінні якістю», «Бухгалтерський облік».

Сфера наукових інтересів: статистично-інформаційне забезпечення управлінської діяльності на мезорівні.

Усього опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць. З них 4 монографії (1 авторська), понад 50 наукових статей, 15 робіт навчально-методичного характеру. Співавтор та переможець конкурсів міського голови у 2008-2012 рр.

Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Електронна пошта: julia.goryaschenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність

 1. Горященко Ю.Г. Концептуальне та ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку // «Вісник ДонНУ: Серія В: Економіка і право». – 2015. – № 1. – С. 79-82.
 2. Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2014. – №5 (155). – С. 485-490.
 3. Горященко Ю.Г. Соціально-економічний розвиток регіонів України та його інформаційне забезпечення : монографія, м. Дн-вськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 192 с.
 4. Горященко Ю.Г. Статистичне дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств / Ю.Г. Горященко // Економіка ринкових відносин : наук. журнал. – 2014. – №12. – С. 156-162.
 5. Горященко Ю.Г. Основні засади регіональної економічної політики відносно малого бізнесу в Україні / Розвиток малого підприємництва промислового регіону: колект. моногр. за ред. Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 44-50.

 

Доцент кафедри – Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович

Корнецький Артем Олегович доцент кафедри, кандидат економічних наук з 2015 року.

У 2008 році закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

Працює з 2009 року.

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Конкурентоспроможність продукції», «Економіка природокористування», «Інтелектуальний бізнес».

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика розвитку малого підприємництва».

Сфера наукових інтересів: мале підприємництво, соціальне підприємництво.

Отримав грант Фулбрайта і проходив стажування в США.

Усього опубліковано понад 25 наукових праць, з них – 1 колективна монографія, 7 статей, 17 тез доповідей.

Електронна пошта: kornetskiy@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Корнецький А.О. Аналіз впливу показників діяльності на ефективність функціонування малого підприємництва Дніпропетровської області // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – C. 77-80.
 2. Корнецький А.О. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – C. 24-26.
 3. Корнецький А.О. Механизм повышения экономической эффективности малих предприятий региона // Современный научный вестник. – 2012. - № 23(135). – С. 26-33.
 4. Корнецький А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва в Україні / Колективна монографія/ Розвиток малого підприємництва промислового регіону: монографія / За заг. ред. Н.І. Редіної. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 24-31.
 5. Корнецький А.О. Механізм підвищення економічної ефективності малих підприємств регіону / Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 280 с.

Доцент кафедри – Лебідь Ірина Олександрівна

Лебідь Ірина Олександрівна

Лебідь Ірина Олександрівна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 2006 році закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпоративного управління гірничо-добувних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Викладає дисципліни: «Планування і контроль на підприємстві», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Стратегічне управління», «Економічне управління підприємством».

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність.

Усього опубліковано понад 18 наукових праць, з них – 2 монографії, 11 статей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах, диплом ICFM з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління ринковою вартістю підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – № 5/1. – С. 25–27.
 2. Лебідь І.О. Особливості управління репутацією підприємства // Вісник СУЕМ. – №1(16), Суми, 2014. – С. 66-74.
 3. Лебідь І.О. Сучасні аспекти управління персоналом в умовах соціальної відповідальності бізнесу / І.О. Лебідь, І. О. Лєско // Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2014. – №4/1 . – С.42-44.
 4. Лебідь І.О. Теоретичні основи управління змінами на підприєствах малого та середнього бізнесу // Вісник економічних наук України. – Вип.3, 2015. – С.119-125.
 5. Лебідь І.О. Місце внутрішнього контролю в системі корпоративного управління / І.О. Лебідь, В.С. Адамовська // Актуальні проблеми фінансово-господарського контролю та його ресурсного забезпечення в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р. – Кривий Ріг, 2014. – С. 130-131.

Доцент кафедри – Пікуліна Надія Юріївна

Пікуліна Надія Юріївна

Пікуліна Надія Юріївна доцент кафедри, кандидат економічних наук.

У 1972 році закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» та отримала кваліфікацію економіста.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.01.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Доцент по кафедрі обліку та економічного аналізу. Працює в університеті з 1977 року.

Викладає дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз», «Статистика праці», «Управління ціноутворенням».

Сфера наукових інтересів: венчурний капітал в ринковій економіці. Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних роботи. З них 1 монографія, 17 наукових статей, 11 робіт навчально-методичного характеру.

Отримала 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

 1. Пікуліна Н.Ю. Тенденції розвитку технологій в малому та середньому бізнесі / Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : колект.моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 280 с.
 2. Пікуліна Н.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент процесу управління підприємством / Матеріали міжн. наук.-практ. інт.-конф. «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни і регіонів» 28 березня 2014 р. м. Дн-вськ, ДДФА.
 3. Пікуліна Н.Ю. Сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення як чинник ефективності обліково-аналітичної системи підприємства / Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів», Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С. 388-389.
 4. Пікуліна Н.Ю. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник, Дн-вськ: ДДФА, 2012.-102 с.
 5. Пікуліна Н.Ю. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник, Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 155 с.

Доцент кафедри – Фещенко Ольга Михайлівна

Фещенко Ольга Михайлівна

Фещенко Ольга Михайлівна заступник завідувача кафедри з практики, доцент кафедри, кандидат технічних наук.

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.02.11 «Металознавство, обладнання та термічна обробка металів».

Доцент по кафедрі економіки підприємств.

Працює з 1986 року.

Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Управління потенціалом підприємства», «Організація технології виробництва».

Сфера наукових інтересів: організаційно-економічний механізм розвитку регіонів.

Усього опубліковано 55 наукових та науково-методичних роботи. З них 20 наукових статей, 34 роботи навчально-методичного характеру.

Отримала 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Доцент кафедри к.т.н. – Тимошенко Марина Вікторівна 

Старший викладач кафедри – Ільченко Вікторія Миколаївна

Ільченко Вікторія Миколаївна

Ільченко Вікторія Миколаївна заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри.

У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортний менеджмент» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст».

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Дослідження механізму сталого розвитку промислового регіону».

Працює з 2002 року. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Економіка природокористування», «Бізнес-планування», «Якість продукції», «Внутрішній економічний механізм підприємства».

Сфера наукових інтересів: розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя. Усього опубліковано 33 наукових та науково-методичних робіт. З них 12 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру, 1 монографія. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

Методи оцінки стaлого розвитку регіону: індикaтори тa їх характеристика // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. - №2 (29). – 2013. – С.50-61.

Вплив стану атмосферного повітря на сталий екологічний розвиток Дніпропетровського регіону Матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. «Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення». Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 1жовтня 2013 р. – С.29-32.

Вплив стану водних ресурсів на сталий екологічний розвиток Дніпропетровського регіону Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми», Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р., ДДФА, С.88-90.

Старший викладач кафедри – Михальчук Людмила Володимирівна

Михальчук Людмила Володимирівна

Михальчук Людмила Володимирівна старший викладач кафедри.

У 1980 р. закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. А.Н. Вознесенського за спеціальністю «фінанси та кредит».

Працює з 1980 року.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління витратами», «Ціноутворення».

Сфера наукових інтересів: малий бізнес, соціально-економічний розвиток підприємств різних галузей.

Усього опубліковано 117 наукових та науково-методичних роботи, з них 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 72 наукові статті, 44 роботи навчально-методичного характеру.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукова діяльність:

Залежність продуктивності праці від мотивації персоналу підприємства Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 251. – С. 77-79.

Аналіз поняття «холдингова компанія» та принципів управління Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 257. – С. 204 -208.

Стан розвитку підприємництва в Україні та Дніпропетровському регіоні Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 254. – С. 74-77.

Фінансові інвестиції як запорука виходу з фінансово-економічної кризи: національні реалії та зарубіжний досвід Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 253. – С. 76 –78.

Мотивація як процес стимулювання працівників до ефективної трудової діяльності // Культура народов Причерноморья. – 2013. - № 249. – С. 162-166.

 

Семенова Зоя Гаврилівна

Профіль у Google Scholar

Старший викладач кафедри – Литвиненко Ольга Леонідівна

Черевко Ольга Леонідівна

Черевко Ольга Леонідівна старший викладач кафедри.

У 2007 році закінчила ДВНЗ УДХТУ, та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2010 році закінчила навчання в аспірантурі при ПВНЗ ім. А.Нобеля.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління видатками підприємства в умовах інноваційного розвитку».

З 2010 року працює в університеті.

Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Організація виробництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка та організація інноваційної діяльності».

Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, менеджмент підприємства, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, стратегічне управління витратами, інвестиційний менеджмент.

Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних робіт, з них 8 наукових статей та 18 тез доповідей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: olechkasvet@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри