Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 8 осіб.

Із них - один доктор економічних наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів.

Завідуюча кафедрою – Вакульчик Олена Михайлівна

ВакульчикВакульчик Олена Михайлівна – доктор економічних наук, професор.

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, професор кафедри обліку і аудиту. Викладає управлінські, економічні й бухгалтерські дисципліни студентам, слухачам бізнес-шкіл і бухгалтерам протягом 25 років. Фахівець у сфері обліку і аудиту, економіки підприємства, економічного і фінансового аналізу, управлінського обліку, корпоративного управління, економічної діагностики, автор більше ста наукових праць та біля 40 робіт навчально-методичного характеру.

Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: при Дніпропетровському університеті ім. А.Нобеля зі спеціальностей «Економіка та управління підприємствами» та «Економіка та управління національним господарством», а також при Криворізькому технічному університеті зі спеціальності 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами”.

Електронна пошта: elvak2016@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Наукові статті та тези доповіді на конференціях:

   1. Вакульчик О.М. Роль митного пост аудиту в побудові системи профілю ризиків/ О.М. Вакульчик, І.Г.Сисолятіна // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – Т. 1. – 2011. – С. 241-243. 
   2. Вакульчик О.М.Головні завдання контролю бюджетних асигнувань. / О.М. Вакульчик, О.П. Марко // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – Т. 1. – 2011. – С. 248-249.
   3. Вакульчик О.М. Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД  в рамках попереднього митного аудиту / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Майбутнє-аудит” – КТУ. - Кривий Ріг – Видавничий дім , 2011 р.- С.27-35 . Вакульчик О.М. Формування механізму фінансового управління машинобудівного підприємства на основі проекції множини мотивів і цілей  с. // Збірник наук. праць ДУЕП. Європейський вектор економічного розвитку. Вип. 1(10)2011.- С. 23-30.
   4. Вакульчик О.М, Чіка Т.М. Застосування сучасних форм і методів навчання у системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів /Вісник АМСУ. Економіка. – 2011. - № 1 (45). - С. 91-100.
   5. Вакульчик О.М, Дубицький, Яковенко І.В.  Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування і контролю економічної безпеки підприємства /Вісник АМСУ. Економіка. – 2011. - № 1 (43). - С.10-20.
   6. Вакульчик О.М, Ступнікер Г.Л., Дрей В.В. Ефективність бюджетування витрат підприємства/ Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. - № 2(35). – 2011. – Донецьк. – С.242-245.
   7. Вакульчик О.М., Сисолятіна  І.Г. Роль митного постаудиту у побудові профілю ризику/Вісник АМСУ. Економіка. – 2011. - № 2 (46). - С.18-25.
   8.  Вакульчик О.М., Ступникер Г.Л. Економічна діагностика інтелектуального капіталу в умовах іноваційного розвитку підприємства. : Монографія. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011.- 143 с.
   9.   Вакульчик О.М. Набуття аудиторських компетенцій в процесі аналізу ситуацій (метод кейс-стаді) / О.М. Вакульчик, В.В. Дрей, Ю.Ю. Філіпенко //  Економічний простір. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – № 57. – С. 310–315.
   10. Вакульчик О.М. Визначення принципових відмінностей між видами аудиторських завдань згідно з вимогами міжнародних стандартів аудиту /    О.М. Вакульчик, В.В. Дрей // Прометей: зб. наук. праць. – Донецьк, 2012. –      № 1(37). – С. 242–245.
   11.  Вакульчик О.М. Аналіз типових облікових і правових порушень при складанні та виконанні кошторисів бюджетних установ / О.М. Вакульчик,     В.В. Дрей, Ю.Ю. Мацик //  Економічний простір. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – № 59. – С. 124–131.
   12. Вакульчик О.М. Європейський досвід оцінки результатів впровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту / Вакульчик О.М., Единак Т.С., Костюченко /Вісник АМСУ. Економіка. – 2012. - № 1 (47). - С.10-17.
   13.  Вакульчик О.М. Оцінка та управління ефективністю формування і використання інформації на машинобудівному підприємстві/ Вакульчик О.М., Дрей В.В./Академічний огляд. – ДЕУ.- 2012. - № 2 (37). - С.135-141.
   14. Вакульчик О.М. Рейтингова оцінка уповноважених економічних операторів під час митного аудиту / О.М. Вакульчик, М.В. Задорожня // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – Т. 1. – 2012. – С. 89-91.
   15. Вакульчик О.М. Формування професійної компетенції митних органів із застосуванням кейс-методу навчання / О.М. Вакульчик., І.О. Войтехова.// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – Т. 1. – 2012. – С. 78-80.
   16.  Вакульчик О.М. Інформаційне забезпече6ння митного пост-аудиту  як інструмент зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності  підприємств / О.М. Вакульчик, Т.В.Березкіна.// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – Т. 1. – 2012. – С. 80-82.
   17.   Вакульчик О.М. Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора / Вакульчик О.М., І.Д. Харламова /Вісник АМСУ. Економіка. – 2013. - № 1 (49). - С.12-23.
   18.  Вакульчик О.М., Єдинак Т.С., Книшек О.О. Використання досвіду ЄС в побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні / Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2013. - № 2(50).
   19. Вакульчик О.М., Дубицький Д.П Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування / Економічний вісник НГУ. – 2013. – №3. – С. 76-84.
   20. Вакульчик О.М., Харламова І.Д. Преаудит як необхідна складова ефективної системи митного контролю в Україні / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Митна політика та актуальні проблеми безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). - Том 1. – АМСУ: Дніпропетровськ, 2013, с. 60-61.
   21.  Вакульчик О.М., Дяченко Є.С.Регламентація здійснення пост митного аудиту/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Митна політика та актуальні проблеми безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). - Том 1. – АМСУ: Дніпропетровськ, 2013, с. 279-280.
   22.  Вакульчик О. М. Кількісна оцінка якісних характеристик суб’єкта ЗЕД в рамках попереднього митного аудиту з метою надання статусу уповноваженого економічного оператора / О. М. Вакульчик // Формування системи митного аудиту України : матеріали науково-практичного семінару. – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2013. – С. 8–11.
   23. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О.М. Вакульчик. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014.  - 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25).
   24. Вакульчик О.М. Інтегральна оцінка фінансового стану суб'єктів господарювання при отриманні статусу уповноваженого економічного оператору / Вакульчик О.М., Книшек О.О. Петросян А.М  / Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2014. - №1(51). С. 98-105.
   25.  Вакульчик О.М Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення  / Вакульчик О.М., Рябич О.В / Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2014. - №1(51). С. 10-16.
   26. Вакульчик О.М./ Перспективи застосування процесного підходу до управління якістю послуг у неприбутковій сфері / Вакульчик О.М. // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування : Серія економіка та управління підприємствами. – Миколаїв. – 2014. – № 6. – С.136-140 .
   27.  Вакульчик О.М.Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств/  Вакульчик О.М., Книшек О.О /Вісник АМСУ. Серія «Економіка.  – 2014. – № 2(52).- С.91-98.
   28. Vakulchyk О. Assessment of the enterprise investment attractiveness, based on the determining of unsystematic risk degree/ Vakulchyk О, Protasova E. /Вісник АМСУ. Серія «Економіка.  – 2014. - № 2(52).- С.5-10.
   29. Вакульчик О.М. Удосконалення методики інтегральної оцінки економічного стану підприємства / Вакульчик О.М., Петросян А.М., Протасова Є.В. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2014. – С. 339-340.
   30.  Вакульчик О.М.  Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення / Вакульчик О.М., Рябич О.В. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених“Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2014. – С. 343-344.
   31.  Вакульчик О.М. Особливості управлінської та митної діагностики зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ Вакульчик О.М., Книшек О.О. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  “Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти.– АМСУ: Дніпропетровськ, 2014, с. 89-91.
   32.  Вакульчик О.М. Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі інтегральної оцінки/ Вакульчик О.М. Книшек О.О. // Київ: Економічний Вісник Донбасу. – 2015. № 1(39)С . 109-115.
    Вакульчик О.М. Вдосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів/ Вакульчик О.М., Васильєва В.Г //Дніпропетровськ: Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. № С. 11-16.
   33. Вакульчик О.М., Васильєва В.Г.  Міжнародні стандарти фінансової звітності як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» 20 листопада 2015 р. – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ:  Вид-во АМСУ. – 2015, С. 26-28.
   34. Вакульчик О.М.¸ Фесенко В.В. Звіт про фінансові результати підприємства: питання прозорості та релевантності в умовах інтеграційних процесів / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: 20 листопада 2015 р. – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ:  Вид-во АМСУ. – 2015. - С. 30-31.
   35. Вакульчик О.М., Ханина Н.  Комплексний підхід до оцінювання ризиків місцевого бюджету / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листопада 2015 р.). – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ: Вид-во АМСУ. – 2015, С.110-111.
   36.  Olena VAKULCHYK. The transfer pricing control mechanism and reporting system implementation challenges: Ukrainian experience / Olena RIABYCH, Olena VAKULCHYK// ROCB & RTC: European Region:  Customs Scientific Journal. – 2015, Vol. 5, No. 2, р.59-68.
   37. Вакульчик О.М., Фесенко В.В. Аудит за міжнародними стандартами: Підручник – 1 вид.. – Дніпропетровськ: 2016. – 221 с.
   38. Вакульчик О.М., Перелигіна М.С. Особливості управлінського обліку та звітності в бюджетних установах / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження» - Дніпропетровськ:6-7 квітня 2016 р., Т1. – ДНУ.- С. 7-10.
   39. Вакульчик О.М., Фесенко В.В. Застосування методу «Сase-stady» при підготовці фахівців з аудиту / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження» - Дніпропетровськ: 6-7 квітня 2016 р., Т4. – ДНУ.- С. 7-11.
   40. Вакульчик О.М. Інтегрально-рейтингова  оцінка  та аналіз якісних характеристик  підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності / Вакульчик О.М. Книшек О.О. //  Економічний простір. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2016. - № 113, С. 92-103. [Index Copernicus, Google Scholar]
   41.  Вакульчик О.М. Аnalytical decomposition model of the indicator of corporate management quality and effectiveness // Науковий вiсник НГУ. – 2016 - № 6 (155) – С. 159 – 164. [Scopus].
   42. Вакульчик О.М. Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку та звітності/ Вакульчик О.М., Васильєва В.Г., Дубицький Д.П.// Дніпро: науковий журнал «Науковий погляд: економіка і управління. – 2016. № 1 (55). - С. 5-14.
   43. Вакульчик О.М. Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку та звітності/ Вакульчик О.М., Васильєва В.Г, Дубицький Д.П. // Науковий погляд: економіка та управління. – № 1 (55), 2016. - С. 5-14.
   44.  Вакульчик О.М. Unsystematic Risk and Enterprise Investment Attractiveness/ O. Vakulchyk ,Y. Protasova //Sustainable Development of Industrial Regions. Advanced Engineering Forum / Vol. 22. Trans Tech Publications Ltd. - Switzerland, 2017, P. 107-112.

Доцент кафедри - Бабенко Людмила Володимирівна

БабенкоВ 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка і організація виробництва».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом ДК № 020067 від 08.10.2003 р.

У 2004 році отримала вчене звання «Доцент кафедри обліку і аудиту» - диплом 02ДЦ № 002297 від 21.10.2004 р.

Має досвід адміністративної та практичної роботи.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського, управлінського обліку та обліку в банках, питання обліку зовнішньоекономічної діяльності, судово-бухгалтерської експертизи.

Основні дисципліни, що викладає: бухгалтерський облік (загальна теорія), облік зовнішньоекономічної діяльності, облік у банках, судово-бухгалтерська експертиза.

Нагороди, досягнення:

   • оголошена подяка ДМСУ у зв’язку з 15-річчям Державної митної служби України від 21.06.2006 р.;
   • нагороджена Почесною грамотою Державної митної служби України за позитивні результати роботи та з нагоди Дня митної служби України від 20.06.2007 р;
   • нагороджена Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.
   • оголошена подяка за сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти від 06.10.2010 р.
   • подяка Академії митної служби України від 05.03.2011 р.
   • почесна грамота Академії митної служби України (2012 р., 2013, 2015)

Електронна адреса: blv777@ukr.net.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

   1. Бабенко Л.В., Пісьмаченко Л.М. Використання облікової інформації для аналізу і оцінки для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків// Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. - 2010 р.- №8. С. 39-42
   2. Бабенко Л.В., Гуржій І. Порівняння обліку і звітності з виробництва і реалізації продукції за стандартами України і Франції// Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія Економічні науки.- 2011 – Випуск 28 частина 1. – С. 120-125
   3. Бабенко Л.В., Дьяченко Є. Основні засади створення та функціонування «Брідж-банків» в Україні// Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія Економічні науки.- 2011 – Випуск 28 частина 1. – С. 120-125
   4. Бабенко Л.В., Дяченко Є., Гусак К. Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів// Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Тернопільський національний економічний університет. Серія «Економічна думка», 2012. –Вип.10. – Частина 1. – С. 415-419
   5. Бабенко Л.В., Яременко О.О. Бюджетні асигнування та контроль за їх використанням в митних органах// Колективна монографія - Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України/ під заг. Ред.. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА –прес, 2012. – С. 215-228.
   6. Бабенко Л.В., Яременко О.О. Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків в митних органах// Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012.- № 1.- С. 114-121.
   7. Бабенко Л.В., Бойко А.С. Облікові та податкові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями// міжнародна колективна монографія: Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань /міжнародна колективна монографія. / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. — Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2013.-С. 212-226. (Українською та російською мовами) ISBN 978-617-7049-67-7.
   8. Бабенко Л.В., Единак Т.С. Методичні підходи до здійснення митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України/ Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2014. -№2. – С. 22-30.
   9. Бабенко Л.В., Фесенко В.В. Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2016. № 10. – Режим доступа : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5256 [Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Google Scholar]
   10. Бабенко Л.В., Фесенко В.В, Цьома К.. Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа : економіка, бізнес та управління». - № 4, 2016. - Режим доступа : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/archives

Тези конференцій:

   1. Бабенко Л.В., Бровкова О.С. Економічний зміст прибутку і його роль в умовах розвитку підприємництва// VII Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». 2012.- М. Черкаси,Черкаський державний технологічний університет. - С.57-59
   2. Бабенко Л.В., Фролова Д.О. Позитивні та негативні сторони єдиного соціального внеску// V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти ” м. Дніпропетровськ, АМСУ. – 2012. -С. 247-249
   3. Бабенко Л.В., Стеценко О. Впровадження попереднього документального контролю як одного із заходів здійснення митних процедур// V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти. м. Дніпропетровськ, АМСУ. – 2012 С. 348-350
   4. Бабенко Л.В., Дацко Ю.М., Кирюхіна А.В. Адаптація бухгалтерського та податкового обліку щодо визначення податку на прибуток в Податковому кодексі// VII Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». - М. Черкаси,Черкаський державний технологічний університет. – 2012. -С.51-53
   5. Бабенко Л.В., Богач А.І. Облік і контроль доходів та видатків митного органу// Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка і управлінн: проблеми науки та практики».- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ., 12-13 грудня 2013. с. 230-232
   6. Бабенко Л.В., Дудник А.В. Особливості обліку операцій з переробки сировини нерезидентів на вітчизняних потужностях// Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка і управлінн: проблеми науки та практики».- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ., 12-13 грудня 2013. с. 237-239
   7. Бабенко Л.В., Еврейнова В.В. Сутність митних платежів та світовий досвід митного оподаткування/ Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка і управлінн: проблеми науки та практики».- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ., 12-13 грудня 2013. с. 282-284.
   8. Бабенко Л.В., Коновалова О.В. Перспективні напрями розвитку митно-тарифного інструментарію в Україні// Матеріали IY міжнародної науково-практичної конференції “Пріоритети нової економіки знань в XX сторіччі”, 26-27 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ.: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2013. – С.54-57
   9. Бабенко Л.В., Дудник А.В. Митний пост аудит: значення та ефективність під час перевірки операцій переробки сировини на митній території України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2014. – С. 261-263
   10. Бабенко Л.В., Бойко А.С. Контроль за надходженням та використанням необоротних активів, що надійшли як інвестиції// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2014. – С.335-337
   11. Бабенко Л.В., Абібулаева К.Р. Особливості оподаткування необоротних активів, увезених підприємствами з іноземними інвестиціями при формуванні статутного капіталу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2014. – С.335-337
   12. Бабенко Л.В., Еврейнова В.В. Пост аудит митних платежів: вітчизняний та зарубіжний досвід// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р.,
   13. Бабенко Л.В., Коломоець Т.О. Облік і контроль операцій з переробки давальницької сировини/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа”, 26 березня 2014 р.,
   14. Бабенко Л.В., Коломоєць Т.О. Митний пост-аудит операцій з переробки давальницької сировини на митній території України// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації», Том 1, 09-10 квітня 2015 року, Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015. – С. 35-37.
   15. Бабенко Л.В., Найда І.В. Використання автоматизованих інформаційних технологій обліку касових операцій в банківських установах// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації», Том 1, 09-10 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015. – С. 37-39.
   16. Бабенко Л.В., Цьома К.Ю Адміністрування податку на додану вартість під час взаємовідносин із постачальниками та підрядниками// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», 24 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 53-54
   17. Бабенко Л.В., Щетинкіна О.А. Проблеми та вдосконалення обліку кредитних операцій банку// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», 24 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 67-68
   18. Бабенко Л.В., Івасюк А. Адміністрування ПДВ при реалізації товарів та відображення в обліку руху коштів на електронному рахунку ПДВ // Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі», 7-8 травня 2015 року, м. Тернопіль, 2015. – С. 85-87.
   19. Бабенко Л.В., Абібулаєва К.Р. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листопада 2015 р.). – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ: Вид-во АМСУ. – 2015, С. – 88-90
   20. Бабенко Л.В., Дудка Ю.Ю. Митний пост аудит формування митної вартості імпортованих товарів, що містять об’єкт права інтелектуальної власності/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листопада 2015 р.). – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ: Вид-во АМСУ. – 2015, С. – 233-235
   21. Бабенко Л.В., Мельничук М.В. Фінансова стійкість банківської системи: сучасний стан та перспективи»// Матеріали IVВсеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування» (25-26 листопада 2015 року). – Херсонський державний аграрний університет, Херсон: Вид-во ХДАУ. – 2015, С. 46-49
   22. Бабенко Л.В., Мельничук М.В. Сучасний рівень фінансової стійкості банківської системи України// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження» (6-7 квітня 2016р.), - ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Вид-во ДНУ, - 2016, С.39-43
   23. Бабенко Л.В., Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації» (26-27 лютого 2016р.), - Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеса, Вид-во ОНУ, 2016, С.168-171
   24. Бабенко Л.В., Коцюба С.В. Удосконалення аудиту доходів і витрат діяльності// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси,аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (15-16 квітня 2016 р.) – Львівська економічна фундація, Львів, - 2016 – С.117-120
   25. 25. Бабенко Л.В., Івасюк А. Використання облікової бази для аудиту фінансового результату діяльності підприємства// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації» (14-15 квітня 2016р.) – ВП НУБіП України Ніжинський агротехнічний інститут, м. Ніжин - Вид-во – ВП НУБіП України Ніжинський агротехнічний інститут -2016. –С 14-16.
   26. Бабенко Л.В., Молчанова О. Ефективність контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» (25 листопада 2016р.), - УМСФ, Дніпро, Вид-во УМСФ, - 2016, С. 46-48

 

Доцент кафедри - Васильєва Валентина Георгіївна

ВасильєваПрацює в Академії митної служби України, нині Університет митної

справи та фінансів, з 27.08.1999 року. В 1991 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

24.04.1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (тема дисертації «Економічні проблеми реформування системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва»).

18.04.2002 р. присуджено вчене звання доцент.

Досвід роботи за фахом – працювала з 1985 р. по 1991 р. бухгалтером у Веселівському райагропромпостач Запорізької області.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Основні дисципліни, що викладає: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Організація обліку», «Автоматизація обліку», Облік і звітність в оподаткуванні».

Нагороди, досягнення:

   • подяка Державної митної служби України – червень 2001 р.;
   • подяка Державної митної служби України від 24.08.2002 р.;
   • нагородження Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.

Електронна пошта: valentinatopol@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

   1. Васильєва В.Г. «Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством» / Пісьмаченко Л.М., Васильєва В.Г., Яковенко І. В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 9. – С. 43-47.
   2. Васильєва В.Г. «Інвентаризація розрахунків з нерезидентами у сфері зовнішньоекономічної діяльності» / Васильєва В.Г., Яковенко І. В. // Вісник АМСУ.- № – 2, 2010 р. С. 77-85.
   3. Васильєва В.Г. «Особливості нормативно-правового забезпечення судово-бухгалтерської експертизи та проблеми її організації» / Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 53. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011 р. - с. 67-75.
   4. Васильєва В.Г. «Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи» / – Васильєва В.Г., Костюченко К.С. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 60 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012 р. - С. 29-37.
   5. Васильєва В.Г. «Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів» /Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012. № 2. - C. 33-40.
   6. Васильєва В.Г. «Здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій» /Васильєва В.Г., Татаренко Н.М.// Економічний простір: Збірник наукових праць. –№ 67 – Дніпропетровськ: ПДАБА, листопад, 2012 р. – С. 5-19.
   7. Васильєва В.Г. «Облік необоротних активів в митних установах: особливості його ведення та напрями удосконалення» / Васильєва В.Г., Іщенко А.В. // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред.. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013.- Т. 1. – 358 с. - С. 263-274.
   8. Васильєва В.Г. «Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог» / Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. // Дніпропетровськ.: Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2013. № С . 99-108.
   9. Васильєва В.Г. «Особливості формування оплати праці в Україні та шляхи його вдосконалення на основі світового досвіду»/ Васильєва В.Г., Кобилицька Ю.Г. // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред.. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т.2 – 408 с./ С.12 - 19.
   10. Васильєва В.Г. «Організація роботи облікового апарату на підприємстві»/ Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. // Збірник наукових праць “Економічний простір”, № 10, 2014 р. – С. 142-149.
   11. Васильєва В.Г. «Механізм управління експортними операціями в умовах ринкових трансформацій»/ Васильєва В.Г., Лукашук В.М. // Збірник наукових праць “Економічний простір”, № 96, 2015 р. – С. 13-24.
   12. Васильєва В.Г. «Удосконалення процесу здійснення контрольник заходів за державними закупівлями»/ Васильєва В.Г., Мельник І. М. //Колективна монографія: “Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки” [колективна монографія у _ т. / за ред.. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2015. – С.26-31.
   13. Васильєва В.Г. «Вдосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів»/ Вакульчик О. М., Васильєва В.Г.// Дніпропетровськ.: Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. № 1 (53). - С . 11-16.

Тези конференцій:

   1. Васильєва В.Г. Міжнародні стандарти фінансової звітності як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків / Вакульчик О.М., Васильєва В.Г.// Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)», 20 листопада 2015 року. - м. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 335 с. - С. 26-27.
   2. Васильєва В.Г. Модернізація української системи державних закупівель до стандартів Європейського Союзу/ Васильєва В.Г., Мельник І.М. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 335 с. - С. 69-70.
   3. Васильєва В.Г. Особливості управління за операціями з експорту / Васильєва В.Г., Лукашук В.М. //VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» 29-30 жовтня 2015 року. – ДДАЕУ, 2015. – С. 31-35.
   4. Васильєва В.Г. Особливості фінансування бюджетних установ у сучасних реаліях/ Васильєва В.Г., Карабан Т.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження”, 6-7 квітня 2016 р.: Том 1. - м. Дніпропетровськ. - 2016 р., ДНУ/ С. 25-28.
   5. Васильєва В.Г. Напрями удосконалення обліку наявності та руху матеріальних запасів на підприємстві / Васильєва В.Г., Молчанова О.Г. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження”, 6-7 квітня 2016 р.: Том 1. - м. Дніпропетровськ. - 2016 р., ДНУ/ С. 37-40.
   6. Васильєва В.Г. Адміністрування митних платежів: стан і перспективи / Корпач Т.В., Васильєва В.Г. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – 160 с./ С. 41-43.
   7. Васильєва В.Г. Напрями удосконалення внутрішнього контролю за складанням та виконанням кошторису бюджетних установ/ Васильєва В.Г., Домченко А.Г. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток” (м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 6-7 травня 2016 р.). – 2016.- С. 128-130.

Навчальні посібники:

   1. Тополенко Н.М., Васильєва В.Г. Підручник “Облік в бюджетних установах” для курсантів (студентів) 4 курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. –360 с. – (18,81 ум. друк. арк.);
   2. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Критенко О.О. Фінансовий облік І: навч. посіб. – Дніпропетровськ: “Акцент ПП”, 2014. – 192 с. (11,16 ум. друк. арк.);
   3. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ: навч. посіб. / Дніпропетровськ: АМСУ,2014. – 236 с. (13,72 ум. друк. арк.).
   4. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю.. Фінансовий облік І : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2016. – 218 с.
   5. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.

 

  Доцент кафедри - Єдинак Тетяна Сергіївна
  Єдинак
    У 2002 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.
    У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності»).
    У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
    Має 15 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.
    Сфера наукових інтересів: митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах, державний фінансовий контроль, фінансовий облік.
    Основні дисципліни, що викладає: «Митний пост-аудит», «Внутрішній фінансовий контроль», «Облік в бюджетних установах», «Фінансовий облік І, ІІ».
    Електронна пошта: tatjana-edinak@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Монографії:

    1. Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія / За заг. ред. Вакульчик О.М. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25)

  Навчальні посібники:

    1. Івашова Л.М., Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю.; вступне слово д.е.н. Пашка П.В. Основи митного постаудиту: навч. посіб. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – 200 с.
    2. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Критенко О.О. Фінансовий облік І : навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 192 с.
    3. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 236 с.
    4. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю.. Фінансовий облік І : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2016. – 218 с.
    5. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.

  Фахові статті:

    1. Єдинак Т.С. Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації / Т.С. Єдинак, В.Ю. Єдинак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 3-6.
    2. Єдинак Т.С. Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів / Т.С. Єдинак, А.С. Нагорна // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2011. –- № 1 (45). – С. 131-137.
    3. Єдинак Т.С. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація / Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен // Вісник АМСУ. Державне управління. – 2011. – № 1 (4). – С. 12-18.
    4. Єдинак Т.С. Європейський досвід оцінки результатів впровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту / О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак, К.С. Костюченко // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012. – № 1 (47). – С. 10-17.
    5. Єдинак Т.С. Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України / Т.С. Єдинак, В.Ю. Єдинак // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2013. – № 2 (50). –С. 51-60.
    6. Єдинак Т.С. Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного пост аудиту в Україні / О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак, О.О. Книшек // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2013. – № 2 (50). – С. 11-23.
    7. Єдинак Т.С. Функціонування системи митного аудиту в Україні: управлінський аспект / Т.С. Єдинак, В.Ю. Єдинак // Ефективна економіка. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615. – Назва з екрана.
    8. Єдинак Т.С. Методичні підходи до митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України / Л.В. Бабенко, Т.С. Єдинак // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2014. – № 2. – С. 22-30.
    9. Єдинак Т.С. Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях / Єдинак Т.С., Книшек О.О. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – № 2. – С. 100-106.
    10. Єдинак Т.С. Актуальні питання державного управління митної справи в Україні // Науковий погляд : економіка та управління. – № 1, 2016. – С. 145-151

  Тези конференцій:

     1. Єдинак Т.С. Проблеми удосконалення системи митного контролю за цільовим використанням іноземних інвестицій / Т.С. Єдинак, А.А. Полов’яник // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Т. 1. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – С. 230-231.
     2. Єдинак Т.С. Проблеми взаємодії державних органів під час контролю за зовнішньоекономічними операціями суб’єктів ЗЕД / Т.С. Єдинак, М.Б. Пойташ // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Т. 1. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – С. 145-146.
     3. Єдинак Т.С. Проблеми функціонування і перспективи розвитку митного постаудиту в Україні / Т.С. Єдинак // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – С. 431-433.
     4. Єдинак Т.С. Проблеми фінансування і контролю за використанням бюджетних коштів на утримання митних органів / Т.С. Єдинак, А.С. Столярова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – С. 431-433.
     5. Єдинак Т.С. Вплив операцій з давальницькою сировиною на економічну безпеку України / Т.С. Єдинак, Ю.О. Пархоменко // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти): Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. –Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2011. – С. 142-143.
     6. Єдинак Т.С. Європейський досвід застосування системи управління ризиками під час митного постаудиту / Т.С. Єдинак, О.А. Шульга // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 253-255.
     7. Єдинак Т.С. Проблемні питання оцінки товарів, що перейшли у власність держави / Т.С. Єдинак, С.О. Кравець // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 226-227.
     8. Єдинак Т.С. Проблеми визначення ефективності митного постаудиту / Т.С. Єдинак // Формування системи митного аудиту України: Матеріали науково-практичного семінару. – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2013. – С. 11-13.
     9. Єдинак Т.С. Методичні аспекти митного аудиту операцій з переробки давальницької сировини / Т.С. Єдинак, А.О. Савчук // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – С. 168-170.
     10. Єдинак Т.С. Взаємозв’язок систем зовнішнього та внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Т.С. Єдинак, А.С. Хотимченко // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – С. 167-168.
     11. Єдинак Т.С. Проблеми складання фінансової звітності підприємств за міжнародними та національними стандартами / Т.С. Єдинак, М.В. П’ятниця // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 337-338.
     12. Єдинак Т.С. Проблеми визначення митної вартості товарів / Т.С. Єдинак, О.О. Котова // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 333-334.
     13. Єдинак Т.С. Проблеми бухгалтерського обліку запасів на підприємстві / Т.С. Єдинак, У.А. Ібаєва // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 20-21.
     14. Єдинак Т.С. Проблеми оцінки конфіскованих транспортних засобів / Т.С. Єдинак, А.О. Трубаєва // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 16-18.
     15. Єдинак Т.С. Окремі аспекти фінансового контролю за діяльністю бюджетних установ / Я.Ю. Біленко, Т.С. Єдинак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді”. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 74-76.
     16. Єдинак Т.С. Митний менеджмент: концептуальні засади / В.Ю. Єдинак, Т.С. Єдинак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ: Вид-во АМСУ, 2015. – С. 230-231.
     17. Єдинак Т.С. Окремі аспекти оплати праці працівників закладів освіти / Т.С. Єдинак, Д.С. Серотюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровськ: Вид-во АМСУ, 2015. –С. 54-55.
     18. Єдинак Т.С. Проблеми митного пост аудиту заниження митної вартості імпортованих товарів / Т.С. Єдинак, Л.Г. Андрієнко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження“. – ДНУ ім. О.Гончара, Дніпропетровськ, 2016. – С. 50-53.
     19. Єдинак Т.С. Переваги та недоліки постійно діючої служби внутрішнього аудиту на підприємстві / Андрієнко Л.Г., Єдинак Т.С. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» (25 листопада 2016 р.). – Університет митної справи та фінансів, Дніпро: Вид-во УМСФ. – 2016, С. 40-42.
     20.  Єдинак Т.С. Проблеми податкового контролю за бюджетним відшкодуванням ПДВ / Єдинак Т.С., Рижковська Д.Д. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» (25 листопада 2016 р.). – Університет митної справи та фінансів, Дніпро: Вид-во УМСФ. – 2016, С.
     21.  Єдинак Т.С. Актуальні питання ухилення суб’єктів ЗЕД від оподаткування експортно-імпортних операцій / Єдинак Т.С., Шпичко Д.М. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 20 квітня 2017 р. – С. 114-116.
     22. Єдинак Т.С. Визначення ефекту від підвищення соціальних гарантій (розміру мінімальної заробітної плати) / Єдинак Т.С. Піскова А.С. // Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). – С. 355-357.

  Методичні розробки:

    1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансовий аналіз» за напрямом 6.050104 «Фінанси». – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – 30 с.
    2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» зі спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» / укл. О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак, І.В. Яковенко. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – 21 с.
    3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Внутрішній контроль в митних органах» за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» / укл. Т.С. Єдинак. – Дн-ськ: АМСУ, 2010. – 27 с.
    4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Митний пост-аудит» за напрямом 8.050106 «Облік і аудит» / укл. Л.М. Пісьмаченко, Т.С. Єдинак. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – 26 с.
    5. Навчально-методичний комплекс до лабораторних занять з дисципліни “Фінансовий облік І” для курсантів (студентів) ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / укл. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Критенко О.О., Коновалова О.В. – м. Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – 55 с.
    6. Навчально-методичний комплекс до лабораторних занять з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для курсантів (студентів) ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ” / укл. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Критенко О.О., Коновалова О.В. – м. Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – 62 с.
    7. Методичні рекомендації до дипломної роботи бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / укл. О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 34 с.

  Доцент кафедри - Тополенко Надія Михайлівна

  ТополенкоУ 1999 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський Державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста “економіст по бухгалтерському обліку та фінансам”. У 2007 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Механізми державного управління».

  У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні»).

  Має практичний досвід роботи у відкритому акціонерному товаристві та бюджетних установах.

  Сфера наукових інтересів: облік в бюджетних установах, облік в органах Державної фіскальної служби України, облік в зарубіжних країнах, звітність бюджетних установ, контроль та аудит бюджетних установ.

  Дисципліни, що викладає: «Облік в бюджетних організаціях та установах», «Облік і звітність в митних органах», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування в галузях народного господарства», «Звітність і оподаткування бюджетних установ».

  Електронна пошта: tnm0807@ukr.net

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Фахові статті:

    1. Тополенко Н.М. Актуальні проблеми обліку видатків фінансово-господарської діяльності митних органів // Електронне наукове видання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України “Ефективна економіка”. – 2010. – № 8.
    2. Тополенко Н.М. Актуальні питання обліку та постмитного аудиту митних платежів // Збірник наукових праць ЧДТУ. – Серія: Економічні науки. Випуск 25, в 3 част. – Черкаси, ЧДТУ, 2010. – Частина III, том I. – С.255 – 262.
    3. Тополенко Н.М. Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних установ // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журнал Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ. Економіка. Державне управління. − Київ: ТОВ “ДСК Центр”, листопад, 2010. – С.70 - 74.
    4. Тополенко Н.М. Особливості та проблеми організації бухгалтерського обліку у країнах ЄС // Тополенко Н.М., Нетовчена О.І. // Наукові праці: наук.-метод. журнал. Державне управління. − Миколаїв: Вид.-во ЧДУ ім.Петра Могили. – 2011. – Вип.147. Т.159. – С. 109-114.
    5. Тополенко Н.М. Проблеми та перспективи здійснення державних закупівель у митних органах // Тополенко Н.М., Нетовчена О.І. // Економічний аналіз : зб. наук. праць: Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 10. – Частина 2. – с. 360-363.
    6. Тополенко Н.М., Терещенко В. С. “Проблеми ефективного контролю використання публічних коштів через систему «Відкритий бюджет»” //: національний економічний університет. Серія «Економічні науки». – Одеса. – 2015. – С. 201 – 213.
    7. Тополенко Н.М., Терещенко В. С. «Актуальність інтеграції ризик – менеджменту в систему бюджетування»: Вісник Київського національного технічно – економічного університету. - Серія «економічні науки». Київ. – 2015. Випуск № . - С.111 – 119.

  Тези конференцій:

    1. Тополенко Н.М. “Порядок відображення в обліку конфіскованого митними органами майна” / Тополенко Н. М., Герасименко М. А. / Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – С.181 – 182.
    2. Тополенко Н. М. “Облік наявності основних засобів в митних установах / Тополенко Н.М., Адамчук І. М. / Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2009. – С. 66 – 67.
    3. Тополенко Н.М. “Досвід розвитку бухгалтерського обліку в Італії”/ Тополенко Н.М./ Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: матеріали VII Міжнародної наукової конференції – м.Київ, Державна Академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2009. – С.78 – 81.
    4. Тополенко Н. М. Особливості обліку митних платежів в митних органах / Тополенко Н.М., Дейнека Т.І. / Сучасні аспекти управління економічними процесами в регіоні: Матеріали ІІІ Міжвузівської конференції молодих учених і студентів. Т. 2. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2010. – С.15-16.
    5. Тополенко Н. М. Митне законодавство України як складова економічної безпеки / Тополенко Н. М., Головійчук О.В. / Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Т. 1. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – С. 127-128.
    6. Тополенко Н.М. “Проблеми формування ефективного контролю використання публічних коштів через систему «Відкритий бюджет»”/ Тополенко Н.М., Терещенко В. С. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді”, 24 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 49 –50.
    7. Тополенко Н.М.“ Основні проблеми обліку підприємств АПК і шляхи їх удосконалення”/ Тополенко Н.М., Ємельянова А.С / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді”, 24 квітня 2015 року, м. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 71-72.

   

  Доцент кафедри (за сумісництвом) – Дубицький Денис Павлович

  Дубицький Денис ПавловичУ 2005 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2008 році закінчив магістратуру АМСУ за спеціальністю «Економічна безпека держави».

  У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації: «Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі гірничо-добувних підприємств)»).

  У 2014 році одержано вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств; аналіз господарської діяльності підприємств; бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

  Дисципліни, що викладає: «Звітність підприємств», «Аналіз господарської діяльності підприємств», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

  Електронна пошта: DenisDubitskiy@i.ua.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Статті у фахових виданнях:

     1. Дубицький Д.П. Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький // Вісник академії митної служби України – 2009. – №1 (41). – С. 22-28.
     2. Дубицький Д.П. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький // Економіст. – 2009. - №8. – С. 40-43.
     3. Дубицький Д.П. Методологічні особливості оцінки економічної безпеки підприємства та аналізу зовнішньоекономічної діяльності / Д.П. Дубицький // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 3 (30). – Донецьк: ДЕГІ, – 2009. – С. 157-160.
     4. Дубицький Д.П. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький, О.В. Яковенко. Вісник академії митної служби України – 2011. – №1. – С. 10-20.
     5. Дубицький Д.П. Інформаційне забезпечення розширеного інструментарію митного аудиту. Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2011. - № 2. - С. 34-40.
     6. Дубицький Д.П., Кравець С.О. Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави. Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012. – № 1. – С. 58-64.
     7. Вакульчик О.М., Дубицький Д.П. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник АМСУ. Економіка. – 2012. - № 2 (48). - С.75-82.
     8. Вакульчик О.М., Дубицький Д.П. Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування. // Економічний вісник НГУ. – 2013. – №3. – С. 108-116.
     9. Дубицький Д.П., Ступнікер Г.Л. Вплив вартості структури капіталу на формування вартості підприємства. // Вісник Запорізького національного університету, № 1 (21), 2014, С.55-62.
     10. Дубицький Д.П., Ступнікер Г.Л. Оцінка вартості підприємства за національними та міжнародними стандартами // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2014 - № 4 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
     11. Дубицький Д.П., Довгалюк Л.Л. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. - № 2. – С. 114-121.

   

  Доцент кафедри – Фесенко Валерія Валеріївна

  Фесенко
     • В Університеті митної справи та фінансів працює з 2015 року;
     • вищу освіту здобула в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (2000-2005), економічний факультет, спеціальність «Облік та аудит»;
     • в аспірантурі вчилася з 2009 по 2011 за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за напрямком наукового дослідження «Управління динамікою економічних процесів на основі даних обліку та аналізу»;
     • у 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Контролінг інформації на основі її цінності та ефективності»);
     • у 2014 році присуджено вчене звання доцента з обліку, економіки та управління персоналом підприємства;
     • бізнес-тренер за програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CIPA (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) за дисциплінами «Аудит» та «Управлінський облік 1»;
     • сфера наукових інтересів: аудит за міжнародними стандартами, внутрішній контроль та аудит, міжнародні стандарти обліку, звітності та аудиту, облікові викривлення та їх вплив на рішення користувачів інформації;
     • дисципліни, що викладає: «Міжнародні стандарти фінансової звітності»,«Аудит за міжнародними стандартами» «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Фінансовий аналіз», «Управлінський облік»;
     • співавтор підручника «Аудит за міжнародними стандартами»;
     • електронна пошта: valerym@i.ua.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Підручники:

     1. Вакульчик О.М., Фесенко В.В. Аудит за міжнародними стандартами: Підручник – 1 вид.. – Дніпропетровськ: 2016. – 221 с.

  Фахові статті (основні):

     1. Фесенко В.В. Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність/ В.В. Фесенко, Т.Ю. Загорельська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 – електронне фахове видання.
     2. Дрей В.В. Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві // В.В. Дрей // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль,  2013. – Том 13. – С. 415-421
     3. Дрей В.В. Оцінка та управління ефективністю формування і використання  інформації на машинобудівному підприємстві/ О.М. Вакульчик, В.В. Дрей / Академічний огляд. – Д.: ДУЕП, 2012. - № 2 (37). – С. 135-141
     4. Дрей В.В. Визначення принципових відмінностей між видами аудиторських завдань згідно з вимогами міжнародних стандартів аудиту / О.М. Вакульчик, В.В. Дрей // Прометей: зб. наук. праць. – Донецьк, 2012. – № 1(37). – С. 258–262.
     5. Дрей В.В. Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками / Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький. - 2009. -  № 4, Т.3 (138). – С. 20-24.

  Тези конференцій (основні):

     1. .Вакульчик О.М.,  Фесенко В.В.  Звіт про фінансові результати підприємства: питання прозорості та релевантності в умовах інтеграційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: 20 листопада 2015 р.
     2. Фесенко В.В. Визначення перспективних напрямів розвитку ринку аудиторських послуг / В.В. Фесенко // Регіональна економіка та управління. - 2015. -  №2 (05) травень
     3. Дрей В.В. Розробка алгоритму комплексної оцінки цінності обліково-аналітичної інформації на підприємстві // В.В. Дрей / Сучасні тенденції розвитку  наукової думки:  II  Міжнар.  наук.-практ. конф., 31 січня – 7 лютого 2011 р.: тези доп. – Одеса – Лондон,  2011. – С. 87–89
     4. Фесенко В.В., Домніч Д.О.Практичні аспекти запровадження системи зменшення ставки єдиного соціального внеску. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: 20 листопада 2015 р. С.76-77
     5. Фесенко В.В., Комарь Д.О. Аналіз сучасних методів калькулювання собівартості продукції / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: 20 листопада 2015 р.  С.201-202

   

  Доцент кафедри - Книшек Оксана Олексіївна

  КнишекУ 2001 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  Має 16 років досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

  Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти організації обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності; митний пост-аудит; внутрішній контроль та аудит на підприємствах.

  Дисципліни, що викладає: «Аудит», «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Аудит за міжнародними стандартами», «Автоматизація обліку», «Аудит у міжнародному бізнесі»

  Електронна пошта: knishek.oksana@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Монографії:

     1. Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія / За заг. ред. Вакульчик О.М. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25)
     2. Книшек О.О. Обліково-інформаційне забезпечення зовнішнього контролю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Кол. моногр. «Розробка напрямів розвитку економічних та фінансово-кредитних відносин й обліково-аналітичного забезпечення функціонування підприємницьких структур». - Херсон: Айлант, 2016.

  Фахові статті:

     1. Книшек О.О. Особливості організації та проведення зовнішнього контролю розрахунків за митними платежами підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек, К.В. Йова // Механізм регулювання економіки №3, Т.1, – 2010 – №3. – С. 107-121.
     2. Горянська О.В. Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД в рамках попереднього митного аудиту / О.В. Горянська, О.О. Книшек, І.О. Войтехова // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. – 2011. – № 2 (44). – С. 16-22.
     3. Книшек О.О. Оціночні параметри при визначенні рейтингу суб’єкта ЗЕД в рамках попереднього митного аудиту / О.О. Книшек, М.В. Задорожня // «Економіка та соціальна сфера: деякі питання взаємозв’язків»: Серія «Економіка». – Т. ХІІ, вип.. 209. – Донецьк: ДонДУУ, – 2011– С. 205-225.
     4. Книшек О.О. Оптимальна ставка податку на додану вартість – основа успішних податкових надходжень / О.О. Книшек, Є.С.Дяченко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ, м. Тернопіль : «Економічна думка», – 2012. – Вип.10. – Частина 1. – С. 410-415.
     5. Книшек О.О. Внутрішній аудит у системі внутрішнього контролю / О.О. Книшек, О.О. Яременко // Вісник Дон-НУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2012. - №3. – С. 352-360.
     6. Книшек О.О. Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.О. Книшек, К.С. Костюченко // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012. - №1. – С. 87 - 100.
     7. Книшек О.О. Управління ризиками як основа проведення успішного пост-митного аудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи / О.О. Книшек, Є.С.Дяченко, Білан Ю.М. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2012. - №2 (48). . – С. 68 - 75.
     8. Вакульчик О.М. Використання досвіду ЄС в побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні/ О.М. Вакульчик, Т.С. Єдинак, О.О. Книшек // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2013. - №2(50) – С. 11-23.
     9. Вакульчик О.М. Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора / Вакульчик О.М., Книшек О.О., Петросян А.М. // Вісник АМСУ. Серія: “Економіка”. – № 1 (51). – 2014. – С. 98-105.
     10. Вакульчик О.М. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. – 2014. – № 2. – С. 91-98.
     11. Єдинак Т.С. Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях / Т.С. Єдинак, О.О. Книшек // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – №2(50) – С. 100-106.
     12. Вакульчик О.М. Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1 (39). – С. 109-114.
     13. Книшек О.О. Порівняльна характеристика бухгалтерського обліку Угорщини та України: Сучасний стан та напрями вдосконалення // О.О. Книшек, М. Перелигіна // Таврійський науковий вісник, м. Херсон – 2015. – № 2. – С. 25-33.
     14. Вакульчик О.М. Книшек О.О. Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності / Вакульчик О.М. Книшек О.О. // Економічний простір. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2016. - № 113, С. 92-103. [Index Copernicus, Google Scholar]
     15. Книшек О.О. Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Економічний вісник - Національний гірничий університет. – № 3 (55), 2016. - С. 55 – 59 [Index Copernicus]

  Тези конференцій:

     1. Книшек О.О. Взаємозв’язок та відмінності зовнішнього та внутрішнього контролю підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності/ О.М. Вакульчик, О.О. Книшек// «Майбутнє – аудит». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг. – 15 грудня 2010. – С. 46-48
     2. Книшек О.О. Інтеграція інформаційної бази зовнішнього та внутрішнього контролю підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Книшек// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти): Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2011.–Том 1.–C. 190-191
     3. Книшек О.О. Внутрішній контроль в митних органах України / О.О. Книшек, Ю.М. Дацко// « Майбутнє – аудит». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. С. 301 – 303.
     4. Книшек О.О. Вплив зовнішнього і внутрішнього контролю підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на розвиток зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Книшек, А.С.Хотимченко // «Стратегії інноваційної економіки України: проблеми, перспективи, теоретико-методологічний аспект». Матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених.– Київ. – 2011. – С. 92-94
     5. Книшек О.О. Моніторинг як складова внутрішнього контролю підприємства та його значення в зовнішньоекономічній діяльності / О.О. Книшек, А.С.Хотимченко // V Міжнародна науково- практична конференція молодих вчених « Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти. – Дніпропетровськ, АМСУ, 30.03.2012. С. 293-295.
     6. Книшек О.О. Законодавче регулювання митного пост аудиту відповідно до норм нового Митного кодексу України/ О.О. Книшек, Ю.М. Білан // VІІІ Miedzynabowea naukowa-praktycznea konferenchja «Naukowa przestrzen Europy-2012». Przemysl Nauka I studia. – 2012. –07-15 kwietnia 2012. – С. 73-77
     7. Книшек О.О. Трансформація нормативно-правової бази митного пост аудиту як чинник його розвитку/ О.О. Книшек, І.Д. Харламова // V Міжнародна науково- практична конференція молодих вчених « Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти. Дніпропетровськ, АМСУ. – 30.03.2012. – С. 255-257
     8. Книшек О.О. Становление и развитие системы таможенного аудита в Украине / О.А. Книшек, И.Д. Харламова // Международная научно-практическая конференция «Украина-Болгария – Европейский союз: современное состояние и перспективы». – Т.2. – 13-19 сентября 2012 г. – г.Варна. – С.22-26
     9. Книшек О.О. Особливості побудови системи внутрішнього контролю на підприємствах з урахуванням міжнародних стандартів аудиту/ О.О. Книшек, В.Ю Вітрук // Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку». – 21-22 грудня 2012 року. – м. Одеса. –С. 61-63
     10. Книшек О.О. Теоретичні засади визначення ефективності системи внутрішнього контролю/ О.О. Книшек, А.В. Аршиннікова // ХХІ Міжнародна науково-практична конференція: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки» 28-29 грудня 2012 року. – м. Львів. – С.61-63
     11. Книшек О.О. Управлінська звітність суб’єктів ЗЕД як джерело контрою митного аудиту/ О.О. Книшек, Ю.М. Білан // VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) 29 березня 2013 р. - Д.: АМСУ, 2013 С. 317-318.
     12. Книшек О.О. Відповідність системи внутрішнього контролю підприємства цілям митного аудиту / О.О. Книшек //Науково-практичний семінар «Формування системи митного аудиту України» 22 травня 2013р. – м. Хмельницький. – С.51 -54
     13. Книшек О.О. Оцінка якості системи внутрішнього контролю уповноваженого економічного оператора / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек// Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа» 26 березня 2014 р. / - Д.: АМСУ, 2014 С.369 -370
     14. Книшек О.О. Перспективи здійснення кількісної та якісної оцінки системи внутрішнього контролю підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Книшек // XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»10-11 квітня 2014 р., Черкаси. С. – 124-126
     15. Книшек О.О. Діагностика ефективності зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Книшек // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації», (м. Дубляни, 12-13 травня 2015 р.). – Львів: ЛНАУ, 2015. С. 54-56.
     16. Книшек О.О. Особливості обліку експортно-імпортних операцій підприємств-суб’єктів ЗЕД/ О.О. Книшек, Г.І. Лайчук // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та персп», (Хмельницьк, 14-15 травня 2015 р). – Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. С. 128-130.
     17. Книшек О.О. Трансформація організаційно-економічного механізму регулювання експортно-імпортних операцій із застосуванням методів діагностики і контролю Матеріали VI Міжнародної конференції «Развитие науки в XXI веке», 28 вересня 2015 р.). –Харків. – 2015. – С.369 -370.
     18. Книшек О.О. Обліково-інформаційне забезпечення зовнішнього контролю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Кол. моногр. «Розробка напрямів розвитку економічних та фінансово-кредитних відносин й обліково-аналітичного забезпечення функціонування підприємницьких структур». – Херсон : Айлант, 2016. – С. 160-166.
     19. Книшек О.О. Формування системи митного аудиту в Україні: // монографія; за заг. ред. О.М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – 208 с. – С. 27-42; С. 121-133.
     20. Книшек О.О. Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.О. Книшек  // Економічний вісник НГУ. – 2016. – № 3 (55). – С. 91-100.
     21. Книшек О.О. Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик  підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек // Економічний простір. – 2016. – № 113. – С. 92-103. 

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   Ви тут: Головна Колектив кафедри