Склад кафедри

Кафедра налічує 9 викладачів, серед них – три доктори економічних наук, 2 професори та 6 кандидатів наук, доцентів.

В.о. завідувача кафедри – Заруцька Олена Павлівна

ЗаруцькаУ 1985 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію економіст – математик зі спеціальності «Економічна кібернетика ».
З 2003 року кандидат економічних наук .
З 2015 року доктор економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» (тема дисертації «Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу»).
З 2015 року професор кафедри фінансів і кредиту. Протягом останніх 5 років Заруцька О.П. є автором та співавтором 5 монографій, опубліковано 28 статей у наукових фахових виданнях України, 4 статі у зарубіжних наукових виданнях, 10 тез науково-практичних конференцій
Має досвід роботи у комерційних банках та Регіональному відділенні НБУ.
Сфера наукових інтересів: банківська система, математичні методи дослідження.
Електронна пошта: helenzar@yandex.ua

Профіль у GoogleScholar


Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Заруцька О. П. Банківський нагляд з використанням структурно функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О. П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 379 с. (23,75 друк. арк.).
 2. Заруцька О. П. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України / О. П. Заруцька // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : “Герда”, 2013. – Т. 2. – С. 117–129 (0,81 друк. арк.).

Фахові статті:

 1. Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47
 2. Заруцька О. П Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2017 №2(31). с.73-79.
 3. Заруцька О. П Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. – (Серія “Економіка”). – 2017. – Випуск 1. – С. 56–64.
 4. Заруцька О. П Щодо стану ринку банківських послуг з використанням СФГБ-методу/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017.
 5. Заруцька О. П., Синюк А.О. Проблеми діагностіки фінансового стану комерційних банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017.
 6. Заруцька О. П., Горобець Л.Ф Особливості управління фінансовими результатами банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017
 7. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4.
 8. Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.
 9. Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.
 10. Заруцька О.П., Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /О. П. Заруцька, Т. А. Васильєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212) – С. 28–35 (1,03 друк. арк.).
 11. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225 (0,5 друк. арк.).
 12. Заруцька О. П. Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1 (59). – С. 115–122 (0,67 друк. арк.).
 13. Заруцька О. П. Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 89–93 (0,52 друк. арк.).

Статті у зарубіжних наукових виданнях:

 1. Zarutskaia E.P., Vasilyeva T.А. Problems of the banks’ financial stability control in the bank’s supervision system of Ukraine // Sustainable development. – 2013. – № 12. – Р. 118–121 (0,4 друк. арк.).
 2. Zarutskaia E., Vasil’eva Т. Improving of the bank supervision functions with the help of the structure-functional analysis methods / Zarutskaia Elena Pavlovna Vasil’eva Tat’yana Anatol’evna, // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52 (0,18 друк. арк.).
 3. Заруцкая Е. П. Трансформация подходов к банковскому надзору: мировой опыт и украинские реалии / Е. П. Заруцкая // Современный научный вестник. – (Серия “Экономика”). – 2012. – № 15(127) – С. 31–36 (0,37 друк. арк.).

Професор кафедри – Мещеряков Андрій Адольфович

Мещеряков

У 1992 році закінчив Державну фінансову академію в м. Москва та здобув

кваліфікацію економіста зі спеціальності «Фінанси і кредит».

З 1997 року кандидат економічних наук. Дисертацію захистив у Фінансовій академії при Уряді РФ м. Москва. Пройшов переатестацію наукового ступеня 2005 року у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України.

В 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

З 2007 року доктор економічних наук. Дисертацію захистив у 2007 році у спеціалізованій вченій раді в Українській академії банківської справи Національного банку України (тема дисертації ««Методологічні засади побудови ефективної внутрішньої економіки комерційного банку»).

З 2014 року професор кафедри фінансів і кредиту.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації 15 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 9 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації:

2001 – 08.2005 – доцент кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії;

2005 – 08.2007 – доцент кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ» м Суми;

2007 –  08.2017 - завідувач кафедри грошового обігу та банківської справи Університету митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ.

Мещеряков А.А. очолює науково-дослідну роботу кафедри грошового обігу та банківської справи «Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України.

Має 78 публікацій, із них 67 наукового та 11 навчально-методичного характеру (в т.ч. 67 статей в наукових фахових виданнях України).
Має досвід роботи у банківських установах

Сфера наукових інтересів: економіка банку

Основні дисципліни, що викладає: «Гроші та кредит»; «Фінансовий менеджмент в банках»; «Внутрішня економіка банку».

Електронна пошта: andrei-andrei-70@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Мещеряков А.А. Вплив кредитної політики банківської системи на економічний розвиток України / А.А Мещеряков, В.О. Гордієнко // Вісник ДНУ. – 2012. – № 10/1. – Т. 20. – Вип. 6(1). –– С. 68-73 (Сер. Економіка).
 2. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / А.А Мещеряков, С.В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45. (Сер. Економіка)
 3. Мещеряков А.А. Інвестиційна безпека держави / Вісник АМСУ. Серія: Економіка. Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 2. – С. 23-29.
 4. Мещеряков А.А. Особливості державного податкового ризик- менеджменту в умовах економічної кризи.- Вісник АМСУ.- 2014.- №2 (52)
 5. Мещеряков А.А. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 3. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави - С. 57-79).
 6. Мещеряков А.А., Панасенко С.М. Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи.- Вісник АМСУ № 2, серія «Економіка», 2014. – С. 43-49
 7. Мещеряков А.А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України.// Вісник АМСУ. Серія економіка. – Дніпропетровськ: УМСФ – 2015. - №1. – (в процесі видання)
 8. Мещеряков А.А., Синюк А.О. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України.// Вісник АМСУ. Серія економіка. – Дніпропетровськ: УМСФ – 2015. - №2. – С.59 – 65.
 9. Мещеряков А.А., Мельник О.О. Фінансова безпека банківської системи як складова стабільності розвитку України. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 174-176.
 10. Мещеряков А.А. Управління внутрішньобанківськими грошовими потоками в системі фінансового менеджменту //А.А. Мещеряков / "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку": матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 22 червня 2016 року // К.: КНЕУ, 2016. – С. 248 – 251

Тези конференцій:

 1. Мещеряков А.А. Капіталізація банків як складова фінансової безпеки держави// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації». – Д. : АМСУ, 2010. – С. 282-284.
 2. Мещеряков А.А. Внутрішня економіка комерційного банку// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів» – Запоріжжя : КПУ. –2011. – С. 303 – 305
 3. Мещеряков А.А. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти».- Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.49-51
 4. Мещеряков А.А. Фінансова безпека банківської системи як складова стабільності розвитку України. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 174-176

Професор кафедри – Щетинін Анатолій Іванович

Щетинін

У 1968 р закінчив Ростовський на Дону державний університет та здобув кваліфікацію економіста, викладача політичної економії зі спеціальності «Політична економія».

З 1977 року кандидат економічних наук.

В 1981 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

З 1993 року доктор економічних наук (тема дисертації «Соціальна сфера в механізмі регіонального відтворення»).

З 1997 року професор кафедри фінансів і кредиту.

Має досвід роботи в комерційних банках та підприємствах.

Сфера наукових інтересів: фінансова безпека, ринок цінних паперів.

Основні дисципліни, що викладає: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит, Організація кредитування і банківських розрахунків.

Електронна пошта: rli8@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Щетинін А.І. Відтворення в аграрній сфері; проблеми і перспективи. / А.І.Щетинін, А.В.Потапенко // Збірник: «Держава і регіони». – 2009. – С. 1.
 2. Щетинін А.І. Підручники з грифом МОН: Гроші та кредит: Підручник. Видання 4-те, перероблене та доповнене. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 440 с.
 3. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник з грифом МОН України. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
 4. Щетинін А.І. Україна. Асоційоване членство в ЄС чи митний союз? // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – С.2.
 5. Щетинін А.І. Навчальний посібник: «Національна економіка» // Щетинін А.І. –– Дніпропетровськ: 2013. – 240 с.
 6. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 7. Проблеми фондового ринку України і посилення безпеки його розвитку - С. 136-146).

Доцент кафедри – Новікова Людмила Флорівна

Новікова

У 1987 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ««Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

У 2000 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економічна теорія» (тема дисертації «Структурні зрушення в процесі економічного відтворення в трансформаційному періоді в Україні»).

В 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів .

Досвід роботи за фахом - 20 років 

Сфера наукових інтересів: - фінансова безпека, банківська система.

Основні дисципліни, що викладає:  «Інвестування», «Аналіз діяльності комерційного банку», «Банківськ система» 

Електронна пошта: novikova.lf@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Новікова Л.Ф. Інноваційна діяльність промислових підприємств в Україні / Л.Ф. Новікова, О.М. Зборовська // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. - 2007. - № 103. - С. 161-164.
 2. Новікова Л.Ф. Фінансовий контроль у системі зовнішньоекономічної безпеки // А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова, В.В. Жиленко // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. – С. 59-65.
 3. Новікова Л.Ф. Нормативно-правове забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні / Л.Ф. Новікова // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – Вип. 27. – С. 66 -83.
 4. Новікова Л.Ф. Аналіз економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2009. - №11. – С. 214-220.
 5. Новікова Л.Ф. Пути активизации инновационной деятельности на региональном уровне / Л.Ф. Новікова, Л.Г. Шевченко // Бизнес-информ. – Харьков. - 2010. – Вип. 10. – С. 26-30.
 6. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / Л.Ф. Новікова, А.В. Ільїна // Бізнес-інформ. – 2012. - №2. - С. 49-52.
 7. Новікова Л.Ф. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 1. – С. 83-87.
 8. Новікова Л.Ф. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 2. – С. 23-29.
 9. Новікова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 10. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136).
 11. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 12. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54).
 13. Новікова Л.Ф Новікова К.І. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області // Вісник АМСУ. Серія економіка. – Дніпропетровськ: УМСФ –2015. - №1. – (в процесі видання). 14 стор.
 14. Новікова Л.Ф. Проблеми розвитку сфери послуг в Україні: Монографія / О.В. Батура, Л.Ф. Новікова, В.А. Парена // Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – 150с.
 15. Новікова Л.Ф. Напрями структурних перетворень в українській економіці / Л.Ф. Новікова // Держава та регіони. – 2004. - №6. – С.188-190.
 16. Новікова Л.Ф. Фінансовий контроль у системі зовнішньоекономічної безпеки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова, В.В. Жиленко // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. – С. 59-65.
 17. Новікова Л.Ф. Нормативно-правове забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні / Л.Ф. Новікова // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – Вип. 27. – С. 66 -83.
 18. Новікова Л.Ф. Аналіз економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / Л.Ф. Новікова, А.А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2009. - №11. – С. 214-220.
 19. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / Л.Ф. Новікова, А.В. Ільїна // Бізнес-інформ. – 2012. - №2. - С. 49-52.
 20. Новікова Л.Ф. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 1. – С. 83-87.
 21. Новікова Л.Ф. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 2. – С. 23-29.
 22. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія / За заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136 – Новікова Л.Ф., Новікова К.І.).
 23. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 24. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54). – С. 81-87.
 25. Новікова Л.Ф. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. - Збірник наукових праць: Серія «Економіка». - Випуск 1(49). - Том 1. – С. 276-283.

Тези конференцій:

 1. Новікова Л.Ф. Необхідність державного управління в умовах глобалізації економіки. // Л.Ф. Новікова, М.І. Ковальчук // Тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXІ ст.». 24-25 лютого 2011р. –Тернопіль: ТНЕУ. 2011. С. 207-208.
 2. Новікова Л.Ф. Теоретична концептуалізація реформування податкової системи України //Л.Ф.Новікова, Т.О.Дулік// Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Збірник матеріалів YI міжнародної науково – практичної конференції - Сімферополь, / за редакцією Л.А.Кравченко – Саки: ПП. «Підприємство - Фенікс», 2013 – 358 с. – С. 149-152
 3. Новікова Л.Ф. Оцінка інвестиційного клімату в Україні //Л.Ф.Новікова, С.О. Бугаєв // Матеріали YI Міжрегіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України» 19 листопада 2013 року. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013.- (в процесі видання)
 4. Новікова Л.Ф. Митний контроль як складова митної політики //Л.Ф.Новікова, К.І. Ганькович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: Актуальні проблеми світової національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа.- Дніпропетровськ: АМСУ – 2014.-С.318-320
 5. Новікова Л.Ф. Митна безпека України //Л.Ф.Новікова, А.В. Пухлій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: Актуальні проблеми світової національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа.- Дніпропетровськ: АМСУ – 2014.-С.320-322
 6. Новікова Л.Ф. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України //Л.Ф.Новікова, К.І Новікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект» - Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.43-45
 7. Новікова Л.Ф Новікова К.І. Регіональна інноваційна система Дніпропетровської області // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 141-143.

Доцент кафедри – Архірейська Наталія Вікторівна

Архірейська

У 2001 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

В 2008 році в Полтавському національному технічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм екологічного менеджменту регіону» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил та національна економіка».

В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту

Досвід роботи за фахом 15 років

Сфера наукових інтересів економічна безпека, фінансова безпека, криптовалюти

Основні дисципліни, що викладає: «Гроші і кредит», «Банківський маркетинг», «Фінансово-господарська діяльність Державної фіскальної служби», «Платіжні системи»

Електронна пошта: galchata_ ajudag56@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Петруня Ю.Є., Навроцька Н.А. Управління в умовах економічної глобалізації: Мон /Ю.Є. Петруня, Н.А. Навроцька, Н.В. Архірейська та інш. //- Дніпропетровськ. - АМСУ.- 2010. - С. 200.
 2. Архірейська Н.В. Навчальний посібник. Фінансово-господарська діяльність митних органів/ Дніпропетровськ. – АМСУ. – 2013. - 123 с.
 3. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 2.Оцінка бюджетної безпеки у державному та регіональному аспекті - С. 32-54).
 4. Архірейська Н.В. Дослідження системних підходів щодо оцінювання категорії “фінансова cистема” / Н.В. Архірейська // Складні системи і процеси.- 2012.-№1 (21).-С. 96-103
 5. Архірейська Н.В. Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення / Н.В. Архірейська // Бізнес Информ. – 2012. – № 12. – С. 14 – 17.
 6. Архірейська. Н.В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «економічна безпека»./ - Ефективна економіка. – 2013. - № 8.- Електронне фахове видання http: // www. economy.nayka. com.ua/
 7. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 2.Оцінка бюджетної безпеки у державному та регіональному аспекті - С. 32-54).
 8. АрхірейськаН.В. Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України /Н.В. АрхірейськаІ.М. Панасейко/. -Бізнес Информ. – 2015. – № 1. – С. 40 – 45.
 9. Архірейська Н.В.Аналіз індикаторів митної складової фінансової безпеки держави. - Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) матер. Між-нар. наук. -практ. конф. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015. – С. 68-69.
 10. Архірейська Н.В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації /Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. - Молодий вчений.-2016. - № 2(29). – с. 74-79
 11. Архірейська Н.В., Похмуро О.О. BUDGET-tax POLICY INFLUENCE ON Ukraine’s FINANCIAL SECURITY.- Науковий огляд.- 2016.- №3(24).- С. 10-18.
 12. Архірейська Н.В., Похмуро О.О. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації.- Молодий вчений.- 2016.- №2(29).- С.74-79
 13. Архірейська Н.В. Сучасні проблеми забезпечення і оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України. – Бізнес Інформ. – 2015. - № 1. –С. 40-45.
 14. Архірейська Н.В. Методологічні засади фінансової безпеки держави// Глобальні і національні проблеми економіки. – Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім.. В.О.Сухомлинського. - №8.-2015
 15. Архірейська Н.В.,Похмуро О.О. BUDGET-tax POLICY INFLUENCE ON Ukraine’s FINANCIAL SECURITY.- Науковий огляд.- 2016.- №3(24).- С. 10-18
 16. Архірейська Н.В.,Похмуро О.О. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації.- Молодий вчений.- 2016.- №2(29).- С.74-79
 17. Петруня Ю.Є., Навроцька Н.А. Управління в умовах економічної глобалізації: Мон /Ю.Є. Петруня, Н.А. Навроцька, Н.В. Архірейська та інш. //- Дніпропетровськ. - АМСУ.- 2010. - С. 200.
 18. Архірейська Н.В. Навчальний посібник. Фінансово-господарська діяльність митних органів/ Дніпропетровськ. – МСУ. – 2013. - 123 с.
 19. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 2.Оцінка бюджетної безпеки у державному та регіональному аспекті - С. 32-54).
 20. Архірейська Н.В. Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України /Н.В. АрхірейськаІ.М. Панасейко/. -Бізнес Информ. – 2015. – № 1. – С. 40 – 45
 21. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actual problems of economics, management and low in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.- Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149
 22. Архірейська Н.В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації /Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. - Молодий вчений.-2016. - № 2(29). – с. 74-79 
 23. Архірейська Н.В.Budget-tax policy influence on Ukraine’s financial security/ Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. −Науковий огляд.- 2016.-№ 3(24). – 10-18 
 24. Архірейська Н.В. Bitcoin платежі: еволюція, переваги та недоліки.- Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22 Вип 1 (54). – С. 122 – 126. http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=158
 25. Архірейська Н.В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки -Бізнес Информ. – 2017. – № 7. – С. 20 – 25.
 26. Архірейська Н.В. Перспективи розвитку криптовалют в Україні. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017

Статті в іноземних виданнях:

 1. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actual problems of economics, management and low in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.- Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149

Тези конференцій:

 1. Архірейська Н.В. Проблеми взаємного контролю за оподаткуванням зовнішньоекономічної діяльності з боку податкових і митних органів // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Наукові забезпечення реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації». 29-30 квітня 2011 р. – Центр науки та інновації. – Ялта. - С. 7-10.
 2. Архірейська Н.В. Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин.// Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної конференції від 11-12 червня 2011р.– Суми: Українська академія банківської справи НБУ.– 2011р.- С. 180-183.
 3. Архірейська Н.В. Економічна безпека в контексті державної стратегії України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні“. - Вінниця, ВНТУ, 2013, с. 8-11
 4. Архірейська Н.В. Показники оцінювання ефективності процедур митного контролю.- Передовые научные разработки. 2014: Материалы Х Меж.-нар.наук.- Чехия.- Publishinq House.- 27.08-05.09.2014.- С. 15-17
 5. Архірейська Н.В. Методика визначення ефективності митної безпеки України в розрізі митного контролю. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти».- Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.47-49
 6. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2015. С.237-238.
 7. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості», 14-16 травня 2015 р. – Національний Університет «львівська політехніка» С.7-8.
 8. Архірейська Н.В. Аналіз індикаторів митної складової фінансової безпеки держави. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С.238-240

Доцент кафедри – Івашина Світлана Юріївна

Івашина

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економічна теорія (тема дисертації «Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки»).

В 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Має досвід роботи у страховій компанії.

Сфера наукових інтересів: соціальна економіка, соціалізація.

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Страхування», «Гроші та кредит»

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Івашина С.Ю. Соціокультурний контекст інституту власності. // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 265–276.
 2. Івашина С.Ю. Окремі аспекти розширеного відтворення в процесі соціалізації економіки / С.Ю.Івашина // Бізнес Інформ, 2011. – №12 - С. 227-230.
 3. Івашина С.Ю. Інфраструктура соціалізації економіки. / С.Ю.Івашина // Бізнес Інформ, 2012. – №6 - С. 13-17.
 4. Івашина С.Ю. Макроекономічне регулювання соціальних процесів та інституціональні умови його реалізації. / С.Ю.Івашина // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. Вип.. 2 (13). – 2012. - С. 287-290.
 5. Івашина С.Ю. Окремі аспекти соціалізації розподілу доходів в Україні / Економічний вісник університету: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г. Сковороди». Вип. 20/3 – 2013, с. 96-100.
 6. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як елемент інституціональної модернізації суспільства / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна, №2 – Донецьк, 2013, с. 152-159.
 7. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 8. Соціалізація в контексті забезпечення фінансової безпеки держави - С. 148-163).
 8. Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309-314.
 9. Івашина С.Ю. Інституціональне середовище економічної модернізації / С.Ю. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 18-22.
 10. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
 11. Івашина С.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник / О.Ф. Івашина, Р.Ю.Олексієнко, С.Ю. Івашина // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 97 с.
 12. Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможністю / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір, 2015. – № 10. – С. 49-60.
 13. Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2. – С. 54–62.
 14. Івашина С. Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу / С. Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2017. – Вип. 1. – С. 297–301.
 15. Івашина С. Ю. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 16. Івашина С. Ю. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. Ю. Івашина, Є.Г. Астапова // Економічний простір. – 2017. – № 118. – С. 38-46.

Монографії:

 

 • Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як тенденція суспільного розвитку : монографія / С. Ю. Івашина // – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. – 252 с.

 

Тези конференцій:

 1. Івашина С.Ю. The pension reform in Ukraine and the role of the story system of pension insurange in it. // С.Ю.Івашина, Е.А.Муратова, Л.Ф. Корольова // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні дослідження в сфері соціально - гуманітарних наук та новітніх технологій», 21-22 квітня, 2011 р.: У 5-ти т. Дніпропетровськ: Біла КО, - 2011 р.- Т. 3.- С. 57-59.
 2. Івашина С.Ю. Social Factors of the Labour Sphere institutionalization in the postindustrial sector of the Economy: IX Annual Conference of the International association for institutional studies “Institutions – state – power/ Kharkiv, Ukraine, 2011. Book of abstracts. C. 33-34.
 3. Івашина С.Ю. Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні // С.Ю.Івашина, М.М.Відєніна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»: Дніпропетровськ, АМСУ. 30.03.12. – С. 330-332.
 4. Івашина С.Ю. Рівень безробіття як показник економічної безпеки // С.Ю.Івашина, А.І. Пилипенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі». Дніпропетровськ, АМСУ, 30.03.12 р. – С. 330-332.
 5. Івашина С.Ю., Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в національній економіці// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 83-84.
 6. Івашина С.Ю., Булгакова І.А. Порядок нарахування і стягнення митних платежів і зборів. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів, С
 7. Івашина С.Ю., Таран В.О.. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів, С
 8. Івашина С.Ю. Держава як чинник соціалізації економіки /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти.: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р., м. Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 11-12.С
 9. Івашина С.Ю. Проблеми управління операційним ризиком у вітчизняних банках / С.Ю. Івашина, Д.Т. Кухар // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19 травня 2017 р., Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.С

Доцент кафедри – Рева Тетяна Михайлівна

Рева

У 1980 році закінчила Дніпропетровський металургійний інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Організація механізованої обробки економічної інформації».

У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (тема дисертації «Економіко-організаційний механізм управління податками на промисловому підприємстві»).

В 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Досвід роботи за фахом 30 років

Сфера наукових інтересів: подптки та бюджет.

Основні дисципліни, що викладає: «Податкова система», «Бюджетна система», «Податкові системи зарубіжних країн»

Електронна пошта: reva@email.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф. Податковий менеджмент на промисловому підприємстві // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 87-94.
 2. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2005. – 304 с. (Лист МОН України №1/11-2494 від 20.06.2003).
 3. Рева Т.М., К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. (Лист МОН України №1.4/18-Г-236 від 30.01.2007 р.).
 4. Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов; под. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с. (п.3.4 - Рева Т.М., Ковальчук К.Ф. Механизм применения НДС: эффективность, проблемы, направления реформирования, с.167-177).
 5. Рева Т. М. Податкові інструменти регулювання зовнішньої торгівлі в умовах економічної інтеграції – Прага, «Publishing House Education and Science». – 2013. Т. 2. – С. 52-54.
 6. Рева Т.М. Постаудит налогообложения внешнеторговых операций / Наукові праці НДФІ. – Випуск 2 (63). – 2013. – С.31-36.
 7. Рева Т.М. Совершенствование механизма налогообложения внешнеторговых операций // Налоги и финансовое право (Россия). – № 3. – 2014. – С. 389-394.
 8. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 4. Рева Т.М., Коновальчук А.Е. Податкові зміни в забезпеченні фінансової безпеки держави. – С. 81-98).
 9. Рева Т.М., Шавкунова О.Е. Непрямі податки в умовах антикризового регулювання економіки / Вісник Академії митної служби України – Дніпропетровськ, 2015. – № 1. – С. 121-126.
 10. Рева Т.М. Податкові інструменти регулювання державних фінансів – Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. – Одеса (ОНУ ім. І.І. Мечникова): ТОВ «ПЛУТОН ПЛЮС.», 2016. – С. 298-301.
 11. Рева Т.М. Удосконалення механізму адміністрування ПДВ. – Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень. – Тернопіль (ЛТЕУ, м. Львів): Крок, 2017. – С. 159-162.

Статті в іноземних виданнях:

 1. .Рева Т.М. Нові правила оподаткування зовнішньої торгівлі податком на додану вартість.– Praha. Publishіng House “Education and Science” s.r.o. – 2012. – 104 s. (с. 98-101).
 2. Рева Т.М. Налоговые инструменты создания благоприятного инновационно-инвестиционного климата в Украине.//Т.М.Рева, Д.Довбня// – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 450 с. (с. 154 - 157).
 3. Рева Т.М. Податкові інструменти регулювання зовнішньої торгівлі в умовах економічної інтеграції / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Moderni vymozenosti vedy-2013». – Прага, «Publishing House Education and Science». – 2013, Т. 2, с. 52-54.
 4. Рева Т.М. Внешнеэкономическая деятельность в условиях ВТО: проблемы и перспективы тарифного регулирования. - Образование и наука 21 век – 2010. Том 1. Икономики. София. «БялГРАД-БГ» ООД – С. 57-60.
 5. Рева Т.М. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент внешнеэкономической политики // Налоги и финансовое право (Россия). - № 5. – 2010. – С 113-117

Тези конференцій:

 1. Рева Т.М. Митне регулювання в системі зовнішньоекономічної політики // Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції. 1-2 лютого 2011 р. / Відп. ред. С.І.Юрій – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 154-156.
 2. Рева Т.М. Податкові інструменти регулювання експорту. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми, теорії та практики» / ХНЕУ – 2011. – С. 229-230.
 3. Рева Т.М. Митно-податкове регулювання в умовах економічної інтеграції. – Ірпінь, НУ ДПС України, 2012. – 210 с. (с. 147 - 150).
 4. Рева Т.М. ПДВ як інструмент регулювання зовнішньої торгівлі. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 392 с. (с.63-66)
 5. Рева Т.М. Податкові інструменти лібералізації зовнішньої торгівлі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект», Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.63-65
 6. Рева Т.М. Податкове середовище зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Полтава: у 2-х томах. Т.1 – К.: Університет «Україна», 2015. – 686 с. (С. 471-476)
 7. Рева Т.М., Шавкунова О.Е. Електронне адміністрування ПДВ. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 228-230.
 8. Рева Т.М. Податкові інструменти регулювання державних фінансів // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2016 року м. Одеса. – Одеса: ТОВ «ПЛУТОН ПЛЮС».2016. С.298-301

Доцент кафедри – Панасейко Ірина Миколаївна

Пансасейко

У 1990 році закінчила Кам′янець -Подільський сільсько-господарський інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

У 1998 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дисертації «Механізм непрямого оподаткування сільсько-господарських підприємств»).

В 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і фінансів.

Має досвід роботи у податкових органах та на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: банківська справа, корпоративні фінанси, оподаткування.

Основні дисципліни, що викладає: Фінансовий ринок, Фінанси, гроші і кредит, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Цінні папери та операції з ними 

Електронна пошта: panirinam@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Особливості фінансового управління підприємством в умовах кризи // Вісник Дніпропетровського Університету. Серія: Економіка 2010, - с. 91 - 97.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Вплив новацій в сфері оподаткування прибутку на господарську діяльність підприємств // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. - 2011. - №2, с. 95 - 98.
 3. Панасейко І.М. Податкова статистика. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 “Оподаткування” Дніпропетровськ – ДДФА, 2006. - 68с.
 4. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Бюджетування діяльності суб‘єктів господарювання. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007 - 116 с.
 5. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Бюджетування діяльності суб‘єктів господарювання. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007. - 97с.
 6. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Методи економічних та статистичних досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 8.050114 "Оподаткування" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007. - 118с.
 7. Панасейко І.М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 7.050104 "Фінанси", 8.050104 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДНУ, 2009. - 224с.
 8. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 1. Фінансова безпека як складова економічної безпеки: проблеми та шляхи вдосконалення. - С. 8-30).

Статті в іноземних виданнях:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. /Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ Economic efficiency of business in conditions of unstable economy: Collective monograph - Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015, с. 247 - 252.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Архірейська Н.В. Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015, с. 143 - 149.
 3. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015, с.149 - 154.

Тези конференцій:

 1. Панасейко І.М. Проблеми вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.// І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Міжнародна науково - практична конференція «Фінансово-бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку регіонів». 21 березня 2011 р. – ДДФА. - Дніпропетровськ., С. 78-79.
 2. Панасейко І.М. Проблеми розвитку територіальних соціально - економічних систем: створення і функціонування СЕЗ і ТПР.// І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Науково-практична Internet конференція: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів від 29-30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ. ДДФА 2012.- С. 229.
 3. Панасейко І.М. Вдосконалення корпоративного фінансового менеджменту на базі впровадження ERP – систем // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Науково-практична Internet конференція: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів від 29-30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ. ДДФА 2012.- С. 228.
 4. Панасейко І.М. Створення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку як інструмент державної регіональної фінансової політики // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Збірник наукових праць. – 40 років Навчально-науковому інституту бізнесу і фінансів. - Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – с. 492-494.
 5. Панасейко І.М. Механізм оподаткування податком на додану вартість: проблеми та шляхи реформування // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і фінанси: теорія і практика». – 13 вересня 2013 року. – м.Феодосія. СНУ ім. В.Даля. Інститут економіки і фінансів. – 2013. – С.150-153.
 6. Панасейко І.М. Особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій та податкові ризики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України від 16-17 травня 2014 р.- Ужгород. Ужгородський національний університет – 2014.-С.124-127.
 7. Панасейко І.М. Вдосконалення системи управління ризиками в державній митній справі. Матеріали науково-практичної конференції "Дослідження теоретичних аспектів та розробки системи оцінювання ефективності митних процедур" 25.09.2014 р. Державний науково-дослідний інститут митної справи.- С.56-58
 8. Панасейко І.М. Роль Державної фіскальної служби України в забезпеченні функціонування фінансового механізму ЗЕД // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект» - Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.65-67
 9. Панасейко І.М. Удосконалення механізму управління кредитними ризиками комерційного банку // Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розбитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)" від 20 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ. УМСФ. – 2015, с. 191 - 192.
 10. Панасейко І.М.. Панасейко С.М. Використання моделі імовірності дефолту при оцінці кредитоспроможності позичальника // Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розбитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)" від 20 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ. – УМСФ. – 2015, с. 189 - 190.

Доцент кафедри – Губа Марія Олександрівна

Губа

У 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ”Фінанси”.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля на тему: “Митне оподаткування в системі регуляторного забезпечення економічної безпеки національної економіки” за спеціальністю  08.00.03 - "економіка та управління національним господарством" 

Досвід роботи за фахом 4 роки

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, митне оподаткування, банківська система

Основні дисципліни, що викладає: «Банківська система», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Історія вчень менеджменту (для студентів-іноземців)», «Фінанси, гроші та кредит (для студентів-іноземців)»

Електронна пошта: mariya-quba@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Губа М. О. Діяльність митних органів в умовах впливу «сірого імпорту» на економіку країни / М. О. Губа, О. І. Губа // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 1. – С. 38–43.
 2. Губа М. О. Митний постаудит як інструмент зміцнення економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / М. О. Губа // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Guba M. Administration of customs taxation as the necessary condition for economic security of the state / M. Guba // The advanced Science (open access journal). – 2012. – Issue 5. – P.78–82
 4. Петруня Ю. Є. Адміністрування митних платежів: стан і перспективи / Ю. Є. Петруня, М. О. Губа // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2012. – № 1. – С. 32–37.
 5. Губа М. О. Місце і роль митного оподаткування в системі економічної безпеки держави / М. О. Губа // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. – 2012. – Вип. 11. – С. 23–26.
 6. Губа М. О. Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні / М. О. Губа, О. І. Губа // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2013. – № 2. – С. 38–43.
 7. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014 р. – 208 с. – ( Митна справа в Україні. Том 25).
 8. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави:Колективна монографія за заг.ред. А.А. Мещерякова. –Д.: Акцепт ПП, 2014. –174 с.
 9. Губа М.О. Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення/ М. О. Губа//Бізнес Інформ». – 2014. – № 11. – С. 19–23.
 10. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: collective monograph- Aspect Publishing, Taunton, МА, United States of America, 2015.-332 p.
 11. Губа М. О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони/ М. О. Губа// Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 133–142.
 12. Панасейко І.М., Губа М.О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС/"Бізнес – Інформ".- 2017. - № 2 С.50-54

Статті в іноземних виданнях:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ Economicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomy: Collectivemonograph - AspectPublishing, Taunton, MA, UnitedStatesofAmerica, 2015. -332 p. C.247-252.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actualproblemsofeconomics, management and lawin modernsocialand economicen vironment: Collectionofscientificarticles. - PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- С.149-154.

Тези конференцій:

 1. Губа М. О. Проблеми оподаткування експортно-імпортних операцій суб’єктів ЗЕД та шляхи їх вирішення / М. О. Губа // тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі»], (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2009 р.).–Д.: Академія митної служби України. – С. 78–79 (0,17 д. а.).
 2. Губа М. О. Сучасні проблеми адміністрування непрямого оподаткування / М. О. Губа // тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2010 р.). – Д.: Академія митної служби України. – С. 133–134 (0,17 д. а.).
 3. Губа М. О. Економічна безпека держави в сучасних умовах тези / М. О. Губа // матеріали ІV Міжнародного Форуму молодих учених [«Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи»], (м. Харків, 12 травня 2010 р.). – Х.: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Т. 1. – С. 248–249 (0,16 д. а.).
 4. Губа М. О. Фінансовий контролінг як фактор ефективності фінансового менеджменту / М. О. Губа // матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конференції [«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»], (м. Київ, 27–28 травня 2010 р.). – К.: Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – С. 52–54 (0,18 д. а.).
 5. Губа М. О. Економічна безпека держави та її основні структурні елементи сучасності / М. О. Губа // тези міжвуз. науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Сучасні економічні системи : становлення та розвиток»], (м. Дніпропетровськ, 16 квітня 2011 р.). – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.–С. 27–29 (0,22 д. а.).
 6. Губа М. О. Податкова політика як одна з найвагоміших складових економічної безпеки держави / М. О. Губа // матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.). – Д.: Академія митної служби України. – С. 120–121 (0,16 д. а.).
 7. Губа М. О. Вплив показників фінансової безпеки на стан економічної безпеки країни / М. О. Губа // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.).–Д.:Академія митної служби України.–С.106–107 (0,20 д. а.).
 8. Губа М. О. Адміністрування митного оподаткування в Україні / М. О. Губа // тези ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції [«Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»], (м. Ірпінь, 15–16 березня 2012 р.). – І.: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ч. 1. – С. 82–84 (0,19 д. а.).
 9. Петруня Ю. Є. Управління митною діяльністю в контексті національних інтересів / Ю. Є. Петруня, М. О. Губа // матеріали VI міжвуз. наук-практ. конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів [«Сучасний менеджмент : проблеми теорії та практики»], ( м. Кривий Ріг, 27 квітня 2012 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет. – С. 27–28 (0,18 д. а., з них особисто автору належить 0,11 д. а.).
 10. Губа М. О. Визначення чинників удосконалення процесу адміністрування митних платежів / М. О. Губа // матеріали Міжнар. наук.-практ.конференції, [«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти»], (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Д.: Академія митної служби України. – С. 157–158 (0,15 д. а.).
 11. Губа М.О. Похмурко О. О. Особливості використання митних технологій в Україні / О. О. Похмурко, М. О. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С. 77 - 78.
 12. Губа М.О. Фактори підвищення ефективності здійснення державної митної справи в Україні / М. О. Губа // тези доповідей науково-практичної заочної конференції [« Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур »], (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 р). - С. 80- 81.
 13. Губа М.О. Зв'язок фінансового аспекту митного оподаткування із основними макроекономічними чинниками/ М. О. Губа, О.І. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект"],(м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С.
 14. .Губа М.О.Чинники зміцнення митної безпеки в рамках фінансової політики держави/ М. О. Губа, Щербан В.С.// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки : науковий погляд молоді"]",(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – С.
 15. Губа М.О. Удосконалення державної митної справи в рамках геополітичних викликів/ О. І. Губа// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)",]",(м. Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 р.). Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – С.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри