Склад кафедри

Кафедра налічує 8 викладачів, серед них – три доктори економічних наук, 2 професори та 5 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри – Заруцька Олена Павлівна

ЗаруцькаУ 1985 році закінчила Дніпровський національний університет ім. О. Гончара та здобула кваліфікацію економіста-математика зі спеціальності ”економічна кібернетика”. У банківській системі працювала 24 роки, у тому числі, 11 років очолювала відділ банківського нагляду Управління Національного банку України в Дніпропетровській області.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію у ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю  08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему «Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту». У 2013 захистила докторську дисертацію у тому же навчальному закладі на тему «Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу» за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

В УМСФ працює з 2015 року. Викладає навчальні дисципліни: «Банківські ризики», «Банківське регулювання та нагляд», «Кредитний менеджмент», «Платіжні системи», «Фінансовий моніторинг», «Антикризовий менеджмент у банку», «Інвестиційна банківська діяльність». Разом з тим, є директором Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Сфера наукових інтересів: фінансова стійкість банківської системи, банківські ризики, кластерний аналіз, нейронні мережі, фондовий ринок.
Електронна пошта: helenazarutskaya@gmail.com

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Заруцька О. П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О. П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 379 с.
 2. Заруцька О. П. Розвиток підходів до банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу / О. П. Заруцька // Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / За ред. В. В. Коваленко. – Одеса : Видавництво “Атлант”, 2013. – С. 604–645.
 3. Заруцька О. П. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України / О. П. Заруцька // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : “Герда”, 2013. – Т. 2. – С. 117–129.
 4. Заруцька О. П. Напрямки класифікації банківських ризиків / О. П. Заруцька, С. Д. Богма // Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – С. 26–37.

Фахові статті:

 1. Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.
 2. Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.
 3. Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.
 4. Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.
 5. Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.
 6. Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.
 7. Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.
 8. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.
 9. Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международныйнаучный журнал. – 2016. С.100-137.
 10. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.
 11. Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.
 12. Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.
 13. Заруцька О.П., Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /О. П. Заруцька, Т. А. Васильєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212) – С. 28–35.
 14. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.
 15. Заруцька О. П. Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1 (59). – С. 115–122.
 16. Заруцька О. П. Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 89–93.
 17. Заруцька О. П. Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків / О. П. Заруцька // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 1(48). – С. 214–219.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Structural-functional analysisoftheUkrainebankingsystem // FinancialMarkets, InstitutionsandRisks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018
 2.  Zarutskaia E.P., Vasilyeva T.А. Problemsofthebanks’financialstabilitycontrolinthebank’ssupervisionsystemofUkraine // Sustainabledevelopment. – 2013. – № 12. – Р. 118–121.Zarutskaia E., Vasil’eva Т. Improvingofthebanksupervisionfunctionswiththehelpofthe structure-functional analysismethods / ZarutskaiaElenaPavlovnaVasil’evaTat’yanaAnatol’evna, // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52. 

Тези конференцій:

 

 1. Заруцька О. П. Дослідження бізнес-моделей українських банків з використанням структурно-функціонального методу / Матеріали ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук, м.Дніпро,  ДВНЗ УДХТУ, 2018. С.14-16.
 2. Заруцька О. П. Шляхи підвищення ролі вищих навчальних закладів у інноваційній розбудові фінансової системи України/ матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 129-130.
 3. Заруцька О. П. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи/ Тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків”, м. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2017. С.41-43.
 4. Заруцька О. П. Щодо стану ринку банківських послуг з використанням СФГБ-методу/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 470-472.
 5.  Заруцька О. П., Синюк А.О. Проблеми діагностіки фінансового стану комерційних банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 468-469.
 6. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Особливості управління фінансовими результатами банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 466-467.
 7. Заруцька О. П., Синюк А.О. Перспективи розвитку платформ Р2Р-кредитування/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 172-174.
 8. Заруцька О. П., Воробйова Т.Р. Роздрібний бізнес у банку: розвиток та сучасний стан/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 179-182.
 9. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Управління фінансовими результатами банку/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 115-117.
 10. Заруцька О. П. Щодо вдосконалення функціональної структури ринку банківських послуг/  Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технологічні аспекти». м. Дніпро, УМСФ, 2016. с. 166-168.
 11.  Заруцька О. П. Дослідження тенденції розвитку  банківської системи України з використанням  структурно-функціональних груп банків/ Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016 с.134-137.
 12. Заруцька О. П. Використання  структурно-функціональних груп банків для аналізу банківської системи/    Сучасний стан та проблеми розвитку статистики,  обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозабезпечення. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ,, ДНУ, 2016. с.18-21
 13. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп банків для дослідження розвитку банківської системи / Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. Тези міжнародній науково-практичної Інтернет-конференції, ОНЕУ, 2016. с.60-63.
 14. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи / Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 квітня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С.180 – 182.
 15. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи та окремих банків / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 90-92.
 16. Заруцька О. П., Бугаєв С.О. Розширення спектру банківських операцій в умовах скорочення ринку банківських послуг/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 120-122.
 17. Заруцька О. П. Розробка індикаторів ранньої діагностики банків як чинник своєчасного запобігання втраті фінансової стійкості / О. П. Заруцька // Научниятпотенциал на света – 2013 [Текст] : Материали за 9-а международнанаучна практична конференция, 17–25 септември, 2013 на Икономики. – София: “Бил ГРАД-БГ” ООД, 2013. – С. 38–40.

Професор кафедри – Мещеряков Андрій Адольфович

Мещеряков

Закінчив Державну фінансову академію м. Москва в 1992 році за спеціальністю «Фінанси і кредит», номер диплома ЦВ № 248492.

Кандидат економічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив 5 червня 1997 року у Фінансовій академії при Уряді РФ м. Москва, номер диплома КТ № 036704. Пройшов переатестацію наукового ступеня 15 грудня 2005 року у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України, номер диплома ДК № 030552.

Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєне 15 жовтня 2009 року. Атестат 12ДЦ №022810.

Доктор економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистив 27 грудня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України, номер диплома ДД № 005913.

Професор кафедри фінансів і кредиту з 22 грудня 2014 року (12ПР № 009981).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації 13 років 07 місяців, в т.ч. у даному навчальному закладі 7 років 2 місяці.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації:

09.2001 – 08.2005 – доцент кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії;

09.2005 – 08.2007 – доцент кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ» м Суми;

09.2007 – 09.2017 - завідувач кафедри грошового обігу і кредиту Університету митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ.

09.2017 – до теперішнього часу - професор кафедри грошового обігу та банківської справи Університету митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ.

Основні дисципліни, що викладає: Банківський менеджмент; Внутрішня економіка банку, Банки на ринку фінансових послуг.

Очолює науково-дослідну роботу кафедри грошового обігу і кредиту «Фінансові інструменти інноваційної моделі розвитку економіки України.», очолює авторський колектив по підготовці колективної монографії «Вплив фінансової системи на розвиток економіки України».

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 11, 16, 18

Має 83 публікацій, із них 70 наукового та 13 навчально-методичного характеру (в т.ч. 67 статей в наукових фахових виданнях України).

Електронна пошта: andrei-andrei-70@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Мещеряков А.А. Вплив кредитної політики банківської системи на економічний розвиток України / А.А Мещеряков, В.О. Гордієнко // Вісник ДНУ. – 2012. – № 10/1. – Т. 20. – Вип. 6(1). –– С. 68-73 (Сер. Економіка).
 2. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / А.А Мещеряков, С.В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45. (Сер. Економіка)
 3. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / Мещеряков А.А., Сопотян С.В. / Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45.
 4. Мещеряков А.А. Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи / Панасейко С.М., Мещеряков А.А. / Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 2(52). – С. 43 – 49.
 5. Мещеряков А.А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики в Україні / Мещеряков А.А., Синюк А.О. / Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 2(53). – С. 56– 61.
 6. Мещеряков А.А. Теоретичні аспекти організації економіки банку / Мещеряков А.А. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – Д.: УМСФ № 2 (58). – С 97-107.
 7. Мещеряков А.А. Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах / Мещеряков А.А. / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – Д.: УМСФ № 1 (59). Стаття прийнята до друку.
 8. Мещеряков А.А. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави / А.А. Мещеряков // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 28 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Академія митної служби України, 2014. – С. 49-51.
 9. Мещеряков А.А. Управління внутрішньобанківськими грошовими потоками в системі фінансового менеджменту / А.А. Мещеряков // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 248-250.
 10. Мещеряков А.А. Напрямки зниження банківських тарифів для підприємств / А.А. Мещеряков, Мельник О.О. // - Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: матер. міжнарод.  наук.- практ. конф. – Д.: ДДАЕУ. – 20.05.2018. – 346-348 С.
 11. Мещеряков А.А., Мельник О.О. Фінансова безпека банківської системи як складова стабільності розвитку України. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. –  С. 174-176.

Монографії:

 1. Мещеряков А.А. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - С. 172 ( Розділ 3. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави - С. 57 − 79 – Мещеряков А.А.)

 2. Надання послуг з наукового консультування банків та клієнтів банків − юридичних і фізичних осіб, з питань інновацій в сфері банківського законодавства та проблемних аспектів здійснення депозитних операцій банків.

Професор кафедри – Щетинін Анатолій Іванович

Щетинін

У 1968 р закінчив Ростовський на Дону державний університет та здобув кваліфікацію економіста, викладача політичної економії зі спеціальності «Політична економія».

З 1977 року кандидат економічних наук.

В 1981 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

З 1993 року доктор економічних наук (тема дисертації «Соціальна сфера в механізмі регіонального відтворення»).

З 1997 року професор кафедри фінансів і кредиту.

Має досвід роботи в комерційних банках та підприємствах.

Сфера наукових інтересів: фінансова безпека, ринок цінних паперів.

Основні дисципліни, що викладає: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит, Організація кредитування і банківських розрахунків.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18.

Електронна пошта: rli8@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 

 1. Щетинін А.І. Відтворення в аграрній сфері; проблеми і перспективи. / А.І.Щетинін, А.В.Потапенко // Збірник: «Держава і регіони». – 2009. – С. 1.
 2. Щетинін А.І. Україна. Асоційоване членство в ЄС чи митний союз? // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – С.2.
 3. Щетинін А.І./ Підприємство і можливості кредитування його інвестиційної діяльності // Дніпро. Дніпровський державний агро – економічний університет. – 2018, с. 219 – 220.
 4. Щетинін А.І. Ульянова Л.П./ Безробіття – важлива проблема ринку праці в Україні // Львів. – Львівська економічна фундація. 2018, с. 170−175.
 5. Щетинін А.І., Якіменко В.І. / Про деякі підходи до покращення ринку праці в Україні. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.-  2018, с.58−59
 6. Щетинін А.І /Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки/ А.І. Щетинін// Науковий погляд: Економіка та управління. 2016 - № 1 – С. 23.
 7. Щетінін А.І. / Історичний аспект теорії суспільного відтворення і її сучасний контекст // Журнал: Історія торгівлі, мита і податків - Дніпро. 2017. №1. – УМСФ.

Підручники:

 

 1. Щетинін А.І. Підручники з грифом МОН: Гроші та кредит: Підручник. Видання 4-те, перероблене та доповнене. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 440 с.

 2. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник з грифом МОН України. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
 3. Щетинін А.І. Навчальний посібник: «Національна економіка» // Щетинін А.І. –– Дніпропетровськ: 2013. – 240 с.

Монографії:

 

 1. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 7. Проблеми фондового ринку України і посилення безпеки його розвитку - С. 136-146).

Доцент кафедри – Новікова Людмила Флорівна

Новікова

У 1987 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ««Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

У 2000 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економічна теорія» (тема дисертації «Структурні зрушення в процесі економічного відтворення в трансформаційному періоді в Україні»).

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Досвід роботи за фахом – 23 роки. 

Сфера наукових інтересів: - фінансова безпека, банківська система.

Основні дисципліни, що викладає:  «Банківська система», «Банківська діяльність», «Аналіз діяльності банку». 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 18

Електронна пошта: novikova_lf@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Новікова Л.Ф. Проблеми розвитку сфери послуг в Україні: Монографія / О.В. Батура, Л.Ф. Новікова, В.А. Парена // Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – 150с.
 2. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія / За заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136 – Новікова Л.Ф., Новікова К.І.).

Фахові статті:

 1. Новікова Л.Ф. Інноваційна діяльність промислових підприємств в Україні / Л.Ф. Новікова, О.М. Зборовська // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. - 2007. - № 103. - С. 161-164.
 2. Новікова Л.Ф. Фінансовий контроль у системі зовнішньоекономічної безпеки // А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова, В.В. Жиленко // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. – С. 59-65.
 3. Новікова Л.Ф. Нормативно-правове забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні / Л.Ф. Новікова // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – Вип. 27. – С. 66 -83.
 4. Новікова Л.Ф. Аналіз економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2009. - №11. – С. 214-220.
 5. Новікова Л.Ф. Пути активизации инновационной деятельности на региональном уровне / Л.Ф. Новікова, Л.Г. Шевченко // Бизнес-информ. – Харьков. - 2010. – Вип. 10. – С. 26-30.
 6. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / Л.Ф. Новікова, А.В. Ільїна // Бізнес-інформ. – 2012. - №2. - С. 49-52.
 7. Новікова Л.Ф. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 1. – С. 83-87.
 8. Новікова Л.Ф. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 2. – С. 23-29.
 9. Новікова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 10. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136).
 11. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 12. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54).
 13. Новікова Л.Ф Новікова К.І. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області // Вісник АМСУ. Серія економіка. – Дніпропетровськ: УМСФ –2015. - №1. – (в процесі видання). 14 стор.
 14. Новікова Л.Ф. Проблеми розвитку сфери послуг в Україні: Монографія / О.В. Батура, Л.Ф. Новікова, В.А. Парена // Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – 150с.
 15. Новікова Л.Ф. Напрями структурних перетворень в українській економіці / Л.Ф. Новікова // Держава та регіони. – 2004. - №6. – С.188-190.
 16.  Новікова Л.Ф. Фінансовий контроль у системі зовнішньоекономічної безпеки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова, В.В. Жиленко // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. – С. 59-65.
 17. Новікова Л.Ф. Нормативно-правове забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні / Л.Ф. Новікова // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – Вип. 27. – С. 66 -83.
 18. Новікова Л.Ф. Аналіз економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / Л.Ф. Новікова, А.А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2009. - №11. – С. 214-220.
 19. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / Л.Ф. Новікова, А.В. Ільїна // Бізнес-інформ. – 2012. - №2. - С. 49-52.
 20. Новікова Л.Ф. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової системи держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 1. – С. 83-87.
 21. Новікова Л.Ф. Інвестиційна безпека держави / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. - № 2. – С. 23-29.
 22. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія / За заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136 – Новікова Л.Ф., Новікова К.І.).
 23. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 24. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54). – С. 81-87.
 25. Новікова Л.Ф. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. - Збірник наукових праць: Серія «Економіка». - Випуск 1(49). - Том 1. – С. 276-283.
 26. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія / За заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136 – Новікова Л.Ф., Новікова К.І.).
 27. Новікова Л.Ф. Регіональна інноваційна система Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – УМСФ. – 2015. – С. 56-58.
 28. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 29. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54). – С. 81-87.
 30. Новікова Л.Ф. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. - Збірник наукових праць: Серія «Економіка». – 2017. - Випуск 1(49). - Том 1. – С. 276-283.
 31. Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування банківської системи України / Л.Ф. Новікова, О.В. Горідько, В.І. Якимова // Проблеми системного підходу в економіці. - Збірник наукових праць. – Вип. 3(65). – Ч. 2. – К.: НАУ. – С. 60-64.

Статті в іноземних виданнях:

 

 1. Новікова Л.Ф. Оподаткування прибутку в системі державного регулювання діяльності підприємств / Л.Ф. Новікова, З.С. Пестовська // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. - 2007. - № 103. - С. 240-242.
 2. Новікова Л.Ф. Теоретична концептуалізація реформування податкової системи України / Т.О. Дулік, Л.Ф. Новікова // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції 15-16 березня 2013 року. – Сімферополь / За ред. Л.А. Кравченко. – Саки: ПП «Підприємство – Фенікс», 2013. – 358 с. – С. 149-152.

Тези конференцій:

 1. Новікова Л.Ф. Необхідність державного управління в умовах глобалізації економіки. // Л.Ф. Новікова, М.І. Ковальчук // Тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXІ ст.». 24-25 лютого 2011р. –Тернопіль: ТНЕУ. 2011. С. 207-208.
 2. Новікова Л.Ф. Теоретична концептуалізація реформування податкової системи України // Л.Ф. Новікова, Т.О. Дулік // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Збірник матеріалів YI міжнародної науково – практичної конференції - Сімферополь, / за редакцією Л.А. Кравченко – Саки: ПП. «Підприємство - Фенікс», 2013 – 358 с. – С. 149-152
 3.  Новікова Л.Ф. Оцінка інвестиційного клімату в Україні // Л.Ф. Новікова, С.О. Бугаєв // Матеріали YI Міжрегіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України» 19 листопада 2013 року. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013.- (в процесі видання)
 4. Новікова Л.Ф. Митний контроль як складова митної політики // Л.Ф. Новікова, К.І. Ганькович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: Актуальні проблеми світової національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа.- Дніпропетровськ: АМСУ – 2014.-С.318-320
 5. Новікова Л.Ф. Митна безпека України // Л.Ф. Новікова, А.В. Пухлій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: Актуальні проблеми світової національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа.- Дніпропетровськ: АМСУ – 2014.-С.320-322
 6. Новікова Л.Ф. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України // Л.Ф. Новікова, К.І Новікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект» - Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.43-45
 7. Новікова Л.Ф. Регіональна інноваційна система Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 141-143.
 8. Новікова Л.Ф. Застосування інтегрального таксономічного показника для оцінки ефективності системи антикризового фінансового менеджменту у банку // Л.Ф. Новікова, Є.В. Кошляк / "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку": матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 22 червня 2016 року // К.: КНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 9. Новікова Л.Ф. Грошово-кредитна політика як інструмент сучасної банківської справи / М.О. Губа, Л.Ф. Новікова // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 178-180.
 10. Новікова Л.Ф. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Л.Ф. Новікова, Л.М. Ярощук // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 144-146.
 11. Новікова Л.Ф. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи / О.П. Заруцька, Л.Ф. Новікова // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 41-43 (318 с.)
 12. Новікова Л.Ф. Методи підвищення якості викладання дисципліни «Банківська система» у вищих навчальних закладах / Л.Ф. Новікова, М.О. Губа // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с.

Доцент кафедри – Архірейська Наталія Вікторівна

Архірейська

У 2001 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

В 2008 році в Полтавському національному технічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм екологічного менеджменту регіону» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил та національна економіка».

В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Досвід роботи за фахом 16 років.

Сфера наукових інтересів економічна безпека, фінансова безпека, криптовалюти.

Основні дисципліни, що викладає: «Гроші і кредит», «Банківський маркетинг», «Платіжні системи»,  «Фінансово-господарська діяльність органів Державної фіскальної служби», «Фінансовий менеджмент в публічному управлінні».

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18

Електронна пошта: anv56@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Архірейська Н.В. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави/ А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова,  Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - С. 172 с.

 2. Петруня Ю.Є. Управління в умовах економічної глобалізації / Петруня Ю.Є., Навроцька Н.А. Архірейська Н.В.та ін. Дніпропетровськ. - АМСУ.- 2010. - С. 200
 3. Архірейська Н.В. Місцеві фінанси. - Навч. посіб. з гри-фом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Рева Т.М., Архірейська Н.В. // – К. : Центр учбової літератури. – 2007. – 207 с.
 4. Архірейська Н.В. Фінансово-господарська діяльність митних органів /Н.В. Архірейська, О.І. Губа // Навч. посіб. – Дніпропетровськ. : АМСУ. – 2013. – 124 с.
 5. Архірейська Н.В. Ринок фінансових послуг / Ковальчук К.Ф., Архірейська Н.В., Валенюк Н.В.// Навч. посіб.– Дніпро. : Візіон, 2018. −  135 с.

Фахові статті:

 1. Архірейська Н.В. Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України /Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/. -БізнесИнформ. – 2015. – № 1. – С. 40 – 45.
 2. Архірейська Н.В. Методологічні засади фінансової безпеки держави// Глобальні і національні проблеми економіки. – Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет ім.. В.О.Сухомлинського. - №8.-2015
 3. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actualproblemsofeconomics, managementandlowinmodernsocialandeconomicenvironment: Collectionofscientific articles.- PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149
 4. Архірейська Н.В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації /Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. - Молодий вчений.-2016. - № 2(29). – с. 74-79
 5. АрхірейськаН.В.Budget-taxpolicyinfluenceonUkraine’sfinancialsecurity/ Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. −Науковийогляд.- 2016.-№ 3(24). – 10-18 
 6. Архірейська Н.В. Bitcoin платежі: еволюція, переваги та недоліки.- Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22 Вип 1 (54). – С. 122 – 126. http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=158
 7. Архірейська Н.В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки -БізнесИнформ. – 2017. – № 7. – С. 20 – 25.
 8. Архірейська Н.В. Перспективи розвитку криптовалют в Україні. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 9. Архірейська Н.В.Державне регулювання ринку криптовалют в Україні / Н.В. Архірейська /Глобальні та національні проблеми економіки– 2018. – № 22.- С. 753-758.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Архірейська Н.В.Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні/Н.В. Архірейська І.М. Панасейко/.Actual problems of economics, management and low in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.- Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015.- c. 143-149

Тези конференцій:

 1. Н.В. Аналіз індикаторів митної складової фінансової безпеки держави. - Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) матер. Між-нар. наук. -практ. конф. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 20 листопада 2015. – С. 68-69.
 2. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ.: АМСУ, 2015. С.237-238.
 3. Архірейська Н.В. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні в умовах глобалізації. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості», 14-16 травня 2015 р. – Національний Університет «львівська політехніка» С.7-8.
 4. Архірейська Н.В., Бохан М.В. Проблеми формування та використання місцевих фінансових ресурсів України. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. – 19.05.2017
 5. Архірейська Н.В., Олішкевич К.В., Розвиток скорингових моделей оцінки платоспроможності позичальників банків. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 6. Архірейська Н.В. Переваги та недоліки інвестицій в криптовалюти/ Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». – Одеський національний економічний університет – :Одеса, Атлант. –22-23.09.2017. С. 68-69.
 7. Архірейська Н.В.Перспективи розвитку криптовалют в Україні / Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 8. Архірейська Н.В., Доброва Я.Р. Фінансові операції банків: їх формування та просування. / Матеріали VI всеукраїнської наукової конференції “Наукова Україна“. - ДВНЗ УДХТУ, Дніпро:- 30.05.2018-31.05. 2018,с. 231-234.
 9. Архірейська Н.В., Цюп’як П.Р.Тенденції розвитку видів грошей та їх вплив на суспільство/ Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції “Молода  академія 2018“. -  Національна металургійна академія, Дніпро:- 15.05.2018-16.05. 2018, С.102

Доцент кафедри – Івашина Світлана Юріївна

Івашина

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економічна теорія (тема дисертації «Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки»).

В 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Має досвід роботи у страхових компаніях.

Сфера наукових інтересів: інституціональна економіка, соціалізація.

Основні дисципліни, що викладає: «Інституціональна економіка», «Міжнародні розрахунки та валютні операції».

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Івашина С. Ю. Соціалізація в контексті фінансової безпеки держави /      С. Ю. Івашина // Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення  економічної безпеки держави : колективна монографія / За заг. ред. А. А. Мещерякова. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174  с.

 2. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як тенденція суспільного розвитку : монографія /    С. Ю. Івашина // – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. – 252 с.

Навчальні посібники:

 1. Івашина С.Ю. Інституціональна економіка : навч. посіб. / С. Ю. Івашина, О.Ф. Івашина . – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 132 с.

 2. Івашина С. Ю. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Ю. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, О.Ф. Івашина . – Дніпропетровськ. : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.

Фахові статті:

 1. Івашина С.Ю. Окремі аспекти соціалізації розподілу доходів в Україні / Економічний вісник університету: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г. Сковороди». Вип. 20/3 – 2013 – С. 96-100.
 2.  Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як елемент інституціональної модернізації суспільства / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна, № 2 – Донецьк, 2013. – С. 152-159.
 3.  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації /                О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309-314.
 4. Івашина С.Ю. Інституціональне середовище економічної модернізації / С.Ю. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 18-22.
 5. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
 6. Івашина С.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник / О.Ф. Івашина, Р.Ю.Олексієнко, С.Ю. Івашина // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 97 с.
 7. Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможністю / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2015. – № 10. – С. 49-60.
 8. Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2. –      С. 54–62.
 9. Івашина С. Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу / С. Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2017. – Вип. 1. – С. 297–301.
 10. Івашина С. Ю. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 11.  Івашина С. Ю. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. Ю. Івашина, Є.Г. Астапова // Економічний простір. – 2017. – № 118. – С. 38-46.

Статті в іноземних виданнях

 

 1. Ивашина С. Ю. Социокультурные факторы социализации экономики Украины / С. Ю. Ивашина // NaukaIstudia. – 2017. – № 13 (174). – С. 49–57. – [Польща].
 2. Ivashyna S. Directions of formation of effective socialization of the economy /  S.  Ivashyna // News of Science and Education. – 2017. – № 6. – С. 3–10. – [Великобританія].

Тези конференцій:

 1. Івашина С.Ю., Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в національній економіці// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 83-84.
 2.  Івашина С.Ю., Булгакова І.А. Порядок нарахування і стягнення митних платежів і зборів. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 3.  Івашина С.Ю., Таран В.О. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 4. Івашина С.Ю. Держава як чинник соціалізації економіки /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти.: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р., м. Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 11-12.
 5. Івашина С.Ю. Проблеми управління операційним ризиком у вітчизняних банках / С.Ю. Івашина, Д.Т. Кухар // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19 травня 2017 р., Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.
 6.  Івашина С. Ю. Новий середній клас як результат соціалізації економічних відносин / С. Ю. Івашина // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 29-30 вересня. 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – Ч. 1. – С. 6–8.
 7. Івашина С. Ю. Економічні та інституціональні критерії соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Scientifichorizons – 2017 : materialsoftheXIIIInternationalresearchandpracticalConference, September 30 – October 7, 2017. –   V. 4. – Law. Economicscience :Sheffield. ScienceandeducationalLtd. – P. 94–96.
 8.  Івашина С. Ю. Напрями формування ефективної соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Наука та інновації – 2017: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 7-15 жовтня 2017 р., м. Пшемишль. – Nauka і Studia, 2017.  – С. 51–53.

Доцент кафедри – Панасейко Ірина Миколаївна

Пансасейко

У 1990 році закінчила Кам′янець -Подільськийсільсько-господарський інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

У 1998 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дисертації «Механізм непрямого оподаткування сільсько-господарських підприємств»).

В 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і фінансів.

Має досвід роботи у податкових органах та на підприємствах. Загальний досвід роботи у викладацькій діяльності 19 років.

Сфера наукових інтересів: банківська справа, корпоративні фінанси, оподаткування.

Основні дисципліни, що викладає: Фінансовий ринок, Фінанси, гроші і кредит, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Цінні папери та операції з ними, Фінансова безпека банку 

 

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 14, 15, 16, 18

Електронна пошта: panirinam@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Особливості фінансового управління підприємством в умовах кризи // Вісник Дніпропетровського Університету. Серія: Економіка 2010, - с. 91 - 97.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Вплив новацій в сфері оподаткування прибутку на господарську діяльність підприємств // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. - 2011. - №2, с. 95 - 98.
 3. Панасейко І.М. Податкова статистика. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050100 “Оподаткування” Дніпропетровськ – ДДФА, 2006. - 68с.
 4. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Бюджетування діяльності суб‘єктів господарювання. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007 - 116 с.
 5. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Бюджетування діяльності суб‘єктів господарювання. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007. - 97с.
 6. Панасейко І.М., Панасейко С.М. Методи економічних та статистичних досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 8.050114 "Оподаткування" Дніпропетровськ – ДДФА, 2007. - 118с.
 7. Панасейко І.М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 7.050104 "Фінанси", 8.050104 "Фінанси" Дніпропетровськ – ДНУ, 2009. - 224с.
 8. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 1. Фінансова безпека як складова економічної безпеки: проблеми та шляхи вдосконалення. - С. 8-30).
 9. Панасейко І.М. Банківський нагляд як інструмент забезпечення стабільності банківської системи України / І.М. Панасейко, М.О. Губа //Глобальні та національні проблеми економіки //№ 23, 2018.− С. 635 – 640.
 10. Панасейко І.М. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / І.М. Панасейко, М.О. Губа // "Бізнес – Інформ". 2017.  № 2.− С.50-54.
 11. Панасейко І.М. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету.  Серія Економіка,  Ужгород 2017.  вип.1 (49).  С.276-283.
 12. Архірейська Н.В., Панасейко І.М. Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України / Н.В. Архірейська, І.М. Панасейко. / Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 40-45.
 13. Панасейко І.М. Проблеми та особливості впровадження і застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / І.М.Панасейко, С.М. Панасейко // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. №7 (45) – 2013.− С.284−286.

Монографії:

 1. Панасейко І.М. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. / Розділ 1. Фінансова безпека як складова економічної безпеки: проблеми та шляхи вдосконалення // Дніпропетровськ. – Акцент ПП. − 2014. − 172 с., С 8-16.

 2. Панасейко І.М. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, М.О. Губа  // Economicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomy: Collectivemonograph - AspectPublishing, Taunton, MA, UnitedStatesofAmerica, 2015. - 332 p. C.247-252.
 3. Панасейко І.М. Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, Н.В. Архірейська //  Actualproblemsofeconomics, managementandlawinmodernsocialandeconomicenvironment: Collectionofscientificarticles. -PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015. – 244 p. С. 143 - 149.
 4. Панасейко І.М. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, М.О. Губа // Actualproblemsofeconomics, managementandlawinmodernsocialandeconomicenvironment: Collectionofscientificarticles. -PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.− 244 p. С.149 -154.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. /Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ Economic efficiency of business in conditions of unstable economy: Collective monograph - Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015, с. 247 - 252.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Архірейська Н.В. Розвиток валютного кредитування домогосподарств в Україні Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015, с. 143 - 149.
 3. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015, с.149 - 154.

Тези конференцій:

 1. Панасейко І.М. Проблеми вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.// І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Міжнародна науково - практична конференція «Фінансово-бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку регіонів». 21 березня 2011 р. – ДДФА. - Дніпропетровськ., С. 78-79.
 2. Панасейко І.М. Проблеми розвитку територіальних соціально - економічних систем: створення і функціонування СЕЗ і ТПР.// І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Науково-практична Internet конференція: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів від 29-30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ. ДДФА 2012.- С. 229.
 3. Панасейко І.М. Вдосконалення корпоративного фінансового менеджменту на базі впровадження ERP – систем // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Науково-практична Internet конференція: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів від 29-30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ. ДДФА 2012.- С. 228.
 4. Панасейко І.М. Створення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку як інструмент державної регіональної фінансової політики // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Збірник наукових праць. – 40 років Навчально-науковому інституту бізнесу і фінансів. - Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – с. 492-494.
 5. Панасейко І.М. Механізм оподаткування податком на додану вартість: проблеми та шляхи реформування // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і фінанси: теорія і практика». – 13 вересня 2013 року. – м.Феодосія. СНУ ім. В.Даля. Інститут економіки і фінансів. – 2013. – С.150-153.
 6.  Панасейко І.М. Особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій та податкові ризики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України від 16-17 травня 2014 р.- Ужгород. Ужгородський національний університет – 2014.-С.124-127.
 7. Панасейко І.М. Вдосконалення системи управління ризиками в державній митній справі. Матеріали науково-практичної конференції "Дослідження теоретичних аспектів та розробки системи оцінювання ефективності митних процедур" 25.09.2014 р. Державний науково-дослідний інститут митної справи.- С.56-58
 8. Панасейко І.М. Роль Державної фіскальної служби України в забезпеченні функціонування фінансового механізму ЗЕД // І.М.Панасейко, С.М.Панасейко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект» - Дніпропетровськ.- АМСУ.- 28.11.2014. С.65-67
 9. Панасейко І.М. Удосконалення механізму управління кредитними ризиками комерційного банку // Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розбитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)" від 20 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ. УМСФ. – 2015, с. 191 - 192.
 10. Панасейко І.М.. Панасейко С.М. Використання моделі імовірності дефолту при оцінці кредитоспроможності позичальника // Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розбитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)" від 20 жовтня 2015 р. – Дніпропетровськ. – УМСФ. – 2015, с. 189 - 190
 11. Панасейко І.М. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах кризи / І.М. Панасейко, М.О. Губа / Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро і макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.− С. 485-486.
 12. Панасейко І.М. Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства / І.М. Панасейко / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Зб. Матеріалів І Всеукр. Наук. - практ. конференції від 22 червня 2016 року. −  К.: КНЕУ, 2016. – С. 73-76.
 13. Панасейко І.М. Використання моделі імовірності дефолту при оцінці кредитоспроможності позичальника / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко / Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ. УМСФ – 2015.- С. 189-191.
 14. Панасейко І.М. Удосконалення механізму управління кредитними ризиками комерційного банку / І.М. Панасейко / Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ. УМСФ – 2015. – С. 191-193.
 15. Панасейко І.М. Стан управління активами банків України / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко / Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет − конференції 27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. С. 250 − 253.

Доцент кафедри – Губа Марія Олександрівна

Губа

У 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ”Фінанси”.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля на тему: “Митне оподаткування в системі регуляторного забезпечення економічної безпеки національної економіки” за спеціальністю 08.00.03 - "економіка та управління національним господарством"

Досвід роботи за фахом 5 років.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, митне оподаткування, банківська система.

Основні дисципліни, що викладає: «Банківська система», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Економіка праці та соціально-трудові відносини»,«Фінанси, гроші та кредит (для студентів-іноземців) на англійськіймові».

На сьогоднішній день - виконавчий директор Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 6, 10, 14, 16, 18

 

Електроннапошта: mariya-quba@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Губа М.О. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП. − 2014. − 172 с.
 2. Панасейко І.М. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, М.О. Губа  // Economicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomy: Collectivemonograph - AspectPublishing, Taunton, MA, UnitedStatesofAmerica, 2015. - 332 p. C.247-252.
 3. Формування системи митного аудиту в Україні :монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014 р. – 208 с. – ( Митна справа в Україні. Том 25).
 4. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: collective monograph- Aspect Publishing, Taunton, МА, United States of America, 2015.-332 p.

Фахові статті:

 1. Губа М. О. Діяльність митних органів в умовах впливу «сірого імпорту» на економіку країни / М. О. Губа, О. І. Губа // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 1. – С. 38–43.
 2. Губа М. О. Митний постаудит як інструмент зміцнення економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / М. О. Губа // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Guba M. Administration of customs taxation as the necessary condition for economic security of the state / M. Guba // The advanced Science (open access journal). – 2012. – Issue 5. – P.78–82
 4. Петруня Ю. Є. Адміністрування митних платежів: стан і перспективи / Ю. Є. Петруня, М. О. Губа // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2012. – № 1. – С. 32–37.
 5. Губа М. О. Місце і роль митного оподаткування в системі економічної безпеки держави / М. О. Губа // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. – 2012. – Вип. 11. – С. 23–26.
 6. Губа М. О. Митне оподаткування як чинник удосконалення митної справи в Україні / М. О. Губа, О. І. Губа // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2013. – № 2. – С. 38–43.
 7. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014 р. – 208 с. – ( Митна справа в Україні. Том 25).
 8. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави:Колективна монографія за заг.ред. А.А. Мещерякова. –Д.: Акцепт ПП, 2014. –174 с.
 9. Губа М.О. Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення/ М. О. Губа//Бізнес Інформ». – 2014. – № 11. – С. 19–23.
 10. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: collective monograph- Aspect Publishing, Taunton, МА, United States of America, 2015.-332 p.
 11. Губа М. О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони/ М. О. Губа// Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 133–142.
 12. Панасейко І.М., Губа М.О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС/"Бізнес – Інформ".- 2017. - № 2 С.50-54

Статті в іноземних виданнях:

 1. .Guba M. Administration of customs taxation as the necessary condition for economic security of the state / M. Guba // The advanced Science (open access journal). – 2012. – Issue 5. – P.78–82(0,69 д.а.).
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ Economicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomy: Collectivemonograph - AspectPublishing, Taunton, MA, UnitedStatesofAmerica, 2015. -332 p. C.247-252.
 3. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actualproblemsofeconomics, management and lawin modernsocialand economicen vironment: Collectionofscientificarticles. - PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- С.149-154.

Тези конференцій:

 1. .Губа М. О. Податкова політика як одна з найвагоміших складових економічної безпеки держави / М. О. Губа // матеріали IVМіжнар. наук.-практ. конференції молодих учених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.). – Д.: Академія митної служби України. – С. 120–121 (0,16 д. а.).
 2. Губа М. О. Вплив показників фінансової безпеки на стан економічної безпеки країни / М. О. Губа // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.).–Д.:Академія митної служби України.–С.106–107 (0,20 д. а.).
 3. Губа М. О. Адміністрування митного оподаткування в Україні / М. О. Губа // тези ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції [«Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»], (м. Ірпінь, 15–16 березня 2012 р.). – І.: Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України. – Ч. 1. – С. 82–84 (0,19 д. а.).
 4. Петруня Ю. Є. Управління митною діяльністю в контексті національних інтересів / Ю. Є. Петруня, М. О. Губа // матеріали VIміжвуз. наук-практ. конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів [«Сучасний менеджмент : проблеми теорії та практики»], ( м. Кривий Ріг, 27 квітня 2012 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет. – С. 27–28 (0,18 д. а., з них особисто автору належить 0,11 д. а.).
 5. Губа М. О. Визначення чинників удосконалення процесу адміністрування митних платежів / М. О. Губа // матеріали Міжнар. наук.-практ.конференції, [«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти»], (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Д.: Академія митної служби України. – С. 157–158 (0,15 д. а.).
 6. Губа М.О. Похмурко О. О. Особливості використання митних технологій в Україні / О. О. Похмурко, М. О. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С. 77 - 78.
 7. Губа М.О. Фактори підвищення ефективності здійснення державної митної справи в Україні / М. О. Губа // тези доповідей науково-практичної заочної конференції [« Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур »], (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 р). - С. 80- 81.
 8. Губа М.О. Зв'язок фінансового аспекту митного оподаткування із основними макроекономічними чинниками/ М. О. Губа, О.І. Губа // матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект"],(м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ: Академія митної служби України. - С.
 9. Губа М.О. Чинники зміцнення митної безпеки в рамках фінансової політики держави/ М. О. Губа, Щербан В.С.// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки : науковий погляд молоді"]",(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – С.
 10. Губа М.О. Удосконалення державної митної справи в рамках геополітичних викликів/ О. І. Губа// матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)",]",(м. Дніпропетровськ, 20 листопада 2015 р.). Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – С.
 11. Губа М.О.,Панасейко І.М.Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах кризи / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях", Дніпро 2017 С.
 12. Губа М.О., Малоок І.А.Рефінансування банків в Україні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи наукових досліджень». – (м.Чернівці, 20-31 березня 2017р.) –Київ: Науково-видавничийй центр «Лабораторія думки». – 2017. – С. 7-9.
 13. Губа М.О., Вербицька М.О. Методи управління кредитним ризиком комерційного банку./Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - м. Дніпро.-Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – 2017. - С. 153–154.
 14. Губа М.О,. Шаранов Р.С.Оцінка  фінансової стійкості комерційних банків на прикладі ПАТ «АЛЬФА БАНК»/ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів». –(м. Одеса, 14-15 квітня 2017р.) – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР2017. – 108с.
 15. Губа М. О, Поривай А. О., Бодня Д.А. Зміцнення довіри населення України до банківської системи / матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.75-78.
 16. Івінська В. А., Ярова Ю. О., Губа М. О. Здійснення фінансового моніторингу в банках України / матеріали міжнародної науково - практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.78-80.

1.      Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.

2.      Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.

3.      Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.

4.      Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.

5.      Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.

6.      Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.

7.      Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.

8.      Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.

9.      Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международныйнаучный журнал. – 2016. С.100-137.

10.  Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.

11.  Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.

12.  Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.

13.  Заруцька О.П., Васильєва Т. А. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду /О. П. Заруцька, Т. А. Васильєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 10 (212) – С. 28–35.

14.  Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.

15.  Заруцька О. П. Узгодження підходів рейтингової оцінки CAMELS та нагляду на основі ризиків у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 1 (59). – С. 115–122.

16.  Заруцька О. П. Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду / О. П. Заруцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 89–93.

17.  Заруцька О. П. Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків / О. П. Заруцька // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 1(48). – С. 214–219.

Статті в іноземних виданнях:

1.      ElenaZarutska. Structural-functional analysisoftheUkrainebankingsystem // FinancialMarkets, InstitutionsandRisks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018

2.      Zarutskaia E.P., Vasilyeva T.А. Problemsofthebanks’financialstabilitycontrolinthebank’ssupervisionsystemofUkraine // Sustainabledevelopment. – 2013. – № 12. – Р. 118–121.

3.      Zarutskaia E., Vasil’eva Т. Improvingofthebanksupervisionfunctionswiththehelpofthe structure-functional analysismethods / ZarutskaiaElenaPavlovnaVasil’evaTat’yanaAnatol’evna, // Nauka i studia. – 2013. – № 2(70). – Р. 49–52.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри