Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 9 осіб. Із них 6 докторів юридичних наук та 4 кандидата юридичних наук.

Завідувач кафедри  – Кунєв Юрій Дем’янович

Електронна пошта: kunev1v@ukr.net

Kunev

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Кунєв Ю. Д. Діяльність митної служби України : проблеми правової організації : [монографія] / Ю. Д. Кунєв. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 242 с.
 2. Кунєв Ю. Д. Правова організація діяльності митної служби України: теоретичні та методологічні основи : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право” / Ю. Д. Кунєв. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 442 c.
 3. Кунєв Ю. Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: митна справа, митне законодавство / Ю. Д. Кунєв Ю. Д., Л. Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України. Серія : “Право”. – 2013. – № 1. – С. 7–14.
 4. Кунєв Ю. Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: митна політика / Ю. Д. Кунєв Ю. Д., Л. Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України. Серія : “Право”. – 2013. – № 2. – С. 7–17.

Професор кафедри – Доненко Валерій Вікторович

У 1991 році закінчивКиївську вищу школу МВС СРСР  та здобув кваліфікацію юриста.

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права

Має багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх України. Полковник міліції у відставці. Нагороджений нагрудним знаком "Кращий працівник МВС України" та численними відомчими відзнаками. Учасник ліквідації аварії на ЧАЄС

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльністьбезпека дорожнього руху, протидія  корупції

Дисципліни, що викладає «Адміністративна деліктологія», «Адміністративний процес»

Електронна пошта:  don1964dnipro@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Підручники, навчальні посібники, коментарі:

 1. Доненко В. В. Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : монографія / В. В. Доненко, В. К. Колпаков. – Д. : Юрид. акад., 2003. – 196 с.
 2. Доненко В. В. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху: становлення в умовах реформування : монографія / В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2011. – 380 с.
 3. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність працівників ОВС за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : монографія / В. В. Доненко, В. В. Донський. – Д. : ДДУВС, 2012. – 185 с.
 4. Доненко В.В. Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2014. – 520 с.
 5.  Доненко В.В. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / за заг. ред. ред. Л. Р. Наливайко. – К. : Хай-Тек Пресс, 2016. – 408 с.
 6. Доненко В.В. Службове право України: словник термінів / за заг. ред.Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова словник термінів/ Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 340 с.
 7. Доненко В. В. Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої кампанії 2004 року : науково-практичні рекомендації / В. В. Доненко, Р. В. Миронюк, О. О. Мороз, І. Р. Шинкаренко. – Д. : ДДУВС, 2004. – 62 с.
 8. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність. Загальна та особлива частини : курс лекцій / кер. авт. кол. канд. юрид. наук, доц. В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. – 228 с.
 9. Доненко В. В. Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції : навч. посібник / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда, Р. В. Миронюк, О. С. Фролов. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 172 с.
 10. Доненко В. В. Адміністративне право України : навч. посібник / В. В. Доненко та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 216 с.
 11. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 12. Доненко В. В. Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України : навч. посібник / В. В. Доненко, Р. М. Опацький. – Дніпропетровськ : Дніпроп.держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 168 с.
 13. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 14. Доненко В. В. Тактика дій працівників міліції щодо виявлення та припинення правопорушень і злочинів : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 100 с.
 15. Доненко В. В. Правові та організаційні засади взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 172 с.
 16. Доненко В. В. Діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду звернень громадян : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011 – 76 с.
 17. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в наукових працях українських вчених : навч. посібник / В. В. Доненко, В. В. Гаркуша. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – 112 с.
 18. Доненко В. В. Здійснення контролю працівниками ДАІ за правомірністю експлуатації транспортних засобів : методичні рекомендації / Т. П. Мінка, В. В. Доненко, В. В. Гаркуша, В. В. Маслюк. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 45 с

Фахові статті:

 1. Доненко В. В. Проблеми кодифікації адміністративно-деліктного законодавства / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №1. – 2003. – С. 50-57.

 2. Доненко В. В. Новий етап в розвитку законодавства про адміністративну відповідальність / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003. – Спецвипуск. – С. 303-306 .
 3. Доненко В. В. Умови ефективності адміністративної відповідальності у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2003. – С. 214-222 .
 4. Доненко В. В. Зміцнення законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ / В. В. Доненко, А. В. Коваленко // Право і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 61-65 .
 5. Доненко В. В. Основи стратегії соціальної підтримки поліцейської діяльності: міжнародний досвід / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 1. – С. 10-15.
 6. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 4. – С. 86-91.
 7. Доненко В. В. Проблеми реалізації адміністративно-деліктного впливу у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2006. – С. 188-195 .
 8. Доненко В. В. Оновлення наукового підґрунтя забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 37-41.
 9. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – №. 1 – С. 53-59 .
 10. Доненко В. В. Організаційно-правові проблеми удосконалення діяльності штатних та добровільних помічників дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 104-112 .
 11. Доненко В. В. Основні напрямки наукового аналізу проблем безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 101-109.
 12. Доненко В. В. Становлення поліцейської функції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 4. – С. 104-112 .
 13. Доненко В. В. Поліція Німеччини та її повноваження у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 70-76
 14. Доненко В. В. Проблеми нормативного забезпечення діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко /Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006. – № 4. – С. 158-162 . Доненко В.В. Современный этап кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В.В. Доненко // Современный научный весник. Серия: Экономика и право. – Белгород, 2006. - № 6.- С. 71 -73.
 15. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за законодавством Російської Федерації / В. В. Доненко, О. Г. Реуцков // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. видання МВС України. – 2007. – № 170. – С. 28-31
 16. Доненко В. В. Ґенеза функцій міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 53-59
 17. Доненко В. В. Планування та цілепокладання в діяльності міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 164-175
 18. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика: сутність, форми та засоби реалізації / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 1. – С. 30-38
 19. Доненко В. В. До питання про співвідношення понять «громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» / В. В. Доненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2007. – Вип. 1. – С. 116-125
 20. Доненко В.В. Актуальные вопросы административно-деликтного законодательства Украины/ В.В. Доненко // Оралдым фарым жарсысы (Економика и право): наун.-теор. И практ. журнал.- 2007. - №1. – С..61 -66.
 21. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007 – С. 248-255
 22. Доненко В. В. Адміністративно-правовий статус особи  в сфері безпеки дорожнього руху: напрями сучасного дослідження / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки : у 2-х ч. – 2011. – Ч. 1. – С. 98-103
 23. Доненко В. В. Ґенеза адміністративної юрисдикції у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 79-84.
 24. Доненко В. В. Адміністративна юрисдикція у сфері дорожнього руху: сучасний стан та перспективи розвитку / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць, 2011. – № 4. – С. 245-254
 25. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2011. – № 4. – С. 29-37
 26.  Доненко В. В. Факторний аналіз діяльності МВС з забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – Ч. 1. – С. 85-92
 27. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 167-171 
 28. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування  у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 33-42
 29. Доненко В. В. Щодо визначення центрального органу забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 297-311
 30. Доненко В.В. До питання реформування Державтоінспекції / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – № 4 (1). – С. 106-113
 31. Доненко В. В. Нові форми соціальної активності у сфері публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 191- 198
 32. Доненко В.В.Штрафні бали як вид адміністративного стягнення : зарубіжний досвід та його впровадження в Україні // Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу, 2016 - № 2 –C 24 -28 
 33. Доненко В.В. Новий вид стягнень в адміністративно-деліктному законодавстві України та проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2016. - № 1. – С. 173-179.
 34. Доненко В.В. Соціальна обумовленість участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху Доненко В.В., Гусєва Є.І. // Науковий збірник ДНУ ім.О.Гончара  «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- Спеціальний випуск присвячений міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права». – 2017. – Частина 2 – с. 126 -132.

Тези і конференції:

 1. Доненко В. В. Застосування заходів адміністративного примусу в діяльності дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко // Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції : матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2004 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 118-124.

 2. Доненко В. В. Сучасні проблеми наукового забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2 червня 2006 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 119-125.
 3. Доненко В. В. Поняття та зміст адміністративно-деліктної політики у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2006 р., м. Сімферополь-Ялта : у 2-х ч. – Сімферополь : Кримськ. юрид. ін.-т ХНУВС, 2006. – Ч. 2. – С. 83-94.
 4. Доненко В. В. Концептуальні засади реформування законодавства України, що регулює діяльність міліції громадської безпеки / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики : зб. матер. наук.-практ. конф., 22 грудня 2006 р., м. Київ ; ред. кол. : О. М. Джужа, В. М. Дзюба, С. Г. Стеценко та ін. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 287-290.
 5. Доненко В. В. Проблемы кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В. В. Доненко // Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29 сентября 2006 г., г. Санкт-Петербург ; сост. А. Н. Павлов, А. В. Никитин, Н. В. Дементьева и др. – СПб. : Санкт-Петербургск. ун-т МВД России, 2006. – С. 28-34.
 6. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України (сучасний вимір) / В. В. Доненко // Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке : материалы седьмой Международной конференции, октябрь 2007 г., г. Днепропетровск. – Днепропетровск, 2007. – С. 44-46.
 7. Доненко В. В. Тріада суспільних відносин у сфері громадського порядку / В. В. Доненко // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 22 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 36-41.
 8. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху / В. В. Доненко // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 17-18 листопада 2011 р.). – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – С. 47-52.
 9. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпекою дорожнього руху / В. В. Доненко // Актуальні проблеми державотворення і правотворення: матеріали наукового семінару, 07 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 18-21.
 10. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013 р. – С. 125-129.
 11. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції, 15 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – С. 54-58.
 12. Доненко В. В. Реформування безпеки дорожнього руху на черговому етапі адміністративної реформи / В. В. Доненко // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 71-74.
 13. Доненко В. В. Щодо вдосконалення статусу особи у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 75-77.
 14. Доненко В. В. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства в сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Є. П. Калугін // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 78-81.
 15. Доненко В. В. Юридична освіта та адміністративне право: реалії та вектори розвитку / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 31 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. ; Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2014 – С. 34-37.
 16. Доненко В. В. Актуальні форми патріотичного виховання курсантів та студентів / В. В. Доненко // Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє: матеріали науково-практичного семінару, 12 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 42-44.
 17. Досвід поліції Німеччини у забезпеченні безпеки дорожнього руху Тези: Актуальні проблеми державотворення: матеріали наукового семінару, присвяч. 50 –річчю ДДУВС та 25 річчю «Асоціації українських правників», Дніпропетровськ, 10 грудня 2015 року). – Дніпропетровськ; Ліра ЛТД, 2016. – С. 77 - 80
 18. Адміністративне право і поліцейська освіта: реалії та вектори розвитку Тези: Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.) Д.: ДДУВС. – С . 86 -90
 19. Досвід організації публічної служби Німеччини Тези: Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» : матеріали всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет. –С. 5–7.
 20. Штрафні бали: міжнародний досвід та практика в сучасних українських реаліях Тези: «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху: матер. Круглого столу (м. Кривий Ріг, 20 травня 2016 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2016 – 199 с – С. 137 – 140
 21. Актуальні проблеми застосування адміністративних стягнень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – У 2-х ч. Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч1. – 256 с
 22. Проблеми нормативного забезпечення діяльності поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тези Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 9 груд. 2016 р.). - Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – 472 с
 23. Безпека дорожнього руху –черговий шанс на реформування Тези. Безпека людини  в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми», м. Київ, НАУ, 27 лютого 2017 р. – 154 -157 с.
 24. Актуальні питання застосування адміністративних стягнень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід, Дніпро, ДДУВС, 17 березня 2017, ч.1. - С. 33 -35.
 25. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу на безпеку дорожнього руху: реальність та перспектива Тези. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу матер.  ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2017 – 199 с – С. 137 – 140
 26. Питання реалізації  новел   адміністративно-деліктного законодавства та їх вплив на безпеку дорожнього руху // Науковий семінар   «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування » // Матеріали наукового семінару «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування ». -  Дніпро, ДДУВС. – 2018   -  С 40 – 43 .
 27. Доненко В.В. Актуальні питання публічного адміністрування в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Матеріали міжнародної наукового практичної конференції ї «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень:проблеми організації та правового забезпечення 12-13 квітня 2018 року. Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 . /Редколегія Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк та ін.  - Харків: «Тоніс» - 2018 , С. 15-17.
 28. Доненко В.В. Юридична освіта та адміністративне право: сучасні реалії та вектори розвитку// Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти 20 квітня 2018 року» . – Дніпро, УМСФ – 2018

Професор кафедри – Приймаченко Дмитро Володимирович

Приймаченко Дмитро Володимирович

У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право (тема дисертації «Докази у провадженні в справах про порушення митних правил»).

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного та адміністративного права та соціального управління.

У 2008 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (тема дисертації «Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави»»).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права.

Має досвід роботи у державних органах та за фахом.

Сфера наукових інтересів: адміністративне та митне право; публічне адміністрування; адміністративна діяльність митних органів (органів доходів і зборів).

Основні дисципліни, що викладає: «Адміністративне право».

Електронна пошта: dmytro-dnipro@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії, навчальні посібники, коментарі

Професор кафедри – д.ю.н. Легеза Євген Олександрович

Легеза Євген Олександрович

В 2008 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація юрист.
В 2011 році присуджено ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
В 2017 році присуджено ступень доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2016 р. на загальних зборах Національної академії наук України Легеза Є. О. був нагороджений грамотою за досягнення у розробленні важливих наукових проблем серед молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України за підсумками конкурсу 2015 року.
У 2017 р. Легеза Євген Олександрович став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року 2016» у номінації «Молодий науковець», який був організований Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямі, отримавши  диплом ІІ  ступеня, та став лауреатом премії Дніпропетровської обласної ради у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».
Основний напрям наукової роботи – публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини.
Сфера наукових інтересів: публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини, оцінка діяльності суб’єктів влади.

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародне право», «Міжнародне митне право», «Публічні послуги та адміністративні процедури»

Електронна пошта: legeza@email.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.ю.н.,  доцент -  Мінка Тетяна Павлівна

У 2000 р. закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

З 2004 р. кандидат юридичних наук

З 2011 року доктор юридичних наук.

Звання доцента отримала у 2011 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня ак