Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 6 докторів юридичних наук та 4 кандидата юридичних наук.

В.о. завідувача кафедри – д.юр.н., професор Лютіков Павло Сергійович 

фото

У 2007 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету та одержав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

З 2007 по 2009 навчався на денній формі аспірантури Запорізького національного університету, яку достроково закінчив у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Дисертацію захищено 05 червня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 у Національному університеті державної податкової служби України, диплом ДК № 052997.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук захистив 17 жовтня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.139.01 у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», диплом ДД № 002673.

Лауреат академічної стипендії імені М.С. Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів у 2009 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року № 849).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2014 році (Постанова № 4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року).

З 01.09.2009 р. по 02.09.2009 р. – старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.09.2009 р. по 01.09.2018 р. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи.

З 02.09.2009 р. 01.02.2016 – доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.02.2016 по 21.08.2019 – професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

Основні дисципліни, що викладає: «Публічна служба», «Інформаційне забезпечення публічного адміністрування».

Сфера наукових інтересів: суб’єкти адміністративного права.

Електронна пошта lyutikovp@gmail.com

 

Профіль у Google Scholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Професор кафедри – д.юр.н., професор Доненко Валерій Вікторович 

У 1991 році закінчивКиївську вищу школу МВС СРСР  та здобув кваліфікацію юриста.

Доненко В

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права

Має багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх України. Полковник міліції у відставці. Нагороджений нагрудним знаком "Кращий працівник МВС України" та численними відомчими відзнаками. Учасник ліквідації аварії на ЧАЄС

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльністьбезпека дорожнього руху, протидія  корупції

Дисципліни, що викладає «Адміністративна деліктологія», «Адміністративний процес»

Електронна пошта:  don1964dnipro@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Підручники, навчальні посібники, коментарі:

 1. Доненко В. В. Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : монографія / В. В. Доненко, В. К. Колпаков. – Д. : Юрид. акад., 2003. – 196 с.
 2. Доненко В. В. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху: становлення в умовах реформування : монографія / В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2011. – 380 с.
 3. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність працівників ОВС за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : монографія / В. В. Доненко, В. В. Донський. – Д. : ДДУВС, 2012. – 185 с.
 4. Доненко В.В. Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2014. – 520 с.
 5.  Доненко В.В. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / за заг. ред. ред. Л. Р. Наливайко. – К. : Хай-Тек Пресс, 2016. – 408 с.
 6. Доненко В.В. Службове право України: словник термінів / за заг. ред.Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова словник термінів/ Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 340 с.
 7. Доненко В. В. Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої кампанії 2004 року : науково-практичні рекомендації / В. В. Доненко, Р. В. Миронюк, О. О. Мороз, І. Р. Шинкаренко. – Д. : ДДУВС, 2004. – 62 с.
 8. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність. Загальна та особлива частини : курс лекцій / кер. авт. кол. канд. юрид. наук, доц. В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. – 228 с.
 9. Доненко В. В. Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції : навч. посібник / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда, Р. В. Миронюк, О. С. Фролов. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 172 с.
 10. Доненко В. В. Адміністративне право України : навч. посібник / В. В. Доненко та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 216 с.
 11. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 12. Доненко В. В. Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України : навч. посібник / В. В. Доненко, Р. М. Опацький. – Дніпропетровськ : Дніпроп.держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 168 с.
 13. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 14. Доненко В. В. Тактика дій працівників міліції щодо виявлення та припинення правопорушень і злочинів : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 100 с.
 15. Доненко В. В. Правові та організаційні засади взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 172 с.
 16. Доненко В. В. Діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду звернень громадян : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011 – 76 с.
 17. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в наукових працях українських вчених : навч. посібник / В. В. Доненко, В. В. Гаркуша. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – 112 с.
 18. Доненко В. В. Здійснення контролю працівниками ДАІ за правомірністю експлуатації транспортних засобів : методичні рекомендації / Т. П. Мінка, В. В. Доненко, В. В. Гаркуша, В. В. Маслюк. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 45 с

Фахові статті:

 1. Доненко В. В. Проблеми кодифікації адміністративно-деліктного законодавства / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №1. – 2003. – С. 50-57.

 2. Доненко В. В. Новий етап в розвитку законодавства про адміністративну відповідальність / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003. – Спецвипуск. – С. 303-306 .
 3. Доненко В. В. Умови ефективності адміністративної відповідальності у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2003. – С. 214-222 .
 4. Доненко В. В. Зміцнення законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ / В. В. Доненко, А. В. Коваленко // Право і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 61-65 .
 5. Доненко В. В. Основи стратегії соціальної підтримки поліцейської діяльності: міжнародний досвід / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 1. – С. 10-15.
 6. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 4. – С. 86-91.
 7. Доненко В. В. Проблеми реалізації адміністративно-деліктного впливу у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2006. – С. 188-195 .
 8. Доненко В. В. Оновлення наукового підґрунтя забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 37-41.
 9. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – №. 1 – С. 53-59 .
 10. Доненко В. В. Організаційно-правові проблеми удосконалення діяльності штатних та добровільних помічників дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 104-112 .
 11. Доненко В. В. Основні напрямки наукового аналізу проблем безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 101-109.
 12. Доненко В. В. Становлення поліцейської функції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 4. – С. 104-112 .
 13. Доненко В. В. Поліція Німеччини та її повноваження у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 70-76
 14. Доненко В. В. Проблеми нормативного забезпечення діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко /Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006. – № 4. – С. 158-162 . Доненко В.В. Современный этап кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В.В. Доненко // Современный научный весник. Серия: Экономика и право. – Белгород, 2006. - № 6.- С. 71 -73.
 15. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за законодавством Російської Федерації / В. В. Доненко, О. Г. Реуцков // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. видання МВС України. – 2007. – № 170. – С. 28-31
 16. Доненко В. В. Ґенеза функцій міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 53-59
 17. Доненко В. В. Планування та цілепокладання в діяльності міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 164-175
 18. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика: сутність, форми та засоби реалізації / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 1. – С. 30-38
 19. Доненко В. В. До питання про співвідношення понять «громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» / В. В. Доненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2007. – Вип. 1. – С. 116-125
 20. Доненко В.В. Актуальные вопросы административно-деликтного законодательства Украины/ В.В. Доненко // Оралдым фарым жарсысы (Економика и право): наун.-теор. И практ. журнал.- 2007. - №1. – С..61 -66.
 21. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007 – С. 248-255
 22. Доненко В. В. Адміністративно-правовий статус особи  в сфері безпеки дорожнього руху: напрями сучасного дослідження / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки : у 2-х ч. – 2011. – Ч. 1. – С. 98-103
 23. Доненко В. В. Ґенеза адміністративної юрисдикції у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 79-84.
 24. Доненко В. В. Адміністративна юрисдикція у сфері дорожнього руху: сучасний стан та перспективи розвитку / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць, 2011. – № 4. – С. 245-254
 25. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2011. – № 4. – С. 29-37
 26.  Доненко В. В. Факторний аналіз діяльності МВС з забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – Ч. 1. – С. 85-92
 27. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 167-171 
 28. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування  у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 33-42
 29. Доненко В. В. Щодо визначення центрального органу забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 297-311
 30. Доненко В.В. До питання реформування Державтоінспекції / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – № 4 (1). – С. 106-113
 31. Доненко В. В. Нові форми соціальної активності у сфері публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 191- 198
 32. Доненко В.В.Штрафні бали як вид адміністративного стягнення : зарубіжний досвід та його впровадження в Україні // Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу, 2016 - № 2 –C 24 -28 
 33. Доненко В.В. Новий вид стягнень в адміністративно-деліктному законодавстві України та проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2016. - № 1. – С. 173-179.
 34. Доненко В.В. Соціальна обумовленість участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху Доненко В.В., Гусєва Є.І. // Науковий збірник ДНУ ім.О.Гончара  «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- Спеціальний випуск присвячений міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права». – 2017. – Частина 2 – с. 126 -132.

Тези і конференції:

 1. Доненко В. В. Застосування заходів адміністративного примусу в діяльності дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко // Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції : матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2004 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 118-124.

 2. Доненко В. В. Сучасні проблеми наукового забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2 червня 2006 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 119-125.
 3. Доненко В. В. Поняття та зміст адміністративно-деліктної політики у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2006 р., м. Сімферополь-Ялта : у 2-х ч. – Сімферополь : Кримськ. юрид. ін.-т ХНУВС, 2006. – Ч. 2. – С. 83-94.
 4. Доненко В. В. Концептуальні засади реформування законодавства України, що регулює діяльність міліції громадської безпеки / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики : зб. матер. наук.-практ. конф., 22 грудня 2006 р., м. Київ ; ред. кол. : О. М. Джужа, В. М. Дзюба, С. Г. Стеценко та ін. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 287-290.
 5. Доненко В. В. Проблемы кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В. В. Доненко // Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29 сентября 2006 г., г. Санкт-Петербург ; сост. А. Н. Павлов, А. В. Никитин, Н. В. Дементьева и др. – СПб. : Санкт-Петербургск. ун-т МВД России, 2006. – С. 28-34.
 6. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України (сучасний вимір) / В. В. Доненко // Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке : материалы седьмой Международной конференции, октябрь 2007 г., г. Днепропетровск. – Днепропетровск, 2007. – С. 44-46.
 7. Доненко В. В. Тріада суспільних відносин у сфері громадського порядку / В. В. Доненко // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 22 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 36-41.
 8. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху / В. В. Доненко // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 17-18 листопада 2011 р.). – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – С. 47-52.
 9. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпекою дорожнього руху / В. В. Доненко // Актуальні проблеми державотворення і правотворення: матеріали наукового семінару, 07 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 18-21.
 10. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013 р. – С. 125-129.
 11. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції, 15 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – С. 54-58.
 12. Доненко В. В. Реформування безпеки дорожнього руху на черговому етапі адміністративної реформи / В. В. Доненко // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 71-74.
 13. Доненко В. В. Щодо вдосконалення статусу особи у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 75-77.
 14. Доненко В. В. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства в сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Є. П. Калугін // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 78-81.
 15. Доненко В. В. Юридична освіта та адміністративне право: реалії та вектори розвитку / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 31 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. ; Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2014 – С. 34-37.
 16. Доненко В. В. Актуальні форми патріотичного виховання курсантів та студентів / В. В. Доненко // Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє: матеріали науково-практичного семінару, 12 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 42-44.
 17. Досвід поліції Німеччини у забезпеченні безпеки дорожнього руху Тези: Актуальні проблеми державотворення: матеріали наукового семінару, присвяч. 50 –річчю ДДУВС та 25 річчю «Асоціації українських правників», Дніпропетровськ, 10 грудня 2015 року). – Дніпропетровськ; Ліра ЛТД, 2016. – С. 77 - 80
 18. Адміністративне право і поліцейська освіта: реалії та вектори розвитку Тези: Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.) Д.: ДДУВС. – С . 86 -90
 19. Досвід організації публічної служби Німеччини Тези: Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» : матеріали всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет. –С. 5–7.
 20. Штрафні бали: міжнародний досвід та практика в сучасних українських реаліях Тези: «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху: матер. Круглого столу (м. Кривий Ріг, 20 травня 2016 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2016 – 199 с – С. 137 – 140
 21. Актуальні проблеми застосування адміністративних стягнень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – У 2-х ч. Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч1. – 256 с
 22. Проблеми нормативного забезпечення діяльності поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тези Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 9 груд. 2016 р.). - Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – 472 с
 23. Безпека дорожнього руху –черговий шанс на реформування Тези. Безпека людини  в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми», м. Київ, НАУ, 27 лютого 2017 р. – 154 -157 с.
 24. Актуальні питання застосування адміністративних стягнень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід, Дніпро, ДДУВС, 17 березня 2017, ч.1. - С. 33 -35.
 25. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу на безпеку дорожнього руху: реальність та перспектива Тези. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу матер.  ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2017 – 199 с – С. 137 – 140
 26. Питання реалізації  новел   адміністративно-деліктного законодавства та їх вплив на безпеку дорожнього руху // Науковий семінар   «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування » // Матеріали наукового семінару «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування ». -  Дніпро, ДДУВС. – 2018   -  С 40 – 43 .
 27. Доненко В.В. Актуальні питання публічного адміністрування в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Матеріали міжнародної наукового практичної конференції ї «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень:проблеми організації та правового забезпечення 12-13 квітня 2018 року. Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 . /Редколегія Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк та ін.  - Харків: «Тоніс» - 2018 , С. 15-17.
 28. Доненко В.В. Юридична освіта та адміністративне право: сучасні реалії та вектори розвитку// Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти 20 квітня 2018 року» . – Дніпро, УМСФ – 2018

 

Професор кафедри – д.юр.н. Приймаченко Дмитро Володимирович

Приймаченко Дмитро Володимирович

У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право (тема дисертації «Докази у провадженні в справах про порушення митних правил»).

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного та адміністративного права та соціального управління.

У 2008 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (тема дисертації «Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави»»).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права.

Має досвід роботи у державних органах та за фахом.

Сфера наукових інтересів: адміністративне та митне право; публічне адміністрування; адміністративна діяльність митних органів (органів доходів і зборів).

Основні дисципліни, що викладає: «Адміністративне право».

Електронна пошта: dmytro-dnipro@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії, навчальні посібники, коментарі

Професор кафедри – д.юр.н., професор Легеза Євген Олександрович

Легеза Євген Олександрович

В 2008 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація юрист.
В 2011 році присуджено ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
В 2017 році присуджено ступень доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2016 р. на загальних зборах Національної академії наук України Легеза Є. О. був нагороджений грамотою за досягнення у розробленні важливих наукових проблем серед молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України за підсумками конкурсу 2015 року.
У 2017 р. Легеза Євген Олександрович став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року 2016» у номінації «Молодий науковець», який був організований Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямі, отримавши  диплом ІІ  ступеня, та став лауреатом премії Дніпропетровської обласної ради у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».

У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права

У 2018 році призначено іменну стипендію Верховної Ради України

У 2018 році переможець стипендії КМУ

З 2019 року керівник науково-дослідної роботи на тему : "Адміністративно-правове регулювання публічних відносин" (0119U100014)

Основний напрям наукової роботи – публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини.
Сфера наукових інтересів: публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини, оцінка діяльності суб’єктів влади.

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародне право», «Міжнародне митне право», «Публічні послуги та адміністративні процедури»

Електронна пошта: yevhenleheza@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.юр.н, доцент Мінка Тетяна Павлівна

Минка фото

У 2000 р. закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

К.ю.н. юридичних наук, 081 – право, (12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право) - 2003; Д.ю.н., 081 – право, (12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), 2011 р

 

Звання доцента отримала у 2011 році.

Дисципліни, що викладає: Адміністративній процес; право; судове оскарження рішень дій чи бездіяльності публічної адміністрації.

Сфера наукових інтересів: актуальні адміністративного права та адміністративного процесу; проблеми удосконалення адміністративного судочинства; питання реформування системи правоохоронних органів України, удосконалення діяльності Національної поліції та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС України; суб’єкти публічної адміністрації; інструменти діяльності публічної адміністрації; публічне адміністрування в міграційній сфері; захист прав, свобод та інтересів особи в адміністративному судочинстві; механізм перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві.

Профіль у Google Scholar

Робота у складі:

- галузевих експертних рад – Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з юридичних наук; член   спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02;

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Акредитаційної комісії;

- Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН – науково методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки № 13 Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У складі підкомісії 262 «Правоохоронна діяльність».

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри;

- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу;

- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту);

- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

- виконання обов’язків куратора групи.

Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті – в рамках реалізації Координатором проектів ОБСЄ в Україні: 1) проекту «Допомога в інституціоналізації покращеного навчання Національної поліції України»; 2) проекту навчання співробітників мобільних груп з реагування на запобігання домашньому насильству «Поліна»; 3) розробка тренінгові курсу з підготовки та перепідготовки реформованої служби ДІМ;

- зарубіжне стажування -2016 р. – стажування в Панєвропейській високій школі, факультет права, Братислава, Словакія;

- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри –  д.юр.н. Овчарук Сергій Станіславович 

Овчарук С

У 1992 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З квітня 2002 року по листопад 2008 року займав посади директора та юрист-консульта ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва».

З листопада 2008 року по грудень 2008 року Т.в.о. Голови Фонду приватизації комунального майна Голосіївського району м. Києва.

З грудня 2008 року по листопад 2010 року Голова Фонду приватизації комунального майна Голосіївського району м. Києва.

З 2012 року по 2015 р. працював доцентом кафедри правознавства приватного вищого навчального закладу «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансов.

З 2018 року працює доцентом кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, займається рецензуванням дипломних робіт.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких:

 1. Овчарук С. С. Адміністративні процедури в умовах формування правової держави: проблеми теорії та практики реалізації : монограф. / С. С. Овчарук ; за заг. ред. Курила В. І. – К. : НУБіП України, 2014. – 355 с.
 2. Овчарук С. С. Місце адміністративних процедур у системі процесуального права / С. С. Овчарук // Публічне право. – 2013. – № 1(9). – С. 98–106.
 3. Овчарук С. С. Правовое регулирование института административных процедур во Франции / С. С. Овчарук // Вісник Маріупольського державного університету : Серія «Право». – 2013. – Вип. 6 – С. 93–105.
 4. Овчарук С. С. Поняття влади та функції держави від зародження державності до середньовіччя / В. І. Курило, С. С. Овчарук // Науковий вісник Академії муніципального управління»: Серія «Право». – 2014. – № 2. – С. 96–104.
 5. Ovcharuk S. Post-soviet stage of development of the administrative law / S. Ovcharuk // Princeton Journal of Scientific Review: Post-Soviet View. – 2013. – V. 1, N. 1. – С. 16-32.
 6. Овчарук С. С. Правовое регулирование института административных процедур в США / С. С. Овчарук // Europäische Fachhochschule. – 2013. – № 6-2. – С. 205-211.
 7. Ovcharuk S. Administrative procedures as an instrument for the legal protection of public and private in public and private interests / S. Ovcharuk // Princeton Journal of Scientific Review: Post-Soviet View. – 2013. – V. 1, N. 5. – С. 308-321.
 8. Овчарук С. С. Ретроспекция становления и развития науки советского административного права / С. С. Овчарук // Закон и жизнь. – 2013. – Август. – С. 138-141.

Доцент кафедри – к.юр.н. Кувакін Сергій В’ячеславович

В 1998 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

В 2000 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Дата присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук: 2002 рік.

Дата присудження вченого звання доцент по кафедрі адміністративного та митного права: 2008 рік.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес, адміністративна відповідальність.

Основні дисципліни, що викладає: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил».

Нагороди, досягнення: Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2008 рік

Електронна пошта: kuvakin_sv@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar
 1. Проблемні питання кваліфікації окремих видів ПМП // Вісник АМСУ.- №1.-2008.-С.51-56.
 2. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів // Митна справа.– №3.–2008.–С.39-44.
 3. Проблемні питання кваліфікації ПМП, що посягають на порядок переміщення через митний кордон України // Вісник ДДУВС.- № 1.-2009- С.163-167.
 4. Митне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. Ченцова В.В. - К.: Істина, 2007. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист МОН України лист № 1/11–Г–216 від 29 січня 2007 р.)
 5.  Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської.– К.: Істина, 2007.
 6. Митне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. Ченцова В.В.та Д.В. Приймаченко  – К.: Істина, 2008.
 7. Кувакін С.В. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «ОНЮА».– №2.– 2013.– с.59 – 65.
 8. Кувакін С.В., Гнідаш І.О. Розмежування понять «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок»// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики». - Тернопіль, 2013, с.65-68.
 9. Кувакін С.В. Проблемні питання щодо застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил // Вісник АМСУ.– №2.–2013.
 10.  Кувакін С.В. Особливості застосування попередження як виду адміністративного стягнення, що накладається за порушення митних правил / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів». - Дніпропетровськ, 2013, с.300-302.
 11. Кувакін С.В.; Мазур А.В. Доктринальне тлумачення положень ст. 469 Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного Суду України // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право.– № 2.– 2014.– С.66-69.
 12. Кувакін С.В., Декарчук Ю.О. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності: актуальні питання // Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів  і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110
 13. Кувакін С.В., Кукуруз О.В. Проблематика правового регулювання підстав для відкриття справи про порушення митних правил // Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів  і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110
 14. Кувакін С.В., Рак Ю.Ю. Митний огляд як форма митного контролю та митне обстеження як процесуальна дія у справі про порушення митних правил // Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності: науково-практична інтернет-конференція.– Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 15-30 травня 2014 року.
 15. Кувакін С.В., Єременко А.О. Правовий статус експерта як учасника проваджденняу справах про порушення митних правил // Тенденції та інновації юридичної науки": Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя юридичного спрямування, 11 червня 2014 р.
 16. Кувакін С.В. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства за порушення митних правил: Матеріали міжнародної науково-практичної крнференції.– Хмельницьк, 2014.– С.128-131.
 17. Кувакін С.В. Доставлення правопорушника як примусовий захід,що застосовується органами доходів і зборів // Матеріали Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї на тему «Дев'яті економіко-правові дискусії», 01 грудня 2015, м.Львів.
 18. Кувакін С.В., Чобіт І.М. Малозначність порушення митних правил як підстава звільнення від адміністративної відповідальності // Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя  «Сьомі економіко-правові дискусії» від 5 травня 2015 р.– Львів.– С.56-59.
 19. Кувакін С.В. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України // Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», 12–19 травня 2017 року, Ірпінь-Хмельницький.
 20. Науково-практичний коментар Митного кодексу України. / За заг. ред. Додіна Є. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 488 с.

Доцент кафедри  – к.юр.н. Калюта Анна Борисівна

Lyalka

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Лялька А.Б. Фіскальна функція митних органів України. // Митна справа. – 2012. - № 5(83), с. 56-60
 2. Лялька А.Б. Сутність та види дискреційні повноваження митних органів: у світлі нового митного законодавства. // Митна справа. – 2012. - № 6 (84), с. 51-61
 3. Предупреждение и продиводействие коррупции: Учебно-методическое пособие / под ред. Андраша Хюдика / Лялька А.Б., Морару В., Мостовей Т., Попенко А., Урсу В., Зёлка В., Стопенчук С., Филиппов С., Хирний В. - Одесса, Миссия EUBAM, 2013, 318 с.
 4. Лялька А.Б., Волкова Н.В. Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» зі спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання). - Д. : Академія митної служби України, 2010. – 80 с.
 5. Лялька А.Б., Волкова Н.В. Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» зі спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання). - Д. : Академія митної служби України, 2010. – 52 с.

Доцент кафедри – к.юр.н. Ліпинський Владислав Віталійович

Ліпинський В.В. форма

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.

Має багаторічний досвід роботи у митних органах України. Має спеціальне звання "Радник митної служби рангу". Нагороджений нагрудним знаком "Почесний митник", нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України", нагрудним знаком "Відмінний митник", нагрудним знаком "Золотий знак Академії митної служби України".

Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання адміністративної відповідальності», учасники якого є переможцями  Всеукраїнських наукових олімпіад і конкурсів.

Дисципліни, що викладає: «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил»; «Механізми державного управління в сфері митної справи».

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; протидія та попередження корупції.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net

Організаційна робота:

З грудня 2014 року по листопад 2018 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів.

З травня 2019 року по теперішній час директор навчально-наукового інституту права та міжнародно-правивих відносин Університету митної справи та фінансів.

Наставник групи П18-2м.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.юр.н. Мазур Анатолій Васильович

Мазур адмін мит праваУ 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та здобув кваліфікацію юриста.

У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право (тема дисертації «Організаційно-правові основи митного контролю в Україні»).

20 січня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.

Сфера наукових інтересів: митне регулювання; правові основи митної справи; порівняльне митне право; фінансове право; проблеми застосування фінансового законодавства.

 

Основні дисципліни, що викладає: «Митне право», «Фінансове право», «Проблеми застосування законодавства у фінансовій сфері».

Електронна пошта: anvas.mazur@outlook.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. .Приймаченко Д.В., Мазур А.В. Інформування як форма взаємодії митних органів у сфері захисту економічних інтересів держави // Митна справа. – 2013. - №1. – С.99-107.
 2. Мазур А.В. Подання документів і відомостей, необхідних для митного контролю, як засіб реалізації контрольної функції // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2013. - №1(10). – С.47-53.
 3. Мазур А.В. Митно-правові аспекти угоди про асоціацію з ЄС: перспективи впровадження // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2013. - №2 (11). – C.57-62.
 4. Кувакін С.В., Мазур А.В. Доктринальне тлумачення Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного суду // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2014. - №2(13). – С.66-69.
 5. Мазур А.В. Зміни ставок ввізного мита: вітчизняна практика та правила СОТ // Фінансове право. – 2015. - №1. – С.32-35. - http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/Fin_Pravo_Journal%20_1%2831%29_15_150526_out.pdf
 6. Мазур А.В. Сучасна концепція митного права: (критичні зауваги щодо навчального посібника Бойка В.М.) // Адміністративне право і процес. – 2015. - №4. – С.159-167.
 7. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю. Lex Portus : юрид. наук. журн. 2016. № 2. С.87-100. [Index Copernicus International] - http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6748/Mazur_lexportus2-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні. Правова позиція. 2017. №1. С. 84-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2017_1_12 
 9. Науково-практичний коментар Митного кодексу України. [станом на 5 квітня 2018] / За заг. ред. Додіна Є. В. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018 (у співавт.)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Chentsov V.V., Mazur A.V. Implementation Means of The State Customs Policy of Ukraine: Legislation and Legal Doctrine / w ks.: Polityka celna: economia, prawo, practyka / red. E.Gwardzińska, A.Werner, J.Wierzbicki. – (Biblioteka celnej książki). – Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2014. - s.417-422 (527 s.)
 2. Законность в деятельности органов публичной администрации (доктринальное толкование категории). Legea şi Viaţa: международный науково-практический правовой журнал. 2018. № 5(2). С. 114-118. [Index Copernicus International]  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/5-2/27.pdf  

Тези конференцій:

 1. Мазур А.В. Призначення митних органів: правова норма та орієнтир інституційної реформи / у кн. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф (25.11.2016).  Дніпро: УМСФ, 2016. С.93-95.
 2. Мазур А.В. Галузева безпека: системний підхід до дослідження / Фінансова безпека України на сучасному етапі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 28 листопада 2016 року. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. С. 88-93.
 3. Ченцов В.В., Мазур А.В. Митна реформа в Україні: ultima ratio – lex // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпро, 24 листопада 2017. Дніпро: УМСФ, 2017. С.76-77.
 4. Мазур А.В. Поняття митного регулювання: законодавчий і методологічний аспекти. Публічне  адміністрування  в  умовах  змін  та  перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали   ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.  Серія  «Сектор  безпеки України».  Вип.  24  (Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Харків: «Точка», 2018. С.44-45
 5. Мазур А.В. Консолідація інституційних спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних органів як чинник економічної безпеки. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики (18 травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної  наук.-практ.  конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків: «Точка», 2018. С.57-58. 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри