Склад кафедри

В.о.завідувача кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенкоУ 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.
У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 10 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 4 монографій у співавторстві, 14 навчальних посібників. Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

Дисципліни, що викладає: Міжнародна економіка, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Міжнародний рух капіталу.

Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Білозубенко В. С. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 2.  Білозубенко В. С. Система страхування депозитів в контексті формування пропозиції на депозитному ринку / Глобальні та національні проблеми економіки // В. С. Білозубенко, О. В. Радченко, А. О. Гриценко. –  2016. – № 3. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/196.pdf
 3. Білозубенко В.С. «Економіка даних» як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві / В.С. Білозубенко,
  М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 2 (74). – С. 154–159.
 4. Білозубенко В.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 3 (75). – С. 152–157.
 5. Білозубенко В.С. Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації / В.С. Білозубенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – № 2. – С. 31–43.
 6. Білозубенко В.С. Соціальні аспекти розвитку малого інноваційного підприємництва / В.С. Білозубенко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – Т. 4, № 12 (1). – С. 95–99.
 7. Белозубенко В.С. Формирование инновационной системы Европейского Союза / В.С. Белозубенко, И.А. Иваненко // Ученые записки КИПУ. - КИПУ: Симферополь, 2014. – С. 98–103.
 8. Белозубенко В.С. Формирование инновационной системы Европейского Союза / В.С. Белозубенко, А.А. Горина, О.В. Абрашка // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 8–12.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Белозубенко В.С. Big Data в современной экономике: направления и проблемы использования / В.С. Белозубенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 138–140.
 2. Белозубенко В.С. Сущность экономики даннях / В.С. Белозубенко, Г.Я. Шевченко // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2016. – С. 91–92.
 3. Белозубенко В.С. Экономика знаний как императив конкурентоспособности и развития компании / В.С. Белозубенко, И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Наука и бизнес: экономика знаний: материалы пятой междунар. науч.-практ. конференции. – Днепропетровск, 2015. – С. 9–12. 
 4. Білозубенко В.С. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та ЄС / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – Том 1. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 95–96.
 5. Белозубенко В.С. Интернационализация национальных инновационных систем / В.С. Белозубенко, О.В. Абрашка // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: материалы I междунар. науч.-практич. конференции. – Симферополь: «Диайпи», 2015. – С. 75–77.

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович

Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 15 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної роботи«Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності Міжнародні економічні відносини», «Методологія наукових досліджень», «Сучасні економічні теорії: поведінкова економічна теорія», «Міжнародні стратегії економічного розвитку»

Електронна пошта:2011amsu@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Чириченко Ю. В. Теоретичні аспекти дослідження регіональних інвестиційних ресурсів / Ю. В. Чириченко // Економічний простір. – № 113. – 2016 – С. 120–126.
 2. Чириченко Ю. В. Дослідження сутності поняття «інвестиційні ринки» / Ю. В. Чириченко // Сталий розвиток. – 2016. – № 3 (32) – С. 114–120.
 3. Чириченко Ю. В. Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Ю. В. Чириченко, Н. П. Кожаліна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. –  № 1(55). –  С. 124–130.
 4. Chyrychenko Yu. V. Certain philosophical issues of the Ukrainian international investment process / Yu. V. Chyrychenko // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. –  № 1(55). – С. 46–51.
 5. Чириченко Ю. В. Теоретичні та історичні аспекти формування фінансів місцевих органів влади в Україні / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип.2 (11). – Полтава : ПДАА, 2015. – С.78–83.
 6. Чириченко Ю.В. Theinternationalinvestmentactivities: systematicanalysisofcategoricalapparatus / Ю.В. Чириченко // TheBullettenoftheAcademy. The serius “Economics”. – 2014. – № 2 (52). – С. 60–65.
 7. Чириченко Ю.В. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Вісник академії митної служби України. Серія «Економіка». –  №1 (51). – 2014. – С. 74–82.
 8. Чириченко Ю.В. Прямі іноземні інвестиції в галузевому розрізі / Ю.В. Чириченко // Економічний простір. – № 84. – Дніпропетровськ: ДВНЗ "ПДАБА", 2014. – С. 46–56.
 9. Чириченко Ю.В Стратегічні аспекти зовнішньої торгівлі: SWOT- та PEST- аналіз / Ю.В. Чириченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2013. – №1. (29) – С.63–68.
 10. Чириченко Ю.В. Окремі концептуальні засади зовнішньої торгівлі продовольчою продукцією: «вікно можливостей» розвитку продовольчої сфери України / Ю.В. Чириченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1 (6). – Т.2. – С. 65–73.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чириченко Ю.В. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти / Ю.В. Чириченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація та регіоналізація як об’єктивні процеси розвитку сучасного суспільства». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 104–106.
 2. Чириченко Ю. В. Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 100–102.
 3. Чириченко Ю. В. Удосконалення методів державного регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення методів державного регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів. –  2016. – С. 86–88.
 4. Чириченко Ю.В. Стан розвитку телекомунікаційної галузі України / Ю.В. Чириченко // П’ятнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: Донецький Національний університет, 2015. – C. 169–170.
 5. Чириченко Ю. В. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко //Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – C. 104–106.
 6. Чириченко Ю. В.Особливості здійснення митних процедур митною та акцизною службою Гонконгу / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 року). – Хмельницький: Державний наково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.18–20.
 7. Чириченко Ю. В. Ризики зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 372–373.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Чириченко Ю.В., Хміль С.В. Стан розвитку телекомунікаційної галузі України // П’ятнадцята всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Вінниця: Донецький Національний університет, 2015. — с. 169-170.

Професор кафедри – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв м

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій (із них 5 статей опубліковано у журналах, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS). Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами«Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276);«Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. З жовтня 2017 року є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Дисципліни, що викладає: «Основи наукових досліджень», «Міжнародна економіка», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».
Електронна пошта:  km_13_15@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Корнєєв М.В. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 2. Korneyev M. Formalization of the impact of imbalances in the movement of financial resources on economic growth of countries in Central and Eastern Europe / Serhiy Kozmenko, Maxim Korneyev // Accounting and Financial Control. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 5–15.
 3. Korneyev M. Background of insurance service and strategy for particular customer circles / Maxim Korneyev, German Stoianov , Anton Grytsenko // Geopolitics Under Globalization. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 30–35.
 4. Корнєєв М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці : монографія / М. В. Корнєєв. − Дніпропетровськ, 2015. – 308 с.
 5. Korneyev M. V. The modeling of disbalances influence of motion of financial resources on social indexes of economy development / M. V.
 6. Korneyev // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2015. – № 8 (139) – Р. 58–62.
 7.  КорнєєвМ.В. Особливості взаємодії реального і фінансового секторів економіки / В. В. Македон, М.В.Корнєєв // Наука й економіка. – 2015. – №2 (38). – С.20–24.
 8. Корнєєв М. В. Удосконалення засад перебудови фінансових систем та окремих ринків / М. В. Корнєєв // Агросвіт. – 2014. – № 17. - С. 33–39.
 9. KorneyevM. V. The theoretical and methodological principles of activity and modeling the development of the entities of the financial and real sectors of the economy / M. V. Korneyev, V. V. Makedon  // Středoevropský  vĕstníkprovĕduavýzkum. – Praha, 2014. – № 8 (10). – P.5–10.
 10. KorneyevM. V. The resource flows in the transition to financial economics / M. V. Korneyev // News of Science and Education. – England, Sheffield, 2014. –№ 16 (16). – P.51–56.
 11. Korneyev M. Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions / V. Makedon, M. Korneyev // Investment Management and Financial Innovations. – 2014. – Volume 1.Issue 1. – P. 44–55.
 12. Корнєєв М.В. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн / С.М.Козьменко, М.В.Корнєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11 (161) – С.290–298.
 13. Корнєєв М. В. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв // Економічний часопис-XXI: науковий журнал. - 2014. – №9–10 (1). – С.73–76.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Корнєєв М. В. Оцінювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці / М. В. Корнєєв // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2015. – С. 93–95.
 2. Коrneyev М.V. The theoretical and methodical bases of financial and real sectors study in conditions of the transition to financial economy / М.V. Коrneyev // Dynamika naukowych badan – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Volume 3. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2014. – Р. 39–42.
 3. Коrneyev М. V. Bases of consolidation of financial flows in economic systems / М.V. Коrneyev // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24–25 травня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С.28–30.
 4. Коrneyev М. V. Peculiarities of industrial and post-industrial economic systems within the transition to financial economics / М. V. Коrneyev, V. V. Makedon // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – Київ, 2014. – Ч.4. – С.101–104.
 5.  Коrneyev М.V. Directions of open intermediation development under the conditions of gradual transition to financial economy / М.V. Коrneyev // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : збірник матеріалиів V Міжнародної науково-практичної конференції / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Донецьк, 2014. – Ч. 2. – С. 20–23.
 6. Коrneyev М.V. Features of іnteraction between financial and real sectors of economy / М.V. Коrneyev // Бъдещето въпроси от света на науката – 2013: материали за 9-а международна научна практична конференция. – Том 3. Икономики. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – Р.96–99.
 7. Коrneyev М.V. Specificity of financial flows movements in the finance market / М.V. Коrneyev // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2013 : materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference. – Díl 3. Ekonomické vědy: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – Р. 29–32.
 8. Коrneyev М. V. Pre-crisis and post-crisis trends in the financial sector / М.V. Коrneyev // CIS: history, today, prospects. International Conference. – Sheffield, UK, 2013. – P. 39–41.
 9.  Коrneyev М. V. Influence of financial sector entities on implementation of individual components in financial policies / М.V. Коrneyev // Економічні підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – С. 124–127.

Професор кафедри – д.н.соц. комун. Супрун Людмила Вікторівна 
 

У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут,  спеціальність «Українська мова та література» (отримала диплом з кваліфікацією учитель української мови та літератури).  

Супрун

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики (тема дисертації «Комунікаційна система «Літературно-Наукового Вістника: мовноментальні детермінанти»).
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
Приймає участь у науково-дослідних темах. Є керівником науково-дослідної роботи на тему: «Новітні медіа – інструмент формування громадянського суспільства» (державний реєстраційний номер 0115U002275).
Має стаж науково-педагогічної роботи понад 17 років, викладає курси журналістського профілю студентам. Автор понад 160 наукових праць у галузі комунікативістики, у тому числі трьох одноосібних монографій, двох навчальних посібників з грифом МОН України,  чотирьох навчально-методичних посібників. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій. Входить до складу редколегій ряду українських фахових періодичних видань, зокрема «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія».Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій із соціальних комунікацій у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (К 35.051.24).
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною та виробничою практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Супрун Л.В. Сучасні виборчі технології в інформаційно-комунікаційній системі: особливості й функції / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць ДонНУ імені Василя Стуса. – 2017. – Режим доступу : http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/4023
 2. Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Людмила Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 30–36.
 3. Супрун Л. Комп’ютерна комунікація: українські реалії / Людмила Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 141–147.
 4. Супрун Л.В. Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюр, С.В. Новоселецька – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 327–331.
 5. Супрун Л.В. Субконцепт «нація» в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – №1 (21). – С. 27–31.
 6. Супрун Л. Інтерактивна функція емотивно-оцінної образності у ЛНВісниківському дискурсі Д. Донцова / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2015. – № 6 (307). – С. 127–132.
 7. Супрун Л.В. Кваліфікатив «національний» у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: науковий збірник. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 15. – Том 1. – С. 158–161. 
 8. Супрун Л.В. Волюнтаризація української мовної ментальності: пропозиція Донцова-публіциста / Л.В. Супрун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип.6. – С. 249–262. 
 9. Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1933 рр.) / Людмила Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 415–421. 
 10. Супрун Л.В. Німецька мовна ментальність у континуумі «Літературно-Наукового Вістника» львівського періоду (1898–1906 рр.) / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [укладачі В.В. Максимчук, З.В. Столяр, Х.М. Федорич] – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 50. – С. 31–36.
 11. Супрун Л.В. Латинська мовна ментальність: вісниківська адаптація / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Випуск 11. – Том 2. – С. 122–125.
 12. Супрун Л.В. Європейські мовні ментальності, фрагментарно позиціоновані в дискурсі Франка-публіциста / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – №1-2 (36-37). – С. 70–73.
 13. Супрун Л.В. Комунікаційна система як об’єкт дослідження / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – №3 (19). – С. 26–29.
 14. Супрун Л.В. Дискурс як соціокомунікаційне явище / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – №4 (20). – С. 32–36.
 15. Супрун Л. Вісниківська рецепція польської мовної ментальності / Людмила Супрун // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. : 732-733 : Слов’янська філологія. – С. 146–150.
 16. Супрун Л. Часопис «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»): періодизація й наукова рецепція / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – 2014. –  №19 (296). – С. 134–141.
 17. Супрун Л.В. Зорові образи «Літературно-Наукового Вістника» Франкового періоду як маркер мовної ментальності адресата / Л.В. Супрун // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал [гол. ред. О.М. Холод]. – Т. 10. – К. : КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 151–155.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 1-2 грудня 2016 р. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, 2017. – С. 149–151.
 2. Супрун Л.В. Виборчі технології в сучасному комунікаційному просторі / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Наука і навчальний процес. Матеріали XVII Звітної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 6-7 квітня 2017 р.): наук.-метод. зб. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 215–216.
 3. Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 148–150.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н.Бережнюк Іван Григорович

 У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – Міжнародні економічні відносини.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02«Світове господарство і міжнародні економічнівідносини».
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 21рік. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числіодноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець та керівник при формуванні звітів за науково-дослідними темами:
2014–2017 рр.: участь у науково-дослідній роботі кафедри міжнародних економічних відносин на  тему: «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054)
2013 р.:керівник науково-дослідної теми «Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0111U006927).
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.: керівництво курсовими та дипломними роботами.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Бережнюк І. Г.  Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 81–86.
 2. Бережнюк І.Г.Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І.Г.Бережнюк, І.В.Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2014.– №118.– С. 145–150.
 3.  Бережнюк И. Г.  Совершенствование информационного взаимодействия таможни и участников ВЭД в контексте осуществления анализа таможенных рисков / И. Г. Бережнюк, Е. В. Джумурат // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 08 (464). – С. 44–48.
 4. Berezhniuk І., Nagorichna O. Scientific support of customs affairs in the context of strategic priorities  / І. Berezhniuk, O.Nagorichna // Customs Scientific Journal. – 2014. – № 1. –Р. 42-47.
 5. Berezhnuk I. Customs policy in the system of realization of the state economic functions / I. Berezhnuk, I. Nestoryshyn // Customs policy – its essence and relations to basic problems of contemporary international trade in goods. Warsaw School of Economics. – 2014. –Р. 72–78.
 6. БережнюкІ. Г. Ґенезакатегорії «митнапроцедура» взаконодавчомутанауковомуконтекстах / І. Г. Бережнюк, І. Г. Несторишен, О. В. Неліпович  // НауковіпраціКіровоградськогонаціональноготехнічногоуніверситету. Економічнінауки. – Вип. 25. –  Кіровоград: КНТУ, 2014. –С. 163–171.
 7. БережнюкІ. Г. Систематизаціякласифікаційнихознакмитнихризиків / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // НауковийвісникУжгородськогоуніверситету. – 2013. – № 4 (41). –С. 85–89.
 8. Бережнюк И. Г.  Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности стран-членов ВТО: оценка и пути усовершенствования / И. Г. Бережнюк, М. Д. Стеблянко // Экономика и право Казахстана. – 2013. – № 24 (456). – С. 36–51.
Участь у конференціях і семінарах:
 1. Бережнюк І. Г.  Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 81–86.
 2. Бережнюк І.Г.Митна процедура та митний режим: переосмислення аксіом в митній термінології / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали науково-практичної конференції.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 3. Бережнюк І. Г. Реформування державного управління: наукове забезпечення діяльності Міністерства доходів і зборів України / І. Г. Бережнюк, О. С. Нагорічна //  Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Ч. І / за наук. ред. чл.-кор. ПАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліненцева ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Інститут державного управління поліції та права Землі Мекленбург – Передняя Померанія ; Орловська філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 24–28.

Доцент кафедри – к.е.н. Зайцев Володимир Євгенович

Зайцев

У 1976 році закінчив Дніпропетровский гірничий інститут ім. Артема та отримав кваліфікацію інженер-економіст за спеціальністю «Економіка і організація гірничої промисловості».

У 1985 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.2005 – Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (тема дисертації «Удосконалення планування та обліку витрат на видобування корисних копалин (на прикладі калійних рудників»).

У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри промисловості та організації виробництва.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 28 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець НДР «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка».

Електронна пошта: areal.dnepr@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Зайцев В.Є. Використання інтелектуальної власності, як основи ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств / В.Є. Зайцев // Вісник економічної науки України. – №1(30). – Київ, 2016. – С.54–61.
 2. Зайцев В.Є. Зовнішній борг України та його вплив на зовнішню безпеку України / В.Є. Зайцев, В.В. Агапова // Науковий погляд : економіка та управління. – №2. – 2016. – C.23–31.
 3. Зайцев В.Є. Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки / В.Є. Зайцев // Вісник АМСУ. – 2014 – №2(52). – С. 72–84.
 4. Зайцев В.Є. Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, А.Д. Трунова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 254. – С. 99–103.
 5. Зайцев В.Є. Роль спільних підприємств в розвитку національного господарства України / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, М.В. Бендосенко // Вісник АМСУ. – 2013 – № 1. – С. 88–95.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Зайцев В.Є. Вплив сучасних глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну політику держави / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності:економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. – С.64–65.
 2. Зайцев В.Є. Роль інтелектуальної власності у підвищенні  конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції до сучасного світового господарства  / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015.
 3. Зайцев В.Є. Основні напрями зовнішньоекономічної інтеграції України / В.Є. Зайцев // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.67–68.
 4. Зайцев В.Є. Основні напрями зовнішньоекономічної інтеграції України / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа». - Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.101–102.
 5. Зайцев В.Є. Глобалізація міжнародної торгівлі та її вплив на економічну безпеку держави / В.Є. Зайцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.102–104.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Зайцев В.Є. Захист економічних інтересів держави на основі удосконалення митно-тарифного регулювання ЗЕД / В.Є. Зайцев, Б.С. Коваленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.
 2. Зайцев В.Є. Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки. / В.Є. Зайцев, Ю.І. Беспала // Вісник Академії митної служби України. – 2014 – № 2 (52). – С. 72–84.

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 15 років. Співавтор колективних монографій, має наукові публікації та фахові статті у галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.: «Міжнародна економіка», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Країнознавство», «Спільне підприємництво».

Електронна пошта: mia053078@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Малюта І. А. Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК / І.А. Малюта, І.А. Лаповець // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – C. 59–65.
 2. Малюта І.А. Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі / І.А. Малюта // Вісник АМСУ. – 2015. – №1.
 3. Малюта І.А. Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди / В.Є. Зайцев, І.А. Малюта, А.Д. Трунова // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 254. – С. 99–103.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Малюта І.А. Азійське «економічне диво»: досвід виходу з економічної кризи / І.А. Малюта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах економічної кризи». – Львів, 2016.
 2. Малюта І.А. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки / І.А. Малюта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми». – Харків, 2016. – С. 142–144. – Режим доступу: http://ekon.uipa.edu.ua/
 3.  Малюта І.А. Японія в сучасній світовій економіці / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016.
 4. Малюта І.А. Укладання угоди про Транстихоокеанське партнерство та її вплив на сучасну геоекономічну та геополітичну структуру світу / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Малюта І.А., Синюк А.О. Тенденції до концентрації капіталу в Україні // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – С.67-68.
 2. Малюта І.А., Подзігун М.А., Бондар А.О. Сутність та класифікація митних процедур // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Зб. тез наук.-пркт. заочн. конференції. – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.63-65

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста зовнішньоекономічної діяльності, за спеціальністю міжнародна екониміка.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 19 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець НДР «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Основні дисципліни, що викладає: «Транснаціональні корпорації», «Основи економіки транспорту», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Петрова Г.Є. Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі / Н.В. Осадча, Г.Є. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 1 (47). – С. 25–30.
 2. Петрова Г.Є. Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України / Н. В. Осадча,
  Г. Є. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – С. 135–139.
 3.  Петрова Г.Є. Зовнішньоекономічні відносини країн Центральної та Східної Європи та України / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби: серія економіки. – №2 (54). –  2015. – С. 155–160.
 4. Петрова Г.Є. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов’єв, Г.Є.Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка – 2014. – №1. – С. 22–29.
 5.  Петрова Г.Є. Економічна безпека зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка» – 2013. – №1. – C. 25–28.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Петрова Г.Є. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами Азії / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. 
 2. Петрова Г.Є Стан зовнішньоекономічних зв’язків України та ЄС на сучасного етапі / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)». – Дніпропетровськ: УМСФ. – С. 111–112.
 3. Петрова Г.Є. Сучасний стан діяльності морських портів України / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Сучасний стан економіки: проблемита перспективи розвитку». – Тернопіль, 2015. –  С. 111–112.
 4.  Петрова А.Е. Внешняя торговля экономических районов Украины на современном этапе / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова//Экономика и управление: вызовы и перспективы: междунар науч.-практич. интернет-конф.. – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2014. – С.28–30.
 5.  Петрова А.Е. Место экспорта в трансграничном сотрудничестве Украины / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Проблемы и перспективы соціально-экономического развития страны: IX междунар науч.-практич. конф.  (25–26 января 2014 г.). – Черновцы: Буковинская экономическая фундация, 2014. – С.43–45.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Петрова Г.Є. Стан зовнішньої торгівлі України та США / Г.Є. Петрова, Н.В. Денісенко // Матеріали міжнародної наук.-практ.  конференції «Інноваційний потенціал сучасної економічної науки». – Тернопіль, 2017. – С. 135–137.
 2. Петрова Г.Є. Безпека зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграції / Г.Є. Петрова, Г.М. Картомишева // XI економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Львів, 2016. – С.67–69.

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин – Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет  М. В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента кафедри фізичної та економічної географії.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі колективних монографій. Співвиконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».
Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.
Дисципліни, що викладає:  Рекреаційні комплекси світу; Географія туризму; Організація туризму; Туристичне краєзнавство.
Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та науково-методичні посібники:

 1. Horb К. Tourism potential of the territory in regional economic development / Kostiantyn Horb  // Часопис соціально-економічної географії: збірник наукових праць. – Випуск 20 (1). – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 34–39.
 2. Горб К.М. Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2015. – № 1 (53). – С. 95–99.
 3.  Горб К. М. Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2014. – № 2. – С. 30–35.
 4. Горб К. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом / К.М. Горб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. –  С. 142–150.
 5.  Горб К. М. Використання системи паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – № 2. – 2013. – С. 109–115.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горб К. М. Особливості маркетингу дестинацій на різних етапах споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 106–110.
 2. Горб К. М. Проблеми маркетингового забезпечення розвитку туризму в Дніпропетровській області / К.М. Горб // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23-24 квітня 2015). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 323–325.
 3. Горб К. М. Проблеми популяризації туристичного продукту / К.М. Горб // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2014. – С. 223–226.
 4. Горб К. М. Система паблік рілейшнз в міжнародному туризмі / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VIІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 135–140.
Доцент кафедри (за сумісництвом)  – Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю “Всесвітня історія” та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.
У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (дисертацію захистив 24 вересня 2004 року у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара, тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі»).
У 2011 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін
Досвід роботи у системі вищої освіти складає 14 років.
Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти, історія митної діяльності.

Дослідницькі гранти та нагороди

 1. 2012 – Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Дисципліни, що викладає: політологія, історія України, релігієзнавство.
Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання / К.М. Колесников, Д.В. Архірейський, С.В. Шуляк та ін.; За ред. В.В. Ченцова. – К.; Одеса: Пласке, 2010. – 541 с.
 2. Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. – Вильнюс, 2014. – 376 с.
 3. Підручники та навчальні посібники:
 4. Історія митної діяльності (навч. посібник з грифом МОН) / За ред. Деркача Л.В., В.В. Ченцова; авт. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк. – Д.: АМСУ, 2013. – 287 с.

Фахові статті:

 1. Шуляк С.В. Політичні зміни в арабському світі: невдала демократизація чи трансформація авторитаризму // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2010. – № 1 (69). – С. 104-107.
 2. Шуляк С.В. Боротьба за африканські ресурси: «нафтовий» аспект суданської кризи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 885. – С. 249-256
 3. Шуляк С.В. Незалежність Південного Судану: інтереси та позиції регіональних гравців // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. «Питання політології». – 2010. – № 912. – С. 265-272
 4. Шуляк С.В. Етноконфесійний конфлікт у Південному Судані: регіональний вимір // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ІV регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 344. – С. 327-331.
 5. Шуляк С.В. Врегулювання етнополітичного конфлікту на Півдні Судану: політичні та правові аспекти // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2011. – № 5 (79). – С. 148-152.
 6. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: мета-аналіз літератури // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 55 (№ 12). – С. 603-607.
 7. Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – 2012. – № 9 (89). – С. 113-117.
 8. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409-413.
 9. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво“Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399-402.

Тези конференцій:

 1. Шуляк С.В. Суданська криза в контексті зіткнення інтересів великих держав у Африці // «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности. Материалы международной научной конференции (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, 17-21 февраля 2010 г.) – Симферополь: Антиква, 2010. – С. 374-382.
 2. Шуляк С.В. Політико-правове забезпечення розв’язання етнополітичного конфлікту: досвід Судану // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), А.Ю. Іванова (відп. секр.), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: «ДОЛЯ», 2011. – С. 399-406.
 3. Шуляк С.В. Деякі аспекти утворення незалежної держави на Півдні Судану // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність: матеріали ХXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 року, м. Львів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 384-388.
 4. Шуляк С.В. Нафтова дипломатія Китаю: африканський напрямок // П’ята Міжнародна наукова школа-семінар “Історія торгівлі, податків та мита, 27-28 жовтня 2011, Дніпропетровськ. Тези доповідей. – К, 2011. – С. 94-95.
 5. Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: огляд західних концепцій // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуацій. Материалы ХІ международного семинара 15-20 мая 2012 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 264-268.
 6. Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское вооруженное вмешательство в Сомали // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности. Материалы ХІІ международного семинара 20-25 мая 2013 г., г. Ялта / Под ред. Т. А. Сенюшкиной. – Севастополь: Вебер, 2013. – С. 346-348.
 7. Шуляк С.В. Эфиопское вооруженное вмешательство в Сомали (2006-2009): мотивы и последствия // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 1. – С. 61-63.
 8. Demianenko Y. I., Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – С. 109-111.

Доцент кафедри (за сумісництвом)– к.н.соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна
 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача). 
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Yatchuk O.Model of modern interactive broadcasting action-action / O. Yatchuk // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 04 (16). – Режим доступу : https: //sp-sciences.io.ua/s2621818/yatchuk_olha_2017._model_of_modern_interactive_broad casting_actionaction._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_04_16
 2. Ятчук О. М. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харкывського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12. – Харків, 2017.
 3. Ятчук О. М. Традиції медіакомунікації на телебаченні/ О.М. Ятчук // Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Львів, 2015. – С.260–263
 4. Ятчук О. М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство: наук. журнал. – 2014. – Вип. 19. – C. 22–23.
 5. Ятчук О. М. Контент інтерактивного мовлення / О. М. Ятчук // Вісник Львівського університету. – Серія “Журналістика”. – Вип.39. – Львів: ЛНУ, 2014. – C. 520–528.
 6. Ятчук О. М. Интерактивный контент современного ТВ / О. М. Ятчук // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: Ред. журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – № 6 (84). – С. 180–183.
 7. Ятчук О. М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів (враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення") / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 17. – C. 17–18.
 8. Ятчук О. М. Тематичний та жанровий прогноз розвитку інтерактивного мовлення на регіональному телебаченні в контексті PR-технологій. / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство : наук. журнал. – 2013. – Вип. 18. – C. 120–123.
 9. Yatchuk O. M. Prospects for interactive broadcast on regional TV / O. M. Yatchuk // European Applied Sciences. – G. : ORT Publishing, 2013. – № 6. – P. 13–14.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Ятчук О. М. Інформаційного мовлення на регіональному телебаченні: сучасні ознаки та перспективні напрямки / О. М. Ятчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя, 2017.
 2.  Ятчук О.М. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 3. Ятчук О.М.  Тенденції жанрово-тематичного розвитку інтерактивних телепрограм / О. М. Ятчук //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Материали междунар. науч.-практ. конф. (28–29 лютого 2016 р.) [Електронний ресурс]. – URL : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2733#disqus_thread
 4. Ятчук О.М. Моделі розвитку регіональних телекомпаній / О. М. Ятчук //  Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. –  С. 142–146
 5. Ятчук О. М. Интерактивные программы в национальном телеконтенте: новые векторы исследования/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 14-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. – С. 311–313
 6. Ятчук О. М. Методология и практика журналистской деятельности через призму интерактивного ТВ/ О.М. Ятчук // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума (23-24 апреля 2015 г.) / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015.
 7. Ятчук О. М. Огляд світового та вітчизняного досвіду в контексті вивчення телеаудиторії / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 271–273.
 8. Ятчук О. М. Огляд технології забезпечення взаємодії з глядачем на прикладі програм телеканалу "Маріупольське телебачення" / О. М. Ятчук // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів XIV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДУ / за заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – С. 295– 296.
 9. Ятчук О. М. Перспективы интерактивных телепрограмм в контексте цифрового телевещания / О. М. Ятчук // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: материалы III междунар. науч.-практ. конф.. – Прага : Vědeckovyda-vatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С. 73–78.  

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри