Склад кафедри

В.о.завідувача кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенко

У 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Європейський бізнес», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 4 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0116U008360);

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань», номер державної реєстрації 0116U006782);

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

2013 – 2014 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за темою «Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій» (номер державної реєстрації 0111U009875).

2017 р. – в.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів.

2017 − 2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017).

2017–2018 рр. – наукове консультування ДП «Дніпростандартметрологія» (договір №345 від 01.11.2016 з наукового консультування з питань інноваційних технологій у міжнародному бізнесі, туризмі та готельно-ресторанному господарстві).

Професор кафедри – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв м

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародний рух капіталу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами».

Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).

Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. З 2017 року є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

З 2018 р. – член редакційної колегії журналу Investment Management and Financial Innovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до бази Scopus.

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

У 2017 р. закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет та отримав кваліфікацію психолога за спеціальністю «Психологія».

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Методологія наукових досліджень», «Європейська інтеграція», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 13 років. Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054).

2016–2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від  22.12.2016 р.).

2017−2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р.).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 358 від 24.10.2018).

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Баранник Лілія Борисівна 
 

баранник

У 1980 році закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1980 р., «Політична економія», економіст, викладач політичної економії.

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук. спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  (08.00.08− Гроші, фінанси і кредит), тема дисертації «Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення України в умовах економічних перетворень».

У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні фінанси». 

Електронна пошта: baranniklb@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Стаж роботи: за фахом – 33 роки, у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 27 років.

Керівник науково-дослідної роботи за темою «Механізм фіскального регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні» (№ держреєстрації  0118U4298).

Сфера наукових інтересів: міжнародні фінанси, міжнародне оподаткування, глобальна економіка.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна Грамота Агенції фінансового розвитку України, Подяка Голови державної обласної адміністрації Дніпропетровської області, Почесна грамота Міністерства науки і освіти України.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н.  Бережнюк Іван Григорович

бережнюк

У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – Міжнародні економічні відносини.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: керівництво курсовими та дипломними роботами.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець та керівник при формуванні звітів за науково-дослідними темами:

20152016 рр. науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0115U001188 (Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України : звіт про НДР (проміжн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк; викон. : Несторишен І.В. – 2016. - 138 с. - № ДР 0115U001188).

20142015 рр. науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0114U002551 (Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур : звіт про НДР (заключн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк ; викон. : О. С. Нагорічна [та ін.]. – Хмельницький, 2015. – 388 с. – № ДР 0114U002551).

Професор кафедри (за сумісництвом) – Жадько Костянтин Степанович 

жадько

У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет та отримав кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора.

Дисципліни, що викладає: «Маркетинг у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Менеджмент у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Бухгалтерський облік та аудит у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі», «Організація готельного господарства», «Економіка туристичного та готельно-ресторанного бізнесу».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (державний реєстраційний номер 0116U003917). Виконавець науково-дослідних тем «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.б.н. Білова Наталія Анатоліївна 

 
Білова Наталія АнатоліївнаУ 1975 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті.
У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук.
У 2003 році присвоєно вчене звання професора.
Нагороджена Нагрудним знаком Державної митної служби України «Почесний митник» у 2006 році, Нагрудним знаком Державної митної служби України «За сумлінну службу в митних органах України».
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.
Електронна пошта: natalyabilova51@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0116U008360).

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань», номер державної реєстрації 0116U006782).

2011–2015 рр. – керівник науково-дослідної роботи кафедри за темою «Митна експертиза якості та безпеки товарів як об’єктів ЗЕД» (номер державної реєстрації 0115U007037).

2016–2020 рр. – керівник науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення підходів до ідентифікації, класифікації товарів за УКТЗЕД  та оцінка їх якості в митній справі» (номер державної реєстрації 0116U003912).

Нагороджена Нагрудним знаком Державної митної служби України «Почесний митник» у 2006 році, Нагрудним знаком Державної митної служби України «За сумлінну службу в митних органах України».

Академік і член Президії Екологічної академії наук України, керівник секції «Мікроморфології ґрунтів» УЕАН, член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій з спеціальності 03.00.16 – екологія, член редколегії міжнародних фахових журналів, голова наукового відділу Комплексної екологічної експедиції ДНУ, голова підкомісії Товариства ґрунтознавців України з проблем мікроморфології ґрунтів. Має 2 винаходи і 2 бронзові медалі на виставках досягнення науки і техніки України.

Координатор міжнародного проекту за програмою WMD CIT «Нерозповсюдження зброї масового знищення» щодо ідентифікації товарів подвійного використання, що можуть бути використані для виготовлення зброї масового знищення.

Доцент кафедри – Бакіров Мюшфік Панах огли 

бакиров

У 2010 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію інженер дослідник.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції (тема дисертації «Технологія добавки йодобілкової та її використання у виробництві соусів емульсійного типу»).

Дисципліни, що викладає: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Кулінарна етнологія», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства»

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).
Має 3 патенти.

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Електронна пошта: mia053078@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Транснаціональні корпорації», «Економіка зарубіжних країн», «Управління міжнародною конкуренто-спроможністю», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 19 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Доцент кафедри – Сабіров Олександр Володимирович 

У 2005 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію магістра з технології харчування.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія барооброблених цільном'язових м'ясних виробів зі свинини»).

Дисципліни, що викладає: «Кулінарне мистецтво та етнічні кухні», «Барна справа», «Міжпредметний тренінг з туризму та готельно-ресторанної справи», «Сервісологія», «Технологія та організація обслуговування напоями».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві.

Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).

Має 3 патенти.

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

трудова м

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економічна діяльність України», «Транснаціональні корпорації», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Діловий туризм та бізнес-комунікації».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 3 роки. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к.е.н. Літовченко Богдан Васильович 

літовченко

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепціях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка».

Електронна пошта: bvlitovchenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніях. Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

3 2009 р. – член Української  професійної асоціації міжнародників-економістів, участь у науково-практичних конференціях, рецензування наукових публікацій (посвідчення № 62 від 02.12.2009 р.).

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

raznikova

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства»

Дисципліни, що викладає: «Організація готельного господарства», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету.

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Організація туризму», «Економічна та соціальна географія», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи за фахом понад 25 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна
горожанкіна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

У 2018 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 7 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Грушка Віктор Володимирович

грушка

У 2006 році закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобув кваліфікацію магістра екології.

У 2017 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Туризм».

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія.

У 2018 р. отримав вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Має наукові публікації та фахові статті в галузі географії та туризму.  

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

бойко

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 16 статей в провідних наукових фахових виданнях.

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Країнознавство».

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    Ви тут: Головна Колектив кафедри