Склад кафедри

В.о.завідувача кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенкоУ 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.
У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 4 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.
Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Міжнародні фінанси», «Європейська інтеграція».
Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Bilozubenko V. S. Clustering of countries in global landscape of knowledge economy development / M. V. Polyakov, G. Y. Shevchenko, V. S. Bilozubenko // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 176–183.[Web of Science]
 2. Білозубенко В.С. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.
 3. Білозубенко В.С. «Економіка даних» як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №2 (74). – С. 154–159.
 4. Білозубенко В.С. Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації / В.С. Білозубенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – №2. – С. 31–43.
 5. Білозубенко В.С. Соціальні аспекти розвитку малого інноваційного підприємництва / В.С. Білозубенко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – Т. 4, №12(1). – С. 95–99.
 6. Білозубенко В.С. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці знань / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №3(75). – С. 152–157.
 7. Білозубенко В.С. Система страхування депозитів в контексті формування пропозиції на депозитному ринку // Глобальні та національні проблеми економіки / В.С. Білозубенко, О.В. Радченко, А.О. Гриценко. –2016. – № 3 (11). – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/196.pdf

Участь у конференціях і семінарах

 1. Белозубенко В.С. Сущность экономики данных / В.С. Белозубенко, Г.Я. Шевченко // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали міжнародної конференції (30 червня 2016 р). – Київ, 2016. – С. 91–92. 
 2. Белозубенко В.С. Big Data в современной экономике: направления и проблемы использования / В.С. Белозубенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 138–140.
 3. Белозубенко В.С. Экономика знаний как императив конкурентоспособности и развития компании / В.С. Белозубенко, И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Наука и бизнес: экономика знаний: материалы пятой междунар. науч.-практ. Конференции (9-10 февр. 2015 г.). – Днепропетровск, 2015. – С. 9–12. 
 4. Білозубенко В.С. Поглиблення науково-технічного співробітництва України та ЄС / В.С. Білозубенко, М.В. Поляков // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції (26-27 березня 2015 р.). – Том 1. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 95–96.
 5. Белозубенко В.С. Интернационализация национальных инновационных систем / В.С. Белозубенко, О.В. Абрашка // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: материалы I междунар. науч.-практич. конференции (20 марта 2015 г.). – Симферополь: «Диайпи», 2015. – С. 75–77.

Професор кафедри – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв м

У 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.
Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276);«Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. З 2017 року є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
З 2018 р. – член редакційної колегії журналу InvestmentManagementandFinancialInnovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до базиScopus.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародний рух капіталу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами».
Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Korneyev M. Current trends in global demographic processes / Sergii Sardak, Maksim Korneyev, Vladimir Dzhyndzhoian, Tatyana Fedotova, Olha Tryfonova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue 1. – P. 48–57.[SCOPUS]
 2. Korneyev M. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / Olha Hryhorash, Maxim Korneyev, Yevgeny Leheza, Liliya Zolotukhina, Tetiana Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Volume 15, Issue 1. – P. 132–140.[SCOPUS]
 3. Korneyev M. Global factors which influence the directions of socialdevelopment/ Sergii Sardak, Maxim Korneyev, Anastasiia Simakhova, Olha Bilskaya //Problems and Perspectives in Management.– 2017. – №15(3). –P. 323-333. [SCOPUS]
 4. Корнєєв М.В. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн / С.М.Козьменко, М.В.Корнєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11 (161) – С.290–298. [SCOPUS]
 5. Корнєєв М. В. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв // Економічний часопис-XXI: науковий журнал. - 2014. – №9–10 (1). – С.73–76. [SCOPUS] 
 6. Korneyev M. Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions / V. Makedon, M. Korneyev // Investment Management and Financial Innovations. – 2014. – Vol. 11. Issue 1. – P. 44–55. [SCOPUS]
 7. Korneyev M. Methods of transfer risk coverage : insurance strategy background / Maxim Korneyev, German Stoianov, Anton Grytsenko, Vyacheclav Shvaydak // Економічна та продовольча безпека України. – Том 4, Випуск 4. – 2016. – С. 82–87.
 8. Корнєєв М. В. Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг / В.С. Білозубенко, М.В. Корнєєв // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 123. – 2017. – С.5–12.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Korneyev M. V. The modeling of disbalances influence of motion of financial resources on social indexes of economy development / M. V. Korneyev // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2015. – № 8 (139) – Р. 58–62.
 2. Korneyev M. V. The financial sector in terms of transition to the financial economy / M. V. Korneyev // Oралдын fылым жаршысы. – Қазақстан, 2014. – № 28 (107). – P. 5–11.
 3. Korneyev M. V. The theoretical and methodological principles of activity and modeling the development of the entities of the financial and real sectors of the economy / M. V. Korneyev, V. V. Makedon // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum. – Praha, 2014. – № 8 (10). – P. 5–10.
 4. Korneyev M. V. The resource flows in the transition to financial economics / M. V. Korneyev // News of Science and Education. – England, 2014. – № 16 (16). – P. 51–56.
 5. Коrneyev М. V. Bases of consolidation of financial flows in economic systems / М. V. Коrneyev // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2014. – С. 28–30.
Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya
У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).
У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 13 років. Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054).
Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Методологія наукових досліджень», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини».

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Чириченко Ю. В. Глобальні світові тренди та інвестиційні пріоритети готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Чириченко // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 132. – 2018. – С. 120–126.
 2. Чириченко Ю.В. Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи / Ю.В.Чириченко, Н.А. Білова, В.Є. Зайцев // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 131. – 2018. – С. 116–123.
 3. Чириченко Ю.В. Дослідження сутності поняття «інвестиційні ринки» /    Ю.В. Чириченко, Н.О. Фісуненко // Міжнародно науково-виробничий журнал «Сталий розвиток» – 2016. – №3 (32) – С. 114–120.
 4. Chyrychenko Yu. V. Certain philosophical issues of the Ukrainian international investment process / Yu. V. Chyrychenko // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 46–51.
 5. Чириченко Ю.В. The international investment activities: systematic analysis of categorical apparatus / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // The Bulletten of the Academy. The serius “Economics”. – № 2 (52). – 2014. – P.60–65.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чириченко Ю.В. Удосконалення методів регулювання інвестиційних процесів в умовах інноваційного розвитку / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 86–88. 
 2. Чириченко Ю.В. Розвиток фінансового сектора економіки країни в умовах глобалізації / Ю.В. Чириченко, Н.П. Кожаліна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 100–102.
 3. Чириченко Ю.В. Глобалізація та регіоналізація як об’єктивні процеси розвитку сучасного суспільства / Ю. В. Чириченко, Н.О. Фісуненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 104–106.
 4. Чириченко Ю.В. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 104–106.
 5. Чириченко Ю.В. Особливості здійснення митних процедур митною та акцизною службою Гонконгу / Ю.В. Чириченко, О.К. Котко // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тез науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25 вересня 2014 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2014. – С.18–20.

Професор кафедри – д.е.н. Баранник Лілія Борисівна 
 

У 1980 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет та отримала диплом економіста, викладача політичної економії.
У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.
У 2015 році присвоєно вчене звання професора.
Стаж роботи: за фахом – 33 роки, у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 27 років.
Керівник науково-дослідної роботи за темою «Механізм фіскального регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні» (№ держреєстрації 0118U4298).
Сфера наукових інтересів: міжнародні фінанси, міжнародне оподаткування, глобальна економіка.
Нагороди: Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна Грамота Агенції фінансового розвитку України, Подяка Голови державної обласної адміністрації Дніпропетровської області, Почесна грамота Міністерства науки і освіти України.
Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Міжнародні стратегії економічного розвитку».
Електронна пошта: baranniklb@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Баранник Л.Б. Корпоративне страхування як перспективний напрям соціального захисту персоналу / Л.Б. Баранник, О.А. Костенко // Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток. : моногр.; за ред. д.е.н., проф. А. Г. Бабенка. – Д.: УМСФ, 2016. – 335 с.
 2. Баранник Л.Б. Новые параметры социальных проблем в ХХІ веке / Л.Б. Баранник // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 25/1. – С. 78–84.
 3. Баранник Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2. – С.48–58.
 4. Баранник Л.Б. Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития / Л.Б. Баранник, А. Н. Яковлев // Вісник Академії митної служби України. – 2015. – №1 (53). – С. 50–55.
 5. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : моногр.; за ред. Баранник Л.Б. – Д. : ДДФА, 2015. – 256 с.
 6. Баранник Л.Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності / Л.Б. Баранник // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 27. – С. 56–61.
 7. Баранник Л.Б. Соціальний захист населення в надзвичайних ситуаціях: фінансовий аспект / Л.Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 148–154.

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н.  Бережнюк Іван Григорович

У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – Міжнародні економічні відносини.
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва» за спеціальністю 08.00.02«Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента.
Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець та керівник при формуванні звітів за науково-дослідними темами:
2015–2016 рр. – науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0115U001188 (Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України : звіт про НДР (проміжн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк; викон. : Несторишен І.В. – 2016. - 138 с. -№ ДР 0115U001188).
2014–2015 рр. – науковий керівник науково-дослідної роботи кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування на тему: «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України», номер державної реєстрації 0114U002551 (Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур : звіт про НДР (заключн.) / Державний науково-дослідний інститут митної справи (ДНДІМС) ; кер. І. Г. Бережнюк ; викон. : О. С. Нагорічна [та ін.]. – Хмельницький, 2015. – 388 с. – № ДР 0114U002551).
Дисципліни, що викладає: керівництво курсовими та дипломними роботами.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Бережнюк І. Г. Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, О.С. Нагорічна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2, Т.2. – С. 143–146.
 2. Бережнюк І.Г. Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів /І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Вип. 16. – С. 199–202.
 3. Бережнюк І.Г. Проблеми планування та аналізу витрат на промислових підприємствах / Бережнюк І.Г., Несторишен І.В.,  Луцкова Л.П. // Економіка і регіон. – 2015. – №5(54). – С. 34–40.
 4. Бережнюк І. Г. «Поправки безпеки» до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / Бережнюк І. Г. , Несторишен І. В., Очерет А. Ю. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 28. – С. 20–29
 5. Бережнюк І. Г. Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки Співтовариства / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т.1. – С. 117–122.
 6. Бережнюк І. Г. Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту (ІCS/ECS) в ЄС / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, В.В. Булана // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2015. – № 27. – С. 12–21.
 7. Бережнюк І. Г. Ґенеза категорії «митна процедура» в законодавчому та науковому контекстах / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, О.В. Неліпович // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 25.– Кіровоград : КНТУ, 2014. – С. 163–171.
 8. Бережнюк І. Г. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І. Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – № 118. – С. 145–150.
Участь у конференціях і семінарах:
 1. Бережнюк І.Г.Митна процедура та митний режим: переосмислення аксіом в митній термінології / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.

Професор кафедри – Жадько Костянтин Степанович 

У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет та отримав кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема дисертації «Моніторинг, діагностика та контроль діяльності підприємств: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри обліку та економічного аналізу.

 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та середнього бізнесу промислового регіону» (державний реєстраційний номер 0116U003917). Виконавець науково-дослідних тем «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).

 

Дисципліни, що викладає : «Маркетинг у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Менеджмент у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», «Бухгалтерський облік та аудит у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі», «Організація готельного господарства», «Економіка туристичного та готельно-ресторанного бізнесу».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Жадько К. С. Міжнародний маркетинг у туризмі та готельно-ресторанній справі: загальна концепція та особливості розвитку / К. С. Жадько, В. В. Фесенко, К. М. Горб // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред.           Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 275–284.

 2. Жадько К. С. Основні засади регуляторної політики держави відносно малого та середнього бізнесу в Україні / К. С. Жадько // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : моногр. за наук. ред. І. Д. Падеріна. – Дніпро : УМСФ, 2016. – С. 34–39.

 3. Жадько К. С. Теоретико-методоло-гические основы интеллектуального бизнеса / И.Д. Падерин, К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник економічної науки України. – 2018 – № 1. – С. 110–117.

 4. Жадько К. С.  Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства / К. С. Жадько, Ю. Г. Горященко //   Науковий погляд: економіка та управління. – №2(58). – 2017. – С. 154–160.

 5. Жадько К. С. Підприємницька діяльність і державні органи: практичні аспекти інформаційної взаємодії [Електронний ресурс] / К. С. Жадько // Ефективна економіка – 2017. – №11 – Режим доступу : http://www.economy. nayka. com.ua/ ?op=1&z=4872.

 6. Жадько К. С. Практичні основи  побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К.С.Жадько // Ефективна економіка. – 2014. – №1 – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op=1&z=3072

 7. Zhadko K. Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control / K. Zhadko, J.Goryaschenko // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2014. – №5 (155). – С. 485-490.

 8. Жадько К. С. Практичні аспекти використання звітності в сучасних моделях моніторингу, діагностики і контролю / К. С. Жадько // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (8). – Т .2. – Полтава : ПДАА. – 2014. – С. 40-49.

 9. Жадько К. С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К. С. Жадько // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал. – 2014. – №1 (31). – С. 178–188.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Жадько К. С. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства підприємства  / К. С. Жадько  // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 травня 2017 р.) : Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 143–145.

 2. Жадько К. С. Особливості проведення оцінки фінансово-економічного стану підприємства / К.С. Жадько, О.Ю. Євдокімова // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 травня 2017 р.) : Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 146–148.

 3. Жадько К.С. Стратегічна інформація – одне із головних джерел ефективного управління на малих підприємствах / К. С. Жадько, Л.В. Привалова / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 197–199.

 4. Жадько К. С. Теоретико-методичні аспекти формування прибутку суб’єктів підприємництва / К. С. Жадько / Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 148–150.

 5. Жадько К. С. Основи побудови і функції систем моніторингу, діагностики й контролю діяльності підприємств / К. С. Жадько // Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни і регіонів» – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  С. 272–274.

Професор кафедри – д.б.н. Білова Наталія Анатоліївна 

У 1975 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті.
У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук.
У 2003 році присвоєно вчене звання професора.
Нагороджена Нагрудним знаком Державної митної служби України «Почесний митник» у 2006 році, Нагрудним знаком Державної митної служби України «За сумлінну службу в митних органах України».
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Електронна пошта: natalyabilova51@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Білова Н.А. Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи / Ю.В.Чириченко, Н. А. Білова, В.Є. Зайцев // Збірник наукових праць «Економічний простір». – № 131. – 2018. – С. 116–123.
 2. Білова Н. А. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем / А. П. Травлеев, Н. А. Білова // Екологія та ноосферологія. –Т.26 №3–4. –Київ– Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: ДНУ. 2015. – С.142–145.
 3. Білова Н. А. Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик / Н. А. Білова, Н. Г. Навроцька, Т. М. Євсєєва // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – №1 (55). – С . 170–116.
 4. Bilova N.A. Morphologyofforestravinedsoilformationondeluvialloams / V.M.Yakovenko, N.A.Bilova // Ґрунтознавство.– 2015. – №3–4,vol.16. – P.5–17.
 5. Білова Н.А. Міжнародна економічна статистика / Н. Г. Навроцька, Н. А. Білова: навч. посібник. – Дніпропетровськ : УМСФ , 2016 . – 224 с .

Доцент кафедри – Бакіров Мюшфік Панах огли 

У 2010 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію інженер дослідник.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції (тема дисертації «Технологія добавки йодобілкової та її використання у виробництві соусів емульсійного типу»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782). Має 3 патенти.

Дисципліни, що викладає: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Кулінарна етнологія», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Бакіров М.П. Розробка соусів із використанням йодовмісної добавки /              М.П. Бакіров, О.О.Золотухіна, Т.В.Афанасьєва, Г.О Горбенко, В.В.Полупан // Science Rise. – 2018. –Vol. 4. (45). – C. 31–35.
 2. Bakirov M. Investigations of the functional and technological properties of dough semi-products enriched with dietary supplements / М. Bakirov, Т.Golovko, M.Pogozhikh, A.Pak, M.Golovko // Eureka: Life Sciences. – 2018. – Vol. 4. – P. 27 –34.

 3. Bakirov M. Study of microelement distribution uniformity in a bulk of dough enriched with dietary supplements / М. Bakirov, Т.Golovko, M.Pogozhikh, A.Pak, M.Golovko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №4/11 (94). – P. 42–48.

 4. Бакіров М.П. Глобальні світові тренди туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи / О.В. Сабіров, Ю.В.Чириченко, М.П. Бакіров // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 345–357.

 5. Бакіров М.П. Обґрунтування технології виробництва J-SE функціональної добавки у вигляді порошку / М.П. Бакіров, М.І.Погожих, Т.М.Головко, В.В.Полупан, Л.О.Пархоменко // Наукові праці НУХТ: зб. наук. пр. – Київ: НУХТ, 2016. – Том 22, №6. – С. 179–188.

 6. Бакіров М.П. Удосконалення виробництва та дослідження якості хлібобулочних виробів, збагачених на йод / М.П. Бакіров, М.П.Головко, В.В.Полупан, І.І.Колодій  // Технологічний аудит та резерви виробництва – 2015. – № 3/3 (23). – С. 26–29.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Бакіров М.П. Дослідження показників якості водовмісної добавки / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Панайотіс Хаджисему, Садуллах Онал  // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи» : Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків : Goodprint, 2018.  – C.135–137.
 2. Бакіров М.П. Йододефицит в Украине и способы профилактики / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Якуб Королевский, Е.П. Володина // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи»: Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків : Goodprint, 2018. – C.132–134.

 3. Бакіров М.П. Osmanlı mutfağının yararlı yemekleri / Мюшфік Панах Огли Бакіров, Садуллах Онал // Міжнародна науково-практична конференція викладачів, науковців та аспірантів «Інноваційно-інвестиційна стратегія сталого розвитку України: сучасний стан та перспективи» : Теза / ХТЕК КНТЕУ. – Харків: Goodprint, 2018. – C.123–125.

 4. Bakirov M. Andragogy and continual education / M. Bakirov // II İnternational scientific and practical conference «Problems and perspectives in European education development»: Теза / Czech Republic, Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement, 21–24.11.2017. – P.8–10.

 5. Бакіров М.П. Вплив добавки йодобілкової на фізико-хімічні показники соусів емульсійного типу / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, Якубян Саркіс, Япиджи Сефер // II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». – Х: ХДУХТ, 2017. – C.209–210.

 6. Бакіров М.П. Формування якості соусів емульсійного типу з використанням добавки збагачувальної білково-мінеральної / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, М.П. Головко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (19 травня 2016 р.) – у 2-х ч. : Харків, ХДУХТ. – 2016. –  Ч. 1. – С. 201–202.

 7. Бакіров М.П. Шляхи збагачення продуктів харчування йод-білковими комплексами / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, М.П.Головко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (22 травня 2014р.).  – у 2-х ч.: Харків, ХДУХТ. – Ч.1 – 2014. – С. 174–175.

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Електронна пошта: mia053078@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод / І.А. Малюта // Проблеми економіки. – 2017. – №12. – С. 24–30.
 2. Малюта І. А. Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК / І.А. Малюта, І. А. Лаповець // Бизнес Информ. – 2016. – №12. – C. 59–65.
 3. Малюта І.А. Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі // Вісник АМСУ. – 2015. – №1. – С. 35–41.
 4. Малюта І.А. Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 8. – 2014. – С. 28 – 32. 

Участь у конференціях і семінарах

 1. Малюта І.А. Японія в сучасній світовій економіці / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро. УМСФ, 2016. – С. 88–90.

 2. Малюта І.А. Азійське «економічне диво»: досвід виходу з економічної кризи / І.А. Малюта, А.О. Салуха //  Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 2016 року. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 1. – С. 56–60.
 3. Малюта І.А. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки / І.А. Малюта, Л.Ю. Ковейна //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми». – Харків, 2016. – С. 142–144.
 4. Малюта І.А. Укладання угоди про Транстихоокеанське партнерство та її вплив на сучасну геоекономічну та геополітичну структуру світу / І.А. Малюта // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.  – С. 106–108.
 5. Малюта І.А. Тенденції до концентрації капіталу в Україні / І.А. Малюта, А.О. Синюк // Актуальні проблеми світової та національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.67–68.

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 19 років. Автор наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає: «Транснаціональні корпорації», «Європейський бізнес», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Петрова Г.Є. Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі / Н.В. Осадча, Г.Є. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 1 (47). – С. 25–30.
 2. Петрова Г.Є. Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України / Н. В. Осадча, Г. Є. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2. – С. 135–139.
 3. Петрова Г.Є. Зовнішньоекономічні відносини країн Центральної та Східної Європи та України / Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби: серія економіки. – №2 (54). –  2015. – С. 155–160.
 4. Петрова Г.Є. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов’єв, Г.Є.Петрова // Вісник Академії митної служби України. Серія “Економіка – 2014. – №1. – С. 22–29.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Петрова Г.Є. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами Азії / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 210–212.
 2. Петрова Г.Є Стан зовнішньоекономічних зв’язків України та ЄС на сучасного етапі / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (20 листопада 2015 р.). – Дніпропетровськ: УМСФ. – С. 114–115.
 3. Петрова Г.Є. Сучасний стан діяльності морських портів України / Г.Є. Петрова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку» (7 жовтня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 111–112.
 4. Петрова А.Е. Внешняя торговля экономических районов Украины на современном этапе / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Экономика и управление: вызовы и перспективы: междунар науч.-практич. интернет- конф. (13–14 февраля 2014 г.). – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2014. – С.28–30.
 5. Петрова А.Е. Место экспорта в трансграничном сотрудничестве Украины / И.Ф. Зиновьев, А.Е. Петрова // Проблемы и перспективы соціально-экономического развития страны: IX междунар науч.-практич. конф. (25–26 января 2014 г.). – Черновцы: Буковинская экономическая фундация, 2014. – С.43–45.

Доцент кафедри – Сабіров Олександр Володимирович 

У 2005 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію магістра з технології харчування.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія барооброблених цільном'язових м'ясних виробів зі свинини»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782). Має 3 патенти.

Дисципліни, що викладає: «Кулінарне мистецтво та етнічні кухні», «Барна справа», «Міжпредметний тренінг з туризму та готельно-ресторанної справи», «Сервісологія», «Технологія та організація обслуговування напоями».

Основні публікації за напрямом

 1. Глобальні світові тренди туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи / О.В. Сабіров, Ю.В.Чириченко, М.П. Бакіров // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур : сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 345–357.
 2. Сабіров О.В. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / Р. П. Никифоров, О. В. Сабіров // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3(3). – С. 37–41. 

 3. Сабіров О.В. Наукові аспекти використання високого тиску для виготовлення мясної кулінарної продукції : монографія / О.В. Сабіров, В.О. Сукманов,               Г.Ф. Корушнова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 123 с.

 4. Сабіров О. В. Розробка технології виробництва прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / О. В. Сабіров, Г. І. Малякова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Технічні науки. – 2014. – № 1. – С. 90–97.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Сабіров О.В. Особливості організації самостійної роботи магістрів з питань безпеки продуктів / О.В. Сабіров, А.В. Слащева, Р.П. Никифоров // Матеріали НМК науково-педагогічних працівників університету «Інновації і якість вищої освіти». − Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – С.444−445.
 2. Сабіров О.В. Розробка технології м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням квашених овочів / О.В. Сабіров, А.Ф. Коршунова,                          Г.В. Дейниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві». − Харків : ХДУХТ, 2014. – С.39−40.

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 3 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економічна діяльність України», «Транснаціональні корпорації», «Управління міжнародною конкурентоспороможністю», «Економічна і соціальна географія країн світу», «Діловий туризм та бізнес-комунікації».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Трудова М. Є. Технологічна спеціалізація країн ЄС та України: порівняльний аспект / М. Є. Трудова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2017. – Т. 25, Вип. 9. – С. 106–117.

 2. Трудова М. Є. Особливості фінансово-економічної безпеки банків / М. Є. Трудова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 4. – С. 238–242. 
 3. Трудова М. Є. Перспективи розвитку ринку деривативів в Україні / М. Є. Трудова, В.О. Забоєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10 – С. 783–786. 
 4. Трудова М. Є. Інноваційні перспективи розвитку в банківській системі України / М. Є. Трудова // Економіка та суспільство. – 2016. – №3 – С. 485–490. 
 5. Федоненко (Трудова) М. Є. Патентная специализация стран ЕС в высоких технологиях / М. Є. (Трудова) Федоненко // Альманах современной науки и образования. – № 2 (69) – 2013. – C. 179–184.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Трудова М. Є. Фінансовий детермінант розвитку  підприємницької інноваційної діяльності / М. Є. Трудова // Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування (13 грудня 2017 р.). − м. Київ, 2017. − С. 36−39.

 2. Трудова М. Є.  Економічна безпека банку / М. Є. Трудова, М.В. Шаршунович // Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 4–5 березня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. Ч. 2. – С.87–90.
 3. Трудова М. Є. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України  / М. Є. Трудова, А.Ю. Ануфрієва, І.А. Стороженко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн. конф.,  26–27 марта  2016  г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных  трудов.   – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11, ч. 1. – С. 47–52.
 4. Трудова  М. Є. Перспективи розвитку банківських інформаційних систем в Україні / М. Є. Трудова, А.В. Пінчук, С.В. Давидько // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8–9 квітня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С.54–56.
 5. Трудова  М. Є. Комерційна (дилерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрями розвитку / М. Є. Трудова, І.В. Батуріна // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 1. – С.34–36.

Доцент кафедри – к.е.н. Літовченко Богдан Васильович 

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепціях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніях. Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка», «Управління міжнародним бізнесом».

Електронна пошта: bvlitovchenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні публікації за напрямом

 1. Літовченко Б.В. Гносеологія менеджменту: «метафізика» та «фізика» / Б.В. Літовченко // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 24–34.
 2. Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі: монографія / Б.В. Літовченко. – Дніпро: Ліра, 2017. – 268 с.
 3. Litovchenko B. Formation of the creative organization in the global information environment / B. Litovchenko, V. Kuriljak // Journal of European Economy. – Vol. 16. № 2 (61). – 2017. – P. 184–196.
 4. Літовченко Б.В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / Б.В. Літовченко, В.Є. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 193–206.
 5. Літовченко Б.В. Людський вимір організації / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління. – № 2 (58). – 2017. – С. 30–40.
 6. Litovchenko B. Origin of the creative school of management: retrospective analysis  / B. Litovchenko // Journal of European Economy. – Vol. 15 (№ 4). – December 2016. – P. 361–377.
 7. Літовченко Б.В. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз / Б.В. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Том 15 (№ 4). – С. 369–385.
 8. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі та культурі організації / Б.В. Літовченко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1 (55). – С. 116–124.
 9.  Літовченко Б.В. Креативна школа менеджменту для креативної економіки: виклик часу чи ілюзія / Б.В. Літовченко // Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 4. – 2015. – С. 5–10.
 10. Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації / Б.В. Літовченко, С.П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2015. – № 1 (53). – С. 61 – 67.
 11. Літовченко Б.В. Глобалізація і розвиток моральної відповідальності національного менеджменту / Б.В. Літовченко // Вісник економічної науки України, 2015. – № 2 (29) – С. 47–52.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Литовченко Б.В. Человеческое измерение управления знаниями в современном менеджменте / Б.В. Литовченко, А.И. Губа // Современные проблемы управления социально-экономическими системами: теория, методология, практика: Сборник трудов участников международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2017 г. / Под ред. В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой – Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – С. 330–340.
 2. Літовченко Б.В. Моральна відповідальність менеджменту в контексті глобалізації / Б.В. Літовченко, Н.С. Ковтун // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 98–100.
 3. Litovchenko B. Challenges of the creative economy to organization nature / B. Litovchenko  // Современныетенденциивэкономикеипубличноеуправление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции / под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2016. – С. 238–247.
 4. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі організації / Б.В. Літовченко, А.Ф. Левітан // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 12–14.

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад трьох років. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету.

Дисципліни, що викладає.: «Організація готельного господарства», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Разінькова М.Ю.Організація корпоративної інтеграційної взаємодії учасників реалізації інноваційних проектів виробництва нової продукції / О.Є. Попов, М.Ю. Разінькова // Управління розвитком. – 2016. – №4. – С. 72–81.
 2. Разінькова М.Ю. Технологія розробки програм підвищення лояльності персоналу до вирішення завдань впровадження нововведень / М.Ю. Разінькова // Науково-практичний журнал "Європейські перспективи». – 2015. – №4. – С.194–202.
 3. Razinkova M. Patterns of innovative economic development under conditions of market relations / M. Razinkova. // United States: The advanced science journal. – 2014. – P. 4349.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Разінькова М.Ю. Система мотивації працівників, як складова впливу на інноваційну діяльність підприємства / М.Ю. Разінькова // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця», 26–28 травня 2016 року. Тези доповідей учасників конференції – Харків, ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2016. – С.284–287.

 2. Разінькова М.Ю. Адаптація персоналу до інноваційних перетворень / М.Ю. Разінькова // Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку» (Одеса, 20–21 лютого 2015 р.). – Одеса: ЦЕДР, 2015. – С. 62–64.

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.

Досвід роботи за фахом понад 25 років (викладання у вищих навчальних закладах дисциплін економіко-географічного профілю).

Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Організація туризму», «Економічна та соціальна географія», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та науково-методичні посібники:

 1. Горб К. М. Міжнародна маркетингова туристична діяльність в умовах глобалізації / К.М. Горб // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 141–152.
 2. Горб К. М. Багаторівневий підхід до моделювання регіонального туристичного розвитку / К.М. Горб // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. –  № 2. – С. 161–169.

 3. Horb K.  Tourism potential of the territory in regional economic development / Kostiantyn Horb // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Випуск 20 (1). – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 34–39.

 4. Горб К.М. Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2015. – № 1 (53). – С. 95–99.

 5. Горб К. М. Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2014. – № 2. – С. 30–35.

 6. Горб  К. М. Паблік рілейшнз в управлінні міжнародним туризмом / К.М. Горб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. –  С. 142–150.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горб К.М. Організація навчальних практик студентів спеціальності “Туризм”: перспективи кооперації між ВНЗ / К.М. Горб //  Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.19–22.
 2. Горб К. М. Особливості маркетингу дестинацій на різних етапах споживання туристичного продукту / К.М. Горб // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної X міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 106–110.
 3. Горб К. М. Проблеми митного адміністрування туристичної діяльності у транскордонних регіонах /  К.М. Горб //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти». – Дніпро, Університет митної справи та фінансів,  2016. – С. 21–22.
 4. Горб К. М. Окремі аспекти митно-тарифного регулювання в Україні, його проблемні моменти / К.М. Горб, О.Я. Яворська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти». – Дніпропетровськ. АМСУ, 2015.  – С. 222–224.
 5. Горб К. М. Проблеми маркетингового забезпечення розвитку туризму в Дніпропетровській області / К.М. Горб // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 23–24 квітня 2015). – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 323–325.
 6. Горб К. М. Проблеми популяризації туристичного продукту / К.М. Горб // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2014. – С. 223–226.
Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 7 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

Дисципліни, що викладає.: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Horozhankina N. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis) / N. Horozhankina, V. Hrushka // Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 41–49 [Web of Science].
 2. Грушка В. Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012–2016 рр.) / В. Грушка, Н. Горожанкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 43). – 2017.  – С. 45–51.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Горожанкіна Н. А. Заклади оздоровлення та відпочинку як складова дитячо-юнацького туризму в регіонах України / Н.А. Горожанкіна // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 26 квітня 2018 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 70–73.

 2. Horozhankina N. EXPORT-IMPORT RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND GERMANY / N. Horozhankina, V. Hrushka // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. №7, Valletta  (Republic of Malta, 3031.07.2018). – 2018. – Р. 21–24.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Грушка Віктор Володимирович

У 2006 році закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобув кваліфікацію магістра екології.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія.

У 2017 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Туризм».

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Має наукові публікації та фахові статті в галузі географії та туризму.

Дисципліни, що викладає: «Фізична географія країн світу», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Грушка В.В. Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ) / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. –  №1. – 2016. – Випуск 40. – C. 186–191.
 2. Грушка В.В. Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) / В.В. Грушка // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2016. – №1 (11). – C. 203–208.
 3. Грушка В.В. Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні ( на прикладі Дніпропетровській області) / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Географія. – №2. – 2016. – Випуск 41. – С. 179–184.
 4. Грушка В.В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області / В.В. Грушка // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Географія. – №1. – 2017. – Випуск 42. – С. 67–74.
 5. Грушка В.В. Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012–2016 рр.)  / В.В. Грушка, Н.А. Горожанкіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.  – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 2, випуск 43. – 2017. – С. 45–51.
 6. Horozhankina N. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis) / N. Horozhankina, V. Hrushka // Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. – 2018. – Vol. 26 (1). – P. 41-49 [Web of Science].

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Грушка В.В. Реконструкція Чортомлицької січі як перспективного атракційного об’єкта на ринку туристичних послуг / О.П. Алібеков, В.В. Грушка // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 3 молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 25 квітня 2017 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 14–17.

 2. Грушка В.В. Моделювання процесів розвитку соціогеосистем / В.В. Грушка // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С. 42–44.
 3. Грушка В.В. Актуальні проблеми просторової організації мереж освітніх установ у сільській місцевості / В.В. Грушка // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції  24–25 листопада 2017 р., м.Дніпро. Частина І. / наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 195–197.
 4. Hrushka V.V. Regional factors affecting employment of the population / O.V. Boyko, V.V. Hrushka, O.V. Tsvietaieva // Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (іноземними мовами): матеріали VII регіон. наук. – практ. конф. (5–6 квітня 2018 р.). – Дніпро: Біла К.О., 2018. – С. 6–8.
 5. Грушка В.В. Тенденції розвитку сучасних готелів / В.В. Грушка, К.А. Сефіханова // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. ун-т культури; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 69–74.
 6. Грушка В.В. Туристичний потенціал Черкащини / В.В. Грушка // Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність туристичної дестинації, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 26 квітня 2018 р. – Д.: Вид-во Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 74–76.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 34 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 16 статей в провідних наукових фахових виданнях.

Дисципліни, що викладає.: «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (основи туризмознавства)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Статті у фахових виданнях України:

 

 

 1. Бойко З.В. Структура та рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року / З.В. Бойко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2018. – С. 151–159.
 2. Бойко З.В. Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничного транспорту до 2014 року / З.В. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – №2 (випуск 43). – 2017. – С. 34–40.
 3. Бойко З.В. Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років / З.В. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 2 (випуск 41). – 2016. – С. 91–99.
 4. Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років / З.В. Бойко //  Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,  2015 – С. 110–117.
 5. Бойко З.В. Географічний аналіз змін кількості етнічних меншин населення України за переписами 1989 та 2001 років / З.В. Бойко //  Часопис соціально-економічної географії: міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, Харківський національний університет 

Навчально-методичні посібники

 

 1. Бойко З.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Фізична географія материків і океанів» (Частина 2) / З.В. Бойко, Г.О. Ламекіна. – Дніпропетровськ: «Нова ідеологія», 2014. – 40 с.
 2. Бойко З.В. Пособие к изучению курса «Экономическая и социальная география мира» / З.В. Бойко, О.Л. Чудина. – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2015. – 36 с.
 3. Бойко З.В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Географія населення та розселення» / Н.А. Горожанкіна, З.В. Бойко, В.В. Грушка. – Дніпро: «Нова Ідеологія», 2017. – 48 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 

 1. Бойко З.В. Сутність та історичні аспекти інтеграції шкільної освіти / З.В. Бойко // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищий школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 травня 2018 р., м. Полтава).  – С. 57–60.

 2.  

  Бойко З.В. Географічний аналіз розміщення вищих навчальних закладів (на прикладі Дніпропетровської області, 2016) / З.В. Бойко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С.60–63.
 3. Бойко З.В. Історія формування етнічного складу населення України / З.В. Бойко / Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р. – С. 239–244.

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі філософії та соціально-політичних дисциплін

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом:

 

 1. Шуляк С. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове / Осин Вадим, Зеленски Анжела, Шуляк Сергей. – Вильнюс, 2014. – 376 с.
 2. Шуляк С.В. Від  «zero problem» до «Оливкової  гілки»: політика Туреччини стосовно громадянської війни в Сирії / С.В. Шуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». – 2018. – №18. – С. 404–411.
 3. Шуляк С.В. Мотиви турецької військової інтервенції в Сирії у 2016–2017 рр. (операція «Щит Євфрату»)  / С.В. Шуляк // Політикус. – 2017. – Вип.3. – С. 150154.
 4. Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) / С.В. Шуляк //  Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 485–488.
 5. Шуляк С.В. Соседнее государство как интервент: кенийское и угандийское вооруженное вмешательство в Сомали / С.В. Шуляк // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво» Гілея», 2015. – Вип. 103 (12). – С. 399–402.
 6. Шуляк С.В. Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали / С.В. Шуляк  // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво»Гілея», 2014. – Вип. 91 (12). – С. 409–413.

Участь у конференціях і семінарах:

 

 1. Шуляк С.В. Турецька збройна інтервенція у Сирії: мотиви, проміжні підсумки, перспективи / С.В. Шуляк  // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 5–7.

 2. Шуляк С.В. Мотиваційна складова турецької збройної інтервенції у Сирії (2016-2017 рр.) / С.В. Шуляк  // Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 червня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 129–132.
 3. Шуляк С.В. Проблема мотивації іноземних інтервенцій у внутрішні збройні конфлікти (огляд концепцій) / С.В. Шуляк  // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – С. 100–104.
 4. Shuliak S. V. Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ) / S. V. Shuliak, Y. I. Demianenko // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт., 2016. – С. 109–111.
 5. Шуляк С.В. Мотиви збройного втручання росії у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) / С.В. Шуляк  // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 року. – Одеса: Державний зпклад «Південоукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2016. – С. 34 – 38.

 

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри