Склад кафедри

Завідувач кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенко

У 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Європейський бізнес», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Електронна пошта: bvs910@gmail.combilozubenko@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 7 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0116U008360);

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань», номер державної реєстрації 0116U006782);

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

2019 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів.

З 2016 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 11 від 22.04.2016).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2017−2020 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

2017–2020 рр. – наукове консультування ДП «Дніпростандартметрологія» (договір №345 від 01.11.2016 з наукового консультування з питань інноваційних технологій у міжнародному бізнесі, туризмі та готельно-ресторанному господарстві).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2017 р. закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет та отримав кваліфікацію психолога за спеціальністю «Психологія».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Організація готельного господарства», «Методологія наукових досліджень», «Основи економіки», «Поведінкова та експериментальна економіка».

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net, chirichenko@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016–2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від  22.12.2016 р.).

2017−2020 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

2016–2018 рр. – член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науковий погляд: економіка та управління).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 358 від 24.10.2018).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв мУ 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», у 2017 році за спеціальністю «Правознавство», а у 2019 році – за спеціальністю «Туризм».

У 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2019 р. – професора по кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112) тощо.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

З  2019 р. – декан факультету інноваційних технологій Університету митної справи та фінансів.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 354 від 24.10.2018).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2017 р. − заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Член редакційної колегії журналу Актуальні проблеми економіки.

Член редакційної колегії журналу Investment Management and Financial Innovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до бази Scopus.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н. Сердюков Костянтин Георгійович 

Сердюков

У 1980 році закінчив Харківський сільськогосподарський інститут та отримав повну вищу освіту.

У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бізнесу та підприємництва.

У 2019 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук (тема дисертації «Корпоративний контроль в системі управління господарськими товариствами»).

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Електронна адреса: serdyukov@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, монографій у співавторстві, підручників та навчальних посібників. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт. Приймає участь у наукових конференціях. Здійснює керівництво аспірантами.

2020 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Виступав співвиконавцем за науковою темою «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (державний реєстраційний номер 0115U002375).

Виступає членом постійної спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

Має досвід роботи у сфері бізнесу (організація власного бізнесу, управління бізнесом).

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління; корпоративні фінанси; оцінка бізнесу; міжнародне підприємництво.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.т.н. Погребняк Андрій Володимирович 

У 2007 році закінчив Донецький національний університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових 

Погребняк

виробництв» та отримав кваліфікацію магістра з обладнання переробних і харчових виробництв.

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (тема дисертації: «Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації»). Має вчене звання доцента кафедри обладнання харчових виробництв.

Дисципліни, що викладає: «Організація ресторанного господарства».

Електронна поштаpogrebnyak.av1985@gmail.com

Є членом редакційної колегії наукового фахового видання (технічні науки) «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету».

Є членом Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», членом Асоціації Вищих навчальних закладів і підприємств харчової промисловості UkrUFoST.

20162018 рр.  відповідальний виконавець наукової теми №Д-14-17-П «Дослідження деформаційних ефектів, що виникають при течії розчинів полімерів з метою розробки рекомендацій з оптимізації технологічних процесів», (№ держреєстрації 0117U004218).

Брав участь у міжнародному науковому проекті 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatoryframework for higher education in Ukraine (SpinOff)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 У 2003 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання», «Світовий ринок товарів і послуг».

Електронна адреса: malyuta@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 16 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин.

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2014–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 363 від 24.10.2018).

2017−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2020 рр. – наукове консультування підприємства ТОВ «Запорізьке регіональне зовнішньоекономічне агентство» (договір № 10 від 01.10.2016 з наукового консультування з питань митної політики,  торговельних санкцій,  виходу на окремі зовнішні ринки).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає:«Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна торгівля», «Основи економіки транспорту».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2014–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 357 від 24.10.2018).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2020 рр. – наукове консультування підприємства ТОВ «ОЛДІ-ТРЕВЕЛ» з питань міжнародної економічної діяльності та торгівлі послугами (договір від 28.12.2015 р. №512 (діє до 31.12.2025 р.)).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

трудова м

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна торгівля», «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму», «Міжнародний туризм», «Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент».

Електронна адреса: trudova@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України в цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 355 від 24.10.2018).

2015–2020 рр. – наукове консультування підприємства «Деко Образ» з питань вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю, системи міжнародних фінансових відносин, міжнародного інвестиційного співробітництва (договір від 28.11.2014 р. №281 (діє до 27.11.2024 р.)).

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини понад п’ять років.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Войтов Сергій Геннадійович 

У 2009 році закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобув кваліфікацію спеціаліст з міжнародної економіки. У 2010 році отримав диплом магістра з державної служби в Академії митної служби України.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на тему «Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки». Того ж року отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2010 по 2011 роки перебував на посадах державної служби в Київській регіональній митниці. З 2012 по 2017 роки проходив навчання в аспірантурі, а також працював на наукових посадах в системі Національної академії наук України, зокрема Інституті світової економіки, Інституті всесвітньої історії та Інституті економіки та прогнозування.

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Електронна пошта: s.g.voitov@gmail.com, voytov@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar 

Має загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор близько 50 наукових, науково-публіцистичних та експертних публікацій, у тому числі закордоном і таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, тощо). Співвиконавець ряду науково-дослідних робіт Національної академії наук та Державного науково-дослідного інституту митної справи, зокрема: «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної парадигми: прогнози, сценарії та механізми» (0111U002062), «Нормативно-правові аспекти визначення та контролю митної вартості товарів: сутність, проблеми та напрями вдосконалення» (01117U006923), «Формування системи митного аудиту України» (0112U003860), «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (0112U000045), «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України» (0115U002690) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Брав участь в ряді науково-практичних семінарів: «Формування системи митного аудиту України» (НДІ митної справи), «Вихід на європейський та світові ринки: міфи і реалії», «Основи регуляторної політики» (USAID), «Україна на світових ринках: багатосторонні та двосторонні інструменти доступу до ринків» (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Небаба Наталія Олександрівна 

У 2010 році закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема дисертації «Управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів»

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Організація та управління бізнесом», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу».

Електронна пошта: nebabanatali@meta.ua, nebaba@umsf.dp.ua 

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782), «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації 0113U007514), «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965) тощо.

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 353 від 24.10.2018).

З 2019 р. − керівник студентського наукового гуртка при кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2019 рр. – наукове консультування підприємства «ЛІГОС-СЕРВІС» з питань управління проектами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі (договір від 30.12.2015 р. №32 (діє до 30.12.2023 р.)).

Сфера наукових інтересів: організація та управління бізнесом,  міжнародний туристичний та готельно-ресторанний бізнес, управління фінансовими потоками субєктів підприємництва.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

raznikova

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства»

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Управління міжнародним бізнесом».

Електронна адреса: razinkova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету. У рамках партнерства Університету митної справи та фінансів з Collegium Humanum - Warsaw Management University, брала участь у закордонній практиці та тему: «Інноваційні технології в науці та освіті: досвід Європи» з 2 лютого по 5 лютого 2020 року.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н.Язіна Вікторія Анатоліївна 

У 2013 році закінчила Запорізький національний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Туризмознавство».

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Управління готельно-ресторанним господарством України»).

Дисципліни, що викладає: «Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Діловий туризм та бізнес-комунікації», «Туристичне країнознавство», «Країнознавство».

Електронна пошта: yazinaviktoria@gmail.com, yazina@umsf.dp.ua

Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційне управління соціально-економічними системами: держава, кластер, регіон» (номер державної реєстрації 0116U002332).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 242 Туризм.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Гриценко Антон Вадимович 

У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі ефективного управління ризиками»).

Дисципліни, що викладає: «Страхування в туризмі», «Міжнародні фінанси», «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародний туризм», «Міжнародна торгівля».

 

Має наукові та науково-методичні публікації, у тому числі у зарубіжних виданнях. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0116U003934).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019–2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка  «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи у сфері бізнесу.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Горб Костянтин Миколайович
У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.
У 2017 році закінчив Університет митної справи та фінансів, факультет управління, за спеціальністю «Менеджмент» та здобув кваліфікацію спеціаліст.
У 2019 році закінчив Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика за спеціальністю «Туризм» та здобув кваліфікацію магістра з туризму.
У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).
У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.
Дисципліни, що викладає у 2019/2020 н.р.: «Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм», «Організація туризму», «Діловий туризм та бізнес-комунікації», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com, gorb@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи за фахом понад 25 років.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).
2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.
З 1998 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060009 від 24.09.1998 р.).
З 2018 р. – член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 06.07.2018 р.).
Є членом Всеукраїнської асоціації гідів (з 2019 року). Має сертифікат супроводжуючого туристичних груп (з 2019 року).
Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна
горожанкіна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

У 2018 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає«Рекреаційні комплекси світу», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Спеціалізований туризм», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство».

Електронна адреса: gorozhankina@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 8 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060151 від 26.03.2012 р.).

З 2019 р. – член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 20.12.2019 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Гостинність в туризмі» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

бойко

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Географія туризму», «Організація туризму (організація туристичних подорожей)», «Організація туризму», «Основи туризмознавства».

Електронна адреса: boyko@umsf.dp.ua

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі понад 20 статей в провідних наукових фахових виданнях.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060152 від 26.03.2012 р.).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.т.н. Колісниченко Тетяна Олександрівна 

У 1999 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія громадського 

Колісниченко

харчування» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 2005 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодвміщуючими добавками»).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Організація ресторанного господарства».

Електронна адреса: kolisnichenko@umsf.dp.ua

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20  років. Є автором понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі понад 43 статті в провідних наукових фахових виданнях, 5 статтей, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; 3 монографії, 2 підручників та 22 свідоцтва на винахід та корисну модель.

З 2008 року – член Асоціації кулінарів України. У 2016 році як член асоціації була запрошена у складі делегації на світовий кулінарний конгрес з готельно-ресторанного бізнесу (м. Салоніки, Греція). У 2020 році у складі делегації разом з українською збірною, відвідала ХХV Кулінарні олімпійські ігри IKA м. Штутгарт Німеччина.

2017 – 2019 рр. член підкомісії 181 харчові технології Науково-методичної комісії з будівництва та технологій з розробки стандартів вищої освіти України першого рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології».

2015 – 2017 рр. науковий керівник наукової теми: «Розробка технологій нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення» № 66-13 № держреєстрації 0113U004200.

2019 р. – науковий керівник наукової теми: «Інноваційні способи виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення» № держреєстрації 0119U101023.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Гірман Алла Павлівна 

У 1989 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси (тема дисертації «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні»).

У 2009 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Політологія», «Політичний розвиток та політичні системи країн світу», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика країн світу», «Міжнародні відносини та регіональні студії».

Електронна адреса: girman@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 768  від 04.09.2018 р.).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019–2020 рр. керівник студентського наукового гуртка «Політичні проблеми міжнародних систем: регіональні студії» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Цивілізації світу», «Теорія міжнародних відносин». 

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.н.із соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).

Дисципліни, що викладає: «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні суспільні комунікації)».

Профіль у GoogleScholar 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Міжнародні суспільні комунікації та зв’язки з громадськістю». Напрям роботи гуртка: дослідження широкого спектру питань міжнародних суспільних комунікацій, медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю.

Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна 

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістра, а у 2004 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології (тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Дисципліни, що викладає: «Соціальні комунікації», «Діловий етикет і протокол у туристичній діяльності», «Технології ефективної комунікації».

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри – к.н.з держ.упр. Тарасенко Катерина Миколаївна 

Тарасенко

У 2013 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2019 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

У 2019 р. здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні: соціально-економічний аспект»).

Дисципліна, що викладає: «Основи економіки».

Має публікації наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, регіональна економіка, державне управління.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами