Кафедра психології та журналістики

3c9cef7cfcac2016a17ccf3484fb7f7b

В.о. завідувача кафедри 

 

 • Панфілова Галина Борисівна
 • кандидат психологічних наук, доцент
 • (056) 756-05-44
 • panfilova@umsf.dp.ua

Положення про кафедру

 

Викладає наступні дисципліни: «Загальну психологію», «Вступ до спеціальності», «Психологію особистості». Автор більше 50 наукових публікацій з питань загальної психології, психології особистості, морально-психологічної підготовки митників. Має значний досвід викладацької роботи та практичної професійної діяльності. Тривалий час на факультеті підвищення кваліфікації Академії митної служби України викладала «Професійну етику працівників митних органів» та «Психологію управління в діяльності працівників митних органів» для керівників структурних підрозділів митної служби. На сьогодні – в.о. завідувача кафедри психології та журналістики.

Кафедра є випусковою за спеціальностями 053 «Психологія» та 061«Журналістика» (денна форма навчання, освітній ступень «Бакалавр»).

У складі кафедри працює 11 викладачів, серед них 2 доктори наук, 9 – кандидати наук.

 

Сторінка кафедри у мережі Facebook

Контактний телефон: (056) 756-05-44

Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кабінети № 505.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри проводять активні наукові дослідження в галузях психології та соціальних комунікацій. Результати наукових досліджень оприлюднюються в зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях, у тому числі включених до наукометричних баз.
З 2019 р. кафедра розпочала дослідження за темою «Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів» (номер державної реєстрації 0119U100008).

Студентський науковий гурток
На кафедрі працює 2 студентських наукових гуртка: «Психологічний гурток» (керівник -  кандидат психологічних наук, доцент Г.Б. Панфілова) та «Соціальні комунікації в контексті сучасних наукових досліджень» (керівник – кандидат філософських наук, доцент В.Ю. Антонова).
Студенти долучаються до дослідницької діяльності з сучасних проблем психології, соціальних комунікацій, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт.

Склад кафедри

У складі кафедри працює 11 викладачів, серед них 2 доктори наук, 9 – кандидати наук.

В. о. завідувача кафедри, доцент кафедри - к.психол.н. Панфілова Галина Борисівна

3c9cef7cfcac2016a17ccf3484fb7f7b

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державномий університет за спеціальністю «Психологія».
У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях»).
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.
Має значний досвід викладацької діяльності та роботи практичним психологом.
Керівник студентського наукового гуртка з психології.
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, особистість в кризових ситуаціях, психологічні аспекти професійної діяльності митника.
Нагороди, досягнення:Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2007 рік,
Нагрудний знак Академії митної служби України «Знак Академії», 2010 рік.
У 2018 році отримала Подяку від голови Соборної районної ради у місті Дніпрі А.С. Тімарєва
Основні дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Психологія управління».
Електронна пошта: gala.panfilova@gmail.companfilova@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

 1. Пашко П. В., Панфілова Г.Б. Морально-психологічна підготовка митника / Пашко П.В., Панфілова Г.Б. – Навч. посібник – Дніпропетровськ, 2010. – 163c.

Фахові статті

 1. Панфилова Г.Б. Культура и субъективные способы творения знания личностью // Хомик В.С., Панфилова Г.Б, Батраченко И.Г. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. - С. 219 – 224.
 2. Панфілова Г.Б.Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення / Г.Б. Панфілова// Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Вип. № 5.– С. 153-156.  Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf
  Index Сореrnicus, Google Scholar
 3. Панфілова Г.Б.Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення / Г.Б. Панфілова// Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Вип. № 5.– С. 153-156.  Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf  IndexСореrnicus, GoogleScholar
 4.  Панфілова Г.Б. Проблеми ідентичності студентської молоді в сучасних умовах суспільних трансформацій / Г.Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 39-1. Том V (75): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017.  -  С.134-140. IndexСореrnicus, GoogleScholar
 5. Панфілова Г.Б. Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Г.Б. Панфілова // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30. ‒ С. 380 - 384. Режим доступу:http://confscientific.webnode.com.ua (розділ «Міжнародна конференція»)
 6. Панфілова Г. Б. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці / Г.Б.Панфілова, Є.В. Заїка // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1. Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 215 – 223. 
 7. Панфілова Г. Б. Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості/ Г.Б.Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень в психології». – Випуск 13 – К.: Гнозис, 2016. – С. 392 – 398.
 8. Панфилова Г. Б. Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт / Г.Б.Панфилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37. Том IV (72) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 195 – 202.
 9. Панфілова Г. Б. Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості/ Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59): Тематичний випуск "Вища освіта  України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 237- 244.
 10.  Панфілова Г. Б. Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України, зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. № 1 (38). – С. 281–285.
 11. Panfilova G. B. The age features of dinamics ofthe self-concept students in complicated life situations / G. B. Panfilova // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47. – С. 148–155. –  (Психологія).
 12. Панфілова Г. Б. Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /  За ред. С. Д. Максименка, Л.  А.  Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 22. – С. 434-444. Індетифікатор Сореrnicus Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_38.
 13. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 251–255. 
 14. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2013. – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми  емпіричних досліджень у психології». – С. 189-194.
 15. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 937. – С. 234–237.
 16. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 41. – С. 150–158.
 17. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.
 18. Панфілова Г. Б. Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2011. – Вип. 27. – С. 232–241.
 19. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.

Тези конференцій

 1. Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 3 грудня 2010 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – С. 189–191.
 2. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми емпіричних досліджень у психології ” (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора): Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2013 р. : тези доп. - Режим доступу: www.conf-ER.psy-today.com.ua
 3. Панфілова Г.Б. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури особистості майбутнього фахівця в умовах сучасних геополітичних викликів / Г.Б. Панфілова, Г.Д. Чивліклій// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Міжнар.наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 р.: Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 67-68.
 4. Панфілова Г. Б. Управління психічним розвитком студентської молоді в системі вищої освіти / Г. Б. Панфілова //Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 31 – 33
 5. Панфілова Г. Б. Психологічна служба в системі освіти України та Ізраїлю // Г. Б.Панфілова, С. В Літвер/ Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. - с.168 -170.
 6. Грипась Д., Панфилова Г.Б. Профессор И.А. Рейнгард в истории становления психолого-педагогической мысли в Украине // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – Д., Мн., 2019. – С. 5 – 14.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 13 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 15 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення ділових ігор з дисципліни “Морально-психологічна підготовка митника”/ укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 39 с.
 4. Курсові роботи з психології: навчально-методичнийпосібник // Г. Б.Панфілова – Дніпро, 2019. – 72 с.
 5. Навчально – методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Вступ до спеціальності» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 27 с.
 6. Навчально – методичний комплекс обов’якової дисципліни “Загальна психологія”підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 32 с.
 7. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Основи педагогіки» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»/ укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б., кан. Пед. наукМовчан Д.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 – 27 с.
 8. Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни «Психологія» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека»/ укл. канд. психол. наук Панфілова Г.Б. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 34 с.

Професор кафедри - д.психол.н.Батраченко Іван Георгійович

БатраченкоУ 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини»).
У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
Має значний досвід викладацької діяльності 
Під науковим керівництвом Батраченка І.Г. захищено 4 кандидатські дисертації 
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія антиципації
Основні дисципліни, що викладає: «Психологія».

Електронна адреса: batrachenko@umsf.dp.ua

Автор 6 монографій, серед яких:

1. Основи психологічної теорії антиципації: моногр. / І.Г. Батраченко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 252 с.
2. Психологія життєвої антиципації : моногр. / І.Г. Батраченко,  О.Г. Рихальська. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 252 с.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті.

 1. Batrachenko I.G. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation //I.G. Batrachenko // Journal of Russian & East European Psychology. –  Volume 53, 2016. – Pages 55 – 67.
 2. Батраченко І.Г.  Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства/ І.Г. Батраченко, Т.М. Хаянок // Вісник ДДАЕУ. – 2016. – №3. – С. 18 – 21.
 3. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. – № 2(10). – С. 80 – 84. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 4. Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки / Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. –  № 1(9) – С. 94 – 101. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 5. Батраченко І.Г. Пермакультура особистісного зростання // І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Наука  і освіта. – Одеса, 2014 – С. 13 – 19.
 6. Батраченко И.Г. Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине: социально-психологические аспекты / И. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы (региональный аспект). Сборник научных статей 3-й международной научно_практической конференции. – Выпуск 3. Под общей редакцией Проскуряковой Л.Г., Мартынова А.Ф. – Орел: Из-дательство ОФ АНХиГС, 2013. –№ 5.  – С. 5 – 13.
 7. Батраченко І.Г.  Психосемантична діагностика житєвої антиципації // І.Г. Батраченко, І. Є. Блавацька // Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара – 2013. – Вип. 19. – С. 37 – 43. (Серія «Педагогіка і психологія»).

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології / І.Г. Батраченко // Метафора та її семіотичний контекст. - Матеріали науково-практичного семінару. – Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. – С. 5 – 9.  
 2. Батраченко І. Г. Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова //Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Ред.кол.: Є.О. Лебідь, А.Є. Лебідь. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 11 – 14.  

Професор кафедри (за сумісництвом) – д. н. з держ. упр. Дрешпак Валерій Михайлович

У 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури», Дрешпакспеціальність – «Українська мова та література», спеціалізація – «Журналістика».
Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2005), тема дисертації: «Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації».

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2010).
Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (2011), тема дисертації: «Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи»
Професор по кафедрі інформаційних технологій та інформаційних систем (2015).
Дисципліни, що викладає: «Жанрологія»
Сфера наукових інтересів: взаємодія органів публічної влади з громадськістю та засобами масової інформації, державна інформаційна політика.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: dreshpak.ucf@gmail.com

Член Національної спілки журналістів України
Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
«Державне управління та місцеве самоврядування» (ДРІДУ НАДУ)
«Публічне адміністрування: теорія та практика»  (ДРІДУ НАДУ)
«Державне будівництво» (ХарРІ НАДУ)

Міжнародна діяльність:
Член групи експертів з навчальної компоненти українсько-швейцарської програми «Електронне урядування для підзвітності влади та участі громадян» (EGAP), що реалізується за підтримки Швейцарської конфедерації (2015 – 2018 рр.)
Медіа-експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика дослідницького проекту з моніторингу місцевих медіа за програмою, підтриманою USAID (2014 – 2018 рр.)
Радник польсько-українського проекту «Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг» за Польсько-Канадською Програмою Підтримки Демократії (Республіка Польща) (2015 – 2016 рр.)
Навчальний курс у Фінському інституті державного управління (HAUS) та Школі митної служби Фінляндії (Customs School of Finland) (2016 р.)
Навчальний курс з проблем державного управління та політичних систем у Португалії та Іспанії (Міжнародна освітня програма з підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, НАДУ) (2016 р.)

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1(20). – С. 3 – 14.
 2. Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні  / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (45). – С. 147 – 156.
 3. Дрешпак В. М. Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області / Дрешпак В.М., Вискуб О.А. // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2014. – Вип. 1. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_1_20.pdf.
 4. Дрешпак В. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації / В. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 3 (17). – С. 5 – 12.
 5. Дрешпак В. Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4 (18). – С. 45 – 54.
 6. Дрешпак В. Забезпечення діалогу органів публічної влади з територіальною громадою: теоретичні та прикладні аспекти / В. Дрешпак, Н. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5 – 6 (19 – 20). – С. 57 – 65.
 7. Дрешпак В.М. Cучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) / В.М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 5 – 6. – С. 17 – 26.
 8. Дрешпак В. М. Міжнародні рейтинги університетів як інструмент оцінювання державної політики у сфері вищої освіти / В. М. Дрешпак, Г. А. Старушенко // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 5. – № 7. – С. 27 – 35.
 9. Дрешпак В.М. Комунікативна діяльність служб зі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування міст Республіки Польща / Дрешпак В.М., Бабаченко Н.В. // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 3 (35). – С. 94 – 102.
 10. Дрешпак В.М. Жанрові моделі місцевих газет України (на прикладі видань Дніпра та Харкова) / Дрешпак В.М. // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 183 – 191.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Дрешпак В.М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб./ В.М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с.
 2. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. – Ч. 1 – 15.

Монографії:

 1. Гуманізація  публічної  служби  в  Україні:  науково-практичні засади : кол. монографія / кол. авт. : С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, В.М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.  – 253 с.
 2. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / кол. авт. : О.Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, В. М. Дрешпак та ін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Інформаційні технології в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : практикум / [уклад. : В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба; О. В. Кравцов та ін.]; за заг. ред.В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  –  72 с.
 2. Технології електронного урядування : практикум для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / [В. М. Дрешпак, С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, О. М. Титаренко]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 48 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Дрешпак В. М. Інформаційно-аналітична діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: зміст і кваліфікаційні вимоги / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. наук. - практ. конф., Дніпропетровськ, 12 груд. 2014 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014.  – С. 66 – 68.
 2. Дрешпак В. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічного управління із забезпечення доступу до публічної інформації / Валерій Дрешпак // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 343 – 345.
 3. Дрешпак В. М. Удосконалення підходів щодо підготовки фахівців з питань доступу до публічної інформації / Дрешпак В. М. //  Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, А.І. Семенченка, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С. 98 – 100.
 4. Дрешпак В. Методика проведення громадських слухань у процесі добровільного об’єднання територіальних громад // Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад. – Вип. 1. – Д. : ДРІДУ, 2015. – С. 9 – 16.
 5. Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України / [кол. авт. : С. Серьогін, Є. Бородін, В. Дрешпак та ін.]. – Д. : Грані, 2016. – 136 с.
 6. Дрешпак В. Підходи до розробки дистанційного курсу з електронного урядування для слухачів магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / В. М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби : матер. міжнар. наук. - практ. конф., Дніпро, 11 листоп. 2016 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. –  С. 143 – 145.
 7. Дрешпак В. М. Громадяни в системі публічного управління: підхід до виявлення ступеня самоідентифікації / Дрешпак В. М. // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12 – 13 жовт. 2017 р. – Х. : ХНУ, 2017. – С. 183 – 184.
 8. Дрешпак В. Чим насправді живе громада, або ж деякі дослідження з популярної «медієтології» // ІДПО: веб-сайт. – березень 2018. – Режим доступу :http://idpo.org.ua/analitics/1803-chim-naspravdi-zhive-gromada-abo-zh-deyaki-doslidzhennya-z-populyarno%D1%97-mediyetologi%D1%97.html
 9. Дрешпак В. Ресурси для суспільного мовника: свій до свого по своє? // Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України. – 19.10.2018. – Режим доступу : http://nsju.dp.ua/resursi-dlya-suspilnogo-movnika-svij-do-svogo-po-svoye.html

Доцент кафедри – к.соц.н.Кодацька Наталя Олександрівна

У 2003 р. закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію магістра, у 2004 році - закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю „Правознавство” та здобула кваліфікацію доцент Кодацька НО фотоюриста. Аспірантура Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) – з 2007 по 2011 рік.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології (тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Має досвід практичної роботи на посаді головного юрисконсульта Управління праці та соціального захисту населення (2002-2003 рр.) та начальника юридичного відділу ДФ АБ «Факторіал-Банк» (2004-2011 рр.).

Відомості про підвищення кваліфікації: 2016 р. – Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, кафедра соціології, програма стажування, довідка № 89-400-243 від 02.06.2016 р. Отримання Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Level B2. October 2016, Certificate Number 0055981986.

Вступ до навчання в магістратуру ХНЕУ за спеціальністю «Журналістика» в 2019 р.

Науково-викладацька діяльність здійснюється з 2011 р. (Дніпропетровська державна фінансова Академія, Університет митної справи та фінансів). Проведення психологічних тренінгів для спеціалістів та клієнтів Державної служби зайнятості з 2017 р. Викладання в Університеті третього віку з 2018 р. Виховна та організаційна робота здійснюється за такими напрямами: виконання обов’язків куратора академічної групи УП-17-1, РС-19-1.3; профорієнтаційна робота у середніх загальноосвітніх школах №№136, 129, 27, 11, 98; робота у приймальній комісії.

Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, соціологія, психологія, журналістика.

Дисципліни, що викладає: «Соціологія», «Фізіологія та охорона праці», «Кадровий аудит», «Механізм управління трудовими ресурсами», «Діловий етикет та протокол в туристичній діяльності», «Технології ефективної комунікацій», «Соціальні комунікації», «Теорія та практика соціального проектуваня».

Електронна пошта: dom1237@gmail.com

Профіль у Google Scholar, ORCID ID

https://orcid.org/0000-0002-5642-9450

RESERCHER ID 3092213

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (у відпустці по догляду за дитиною) – к. філос. н. Коршун Тетяна Сергіївна

Коршун Тетяна Сергіївна. У 2004 р. закінчила Національну юриличну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) за спеціальністю «правознавство»
Кандидат філософських наук. У 2009 р. захистивдокторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 (історія філософії) за темою «Проблема індивідуалізму. Історико-філософський аналіз».
Основні дисципліни, що викладає: соціологія, політологія
Сфера наукових інтересі – права людини, електронне урядування, філософська антропологія.

Електронна пошта: yulyabar@ukr.netkorshun@umsf.dp.ua 

Автор десятків наукових публікацій, серед яких дві монографії, а також наступні роботи, опубліковані за останні п’ять років:
 1. Коршун Т.С.  Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації      / Т.С.Коршун //   Філософія. Культура. Життя. - Міжвузівський збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 42. – С. 47-59
 2. Коршун Т.С.  Особливості правосвідомості українського народу на основі аналізу електронних петицій         / Т.С.Коршун // Українська ментальність: колективна монографія. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016. - С.169-173
 3. Коршун Т. Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності / Т. Коршун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Культурологія. - 2017. - Вип. 18. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_19
 4. Tetiana Korshun. Open Government Leads To The Abolition Of The Right To The Informational Privacy: An Invitation To Discussion / T Korshun //
  eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM) 9 (1 (2017)), pp. 79-96 [https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/450/388]

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Навчально – методичний комплекс нормативноїдисципліни «Політологія» підготовки фахівців ОКР «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /укл. В.Ю. Антонова, Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 27 с.
 2. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Соціологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / укл. Т.С. Коршун. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 36с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:Тези конференцій, науково-популярні публікації:

 1. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ; ред. кол.: Салата О.О., Саган Г.В., Куцик Р.Р. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — С. 184-192 Тема: Електронне урядування як результат віртуалізації суспільства в епоху постмодернізму
 2. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 357-360 с.  Тема: E-voting: Best European Practices
 3. «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2017 - с.124-128 Тема: The Teamwork and Collaboration in MOOCs.
 4. Актуальные проблемы мировой философии, развитие человека, его сознания, нравственности: Мат-лы III Междунар. науч.-теорет. конф. (16-17 февраля 2018 г., Астана, Казахстан) в 2-х тт. – Астана: изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С.121-123 Тема: Ethical Issues Of Implementing Legal Robots In The Modern World
 5. Science, research, development. Pedagogy # 7 (30-31.07.2018), Valetta, Republic of Malta с.15-17 Тема: “MOOCs as a tool for self-directed learning”

 

Доцент кафедри  – к. н. із соц. ком. Сенкевич Г.А.

У 1990 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Французька мова та література». Присвоєна кваліфікація «Філолог. Викладач французької мови та літератури». У 2004 році закінчив факультет післядипломної освіти Гуманітарного доцент Сенкевич ГА фотоуніверситету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Облік та аудит». Присвоєна кваліфікація «Економіст». У 2009 році закінчив Інститут післядипломної освіти Класичного приватного університету за спеціальністю «Журналістика». Присвоєна кваліфікація «Спеціаліст з журналістики».

Кандидат наук із соціальних комунікацій – у 2010 році захистив дисертацію «Міська газета: творчо-соціальна парадигма функціонування». У 2019 році присвоєне вчене звання доцента.

У 2013 році закінчив тренінгів курс Центру післядипломної освіти ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю «Соціальна робота». Присвоєна кваліфікація «Тренер з підготовки фахівців з соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з правом здійснення соціального супроводу сімей, що перебувають у СЖО».

Викладає дисципліни: «Журналістських фах», «Теорія журналістики», «Вступ до журналістики», «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Сфера інтересів: філологія, соціальні комунікації, мистецтвознавство.

Електронна пошта: gen.senkevich@gmail.comsenkevich@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Має 25-річний досвід журналістської діяльності, 11 років поспіль керував редакцію міської газети (2001-2012 рр.). У 2003 році очолювана газета була визнана кращою серед міських видань Запорізької області за результатами обласного творчого конкурсу журналістів. Член НСЖУ з 1997 року. Лауреат ХІ Міжнародного відкритого творчого конкурсу журналістів «Срібне перо-2012» у номінації «Підготовка журналістських кадрів». Переможець та лауреат багатьох творчих конкурсів.

Дійсний член редакційної колегії міжнародного наукового видання «Modern European Researches», Зальцбург, Австрія.

Лауреат Міжнародного творчого конкурсу на кращу наукову книгу 2012 року за практичний посібник з журналістики «Усечённая независимость». Лауреат Міжнародного творчого конкурсу на кращу наукову книгу у гуманітарній сфері 2017 року за монографію «С людьми в ладу». Лауреат Міжнародного творчого конкурсу на кращу наукову статтю 2016 року у номінації «Філологічні науки, мистецтвознавство та культурологія».

Виконує обов’язки куратора групи ЖР-19-2.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к. н. із соц. ком. Ятчук Ольга Михайлівна 
 
ЯтчукУ 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»). 
Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі. Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Електронна адреса: yatchuk@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.психол.н. Гнускіна Ганна Володимирівна

У 2010 році закінчила Класичний приватний університет,  отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача закладу вищої освіти.
З  2012 р. по 2016 р. навчалася в цільовій аспірантурі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН Укрїни.

У 2016 році захистила дисертацію з теми: «Психологічні чинники професійного вигорання у підприємців» за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
У 2017 році присуджено вчене звання кандидата психологічних наук.
Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій з проблем організаційної та економічної психології, психології підприємництва та психології професійного вигорання.
Є членом Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.
Дисципліни, що викладає: «Практична психологія в економіці»
Сфера наукових інтересів.  Психологія реклами, організаційна та економічна психологія.

Електронна пошта. Anna.gnuskina@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к. н. із соц. ком. Лесюк Ольга Василівна

ЛесюкУ 1996 році закінчила Харківський державний інститут  культури,  спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія» (отримала диплом з кваліфікацією бібліотекар-бібліограф).
У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (тема дисертації «Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегія формування»).
Має понад 20 років практичного досвіду роботи за фахом, із них понад 15 років на керівній посаді. Має науковий та науково-педагогічний стаж роботи понад 17 років. Приймає участь у науково-дослідних темах. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Є автором (співавтором) монографій, статей у фахових виданнях. Є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів із соціальних комунікацій.
Сфера наукових інтересів: соціальні комунікації, зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування.
Дисципліни, що викладає: керівництво навчальною практикою.

Електронна адреса: lesyuk@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні публікації за напрямом

 1. Лесюк О.В. Мобільні технології і сучасні інформаційні  послуги у бібліотеках ВНЗ України / О.В. Лесюк, А.-О.М. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. –№ 11.
 2. Лесюк О.В. Електронні та нонелектронні історико-біографічні ресурси українського   бібліографознавства / О.В. Лесюк, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – Харків:  ХДАК,  2017. – №51.
 3. Лесюк О. В. Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення / О.В. Лесюк, О. М. Ятчук, А.-О. М. Дворецька //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Вип. 12.– Харків, 2017.
 4. Лесюк О.В. Інтелектуальні технології бібліотечно-інформаційної сфери / [О.В. Лесюк, О. М. Кобєлєв, Т. О. Колесникова,  А. В. Мямліна] // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої,  Т.О. Колесникової. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61–136.
 5. Лесюк О.В. Менеджмент формування бібліотечно-інформаційного сегмента комунікаційного середовища митної справи України/ О.В. Лесюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2013. – С.139–148.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Лесюк О.В. Цифрове телебачення: західний та національний досвід комунікації  / О. М. Ятчук, А.-О.М. Дворецька, О.В.Лесюк  //  Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  30 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]  – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 2. Участь в міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійні компетентності бібліотекарів в умовах медіареальності: медіакультура та проблеми авторського права», 26 січня 2017 р. – ДНУЗТ, 2017.
 3. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України", 26 березня 2015 р. – ДНУЗТ, 2015.
 4. Лесюк О.В. Інформаційне забезпечення науки у ВНЗ у сучасному освітянському просторі України / О.В.Лесюк // Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», 24–25  жовтня 2013 р. – ДНУЗТ, 2013. – С. 97–99.

Старший викладач кафедри (за сумісництвом) - к.пед.н.Мовчан Дмитро Олегович

Асистент кафедри - Павленко Євген Миколайович

У 1999 році закінчив Дніпропетровський національний університет, факультет систем і засобів масової комунікації, за спеціальністю «Журналістика» та здобув кваліфікацію журналіста.
З 2018 року – аспірант кафедри «Публічне управління та адміністрування» УМСФ.
З 2019 року викладає дисципліну «Журналістських фах» на кафедрі психології та журналістики.
Сфера інтересів: публічне управління, соціальні комунікації, журналістика.
Електронна пошта: pavlenko.umsf@gmail.com

Профіль у GoogleScholar

Має 20-річний досвід журналістської діяльності. З 1999 року почав працювати кореспондентом ТОВ «Гравіс» - займав посаду власного кореспондента по Дніпропетровській області. З 2001 року працював власним кореспондентам у Дніпропетровській області телеканалів: «ICTV», «Новий канал», «СТБ», ТРК «Ера», «Перший діловий телеканал», співпрацював з іноземним інформаційним агентством «AssociatedPress». З 2005 року почав працювати власним кореспондентом Національної телекомпанії України по Дніпропетровській області. З грудня 2017 по вересень 2018 року працював головним редактором т/о «Бюро новин» Дніпровської дирекції філії ПАТ «НСТУ». За 19 років роботи у новинах Павленко Євген Миколайович став автором більше 7 тисяч відео сюжетів, в яких всебічно й оперативно висвітлювалось життя Дніпропетровщини, був відзначений Почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Почесною відзнакою ГУ МНС України у Дніпропетровській області, Почесною грамотою ГУ МВС України у Дніпропетровській області .

З березня 2001 року є членом Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри психології та журналістики забезпечують викладання 23 навчальних дисципліни:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Психологія
 • Психологія управління
 • Психологія, конфліктологія та теорія переговорів
 • Психологія інженера транспорту

Дисципліни циклу професійної підготовки освітньої програми «Психологія»:

 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Вступ до спеціальності
 • Історія психології
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологічний спецпрактикум
 • Психодіагностика
 • Диференційна психологія
 • Соціальна психологія
 •  

  Дисципліни циклу професійної підготовки освітньої програми «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю:

  • Вступ до спеціальності
  • Історія журналістики
  • Теорія журналістики
  • Журналістський фах
  • Реклама та зв’язки з громадскістю
  • Видавнича справа та редагування
  • Жанрологія
  • Публіцистика та літературно-художня творчість
  • Політичний розвиток та політичні системи країн світу
  • Теорія та практика соціального проектування

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Дні народження Жадько Костянтин Степанович