Кафедра історії та теорії держави і права

Колесников Костянтин Миколайович

Завідувач кафедри 

 

 • Колесников Костянтин Миколайович
 • Доктор історичних наук, професор
 • (056) 745-03-02

Положення кафедри

 

Кафедра є випусковою за спеціальністю 032 «Історія і археологія» освітнього рівня «бакалавр», галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

 

Штатна чисельність кафедри – 10 посад. На яких працює 4 доктори наук, професори; 6 – кандидатів наук, доцентів.

35695452 10216128065978221 7112957182139695104 n

Кафедра заснована наказом Голови Держмитслужби в 1997 р. під назвою кафедра державного права. У 1998 р. перейменована у кафедру державного права та митної політики. У 2019р. набула теперішньої назви.

Кафедра викладає дисципліни теоретико-правового, історико-правового та конституційно-правового спрямування на усіх факультетах Університету, а також проводить наукові дослідження проблем юридичного доказування, суверенітету людини і держави, правового забезпечення прав людини, історії митної діяльності та засад митного регулювання.

Кафедра теорії та історії держави і права забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Контакти: м. Дніпро, вул. узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 305; тел. 756-05-71, (271)

Наукова діяльність

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти”. Державний реєстраційний номер № U0111U003353 – Керівник – доктор історичних наук, професор Ченцов Віктор Васильович. Головна мета – здійснити ретроспективний аналіз митного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності з найдавніших часів до сьогодення та розробити напрями його удосконалення на основі історичного досвіду.

На 2019-21 р.р. подано проект ДР. за темою «Митні війни та економічні санкції у перспективі формування нового глобального порядку».

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри історії та теорії держави і права забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «магістр»:

 • Міжнародне право у глобальному світі
 • Правові засади самоврядування. Муніципальне право
 • Філософія права та юридична техніка

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Теорія держави та права
 • Історія митної діяльності
 • Історія держави та права України
 • Правознавство
 • Конституційне право України
 • Державне (конституційне право) зарубіжних країн
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія політичних та правових учень
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія стародавнього світу
 • Юридична деонтологія
 • Основи юриспруденції
 • Історія торговельно-митних відносин
 • Історія первісного суспільства
 • Етнологія
 • Археологія
 • Кліометрія
 • Історія середніх віків
 • Історична географія та хронологія,
 • Історія державності,
 • Історія римського приватного права,
 • Історія України

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 посад. На яких працює 4 доктори наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри, професор – Колесников Костянтин Миколайович

Колесников Костянтин Миколайович

У 1995 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом КВ № 901192
Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), ДД № 002811, 2014 р., «Митні відносини в Північному Причорномор’ї античної доби: проблеми інтерпретації». Професор кафедри теорії та історії держави і права, 12ПР № 011014, 2015 р.
Дисципліни, що викладає: Історія держави і права України, Історія вчень про державу і право,Основи права Євросоюзу, Міжнародне право в глобальному світі.
Сфера наукових інтересів: Українська історіософія та історична наука. Історія митно-податкових відносин. Історія війн та військового мистецтва античної доби.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.comkolesnikov@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
член Міжнародної асоціації істориків права з 2009 р.; член Харківського історико-архівного товариства.
Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника «Історія торгівлі, податків та мита»; заступник головного редактора науково-теоретичного та громадсько-політичного альманаху «Грані».
Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
начальник кафедри державного права та митної політики;
декан юридичного факультету з 2016 по 2018 рік;
завідувач кафедри теорії та історії держави і права з 2018 р.
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
заступник відповідального секретаря приймальної комісії АМСУ в 2000–2001 роках;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи П 99-1; куратор групи МП 17-1.
Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін;

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.ю.н. Макушев Петро Васильович 

1989 р., Ленінградське вище політичне училище, спеціаліст - юрист)

Фото МакушевК.юр. н., (2004 р., 12.00.01. – «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень»), д.юр.н., (2017 р. 1200.07. – «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право»), професор кафедри загально-правових дисциплін, 2014 р.).

Дисципліни, що викладає: «Теорія держави і права», «Основи юриспруденції», «Конституційно-правові засади публічного управління і адміністрування»; Електронна пошта:mpv12@i.ua.

У 2019 р. пройшов наукове стажування для освітян «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» Європейський університет Віадріна у Франкфурті – на – Одері (Федеративна республіка Німеччина).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Морозов Олег Вікторович

У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом ВЕ № 001436.
Морозов Олег ВікторовичНауковий ступінь: Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), ДД № 001506, 2013 р., «Діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (XVIII – початок ХХ ст.)», доцент кафедри теорії та історії держави і права, 12ДЦ020263, 2008 р).
Дисципліни, що викладає: Історія міжнародного права, Міжнародна торговельна політика, Історія митної справи, Правознавство.
Сфера наукових іниересів: Історія зовнішньої торгівлі, історія митних відносин.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: morosovoleg410@gmail.commorozov@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
- член Міжнародної асоціації дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи;
- Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Історія торгівлі, податків та мита» фахове видання Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Організаційна робота:
- виконання обов’язків куратора групи П17-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Бочаров Дмитро Олександрович

У 1998 році здобув вищу освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, м. Харків Бочаров Дмитро Олександрович

11 жовтня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних правових учень

20 січня 2011 року присуджено вчене звання доцента

Основний напрям наукової роботи – дослідження природи правової позиції та феномен її реалізації; теорія доказування; філософія прав людини; ігровий та обрядовий аспекти судочинства

Електронна адреса: dmitroboch@gmail.com, bocharov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Бочаров Д.О. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція // Право України. – 2011. – № 2. – С. 186–192.
 2. Бочаров Д.О. У пошуках Химери або дещо про “об’єктивні властивості” доказів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 159–163.
 3. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів // Право України. – 2012. – № 7. – С. 127–133.
 4. Бочаров Д.О. Уроборос або Символічна реальність і право // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Четвертого всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 28 – 29 листопада 2008 р.). – Л., 2009. – С. 31–39.
 5. Бочаров Д.О. Метафори “свідомість – це дзеркало” і “розуміння – це бачення” в юридичній гносеології // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Л., 2010. – С. 73–84.
 6. Бочаров Д.О. Проблема тлумачення юридичних текстів у контексті концепту “смерті Автора” // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 4 – 5 грудня 2009 р.). – Л., 2009. – С. 56–65.
 7. Бочаров Д.О. Правовий акт як відкритий/закритий твір // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. восьмого Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 7 – 8 грудня 2012 р.). – Л., 2013. – С. 51–75.
 8. Бочаров Д.О. Суд – не на осуд, а на розсуд… Справедливий розсуд // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 394–396.
 9. Бочаров Д.О. Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв: точки перетину // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 293 – 299.
 10. Бочаров Д.О. Уроборос II або пролегомени до семіотики права // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 392–395.
 11. Бочаров Д.О. Проблемы доказывания с помощью литературных примеров // Право и литература: материалы VIII философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Сост. и отв. ред. Графский В.Г. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2013. – С. 17–20.
 12. Бочаров Д.О. Дещо про “фактичні дані” й “відомості” у контексті визначення поняття доказів // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 94–98.
 13. Бочаров Д.О. Феномен “правової позиції” як точка зближення сучасних правових систем // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 90–91.
 14. Бочаров Д.О. Історія митної діяльності : навчальний посібник / авт. кол.: К.М. Колесников (кер.авт.кол.), Д.В. Архієрейський, Д.О. Бочаров, О.О. Дячок, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк; за ред. Л.В. Деркача, Д.В. Табачника В.В. Ченцова. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013.

Основні публікації за напрямом

 1. Бочаров Д.О. Естетика перспективізму в сучасному правознавстві // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1 – 2. – С. 369 – 380. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 2. Бочаров Д.О. «Візуальна метафора» в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1 – 2. – С. 70 – 83. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 3. Бочаров Д.О. Вчення про знак як методологічна основа теорії доказів // Право України. – 2014. – № 4. – С. 166 – 173. Режим доступу до журналу: http://pravoua.com.ua/ru/store/pravoukr/.
 4. Бочаров Д.О. Концепція «перспективізму» Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2014. – № 2. – С. 24 – 33.
 5. Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) / Д. О. Бочаров // Правова позиція. – 2016. – № 1. –С. 24 – 33.
 6. Bocharov D. The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2015. – № 2. – С. 12 – 17.
 7. Bocharov D. Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science // Правова позиція. – 2016. – № 1. – 140 – 148.

Науково-дослідна робота

 1. 2011–2016 рр.: участь у виконанні науково –дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права на тему: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U0111U003353);
 2. 2012 – 2013 рр.: співвиконавець міжнародного освітньо-наукового проекту – «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS», Open Society Institute, OSI (Budapest).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 7 – 8 грудня 2012 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Правовий акт як відкритий / закритий твір»;
 2. VIII філософсько-правові студії «Право і література» 02 жовтня 2013 р.
 3. (м. Москва, Росія), доповідь: «Проблеми доказування в літературних прикладах»;
 4. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 6 – 7 грудня 2013 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перед брамою правосуддя»;
 5. «Polska i Ukraina W dobie transformacji», 11-12 września 2014 r. w murach państwowej Wyższej szkoły Wschodnioeuropejskiej (pWsW) w Przemyślu, доповідь: «Правові позиції як засіб зближення правових систем»;
 6. X Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 12 – 13 грудня 2014 р.
 7. (м. Львів, Україна), доповідь: «Аутопоезис процесу»;
 8. III міжнародний круглий стіл «Проблеми методології та філософії права»
 9. 25-28 лютого 2016 р. (м. Самара, Росія), доповідь: «"Перспективізм" у юриспруденції»;
 10. Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри» (з нагоди 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина) 28-29 жовтня 2016 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перспективізм» Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини».
 11.  Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1–2. – С. 106–120.
 12. Правова позиція як форма конкретизації принципів права («візуальна» інтерпретація) // Право України. – 2017. – № 7. – С. 20 – 29.
 13. Перспективізм правовий // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 563 – 566.
 14. Право і література / Ю. Оборотов, Д. Бочаров, Ю. Хижняк // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 612 – 618.
 15. Правова інтерпретація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 631 – 638.
 16.  Теорія ігор у юриспруденції // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 850 – 855.
 17.  Правовідносини // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 545 – 552.
 18. Правозастосовний розсуд / Д. Бочаров, М. Савчин // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 553 – 562.
 19.  Правозастосування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 562 – 568.
 20.  Правореалізація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 584 – 587.
 21. “Перспективізм” Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу. – Львів: Видавництво ЛОБФ "Медицина і право", 2017. – С. 20 – 46.


Доцент кафедри (за сумісництвом) – Адашис Людмила Іванівна

Адашис Людмила ІванівнаУ 2003 році закінчила Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

К.ю.н., 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України»,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
12 ДЦ № 031657, 2012 р.
Дисципліни, що викладає: “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини”, “Основи права ЄС”, “Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування”, “Європейська правова традиція. Право ЄС”

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:
Куратор групи МП 18-1
Міжнародна діяльність:
Приймала участь у міжнародному освітньому проекті як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland) у 2016 році

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 2. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 3. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf
 4. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.[IndexCopernicus]
 5. Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат?// Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 39-46.
 6. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі [Текст] / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.
 7. Адашис Л. І. Місцеві референдуми: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. І. Адашис, М. В. Маковецький // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 47-52.
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:
 1. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни „Правознавство” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 43 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з дисципліни „Конституційне право України” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 69 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6.
 2. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі // ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 320-324.
 3. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 4. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 5. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 6. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 7. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 8. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 9. Адашис Л. І. Боротьба з корупцією в Україні: черговий етап сподівань / Л.І. Адашис, Я.Р. Де-Луко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 24-27.
 10. Адашис Л. І. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні / Л.І. Адашис, Н.М. Романова // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 28-31.
 11. Адашис Л. І. Арбітражне судочинство: чи є необхідність у господарських судах України? / Л. І. Адашис, А. С. Гребенюк // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 25-28.
 12. Адашис Л. І. Громадянські права і свободи у демократичній державі / Л.І. Адашис, К. А. Бобриньова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 8-11.
 13. Адашис Л. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Адашис, О.О. Даніленко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 29-32.
 14. Адашис Л. І. Європейський стандарт: людина – найвища соціальна цінність // Правова реформа та забезпеченні демократизаційних процесів і національної безпеки в україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ, АМСУ, 2014 р. – С. 20-22.
 15. Адашис Л. І. Конституційний Суд України як об’єкт судової реформи в Україні / Л.І. Адашис, В.С. Ткачук // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy: Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia, Sladkovienvn, Slovenskarepublika, 28-29 oktobra 2016. – Sladkovienvn : VysokaskolaDanubius, 2016. – p.27-30.
 16. Адашис Л. І. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 17. Адашис Л. І. Переваги та недоліки запровадження адвокатської монополії в Україні / Л.І. Адашис, Ю.К. Копійко // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 18-20. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 18. Адашис Л. І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
 19. Адашис Л. І. Проблеми процесу децентралізації в Україні / Л.І. Адашис, А. О. Міх // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 33-37.
 20. Адашис Л. І. Проблеми реалізації особистих прав і свобод людини в Україні / Л.І. Адашис, Т. В. Андронік // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 6-8.
 21. Адашис Л. І., Кукуруз О. В. Проблемні питання виборчої системи Сполучених Штатів Америки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення». – Запоріжжя, 2014. – С. 22-25.
 22. Адашис Л.І. Еволюція правового статусу міського голови / Л.І. Адашис, О.С. Переяславець // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 40-43.
 23. Адашис Л.І. Інститут префектів в Україні: перспективи розвитку / Л.І. Адашис, К.В. Телешова // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 43-46.
 24. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 25. Адашис Л.І. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як орган управління у взаємовідносинах із суспільством чи черговий дублюючий бюрократичний механізм / Л.І. Адашис, М.О. Кравчук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 25-27.
 26. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 27. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 28. Адашис Л.І. Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності суддів шляхом їх кваліфікаційного оцінювання / Л.І. Адашис, І.І. Москаленко // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 28-30.
 29. Адашис Л.І. Проблемні питання формування Верховної Ради України / Л.І. Адашис, Д.В. Ляшенко // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 11-14.
 30. Адашис Л.І. Судова реформа: деякі особливості / Л.І. Адашис, І.В. Пізнюр // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 15-18.
 31. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 32. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:
 1.  https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність2.    
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підгрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу3.    
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС4.    
 4. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради ЄС5.    
 5. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку

Доцент кафедри – Дячок Олег Олександрович

Дячок Олег Олександрович

1986. Дніпропетровський державний університет. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. Спеціальність – історія. Диплом ПВ № 644851.
2009. Академія митної служби України. Кваліфікація – юрист. Спеціальність – право. Диплом 12 ДСК № 173808.
1992. Кандидат історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), диплом КН № 001101, “«Хроніка Європейської Сарматії» Алессандро Гваньїні як джерело з історії України XV–XVI ст.”
2003. Доцент кафедри історіографії та джерелознавства, атестат ДЦ № 008345.
Дисципліни, що викладає:Конституційне право України.Державне право зарубіжних країн. Порівняльне конституційне право.
Сфера наукових інтересів: Історія України середини XIV– середини XVII ст., Історіографія та джерелознавство історії України середини XIV– середини XVII ст., Конституційно-правове регулювання статусу особи.

Профіль у Google Scholar:

Електронна пошта: oleg_dyachok@ua.fm, dyachok@umsf.dp.ua

 Робота у складі:

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Асоціація дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи. З 2013 р

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника “Історія торгівлі, податків та мита”.

Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
в.о. начальника кафедри державного права та митної політики, 2001 р.;
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу —;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту):
вчений секретар вченої ради юридичного факультету, вчений секретар вченої ради інституту права та міжнародно-правових відносин з 2008 р.;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника —;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи МП 18-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті:
партнер міжнародної дослідницької програми історії та теорії бюрократії з 2012 р.;
- залучення до міжнародної експертизи:
рецензування статей, поданих до публікації у виданнях Республіки Польща “Wschodnirocznikhumanistyczny” та “ResHistorica”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Мороз Сергій Петрович

Мороз Сергій Петрович

1986, Запорізький державний університет, спеціальність: історія з додатковою спеціальністю Радянське право; кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та основ Радянської держави і права; 1999, аспірантура кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
2002, кандидат юридичних наук; спеціальність:12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень; «Ідея прав людини в політико-правовій думці України»; 2006, доцент по кафедрі теорії та історії держави і права.
Теорія держави і права; Порівняльне правознавство; Історія держави і права зарубіжних країн

Профіль у Google Scholar

Електронна адреса: serg.moroz.dneprow@gmail.comsergey.moroz@i.uamoroz@umsf.dp.ua 

Є членом Міжнародної асоціації істориків права України
1996-2003 – декан юридичного факультету Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління»;
2004-2005 – виконуючий обов’язки декана Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
2006 – завідувач кафедри загально-правових дисциплін Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Васковський Ростислав Юрійович

Васковський Ростислав Юрійович

1995 р., Дніпропетровський державний університет (нині – ДНУ ім. О. Гончара), кваліфікація – «історик, викладач історії», спеціальність – «історія України».
Кандидат історичних наук (1999 р., спеціальність: 07.00.01 – «історія України», тема дисертації – «Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 – квітень 1919 рр.)»).

Вчене звання – доцент теорії та історії держави і права (2004 р.)
Дисципліни, що викладає: теорія та історія держави і права; основи права ЄС; порівняльне правознавство; філософія права та юридична техніка; юридична деонтологія.
Сфера наукових інтересів – історія державно-правових явищ доби Української революції 1917-1921 рр.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: vsky527@gmail.comvaskovskiy@umsf.dp.ua 
Робота у складі:
-       Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю – член Міжнародної асоціації істориків права.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Васковський Р. Ю. Джерела до історії Катеринослава доби Другої УНР / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (8). – С. 26–30.
 2. Васковський Р. Ю. Російсько-українська війна 1918-1919 рр.: за 100 років до рецидиву / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (10). – С. 138-145.
 3.  Васковський Р. Ю. Уряд Другої УНР: формування і початки діяльності/ Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (12). – С. 178-190.

Монографії:

 1. Васковський Р. Ю. Перший уряд Другої УНР (грудень 1918 – січень 1919 рр.) / Р. Ю. Васковський. – [Б.м.] : LambertAcademicPublishing, 2018. – 53 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Методичні рекомендації та вимоги підготовки й оформлення курсової роботи з Теорії держави і права; спеціальність 081 Право; спеціальність 293 Міжнародне право / укладачі – Д. О. Бочаров, Р. Ю. Васковський, О. О. Дячок, С. П. Мороз. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 84 с.
 2. Навчально – методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Філософія права та юридична техніка» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / укладач – Р. Ю. Васковський. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 73 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Васковський Р. Ю. Початки економічних перетворень Другої УНР / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали VII міжнародної наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 53-54.
 2. Васковський Р. Ю. Організаційні колізії в діяльності Першого уряду Другої УНР/ Р. Ю. Васковський // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : матеріали ХХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Дніпро, 1-4 червня 2017 р.). – Київ – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – С. 216-222.
 3. Васковський Р. Ю. Друга УНР: спроби повороту направо / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХІ міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 26-27 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 94-96.
 4. Васковський Р. Ю. Чи було потрібним антигетьманське повстання 1918 р.? / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 25-26 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 84-85.

Професор кафедри - Запорожченко Юлія Василівна 

барабашУ 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.
У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».
У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)
Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.
Дисципліни, що викладає: Проблеми забезпечення міжнародних стандартів прав людини в національному законодавстві та юридичній практиці; Юридична деонтологія; Державне (конституційне) право зарубіжних країн.

Електронна адреса: zaporozhchenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті за останні 5 років:

 1. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.
 2. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.
 3. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.
 4. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.
 5. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.
 6. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.
 7. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. / Ю.В. Барабаш // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.
 8. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.
 9. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.
 10. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.
 11. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.
 12. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 13. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.
 14. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.
 15. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.
 16. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. / Ю.В. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)
 17. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С. – 12-15 (Index Copernicus)
 18. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region.1920s / Yu.V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)
 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №3 (26). – С. 263-265. (РИНЦ)
 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №4-2 (28). – С. 233-236. (РИНЦ)

Основні публікації за напрямом

 1. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus).
 2. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015.№ 4. С. – 12-15 (Index Copernicus).
 3. Барабаш Ю. В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. /Ю. В. Барабаш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 8 (Ч. 2). – С. 22-29.
 4. Барабаш Ю. В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 5. Барабаш Ю. В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – 2013. – Вип. 16. – С. 41-45.
 6. Барабаш Ю. В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу.1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Історичні записки: Зб. наук. праць / Гол. ред.В. П. Михайлюк. – Луганськ, 2013. – Вип. 38. – С. 19-24.
 7. Barabash Yu. V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s / Yu. V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – № 28 (2). – P. 37-42.

Науково-дослідна робота

 1. 2015 – 2016 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права за темою: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U111U003353).
 2. 2010–2015 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедра всесвітньої історії, кафедра архівознавства та кафедра історії України Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля на тему: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (номер державної реєстрації 0109U000087), м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк (з 2014 р.).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Барабаш Ю. В. Азарт як вид дозвілля та метод прибутку у Донбасі в 1920–х рр./ Ю. В. Барабаш // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Історико-філософські читання молодих учених (12 квітня 1912 року)». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 181-184.
 2. Барабаш Ю.В. Деякі проблеми робітничої молоді Донбасу в 1920-х рр. /
 3. Ю. В. Барабаш // Дні науки історичного факультету. – 2012: Матеріали
 4. V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. Секція «Кафедри української історії та етнополітики»/ За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – К., 2012. – С. 5-7.
 5. Барабаш Ю. В. Благоустрій поселень Донбасу в 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – С. 16-20.
 6. Барабаш Ю. В. Поведінка робітників Донбасу у трудовому повсякденні
 7. 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Переяслав-Хмельницький,
 8. 5-6 жовтня 2012 р. / упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 68-71.
 9. Барабаш Ю. В. Забезпечення фармацевтами Донбасу в 1920-х рр.: деякі аспекти проблеми / Ю. В. Барабаш // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ,
 10. 4-11 листоп. 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко,
 11. В. А. Мац]. Х: ХНМУ, 2013. – С. 31-33.
 12. Барабаш Ю. В. Державна торгівля в Донбасі. 1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Маловідомі сторінки вітчизняної історії (архівні розвідки): Матеріали круглого столу кафедри архівознавства та суспільно-правових наук СНУ ім. В. Даля,
 13. 28 лютого – 1 березня 2014 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 3-6.
 14. Барабаш Ю. В. Медико-соціальна проблематика 20-х рр. ХХ ст. у радянській історіографії // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, 2-9 листопада 2015 р., / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І.Ю.Робак, Г.Л.Демочко]. – Х.: ФОП Панов А.М., 2015, С. 9-11
 15. Barabash Yu.V Inviolable territory of Ukraine in accordance with the Constitution of Ukraine and international law // Конституційний розвиток в Україні: історична ретроспектива та сучасні трансформації: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. М. Сєвєродонецьк, 21 травня 2015 р. / За ред. д.і.н., проф.
 16. Довжука І.В. – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В.Даля, 2015. – С. 5-6.
 17. Chentsov V.V., Barabash Yu.V. A retrospective glance at the history of international activity of the University of Customs and Finance // Історія торгівлі, податків та мита: Х Міжнародна наукова конференція, 27-28 жовтня 2016 р. / Інститут історії України НАН України, Університет митної справи та фінансів. – К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України НАН України, 2016, С. 97-98

Доцент кафедри – к. іст. н. Чечельницька Ганна Володимирівна


Чечельницька Ганна ВолодимирівнаУ 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України», 
2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.
Дисципліни, що викладає: історія України, «Актуальні проблеми української історії», «Політологія» (англійською мовою для іноземців), «Філософія» (англійською мовою для іноземців), «Соціологія» (англійською мовою для іноземців), «Реклама та зв’язки з громадськістю».
 Сфера наукових інтересів: 1) Психоісторія як пояснення соціально-історичних процесів.2) Зв’язки з громадськістю в процесі підготовки майбутніх журналістів.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Hanna.wlady@gmail.comchechelnitska@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ЖР18-1. За сумісництвом – провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. 

 1. Чечельницька Г. В.Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії//Актуальні проблеми української історії. – Рівне, РДГУ, 2018. -.С.15-32. – 1 др.арк
 2. Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 42. – С. 100–111.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 41. – С. 151-156.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторичний огляд періодизації української історії та діагностика сьогодення// Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – Спецвипуск. – С. 149-153.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Чечельницкая А.В. Психоисторический дискурс украинской истории// Humanities and social sciences. – Rzeszow, 2014. – № 2, с.25-34. – Ресурс доступа: www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/.../hss-2014-02-pw-01.pdf
 2. Чечельницкая А.В. Психоистория на постсоветском пространстве: историографический обзор // Ekonomia I nauki humanistyczne. – Rzeszow, 2012. – № 2, с.3-18. Ресурс доступа:http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/94

Тези конференцій:

 1. Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015.
 2. Чечельницька Г.В. Проблеми психоісторичної періодизації української історії // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторія як самостійна наука в площині сучасної філософської парадигми // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів», 2011.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторія: новий вимір дослідження сучасності та минулого // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010.

Навчально-методичні посібники:

 1. Реклама та PR-менеджмент// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – УМСФ, 2018
 2. Історія українського суспільства//Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-170 с.
 3. Історія України: психоісторичний дискурс української історії// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-50 с.

Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

Павленко

Завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

 • Павленко Олена Олександрівна
 • доктор педагогічних наук, професор
 • Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.
  • (056) 756-05-59

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Філологія» (денна форма навчання), освітній ступінь «Бакалавр».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·        Практичний курс першої іноземної мови (англійська);
·        Практичний курс другої іноземної мови (німецька);
·        Практичний курс третьої іноземної мови (корейська);
·        Вступ до мовознавства;
·        Методика викладання іноземної мови

·        Теоретичні аспекти сучасних германських мов (стилістика; лексикологія; історія мовознавства; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Теоретичні аспекти сучасної третьої іноземної мови – корейської (стилістика; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Перша ділова іноземна мова (англійська);
·        Друга ділова іноземна мова (німецька);
·        Третя ділова іноземна мова (корейська);
·        Теорія та практика перекладу іноземних мов;
·        Практикум перекладу першої іноземної мови (англійська);
·        Практикум перекладу другої іноземної мови (німецька);
·        Практикум перекладу третьої іноземної мови (корейська);
·        Діловий та дипломатичний етикет та протокол;

·        Термінологія першої іноземної мови - англійська (термінологія; митна, зовнішньоекономічна, банківська, біржова, фінансова, ІТ-термінологія);
·        Крос-культурна комунікація;
·        Англійська мова (за фаховим спрямуванням);
·        Німецька мова;
·        Корейська мова;
·        Ділова іноземна мова;
·        Іноземна мова за професійним спрямуванням;
·        Іноземна мова наукового спілкування.

·       Польська мова;

·       Вступ до літературознавства;

·       Історія зарубіжної літератури;

·       Теорія та практика перекладу іноземних мов;

·       Іноземна мова в наукових дослідження;

·       Переговори та медіація;

·       Механізми та інструменти фінансування науки;

·        Наукометрія

Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки налічує 16 викладачів, серед них – 1 доктор педагогічних наук та професор, 1 доктор теології, богослов'я, 5 кандидатів наук, 7 доцентів, 7 старших викладача та 1 викладач.

На кафедрі склалася науково-методична школа викладання іноземних мов та школа кореєзнавства , зорієнтована на наукові дослідження та мовну підготовку як філологів, так і майбутніх фахівців з права, менеджменту, різних сфер зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій, логістики тощо. Процес навчання іноземної мови тісно пов’язаний з характерними особливостями майбутньої професійної діяльності студентів. З вересня 2018 р. розпочалася професійна підготовка за новою спеціальністю «Філологія: Германські мови, переклад включно, англійська - перша» + німецька і корейська мови. Освітньо-професійна програма укладена з урахуванням побажань замовників–майбутніх роботодавців випускників кафедри.

На базі кафедри розбудовано Центр з прийому міжнародного іспиту з корейської мови ТОПІК. Студенти і слухачі курсів, члени волонтерських та інших організацій УМСФ, а також всі зацікавлені, мають змогу здобути міжнародний сертифікат щодо володіння корейською мовою.

При кафедрі працює Міжнародна волонтерська організація "Хваранг - УМСФ", український осередок .Більш детальну інформацію про активну співпрацю читайте за посиланнями українською, англійською та корейською мовами /www.facebook.com/HwarangUCFUkrainianChapter/.

Також активна просвітницька робота проводиться спільно з англо- та україномовним аматорським театром-студією та дебат-клубом (керівник Азаров Олександр, студент групи ФЛ-19-1 спеціальності "Філологія"). .

 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, , н.к. №1, каб. № 326, 323, тел. 756-05-59

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Факультети ІТСТ Кафедра вищої математики та інформатики