Кафедра історії та теорії держави і права

Колесников Костянтин Миколайович

Завідувач кафедри 

 

 • Колесников Костянтин Миколайович
 • Доктор історичних наук, професор
 • (056) 745-03-02

 

Кафедра є випусковою за спеціальністю 032 «Історія і археологія» освітнього рівня «бакалавр», галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

 

Штатна чисельність кафедри – 10 посад. На яких працює 4 доктори наук, професори; 6 – кандидатів наук, доцентів.

35695452 10216128065978221 7112957182139695104 n

Кафедра заснована наказом Голови Держмитслужби в 1997 р. під назвою кафедра державного права. У 1998 р. перейменована у кафедру державного права та митної політики. У 2019р. набула теперішньої назви.

Кафедра викладає дисципліни теоретико-правового, історико-правового та конституційно-правового спрямування на усіх факультетах Університету, а також проводить наукові дослідження проблем юридичного доказування, суверенітету людини і держави, правового забезпечення прав людини, історії митної діяльності та засад митного регулювання.

Кафедра теорії та історії держави і права забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Контакти: м. Дніпро, вул. узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 305; тел. 756-05-71, (271)

Наукова діяльність

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти”. Державний реєстраційний номер № U0111U003353 – Керівник – доктор історичних наук, професор Ченцов Віктор Васильович. Головна мета – здійснити ретроспективний аналіз митного регулювання зовнішньоторгівельної діяльності з найдавніших часів до сьогодення та розробити напрями його удосконалення на основі історичного досвіду.

На 2019-21 р.р. подано проект ДР. за темою «Митні війни та економічні санкції у перспективі формування нового глобального порядку».

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри історії та теорії держави і права забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «магістр»:

 • Міжнародне право у глобальному світі
 • Правові засади самоврядування. Муніципальне право
 • Філософія права та юридична техніка

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Теорія держави та права
 • Історія митної діяльності
 • Історія держави та права України
 • Правознавство
 • Конституційне право України
 • Державне (конституційне право) зарубіжних країн
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія політичних та правових учень
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія стародавнього світу
 • Юридична деонтологія
 • Основи юриспруденції
 • Історія торговельно-митних відносин
 • Історія первісного суспільства
 • Етнологія
 • Археологія
 • Кліометрія
 • Історія середніх віків
 • Історична географія та хронологія,
 • Історія державності,
 • Історія римського приватного права,
 • Історія України

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 посад. На яких працює 4 доктори наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри, професор – Колесников Костянтин Миколайович

Колесников Костянтин Миколайович

У 1995 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом КВ № 901192
Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), ДД № 002811, 2014 р., «Митні відносини в Північному Причорномор’ї античної доби: проблеми інтерпретації». Професор кафедри теорії та історії держави і права, 12ПР № 011014, 2015 р.
Дисципліни, що викладає: Історія держави і права України, Історія вчень про державу і право,Основи права Євросоюзу, Міжнародне право в глобальному світі.
Сфера наукових інтересів: Українська історіософія та історична наука. Історія митно-податкових відносин. Історія війн та військового мистецтва античної доби.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.comkolesnikov@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
член Міжнародної асоціації істориків права з 2009 р.; член Харківського історико-архівного товариства.
Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника «Історія торгівлі, податків та мита»; заступник головного редактора науково-теоретичного та громадсько-політичного альманаху «Грані».
Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
начальник кафедри державного права та митної політики;
декан юридичного факультету з 2016 по 2018 рік;
завідувач кафедри теорії та історії держави і права з 2018 р.
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
заступник відповідального секретаря приймальної комісії АМСУ в 2000–2001 роках;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи П 99-1; куратор групи МП 17-1.
Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін;

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.ю.н. Макушев Петро Васильович 

1989 р., Ленінградське вище політичне училище, спеціаліст - юрист)

Фото МакушевК.юр. н., (2004 р., 12.00.01. – «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень»), д.юр.н., (2017 р. 1200.07. – «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право»), професор кафедри загально-правових дисциплін, 2014 р.).

Дисципліни, що викладає: «Теорія держави і права», «Основи юриспруденції», «Конституційно-правові засади публічного управління і адміністрування»; Електронна пошта:mpv12@i.ua.

У 2019 р. пройшов наукове стажування для освітян «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС» Європейський університет Віадріна у Франкфурті – на – Одері (Федеративна республіка Німеччина).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – Морозов Олег Вікторович

У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом ВЕ № 001436.
Морозов Олег ВікторовичНауковий ступінь: Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), ДД № 001506, 2013 р., «Діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (XVIII – початок ХХ ст.)», доцент кафедри теорії та історії держави і права, 12ДЦ020263, 2008 р).
Дисципліни, що викладає: Історія міжнародного права, Міжнародна торговельна політика, Історія митної справи, Правознавство.
Сфера наукових іниересів: Історія зовнішньої торгівлі, історія митних відносин.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: morosovoleg410@gmail.commorozov@umsf.dp.ua 
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
- член Міжнародної асоціації дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи;
- Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Історія торгівлі, податків та мита» фахове видання Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Організаційна робота:
- виконання обов’язків куратора групи П17-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Бочаров Дмитро Олександрович

У 1998 році здобув вищу освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, м. Харків Бочаров Дмитро Олександрович

11 жовтня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних правових учень

20 січня 2011 року присуджено вчене звання доцента

Основний напрям наукової роботи – дослідження природи правової позиції та феномен її реалізації; теорія доказування; філософія прав людини; ігровий та обрядовий аспекти судочинства

Електронна адреса: dmitroboch@gmail.com, bocharov@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Бочаров Д.О. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція // Право України. – 2011. – № 2. – С. 186–192.
 2. Бочаров Д.О. У пошуках Химери або дещо про “об’єктивні властивості” доказів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 159–163.
 3. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів // Право України. – 2012. – № 7. – С. 127–133.
 4. Бочаров Д.О. Уроборос або Символічна реальність і право // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Четвертого всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 28 – 29 листопада 2008 р.). – Л., 2009. – С. 31–39.
 5. Бочаров Д.О. Метафори “свідомість – це дзеркало” і “розуміння – це бачення” в юридичній гносеології // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Л., 2010. – С. 73–84.
 6. Бочаров Д.О. Проблема тлумачення юридичних текстів у контексті концепту “смерті Автора” // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 4 – 5 грудня 2009 р.). – Л., 2009. – С. 56–65.
 7. Бочаров Д.О. Правовий акт як відкритий/закритий твір // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. восьмого Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 7 – 8 грудня 2012 р.). – Л., 2013. – С. 51–75.
 8. Бочаров Д.О. Суд – не на осуд, а на розсуд… Справедливий розсуд // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 394–396.
 9. Бочаров Д.О. Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв: точки перетину // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 293 – 299.
 10. Бочаров Д.О. Уроборос II або пролегомени до семіотики права // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 392–395.
 11. Бочаров Д.О. Проблемы доказывания с помощью литературных примеров // Право и литература: материалы VIII философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Сост. и отв. ред. Графский В.Г. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2013. – С. 17–20.
 12. Бочаров Д.О. Дещо про “фактичні дані” й “відомості” у контексті визначення поняття доказів // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 94–98.
 13. Бочаров Д.О. Феномен “правової позиції” як точка зближення сучасних правових систем // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 90–91.
 14. Бочаров Д.О. Історія митної діяльності : навчальний посібник / авт. кол.: К.М. Колесников (кер.авт.кол.), Д.В. Архієрейський, Д.О. Бочаров, О.О. Дячок, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк; за ред. Л.В. Деркача, Д.В. Табачника В.В. Ченцова. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013.

Основні публікації за напрямом

 1. Бочаров Д.О. Естетика перспективізму в сучасному правознавстві // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1 – 2. – С. 369 – 380. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 2. Бочаров Д.О. «Візуальна метафора» в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1 – 2. – С. 70 – 83. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 3. Бочаров Д.О. Вчення про знак як методологічна основа теорії доказів // Право України. – 2014. – № 4. – С. 166 – 173. Режим доступу до журналу: http://pravoua.com.ua/ru/store/pravoukr/.
 4. Бочаров Д.О. Концепція «перспективізму» Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2014. – № 2. – С. 24 – 33.
 5. Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) / Д. О. Бочаров // Правова позиція. – 2016. – № 1. –С. 24 – 33.
 6. Bocharov D. The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2015. – № 2. – С. 12 – 17.
 7. Bocharov D. Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science // Правова позиція. – 2016. – № 1. – 140 – 148.

Науково-дослідна робота

 1. 2011–2016 рр.: участь у виконанні науково –дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права на тему: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U0111U003353);
 2. 2012 – 2013 рр.: співвиконавець міжнародного освітньо-наукового проекту – «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS», Open Society Institute, OSI (Budapest).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 7 – 8 грудня 2012 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Правовий акт як відкритий / закритий твір»;
 2. VIII філософсько-правові студії «Право і література» 02 жовтня 2013 р.
 3. (м. Москва, Росія), доповідь: «Проблеми доказування в літературних прикладах»;
 4. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 6 – 7 грудня 2013 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перед брамою правосуддя»;
 5. «Polska i Ukraina W dobie transformacji», 11-12 września 2014 r. w murach państwowej Wyższej szkoły Wschodnioeuropejskiej (pWsW) w Przemyślu, доповідь: «Правові позиції як засіб зближення правових систем»;
 6. X Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 12 – 13 грудня 2014 р.
 7. (м. Львів, Україна), доповідь: «Аутопоезис процесу»;
 8. III міжнародний круглий стіл «Проблеми методології та філософії права»
 9. 25-28 лютого 2016 р. (м. Самара, Росія), доповідь: «"Перспективізм" у юриспруденції»;
 10. Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри» (з нагоди 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина) 28-29 жовтня 2016 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перспективізм» Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини».
 11.  Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1–2. – С. 106–120.
 12. Правова позиція як форма конкретизації принципів права («візуальна» інтерпретація) // Право України. – 2017. – № 7. – С. 20 – 29.
 13. Перспективізм правовий // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 563 – 566.
 14. Право і література / Ю. Оборотов, Д. Бочаров, Ю. Хижняк // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 612 – 618.
 15. Правова інтерпретація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 631 – 638.
 16.  Теорія ігор у юриспруденції // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 850 – 855.
 17.  Правовідносини // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 545 – 552.
 18. Правозастосовний розсуд / Д. Бочаров, М. Савчин // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 553 – 562.
 19.  Правозастосування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 562 – 568.
 20.  Правореалізація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 584 – 587.
 21. “Перспективізм” Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу. – Львів: Видавництво ЛОБФ "Медицина і право", 2017. – С. 20 – 46.


Доцент кафедри (за сумісництвом) – Адашис Людмила Іванівна

Адашис Людмила ІванівнаУ 2003 році закінчила Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

К.ю.н., 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України»,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
12 ДЦ № 031657, 2012 р.
Дисципліни, що викладає: “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини”, “Основи права ЄС”, “Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування”, “Європейська правова традиція. Право ЄС”

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:
Куратор групи МП 18-1
Міжнародна діяльність:
Приймала участь у міжнародному освітньому проекті як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland) у 2016 році

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 2. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 3. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf
 4. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.[IndexCopernicus]
 5. Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат?// Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 39-46.
 6. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі [Текст] / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.
 7. Адашис Л. І. Місцеві референдуми: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. І. Адашис, М. В. Маковецький // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 47-52.
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:
 1. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни „Правознавство” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 43 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з дисципліни „Конституційне право України” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 69 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6.
 2. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі // ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 320-324.
 3. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 4. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 5. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 6. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 7. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 8. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 9. Адашис Л. І. Боротьба з корупцією в Україні: черговий етап сподівань / Л.І. Адашис, Я.Р. Де-Луко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 24-27.
 10. Адашис Л. І. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні / Л.І. Адашис, Н.М. Романова // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 28-31.
 11. Адашис Л. І. Арбітражне судочинство: чи є необхідність у господарських судах України? / Л. І. Адашис, А. С. Гребенюк // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 25-28.
 12. Адашис Л. І. Громадянські права і свободи у демократичній державі / Л.І. Адашис, К. А. Бобриньова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 8-11.
 13. Адашис Л. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Адашис, О.О. Даніленко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 29-32.
 14. Адашис Л. І. Європейський стандарт: людина – найвища соціальна цінність // Правова реформа та забезпеченні демократизаційних процесів і національної безпеки в україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ, АМСУ, 2014 р. – С. 20-22.
 15. Адашис Л. І. Конституційний Суд України як об’єкт судової реформи в Україні / Л.І. Адашис, В.С. Ткачук // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy: Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia, Sladkovienvn, Slovenskarepublika, 28-29 oktobra 2016. – Sladkovienvn : VysokaskolaDanubius, 2016. – p.27-30.
 16. Адашис Л. І. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 17. Адашис Л. І. Переваги та недоліки запровадження адвокатської монополії в Україні / Л.І. Адашис, Ю.К. Копійко // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 18-20. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 18. Адашис Л. І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
 19. Адашис Л. І. Проблеми процесу децентралізації в Україні / Л.І. Адашис, А. О. Міх // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 33-37.
 20. Адашис Л. І. Проблеми реалізації особистих прав і свобод людини в Україні / Л.І. Адашис, Т. В. Андронік // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 6-8.
 21. Адашис Л. І., Кукуруз О. В. Проблемні питання виборчої системи Сполучених Штатів Америки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення». – Запоріжжя, 2014. – С. 22-25.
 22. Адашис Л.І. Еволюція правового статусу міського голови / Л.І. Адашис, О.С. Переяславець // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 40-43.
 23. Адашис Л.І. Інститут префектів в Україні: перспективи розвитку / Л.І. Адашис, К.В. Телешова // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 43-46.
 24. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 25. Адашис Л.І. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як орган управління у взаємовідносинах із суспільством чи черговий дублюючий бюрократичний механізм / Л.І. Адашис, М.О. Кравчук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 25-27.
 26. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 27. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 28. Адашис Л.І. Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності суддів шляхом їх кваліфікаційного оцінювання / Л.І. Адашис, І.І. Москаленко // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 28-30.
 29. Адашис Л.І. Проблемні питання формування Верховної Ради України / Л.І. Адашис, Д.В. Ляшенко // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 11-14.
 30. Адашис Л.І. Судова реформа: деякі особливості / Л.І. Адашис, І.В. Пізнюр // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 15-18.
 31. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 32. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:
 1.  https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність2.    
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підгрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу3.    
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС4.    
 4. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради ЄС5.    
 5. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку

Доцент кафедри – Дячок Олег Олександрович

Дячок Олег Олександрович

1986. Дніпропетровський державний університет. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. Спеціальність – історія. Диплом ПВ № 644851.
2009. Академія митної служби України. Кваліфікація – юрист. Спеціальність – право. Диплом 12 ДСК № 173808.
1992. Кандидат історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), диплом КН № 001101, “«Хроніка Європейської Сарматії» Алессандро Гваньїні як джерело з історії України XV–XVI ст.”
2003. Доцент кафедри історіографії та джерелознавства, атестат ДЦ № 008345.
Дисципліни, що викладає: Конституційне право України, Державне право зарубіжних країн, Історична географія та хронологія.
Сфера наукових інтересів: Історія України середини XIV– середини XVII ст., Історіографія та джерелознавство історії України середини XIV– середини XVII ст., Конституційно-правове регулювання статусу особи.

Профіль у Google Scholar:

Електронна пошта: oleg_dyachok@ua.fm, dyachok@umsf.dp.ua

 Робота у складі:

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Асоціація дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи. З 2013 р

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника “Історія торгівлі, податків та мита”.

Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
в.о. начальника кафедри державного права та митної політики, 2001 р.;
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу —;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту):
вчений секретар вченої ради юридичного факультету, вчений секретар вченої ради інституту права та міжнародно-правових відносин з 2008 р.;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника —;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи МП 18-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті:
партнер міжнародної дослідницької програми історії та теорії бюрократії з 2012 р.;
- залучення до міжнародної експертизи:
рецензування статей, поданих до публікації у виданнях Республіки Польща “Wschodnirocznikhumanistyczny” та “ResHistorica”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Мороз Сергій Петрович

Мороз Сергій Петрович

1986, Запорізький державний університет, спеціальність: історія з додатковою спеціальністю Радянське право; кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та основ Радянської держави і права; 1999, аспірантура кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
2002, кандидат юридичних наук; спеціальність:12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень; «Ідея прав людини в політико-правовій думці України»; 2006, доцент по кафедрі теорії та історії держави і права.
Теорія держави і права; Порівняльне правознавство; Історія держави і права зарубіжних країн

Профіль у Google Scholar

Електронна адреса: serg.moroz.dneprow@gmail.comsergey.moroz@i.uamoroz@umsf.dp.ua 

Є членом Міжнародної асоціації істориків права України
1996-2003 – декан юридичного факультету Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління»;
2004-2005 – виконуючий обов’язки декана Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
2006 – завідувач кафедри загально-правових дисциплін Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри - Запорожченко Юлія Василівна 

барабашУ 2006 р. закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобула кваліфікацію магістра з архівознавства.
У 2015 отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації «Розвиток інфраструктури охорони здоров я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. історичний аспект».
У 2015 р. присуджено науковий ступінь доктора історичних наук зі спеціальності «Історія України» (тема дисертації: «Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в соціально-виробничій сфері»,)
Сфера наукових інтересів: історія Донбасу 20-х рр. ХХ ст.; міжнародні стандарти прав людини; міжнародна митна освіта.
Дисципліни, що викладає: Проблеми забезпечення міжнародних стандартів прав людини в національному законодавстві та юридичній практиці; Юридична деонтологія; Державне (конституційне) право зарубіжних країн.

Електронна адреса: zaporozhchenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Барабаш Ю.В. Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія / Ю.В.Барабаш. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. – 452 с.

Фахові статті за останні 5 років:

 1. Барабаш Ю.В. Витрати населення Донбасу У 1920-Х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 29. – Луганськ, 2011. – С. 9-14.
 2. Барабаш Ю.В., Жицька К.В. До питання економічного напрямку діяльності професійних організацій Луганщини у 20-х рр. ХХ ст. (фінансовий аспект) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 3-7.
 3. Барабаш Ю.В. Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 11 (165) Частина 1 – Луганськ, 2011. – С. 5-9.
 4. Барабаш Ю.В. Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.
 5. Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 – Випуск 108. – С. 4-7.
 6. Барабаш Ю.В. Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – №23(220). – 2011. – С. 88-93.
 7. Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. / Ю.В. Барабаш // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – №№XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.
 8. Барабаш Ю.В. Система громадського харчування в Донбасі у 1927-1930 рр. // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 159-167.
 9. Барабаш Ю.В. Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 138-143.
 10. Барабаш Ю.В. Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П.Михайлюк. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – Випуск 34. – С. 9-13.
 11. Барабаш Ю.В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №8 Частина 2. – Луганськ, 2013. – С. 22-29.
 12. Барабаш Ю.В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. ст. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 13. Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна / ред.-кол.: Д.М.Чорний (відп. ред.) та ін. – Харків, 2013. – С.41-45.
 14. Барабаш Ю.В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу. 1920-ті рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 38. – Луганськ, 2013. – С. 19-24.
 15. Барабаш Ю.В. Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії / Ю.В. Барабаш // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 40. – Луганськ, 2013. – С. 9-14.
 16. Барабаш Ю.В. Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу. 1920-ті рр. / Ю.В. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХVIII. – С. 3-7. (Index Copernicus)
 17. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015. №4 С. – 12-15 (Index Copernicus)
 18. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Barabash Yu.V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region.1920s / Yu.V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – №28 (2). – P. 37-42. (SCOPUS)
 2. Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №3 (26). – С. 263-265. (РИНЦ)
 3. Барабаш Ю.В. Частная торговля в Донбассе. 1920-е гг. / Ю.В. Барабаш // Известия Сочинского государственного университета. – Сочи, 2013. – №4-2 (28). – С. 233-236. (РИНЦ)

Основні публікації за напрямом

 1. Barabash Y. Derogations from the Obligations in Abiding by the State of the European Convention on Human Rights in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2016. №1 – С. 322-325 (Index Copernicus).
 2. Barabash Yu.V. International Human Rights Standards: the Problems of their Implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права. – К., 2015.№ 4. С. – 12-15 (Index Copernicus).
 3. Барабаш Ю. В. Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. /Ю. В. Барабаш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 8 (Ч. 2). – С. 22-29.
 4. Барабаш Ю. В. Соціально-політична діяльність Уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С. 175-180.
 5. Барабаш Ю. В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – 2013. – Вип. 16. – С. 41-45.
 6. Барабаш Ю. В. Особливості культурного розвитку населення Донбасу.1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Історичні записки: Зб. наук. праць / Гол. ред.В. П. Михайлюк. – Луганськ, 2013. – Вип. 38. – С. 19-24.
 7. Barabash Yu. V. Deviant Behaviour of Different Social Groups in the Donbass Region. 1920s / Yu. V. Barabash // Bylye Gody. – Sochi, 2013. – № 28 (2). – P. 37-42.

Науково-дослідна робота

 1. 2015 – 2016 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права за темою: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U111U003353).
 2. 2010–2015 рр.: відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедра всесвітньої історії, кафедра архівознавства та кафедра історії України Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля на тему: «Людина у повсякденному житті Радянської України у 1920–1930-і роки» (номер державної реєстрації 0109U000087), м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк (з 2014 р.).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Барабаш Ю. В. Азарт як вид дозвілля та метод прибутку у Донбасі в 1920–х рр./ Ю. В. Барабаш // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Історико-філософські читання молодих учених (12 квітня 1912 року)». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 181-184.
 2. Барабаш Ю.В. Деякі проблеми робітничої молоді Донбасу в 1920-х рр. /
 3. Ю. В. Барабаш // Дні науки історичного факультету. – 2012: Матеріали
 4. V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. Секція «Кафедри української історії та етнополітики»/ За ред. д.і.н., проф. А. П. Коцура. – К., 2012. – С. 5-7.
 5. Барабаш Ю. В. Благоустрій поселень Донбасу в 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – С. 16-20.
 6. Барабаш Ю. В. Поведінка робітників Донбасу у трудовому повсякденні
 7. 1920-х рр. / Ю. В. Барабаш // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Переяслав-Хмельницький,
 8. 5-6 жовтня 2012 р. / упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 68-71.
 9. Барабаш Ю. В. Забезпечення фармацевтами Донбасу в 1920-х рр.: деякі аспекти проблеми / Ю. В. Барабаш // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ,
 10. 4-11 листоп. 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко,
 11. В. А. Мац]. Х: ХНМУ, 2013. – С. 31-33.
 12. Барабаш Ю. В. Державна торгівля в Донбасі. 1920-ті рр. / Ю. В. Барабаш // Маловідомі сторінки вітчизняної історії (архівні розвідки): Матеріали круглого столу кафедри архівознавства та суспільно-правових наук СНУ ім. В. Даля,
 13. 28 лютого – 1 березня 2014 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 3-6.
 14. Барабаш Ю. В. Медико-соціальна проблематика 20-х рр. ХХ ст. у радянській історіографії // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, 2-9 листопада 2015 р., / Харк. нац. мед. ун-т; [редкол.: І.Ю.Робак, Г.Л.Демочко]. – Х.: ФОП Панов А.М., 2015, С. 9-11
 15. Barabash Yu.V Inviolable territory of Ukraine in accordance with the Constitution of Ukraine and international law // Конституційний розвиток в Україні: історична ретроспектива та сучасні трансформації: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. М. Сєвєродонецьк, 21 травня 2015 р. / За ред. д.і.н., проф.
 16. Довжука І.В. – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В.Даля, 2015. – С. 5-6.
 17. Chentsov V.V., Barabash Yu.V. A retrospective glance at the history of international activity of the University of Customs and Finance // Історія торгівлі, податків та мита: Х Міжнародна наукова конференція, 27-28 жовтня 2016 р. / Інститут історії України НАН України, Університет митної справи та фінансів. – К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України НАН України, 2016, С. 97-98

Доцент кафедри – к. іст. н. Чечельницька Ганна Володимирівна

Чечельницька Ганна ВолодимирівнаУ 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України», 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.

2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю

2020 р. закінчила ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, факультет права і економіки ,  магістр журналістики 

Дисципліни, що викладає: Історія державності, історія митної справи, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія української і зарубіжної культури, Історія політичних і правових вчень.

Сфера наукових інтересів:

 1. Психоісторія як пояснення соціально-історичних процесів.
 2. Зв’язки з громадськістю.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Hanna.wlady@gmail.comchechelnitska@umsf.dp.ua

Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ЖР18-1.

2018-2019 - провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

За підсумками 2018-2019 навч.року визнана переможцем "Кращий наставник року". 2019 р. здобула подяку від ГО "Фонд "Професійний розвиток" за сприяння розвитку громадського руху в регіоні, допомогу в професійній, соціальній реабілітації та адаптації переселенців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій населення, за залучення молоді до громадської діяльності та формування позитивного іміджу української освіти та просвітництва.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографія:

 1. Chechelnytska,H., Antonova, V. Modern Ukrainen Youth and Historico-Axiological Features of Social Communication//  "Modern Approaches to Knowledge Management Development". Колективна монографія. -Collective monograph. Slovenia.Publishing LjubljanaSchool of Bussines, 2020. - С. 299-313 -1,2 др.арк. - Режим доступу:https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18652419.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

 1. Чечельницька Г. В.Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії//Актуальні проблеми української історії. – Рівне, РДГУ, 2018. -.С.15-32. – 1 др.арк
 2. Чечельницька Г. В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 42. – С. 100–111.
 3. Чечельницька Г.В. Психоісторична версія української історії: спроба утворення / А. В. Чечельницька // Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2015. – Вип. 41. – С. 151-156.
 4. Чечельницька Г.В. Психоісторичний огляд періодизації української історії та діагностика сьогодення// Філософія. Культура. Життя. Міжвузівський збірник. – 2014. – Спецвипуск. – С. 149-153.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Чечельницкая А.В. Психоисторический дискурс украинской истории// Humanities and social sciences. – Rzeszow, 2014. – № 2, с.25-34. – Ресурс доступа: www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/.../hss-2014-02-pw-01.pdf
 2. Чечельницкая А.В. Психоистория на постсоветском пространстве: историографический обзор // Ekonomia I nauki humanistyczne. – Rzeszow, 2012. – № 2, с.3-18. Ресурс доступа: http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/94

Тези конференцій:

 1. Чечельницька Г.В. , Новіков М., Бондик О. Аналіз комунікаційної стратегії Державної митної служби України (на прикладі сайту митної служби) //ХІV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». - Дніпро, Україна, 2020. 
 2. Чечельницька Г.В., Антонова В.Ю., Бондик О.П. Історико-аксіологічні аспекти соціальних комунікацій із молоддю.// Матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції  "Theoretical Foundations for Implementation and Adaptation of Scientific Achievements in Practice'', Helsinki, Finland, June 22-23, 2020. 
 3. Чечельницька Г.В, Рапопорт В. Погроми в Україні. Єврейські погроми// ХХХІІІ International Scientific and Practical Conference “September Scientific Reading”, 16 September 2019, Vinnitsia, Ukraine. – P.3. –S.5-12.
 4. Чечельницька Г.В., Уланович Т, Швачка Д. Політичні аспекти дослідження «Руської Правди» як витоків закону та державності в українській та російській історіографії// ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Соціально-політичні проблеми сучасності», Дніпро, 30 березня 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – 92 с. – С.17-19.
 5. Чечельницька Г.В, Здорик А.  «Політичні взаємини України та Канади»//Становлення публічного адміністрування в Україні». Матеріали Восьмої Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених (м.Дніпро, 21 квітня 2017 р.). – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 355 с. – 279-282 с.
 6. Чечельницька Г.В., Зборщенко А . «Морально-етичні погляди правозахисника Олекси Тихого»// Матеріали 10-їнауково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», ДРІДУ, 2016.- Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016. – 0,2 дрк.арк.
 7. Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2015.
 8. Чечельницька Г.В. Проблеми психоісторичної періодизації української історії // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку регіонів» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2013.
 9. Чечельницька Г.В. Психоісторія як самостійна наука в площині сучасної філософської парадигми // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів», 2011.
 10. Чечельницька Г.В. Психоісторія: новий вимір дослідження сучасності та минулого // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010.

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія держави і права зарубіжних країн// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – УМСФ, 2020. - 70 c.
 2. Історія українського суспільства//Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-170 с.
 3. Історія України: психоісторичний дискурс української історії// Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання.- ДДФА, 2015.-50 с.

У 1996 році закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, спеціальність «Історія України», 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2000, спеціальність «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Вчене звання: доцент кафедри гуманітарних дисциплін, 2011.

2017 р. закінчила Вищий навчальний заклад «Університет ім.Альфреда Нобеля», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти СПЕЦІАЛІСТ, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російських мов, фахівець із зв’язків з громадськістю

2020 р. закінчила ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, факультет права і економіки ,  магістр журналістики 

Дисципліни, що викладає: Історія державності, історія митної справи, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія української і зарубіжної культури, Історія політичних і правових вчень.

Сфера наукових інтересів: 1) Психоісторія як пояснення соціально-історичних процесів.2) Зв’язки з громадськістю.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr2QQfMAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: Hanna.wlady@gmail.com, chechelnitska@umsf.dp.ua 

Участь у професійних об’єднаннях: 2010-2015 р.р. виконавчий директор Філіалу Фонду вчених Дніпропетровської державної фінансової академії.

2009-2015 – була заступником зав.кафедри з наукової роботи. На поточний момент – куратор гр.ЖР18-1. 2018-2019 - провідний фахівець відділу комунікацій та профорієнтацій, куратор виставки-музею УМСФ.

За підсумками 2018-2019 навч.року визнана переможцем "Кращий наставник року". 2019 р. здобула подяку від ГО "Фонд "Професійний розвиток" за сприяння розвитку громадського руху в регіоні, допомогу в професійній, соціальній реабілітації та адаптації переселенців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій населення, за залучення молоді до громадської діяльності та формування позитивного іміджу української освіти та просвітництва.

Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

Павленко

Завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

 • Павленко Олена Олександрівна
 • доктор педагогічних наук, професор
 • Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.
  • (056) 756-05-59

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Філологія» (денна форма навчання), освітній ступінь «Бакалавр».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·        Практичний курс першої іноземної мови (англійська);
·        Практичний курс другої іноземної мови (німецька);
·        Практичний курс третьої іноземної мови (корейська);
·        Вступ до мовознавства;
·        Методика викладання іноземної мови

·        Теоретичні аспекти сучасних германських мов (стилістика; лексикологія; історія мовознавства; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Теоретичні аспекти сучасної третьої іноземної мови – корейської (стилістика; теоретична фонетика; теоретична граматика);
·        Перша ділова іноземна мова (англійська);
·        Друга ділова іноземна мова (німецька);
·        Третя ділова іноземна мова (корейська);
·        Теорія та практика перекладу іноземних мов;
·        Практикум перекладу першої іноземної мови (англійська);
·        Практикум перекладу другої іноземної мови (німецька);
·        Практикум перекладу третьої іноземної мови (корейська);
·        Діловий та дипломатичний етикет та протокол;

·        Термінологія першої іноземної мови - англійська (термінологія; митна, зовнішньоекономічна, банківська, біржова, фінансова, ІТ-термінологія);
·        Крос-культурна комунікація;
·        Англійська мова (за фаховим спрямуванням);
·        Німецька мова;
·        Корейська мова;
·        Ділова іноземна мова;
·        Іноземна мова за професійним спрямуванням;
·        Іноземна мова наукового спілкування.

·       Польська мова;

·       Вступ до літературознавства;

·       Історія зарубіжної літератури;

·       Теорія та практика перекладу іноземних мов;

·       Іноземна мова в наукових дослідження;

·       Переговори та медіація;

·       Механізми та інструменти фінансування науки;

·        Наукометрія

Кафедра іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки налічує 16 викладачів, серед них – 1 доктор педагогічних наук та професор, 1 доктор теології, богослов'я, 5 кандидатів наук, 7 доцентів, 7 старших викладача та 1 викладач.

На кафедрі склалася науково-методична школа викладання іноземних мов та школа кореєзнавства , зорієнтована на наукові дослідження та мовну підготовку як філологів, так і майбутніх фахівців з права, менеджменту, різних сфер зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій, логістики тощо. Процес навчання іноземної мови тісно пов’язаний з характерними особливостями майбутньої професійної діяльності студентів. З вересня 2018 р. розпочалася професійна підготовка за новою спеціальністю «Філологія: Германські мови, переклад включно, англійська - перша» + німецька і корейська мови. Освітньо-професійна програма укладена з урахуванням побажань замовників–майбутніх роботодавців випускників кафедри.

На базі кафедри розбудовано Центр з прийому міжнародного іспиту з корейської мови ТОПІК. Студенти і слухачі курсів, члени волонтерських та інших організацій УМСФ, а також всі зацікавлені, мають змогу здобути міжнародний сертифікат щодо володіння корейською мовою.

При кафедрі працює Міжнародна волонтерська організація "Хваранг - УМСФ", український осередок .Більш детальну інформацію про активну співпрацю читайте за посиланнями українською, англійською та корейською мовами /www.facebook.com/HwarangUCFUkrainianChapter/.

Також активна просвітницька робота проводиться спільно з англо- та україномовним аматорським театром-студією та дебат-клубом (керівник Азаров Олександр, студент групи ФЛ-19-1 спеціальності "Філологія"). .

 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, , н.к. №1, каб. № 326, 323, тел. 756-05-59

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Факультети Центр митної справи лабораторія соціально-психологічного забезпечення