Розклад занять та консультацій

 

Кафедра адміністративного та митного права

Лютіков

В.о. завідувача кафедри

 

 • Лютіков Павло Сергійович
 • д.ю.н., професор

 Кафедра приймає участь у підготовці випускників за спеціальністю - 081 «Право» (денна та заочна форми навчання, ступені вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії з права»).

Кафедра є випусковою з підготовки докторів філососфії за спеціальністю «Право» (081) (денна та заочна форми навчання, підготовки докторів філософії з права). На базі кафедрі створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

На кафедрі адміністративного та митного права створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за 12.00.07

Кафедра адміністративного та митного права налічує 6 докторів юридичних наук та 4 кандидата юридичних наук.

Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 502, 504; тел. 756-05-94.

Наукова діяльність

На кафедрі здійснюються дослідження за темою «Розвиток адміністративно-правових основ митного законодавства України».

Державний реєстраційний номер 0115U007058. Керівник – доктор юридичних наук, проф. Кунєв Юрій Дем’янович.

 «Адміністративно-правове регулювання публічних відносин»

Державний реєстраційний номер 0119U100014. Керівник - д.юр.н., професор Легеза Євген Олександрович з 2019 року 

Студентський науковий гурток

На На базі кафедри вже діє 2 студентських наукових гуртка:

 • «Актуальні питання адміністративної відповідальності», керівник Ліпинський Владислав Віталійович.
 • «Актуальні питання митного права», керівник Мазур Анатолій Васильович.

Аспірантура

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кафедра є випусковою з підготовки докторів філососфії за спеціальністю «Право» (081) (денна та заочна форми навчання, підготовки докторів філософії з права).

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 6 докторів юридичних наук та 4 кандидата юридичних наук.

В.о. завідувача кафедри – д.юр.н., професор Лютіков Павло Сергійович 

фото

У 2007 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету та одержав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

З 2007 по 2009 навчався на денній формі аспірантури Запорізького національного університету, яку достроково закінчив у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Дисертацію захищено 05 червня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 у Національному університеті державної податкової служби України, диплом ДК № 052997.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук захистив 17 жовтня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.139.01 у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», диплом ДД № 002673.

Лауреат академічної стипендії імені М.С. Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів у 2009 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року № 849).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2014 році (Постанова № 4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року).

З 01.09.2009 р. по 02.09.2009 р. – старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.09.2009 р. по 01.09.2018 р. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи.

З 02.09.2009 р. 01.02.2016 – доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.02.2016 по 21.08.2019 – професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

Основні дисципліни, що викладає: «Публічна служба», «Інформаційне забезпечення публічного адміністрування».

Сфера наукових інтересів: суб’єкти адміністративного права.

Електронна пошта lyutikovp@gmail.com, lyutikov@umsf.dp.ua

 

Профіль у Google Scholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Професор кафедри – д.юр.н., професор Доненко Валерій Вікторович 

У 1991 році закінчивКиївську вищу школу МВС СРСР  та здобув кваліфікацію юриста.

Доненко В

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права

Має багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх України. Полковник міліції у відставці. Нагороджений нагрудним знаком "Кращий працівник МВС України" та численними відомчими відзнаками. Учасник ліквідації аварії на ЧАЄС

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльністьбезпека дорожнього руху, протидія  корупції

Дисципліни, що викладає «Адміністративна деліктологія», «Адміністративний процес»

Електронна пошта:  don1964dnipro@ukr.netdonenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Підручники, навчальні посібники, коментарі:

 1. Доненко В. В. Керування транспортними засобами у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : монографія / В. В. Доненко, В. К. Колпаков. – Д. : Юрид. акад., 2003. – 196 с.
 2. Доненко В. В. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху: становлення в умовах реформування : монографія / В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2011. – 380 с.
 3. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність працівників ОВС за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху : монографія / В. В. Доненко, В. В. Донський. – Д. : ДДУВС, 2012. – 185 с.
 4. Доненко В.В. Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2014. – 520 с.
 5.  Доненко В.В. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / за заг. ред. ред. Л. Р. Наливайко. – К. : Хай-Тек Пресс, 2016. – 408 с.
 6. Доненко В.В. Службове право України: словник термінів / за заг. ред.Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова словник термінів/ Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 340 с.
 7. Доненко В. В. Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої кампанії 2004 року : науково-практичні рекомендації / В. В. Доненко, Р. В. Миронюк, О. О. Мороз, І. Р. Шинкаренко. – Д. : ДДУВС, 2004. – 62 с.
 8. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність. Загальна та особлива частини : курс лекцій / кер. авт. кол. канд. юрид. наук, доц. В. В. Доненко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. – 228 с.
 9. Доненко В. В. Організація адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів міліції : навч. посібник / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда, Р. В. Миронюк, О. С. Фролов. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 172 с.
 10. Доненко В. В. Адміністративне право України : навч. посібник / В. В. Доненко та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 216 с.
 11. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 12. Доненко В. В. Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України : навч. посібник / В. В. Доненко, Р. М. Опацький. – Дніпропетровськ : Дніпроп.держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 168 с.
 13. Доненко В. В. Професійна діяльність працівників патрульної служби МВС : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 184 с.
 14. Доненко В. В. Тактика дій працівників міліції щодо виявлення та припинення правопорушень і злочинів : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 100 с.
 15. Доненко В. В. Правові та організаційні засади взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 172 с.
 16. Доненко В. В. Діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду звернень громадян : навч. посібник / В. В. Доненко ; кол. авт. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011 – 76 с.
 17. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в наукових працях українських вчених : навч. посібник / В. В. Доненко, В. В. Гаркуша. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – 112 с.
 18. Доненко В. В. Здійснення контролю працівниками ДАІ за правомірністю експлуатації транспортних засобів : методичні рекомендації / Т. П. Мінка, В. В. Доненко, В. В. Гаркуша, В. В. Маслюк. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 45 с

Фахові статті:

 1. Доненко В. В. Проблеми кодифікації адміністративно-деліктного законодавства / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №1. – 2003. – С. 50-57.

 2. Доненко В. В. Новий етап в розвитку законодавства про адміністративну відповідальність / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003. – Спецвипуск. – С. 303-306 .
 3. Доненко В. В. Умови ефективності адміністративної відповідальності у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2003. – С. 214-222 .
 4. Доненко В. В. Зміцнення законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ / В. В. Доненко, А. В. Коваленко // Право і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 61-65 .
 5. Доненко В. В. Основи стратегії соціальної підтримки поліцейської діяльності: міжнародний досвід / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 1. – С. 10-15.
 6. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 4. – С. 86-91.
 7. Доненко В. В. Проблеми реалізації адміністративно-деліктного впливу у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – №2. – 2006. – С. 188-195 .
 8. Доненко В. В. Оновлення наукового підґрунтя забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 37-41.
 9. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – №. 1 – С. 53-59 .
 10. Доненко В. В. Організаційно-правові проблеми удосконалення діяльності штатних та добровільних помічників дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 104-112 .
 11. Доненко В. В. Основні напрямки наукового аналізу проблем безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 101-109.
 12. Доненко В. В. Становлення поліцейської функції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2006. – № 4. – С. 104-112 .
 13. Доненко В. В. Поліція Німеччини та її повноваження у забезпеченні безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту : зб. наук. праць. – 2006. – № 3. – С. 70-76
 14. Доненко В. В. Проблеми нормативного забезпечення діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко /Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2006. – № 4. – С. 158-162 . Доненко В.В. Современный этап кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В.В. Доненко // Современный научный весник. Серия: Экономика и право. – Белгород, 2006. - № 6.- С. 71 -73.
 15. Доненко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху за законодавством Російської Федерації / В. В. Доненко, О. Г. Реуцков // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. видання МВС України. – 2007. – № 170. – С. 28-31
 16. Доненко В. В. Ґенеза функцій міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 53-59
 17. Доненко В. В. Планування та цілепокладання в діяльності міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2007. – № 1. – С. 164-175
 18. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика: сутність, форми та засоби реалізації / В. В. Доненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 1. – С. 30-38
 19. Доненко В. В. До питання про співвідношення понять «громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» / В. В. Доненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2007. – Вип. 1. – С. 116-125
 20. Доненко В.В. Актуальные вопросы административно-деликтного законодательства Украины/ В.В. Доненко // Оралдым фарым жарсысы (Економика и право): наун.-теор. И практ. журнал.- 2007. - №1. – С..61 -66.
 21. Доненко В. В. Адміністративно-деліктна політика у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007 – С. 248-255
 22. Доненко В. В. Адміністративно-правовий статус особи  в сфері безпеки дорожнього руху: напрями сучасного дослідження / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки : у 2-х ч. – 2011. – Ч. 1. – С. 98-103
 23. Доненко В. В. Ґенеза адміністративної юрисдикції у сфері дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 79-84.
 24. Доненко В. В. Адміністративна юрисдикція у сфері дорожнього руху: сучасний стан та перспективи розвитку / В. В. Доненко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС : зб. наук. праць, 2011. – № 4. – С. 245-254
 25. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2011. – № 4. – С. 29-37
 26.  Доненко В. В. Факторний аналіз діяльності МВС з забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – Ч. 1. – С. 85-92
 27. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 167-171 
 28. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування  у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 33-42
 29. Доненко В. В. Щодо визначення центрального органу забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 3. – С. 297-311
 30. Доненко В.В. До питання реформування Державтоінспекції / В. В. Доненко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2012. – № 4 (1). – С. 106-113
 31. Доненко В. В. Нові форми соціальної активності у сфері публічного адміністрування безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 191- 198
 32. Доненко В.В.Штрафні бали як вид адміністративного стягнення : зарубіжний досвід та його впровадження в Україні // Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу, 2016 - № 2 –C 24 -28 
 33. Доненко В.В. Новий вид стягнень в адміністративно-деліктному законодавстві України та проблеми його впровадження в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2016. - № 1. – С. 173-179.
 34. Доненко В.В. Соціальна обумовленість участі громадян в забезпеченні безпеки дорожнього руху Доненко В.В., Гусєва Є.І. // Науковий збірник ДНУ ім.О.Гончара  «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- Спеціальний випуск присвячений міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права». – 2017. – Частина 2 – с. 126 -132.

Тези і конференції:

 1. Доненко В. В. Застосування заходів адміністративного примусу в діяльності дільничного інспектора міліції / В. В. Доненко // Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції : матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2004 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 118-124.

 2. Доненко В. В. Сучасні проблеми наукового забезпечення безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2 червня 2006 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 119-125.
 3. Доненко В. В. Поняття та зміст адміністративно-деліктної політики у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2006 р., м. Сімферополь-Ялта : у 2-х ч. – Сімферополь : Кримськ. юрид. ін.-т ХНУВС, 2006. – Ч. 2. – С. 83-94.
 4. Доненко В. В. Концептуальні засади реформування законодавства України, що регулює діяльність міліції громадської безпеки / В. В. Доненко, Д. Г. Заброда // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики : зб. матер. наук.-практ. конф., 22 грудня 2006 р., м. Київ ; ред. кол. : О. М. Джужа, В. М. Дзюба, С. Г. Стеценко та ін. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 287-290.
 5. Доненко В. В. Проблемы кодификации административно-деликтного законодательства Украины / В. В. Доненко // Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29 сентября 2006 г., г. Санкт-Петербург ; сост. А. Н. Павлов, А. В. Никитин, Н. В. Дементьева и др. – СПб. : Санкт-Петербургск. ун-т МВД России, 2006. – С. 28-34.
 6. Доненко В. В. Безпека дорожнього руху в адміністративно-правовій доктрині України (сучасний вимір) / В. В. Доненко // Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке : материалы седьмой Международной конференции, октябрь 2007 г., г. Днепропетровск. – Днепропетровск, 2007. – С. 44-46.
 7. Доненко В. В. Тріада суспільних відносин у сфері громадського порядку / В. В. Доненко // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 22 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 36-41.
 8. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху / В. В. Доненко // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 17-18 листопада 2011 р.). – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – С. 47-52.
 9. Доненко В. В. Актуалізація публічного адміністрування безпекою дорожнього руху / В. В. Доненко // Актуальні проблеми державотворення і правотворення: матеріали наукового семінару, 07 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 18-21.
 10. Доненко В. В. Міжнародний досвід цільових програм захисту учасників дорожнього руху // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013 р. – С. 125-129.
 11. Доненко В. В. До питання становлення публічного адміністрування / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали Українсько-польської науково-практичної конференції, 15 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – С. 54-58.
 12. Доненко В. В. Реформування безпеки дорожнього руху на черговому етапі адміністративної реформи / В. В. Доненко // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 71-74.
 13. Доненко В. В. Щодо вдосконалення статусу особи у сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Р. В. Гаврилюк // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 75-77.
 14. Доненко В. В. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства в сфері безпеки дорожнього руху / В. В. Доненко, Є. П. Калугін // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали науково-практичного семінару, присвяченого 65-річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 12 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 78-81.
 15. Доненко В. В. Юридична освіта та адміністративне право: реалії та вектори розвитку / В. В. Доненко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 31 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. ; Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2014 – С. 34-37.
 16. Доненко В. В. Актуальні форми патріотичного виховання курсантів та студентів / В. В. Доненко // Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє: матеріали науково-практичного семінару, 12 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 42-44.
 17. Досвід поліції Німеччини у забезпеченні безпеки дорожнього руху Тези: Актуальні проблеми державотворення: матеріали наукового семінару, присвяч. 50 –річчю ДДУВС та 25 річчю «Асоціації українських правників», Дніпропетровськ, 10 грудня 2015 року). – Дніпропетровськ; Ліра ЛТД, 2016. – С. 77 - 80
 18. Адміністративне право і поліцейська освіта: реалії та вектори розвитку Тези: Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.) Д.: ДДУВС. – С . 86 -90
 19. Досвід організації публічної служби Німеччини Тези: Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» : матеріали всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет. –С. 5–7.
 20. Штрафні бали: міжнародний досвід та практика в сучасних українських реаліях Тези: «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху: матер. Круглого столу (м. Кривий Ріг, 20 травня 2016 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2016 – 199 с – С. 137 – 140
 21. Актуальні проблеми застосування адміністративних стягнень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – У 2-х ч. Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч1. – 256 с
 22. Проблеми нормативного забезпечення діяльності поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тези Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 9 груд. 2016 р.). - Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – 472 с
 23. Безпека дорожнього руху –черговий шанс на реформування Тези. Безпека людини  в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми», м. Київ, НАУ, 27 лютого 2017 р. – 154 -157 с.
 24. Актуальні питання застосування адміністративних стягнень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Тези Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід, Дніпро, ДДУВС, 17 березня 2017, ч.1. - С. 33 -35.
 25. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу на безпеку дорожнього руху: реальність та перспектива Тези. Адміністративна відповідальність в системі важелів впливу матер.  ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.) Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України, 2017 – 199 с – С. 137 – 140
 26. Питання реалізації  новел   адміністративно-деліктного законодавства та їх вплив на безпеку дорожнього руху // Науковий семінар   «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування » // Матеріали наукового семінару «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та правозастосування ». -  Дніпро, ДДУВС. – 2018   -  С 40 – 43 .
 27. Доненко В.В. Актуальні питання публічного адміністрування в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Матеріали міжнародної наукового практичної конференції ї «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень:проблеми організації та правового забезпечення 12-13 квітня 2018 року. Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 . /Редколегія Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк та ін.  - Харків: «Тоніс» - 2018 , С. 15-17.
 28. Доненко В.В. Юридична освіта та адміністративне право: сучасні реалії та вектори розвитку// Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти 20 квітня 2018 року» . – Дніпро, УМСФ – 2018

 

Професор кафедри – д.юр.н. Приймаченко Дмитро Володимирович

Приймаченко Дмитро Володимирович

У 1997 році закінчив Дніпропетровський державний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право (тема дисертації «Докази у провадженні в справах про порушення митних правил»).

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного та адміністративного права та соціального управління.

У 2008 році присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (тема дисертації «Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави»»).

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права.

Має досвід роботи у державних органах та за фахом.

Сфера наукових інтересів: адміністративне та митне право; публічне адміністрування; адміністративна діяльність митних органів (органів доходів і зборів).

Основні дисципліни, що викладає: «Адміністративне право».

Електронна пошта: dmytro-dnipro@ukr.net, 

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії, навчальні посібники, коментарі

Професор кафедри – д.юр.н., професор Легеза Євген Олександрович

Легеза Євген Олександрович

В 2008 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація юрист.
В 2011 році присуджено ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
В 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
В 2017 році присуджено ступень доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
У 2016 р. на загальних зборах Національної академії наук України Легеза Є. О. був нагороджений грамотою за досягнення у розробленні важливих наукових проблем серед молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України за підсумками конкурсу 2015 року.
У 2017 р. Легеза Євген Олександрович став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року 2016» у номінації «Молодий науковець», який був організований Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямі, отримавши  диплом ІІ  ступеня, та став лауреатом премії Дніпропетровської обласної ради у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».

У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права

У 2018 році призначено іменну стипендію Верховної Ради України

У 2018 році переможець стипендії КМУ

З 2019 року керівник науково-дослідної роботи на тему : "Адміністративно-правове регулювання публічних відносин" (0119U100014)

Основний напрям наукової роботи – публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини.
Сфера наукових інтересів: публічні послуги, адміністративні процедури, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, фінансові правовідносини, оцінка діяльності суб’єктів влади.

Основні дисципліни, що викладає: «Міжнародне право», «Міжнародне митне право», «Публічні послуги та адміністративні процедури»

Електронна пошта: yevhenleheza@gmail.comlegeza@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.юр.н, доцент Мінка Тетяна Павлівна

Минка фото

У 2000 р. закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

К.ю.н. юридичних наук, 081 – право, (12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право) - 2003; Д.ю.н., 081 – право, (12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), 2011 р

 

Звання доцента отримала у 2011 році.

Дисципліни, що викладає: Адміністративній процес; право; судове оскарження рішень дій чи бездіяльності публічної адміністрації.

Сфера наукових інтересів: актуальні адміністративного права та адміністративного процесу; проблеми удосконалення адміністративного судочинства; питання реформування системи правоохоронних органів України, удосконалення діяльності Національної поліції та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС України; суб’єкти публічної адміністрації; інструменти діяльності публічної адміністрації; публічне адміністрування в міграційній сфері; захист прав, свобод та інтересів особи в адміністративному судочинстві; механізм перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві.

Електронна адреса: minka@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Робота у складі:

- галузевих експертних рад – Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з юридичних наук; член   спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02;

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Акредитаційної комісії;

- Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН – науково методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки № 13 Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У складі підкомісії 262 «Правоохоронна діяльність».

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри;

- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу;

- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту);

- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

- виконання обов’язків куратора групи.

Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті – в рамках реалізації Координатором проектів ОБСЄ в Україні: 1) проекту «Допомога в інституціоналізації покращеного навчання Національної поліції України»; 2) проекту навчання співробітників мобільних груп з реагування на запобігання домашньому насильству «Поліна»; 3) розробка тренінгові курсу з підготовки та перепідготовки реформованої служби ДІМ;

- зарубіжне стажування -2016 р. – стажування в Панєвропейській високій школі, факультет права, Братислава, Словакія;

- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри –  д.юр.н. Овчарук Сергій Станіславович 

Овчарук С

У 1992 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З квітня 2002 року по листопад 2008 року займав посади директора та юрист-консульта ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва».

З листопада 2008 року по грудень 2008 року Т.в.о. Голови Фонду приватизації комунального майна Голосіївського району м. Києва.

З грудня 2008 року по листопад 2010 року Голова Фонду приватизації комунального майна Голосіївського району м. Києва.

З 2012 року по 2015 р. працював доцентом кафедри правознавства приватного вищого навчального закладу «Макіївський економіко-гуманітарний інститут».

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансов.

З 2018 року працює доцентом кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, займається рецензуванням дипломних робіт.

Елетронна адреса: ovcharuk@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких:

 1. Овчарук С. С. Адміністративні процедури в умовах формування правової держави: проблеми теорії та практики реалізації : монограф. / С. С. Овчарук ; за заг. ред. Курила В. І. – К. : НУБіП України, 2014. – 355 с.
 2. Овчарук С. С. Місце адміністративних процедур у системі процесуального права / С. С. Овчарук // Публічне право. – 2013. – № 1(9). – С. 98–106.
 3. Овчарук С. С. Правовое регулирование института административных процедур во Франции / С. С. Овчарук // Вісник Маріупольського державного університету : Серія «Право». – 2013. – Вип. 6 – С. 93–105.
 4. Овчарук С. С. Поняття влади та функції держави від зародження державності до середньовіччя / В. І. Курило, С. С. Овчарук // Науковий вісник Академії муніципального управління»: Серія «Право». – 2014. – № 2. – С. 96–104.
 5. Ovcharuk S. Post-soviet stage of development of the administrative law / S. Ovcharuk // Princeton Journal of Scientific Review: Post-Soviet View. – 2013. – V. 1, N. 1. – С. 16-32.
 6. Овчарук С. С. Правовое регулирование института административных процедур в США / С. С. Овчарук // Europäische Fachhochschule. – 2013. – № 6-2. – С. 205-211.
 7. Ovcharuk S. Administrative procedures as an instrument for the legal protection of public and private in public and private interests / S. Ovcharuk // Princeton Journal of Scientific Review: Post-Soviet View. – 2013. – V. 1, N. 5. – С. 308-321.
 8. Овчарук С. С. Ретроспекция становления и развития науки советского административного права / С. С. Овчарук // Закон и жизнь. – 2013. – Август. – С. 138-141.

Доцент кафедри – к.юр.н. Кувакін Сергій В’ячеславович

В 1998 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

В 2000 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Дата присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук: 2002 рік.

Дата присудження вченого звання доцент по кафедрі адміністративного та митного права: 2008 рік.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес, адміністративна відповідальність.

Основні дисципліни, що викладає: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил».

Нагороди, досягнення: Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2008 рік

Електронна поштаkuvakin_sv@ukr.net, kuvakin@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar
 1. Проблемні питання кваліфікації окремих видів ПМП // Вісник АМСУ.- №1.-2008.-С.51-56.
 2. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів // Митна справа.– №3.–2008.–С.39-44.
 3. Проблемні питання кваліфікації ПМП, що посягають на порядок переміщення через митний кордон України // Вісник ДДУВС.- № 1.-2009- С.163-167.
 4. Митне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. Ченцова В.В. - К.: Істина, 2007. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист МОН України лист № 1/11–Г–216 від 29 січня 2007 р.)
 5.  Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської.– К.: Істина, 2007.
 6. Митне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. Ченцова В.В.та Д.В. Приймаченко  – К.: Істина, 2008.
 7. Кувакін С.В. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «ОНЮА».– №2.– 2013.– с.59 – 65.
 8. Кувакін С.В., Гнідаш І.О. Розмежування понять «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок»// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики». - Тернопіль, 2013, с.65-68.
 9. Кувакін С.В. Проблемні питання щодо застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил // Вісник АМСУ.– №2.–2013.
 10.  Кувакін С.В. Особливості застосування попередження як виду адміністративного стягнення, що накладається за порушення митних правил / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів». - Дніпропетровськ, 2013, с.300-302.
 11. Кувакін С.В.; Мазур А.В. Доктринальне тлумачення положень ст. 469 Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного Суду України // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право.– № 2.– 2014.– С.66-69.
 12. Кувакін С.В., Декарчук Ю.О. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності: актуальні питання // Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів  і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110
 13. Кувакін С.В., Кукуруз О.В. Проблематика правового регулювання підстав для відкриття справи про порушення митних правил // Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів  і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених.– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110
 14. Кувакін С.В., Рак Ю.Ю. Митний огляд як форма митного контролю та митне обстеження як процесуальна дія у справі про порушення митних правил // Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності: науково-практична інтернет-конференція.– Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 15-30 травня 2014 року.
 15. Кувакін С.В., Єременко А.О. Правовий статус експерта як учасника проваджденняу справах про порушення митних правил // Тенденції та інновації юридичної науки": Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя юридичного спрямування, 11 червня 2014 р.
 16. Кувакін С.В. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства за порушення митних правил: Матеріали міжнародної науково-практичної крнференції.– Хмельницьк, 2014.– С.128-131.
 17. Кувакін С.В. Доставлення правопорушника як примусовий захід,що застосовується органами доходів і зборів // Матеріали Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї на тему «Дев'яті економіко-правові дискусії», 01 грудня 2015, м.Львів.
 18. Кувакін С.В., Чобіт І.М. Малозначність порушення митних правил як підстава звільнення від адміністративної відповідальності // Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя  «Сьомі економіко-правові дискусії» від 5 травня 2015 р.– Львів.– С.56-59.
 19. Кувакін С.В. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України // Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», 12–19 травня 2017 року, Ірпінь-Хмельницький.
 20. Науково-практичний коментар Митного кодексу України. / За заг. ред. Додіна Є. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 488 с.

Доцент кафедри  – к.юр.н. Калюта Анна Борисівна

Lyalka

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Лялька А.Б. Фіскальна функція митних органів України. // Митна справа. – 2012. - № 5(83), с. 56-60
 2. Лялька А.Б. Сутність та види дискреційні повноваження митних органів: у світлі нового митного законодавства. // Митна справа. – 2012. - № 6 (84), с. 51-61
 3. Предупреждение и продиводействие коррупции: Учебно-методическое пособие / под ред. Андраша Хюдика / Лялька А.Б., Морару В., Мостовей Т., Попенко А., Урсу В., Зёлка В., Стопенчук С., Филиппов С., Хирний В. - Одесса, Миссия EUBAM, 2013, 318 с.
 4. Лялька А.Б., Волкова Н.В. Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Фінансове право» зі спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання). - Д. : Академія митної служби України, 2010. – 80 с.
 5. Лялька А.Б., Волкова Н.В. Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» зі спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання). - Д. : Академія митної служби України, 2010. – 52 с.

Доцент кафедри – к.юр.н. Ліпинський Владислав Віталійович

Ліпинський В.В. форма

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.

Має багаторічний практичний досвід роботи у митних органах України. Має спеціальне звання "Радник митної служби рангу". Нагороджений нагрудним знаком "Почесний митник", нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України", нагрудним знаком "Відмінний митник", нагрудним знаком "Золотий знак Академії митної служби України".

Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання адміністративної відповідальності», учасники якого є переможцями Всеукраїнських наукових олімпіад і конкурсів.

Дисципліни, що викладає: «Адміністративна відповідальність за порушення митних правил»; «Правоохоронна діяльність митних органів»; «Механізми державного управління в сфері митної справи».

Сфера наукових інтересів: адміністративна відповідальність; адміністративна діяльність; протидія та попередження корупції.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: lipinskivlad@ukr.net

Член Дніпропетровського міського Відділення Всеукраїнської громадської організації “Спілка ветеранів митної служби України”.

Член Громадської організації “Асоціація сприяння зовнішньоекономічній діяльності”.

Член первинної профспілкової організації Університету митної справи та фінансів Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби.

Організаційна робота:

З грудня 2014 року по листопад 2018 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту «Митна академія» Університету митної справи та фінансів.

З травня 2019 року по теперішній час директор навчально-наукового інституту права та міжнародно-правивих відносин Університету митної справи та фінансів.

Наставник групи П18-2м.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.юр.н. Мазур Анатолій Васильович

Мазур адмін мит праваУ 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та здобув кваліфікацію юриста.

У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право (тема дисертації «Організаційно-правові основи митного контролю в Україні»).

20 січня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного та митного права.

Сфера наукових інтересів: митне регулювання; правові основи митної справи; порівняльне митне право; фінансове право; проблеми застосування фінансового законодавства.

 

Основні дисципліни, що викладає: «Митне право», «Фінансове право», «Проблеми застосування законодавства у фінансовій сфері».

Електронна пошта: anvas.mazur@outlook.com, mazur@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. .Приймаченко Д.В., Мазур А.В. Інформування як форма взаємодії митних органів у сфері захисту економічних інтересів держави // Митна справа. – 2013. - №1. – С.99-107.
 2. Мазур А.В. Подання документів і відомостей, необхідних для митного контролю, як засіб реалізації контрольної функції // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2013. - №1(10). – С.47-53.
 3. Мазур А.В. Митно-правові аспекти угоди про асоціацію з ЄС: перспективи впровадження // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2013. - №2 (11). – C.57-62.
 4. Кувакін С.В., Мазур А.В. Доктринальне тлумачення Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного суду // Вісник Академії митної служби України (серія «Право»). – 2014. - №2(13). – С.66-69.
 5. Мазур А.В. Зміни ставок ввізного мита: вітчизняна практика та правила СОТ // Фінансове право. – 2015. - №1. – С.32-35. - http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/Fin_Pravo_Journal%20_1%2831%29_15_150526_out.pdf
 6. Мазур А.В. Сучасна концепція митного права: (критичні зауваги щодо навчального посібника Бойка В.М.) // Адміністративне право і процес. – 2015. - №4. – С.159-167.
 7. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю. Lex Portus : юрид. наук. журн. 2016. № 2. С.87-100. [Index Copernicus International] - http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6748/Mazur_lexportus2-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні. Правова позиція. 2017. №1. С. 84-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2017_1_12 
 9. Науково-практичний коментар Митного кодексу України. [станом на 5 квітня 2018] / За заг. ред. Додіна Є. В. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018 (у співавт.)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Chentsov V.V., Mazur A.V. Implementation Means of The State Customs Policy of Ukraine: Legislation and Legal Doctrine / w ks.: Polityka celna: economia, prawo, practyka / red. E.Gwardzińska, A.Werner, J.Wierzbicki. – (Biblioteka celnej książki). – Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2014. - s.417-422 (527 s.)
 2. Законность в деятельности органов публичной администрации (доктринальное толкование категории). Legea şi Viaţa: международный науково-практический правовой журнал. 2018. № 5(2). С. 114-118. [Index Copernicus International]  http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/5-2/27.pdf  

Тези конференцій:

 1. Мазур А.В. Призначення митних органів: правова норма та орієнтир інституційної реформи / у кн. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф (25.11.2016).  Дніпро: УМСФ, 2016. С.93-95.
 2. Мазур А.В. Галузева безпека: системний підхід до дослідження / Фінансова безпека України на сучасному етапі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь, 28 листопада 2016 року. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. С. 88-93.
 3. Ченцов В.В., Мазур А.В. Митна реформа в Україні: ultima ratio – lex // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпро, 24 листопада 2017. Дніпро: УМСФ, 2017. С.76-77.
 4. Мазур А.В. Поняття митного регулювання: законодавчий і методологічний аспекти. Публічне  адміністрування  в  умовах  змін  та  перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали   ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.  Серія  «Сектор  безпеки України».  Вип.  24  (Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Харків: «Точка», 2018. С.44-45
 5. Мазур А.В. Консолідація інституційних спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних органів як чинник економічної безпеки. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики (18 травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної  наук.-практ.  конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків: «Точка», 2018. С.57-58. 

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного та митного права забезпечують викладання наступних основних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 • Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Митне право
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародне право
 • Право
 • Фінансове право

Освітній ступінь «магістр»:

 • Адміністративні провадження в органах публічної влади
 • Міжнародне митне право
 • Методологія наукових досліджень
 • Судове оскарження рішень дій чи бездіяльності публічної адміністрації
 • Порівняльне митне право
 • Проблеми адмістративної деликтології
 • Проблеми застосування митного законодавства України
 • Публічні послуги та адміністративні процедури
 • Правові основи фінансово-правової діяльності
 • Протидія та попередження корупції в державних органах

Освітній ступінь «доктор філософії з права»:

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Факультети Центр митної справи лабораторія соціально-психологічного забезпечення