Навчальна лабораторія транспортних систем та технологій

Маленко Євгеній Вікторович

Завідувач навчальної лабораторії

 

 • Маленко Євгеній Вікторович
 • (056) 756-05- 41

Положення про навчальну лабораторію

 DSC0516

 

 DSC0524

 

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії

Основною метою створення лабораторії транспортних систем та технологій була необхідність забезпечення лабораторного та практичного навантаження кафедри транспортних систем та технологій за навчальною програмою «Бакалавр», «Магістр» спеціальності «Транспортні технології».

Основні напрями роботи:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою
 • супровід лабораторних та практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів та магістерських робіт з використанням ПЕОМ.
 • встановлення та супровід програмного забезпечення, адміністрування серверів та мережі.
 • апробація та впровадження методичного забезпечення до виконання лабораторних та практичних робіт.
 • забезпечення проведення лекцій за допомогою мультимедійного обладнання.
 • супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедри, секцій міжнародних конференцій, які проводяться в Університеті.
 • супровід захисту курсових, дипломних, магістерських робіт та семінарів аспірантів кафедри.
 • організація обліку, ремонту та профілактики матеріально-технічної бази лабораторії і кафедри.
 • складання кошторисних витрат на утримання та розвиток матеріально-технічної бази лабораторії.
 • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

Матеріально-технічна база лабораторії складає:

 • 2 лекційних мультимедійні аудиторії (175 місць);
 • 1 мультимедійна лекційна аудиторія (50 місць), облаштована для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом автомобільний транспорт;
 • 1 аудиторія (25 місць) для проведення практичних занять;
 • 2 комп’ютерні класи загальною кількістю 25 ПК. Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету;
 • На базі автокласу розташована постійно діюча автошкола, що дає можливість отримання водійського посвідчення відповідних категорій.

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 208, тел. (056) 756-05-41

 

  DSC0519   DSC0526   

  DSC0527   DSC0528 

  DSC0533  DSC0539

Склад кафедри

Завідувач кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенко

У 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Європейський бізнес», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Електронна пошта: bvs910@gmail.combilozubenko@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 7 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0116U008360);

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань», номер державної реєстрації 0116U006782);

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

2019 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів.

З 2016 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 11 від 22.04.2016).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2017−2020 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

2017–2020 рр. – наукове консультування ДП «Дніпростандартметрологія» (договір №345 від 01.11.2016 з наукового консультування з питань інноваційних технологій у міжнародному бізнесі, туризмі та готельно-ресторанному господарстві).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2017 р. закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет та отримав кваліфікацію психолога за спеціальністю «Психологія».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Організація готельного господарства», «Методологія наукових досліджень», «Основи економіки», «Поведінкова та експериментальна економіка».

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net, chirichenko@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016–2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від  22.12.2016 р.).

2017−2020 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

2016–2018 рр. – член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науковий погляд: економіка та управління).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 358 від 24.10.2018).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв мУ 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», у 2017 році за спеціальністю «Правознавство», а у 2019 році – за спеціальністю «Туризм».

У 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2019 р. – професора по кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112) тощо.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

З  2019 р. – декан факультету інноваційних технологій Університету митної справи та фінансів.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 354 від 24.10.2018).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2017 р. − заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Член редакційної колегії журналу Актуальні проблеми економіки.

Член редакційної колегії журналу Investment Management and Financial Innovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до бази Scopus.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н. Сердюков Костянтин Георгійович 

Сердюков

У 1980 році закінчив Харківський сільськогосподарський інститут та отримав повну вищу освіту.

У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бізнесу та підприємництва.

У 2019 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук (тема дисертації «Корпоративний контроль в системі управління господарськими товариствами»).

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Електронна адреса: serdyukov@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, монографій у співавторстві, підручників та навчальних посібників. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт. Приймає участь у наукових конференціях. Здійснює керівництво аспірантами.

2020 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Виступав співвиконавцем за науковою темою «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (державний реєстраційний номер 0115U002375).

Виступає членом постійної спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук.

Має досвід роботи у сфері бізнесу (організація власного бізнесу, управління бізнесом).

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління; корпоративні фінанси; оцінка бізнесу; міжнародне підприємництво.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.т.н. Погребняк Андрій Володимирович 

У 2007 році закінчив Донецький національний університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових 

Погребняк

виробництв» та отримав кваліфікацію магістра з обладнання переробних і харчових виробництв.

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (тема дисертації: «Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації»). Має вчене звання доцента кафедри обладнання харчових виробництв.

Дисципліни, що викладає: «Організація ресторанного господарства».

Електронна поштаpogrebnyak.av1985@gmail.com

Є членом редакційної колегії наукового фахового видання (технічні науки) «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету».

Є членом Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», членом Асоціації Вищих навчальних закладів і підприємств харчової промисловості UkrUFoST.

20162018 рр.  відповідальний виконавець наукової теми №Д-14-17-П «Дослідження деформаційних ефектів, що виникають при течії розчинів полімерів з метою розробки рекомендацій з оптимізації технологічних процесів», (№ держреєстрації 0117U004218).

Брав участь у міжнародному науковому проекті 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatoryframework for higher education in Ukraine (SpinOff)».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 У 2003 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання», «Світовий ринок товарів і послуг».

Електронна адреса: malyuta@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 16 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин.

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2014–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 363 від 24.10.2018).

2017−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2020 рр. – наукове консультування підприємства ТОВ «Запорізьке регіональне зовнішньоекономічне агентство» (договір № 10 від 01.10.2016 з наукового консультування з питань митної політики,  торговельних санкцій,  виходу на окремі зовнішні ринки).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає:«Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна торгівля», «Основи економіки транспорту».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2014–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 357 від 24.10.2018).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2020 рр. – наукове консультування підприємства ТОВ «ОЛДІ-ТРЕВЕЛ» з питань міжнародної економічної діяльності та торгівлі послугами (договір від 28.12.2015 р. №512 (діє до 31.12.2025 р.)).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

трудова м

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна торгівля», «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму», «Міжнародний туризм», «Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент».

Електронна адреса: trudova@umsf.dp.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України в цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 355 від 24.10.2018).

2015–2020 рр. – наукове консультування підприємства «Деко Образ» з питань вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю, системи міжнародних фінансових відносин, міжнародного інвестиційного співробітництва (договір від 28.11.2014 р. №281 (діє до 27.11.2024 р.)).

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини понад п’ять років.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Войтов Сергій Геннадійович 

У 2009 році закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобув кваліфікацію спеціаліст з міжнародної економіки. У 2010 році отримав диплом магістра з державної служби в Академії митної служби України.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на тему «Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки». Того ж року отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2010 по 2011 роки перебував на посадах державної служби в Київській регіональній митниці. З 2012 по 2017 роки проходив навчання в аспірантурі, а також працював на наукових посадах в системі Національної академії наук України, зокрема Інституті світової економіки, Інституті всесвітньої історії та Інституті економіки та прогнозування.

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Електронна пошта: s.g.voitov@gmail.com, voytov@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar 

Має загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор близько 50 наукових, науково-публіцистичних та експертних публікацій, у тому числі закордоном і таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, тощо). Співвиконавець ряду науково-дослідних робіт Національної академії наук та Державного науково-дослідного інституту митної справи, зокрема: «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної парадигми: прогнози, сценарії та механізми» (0111U002062), «Нормативно-правові аспекти визначення та контролю митної вартості товарів: сутність, проблеми та напрями вдосконалення» (01117U006923), «Формування системи митного аудиту України» (0112U003860), «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (0112U000045), «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України» (0115U002690) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Брав участь в ряді науково-практичних семінарів: «Формування системи митного аудиту України» (НДІ митної справи), «Вихід на європейський та світові ринки: міфи і реалії», «Основи регуляторної політики» (USAID), «Україна на світових ринках: багатосторонні та двосторонні інструменти доступу до ринків» (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Небаба Наталія Олександрівна 

У 2010 році закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема дисертації «Управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів»

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Організація та управління бізнесом», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу».

Електронна пошта: nebabanatali@meta.ua, nebaba@umsf.dp.ua 

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782), «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації 0113U007514), «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965) тощо.

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 353 від 24.10.2018).

З 2019 р. − керівник студентського наукового гуртка при кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2019 рр. – наукове консультування підприємства «ЛІГОС-СЕРВІС» з питань управління проектами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі (договір від 30.12.2015 р. №32 (діє до 30.12.2023 р.)).

Сфера наукових інтересів: організація та управління бізнесом,  міжнародний туристичний та готельно-ресторанний бізнес, управління фінансовими потоками субєктів підприємництва.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

raznikova

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства»

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Управління міжнародним бізнесом».

Електронна адреса: razinkova@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

2019-2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету. У рамках партнерства Університету митної справи та фінансів з Collegium Humanum - Warsaw Management University, брала участь у закордонній практиці та тему: «Інноваційні технології в науці та освіті: досвід Європи» з 2 лютого по 5 лютого 2020 року.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н.Язіна Вікторія Анатоліївна 

У 2013 році закінчила Запорізький національний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Туризмознавство».

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Управління готельно-ресторанним господарством України»).

Дисципліни, що викладає: «Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Діловий туризм та бізнес-комунікації», «Туристичне країнознавство», «Країнознавство».

Електронна пошта: yazinaviktoria@gmail.com, yazina@umsf.dp.ua

Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційне управління соціально-економічними системами: держава, кластер, регіон» (номер державної реєстрації 0116U002332).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 242 Туризм.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Гриценко Антон Вадимович 

У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі ефективного управління ризиками»).

Дисципліни, що викладає: «Страхування в туризмі», «Міжнародні фінанси», «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародний туризм», «Міжнародна торгівля».

 

Має наукові та науково-методичні публікації, у тому числі у зарубіжних виданнях. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0116U003934).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019–2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка  «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи у сфері бізнесу.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Горб Костянтин Миколайович
У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.
У 2017 році закінчив Університет митної справи та фінансів, факультет управління, за спеціальністю «Менеджмент» та здобув кваліфікацію спеціаліст.
У 2019 році закінчив Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика за спеціальністю «Туризм» та здобув кваліфікацію магістра з туризму.
У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).
У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.
Дисципліни, що викладає у 2019/2020 н.р.: «Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм», «Організація туризму», «Діловий туризм та бізнес-комунікації», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com, gorb@umsf.dp.ua 

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи за фахом понад 25 років.

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).
2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.
З 1998 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060009 від 24.09.1998 р.).
З 2018 р. – член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 06.07.2018 р.).
Є членом Всеукраїнської асоціації гідів (з 2019 року). Має сертифікат супроводжуючого туристичних груп (з 2019 року).
Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна
горожанкіна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

У 2018 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає«Рекреаційні комплекси світу», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Спеціалізований туризм», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство».

Електронна адреса: gorozhankina@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 8 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060151 від 26.03.2012 р.).

З 2019 р. – член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 20.12.2019 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Гостинність в туризмі» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

бойко

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Географія туризму», «Організація туризму (організація туристичних подорожей)», «Організація туризму», «Основи туризмознавства».

Електронна адреса: boyko@umsf.dp.ua

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі понад 20 статей в провідних наукових фахових виданнях.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060152 від 26.03.2012 р.).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.т.н. Колісниченко Тетяна Олександрівна 

У 1999 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія громадського 

Колісниченко

харчування» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 2005 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодвміщуючими добавками»).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Організація ресторанного господарства».

Електронна адреса: kolisnichenko@umsf.dp.ua

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20  років. Є автором понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі понад 43 статті в провідних наукових фахових виданнях, 5 статтей, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; 3 монографії, 2 підручників та 22 свідоцтва на винахід та корисну модель.

З 2008 року – член Асоціації кулінарів України. У 2016 році як член асоціації була запрошена у складі делегації на світовий кулінарний конгрес з готельно-ресторанного бізнесу (м. Салоніки, Греція). У 2020 році у складі делегації разом з українською збірною, відвідала ХХV Кулінарні олімпійські ігри IKA м. Штутгарт Німеччина.

2017 – 2019 рр. член підкомісії 181 харчові технології Науково-методичної комісії з будівництва та технологій з розробки стандартів вищої освіти України першого рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології».

2015 – 2017 рр. науковий керівник наукової теми: «Розробка технологій нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення» № 66-13 № держреєстрації 0113U004200.

2019 р. – науковий керівник наукової теми: «Інноваційні способи виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення» № держреєстрації 0119U101023.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Гірман Алла Павлівна 

У 1989 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси (тема дисертації «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні»).

У 2009 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Політологія», «Політичний розвиток та політичні системи країн світу», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика країн світу», «Міжнародні відносини та регіональні студії».

Електронна адреса: girman@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 768  від 04.09.2018 р.).

2019–2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019–2020 рр. керівник студентського наукового гуртка «Політичні проблеми міжнародних систем: регіональні студії» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Цивілізації світу», «Теорія міжнародних відносин». 

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.н.із соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).

Дисципліни, що викладає: «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні суспільні комунікації)».

Профіль у GoogleScholar 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.

2019−2020 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019−2020 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Міжнародні суспільні комунікації та зв’язки з громадськістю». Напрям роботи гуртка: дослідження широкого спектру питань міжнародних суспільних комунікацій, медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю.

Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна 

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістра, а у 2004 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології (тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Дисципліни, що викладає: «Соціальні комунікації», «Діловий етикет і протокол у туристичній діяльності», «Технології ефективної комунікації».

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – к.н.з держ.упр. Разумей Максим Миколайович 

95772f4ea41a8bb78cb17cf2ecb9342b

У 2008 році закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «Міжнародна економіка», у 2010 році – за спеціальністю «Державна служба».

У 2008 – 2009 роках працював у Новгород-Сіверській митниці, з 2010 по 2014 роки – у центральному апараті Державної митної служби України.

З 2015 року працює у Дніпровській митниці Держмитслужби на інспекторських та керівних посадах за різними напрями митної справи (захист прав інтелектуальної власності, боротьба з контрабандою, організація митного контролю, управління митними ризиками та інші). На сьогоднішній день обіймає посаду начальника відділу запобігання та протидії контрабанді наркотиків і зброї управління забезпечення протидії митним правопорушенням.

У 2017 році здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Механізми державного управління зовнішньоторговельною безпекою України»).

Сфера наукових інтересів: публічне управління, розвиток міжнародної торгівлі, адміністрування зовнішньоекономічної діяльності, митний ризик-менеджмент.

Дисципліни, що викладає: «Транснаціоналізація світової економіки», «Міжнародні організації», «Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання».

Електронна пошта: m.razumey@gmail.com 

Профіль у Google Scholar

Автор та співавтор більш як 50 наукових праць (монографії, посібники, наукові статті, статті в енциклопедіях, тези міжнародних конференцій).

У 2018 – 2019 роках працював (за сумісництвом) науковим співробітником Науково-дослідного центру митної справи НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Співвиконавець науково-дослідних робіт:

2011 р. – «Механізм визначення ефективності здійснення митної справи» (ДР № 0108U001519);

2012 р. – «Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» (ДР № 0111U006927);

2013 р. – «Управлінські процеси в реалізації митної політики в Україні» (ДР № 0108U011264);

2014 – 2015 рр. – «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур» (ДР № 0114U002551);

2016 – 2017 рр. – «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (ДР № 0115U007041);

2018 – 2019 рр. – «Розвиток регіонального ризик-менеджменту в контексті забезпечення митної безпеки України» (ДР № 0118U004107).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Викладач кафедри – к.н.з держ.упр. Тарасенко Катерина Миколаївна 

Тарасенко

У 2013 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2019 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

У 2019 р. здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації «Механізми державного регулювання міграційних процесів в Україні: соціально-економічний аспект»).

Дисципліна, що викладає: «Основи економіки».

Має публікації наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, регіональна економіка, державне управління.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Склад кафедри

Кафедра менеджменту налічує 13 викладачів: 2 доктори економічних наук та 11 кандидатів наук.

Завідувач кафедри– д.е.н. Петруня Юрій Євгенович

Petrunya

В 1983 році отримав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т.Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук 13 березня 2000 року та вчене звання професора кафедри економічної теорії та основ підприємництва 5 лютого 2001 року.

Заслужений діяч науки і техніки України. Викладає управлінські та економічні курси студентам, слухачам бізнес-шкіл та менеджерам протягом 30 років. Автор 25 підручників і навчальних посібників, із них 10 – з грифом МОН України. Має значний практичний досвід управлінської роботи, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій. Розробник законодавчих актів із питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності. Протягом п'яти років був головою Експертної ради з менеджменту ДАК МОН України, тривалий час працював у складі Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту, протягом семи років входив до складу експертної ради ВАК України. Проходив стажування у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах.

Має досвід науково-педагогічної роботи 38 років.

Основний напрям наукової роботи: проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, вдосконалення державного регулювання інвестиційної та корпоративної діяльності; конкурентоспроможності освітніх систем, економіки освіти, маркетингу на ринку освітніх послуг; шляхи вдосконалення вищої економічної освіти в Україні в контексті ринкової трансформації економіки та європейської економічної інтеграції.

Електронна адреса: 12ptr1212@gmail.com, petrunya@umsf.dp.ua

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи економічної теорії», «Стратигічне управління».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с.
 2. Петруня Ю.Є. Управлінські рішення та «суспільна думка»: макрорівневий аналіз // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. – С. 5-11.
 3. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 207 с. (з грифом МОН).
 4. PetrunyaY., OleksienkoR. Regulaciecelneprawawlasnosciwwarunkachmiedzynarodowegohandlutowarami // Politikacelna; ekonomia, pravo, praktika. Szczecin , 2015. p. 173-182.
 5. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. д.е.н. Петруні Ю.Є. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 245 с.
 6. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.
 7. Петруня Ю.Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізм управління та суперечності / Ю.Є. Петруня // Академічний огляд. - 2015. - № 1. - С. 18-22.
 8. Петруня Ю.Є., Коляда С.П., Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів, 2016. – 211с. (з грифом МОН).
 9. PetruniaY. “Publicchoice” andmarketing-managementprocesses // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2015. - №1. – С. 5-11.
 10. Петруня Ю.Е. Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности // Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова. М.: Финансовый университет, 2012. – С. 24-33.
 11. Управлінські рішення в бізнесі та соціальна відповідальність // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка : М-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.
 12. Петруня Ю.Є. Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - №1. – С. 248-253.
 13. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища відприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / кол. авт.: Ю.Є. Петруня, В.Ю. Єдинак, Ю.О. Кахович та ін.. : за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории : учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2011. – 359 с. (з грифом МОН України).
 16. Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича. – Москва: ТЕИС, 2011. – 768 с.
 17. Macroeconomics / A.O. Zadoia, Y.E. Petrunia, S.V. Kuzminov, O.M. Trushenko, A.O. Kosyakina. – Dnipropetrovsk: AlfredNobelUniversity, Dnipropetrovsk, 2011. – 296 p.
 18. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с.
 19. Митна енциклопедія: У двох томах. / Редкол.:… І.Г. Бережнюк (відп. ред..) та інші. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.

Професор кафедри – д.е.н. Івашина Олександр Флорович

Івашина Олександр Флорович

У 1987 році закінчив Ленінградський державний університет за спеціальністю "Політична економія", економіст, викладач політичної економії.

У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації "Інституціоналізація економічного розвитку").

У 2014 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Виконує обов’язки директора навчально-наукового інституту “Фінансова академія”.

Має понад 100 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – інституціональна економіка.

Основні дисципліни, що викладає: «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».

Електронна пошта: ivashina_aleks@ukr.net, ivashina@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Має понад 100  наукових публікацій, серед яких:

 1. Івашина О. Ф.  Формування   інституціонально-правових   засад регулювання  ЗЕД / О. Ф. Івашина, К. І. Новікова //  Управління  в  умовах економічної  глобалізації : монографія  /  за ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ :   АМСУ,  2010. – С. 129–144. 
 2. Івашина О. Ф.Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309–314.
 3. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник  Івашина О. Ф., Новікова К.І. – . Дніпропетровськ, вид-во “Грані”, 2014. – 200 с.
 4. Івашина О.Ф. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів /О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 5. Івашина О.Ф. Інституціональне середовище економічної модернізації  / О. Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 18–22.
 6.  Івашина О.Ф. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності/ О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2015. – 102. –  С. 49-60.
 7.  Івашина О.Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – С. 309-314.
 8. Івашина О.Ф. Соціалізація економіки в контексті постіндустріальних тенденцій розвитку / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 8-12.
 9. Івашина О.Ф. Проблема раціональності в “основному напрямі”  економічної теорії / Івашина О. Ф. // Ефективна економіка. – 2014. – №7 (електронне фахове видання).
 10. Івашина О. Ф. Інституціоналізм / О. Ф. Івашина // Історія економічних вчень [Текст] : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.С. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. – с. 208–240.
 11. Івашина О.Ф. Макроекономіка:  навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О.Ф.Івашина, Р.Ю. Олексієнко, С.Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Івашина О.Ф. Модернізація фінансової системи України в умовах глобалізацій них процесів /О.Ф. Івашина, В.В. Даценко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 20 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. –     С. 158-160.
 13. Івашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 14. вашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 15. Івашина О. Ф. Підходи до оцінки імперативів фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економіка і суспільство (електронне видання). – 2017. Посилання на номер: http://www. economyandsociety. in.ua/index.php/journal-916.Івашина О. Ф. Імперативи фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економічний форум. – 2017. Посилання на журнал: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum. 17.Івашина О. Ф. Критерії ефективності управління національною економікою"/ О. Ф. Івашина //Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2017», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science». – 92–94 s.
 16. Івашина О.Ф. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці / Івашина О.Ф., Павлова К.І.  // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри– к.е.н. Літовченко Богдан Васильович

Доцент кафедри– к.е.н. Літовченко Богдан Васильович

Litovchenko

У 1983 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» .

У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (тема дисертації «Людина в сучасних економічних концепуіях Заходу»).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовінішньоекономічної діяльності та митної справи.

Має досвід роботи у органах державного управління, академічних організаціях, бізнес-компаніх.

Національний координатор e-learning програм Всесвітньої митної організації в Україні; розробник системи управління дистанційного навчання ПриватБанку; учасник проекту Місії ЄС з прикордонної допомого Молдові та Україні (EUBAM) з питань професійної підготовки управлінців.

Сфера наукових інтересів: філософія менеджменту, стратегічне управління; міжнародний менеджмент; розробка креативної школи менеджменту.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи менеджменту», «Стратегічне управління»; «Міжнародний менеджмент».

Електронна пошта:bvlitovchenko@gmail.com, litovchenko@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Літовченко Б.В. Креативна школа менеджменту для креативної економіки: виклик часу чи ілюзія / Б.В. Літовченко // Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 4, 2015. – СС. 5-10.
 2. Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації / Б.В. Літовченко, С.П. Коляда // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2015. - № 1 (53). – С. 61 – 67.
 3. Літовченко Б.В. Глобалізація і розвиток моральної відповідальності національного менеджменту / Б.В. Літовченко // Вісник економічної науки України, 2015. - № 2 (29) – СС. 47-52.
 4. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / за ред. Ю.Є. Петруні. – 3-тє вид. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.. – 209 с.
 5. Літовченко Б.В. Моральна відповідальність менеджменту в контексті глобалізації / Б.В. Літовченко, Н.С. Ковтун // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 228 с. – С. 98-100
 6. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі організації / Б.В. Літовченко, А.Ф. Левітан // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – 216 с. – С. 12-14
 7. Менеджмент. Практикум: навч. посібн. / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133 с.
 8. Літовченко Б.В. Інститут людини в сучасних економічних дослідженнях / Б.В. Літовченко // Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с. – С. 248-255
 9. Літовченко Б.В. Теорія організації як основа формування засад само менеджменту / Б.В. Літовченко, Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України, 2016. - № 1 (30) – СС. 98-106
 10. Litovchenko B. Challenges of the creative economy to organization nature // Современныетенденциивэкономикеипубличноеуправление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции / под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2016. – 263 с. – С. 238-247
 11. Litovchenko B. Origin of the creative school of management: retrospective analysis // Journal of European Economy. Vol. 15 (№ 4). December 2016. P. 361-377
 12. Літовченко Б.В. Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз / Б.В. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Том 15 (№ 4). – Грудень. – С. 369-385
 13. Літовченко Б.В. Виклики креативної економіки природі та культурі організації / Б.В. Літовченко // Науковий погляд: економіка та управління, 2016. – № 1 (55). – СС. 116-124.
 14. Литовченко Б.В. Человеческое измерение управления знаниями в современном менеджменте // Б.В. Литовченко, А.И. Губа // Современные проблемы управления социально-экономическими системами: теория, методология, практика: Сборник трудов участников международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2017 г. / Под ред. В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой – Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – 376 с. – СС. 330-340
 15. Litovchenko B., Kuriljak V. Formation of the creative organization in the global information environment // Journal of European Economy. Vol. 16. № 2 (61). April - June 2017. P. 184-196
 16. Літовченко Б.В. Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі / Б.В. Літовченко, В.Є. Куриляк // Журнал європейської економіки. - 2017. - Т. 16, № 2. - С. 193-206.
 17. Літовченко Б.В. Людський вимір організації / Б.В. Літовченко, В.Ю. Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління, № 2 (58), 2017. С. 30-40
 18. Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі: монографія. – Дніпро: Ліра, 2017. – 268 с.
 19. Літовченко Б.В. Гносеологія менеджменту: «метафізика» та «фізика» // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 24-34.

Доцент кафедри – к.е.н. Коляда Світлана Петрівна

Kolyada

У 1993 р. закінчила Харківський державний аграрний університет за спеціальністю - «Економіка та управління в галузях АПК» та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор».

У 1999 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема дисертації: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження енергоємності продукції рослинництва».

Має досвід роботи:

 1. за фахом на підприємстві;
 2. на керівних посадах – начальник відділення АК АПБ «Україна»;
 3. як фізична особа-підприємець за напрямком діяльності «консалтингові послуги з питань комерційної діяльності та управління»;
 4. більше 20 років науково-викладацького стажу.

Має наукове звання – Доцент кафедри міжнародного менеджменту з 19.06.2003 р., аттестат ДЦ №007710

Сфера наукових інтересів: управління персоналом; менеджмент організацій; самовдосконалення; особистісна ефективність, лайф-коуч.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Управління персоналом».

Електронна пошта: svetlankolyada@gmail.com, kolyada@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1.  Коляда С.П. Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності / С.П. Коляда, Л. О. Алмаз, О. О. Гребенок // Вісник АМСУ. – 2013. - №1. – с. 110-118
 2. Kolyada S., State customs service as the institute of influence on the national economic security / С.П. Коляда // Украина – Болгария – ЕвропейскийСоюз: Современноесостояниеиперспективы. Сборник с докладами ІІІ международной научно-практической конференции. Том 1. Варна – Херсон: Издательство «Наука и экономика», 2014. – с. 258-262.
 3. Коляда С.П. Искусство общения / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2014. – 36 с.
 4. Коляда С.П. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Вісник АМСУ. – 2014. - №1. – с. 112-120
 5. Коляда С.П. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучінгу до фасилітації / С.П. Коляда,  Б.В.Літовченко // Вісник АМСУ. – Серія «Економіка». – 2015. - №1. – c. 61-67.
 6. Коляда С.П. Вплив конфлікту в організації на підвищення ефективності праці / С.П. Коляда, І.В. Костогриз // Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015. – с.65-67.
 7. Коляда С.П. Фінансова глобалізація України в контексті банків з іноземними інвестиціями / С.П. Коляда,   В.А.Тесленко //«Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – c. 151-152.
 8. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания/ С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 9. Коляда С.П. Формування зовнішньоекономічної стратегії розвитку підприємства (на прикладі ПАТ КБ«Приватбанк») / С.П. Коляда, А.О. Пустовойтова // Освіта, економіка, управління, право: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів студентської міжнародної науково-практичної конференції30 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2015. – с.7-11. Режим доступа:http://conf.at.ua/30_11_2015_msnpk.pdf
 10. Коляда С.П. 7 законов личной эффективности / С.П. Коляда / Днепропетровск, 2015. – 63с.
 11. Коляда С.П. Взаимосвязь и взаимозависимость личной эффективности и национального сознания / С.П. Коляда //Мир науки и инноваций. – Выпуск 2 (2). Том 10. – Иваново: Научный мир, 2015 – с.50-54. Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/mnii/m215-10.pdf ЦИТ: m215-070
 12. Коляда С. П. Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні / С.П. Коляда, В.І. Рябой // Бизнес-Информ. – 2016. – № 3. – с. 238-243
 13. Коляда С.П., Литвиненко К.О. KEYPERFORMANCE INDICATOR – применение системы в разработке мотивации украинских предприятий// International ScientificConference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU.  p.  96-99.  
 14. Коляда С.П., Менеджмент. Практикум. Навчальний посібник / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Б.В.Літовченко, Н.В. Осадча, Н.С. Ковтун. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 133с
 15. Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. / С.П. Коляда, Ю.Є. Петруня, Н.С. Ковтун. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 215 с.
 16. Коляда С.П. Современный менеджмент: эффективные стратегии лидерства / С.П. Коляда. – Днепропетровск. Изд-во «Лира», 2016. – 104с.
 17.  Коляда С.П. Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації / С.П. Коляда // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. С. 21-28.
 18. Комарова К.В., Коляда С.П. Лідерство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Комарова, С.П. Коляда  – Дніпро, 2017. – 452 с.
 19. Koliada S.  Leadership: The seven laws of personal efficiency / S.Koliada. - Dnipro, 2017. - 64 p.
 20.  Коляда С.П. Креативний менеджмент як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 60 - 69.

Доцент кафедри – к.е.н. Петруня Віра Юріївна

Петруня Віра

В 2003 році отримала вищу освіту Національному гірничому університеті, за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Працює в Академії з 2009 року.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища 12 березня 2008 року та вчене звання доцента 29 березня 2012 року.

Основний напрям наукової роботи: Вплив економічної глобалізації на маркетинговий менеджмент.

Основні дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Основи маркетингу».

Електронна адреса: petrunyavera@gmail.com, petruniav@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.
 2. Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400
 3. Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76
 4. Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120
 5. Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.
 6. Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.
 7.  Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.
 8. Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.
 9. Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.
 10. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 11.  Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 12. Основи економіч ної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.
 13. Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123
 14. В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.
 15. Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  
 16. Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Доцент кафедри – к.е.н. Маляр Дмитро Віталійович

Маляр Дмитро Віталійович

У 1997 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту у виробничій сфері.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук з економічної теорії 08.01.01 – (тема дисертації «Концептуальні основи відтворення людського капіталу»).

Має досвід роботи в інших навчальних закладах, органах місцевого самоврядування та комерційних компаніях.

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, фінансовоекономічна безпека.

Основні дисципліни, що викладає: «Мікроекономіка», «Корпоративне управління», «Теорія організації».

Електронна пошта: maldim@bigmir.net, malyar@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Маляр Д.В., Брежнєва О.В.Складові та чинники розвитку нової економіки // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. Колективна монографія. Ч.1. За редакцією д.е.н. Головчука А.Ф. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2010. – 304с. (С.188-194)
 2.   Маляр Д. В. Управління в умовах економічної глобалізації [Текст] : монографія / за ред. Д. е. н. Ю.Є.Петруні.  Дніпропетровськ: АМСУ, 2010.   - 200 с.
 3. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник // Економічна теорія. Макроекономіка: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - К.:Знання, 2012. - 206 с Маляр Д. В. Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2013. - № 2. - С. 81-91.
 4.   Маляр Д., Потапенко А., Єдинак В.Мікроекономіка: практикумю - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 5. Маляр Д. В., Яворська О. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні: стан та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 119-121.
 6. Маляр Д. В., Бойко Б.В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у економіку України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014.- с. 82-83.
 7. Маляр Д. В. Інноваційний розвиток України в системі міжнародних індексів //Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 2014. - № 2 (50). – С. 42 – 49.
 8. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні // Ефективна економіка. - 2015. -№12 - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 9. Маляр Д. В. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 38.
 10. Корпоративне управління: проблеми лістингу акцій та капіталізації лістингових компаній в Україні // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2015. - №  2 (54). - С. 34.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 331 с.
 12. Маляр Д. В. Застосування теорії організації в корпоративному управлінні (електронне фахове видання) // Ефективна економіка.  2015. №12.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4692.
 13.   Market transaction costs of corporate management // Економіка та суспільство (електронне фахове видання). -  2016. - № 4.  - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/5.pdf.
 14. Основи економічної теорії. Практикум : навч.  Посібник /  Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю. Петруня, Н.С. Ковтун.  - [Вид. 2-ге доповнене]. - Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. - 76 с.
 15. Макроекономіка. Частина ІІ: Конспект лекцій з дисципліни для студентів / В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.О. Завгородня та ін. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - 33 с.
 16. Макроекономіка: Навч. посібник / за ред. В. В. Білоцерківця. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с.
 17. Маляр Д.В. Диалектическоеединствоформирования корпоративного управления и организационнойкультурыхозяйственныхобществ // Современныетенденции в экономике и публичное управление. Сборник трудов участников международной научно-практической конференции Под редакцией В.В. Некрасовой, А.А. Горбачевой. - 2016. -с. 263.
 18. Маляр Д.В. Вплив глобалізації на корпоративні фінанси в Україні  // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С.297.
 19. Маляр Д. В. ДВОЇСТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів Міжнародної науклвл-практичної Інтернет-конференції. (м. Київ, 24 травня 2017 р.): КНУТД, 2017. − 385 с.
 20. Маляр Д.В. Вплив глобальних финників на корпоративне управління в Україні та світі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 92 - 109.

Доцент кафедри – к.е.н. Кахович Юлія Олександрівна

Кахович

У 2002 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту .

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Захистила дисертацію на тему: «Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, управління якістю, управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент овнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент».

Електронна пошта: foryuliamail@gmail.com, kahovich@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів. //Економіка та держава. №4 – 2012 – с. 58-60
 2.  Кахович Ю.О. Manual metodico-didacticpentru cursul "Instrumentele conducerii eficiente" in redactia V. Zaioj Kishinev EUBAM – 2013. - С.181
 3. Кахович Ю.О. Сучасна  проблема експорту як основної характеристики ЗЕД. // Науковий вісник інноваційних технологій. Науково-методичне видання - №2 (7) – 2014 – с. 96 (стаття і конференція з сертифікатом учасника)
 4.  Кахович Ю.О. Проблеми управління ЗЕД підприємств в Україні та можливі шляхи їх подолання // Publishing house “breeze” Montreal. Canada. 2014 РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 5.  Кахович Ю.О. Совершенствование ВЭД на предприятии. //Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 345 p. РИНЦ ISBN Германії Сonference Proceedings Citation Index- Social Scienices  Humanities (CPA-SSH)
 6. Кахович Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч.посіб/ за заг ред. д.е.н Петруні Ю. Є. –Дніпропетровськ УМСФ, 2015- 216 с.
 7.  Кахович Ю.О. Проблеми відповідності якості української продукції міжнародним стандартам // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 2016 р. http: // global-national.in.ua/avtoram
 8.  Кахович Ю.О. Операційний менеджмент. Практикум. - Дніпропетровськ УМСФ, 2016 - 39 с.
 9. Кахович Ю.О. Мотивация в современнном управлении предприятия как социального субъекта // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки» - Класичний приватний університет, Запоріжжя – 2016 р.
 10. Мотивация в современном управлении предприятия как социального субъєкта// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування економічного розвитку національної економіки“. -  КПУ, Запоріжжя - 2016, С. 81 -85
 11.  Kahovich Yu. O. Output of Ukrainian companies to the foreign markets by example of the EU market.// Глобальні та національні проблеми економіки // – № 13,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 12. Проблеми відповідності якості продукції міжнародним стандартам  // Глобальні та національні проблеми економіки // – № 11,  2016. - С. 133– 137 [Index Copernicus]
 13.  Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у ЗЕД // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №18
 14.   Кахович Ю.О., Кахович О.О. Проблемні питання формування митної політики // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №2. - 2017 / www.lsej.org.ua [Index Copernicus]
 15.  Кахович Ю.О. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Єдинак Володимир Юрійович

Єдинак Володимир Юрійович 2

Закінчив у 2002 р. Академію митної служби України та здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік і аудит” (диплом з відзнакою).

У 2003-2007 рр. навчався в аспірантурі Академії митної служби України за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” без відриву від виробництва.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління народним господарством” в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Тема дисертації “Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації”. Диплом кандидата економічних наук ДК № 066640 від 22.04.2011 р.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Атестат доцента 12ДЦ №038126 від 03.04.2014 р.

Стаж науково-педагогічної роботи 14 років.

Присвоєно спеціальне звання – радник митної служби ІІ рангу.

Активно займається громадською роботою:

 1. 2003-2007 рр. – Голова Комітету у справах сім’ї та молоді Академії митної служби України.
 2. 2004 – 2006 рр. – Член студентської ради Дніпропетровської області.
 3. 2005 – 2006 рр. – Депутат Дніпропетровської молодіжної ради при міському голові.
 4. 2007 – 2016 рр. – Голова правління молодіжної громадської організації “Спілка молодих митників”.
 5. 2010-2011 рр. – Член Громадської ради при Державній митній службі України.
 6. 2010 – 2016 рр. – Головний редактор газети “Молодіжна митна служба”.
Електронна пошта: v.iedinak@gmail.com, edynakv@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Монографії та інші наукові видання

 1. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Функціонування системи митного аудиту в Україні: управлінський аспект // Ефективна економіка. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615.

 2. Єдинак В.Ю. Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки // Економіка : реалії часу. – 2013. – № 4(9). – C. 93-100. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://economics.opu.ua /files/archive/2013/No4/93-100.pdf.

 3. Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Актуальні питання митного аудиту ввезення гуманітарної допомоги на територію України // Вісник АМСУ. Економіка. – 2013. – № 2 (50). –С. 51-60.
 4. Єдинак В.Ю. Інституціоналізація відносин у сфері забезпечення економічної безпеки України // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402.
 5. Маляр Д.В., Потапенко А.В., Єдинак В.Ю. Мікроекономіка : практикум. – Д. : Академія митної служби України, 2013. – 124 с.
 6. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.1 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22).
 7. Митна енциклопедія : У двох томах. Т.2 / : Редкол. : … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 536 с. – (Митна справа в Україні. Т. 23).
 8. Єдинак В.Ю. Окремі аспекти митно-тарифного регулювання України в умовах асоціації з ЄС [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, С.О. Катайцева, А.В. Кисельова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3634.
 9. Єдинак В.Ю. Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств [Електронний ресурс] /В.Ю. Єдинак, Н. М. Плєшкова, С. П. Ніжніченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3581.Iedynak V. Y.
 10. The Analysis of Investment Attraction of Dnepropetrovs'k Region / Kharenko I.V., Iedynak V. Y., Krasnorudskyy V.B. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P. 159-164.
 11. Формування системи митного аудиту в Україні : Монографія / За заг. ред. Вакульчик О.М. Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25)
 12. Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2014. – 236 с.
 13. Iedynak V. Y. Features of Strategic Planning for Foreign Economic Activity of enterprises of Ukraine / Iedynak V.J., Rosymeiko M.,Maluchenko T. // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 321-325.
 14. Єдинак В.Ю. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу [Електронний ресурс] / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Я. В. Бугай // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 76-78. Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua/?op=4&z=3054&p=1.
 15. Єдинак В. Ю. Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентноздатністю підприємства в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Ю. Г. Барсукова, А. М. Кругліков, В.Ю. Єдинак // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3722.
 16. Єдинак В.Ю., Єдинак Т.С. Актуальні питання державного управління митної справи в Україні / В.Ю. Єдинак, Т.С. Єдинак // Науковий погляд : економіка та управління. – 2016. – № 1. – С. 145-151.
 17. ЄдинакВ.Ю. Людський вимір організації / Б.В.Літовченко, В.Ю.Єдинак // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2. – С.30–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_5.
 18. Єдинак В.Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. // Васильєва В.Г., Єдинак Т.С., Коновалова О.В., Єдинак В.Ю.– Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.
 19. Єдинак В.Ю. Трансформація державного управління митною справою в Україні в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 110 – 123.

Доцент кафедри – к.е.н. Павлова Крістіна Ігорівна

Павлова

У 2007 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави»).

У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід науково-педагогічної роботи 9 років.

Двічі брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента під час захисту кандидатських дисертацій.

Брала участь у розробці та проведенні тренінгу «Інструменти ефективного управління» у рамках співпраці з Місією EUBAM та отримала кваліфікацію тренера – фасилітатора.

Сфера наукових інтересів: митно-тарифне регулювання, інноваційно-інвестиційна безпека держави.

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка і фінанси підприємств», «Міжнародний фінансовий менеджмент».

Електронна пошта: Novikova_kristina@ukr.net, pavlova@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Новікова К.І. Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави / Новікова К.І., Ковальчук М.В. // Бізнес-інформ. – № 10. – 2013. – С. 18 – 22.

 2. Новикова К.И. Учебно-методическое пособие для подготовки тренеров-фасилитаторов курса «Инструменты эффективного управления» / [Залож В., Филмер Э., Толс М., Колотовичева Н., Кириченко Е., Новикова К.И., Тодераш А.] // Одесса.: Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи Молодове и Украине – 2013. – 124 с.
 3. Новікова К.І. Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів / Новікова К.І., Турик А.І. // Вісник Сумського національного університету. Серія «Економіка та менеджмент» - 2014. - № 5 (60). – С. 116 – 122.
 4.  Новікова К.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Зборовська О.М., Дубінський С.В., Волошко Н.О., Курінна І.Г., Климович Н.І., Новікова К.І. // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2014. – 228 с.
 5. Новікова К.І. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3431
 6. Новікова К.І. Окремі аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки України / Новікова К.І. // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Академія митної служби України. – 2014.
 7. Новікова К.І. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник / За ред. Івашини О.Ф. // Вид-во Грані. – 2014. – 200 с.
 8. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану фінансової безпеки держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/
 9. Новікова К.І. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіонально інноваційної системи Дніпропетровської області / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1.
 10. Новікова К.І. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / Новікова К.І., Новікова Л.Ф. // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 2.
 11.  Новікова К.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Петруні Ю.Є. // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 216 с.
 12. Новікова К.І. Управління фінансовою безпекою держави в умовах хаотично структурованої економіки / Новікова К.І. // «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 24 квітня 2015. – С. 25 – 26.
 13.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози / Новікова К.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16 (42). – 2016 р. – С. 26 – 30.
 14.  Новікова К.І. Інноваційно-інвестиційна безпека України на сучасному етапі / Новікова К.І. // «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ.: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016 р. – Т. 1. – С. 11 – 13.
 15.  Павлова К.І., Павлов А.Г. Удосконалення процесу формування та використання бюджету розвитку міста (на прикладі бюджету м. Дніпро) [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
 16. Павлова К.І., Павлов А.Г. Проблеми наповнення бюджету розвитку міста у контексті забезпечення економічної безпеки на мезорівні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С. 177-179.
 17. Аналіз впливу валютних ризиків на економічні результати підприємства [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 16. квітень 2017 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/85.pdf.]
 18.  Івашина О.Ф., Павлова К.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

Доцент кафедри – к.е.н. Олексієнко Роман Юрійович

Oleksienko

У 2002 році отримав вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація – економіст.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації: «Митне регулювання прав власності як інструмент забезпечення економічних інтересів держави»).

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Має досвід роботи в митних органах (2002-2004 рр.). З червня 2004 року почав працювати в Академії митної служби України.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія; макроекономіка; права власності; маркетинг; міжнародні конвенції.

У 2007 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант та у 2008 р. пройшов навчання у Міжнародному Університеті Андалусії (Іспанія, м. Баеза) за програмою «7-ий Магістерський Ступінь з Менеджменту, Доступу та Збереження Видів у Торгівлі: Міжнародний Аспект» («7th Master’s Degree in Management, Access and Conservation af Species in Trade: the International Framework») та отримав відповідний диплом.

У 2010 р. Олексієнко Р.Ю. виграв грант, наданий Місією Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM), та у 2010-2012 рр. пройшов навчання в Університеті Канберри (Австралія) за програмою «Магістр з Міжнародного Митного Права та Адміністрування» («Master of International Customs Law and Administration») та отримав відповідний диплом.

Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Стратигічне управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка», 

Електронна пошта: roman.dniepr@gmail.com, oleksienko@umsf.dp.ua 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Oleksiienko Roman. Organizational, economic and legal aspects of the state regulation of international trade in CITES species in Ukraine / Roman Oleksiienko // Customs Scientific Journal CUSTOMS. – Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization. Academy of Customs Service of Ukraine. – 2013. – № 2. – P. 34-50. – ISSN 2308-6971

 2. Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – С. 42-50. (Серія: Економіка)

 3. Олексієнко Р.Ю. Порядок визначення митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій за недотримання митних правил при державному регулюванні ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 1 (49). – С. 37-46. (Серія: Економіка)
 4. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: … 
 5. І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. – (Митна справа в Україні. Т. 22). – C. 69-70, 127, 255.
 6.  Oleksiienko, Roman. Customs regulation of property rights in the plane of international trade in goods / Yuri Petrunya, Roman Oleksiienko // Polityka Celna – Ekonomia, Prawo, Praktyka / Redakcja Ewa Gwardzińska etc. – Szczecin: Wydawnictwo BW. – 2014. – 527 p. (Biblioteka Celnej Książki) – P. 173-181. (1,36 у.д.а.)
 7.  Олексієнко Р.Ю. Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД / Р.Ю. Олексієнко // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1 (51). – С. 16-21. (Серія: Економіка) (0,54 у.д.а.)
 8. Олексієнко Р.Ю. Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні / Р.Ю. Олексієнко, К.О. Влаєв, В.Д. Левенцов // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2402. Електронне фахове видання (0,77 у.д.а. = 17 стр. 1,5 интервал)
 9. Алексеенко Р.Ю. «Общественный выбор» в контексте управленческих процессов / Ю.Е. Петруня, Р.Ю. Алексеенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2014. – №3 (47). – С. 25-33. (1,08 у.д.а.)
 10. Олексієнко Р.Ю. Застосування заходів митного регулювання відносин власності у розрізі доцільності та ефективності санкцій при порушенні митних правил / Р.Ю. Олексієнко // Митна безпека, 2014. – № 1. – С. 96-102.
 11.  Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с. (10 д.а.)
 13. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, С. Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с.
 14.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / кол. авт. : Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін. ; за заг. Ред.. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 15. Олексієнко Р.Ю. Особливості використання маркетингових технологій для підтримання попиту на ринку нафтопродуктів / Р.Ю. Олексієнко, Д.В. Мостова // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 20 листопада 2015. – С. 87-88.
 16. Операційний менеджмент. Практикум / Ю.О. Кахович, Б.В. Літовченко, Р.Ю. Олексієнко, Н.В. Осадча. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 42 с.
 17. Олексієнко Р.Ю. Щодо обґрунтування ефективності застосування санкцій за недотримання митних правил у розрізі захисту економічних інтересів держави / Р.Ю. Олексієнко // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 22 квітня 2016. – С. 284-286.
 18. Олексієнко Р.Ю. Дослідження першопричин виникнення інтересів  економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки / Р.Ю. Олексієнко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. - С. 104-111.
 19. Олексієнко Р.Ю. Адаптація інтересів та можливостей економічних суб’єктів до умов міжнародного інтеграційного процесу // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 153 - 164.

Доцент кафедри – к.е.н. Пасічник Тарас Олегович

Пасичник

У 2009 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Освіта у системі економічної безпеки національної економіки»).

Має досвід роботи сфері управління комерційною діяльністю торговельного підприємства.

Сфера наукових інтересів: управління інноваціями, маркетинг, логістика, менеджмент організацій.

Основні дисципліни, що викладає: «Логістика», «Маркетинг», «Управління інноваціями», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства».

Електронна пошта: taras.pasichnyk@gmail.com, pasichnik@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

 1. Пасічник Т. О. Людський капітал у системі економічної безпеки національної економіки / Т. О. Пасічник // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013.

 2. Пасічник Т. О. Онлайн-революція в освіті: економічні передумови та управлінські рішення / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №1. – С. 118-123.
 3. Пасічник Т. О. Використання індикаторів в формуванні та оцінюванні ефективності інноваційної стратегії підприємства / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. – 2013. - №2. – С. 125-132.
 4. Пасічник Т. О. Конкуренція як чинник інноваційного розвитку національної економіки / Т. О. Пасічник // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект. Тези міжнар. наук.-практ. конф., 2014 р. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.
 5. Пасічник Т. О. Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Т. О. Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. - №2. – С. 98 – 105.
 6. Пасічник Т. О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств / Т. О. Пасічник // Сталий розвиток економіки. - 2014. - №3. – С. 109 – 114.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдинак, Ю. О. Кахович та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 8. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.]; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с.
 9. Пасічник Т. О. Ефективне управління інноваційним процесом компанії / Т. О. Пасічник // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). Тези міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015.
 10. Літвінчук А. В., Мороз Я. В., Пасічник Т. О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні  // Інноваційна економіка (науково-виробничий журнал). – Вип. 9-10. – 2016. - С.65 – 70.
 11. Пасічник К. С., Пасічник Т. О. Особливості обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про умовні активи та зобов’язання у контексті переходу на МСФЗ. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика: інноваційний підхід», м. Париж, Франція, 29 вересня 2017 р. – С. 195-198.
 12. Пасічник Т.О. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 69 – 84.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковальчук Наталія Володимирівна

Ковальчук Н

У 1984 році закінчила Дніпропетровський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».

У 2008 році присуджено науковий ступіть кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна».

У 2011 році отримала диплом доцента кафедри.

Сфера наукових інтересів: зовнішня торгівля аграрних підприємств, соціальна відповідальність бізнесу.

Дисципліни, що викладались у 2015/16 н.р.: «Менеджмент», «Маркетинг», «Організаційна культура», «Тайм менеджмент».

Електронна пошта: n.v. kovalchuk@gmail.com, kovalchuk@umsf.dp.ua 
Профіль у Google Scholar
 1. Ковальчук Н.В. Пріоритети інтеграції України. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів» Дніпропетровськ: ДДФА, 28 березня 2014 р. – С.363-365
 2. Ковальчук Н.В. Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. –  №1. – С.81-88.
 3. Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. –  №1. – С.43-53.
 4. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальний маркетинг. Економіка та підприємниц-тво. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів у 2 ч. Ч.1, Випуск №34-35. – Київ: КНЕУ, 2015. 219-228.
 5. Ковальчук Н.В. Соціальна відповідальність  як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України  // Інноваційна економіка . – № 5-6 (63),  2016. – С. 25-30
 6. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії управління підприємствами малого та середнього бізнесу / К.В. Комарова, Н.В. Ковальчук // Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону : монографія за наук. ред. д.е.н., проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2016. – 184 с. – С. 44–54.
 7. Ковальчук Н.В. Соціально відповідальна реклама // Матеріали економічної наукової  інтернет-конференції «Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи». - 25 квітня 2017 р. Тернопіль, 2017 р. – С.47-50 .[РІНЦ / RSCI].
 8. Ковальчук Н.В. Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Науковий погляд:економіка та управління //.– № 1 (57), 2017. – С.82-89.
 9. Ковальчук Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкруентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні / Н.В. Ковальчук, К.В. Комарова // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред.. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 47 - 59.

Доцент кафедри -  к.е.н. Ковтун Наталія Сергіївна

IMG 4839

У 2004 році отримала вищу освіту в Академії митної служби України за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікація – економіст.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації ”Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки”).

Має досвід роботи у вищому начальному закладі більше 16 років, з них 5 років науково-педагогічного стажу.

Сфера наукових інтересів: людські ресурси, конкурентоспроможність людських ресурсів, конкурентоспроможність національної економіки.

Дисципліни, що викладає: “Історія економіки та економічної думки”, “Основи економічної теорії”, “Історія вчень менеджменту”.

Електронна пошта: nk.kovtun260780@gmail.com, kovtun@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar
 1. Ковтун Н.С. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України. – 2013. – № 2 (50). – Серія «Економіка». – С. 65-73.
 2. Ковтун Н.С. Інституціональні чинники формування конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2014. – № 84. – С. 68-79. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Ковтун Н.С. Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки  / Н.С. Ковтун //  Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 83-97. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Ковтун Н.С. Розвиток конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці / Н.С. Ковтун // Актуальні проблеми світової та національної економіки: Міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 бер. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 130-132.
 5. Ковтун Н.С. Інституціональні фактори створення конкурентних переваг людських ресурсів / Н.С. Ковтун // Новината за напреднали наука – 2014 : материали за Х межд. науч.- практ. конф., 17-25 трав. 2014., София. – Софія : Бял ГРАД-БК ООД, 2014. – Т. 3. Икономики. – С. 7-10.
 6. Ковтун Н.С. Чинники розвитку конкурентоспроможності національної економіки / Н.С. Ковтун // Naukowa prezestrzen Europy – 2014 : materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktyczneu konferencji, 7-15 kwietnia 2014., Przemysl. – Przemysl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 4. Ekonomiczne nauki. – Str. 41-44.
 7. Ковтун Н.С. Оцінка конкурентоспроможності людських ресурсів / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект : матеріали наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Академія митної служби України, 2014. – С. 12-13.
 8. Ковтун Н.С. Формування конкурентних переваг людських ресурсів в національній економіці / Н.С. Ковтун // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4 (435). – С. 29-34. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 9.  Ковтун Н.С. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності  / Н.С. Ковтун, О.Ф. Івашина, С.Ю.Івашина // Економічний простір.  2015.- №102  – С.49-60.  (Включений до наукометричних баз Index Copernicus).
 10.  Ковтун Н.С. Моральна відповідальність менеджменту у контексті глобалізації / Н.С. Ковтун, Б.В.Літовченко // «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономіч-ної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С.98-100.
 11. Ковтун Н. С. Основи економічної теорії. Практикум: навчальний посібник / Петруня Ю.Є., Маляр Д.В., та ін. - (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 76 с.
 12. Ковтун Н. С. Менеджмент. Практикум : навч. посібн. /  Ю.Є.Петруня, С.П.Коляда,  Б.В.Літовченко та ін. – [2-ге вид., доп. та переробл.].– Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 133с.
 13. Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. / Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. (Гриф МОН).
 14. Ковтун Н. С. Концептуальні підходи до управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 165 – 172.

Викладач кафедри – Разживін Віталій Миколайович 

У 2015 році закінчив Академію митної служби України та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту ЗЕД.

IMG 90611 копия

У 2017 році закінчив Університет митної справи та фінансів та здобув кваліфікацію з права

У 2018 році закінчив аспірантуру за напрямком 08.00.03 “Економіка та управління національним господаством” Університету митної справи та фінансів

Сфера наукових інтересів: інвестиційно-інноваційна діяльність, регіональна економіка, регіональне управління.

Дисципліни, що викладає: «Регіональна економіка та регіональне управління», «Комунікації в менеджменті».

Електронна пошта: ird.amsu@gmail.com,razzhivin@umsf.dp.ua
Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Разживін В.М. Інституціоналізація інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах / Разживін В.М. / Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №9/2016 – Ужгород:, 2016. – С. 133–137.
 2. Razzhyvin V. Problems of innovation and investment support of large taxpayers in the machine-building industry of Ukraine / Razzhyvin V. / Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment – 15/07/2018. – Budapest, Hungary.
 3. Разживін В.М. Світовий досвід державного податкового регулювання стимулювання інноваційної діяльності підприємств / Разживін В.М. / Економічний простір: Збірник наукових праць. – No128. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – с. 132–143.
 4. Разживін В.М. Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням інвестиційної складової / Разживін В.М. / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск №6/2017 – Хмельницький, 2017.
 5. Разживін В.М. Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і аналіз його ефективності / Разживін В.М. / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск №4/2018 – Хмельницький, 2018. – с. 160-171.
 6. Разживін В.М. Удосконалення механізму стимулювання інноваційної й інвестиційної діяльності підприємств[Електронний ресурс] / Разживін В.М. / Ефективна економіка № 10, 2017 – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6636.
 7. Петруня Ю. Є., Разживін В. М. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності / Петруня Ю. Є., Разживін В. М.-  Бізнес Інформ. 2019. - №7. - C. 66–70. – Режим доступу : https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-66-70

1.            Петруня В.Ю. Зовнішнє середовище підприємства: управлінське врахування фактору митного регулювання// Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) [Текст]: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. – Т.1. – С. 184–185.

2.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна детермінанта маркетингового середовища та її врахування в управлінні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. Полтава. - Видавець Шевченко Р.В., 2013. - С. 398-400

3.            Петруня В.Ю. Маркетингове середовище діяльності підприємств: можливі зміни в контексті стратегії зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2013. - №1. - С. 70-76

4.            Петруня В.Ю., Коваленко О. Міжнародний менеджмент:особливості роботи з персоналом // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХVI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. Дніпропетровськ: Університет імені А.Нобеля, 2014. – с. 119-120

5.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна  трансформація маркетингового середовища та управління/ Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ АМСУ, 2014.- с.10-12.

6.            Петруня В.Ю., Геращенко С.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні // Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. - №1. - С.61-68.

7.            Петруня В.Ю. Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти. Вісник Академії митної служби України. – 2015.- №1.

8.            Петруня В.Ю. Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств // Академічний огляд. – 2015. - №2. – С. 106-110.

9.            Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.

10.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

11.        Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.

12.        Основи економічної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.

13.        Петруня В.Ю. Пріоритети державного регулювання зовнішньоекономічного середовища діяльності підприємств / Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 121 -123

14.        В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017.

15.        Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  

16.        Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.

Наукова діяльність

На кафедрі проводяться дослідження по формуванню мотивації до здорового способу життя студентів та курсантів навчального закладу в процесі фізичного виховання. Два рази на семестр зі студентами та курсантами секції фізичної реабілітації проводяться медико-педагогічні спостереження з вимірюванням функціональних проб.

Також на кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації”. Керівник – кандидат педагогічних наук, доц. Корольов Олександр Петрович. Головна мета - формування пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і  студенти Університету.

Наукова діяльність

На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний реєстраційний номер ДР 0114U000646). Керівник – доктор наук з державного управління, проф. Івашова Л.М.

Аспірантура

КЗгідно із Наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, зокрема у галузі знань «28 Публічне управління та адміністрування» - Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування

На сьогодні до кафедри публічного управління та митного адміністрування для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прикріплено 9 аспірантів.

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація