Розклад занять та консультацій

 

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародного права забезпечують викладання 33 навчальних дисциплін:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Історія міжнародного права
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Правничі системи сучасності
 • Порівняльне конституційне право
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Міжнародне публічне право (основи теорії; основні галузі)
 • Право Європейського союзу
 • Міжнародне приватне право
 • Право міжнародних організацій
 • Міжнародна торгівля та зовнішня політика України
 • Порівняльне трудове і соціальне право
 • Порівняльне цивільне право і процес
 • Порівняльне сімейне та спадкове правоу
 • Порівняльне господарське право і процес
 • Порівняльне господарське право і процес
 • Порівняльне адміністративне право і процес
 • Порівняльне кримінальне право і процесс
 • Право зовнішніх зносин та основи дипломатії
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародне кримінальне право
 • Правові засади місцевого самоврядування: міжнародні стандарти та національна практика
 • Європейський суд з прав людини: теорія і практика діяльності
 • Права людини у глобалізованому світі
 • Міжнародна та Європейська безпека
 • Основи наукових досліджень

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Основи права ЄС

Освітній ступінь «магістр»:

 • Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини
 • Міжнародне митне право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Міжнародне право
 • Основи права ЄС

Освітній ступінь «магістр»:

 • Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Міжнародне право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Правознавство

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 «ТУРИЗМ»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Правознавство

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Порівняльне право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітній ступінь «бакалавр»:

 

Студенти проходять практику на кожному курсі, крім першого:

Робочі програми практики за освітнім ступенем "бакалавр":

Склад кафедри

Завідувач кафедри, доцент – к.ю.н. Перепьолкін Сергій Михайлович  

Перепьолкін С
Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2003 році. В 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11.: «Міжнародне право» на тему «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав». Вчене звання доцента отримав по кафедрі «Адміністративного та митного права» Академії митної служби України 23 грудня 2011 року. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Дисципліни, що викладає: міжнародне публічне право; міжнародне митне право; міжнародне економічне право; 

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: psm-13@ukr.net; perepolkin@umsf.dp.ua

Робота у складі:

Працював в органах Національної поліції України. Має досвід викладання у навчальних закладах МВС України.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 19-1

Міжнародна діяльність:

підвищення кваліфікації в рамках програми обміну досвідом CEPOL Exchange Programme з 22-24.05.2018 р. у Литовській школі поліції м. Каунас. Сертифікат «Тактичні дії двох співробітників поліції у ситуаціях, пов'язаних із затриманням небезпечної особи»;

 

міжнародне стажування за темою: «Інновації в науці: виклики сучасності» з 22.06.2019-22.09.2019 р. у Варненському вільному університеті імені Чорноризьця Храбра (Болгарія) м. Варна. Certificate supplement Reg. C-9790 / 22/09/2019 of Perepolkin Serhii in which was the professional development program in 180 hours by the course «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law». 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Перепьолкін С.М. Юрисдикція Міжнародного кримінального Суду та її визнання Україною. Вісн. Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 10. С. 243–250.
 2. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного митного права як категорія міжнародного права. Правова позиція. 2017. № 1 (18). С. 53–62.
 3. Перепьолкін С. М. Джерела та форми міжнародного митного права. Правова позиція. 2017. № 2 (19). С. 79–84.
 4. Перепьолкін С. М. Класифікація принципів міжнародного митного права. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 1 (81). С. 198–207.
 5. Перепьолкін С.М. Система міжнародного митного права. Український часопис міжнародного права. 2018. № 1. С. 48–52.
 6. Перепьолкін С.М. Стандарти міжнародного митного права. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 4 (22). С.13–24.
 7. Перепьолкін С.М. Термінологічна невизначеність категорій об’єкт і предмет в доктрині міжнародного митного права. Правовий часопис Донбасу. 2018 № 4 (65). С. 83–89.
 8. Перепьолкін С.М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права: шлях до парадигм. Альманах міжнародного права. 2019 № 21. С. 39–45.
 9. Перепьолкін С.М. Співвідношення понять «зміст права» та «форма права» в доктрині міжнародного митного права. Альманах міжнародного права. 2019 №22. С. 6876.
 10. Bilozorov I.V., Ivanii O.M., Perepolkin S.M. International customs law as a means of public and private law specialists training improvement. ASIA LIFE SCIENCES. 2019 Supplement 21(2): 433-445. 
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:
 1. Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / В.О. Боняк, І.А. Сердюк, В.А. Завгородній, С.М. Перепьолкін, К.О. Долгорученко. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, 2018. – 74 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 081 «Право», що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти / Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Сердюк Л.М., Філяніна Л.А. – Дніпро: Дніпроп. держ. у-т внутр. справ, 2018. – 45 с.

 3. Міжнародне право. Збірник тестових завдань : навчально-методичний посібник / Кол. авт.; к.ю.н, доцент Саєнко М.І., к.ю.н, доцент Перепьолкін С.М., викладач Жеглінська Т.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2019. 72 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Перепьолкін С.М. Митне право Європейського Союзу / Основи права Європейського Союзу : підручник / Л. І. Адашис та ін. ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. – С. 395–418.
 2. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.
 3. Перепьолкін С.М. Принципи міжнародного права як категорія міжнародного права / Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол. ; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 77–89.
 4. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності  : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. // Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.
 5. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд, Л.А. Філяніна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Перепьолкін С.М. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду / С.М. Перепьолкін // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей XIII Міжн. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 450 – 453.
 2. Перепьолкін С.М. Банки даних ІНТЕРПОЛУ як один із засобів протидії кримінальним правопорушенням / С.М. Перепьолкін // Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки  в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листопада 2017 р.). – Дніпро: Діпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – С. 128-130.
 3. Перепьолкін С.М. Європейський поліцейський офіс (ЄВРОПОЛ) / С.М. Перепьолкін // Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). – Дніпро : Діпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 290-295.
 4. Перепьолкін С.М. Міжнародне співробітництво та судова допомога Міжнародного кримінального суду / С.М. Перепьолкін // Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. –С. 460–467.
 5. Перепьолкін С.М. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного права / С.М. Перепьолкін // Проблемы правового регулирования общественных отношений : теория, законодательство, практика : сб. Материалов Межд. науч.-практ. конф. Брест, 23-24 нояб. 2018 г. / БрГУ имени А. С. Пушкина ; кафедра теории и истории государства и права; редкол.: О. В. Чмыга (отв. Ред.) [и др.]. – Брест : Изд-во БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. – С.563 – 566.
 6. Перепелкин С. М. Кодификация и прогрессивное развитие международного таможенного права. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции. : материалы II междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, Респ. Беларусь, 25 марта 2020 г. Минск : БГУ, 2020. С. 87–93.
 7. Перепьолкін С. М. Правоздатність Ради митного співробітництва. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 15 трав. 2020 р. Дніпро : УМСФ, 2020. С. 138–140.
 8. Перепьолкін С. М. Правотворча діяльність у галузі міжнародних митних відносин Травневі правові читання : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 7 трав. 2020 р. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. С. 448–450.

Професор кафедри – Легка Оксана Володимирівна 

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1996 році за спеціальністю правознавство. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

изображение viber 2020 09 14 09 40 29

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 у спеціалізованій вченій раді Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, тема – «Державний фінансовий контроль: організаційно-правові засади». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі теорії держави та права. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 у спеціалізованій Вченій раді Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», тема – «Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України».

Дисципліни, що викладає: міжнародне приватне право; міжнародно-правові механізми захисту прав людини; міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини; правознавство; основи наукових досліджень.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: ok.legka@gmail.com

Робота у складі: член редакційної колегії наукового журналу Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет», фонду юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Національної академії внутрішніх справ «Право і суспільство» з 2018 року.

Організаційна робота: куратор групи МП 20-1.

Міжнародна діяльність: у період з 8 липня 2019 року по 12 липня 2019 року пройшла стажування на тему «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Республіка Польща. За результатами стажування отримала сертифікат.

Основні наукові та навчально-методичні праці у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України:

1.   Myroniuk, R., Myroniuk, S., Lukacs, E., Lehka, O. Terrorism with a “woman’s appearance”: Economic background and legal tools for forming a counteracting strategy. Economic Annals - XXI, 177 (5-6), 2019. pp.34-43

2.   Ruslan S. Karahioz,Serhii I. Minchenko, Lehka V. Oksana.  Public administration of legal education in the practice of the European court of human right. Asia Life Sciences, (2), 2019. pp. 493-504

3.   Легка О.В. Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у національне законодавство України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 2 С.120-124.

4.   Легка О. В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності. Право та Безпека. 2017. № 4. С. 67-72.

5.   Легка О. В. Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності. Форум права. 2017. № 5. С.145-149.

6.   Легка О. В. Загальні засади впровадження міжнародних стандартів в національне адміністративне законодавство. Науково-дослідний інститут публічного права. 2017. Випуск 5. С. 123-129.

7.   Легкая О.В. Проблемы приведения национального законодательства Украины в соответствие к международным стандартам обеспечения прав человека в аспекте регулирования административной ответственности. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3. С. 107-112.

8.   Легка О. В. Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності. Наше право. 2017. № 4. С.71-75.

9.   Легка О. В. Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства України. Верховенство права. 2017. № 5. С.60-65.

10.   Легка О. В. Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами. Форум права. 2017. № 4. С. 116–119. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_4_20

11.   Легка О. В. Сутність та поняття впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності. Європейські перспективи. 2018. № 1. С.56-62.

12.   Легка О. В. Міжнародні стандарти адміністративної юстиції в Україні. Верховенство права. 2018. № 1. С.34-39.

13.   Легка О. В. Ювенальна юстиція та міжнародні стандарти адміністративної відповідальності. Наше право. 2018. № 1. С.44-51.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Легка О. В. Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України: монографія / за заг. ред. О.В. Негодченка. - Київ: МАУП, 2017. – 454 с.

2. Lehka O. Features of administrative and legal status of certain categories of public officials. Issues of the state of modern legal education and professional culture of lawyers. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 204 p. PP.123-142

3.    Lehka O. Legislative regulation of public c service relations in Ukraine and other European countries: a comparative aspect. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 256 р. РР. 123-140

4.   Lehka O. Main conceptual approaches to determination of nature and concept of administrative justice in foreign legal legislation. New and traditional approaches in modern legal research. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 284 р. РР. 184.

5.   Теорія держави і права. Під загальною редакцією Ведєрніков Ю.А. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017; Ліра. 480 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

1.   Легка О. В. Міжнародні стандарти у сфері врегулювання альтернативних засобів адміністративних спорів. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 лютого 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С.57-61.

2.   Легка О. В. Сутність альтернативних процедур вирішення адміністративних спорів. Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 12–13 травня 2017 р. К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С.77-80.

3.   Легка О. В. Етимологія та генезис поняття «відповідальність» як соціально-правового явища. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. крнф. (м. Харків, 30 червня 2017 р.) / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; каф. адмін. права та процесу ф-ту № 3. Харків : ХНУВС, 2017. С.221-223.

4.   Легка О. В. Реалізація принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві. Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3–4 листопада 2017 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – С.87-89.

Доцент кафедри – Адашис Людмила Іванівна

Адашис

У 2003 році закінчила Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

Кандидат юридичних наук, 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України». У 2012 році присвоєне вчене звання доцент по кафедрі теорії та історії держави і права, 12 ДЦ № 031657, 2012 р.

У 2018 році, відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови, нагороджена пам’ятною медаллю «За заслуги перед містом».

У 2020 році приймала участь у Всеукраїнському конкурсі правничих видань та здобула Диплом II ступеню за навчальний посібник “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”.

 

Дисципліни, що викладає: “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини”, “Основи права ЄС”, “Право Європейського Союзу”, “Європейське право та інститути”, “Порівняльне право”, “Правознавство”.

 

Електронна пошта: aadashis2014@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:
Куратор групи МП 18-1
Міжнародна діяльність:
Приймала участь у міжнародному освітньому проекті як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland) у 2016 році

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Адашис Л. Особливості застосування судами України практики ЄСПЛ в контексті захисту права на справедливий судовий розгляд та права на ефективний засіб юридичного захисту / Л. Адашис,  А. Левдик //  Юридичний вісник. - № 4. – 2019. – С. 149-154.
 2. Адашис Л. Особливості судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування / Л. Адашис,  А. Левдик, С. Левицька //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 59. Том 1. – С. 83-86.
 3. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 4. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 5. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf
 6. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.[IndexCopernicus]
 7. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі [Текст] / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.
 8. Адашис Л. І. Місцеві референдуми: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. І. Адашис, М. В. Маковецький // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 47-52.
 9. Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат?// Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 39-46.

Підручники та навчальні посібники:

 

 1. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис, Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 590 с.
 2. Адашис Л. І. Правові засади самоврядування. Муніципальне право: навч.посібник у визначеннях і схемах / Л.І. Адашис. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. - 272 с.

 3. Адашис Л. І. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах. Навчальний посібник / За ред. Л.В.Деркача, В.В. Ченцова. Автор. кол.: Колесников К.М., Адашис Л.І., Морозов О.В., Дячок О.О., Ченцов В.В., Шуляк С.В. –Дніпро: 2019. – 282 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 

 

 1. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Перепьолкін С.М., Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 21 с.
 2. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки та оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / Адашис Л.І., Кохан Г.Л., Перепьолкін С.М., Стрижак І.В., Філяніна Л.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 29 с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з навчальної дисципліни «Правознавство» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»» / Адашис Л.І., Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 45 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Adashys L. I. European territorial cooperation within the regional policy of the European Union International and national security: theoretical and applied aspects : Theses of the ІV-th International. scientificpractical conference (Dnipro, March 13, 2020). Dnipro : Dniprop. State Univ. of Int. Aff, 2020. P. 36-39.
 2. Адашис Л. І. Регіональна політика Європейського Союзу: перспективи нового бюджетного періоду // Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 281 с. – с. 87-91.
 3. Адашис Л. І. Право доступу до Інтернету: примха чи нагальна потреба? // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (Дніпро, 15 травня 2020 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 109-111.
 4. Адашис Л. І. Людина як основний ціннісний орієнтир у глобалізованому світі / Л.І. Адашис // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 134-136.
 5. Адашис Л. І. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 6. Адашис Л. І. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі  // ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. –  С. 320-324.
 7. Адашис Л. І. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6.
 8. Адашис Л. І. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 9. Адашис Л. І. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 10. Адашис Л. І. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 11. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 12. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 13. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 14. Адашис Л. І. Боротьба з корупцією в Україні: черговий етап сподівань / Л.І. Адашис, Я.Р. Де-Луко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 24-27.
 15. Адашис Л. І. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні / Л.І. Адашис, Н.М. Романова // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 28-31.
 16. Адашис Л. І. Арбітражне судочинство: чи є необхідність у господарських судах України? / Л. І. Адашис, А. С. Гребенюк // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 25-28.
 17. Адашис Л. І. Громадянські права і свободи у демократичній державі / Л.І. Адашис, К. А. Бобриньова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 8-11.
 18. Адашис Л. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Адашис, О.О. Даніленко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 29-32.
 19. Адашис Л. І. Конституційний Суд України як об’єкт судової реформи в Україні / Л.І. Адашис, В.С. Ткачук // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy: Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia, Sladkovienvn, Slovenskarepublika, 28-29 oktobra 2016. – Sladkovienvn : VysokaskolaDanubius, 2016. – p.27-30.
 20. Адашис Л. І. Переваги та недоліки запровадження адвокатської монополії в Україні / Л.І. Адашис, Ю.К. Копійко // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 18-20. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 21. Адашис Л. І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
 22. Адашис Л. І. Проблеми процесу децентралізації в Україні / Л.І. Адашис, А. О. Міх // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 33-37.
 23. Адашис Л. І. Проблеми реалізації особистих прав і свобод людини в Україні / Л.І. Адашис, Т. В. Андронік // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 6-8.
 24. Адашис Л. І., Кукуруз О. В. Проблемні питання виборчої системи Сполучених Штатів Америки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення». – Запоріжжя, 2014. – С. 22-25.
 25. Адашис Л.І. Еволюція правового статусу міського голови / Л.І. Адашис, О.С. Переяславець // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 40-43.
 26. Адашис Л.І. Інститут префектів в Україні: перспективи розвитку / Л.І. Адашис, К.В. Телешова // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 43-46.
 27. Адашис Л.І. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як орган управління у взаємовідносинах із суспільством чи черговий дублюючий бюрократичний механізм / Л.І. Адашис, М.О. Кравчук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 25-27.
 28. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 29. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 30. Адашис Л.І. Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності суддів шляхом їх кваліфікаційного оцінювання / Л.І. Адашис, І.І. Москаленко // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 28-30.
 31. Адашис Л.І. Проблемні питання формування Верховної Ради України / Л.І. Адашис, Д.В. Ляшенко // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 11-14.
 32. Адашис Л.І. Судова реформа: деякі особливості / Л.І. Адашис, І.В. Пізнюр // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 15-18.
 33. Адашис Л.І. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-практ..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 34. Адашис Л.І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.

Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність2.    
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підгрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу3.    
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС4.    
 4. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради ЄС5.    
 5. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку

 

Доцент кафедри - Кохан Ганна Леонідівна

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію, за спеціальністю «Правознавство», юрист.
Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 11 років.
Стаж практичної роботи на посаді нотаріуса з 1996 р. по теперішній час.
Проходила підвищення кваліфікації:
·   у 2016 р. – Нотаріальна палата України, сертифікат про підвищення кваліфікації б\н від 10.11.2016 р.
·   у 2015-2016 рр. – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Центр консалтингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 869796 від 26.05.2016 р.
Дисципліни, що викладає: «Міжнародне право»; «Порівняльне цивільне право і процес»; «Правничі систему сучасності». До сфери інтересів належать також питання міжнародно-правового захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також права зовнішніх зносин та основ дипломатії.
Електронна пошта: kohan@umsf.dp.ua
Міжнародна діяльність:
Міжнародне стажування на тему: «New and innovative teaching methods». Краківський Економічний Університет та Малопольська Школа з Публічного Адміністрування. Краків, Польща. 09-27 вересня 2019 р. Сертифікат № 2162/MSAP/219, 120 годин, від 27.09.2019 р.

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Кохан  Г.Л. Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону Про медіацію в Україні. Право і суспільство. 2016. № 6. С. 3236
 2. Кохан  Г.Л. Проблемні питання щодо трансплантації людських органів в Україні в аспекті їх правового регулювання. Науковий вісник ХДУ. Серія: Юридичні науки. 2016. № 6. Т. 1. С. 106–110.
 3. Кохан Г.Л., Пацера Ю.О Визнання й реалізація права на одностатевий шлюб у зарубіжних країнах та в Україні. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 5. С. 123–125.
 4. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Мальтійський Орден як суб’єкт міжнародного права. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2019. № 6. С. 422–424.
 5. Кохан Г.Л. Правові питання діяльності приватних військових компаній: міжнародний аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70). Ч. 3. № 2. С. 190200.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Hanna Kokhan. Using an interactive teaching method to prepare students in the specialte: "International Law". Certificate of participation in the international Science Conference "New Education." held in Cracow University of Economics, Poland on Septembre 27, 2019
 2. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Міжнародна правосуб’єктність та суверенність Мальтійського Ордена. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р. Запоріжжя: ГО «Істина» 2019 р. Ч. І. С. 66-69.
 3. Кохан Г.Л., Сліпченко М.Є. Проблеми визначення поняття офшорної компанії в міжнародному приватному праві. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 грудня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. Ч. 1. С. 141-143.
 4. Кохан Г.Л. Мандрик Д.В. Міжнародно-правове регулювання екстрадиції: Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 6–7 грудня 2019 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. Ч. 2. С. 174-177.
 5. Кохан Г.Л. Право на одностатевий шлюб в Україні та зарубіжних країнах. Травневі правові читання : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, 7 трав. 2020 р. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. С. 50–51.
 6. Кохан Г.Л. Міжнародно-правові питання діяльності приватних військових компаній. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2020 р. Дніпро : УМСФ, 2020. С. 129–131.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. З 2017 р. – керівництво студентським науковим гуртком «Спеціалізований науковий гурток з міжнародного права».

Доцент кафедри - Стрижак Ія Володимирівна

Стрижак Ія

У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).

У 2013 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.

Електронна пошта: iya.stryghak.gmail.com. strizhak@umsf.dp.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Фахові статті:

 1. Стрижак І.В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І.В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Стрижак І.В.Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Стрижак // Право і безпека. – 2005. – №3. – С. 67−75
 3. Стрижак І. В.Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Стрижак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005.– №30. – С. 356−361.
 4. Стрижак І. В.Правова природа договору переробки давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Стрижак І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак //Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії«цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В.Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока //Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В.Правова характеристика спадкового договору/ І. В. Стрижак,Ю. Ю. Рак //Форум права. – 2013. – № 1. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В.Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак /Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Стрыжак И. В. Проблема эффективности содействия защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами Украины / И. В. Стрыжак//Проблемы гражданского права и процесса: сборник материалов научн. студенческого кружка при кафедре гражданского права. Вып. 2 / под.ред. ст. преп. каф. гражд. права И.И. Шарапова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 150 с. (С. 141–145.)

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Стрижак І. В.Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Стрижак //Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини/ І. В. Стрижак //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Стрижак І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків:Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Стрижак І. В.Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В.Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В.Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В.Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10. Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11. Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12. Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна //Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. − Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13. Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала //VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів : тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. – С. 238-239.
 14. Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш //Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15. Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16. Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17. Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак //Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро:Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.

Доцент кафедри - Філяніна Людмила Анатоліївна

фото Филянина

 

Закінчила магістратуру Університету внутрішніх справ у 2000 р. Кандидат юридичних наук, (2011 р., 12.00.11. – «Міжнародне право», «Видача злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи»). Доцент кафедри конституційного та міжнародного права, 2013 р.)

Дисципліни, що викладає: «Порівняльне кримінальне паво і процес», «Дипломатичний протокол та етикет», «Зовнішня політика України», «Міжнародне право», «Основи права Європейського Союзу»

 

Електронна пошта:Filyanina.la@gmail.com; filyanina@umsf.dp.ua

Організаційна робота:

Куратор групи МП 19-2

Міжнародна діяльність:

У 2018 р. пройшла наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Республіка Польща, м. Варшава) за підтримки польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» 

 Профіль у GoogleScholar

 Основні наукові та навчально-методичні праці

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

1.   Філяніна Л.А., Любова Н.О. Трафікінг – сучасна форма рабства в Україні: причина та наслідки Юридичний науковий електронний журнал №1, 2018 С. 218-220

2.   Філяніна Л.А., Біденчук Т.М. Дезінтеграційні процеси Європейського Союзу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. - № 3 – С. 30-33

3.   Філяніна Л.А. Армія VS жінки: питання гендерної рівності в деяких сучасних збройних силах світу Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. – 2018. – Спеціальний випуск № 3 (94) «права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». – С. 215-219 (280 с.)

4.   Філяніна Л.А., Березняк В.С. Питання видачі особи, яка має множинне громадянство Юридичний науковий електронний журнал № 6, 2018 С. 392-395.

5.   Філяніна Л.А., Орлова О.О., Мороз Ю.Г. Етнічний профайлінг як складова порушення принципу недискримінації в сфері правоохоронної діяльності International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27–28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р. 45-48.

6.   Філяніна Л.А., Орлова О.О., Мороз Ю.Г. Етнічний профайлінг як фактор дискримінації у правоохоронній діяльності Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practiceApril 17, 2018  Lublin 2018, Р.58-61

7.   Філяніна Л.А., Філянін Є.П. Фундаментальні правила академічної доброчесності Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 5 – 17.11.2018). – Варшава, 2018. – С. 75-78

8.   Філяніна Л.А., Мороз Ю.Г. Проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні International scientific and practical conference  Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad; Izdevnieciba Baltija Publishing, p.83-87

9.   Філяніна Л.А. Роль закордонних державних органів зовнішніх зносин у сприянні повернення жертв трафікінгу із-за кордону на територію України /Л.А.Філяніна// Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 20, 21. – Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 95-99.

10.   Філяніна Л.А., Гринь К.Р. Криміналізація злочинів у сфері торгівлі людьми : міжнародно-правовий аспект /Л.А.Філяніна, К.Р., Гринь//  Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ». – 2017. - № 2 – С. 214-220.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

1.   Міжнародне співробітництво у сфкрі кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова: навчальний посібник / [В.С. Березняк, Н.В. Павлова, Н.К. Паустовська, В.М. Федченко, Л.А. Філяніна]. Київ. Алерта, 2020. 310 с.

2.   Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис, Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 590 с.

3.   Конституційне право України: Навч. посібник (для підгот. до іспиту за кредитно-модульною системою навчання) Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.О. Боняк та ін. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 293 с.

4.   Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд,  Л.А. Філяніна]; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.

5.   Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

1.       Філяніна Л.А., Біденчук Т.М. Вступ до НАТО: стратегічний вибір України /Л.А.Філяніна, Т.М.Біденчук// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. – 2019. – C. 130-131

2.       Філяніна Л.А. Міждержавне співробітництва у протидії проявам міжнародної злочинності в умовах технологічно прогресу /Л.А.Філяніна//  Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. – 2019. – C. 129-130

3.       Філяніна Л.А. Інтеграційний розвиток співробітництва держав у протидії міжнародній злочинності /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: матеріали наук. Семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Діпроп. держ. Ун-т внутр. справ, 2019. С.84-85

4.       Філяніна Л.А. Ідентифікація особи як потерпілої від злочину (торгівлі людьми) /Л.А.Філяніна// Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – C.204-208

5.       Філяніна Л.А. Любова Н.О. Співробітництво України й Інтерполу в організації оголошення підозрюваних у міжнародний розшук /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє: зб. матеріалів курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2018» (Київ, 25 квіт. 2018 р.). – відп. ред. А.А.Кріпак.К. : Ін-т крим.- викон. служби, 2018. – С.55-60

6.       Філяніна Л.А., Любова Н.О. Протидія торгівлі людьми в умовах реформування органів Національної поліції /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – С.286-288.

7.       Філяніна Л.А. Співробітництво України і Організації північноатлантичного договору запорука міжнародної безпеки /Л.А.Філяніна// Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – С.281-283.

8.       Філяніна Л.А. Захист прав жертв трафікінгу: міжнародний аспект /Л.А.Філяніна// Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. C. 162-165

9.       Філяніна Л.А. Правові наслідки окупації Автономної Республіки Крим: територіальні питання українсько-російських відносин /Л.А.Філяніна// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 82-84.

10.   Філяніна Л.А. Актуальні питання партнерських відносин НАТО-Україна /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.354-356

11.   Філяніна Л.А. Стан захисту прав людини на тимчасово окупованій території України: міжнародний аспект /Л.А.Філяніна// Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С.132-134

12.   Філяніна Л.А. На межі виживання: проблеми захисту прав людини на тимчасово окупованій території України /Л.А.Філяніна// Збірник тез круглого столу, присвяченого 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 11 груд. 2017 р.). – К.: ДНДІ МВС України, 2017. C. 151-153.

13.   Філяніна Л.А., Любова Н.О. Протидія торгівлі людьми в умовах реформування органів національної поліції /Л.А.Філяніна, Н.О.Любова// Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І.А. Сердюк, канд. юрид. Наук, доц.. Л.М. Сердюк. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2017. – С. 215-217

14.   Філяніна Л.А. Україна – Європейський Союз – НАТО: спільна безпекова політика /Л.А.Філяніна// Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. – Полтава : Россава, 2017. – Ч. 1. – С.140-142.

 

 

Кафедра міжнародного права

Перепьолкін С

Завідувач кафедри

 

 • Перепьолкін Сергій Михайлови
 • доцент, к.ю.н.

 

 Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 29 «Міжнародні відносини».

Штатна чисельність кафедри 6 посад.На яких працює 1 доктор і 5 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

Адреса веб-сайту кафедри: https://sites.google.com/view/interlaw

 

Контакти: м. Дніпро, вул. узвіз Крутогірний, 8, н.к. №3, каб. № 301, 302; тел. 756-05-71, (271)

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота
На кафедрі міжнародного права з 2020 року виконується науково-дослідна робота за темою: «Співвідношення міжнародного права з правом України».
Державний реєстраційний номер № 0120U101557.
Науковий керівник – к.ю.н., доцент Перепьолкін С. М.
 
Студентські наукові гуртки
На базі кафедри міжнародного права діє 2 студентських наукових гуртка:
«Проблеми конституційного та муніципального права», керівник к.ю.н., доцент Адашис Людмила Іванівна;
«Спеціалізований науковий гурток з міжнародного права», керівник к.ю.н. Кохан Ганна Леонідівна.

Положення про студентський науковий гурток УМСФ 

Звіт про наукову діяльність за 2019 рік 

 

Наукові заходи кафедри міжнародного права:

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка Центру кар'єри УМСФ: Facebook

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Вы здесь: Головна Загальна інформація Українська мова Про Академію Підрозділи Академії Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю