Malenko Завідувач навчальної лабораторії транспортних систем та технологій

 • Маленко Євгеній Вікторович
 • (0562) 46-95-57

 

 

 

 

 

Кафедра транспортних технологій та міжнародної логістики

Сохацький Анатолій Валентинович

Завідувач кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики

 

 • Сохацький Анатолій Валентинович
 • доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України
 • (056) 756-05-57
 • sohatskiy@umsf.dp.ua
 • Учений в галузі механіки, транспортних систем та математичного моделювання. У 2010 р. присвоєно спеціальне звання Державної митної служби України – “Радник митної служби І рангу”. Проводить наукову й виховну роботу з аспірантами, здобувачами і курсантами, має з ними спільні публікації. Автор понад 240 наукових праць.
 • Приймає активну участь у наукових дослідженнях в галузі нетрадиційних транспортних систем за тематикою Національної академії наук України.
 • Під керівництвом А. В. Сохацького виконується комплекс фундаментальних і прикладних наукових досліджень за науково-дослідною темою кафедри транспортних систем і технологій “Напрями вдосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів”
 • Член Наукової Ради МОН України

Положення про кафедру

 

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Транспортні технології» (денна та заочна форми навчання), освітні ступені «Бакалавр», «Магістр».

Кафедра транспортних систем та технологій налічує 9 викладачів: 3 доктори, професори , 6 кандидатів наук, доценти

кафедра

Розроблені та впровадженні наступні магістерські програми:

 • «Міжнародні перевезення»
 • «Транспортні технології»

Перелік замовників:

 • Державна фіскальна служба України (митниці та податкові інспекції)
 • ТОВ «Логістичний форум»
 • ТОВ «Геліос Логістик Сервіс»
 • ТОВ «Космос»
 • ЗАТ «Пласке»
 • ТОВ « Техно-імідж»
 • Транспортні компанії

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 212, тел. (056) 756-05-57; каб. № 206, 207а (викладацька) тел. (056) 756-05-98

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри ТСТ забезпечують викладання 39 дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Вступ до спеціальності
 • Загальний курс транспорту
 • Транспортні засоби
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Наближені методи розв’язання прикладних задач
 • Логістика
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Взаємодія видів транспорту
 • Моделювання транспортних процесів і систем
 • Діагностика, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
 • Основи експлуатації транспортних засобів
 • Транспортні споруди, обладнання та роботизація
 • Основи наукових досліджень та інженерної творчості
 • Техніко-експлуатаційні властивості автомобільних транспортних засобів
 • Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів
 • Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті
 • Основи діяльності транспортного підприємства
 • Електротехніка та електроніка на транспорті

Освітній ступінь «магістр»:

 • Управління ланцюгом постачань
 • Інтегровані транспортні системи
 • Проектний аналіз
 • Контроль доставки товарів
 • Методи наукових досліджень в транспортних системах
 • Методи математичної фізики в транспортних системах
 • Технологія програмування в транспортних системах
 • Моделювання транспортних потоків
 • Моделювання в транспортних системах
 • Обчислювальні методи в транспортних задачах
 • Сучасні транспортні технології
 • Проектування транспортних процесів
 • Практикум з магістерської роботи

Робочі програми практики:

Тематика дипломних робіт :

Наукова діяльність

На кафедрі здійснюються дослідження за темою «Напрями удосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів».

Державний реєстраційний номер № 0115U000595. Керівник – д.т.н. професор Сохацький А.В.

На кафедрі діє студентский науковий гурток, керівник – д.т.н. професор Сохацький А.В.

Аспірантура

Кафедра здійснює підготовку науково-педігогічних і наукових кадрів з видривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 052201 «Траспортні системи»

На сьогодні на кафедрі навчаються 2 аспіранти:

 • Мірошніченко Сергій Васильович

Склад кафедри

Кафедра готельно-ресторанної справи та товарознавства налічує 5 викладачів, серед них – 1 доктор біологічних наук, професор, 4 кандидатів наук.

Завідувач кафедри – Білова Наталія Анатоліївна

Білова фото

У 1975 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біологія», отримала кваліфікацію «Біолог. Викладач біології та хімії».
Доктор біологічних наук за спеціальністю 101 – «Екологія» (03.00.16 – Екологія). В 2000р. захистила докторську дисертацію за темою: «Екологічна мікроморфологія і динаміка едафотопів лісових біогеоценозів степної зони України». Професор кафедри товарознавства та торгівельного підприємництва УМСФ та кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ з 2004р.
Викладає дисципліни: «Екологія»,«Екологічна безпека та БЖД», «Товарознавство»,
Сфера наукових інтересів: мікроморфологія ґрунтів, екологія довкілля, експортний контроль.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: natalyabilova51@gmail.combilova@umsf.dp.ua 
Академік і член Президії Екологічної академії наук України, керівник секції “Мікроморфологія ґрунтів” УЕАН, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських  дисертацій з спеціальності 03.00.16 – екологія, член редколегії міжнародних фахових журналів, голова наукового відділу Комплексної екологічної експедиції ДНУ, голова підкомісії Товариства ґрунтознавців України з проблем мікроморфології ґрунтів. Є дійсним членом Української Екологічної Академії наук та членом Всеукраїнської екологічної Ліги.
Член спеціалізованої Ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій ДНУ. Д 08.051.04 та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Д 76.051.05.
Організаційна робота: Завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства, куратор групи ГРС19-3.
Міжнародна діяльність: Координатор у 2006-2015 рр. Міжнародного проекту щодо ідентифікації зброї масового знищення, ядерних матеріалів та товарів подвійного використання (Weapons of Mass Destruction Commodity Identification Training — WMD СIT), який реалізувалася в Україні Національною Адміністрацією з Ядерної Безпеки США (National Nuclear Security Administration — NNSA) у рамках Міжнародної Програми з нерозповсюдження та експортного контролю (International Nonproliferation Export Control Program — INECP).
У 2018 р. підтвердила сертифікацію експерта з експортного контролю за біологічними (бактеріологічними) та токсинними товарами, свідоцтво Державної служби експортного контролю від 17.10.2018 р. № 002-10/2021.
Автор понад 204 наукових та науково-методичних праць, з них 150 публікацій у фахових наукових виданнях, 4 монографії і 6 методичних посібників. Має 2 винаходи і 2 бронзові медалі на виставках досягнення науки і техніки України.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри - Лихолат Олена Анатоліївна

Лихолат Олена Анатоліївна

В  1985 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біохімія», присвоєна кваліфікація «Біохімік. Викладач».
Доктор біологічних наук за спеціальністю 091 – Біологія (14.02.01 – Гігієна). В 2005 р. захистила дисертацію за темою «Біохімічні основні формування бронхолегеневих захворювань у населення за впливом важких металів та іонізуючого випромінювання». В 1997 р. отримала вчене звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Біохімія», в 2012 р. - «Доцент кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства».
Викладає дисципліни: «Фізіологія та гігієна харчування», «Анатомія, фізіологія та еволюція нервової системи», «Основи медичних знань», «УКТ ЗЕД», «Основи патентознавства». 
Сфера наукових інтересів: біохімічні теоретичні та практичні основи гігієнічної експертизи продуктів харчування, оцінка якості продовольчих товарів, вплив негативних техногенних чинників на здоров’я населення.

Електронна адреса: liholat@umsf.dp.ua
Профіль у Google Scholar
Виконує функцію члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових видань України, що входять до наукометричної бази Web of Science:
- “Regulatory Mechanisms in Biosystems” ISSN 2519-8521; e-ISSN 2520-2588 Indexing: Web of Science
- “Biosystems Diversity” ISSN 2519-8513; e-ISSN 2520-2529. Indexing: Web of Science.
Організаційна робота: Куратор групи Т16-2, ГРС19-2
Міжнародна діяльність: Приймає участь у міжнародних наукових проектах:
- Member of International Network of the research, education and development program “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”
Програма з довкілля ООН (UNEP) Проект Міжнародного центру екологічної конфліктології та безпеки UNEP «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення потужностей по боротьбі з незаконним обігом хімічних речовин».
Автор більш ніж 300 публікацій, має 13 патенти на винаходи та корисні моделі. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Вишнікіна Олена Вікторівна

Вишнікіна Олена ВікторівнаВ  1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Аналітична хімія», отримала кваліфікацію «Хімік. Викладач».
Кандидат хімічних наук за спеціальністю 102 -«Хімія» (02.00.02 Аналітична хімія). В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомплексів з використанням екстракційного та сорбційного розділення».В 2012 р. отримала наукове звання «Доцент кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавстваи».
Викладає дисципліни:«Хімія», «Харчова хімія», «Товарознавство».
Сфера наукових інтересів: контролю якості та безпеки продовольчих та непродовольчих товарів.
Профіль у Google Scholar
Електронна пошта: vishnikinaa2016@пmail.com, vishnikina@umsf.dp.ua
Організаційна робота: Виконує обов’язки заступника декана факультету інноваційних технологій. Куратор групи Т18-2м.
Є автором більш, ніж 145 наукових праць, має патент на корисну модель. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – кандидат хімічних наук – Сухацька Ірина Юріївна

Сухацька Ірина ЮріївнаВ  1978 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біологія», отримала кваліфікацію «Біолог. Викладач біології, хімії»
Кандидат хімічних наук за спеціальністю 102 -«Хімія» (02.00.02 Аналітична хімія). В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи».
Викладає дисципліни: «Товарознавство», «УКТ ЗЕД», «Екологічна безпека та БЖД», «Екологія».
Сфера наукових інтересів: Дослідження якості товарів.

Електронна адреса: suhatska@umsf.dp.ua
Профіль у  GoogleScholar
Організаційна робота: Куратор групи Б 16-2, ГРС19-1. 
Міжнародна діяльність: У 2006-2015 рр. виконавець Міжнародного проекту щодо ідентифікації зброї масового знищення, ядерних матеріалів та товарів подвійного використання (Weapons of Mass Destruction Commodity Identification Training — WMD СIT), який реалізувалася в Україні Національною Адміністрацією з Ядерної Безпеки США (National Nuclear Security Administration — NNSA) у рамках Міжнародної Програми з нерозповсюдження та експортного контролю (International Nonproliferation Export Control Program — INECP).
Автор більш ніж 50 публікацій

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – Бакіров Мюшфік Панах Огли 

У 2010 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію інженер дослідник.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції (тема дисертації «Технологія добавки йодобілкової та її використання у виробництві соусів емульсійного типу»).

Викладає дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Кулінарна етнологія», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства».

Електронна адреса: bakirov@umsf.dp.ua

Профіль у  Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві. Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782). 

Має 3 патенти.

 

Доцент кафедри  – Сабіров Олександр Володимирович 

У 2005 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського за спеціальністю «Технологія харчування» та отримав кваліфікацію магістра з технології харчування.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування (тема дисертації «Технологія барооброблених цільном'язових м'ясних виробів зі свинини»).

Викладає дисципліни: «Кулінарне мистецтво та етнічні кухні», «Барна справа», «Міжпредметний тренінг з туризму та готельно-ресторанної справи», «Сервісологія»,«Технологія та організація обслуговування напоями».

Електронна адреса: sabirov@umsf.dp.ua

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 9 років. Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі монографій у співавторстві.

Виконавець науково-дослідних тем «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054); «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360); «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).

Має 3 патенти.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 2002 р, за спеціальністю «Ботаніка», отримала кваліфікацію «Біолог, ботанік. Викладач біології та хімії».

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». У 2010р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Екологічні особливості мікроморфологічної організації едафотопів терникових біогеоценозів південного сходу степової зони України».

Викладає дисципліни:

v «Екологічна безпека»,

v «Управління екологічною безпекою»,

v «Товарознавство», «УКТЗЕД»,

v «Екологія».

Сфера наукових інтересів: Екологічна безпека товарів. Управління якістю і безпекою споживчих товарів, які імпортуються та експортуються через кордони України. Актуальні проблеми екологічної безпеки та митна політика з точки зору екологічного менеджменту. Мікроморфологія.

Профіль у  Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZtwmvqUAAAAJ&hl=ru

Організаційна робота: Куратор групи К 15-2.

Публікації: Автор більш ніж 90 публікацій. 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами