Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій

Moroz

 • Мороз Борис Іванович
 • Науковий ступінь: доктор технічних наук
 • Вчене звання: професор
 • Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.
 • (056)756-05-19
  (056) 756-05-60

 

 

 

Загальні відомості

Кафедра інформаційних систем та технологій створена в 1998 р.

У своїй роботі вона забезпечує фундаментальну та фахову складову підготовки за напрямком «Комп’ютерні науки» та спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • «бакалавр»;
 • «спеціаліст»;
 • «магістр»;

і 125 « Кібербезпека» за освітньо-кваліфікаційним рів-нем:

 • «бакалавр»;

Наукова робота кафедри

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою “Розробка методів, засобів та алгоритмів обробки інформації митного контролю з використанням хмарних інфраструк-тур ". Державний реєстраційний номер № 0115U007055 – Керівник – доктор технічних наук, професор Мороз Борис Іванович. Головна мета - виконати обґрунтування критерію оптимізації управління конфігурацією хмарних інфраструктур для здійснення митного контролю на основі комплексного використання удосконалених моделей надійності та доступності хмарних сервісів. У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і курсанти факультету – члени курсантського наукового гуртка.

Набуті в процесі навчання знання та навички дозволя-ють випускникам кафедри працювати на посадах спеці-алістів з вищою освітою в:

 • інформаційно-аналітичних, телекомунікаційних відділах Міністерства доходів і зборів України;
 • відділах, діяльність яких пов’язана з розробкою, модернізацією та створенням но-вих систем та підсистем Єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України;
 • в усіх підприємствах та організаціях - державних, комерційних та приватних фір-мах і підприємствах, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Вступ до спеціальності
 • Алгоритмізація і програмування
 • Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Дискретна математика
 • Електротехніка і електроніка
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні митні технології
 • Інформатика
 • Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерні мережі
 • Крос-платформне програмування
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методи адміністрування та обробки інформації в розподіленій системі митної служби
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Митна статистика
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних і баз знань
 • Основи адміністрування баз даних
 • Основи криптографії
 • Основи криптографічного захисту інформації
 • Основи прикладної теорії алгоритмів
 • Основи технічного захисту інформації
 • Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
 • Програмні та апаратні засоби захисту інформації в митній службі
 • Проектування інформаційних систем
 • Проектування комп’ютерних мереж в системі управління митних органів
 • Розподілені бази даних
 • Системний аналіз
 • Сучасна мікропроцесорна та комп’ютерна техніка
 • Структури та організація даних у ЕОМ
 • Сучасні методи теорії інформації та кодування
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Теорія інформації
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія ризиків
 • Теорія систем контролю та управління
 • Теорія часових рядів та прогнозування ЗЕД
 • Технології захисту інформації
 • Технології комп’ютерного проектування
 • Технології програмування
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління IT-проектами
 • Чисельні методи

Навчальна лабораторія інформаційних систем і процесів в митній справі

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 12 осіб.

Із них 2 доктори наук, 6 мають науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента, 4 старших викладача.
Завідувач кафедри - Акуловський Валерій Григорович
 • • Дата присудження наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 26 06.1992, 05.13.11 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, сис-тем, комплексів й обчислювальних мереж
 • • Електронна адреса: valakulov@rambler.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Расширенная алгебра алгоритмов.- Проблеми програмування. - 2007. - №3. - C. 3-15.
 2. Формализациявзаимосвязейоператоров и данных в рамках расширеннойалгебрыалгоритмов.-Кибернетика и системныйанализ. - 2008. - №6. - С. 170-182.
 3. Некоторыеподходы к контролю и преобразованиюалгоритмов на основеанализас-пецифицируемыхданных.- Проблеми програмування. - 2008.-№4. - С. 84-93.
 4. Cостав и свойства данных, специфицируемых в композиционных схемах алгорит-мов // Проблеми програмування. – 2013. – № 2. – С. 3 – 12
 5. Описание алгоритмов сортировки средствами алгебры алгоритмов с данными // Вестник Донецкого национального университета Серія А. Естественные науки, 2013. – №1. – С. 157–163.
 6. Описание параллелизма в алгоритмах информационно-управляющих систем средствами алгебраического аппарата // Проблеми програмування.  2013.  № 4.  С. 1  12.
 7. Реализация комплексного подхода к описанию алгоритмов информационно-управляющих систем в рамках алгебраического аппарата // Управляющие систе-мы и машины. – 2013  № 5. – С. 46 –52.
 8. Описание алгоритмов информационно-управляющих систем
 9. средствами алгебраического аппарата Математичне та імітаційне моделювання си-стем. МОДС 2013: Восьма міжнародна науково-практична конференція. Тези допо-відей (Чернігів-Жукин, 24–28 червня 2013р.). – Чернігів, Черніг, держ. технол. ун-т, 2013. С. 254 – 258.
 10. Преобразование алгоритмов, записанных в виде композиционных схем // Киберне-тика и системный анализ. – 2014. – № 1. – С. 51 – 59.
 11. Transformation of Algorithms Written in the Form of Composition Schemes// Cybernetics and Systems Analysis January 2014, Volume 50, Issue 1, pp 134 –140
 12. Согласованное описание алгоритмов в рамках алгебраического аппарата // Матері-али дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрП-РОГ`2012. В журнале Проблеми програмування.  2014.  № 23.  С. 29  37
 13. Реализация средств проектирования и генерации программ на основе алгебры ал-горитмов с данными. – Проблемы программирования. – 2015. – №2. – 41-51 С.

 

Професор кафедри - Мороз Борис Іванович
 • Член Науково-методичної Комісії МОН України з комп’ютерних наук, секція Ін-формаційні управляючі системи та технології
 • Член Наукової Ради Державної митної служби України
 • Залучається до роботи у Спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій: 01.05.02 – „Математичне моделювання та обчислювальні методи” при ДМетА України, К 08.051.01 – „Автоматизовані системи управління та прогресивні інфор-маційні технології” при ДНУ

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 196 с.-МОНОГРАФІЯ.
 2. Мороз Б.І., Єсін І.В., Сорока Л.С., Лєншин А.В., Потій О.В. Інфраструктура відкритих ключів: технології, архітектура, побудова та впровадження: навч. посібник/ за ред. Сороки Л.С. . — Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2011. — 202с.
 3. Сорока Л.С., Мороз Б.І., Дюбко В.П., Яковенко В.О., Буланий О.П. Програмні та апаратні засоби захисту інформації: навч. посібник з грифом МОН, АМСУ, Дніп-ропетровськ, 2011. — 206с.
 4. Мороз Б.І., Дюбко В.П., Поліщук В,В., Клименко С.В., Яковенко В.О. Комп’ютерна схемотехніка, АМСУ, Дніпропетровськ, 2011. — 176 с.
 5. Cорока Л.С., Мороз Б.І., Кабак Л.В., Яковенко В.А. Розподілені бази даних: навч. посібник – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. –75 с.
 6. Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об’єктів баз даних / Кабак Л.В., Мороз Б.І., Трофімов А.В. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 2’(61).-Дніпропетровськ, 2009.-С. 103-111.
 7. Моделі та методи формування баз знань для прийняття управлінських рішень / Ка-бак Л.В. Мороз Б.І Буланий О.П. Базелюк М.І.// Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 1(43), - с.86-92.
 8. Методи та моделі реплікації інформації в розподілених базах даних з урахуванням якісно-кількісних характеристик інформації / Кабак Л.В., Мороз Б.І., Буланий О.П. // Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 2(42), с.13-25.
 9. Методи класифікації інформації для організації реплікацій в розподілених базах даних за ознаками цінності і старіння / Кабак Л.В. Мороз Б.І. // Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 1(43), - с.86-92.
 10. Ітераційні методи розв’язання задач вітрильної регресії / Мороз Б.І., Трофімов А.В., Кабак Л.В. // Восточно-европейский журнал передових технологий. Вып.4/4 (46) Харьков: Технологический центр, 2010. - с.19-23.
 11. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт // Кабак Л.В., Мороз Б.І., Сорока Л.С.// Д:, Академія митної служби України, 2012. – 38 с.
 12. Информационное управление транспортными потоками / Мороз Б.І., Трофімов А.В., Кабак Л.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012 – Вып.2/9 (56) – Х:Технологический центр,. – С. 55-60.
 13. Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE “ Вісник Академії митної служби України . Серія технічні науки . – 2013 -№2.
 14. Методичні рекомендації щодо структури та оформлення дипломної роботи бака-лавра напряму підготовки 6.050101 – «комп’ютерні науки» “. - АМСУ , Дніпропе-тровськ: Академія митної служби, 2013. - 48 С.
 15. Використання онтологій в управлінні знаннями для покращення інформаційної сфери у суспільстві
 16. Огляд засобів управління знаннями для покращення інформаційної сфери у суспі-льстві (з урахуванням якісних і кількісних характеристик інформації.) Вісник Ака-демії митної служби України. Серія: «Технічні науки». - №1(51).

 

Професор кафедри - Яковенко Вадим Олександрович
 • Дата присудження наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи- 25 жовтня 2011 ро-ку
 • Електронна адреса: Yakovenko@ua.fm

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 196 с.-МОНОГРАФІЯ.
 2. Розподілені бази даних- Навчальний посібник. -Дніпропетровськ: АМСУ, 2012.- 75 с.
 3. Архітектура комп’ютера - Навчальний посібник. -Дніпропетровськ: АМСУ, 2012.
 4. Комп’ютерна схемотехніка - Навчальний посібник. -Дніпропетровськ: АМСУ, 2012.
 5. Аналіз проблеми автоматизації документообігу в інформаційних системах передачі данних митної служби / Вісник – Хмельницького національного університету, Те-хніка Вип.V, 2013, с.232 – 235.
 6. Задачі пошуку та класифікації службових документів в інформаційних системах митної служби / Вісник – Академії митної служби України, Техніка Вип.2, 2013
 7. Проблеми інтелектуального аналізу та прийняття рішень при визначенні класифі-каційного коду товару при митному оформленні. // 19-й Международный молоде-жный форум «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке», ХНУРЭ 2015.

 

Доцент кафедри - Ульяновська Юлія Вікторівна
 • Дата присудження наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні управляючі системи та прогресивні інформаційні технології - 8 бере-зня 2005 року

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Ульяновська Ю.В. Застосування нечіткої логіки в автоматизованих системах управління митним оформленням /Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки». - 2009. - Вып 1(41). - С. 56-62.
 2. Буланий О.П, ульяновська Ю.В. Исследование отношения нечеткого равенства си-туаций с учетом изменения информации / Нові технології. – 2010- Вип. 4(30).
 3. Ульяновская Ю.В. Исследование свойств отношений нечеткой близости объектов в информационных интеллектуальных системах / АСУ и приборы автоматики, вып. 155, 2011, стр 81-87.
 4. Ульяновська Ю.В., Кравець С.С., Білик Н.С. Введення електронного декларування як складового елемента «Електронної митниці» для удосконалення митних проце-дур // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі», АМСУ, Дніпропетровськ, 30.03.2012. С241-242.
 5. Ульяновська Ю.В., Кравець С.С. Створення комплексної системи «Електрона мит-ниця» // Материалы 15-го юбилейногомеждународногомолодежногофорума «Ради-оелектроника и молодежь в ХХI веке», Харьков, 17-19 апреля 2012, С. 120-121.
 6. Методи класифікації документів в спеціалізованих інформаційних системах / Ма-териалы 2-й Международной научно-технической конференции Информационные системы и технологи ИСТ-2013. 16 – 22 сентября 2013
 7. Постановка задачі комплексного оцінювання якості знань студента з навчальної дисципліни. // Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 2(50), 2013, с.147-152.
 8. Дослідження задачі прийняття групових рішень із застосуванням технологій експе-ртного оцінювання.// Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управління перевезеннями: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Дн-вськ: АМСУ, 2014. с. 29-31.
 9. Математичне та програмне забезпечення захищених інформаційних технологій у складі критично важливих систем //Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Фінансова політика та фінансово-економічні механі-зми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки : на-уковий погляд молоді» . Університет митної справи та фінансів. Дн-вськ 2015.
 10. Використання штучних нейронних мереж в сучасних інформаційних технологіях прогнозування// Информационные системы и технологии: материалы 4-й Меж-дународ. науч.-техн. конф., Харьков, 21-27 сентября 2015 г.: тезисы докладов / [редкол.: А.Д. Тевяшев (отв. ред.) и др.]. – Х.: НТМТ, 2015. – 248 с. В пре-дзаг.: Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет радиоэлектроники
 11. Створення інформаційної системи для попередньої обробки графічних даних у за-дачах розпізнавання образів. / Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інфор-маційно-технічні, гуманітарні аспекти). - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 2015

 

Доцент кафедри - Молотков Олег Никонорович
 • Дата присудження наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 05.07.09 – динаміка, балістика та керування літальних апаратів - 26.11.1986
 • Електронна адреса: olegmolotkov@mail.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Расширенная алгебра алгоритмов.- Проблеми програмування. - 2007. - №3. - C. 3-15.
 2. Формализация взаимосвязей операторов и данных в рамках расширенной алгебры алгоритмов.-Кибернетика и системныйанализ. - 2008. - №6. - С. 170-182.
 3. Розрахунок силових взаємодій вузла левітації транспортного засобу з дискретною структурою колії. Вісник Академії митної служби України (Сер. Технічні науки) №2 (44).-Видавництво АМСУ, Дніпропетровськ, 2010.4. Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE “ Вісник Академії митної служби України . Серія технічні науки . – 2013 -№2.5. „Технології моделювання процесів у митній сфері з погляду систем масового об-слуговування”, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних тех-нологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління переве-зеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.43 –44.
 4. Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE “ Вісник Академії митної служби України . Серія технічні науки . – 2013 -№2.5. „Технології моделювання процесів у митній сфері з погляду систем масового об-слуговування”, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних тех-нологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління переве-зеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.43 –44.
 5. „Технології моделювання процесів у митній сфері з погляду систем масового об-слуговування”, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних тех-нологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління переве-зеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.43 –44.
 6. «Оптимізація параметрів генерації псевдовипадкових послідовностей у задачі ав-тентифікації користувачів», Матеріали міжнародної науково-практичної конферен-ції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління перевезеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.16 –17.
 7. Метод керування транзакціями що конкурують в OLPT системах // Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 1(52), 2015
 8. Оцінювання сталості лінійних стаціонарних динамічних систем за критеріями ста-лості. / Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних гео-політичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гу-манітарні аспекти). - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фі-нансів, 2015.-с335-336

 

Доцент кафедри - Кабак Леонід Віталійович
 • Дата присудження наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та прогресивні технології" - 9 листопада 2006 р.
 • Електронна адреса: kleon@rambler.ru

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Кабак Л.В. Моделі використання сервісів web 2.0 для організації web-спільнот кур-сантів. / Кабак Л.В., Лисенко А. М., Білецький М.М.// Вісник Академії митної слу-жби України. Серія „Технічні науки”. – 2009 – Вип. 1(41).- с.139-146.
 2. Кабак Л.В. Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об’єктів баз да-них / Кабак Л.В., Мороз Б.І., Трофімов А.В. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 2’(61).-Дніпропетровськ, 2009.-С. 103-111.
 3. Кабак Л.В. Моделі та методи формування баз знань для прийняття управлінських рішень / Кабак Л.В. Мороз Б.І Буланий О.П. Базелюк М.І.// Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 1(43), - с.86-92.
 4. Кабак Л.В. Методи та моделі реплікації інформації в розподілених базах даних з урахуванням якісно-кількісних характеристик інформації / Кабак Л.В., Мороз Б.І., Буланий О.П. // Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 2(42), с.13-25.
 5. Кабак Л.В. Методи класифікації інформації для організації реплікацій в розподіле-них базах даних за ознаками цінності і старіння / Кабак Л.В. Мороз Б.І. // Вісник Академії митної служби України. Серія „Технічні науки”. – 2010 – Вип. 1(43), - с.86-92.
 6. Кабак Л.В. Ітераційні методи розв’язання задач вітрильної регресії / Мороз Б.І., Трофімов А.В., Кабак Л.В. // Восточно-европейский журнал передовыхтехнологий. Вып.4/4 (46) Харьков: Технологический центр, 2010. - с.19-23.
 7. Кабак Л.В. Розподілені бази даних: навч. посібник// Кабак Л.В., Мороз Б.І., Сорока Л.С., Яковенко В.О. // Д:, Академія митної служби України, 2011. – 74 с.
 8. Кабак Л.В. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт // Кабак Л.В., Мороз Б.І., Сорока Л.С.// Д:, Академія митної служби України, 2012. – 38 с.
 9. Кабак Л.В. Информационное управление транспортными потоками / Мороз Б.І., Трофімов А.В., Кабак Л.В. // Восточно-европейский журнал передовыхтехнологий. – 2012 – Вып.2/9 (56) – Х:Технологический центр,. – С. 55-60.
 10. Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE “ Вісник Академії митної служби України . Серія технічні науки . – 2013 -№2.
 11. Кабак Л.В. / Оптимізація інформаційних систем на основі СУБД Oracle/ Кабак Л.В. , Антонов І.О., Андронік С.В.//
 12. Методичні рекомендації щодо структури та оформлення дипломної роботи бака-лавра напряму підготовки 6.050101 – «комп’ютерні науки» “. - АМСУ , Дніпропе-тровськ: Академія митної служби, 2013. - 48 С.
 13. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі “Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “. - АМСУ , Дніпропетровськ: Академія митної служби, 2013. – Т2, с. 91-93.
 14. „Розробка експертної системи для вибору типу СКБД”, Матеріали міжнародної на-уково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку ін-формаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоеконо-мічної діяльності та управління перевезеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.8 –9.
 15. «Методи та модель організації системи прогнозувань для спеціалізованих держав-них установ», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних тех-нологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління переве-зеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.31 –32.
 16. Оптимізація параметрів генерації псевдовипадкових чисел з метою генерації паро-лів // Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 1(51), 2014
 17. Метод керування транзакціями що конкурують в OLPT системах // Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 1(52), 2015
 18. Моделювання навчально-тестувальних систем. / Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 2015

 

Доцент кафедри - Буланий Олександр Павлович
 • Дата присудження наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 01.01.09 - математична кібернетика 18 листопада 1983 року

 

Доцент кафедри – Іванченко Олег Васильович
 • Дата народження – 27.03.1964 р., м. Дніпропетровськ.
 • З 1981 по 2008 р. служив на різних посадах в Збройних Силах.
 • Працює в університеті з 2014 р.
 • У 1985 р. здобув вищу освіту в Дніпропетровському вищому зенітно-ракетному командному училищі протиповітряної оборони за спеціальністю «Командна такти-чна, радіотехнічні засоби» з присвоєнням кваліфікації інженер з експлуатації радіо-технічних засобів.
 • У 2004 р. в спеціалізованій вченій раді Севастопольського військово-морського ін-ституту ім. П.С. Нахімова захистив дисертацію на спеціальну тему і отримав нау-ковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння і військова техніка».
 • У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету.
 • Основні напрями наукової роботи: хмарний комп’ютинг; критичний комп’ютинг та інженерія безпеки; інформаційні технології аналізу, контролю та управління роз-поділеними критичними системами і інфраструктурами.
 • Електронна адреса – vmsu12@gmail.com.

Назви наукових праць, монографій та навчальних посі-бників

 1. Иванченко О.В. Определение моментов начала проведения углубленного техниче-ского обслуживания радиоэлектронной аппаратуры изделий военного назначения / О.В. Иванченко, В.А. Колпаков // Науково-виробничий журнал «Арсенал-XXI», – Київ. – 2004. – Вип. №1-3. – С. 42 – 45.
 2. Иванченко О.В. Информационный подход к синтезу оптимальных алгоритмов ди-агностирования сложной технической системы / О.В. Иванченко, В.А. Колпаков, С.А. Маврин, Н.В. Докукина // Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова. – Севастополь: СВМІ, 2004. – Вип. 3(6). – С. 30 – 37.
 3. Иванченко О.В. Аналитико-стохастическая модель надежности изделияв оенного назначения со сложными режимами эксплуатации / О.В. Иванченко, Л.М. Данило-вич, С.А. Маврин, И.В. Грушевой // Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова. – Севастополь: СВМІ, 2005. – Вип. 1(7). – С. 17 – 25.
 4. Иванченко О.В. Комплексный подход к обоснованию тренований живучести сис-темы связи морских подвижных объектов / О.В. Иванченко, С.А. Зайцев, С.А. Маврин, И.В. Грушевой, Т.Н. Скибин // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: ХУПС, 2006. – Вип. 5(54). – С. 38 – 43.
 5. Кучер Д.Б. Деструктивний вплив потужних електромагнітних випромінювань на частотно-виборчі ланцюги. Навчально-методичний посібник / Д.Б. Кучер, О.В. Іванченко, К.Б. Матузаєв, О.І. Харламов. – Севастополь: СВМІ . П.С. Нахімова, 2007. – 64 с.
 6. Матузаєв К.Б. Методи аналізу лінійних автоматичних систем. Навчально-методичний посібник / К.Б. Матузаєв, О.В. Іванченко, Д.Б. Кучер, Л.М. Данилович. – Севастополь: СВМІ . П.С. Нахімова, 2007. – 60 с.
 7. Иванченко О.В. Комплексный подход к обеспечению требований живучести теле-коммуникационных систем морских подвижных объектов / О.В. Иванченко, С.А. Маврин, И.В. Грушевой // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2007. – Вип. 8(27).– С. 193 – 195.
 8. Иванченко О.В. Оценка уровня надежности телекоммуникационных систем мор-ских подвижных объектов для их технического обслуживания по состоянию / О.В. Иванченко, А.А. Капинус, А.В. Каряка, П.А. Бугаёв // Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова. – Сева-стополь: СВМІ, 2007. – Вип. 2(12). – С. 81– 87.
 9. Іванченко О.В. Принципи побудови та функціонування багатоканальних систем зв’язку. Навчально-методичний посібник / О.В. Іванченко, Д.Б. Кучер, К.Б. Матузаєв, І.В. Грушевий. – Севастополь: СВМІ . П.С. Нахімова, 2008. – 134 с.
 10. Иванченко О.В. Обобщенный критерий синтеза адаптивной системы технического диагностирования сложных промышленных объектов / О.В. Иванченко, А.В. Паткаускас, С.А. Маврин, Н.Н. Корощенко // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2009. – Вип. 7(41).– С. 127 – 135.
 11. Иванченко О.В. Синтез адаптивных алгоритмов диагностирования сложных технических систем / О.В. Иванченко, Е.Н. Мащенко, С.А. Маврин // Материалы международной науч.-практ. конф. «ИНФОТЕХ-2009». – Севастополь: СевНТУ, 2009 – С. 117-120.
 12. Иванченко О.В. Метод синтеза адаптивных алгоритмов диагностирования крити-ческих инфраструктур / О.В. Иванченко, Я.Ф. Яцек, С.А. Маврин // Материалы ме-ждународной науч.-практ. конф. «АПИР-2009». – Севастополь: СевНТУ, 2009 – С. 54-56.
 13. Иванченко О.В. Аналитико-стохастическая модель управления техническим со-стоянием изделий критического применения / О.В. Иванченко, Е.Н. Мащенко, Н.В. Смахашева // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2010. – Вип. 7(48) . – С. 30 – 34.
 14. Иванченко О.В. Методология FMECA: новая парадигма анализа видов и последст-вий отказов критических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Харченко, Е.Н. Мащенко // Материалы международной науч.-практ. конф. «АПИР-2010». – Сева-стополь: СевНТУ, 2010 – С. 142-145.
 15. Иванченко О.В. Эволюционный подход к управлению готовностью критических инфраструктур по мега состоянию / О.В. Иванченко // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України». – Харків: ХУПС, 2010. – Вип. 2(4).– С. 190 – 193.
 16. Иванченко О.В. Комплексный подход к управлению критическими инфраструкту-рами по техническому мега состоянию / О.В. Иванченко, Я.Ф. Яцек, А.В. Войтюк, В.А. Степанов // Збірник наукових праць Академії Військово-Морських Сил ім. П.С. Нахімова. – Севастополь: АВМС, 2010. – Вип. 4(4). – С. 91 – 99.
 17. Иванченко О.В. Принципы анализа и управления безопасностью критических ин-фраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Харченко, О.Н. Одарущенко // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Вип. 5. – С. 218 – 221.
 18. Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения. Монография. Проект TEMPUS-SAFEGUARD (158886- TEMPUS-1-2009-1-UK- TEMPUS-JPCR) / Под ред. Харченко В.С. – Министер-ство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2011. – 641 с.
 19. Иванченко О.В. Техническое обслуживание компонентной составляющей критических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Ловягин // Збірник наукових праць Академії Військово-Морських Сил ім. П.С. Нахімова. – Севастополь.: АВМС, 2011. – Вип. 1(5). – С. 253 – 259.
 20. Иванченко О.В. Моделирование системы контроля и управления элементами кри-тических инфраструктур / О.В. Иванченко, Ю.Л. Явкун, В.В. Бочарова // Материа-лы международной науч.-практ. конф. «ИНФОТЕХ-2011». – Севастополь: СевНТУ, 2011 – C. 18.
 21. Иванченко О.В. Цикломатическая сложность моделей компонентов критических инфраструктур / О.В. Иванченко, А.В. Скатков // Материалы международной науч.-практ. конф. «ИНФОТЕХ-2011». – Севастополь: СевНТУ, 2011 – С. 102 – 103.
 22. Иванченко О.В. Метод инфраструктурной компаративистики / О.В. Иванченко, В.С. Харченко // Материалы международной науч.-практ. конф. «АПИР-2011». – Севастополь: СевНТУ, 2011 – С. 153 – 155.
 23. Иванченко О.В. Математическая модель цифрового средства измерений с двух-звенным аналого-цифровым преобразователем последовательных приближений / О.В. Иванченко, М.В. Кривонос, Д.Ю. Бирюков // Збірник наукових праць «Вісник СевНТУ». – Севастополь.: СевНТУ, 2011. – Вип. 114. – С. 90 –94.
 24. Иванченко О.В. Модели надежности и безопасности критических энергетических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.В. Бочарова, Е.С. Владимирова, А.Б. Фомина // Збірник наукових праць. – Севастополь.: АВМС. – 2011. – Вип. 4(8). – С. 109 – 119.
 25. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Мет-рология, стандартизация, сертификация и аккредитация» для студентов направле-ния «Компьютерная инженерия» / СевНТУ, сост. О.В. Иванченко. – Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2011. – 32 с.
 26. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Мет-рология, стандартизация, сертификация и аккредитация» для студентов направле-ния «Компьютерная инженерия» / СевНТУ, сост. О.В. Иванченко. – Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2011. – 24 с.
 27. Информационные технологии для критических инфраструктур. Монография. Проект TEMPUS-SAFEGUARD (158886- TEMPUS-1-2009-1-UK- TEMPUS-JPCR) / Под ред. Скаткова А.В. – Севастополь, СевНТУ, 2012. – 306 с.
 28. Иванченко О.В. Обоснование предельных величин показателей надежности критических энергетических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.В. Бочарова // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2012. – Вип. 5(57) . – С. 197 – 201.
 29. Иванченко О.В. Полумарковскиемоделимониторингаинформационно-техническогосостояниякритическихинфраструктур / О.В. Иванченко // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2012. – Вип. 7(59) . – С. 219 – 224.
 30. Ivanchenko O. V. Management of Critical Infrsatructures Based on Technical Megastate / O. V. Ivanchenko, A.V. Skatkov, V.S. Harchenko // Information and Security An International Journal, volume 28, number 1, 2012, p. 37-51, Available via www.IT4Sec.org.
 31. Иванченко О.В. Оценка эффективности систем мониторинга информационно-технического состояния критических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Хар-ченко // Материалы международной науч.-практ. конф. «АПИР-2012». – Севасто-поль: СевНТУ, 2012 – С. 249 – 250.
 32. Иванченко О.В. Распределенные критические системы и инфраструктуры. Практикум. Проект TEMPUS-SAFEGUARD (158886- TEMPUS-1-2009-1-UK- TEMPUS-JPCR) / О.В. Иванченко, В.С. Ловягин, Е.Н. Мащенко, А.В. Скатков, В.И. Шевченко // Под ред. Скаткова А.В., Харченко В.С. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Севастопольский национальный технический университет, 2013. – 179 с.
 33. Иванченко О.В. Полумарковская модель протекания аварии критической инфра-структуры / О.В. Иванченко, В.С. Харченко, Д.Ю. Бирюков // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2013. – Вип. 5(64) . – С. 45 – 51.
 34. Иванченко О.В. Причинно-следственная декомпозиция аварий и инцидентов кри-тических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Харченко // Материалы Всерос-сийской научной конференции с международным участием «Проблемы критиче-ских ситуаций в точной механике и управлении». – Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2013. – с. 59 – 63.
 35. Иванченко О.В. Аналитико-стохастическая модель готовности критической энер-гетической инфраструктуры / О.В. Иванченко // Материалы международной науч.-практ. конф. «ИНФОТЕХ-2013». – Севастополь: СевНТУ, 2013 – С. 8 – 10.
 36. Иванченко О.В. CASE – оценка безопасности критических инфраструктур на основе применения аппарата моделирования полумарковских процессов / О.В. Иванченко, В.С. Харченко // Материалы международной науч.-практ. конф. «ИНФОТЕХ-2013». – Севастополь: СевНТУ, 2013 – С. 41 – 42.
 37. Иванченко О.В. Теоретико-множественная модель управления техническим со-стоянием критической инфраструктуры / О.В. Иванченко // Материалы междуна-родной науч.-практ. конф. «АПИР-2013». – Севастополь: СевНТУ, 2012 – С. 188 – 189.
 38. Иванченко О.В. Архитектурный подход к оценке надежности программного обес-печения системы управления критической инфраструктуры / О.В. Иванченко, Е.С. Солдатенко, Е.С. Владимирова // Науковий журнал «Системи обробки інформації». Вип. 1(117). – Харків: ХУПС, 2014 – с. 173-179.
 39. Иванченко О.В. Оптимизация тестового контроля програмного обеспечения систе-мы управления критической инфраструктуры / О.В. Иванченко // Збірник наукових праць. – Севастополь.: СевНТУ. – 2014. – Вип. 15. – С. 136 – 142.
 40. Иванченко О.В. Метод причинно-следственной декомпозиции аварий и инциден-тов критических инфраструктур / О.В. Иванченко, В.С. Харченко // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2014. – Вип. 5(69) . – С. 12 – 17.
 41. Ivanchenko O. V. Optimization of the test control of software critical application / O. V. Ivanchenko, U.L. Yavkun, A.A. Tomashpolskaya // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2014. – Вип. 6(70) . – С. 69 – 73.
 42. Иванченко О.В. Модель отказоустойчивости программного обеспечения критиче-ского приложения / О.В. Иванченко // Науковий журнал «Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки». Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – Вип. 1(51). – С. 56 – 64.
 43. Иванченко О.В. Стохастическая модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений / О.В. Иванченко, К.В. Смоктий, В.С. Харченко, И.В. Блындюк // Науковий журнал «Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки». Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – Вип. 2(52). – С. 50 – 68.
 44. Іванченко О.В. Аналітична модель управління конфігурацією інфраструктури як сервісу хмарних обчислень / О.В. Іванченко, Р.А. Прокопенко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти). - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 2015, С. 310 – 312.

 

Доцент кафедри – Смоктій Кирило Вікторович
 • Народився 06.07.1977 в м. АртемівськуДонецькоїобласті
 • У 1999 році з відзнакою закінчив Донецькийнаціональний університет (м. Донецьк) за спеціальністю прикладна математика.
 • У 2002 році захистив кандидатську дисертацію «моделювання потоків платежів пі-дприємства» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання»
 • У 2005 присвоєне вчене звання доцента кафедри прикладної математики і теорії систем управління Донецького національного університету
 • З 1995 року входить до складу творчого колективу та активно займається розроб-кою програмного забезпечення інтегрованих інформаційних систем з використан-ням розподілених баз даних. Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52760 від 23.12.2013 «Програмний продукт «Система управліннябізнес-процесамифінансово-господарськоїдіяльностівищогонавчального закладу (FMAS)» (“FMAS”)
 • Сфера наукових інтересів – розробка та впровадження інтегрованих інформаційних систем, розподілені бази даних, реінжиніринг бізнес-процесів, економіко-математичне моделювання, використання хмарних технологій.

НАЗВИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МОНОГРАФІЙ, НА-ВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ

 1. Андриенко В.Н., Лев Т.А., Смоктий К.В. Моделирование системы управления платежами предприятия // Вестник Донецкого университета, Серия А, № 2/1998. – c.192-199
 2. Смоктий К.В. Реинжиниринг бизнес-процессов на основе интегрированных про-граммных комплексов // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ.ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий гос. ун-т // Модели и методы реинжиниринга систем управления. – Донецк: ДонНУ, 2000. - № 4. – 140 с.
 3. Смоктий К.В. Модель управления организациями в виртуальном образовании от-расли // Новое в экономической кибернетике: Модели виртуальных образований экономических объектов / Сб. науч. ст. под общ.ред. Ю.Г. Лысенко.  Донецк: До-нГУ, №3, 2001. – С.33–40
 4. Смоктий К.В. Интегрированные программные комплексы в управлении социально-экономическими системами // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. –Луганськ: СНУ, ТОВ „СЦ” „Чіп”, 2002. – № 2
 5. Корпоративное управление крупным промышленным комплексом: учебное посо-бие / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Андриенко, Т.Ю. Беликова и др.; под общ.ред. Ю.Г. Лысенко и В.Н. Андриенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 243 с. ISBN 966-8278-51-8 (Рекомендовано МОНУ в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей ВУЗов)
 6. Смоктий К.В. Эффективное управление потоком платежей в корпоративной системе // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. тр. под общ.ред. Ю.Г. Лысенко.  Донецк: ДонНУ, Том 1, 2003. – Спец. вып. – 357 с. С.170–179
 7. Андриенко В.Н., Смоктий К.В. Статические экономические модели: учебное посо-бие / Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2003. – 84 с. ISBN 966-8278-73-9
 8. Найденов Е.А., Смоктий К.В. Моделирование процесса разработки и сопровожде-ния информационных систем // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. тр. под общ.ред. Ю.Г. Лысенко.  Донецк: ДонНУ, Том 2, 2006. – Спец. вып. – 211 с. С.18–22
 9. Андриенко В.Н., Балабанов А. Н., Казаринова Н.Л., Смоктий К.В. Линейные и не-линейные модели оптимизации для решения экономических задач: учебное посо-бие / Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – 109 с. ISBN 966-8278-73-9
 10. Смоктий К.В. Технологияразработки и сопровожденияинтегрированны-хинформационных систем // Новое в экономической кибернетике: Модели инфор-мационного сервиса в системах управления / Сб. науч. ст. под общ.ред. Ю.Г.Лысенко.  Донецк: ДонНУ, ООО «Юго-Восток, ЛТД», № 1, 2007. – 162 С.
 11. Фінансовий менеджмент вищого навчального закладу з використанням новітніх інформаційних технологій: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. , чл.-кор. НАН України Ю.Г. Лисенко и д-ра екон. наук, проф. В.М. Андрієнко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 464 с. ISBN 978-966-374-204-5
 12. Організація управління фінансами інноваційного ВНЗ: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Ю.Г. Лисенко, д-ра екон. наук, проф. В.М. Андрієнка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 234 с. ISBN 978-966-374-247-2
 13. Смоктій К.В., Федчишина В.Д. Інструментальні засоби побудови та реалізації сис-теми управління податковими накладними бюджетних організацій // Моделювання регіональної економіки. Збірникнауковихпраць. — Івано-Франківськ: Плай, 2013.— № 1(21).— 346 с.
 14. Смоктій К.В., Федчишина В.Д. Моделювання системи моніторингу податкових на-кладних бюджетних організацій // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук.працьСхідноукраїнськогонаціональногоуніверситетуіменіВолодимира Даля. Вип. 25. Ч. 1. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – 248 c.

 

Старший викладач кафедри - Пономарьов Віктор Миколайович

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Електронне декларування як тенденція розвитку митної справи в умовах поширен-ня інтеграційних процесів// Міжнародна науково-практична конференція “Актуа-льні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глоба-лізації” (грудень 2010р.) , тези доповіді.
 2. Аналіз схем включення чутливих елементів багато функціональних пристроів // Ві-сник Академії серія «Технічні науки» №2 , 2010 - С.145-155.
 3. Аналіз підходів та методів щодо створення електронних підручників // IV Міжна-родна науково- практична конференція “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі” (березень 2011р.), тези доповіді.
 4. Сучасні генератори псевдовипадкових послідовностей, як засіб створення паролів // Науково - практична конференція «Перспективи розвитку інформаційних та тра-нспортно-митних технологій у митній справі,зовнішньоекономічній діяльності та управління організаціями» (2 грудня 2011р.), тези доповіді
 5. Технології віртуалізації в інформаційних системах Державної митної служби Укра-їни// Вісник Академії серія «Технічні науки» №2 , 2011 - С.161-169.
 6. Аналіз перспектив застосування різноманітних мов програмування в мобільних операційних системах // V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі" (30.03.2012), тези доповіді.
 7. Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронної ме-режі
 8. «Віртуальні приватні мережі в зовнішньоекономічній діяльності.» Матеріали між-народної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зов-нішньоекономічної діяльності та управління перевезеннями “. - АМСУ, Дніпропет-ровськ, 2014, с. 50 –51.
 9. Метод керування транзакціями що конкурують в OLPT системах // Вісник Академії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 1(52), 2015
 10. Аналіз систем виявлення аномальних трафіків в інформаційних мережах.
 11. Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополіти-чних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітар-ні аспекти). - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 2015

 

Старший викладач кафедри - Лавренюк Ірина Валеріївна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Оптимізація витрат суб’єктів господарської діяльності на переробку давальної си-ровини/Волик О.Ф.//Вісник Академії митної служби України: – Дніпропетровськ: АМСУ, Економіка, 2009. – №1 – С.136-143
 2. Моделирование кризисних ситуаций в фирме на модели ее жизненного цикла /Ершова Н.М., Герасименко С.В., Шибко О.Н.// Строительство, материаловедение: Сб. научн. трудов. Вып.49 Дн-ск, ПГАСА, 2009, с.37-43
 3. Оптимізація витрат суб’єкта господарської діяльності на переробку давальницької сировини/Волик О.Ф.//Вісник Академії митної служби України: – Дніпропет-ровськ: АМСУ, Економіка, 2009. – №1 – С.136-143
 4. Попит на електроенергію: структурний підхід і застосування методів аналізу часо-вих рядів // Тези ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі", АМСУ, Діпропетровськ, 26.03.2010. С.102-104.
 5. Автоматизоване регулювання процесу випалу керамічної плитки в щілинній печі/ Чумак Л.І., Кірічек К.О.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архетиктури. – Дніпропетровськ: ПДАБА
 6. Математичне моделювання процесу сушіння керамічного цегли в тунельних суши-лах / Л.І. Чумак,Т.О. Платонова//Вісник ПДАБА №10. Видавництво ПДАБА, Дніп-ропетровськ, 2010,C.26-30
 7. Технології віртуалізації в інформаційних системах державної митної служби Укра-їни / В.В. Костенко, В.М. Пономарьов// Вісник АМСУ
 8. Проблеми приведення даних до формалізованого вигляду та використання алгори-тмів нечіткого порівняння строк / А.С. Лавренюк // Тези міжнародної науково-практичної конференції АМСУ“Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями”, Дніпропетровськ, 2.12.2011
 9. Порівняння алгоритмів сегментації зображень для вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації в ідентифікації культурних цінностей графічного характеру/ В.В. Костенко// Тези міжнародної науково-практичної конференції АМСУ“ Перс-пективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями”, Дніпропет-ровськ, 2.12.2011
 10. Дослідження патерну проектування «Фабричний метод», Матеріали VI міжнарод-ної науково-практичної конференції молодих учених “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі“. - АМСУ, Дніпропет-ровськ, 2013, с.165 –167.
 11. Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронної мере-жі
 12. «Ідіома RAII в програмуванні на С++», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління перевезеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.48 –50.
 13. «Розробка інтелектуальної самонавчальної системи обробки даних, що ґрунтується на нейронних мережах», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління перевезеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014, с.61 –63.
 14. «Аналіз еволюції сучасних логістичних підходів», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Актуальні проблеми розвитку інформа-ційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічної діяльності та управління перевезеннями“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2014
 15. Методы исследования процесса взаимодействия строительных предприятий в еди-ной производственной системе. - Строительство, материаловедение, машинострое-ние: Сб. науч. трудов. Вып.№78 . // Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. - Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – C. 88-92. – Библиогр.: 5
 16. «Аналіз проблем використання багато поточності під час розв’язання задач парале-льного програмування», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпе-чення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий пог-ляд молоді“. - УМСФ, Дніпропетровськ, 2015
 17. «Розробка системи швидкого пошуку файлів на серверах з урахуванням метаданих і транслітерації», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення про-гресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді“. - УМСФ, Дніпропетровськ, 2015
 18. «Аналіз методів моніторингу вузла автоматизованої системи керування вантажни-ми перевезеннями на митниці», Матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференції молодих учених “Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науко-вий погляд молоді“. - УМСФ, Дніпропетровськ, 2015
 19. Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку у неструктурованих до-кументах. / Б.І. Мороз, Д.Є. Костенко, В.В. Костенко , І.В. Лавренюк /Вісник Ака-демії митної служби України, Серія «Технічні науки», № 1(52), 2015,
 20. Автоматизація процесів тестування програмного забезпечення/ Міжнародна науко-во-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інфор-маційно-технічні, гуманітарні аспекти)" - УМФС , Дніпропетровськ: Університет Митної справи та фінансів, 20 листопада 2015 року

 

Старший викладач кафедри - Костенко Вікторія Вікторівна
 • В 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю “Прикладна математика”
 • Електронна адреса: viktko@ukr.net

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Деякі аспекти формалізації та специфікації інформаційних зв’язків в алгоритмах / Акуловський В.Г., Костенко В.В., Поліщук В.В. // Вісник Академії митної служби України. – 2009 –Вип. 2(42). – С.105–114. – (Сер. Технічні науки).
 2. Костенко В.В., Бахтін О. В. Деякі аспекти імітаційного моделювання об’єктів та систем у митній службі з використанням CASE-засобів. Тези III міжнародної нау-ково-практичної конференції молодих учених "Митна політика та актуальні про-блеми економічної безпеки України на сучасному етапі", АМСУ, Дніпропетровськ, 26.03.2010. С.39-40.
 3. Деякі властивості даних у композиційних схемах алгоритмів / Акуловський В.Г., Костенко В.В., Поліщук В.В. // Вісник Академії митної служби України. – 2010 –Вип. 1(43). – С.92–101. – (Сер. Технічні науки).
 4. Костенко В.В., Лавренюк І.В. Порівняння алгоритмів сегментації зображень для вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації в ідентифікації культурних цінностей графічного характеру. Тези міжнародної науково-практичної конферен-ції молодих учених "Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні органі-заціями", АМСУ, Дніпропетровськ, 02.12.2011. С.68-70.
 5. Технології віртуалізації в інформаційних системах Державної митної служби Укра-їни. / Костенко В.В., Лавренюк І.В., Пономарьов В. М. // Вісник Академії митної служби України. – 2011 –Вип. 2(46). – С.151–169. – (Сер. Технічні науки).
 6. Гринець О.В., Костенко В.В. Застосування алгоритмів сегментації зображень для вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації в електронних бібліотеках Тези IV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Митна по-літика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти)", АМСУ, Дніп-ропетровськ, 25.03.2011. С.141-142.
 7. Костенко В.В., Андронік С. В. Проблеми і можливості управління на основі маси-вів неструктурованих текстів. Тези V міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)", АМСУ, Дніпропетровськ, 30.03.2012. С.202-204.
 8. Використання засобів та методів управління знаннями на основі масивів неструк-турованих текстів у службових документах“./ Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі“. - АМСУ, Дніпропетровськ, 2013, с. 110-111
 9. Аналіз аспектів проектування самонавчальної програми на основі нейронної мере-жі
 10. Використання онтологій в управлінні знаннями для покращення інформаційної сфери у суспільстві
 11. Огляд засобів управління знаннями для покращення інформаційної сфери у суспі-льстві (з урахуванням якісних і кількісних характеристик інформації.) Вісник Ака-демії митної служби України. Серія: «Технічні науки». - №1(51).
 12. Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку у неструктурованих до-кументах. // (подана до друку у “Віснику АМСУ” №1 за 2015 рік)
 13. Використання предметних онтологій в управлінні знаннями для підвищення ефек-тивності семантичного пошуку//(подана до друку у “Віснику Кременчуцького на-ціонального університету імені Михайла Остроградського” №6 за 2015 рік).
 14. Використання DSM-підходу для моделювання систем з використанням онтологій: : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції [“Інформаційні техноло-гії та взаємодії”], (Київ, 3-5 листопада 2015 року) / М-во освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т.Шевченка – Київ: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015.
 15. Застосування предметно-орієнтованого підходу для подолання складності в проек-туванні АІС страхових компаній: матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференції [“Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)”], (Дніпропетровськ, 20.11.2015) / М-во освіти і науки Украї-ни, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2015.
 16. Використання онтологічного підходу для побудови моделей пошуку та класифіка-ції послуг та документів: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції [“Комп’ютерні технології у міському та регіональному господарстві”], (Харків, 23-28 листопада 2015 року) / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет міського господарства ім. А.Н. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. А.Н. Бекетова, 2015.

 

Старший викладач кафедри - Поліщук Василь Васильович

Назви наукових праць, монографій, навчальних посіб-ників, підручників

 1. Огаренко В.В., Клименко С.В., Поліщук В.В. Психометрическая оценка работоспособности операторов информационных систем по обработке цифрових данных // Вісник Академії митної служби України. - 2011. - №2(46).
 2. Дюбко В.П., Поліщук В.В., Клименко, С.В., Аналіз схем включення чутливих еле-ментів багатофункціональних пристроїв// Тези міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних техно-логій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організація-ми”, 2.12.2011.
 3. Поліщук В.В., Радченко Я.В. Аналіз результатів психологічного тестування на ос-нові критеріїв Холліна і Вальда-Волфовіеца// Тези ІY міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі", АМСУ, Діпропетровськ, 25.03.2011. С.96-97.
 4. Сорока Л.С., Мороз Б.І., Дюбко В.П., Поліщук В.В., Клименко С.В., Яковенко В.О. "Архітектура комп’ютера" / Видавництво АМСУ, Дніпропетровськ,2012.-214 с.
 5. Сорока Л.С., Мороз Б.І., Дюбко В.П., Поліщук В.В., Клименко С.В., Яковенко В.О. "Комп’ютерна схемотехніка" /Видавництво АМСУ, Дніпропетровськ,2012.-177с.
 6. С.В. Клименко, В.В. Поліщук «Інформаційна технологія розробки тесту "Дослі-дження логічного мишлення"» //Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі" АМСУ, Діпропетровськ С.148-149.

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами