Завідувач кафедри державного управління та митної справи

avatar w

 • Івашова Людмила Миколаївна
 • Науковий ступінь: доктор наук державного управління
 • Вчене звання: професор
 • Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.
 • (056)370-18-55

 

Загальні відомості

Кафедра державного управління та митної справи була створена 06.03.2008 р.

Кафедра державної служби та митної справи є випускаючою і забезпечує фундаментальну та фахову складову підготовки за за напрямом "Державне управління" зі спеціальності "Державна служба".

 • «магістр» - 8.15010002 – державна служба.

 

 

Наукова робота кафедри

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою «Управлінські процеси в реалізації митної політики в Україні ».
Державний реєстраційний номер № 0108U011264 – Керівник – доктор історичних наук, проф..Ченцов Віктор Васильович. Головна мета - розробка методик і технологій прийняття й впровадження управлінських рішень в митних органах, що сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості національних підприємств для іноземних партнерів та реалізації стратегії розвитку ЗЕД в Україні.

 

 

У розробці цієї теми беруть участь як співробітники кафедри, так і курсанти Академії – члени курсантського наукового гуртка.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Актуалізація митного законодавства
 • Аналіз ризиків в митній справі
 • Вступ до спеціальності
 • Демократичні традиції в українському державотворенні
 • Державна служба
 • Державне управління
 • Державний фінансовий контроль
 • Державнке регулювання економіки
 • Документаційне забезпечення в управління митних органів
 • Економіка І
 • Економіка ІІ
 • Економічна безпека
 • Електронне декларування
 • Кадрова політика державної служби
 • Комунікаційна політика в діяльності державної служби
 • Контролінг в органах державної влади та місцевого самоврядування
 • Кримінально - правові проблеми корупції, тіньової економіки
 • Менеджмент в системі органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Методологія системних підходів та системних досліджень
 • Митна служба в системі державного управління
 • Митне оподаткування
 • Митний пост-аудит
 • Організація діяльності державного службовця
 • Основи євроінтеграції
 • Основи митної справи
 • Політологічне забезпечення державної служби
 • Правове забезпечення державного управління
 • Правове регулювання економіки
 • Правопорушення у податковій сфері
 • Проблеми теорії та практики економічних злочинів
 • Професійна етика державних службовців
 • Психологія управління
 • Соціальна та гуманітарна політика
 • Технології МК та МО
 • Управління в митній службі
 • Управління персоналом митних органів
 • Управління ризиками в митній справі

Склад кафедри

Навчальна лабораторія соціально-психологічного забезпечення управління

Штатна чисельність кафедри – 11 осіб.Із них 2 мають науковий ступінь доктора наук, 4 мають науковий ступінь кандидата наук. 1 викладач та 4 старших викладача.

Завідувач кафедри - Івашова Людмила Миколаївна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Фінансовий облік: практикум [Текст]. навч посіб / авт. кол.: П.Й.Атамас, О.П.Атамас, Л.М.Пісьмаченко, О.О. Лисиченко / за заг.ред. П.Й.Атамаса. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 444 с.
 2. Івашова Л.М. Фінансовий контроль і аудит: реалії та перспективи розвитку: монографія / Л.М. Івашова, О.М. Гнєзділова, Н.Г. Волик. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2012. – 260 с.
 3. Івашова Л.М. Основи митного пост аудиту [Текст]: Навчальній посібник / Івашова Л.М., Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – 200 с.
 4. Пісьмаченко (Івашова) Л.М. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України [Текст]. Підручник / авт.. кол. Л.М. Пісьмаченко, В.Я. Плаксієнко, Є.І. Рябий, Г.Є. Павлова, Т.А. Крушельницька. – Дніпропетровськ: ВФК “Оксамит-Тест”, 2009. – 508 с.
 5. Пісьмаченко (Івашова) Л.М. Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Ворсток, Лтд”, 2008. – 366 с.
 6. Пісьмаченко (Івашова) Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: навчальний посібник. – К.: НАДУ, 2008. – 72 с.
 7. Івашова Л.М. Державного регулювання процесів оцінювання та розпорядження майном, що конфісковане митними органами: новації нового законодавства / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : Серія Державне управління. – Вип. 169. - Т. № 181. – 2012. - С. 69-74.
 8. Івашова Л.М. Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання / Л.М.Івашова, Л.І.Кийда. – Вісник Академії митної служби України. - № 1(6). – 2012. – С.146-152.
 9. Івашова Л.М. Напрями розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів України / Л.М.Івашова, Л.С.Сорока // Вісник Академії митної служби України. - № 2(5) 2011. – С.
 10. Івашова Л.М. Напрями розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів України / Л. М. Івашова, Л. С. Сорока // Вісник Академії митної служби України, 2011. – № 2(5).– С. 151-156. – (Серія “Державне управління”).
 11. Івашова Л.М.Формування регуляторної політики держави та її сутність у сфері соціального страхування / Л. М. Івашова, Д. Ю. Нестеров // Сучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України: [зб. наук. пр.].  Т. ХІІ., вип. 213.  Донецьк, ДонДУУ, 2011.  С. 99-116.  (Серія “Державне управління”).
 12. Пісьмаченко (Івашова) Л.М. Особливості здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності митними органами України / Л.М. Пісьмаченко, Л.В. Бабенко, Н.М. Татаренко // Збірник наукових праць. “Економіка: проблеми теорії і практики”. – Випуск 256: в 10 т. – Т.VІ. – Дн.: ДНУ, 2009. – С. 941-949
 13. Пісьмаченко (Івашова) Л.М. Методологічні основи державного управління зовнішньоторговельними операціями / Л.М. Пісьмаченко // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 1 (1), 2009. – С. 24-33

 

Професор кафедри - Ченцов Віктор Васильович

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Ченцов В.В. Керування документаційними процесами в управлінській діяльності митних органів України: реалії та перспективи / В.В.Ченцов, С.П.Шапошник // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2012. – № 1. – С.85-91.
 2. Ченцов В.В. Порівняльний аналіз митного законодавства Європейського Союзу // Публічне адміністрування: теорія та практика [Електронний ресурс]. – 2012. – Вип. 1 (7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2012_1
 3. Ченцов В.В. Адміністративно-правові механізми державного управління митною справою в Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 2 – С. 236 – 245.
 4. Ченцов В.В. Державне управління митною справою : інтерпретація базових понять // Зб.наук.праць ДонДУУП, 2011. – С. 32 – 44.
 5. Ченцов В.В. Роль міжнародних стандартів у процесі вдосконалення управління ризиками в діяльності митної служби України / В.В. Ченцов, Ю.В. Столєтов. // Вісник Академії митної служби. Серія «Державне управління»6 науковий збірник. – Д.: АМСУ, 2012, вип. 1(6) с. 65-70

 

Доцент кафедри - Воронцова Галина Вікторівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Воронцова Г.В. Внешнеекомические контракты на таможне. /кол. авторів/. – Днепропетровск: «САРД», 2009. – 216 с.
 2. Воронцова Г.В. Митні режими: право та практика зовнішньої торгівлі: навчально-практичний посібник /кол. авторів/. – Днепропетровск: «САРД», 2007. – 222 с.
 3. Воронцова Г.В. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: електронний навчальний посібник у таблицях, схемах та блоках /кол. авторів./. вип.1 – Днепропетровск: «АМСУ», 2010. – 280 с.

 

Доцент кафедри - Тоцька Тетяна Станиславівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Управліня ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євро інтеграції / Т. С. Тоцька // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 164. , Т. 176. Державне управліня. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 134-137.
 2. Тоцька Т. С. Контроль за митною вартістю товарів як інструменту захисту економічної безпеки держави / Т. С. Тоцька // Наукові праці. – Науково-методичний журнал. – Т. 166, Вип. 154 . – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.130-141 . – (Серія “Державне управління”).

 

Доцент кафедри - Шкуратова Ірина Іванівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Шкуратова І.І. Управління природокористуванням та економічна оцінка природних ресурсів / І. І. Шкуратова // Економічний вісник.  № 6(70).  2011.  С. 45.
 2. Шкуратова І.І. Інноваційний потенціал як фактор економічного розвитку сільськогосподарських підприємств / Ю. І. Головня, І. І. Шкуратова // Вісник Камянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. Вип. 6. –Камянець-Подільський: Абетка, 2012. – С. 140-143.
 3. Шкуратова І.І. Розвиток державного фінансового контролю в митних органах в рамках реалізації програмно-цільового методу планування / Ю.І. Головня, І.І. Шкуратова // Інноваційна економіка. – №8. –2012. – С. 281-284.
 4. Шкуратова І.І. Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного постаудиту / І.І. Шкуратова // Наукові праці. – Науково-методичний журнал. – Т. 186, Вип. 174. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012 – С. 101-106. – (Серія “Державне управління”).
 5. Шкуратова І. І. Принципи і організація фінансового контролю в діяльності митних органів / І. І. Шкуратова // Вісник Академії митної служби України, 2011. – № 2(5). – С. 120-126. – (Серія “Державне управління”).

 

Доцент кафедри - Ковальов Віктор Георгійович

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Ковальов В.Г. Міжнародний досвід розвитку систем транспортної безпеки / В. Г. Ковальов // Пріоритетні напрями та сучасний зміст державного управління. – [зб. наук. пр.] – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – C. 138-148.
 2. Ковальов В.Г. Створення цільної державної програми розвитку системи забезпечення транспортною безпкою / В.Г. Ковальов // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2012. – № . – С.
 3. Європейський досвід управління транспортною безпекою / В.Г. Ковальов // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі європейської інтеграції: Наук.-практ. Конф. за міжнародною участю,, 30 берез. 2012 р. : матер. допов. – Т. 1. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 153-156.

 

Старший викладач кафедри - Шапошник Світлана Петрівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Формування класифікаційних ознак у системі галузевої документації в аспекті реалізації організаційної функції управління митною справою / Державне управління та місцеве самоврядування. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ.- 2010.- 10с.
 2. Керування документаційними процесами в управлінській діяльності митних органів України: реалії та перспективи / В.В.Ченцов, С.П.Шапошник // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2012. – № 1. – С.85-91.

 

Старший викладач кафедри - Кийда Людмила Іванівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання / Л.І. Кийда // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2012. – № 1(6). – С. 146-152

 

Старший викладач кафедри - Бакуменко Лідія Семенівна

 

Старший викладач кафедри - Чорний Валерій Борисович

 

Викладач кафедри - Даньшина Юлія Володимирівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Даньшина Ю. Сутність поняття «адміністративна послуга» в науковому дискурсі / Ю. Даньшина // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 1(45). – С. 14–16.
 2. Даньшина Ю. Правове забезпеченні надання адміністративних послуг в Україні / Ю. Даньшина // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ : Вид-во АМСУ, 2011. – Вип. 1. – С. 61–68. – (Серія «Державне управління»).
 3. Даньшина Ю. Методологічні засади оцінки якості адміністративних послуг / Ю. Даньшина // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 28. – С. 243 – 250.
 4. Даньшина Ю. Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг / Ю. Даньшина // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ. – Харків : Вид-во ХарРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 4(35). – С. 467–475.
 5. Даньшина Ю. Теоретичні засади надання адміністративних послуг / Ю. Даньшина // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3(10). – С. 51–57.
 6. Даньшина Ю. Удосконалення нормативно-правового регулювання адміністративних послуг в Україні / Ю. Даньшина // Наукові праці Чорноморського державного універсітету ім. Петра Могили. – Ніколаєв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип. 164(176). – С. 89–92. – (Серія «Державне управління»).
 7. Даньшина Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративних послуг / Ю. Даньшина // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ : Вид-во АМСУ, 2011. – Вип. 2(5). – С. 60–67. – (Серія «Державне управління»).
 8. Даньшина Ю. Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні / Т. Брус, Ю. Даньшина // Науковий вісник Академії муніципального управління. Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : ВПЦ АМУ, 2012. – Вип. 2. – С. 58–65. – (Серія «Державне управління»)
 9. Даньшина Ю. Упровадження інструментів оцінювання менеджменту в органи публічної влади / Ю. Даньшина, Д. Даньшин // Вісник АМСУ. – Дніпропетровськ : Вид-во АМСУ, 2012. – Вип. 1(6). – С. 169–175. – (Серія «Державне управління»)

 

Викладач кафедри - Критенко Олена Олександрівна

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Критенко О.О. Державні закупівлі: економічний та правовий механізми. / О.О. Критенко // Збірник наукових праць ДонДУУ: “Держава та економіка: розподіл функцій та особливості сучасної взаємодії”: Серія “Державне управління”. – Т. Х., вип. 135. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. С. 218 – 226
 2. Пісьмаченко Л.М., Критенко О.О. Світовий досвід державного регулювання закупівлі за бюджетні кошти // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління” № 1 (2). – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С. 69 – 74
 3. Критенко О.О. Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель [Електронний ресурс] / О.О. Критенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua
 4. Критенко О.О. Механізми та методи державного регулювання закупівель за бюджетні кошти / О.О. Критенко // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід” – № 21. – Київ, 2012. – С. 47 – 50

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами