Колектив кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 осіб. Із них 10 науково-педагогічні працівники, 2 мають науковий ступінь доктора наук, 8 мають науковий ступінь кандидата наук, 1 - вчене звання професора, 6 - вчене звання доцента.

Завідувач кафедри - Калашникова Ольга Леонідівна

В 1977 році отримала вищу освіту та закінчила аспірантуру в Дніпропетровському державному університеті

В 1991 році присуджено ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».

В 1992 році присуджено вчене звання профессора

У 2009 р. її нагороджено нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України" та нагрудним знаком "Відмінний митник" II ступеня за розробку "Ідентифікатора культурних цінностей".

У 2012-2013 рр. брала участь у проекті "Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку" (Митна енциклопедія)".

Основний напрям наукової роботи – Основи мистецтвознавчої експертизи; Історія української культури.

Сфера наукових інтересів: митна експертиза культурних цінностей; управління ризиками у митній справі; історія світової та української культури.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей», «Історія української культури».

Електронна пошта: vassiliska@ua.fm

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Кипр – остров церквей. – Никосия, 2005, - 159 с. (соавтори Победимська С., Подгорнева Е.)
 2. Кипр – остров-музей._ Никосия, 2006, 112 с.
 3. Монастырь Пресвятой Богородицы Киккской. – Никосия, 2006. -115 с.
 4. Iepa BaΣiΛikн kai Σtaypoпнгiakн Моnн Kykkoy. – ΛeykoΣia, 2006. 115 p.
 5. The Holy Royal and Stavropigial Monastery of Kykko. – Nicosia, 2007. – 115 p.
 6. Святые обители Кипра. – Никосия, 2007.– 163 с.
 7. "Сей род сочинений пленителен". Монографія. – Дніпропетровськ: Новая идеология, 2013. – 344 с.
 8. Митна енциклопедія. Наукове видання: У 2-т.– Хмельницький, : ПП Мельник А., 2013. 536 с. (вийшла у 2014 р.) ( у співавторстві з Бережнюком І.Г, Пашко П.В. та ін.)

Підручники, навчальні посібники

 1. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
 2. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, - 287 c. (МОН)
 3. Українська та зарубіжна культура. Лекції. - Дніпропетровськ, 2011. - 216 с.
 4. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. I – III. – Дніпропетровськ, 2001-2003.

Фахові статті

 1. Митна експертиза ювелірних виробів// Музейні читання „Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009, с. 248-255
 2. Міжнародний досвід у сфері правового регулювання переміщення культурних цінностей в умовах поширення інтеграційних процесі //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С.146-148.
 3. Музейні фонди як складова національної культурної спадщини: проблема каталогізації// Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних памяток: Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Київ, 2011. – С.176-179.
 4. Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – С.57-59.
 5. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный вестник Форума рус истов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143.
 6. Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей //"Митна безпека".– Хмельницький: ДНДІМС – 2013. – №2. – С. 70-75.
 7. Розробка єдиного стандарту каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту //// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіка-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 28-29
 8. Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина/ Сквозь литературу. Сб. статьей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 - 464 с. – С.31- 45.
 9. Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника (співавтор Шубкіна К.А.)//Молодий вчений. –№5(33), травень. – 2016. – С. 494-499. (Index Copernicus: 5.77-Value (2014).
 10. Стандартизація обліку пам’яток культури україни в умовах нових глобалізаційних викликів// матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів»16-17 квітня 2018 року. М. Ужгород . – двнз «Ужгородський національний університет» факультет міжнародних економічних відносин, university of economics in bratislava faculty of international relations, akademia polonijna w częstochowie. – с. 315-318.

Статті в іноземних виданнях

 1. The French view of the Russian Woman: on the literary Origins of a Stereotype // Russian Literature. Volume 72. Issue 2. Amsterdam–L/–N.Y.–Oxford–Paris–Shannon–Tokyo: ELSEVIER, 2012. – Р. 223-238 індексується в Скопус.
 2. A woman's point of view: the Memoirs of N. B. Dolgorukaia //Russian Literature. LXXV (2014) I/II/III/IV. – 1 January – 15 February – 1 April – 15 May. Amsterdam: Elsevier.– 2014. – Р. 249-264 індексується в Скопус.
 3. История и чувства в "женском письме"// Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 11. Zmysły 2// "Slavica wratislayiensia" CLXI. – Wrocław: Wydavnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2015. AUWr n.3632. - P. 17-29 індексується в Скопус.
 4. «Две сестры и кандинский» в индивидуально-авторском сверхтексте в. Маканина//«держава та регіони. Серія: гуманітарні науки». – № 1 (52). –2018. – с. 10-15 [indexcopernicus].
 5. Правові наслідки недосконалості опису та обліку музейних колекцій//«актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» № 2/2018. – 224-227. [index copernicus].

Тези конференцій

 1. Розробка стандарту каталогізації артефактів як шлях до збільшення ефективності митного контролю за переміщенням культурних цінностей. //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. – Хмельницький: ДНДІМС, 2014. – С. 25-26.
 2. "Проза В.Маканина рубежа веков: принципы миротворчества" // “Русская литература и искусство: междисциплинарные подходы”. Материалы международной научной конференции. – Ханчжоу (Китай): Чжэцзянский университет, 2016. – 56 c. – С. 18-19 індексується в Copernicus

Доцент кафедри - Баранник Олена Юріївна

baranikУ 2001 році закінчила факультет української та іноземної філології й мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету. У 2004 році закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова.
Коло наукових інтересів: граматика, стилістика сучасної української мови.
Дисципліни: "Українська мова професійного спрямування"
Електронна адреса: olesyabarannik@gmail.com
Наукова діяльність у межах наукових інтересів. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Баранник О.Ю. Питальні речення в мові драми Т.Г.Шевченка «Назар Стодоля» // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.5 − 9. 
 2. Баранник О.Ю., Парубець А. В. Стилістичні функції займеннкиів у поезіях Т.Г.Шевченка // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. −          С.81−85.
 3. Баранник О.Ю., Кошмідько Б.М. Лексика драми Т.Г. Шевченка «Назар Стодоля» // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.49 − 55.
 4. Баранник О.Ю. Словосполучення. Просте речення: Теорія. Практика: Навчальний посібник з синтаксису української мови (гриф  «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (№ 1/11-2324 від 11.02.2014). Подано до друку.
 5.  Баранник О.Ю., Дірявка Ю.П., Перетокін А.Г. Інформаційні технології у викладанні історії України та історії української культури у вищому навчальному закладі // Строительство, материаловедение, машиностроение. − Д.: ПГАСА, 2014. − С. 196 − 205.
 6. О.Ю.Баранник,  А.Білошкурська, А.Швець. Тернистий шлях існування української мови // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014.–№10. − С. 48−52.
 7. О. Ю. Баранник, А. Говорадло,  М. Ульянова. Українсько-російський білінгвізм у мовному портреті сучасної молоді // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 52 − 55.
 8. О. Ю. Баранник, А. Верещак, А. Малий. Молодіжний сленг − цікавий лінгвістичний феномен // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 56 − 59.
 9.  Баранник О. Ю., Євсєєва Г.П. Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С.Попової. − Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2015. − Вип. 16. − 236 с.
 10. Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г.П., Баранник О.Ю., Богуславська Л.Г. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 55 с.
 11.  Баранник О.Ю. До питання про статус присудка-інфінітива у граматичній традиції української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С.Попової. − Дніпро: Ліра,  , 2017. − Вип. 18. − С.3-10.
 12. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро:ПДАБА,2018.–31с.
 13. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро:ПДАБА,2018.–52с.
 14. Баранник О.Ю. Гендерні стереотипи в мові засобів масової інформації подано до друку
 15. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 17 «Механічна інженерія», 27 «Автомобілтний транспорт», 15 «Автоматизація та приладобудування», 12 Інформаційні технології» та 26 «Цивільна безпека» денної форми навчання / Укладачі: 16. Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро: ПДАБА,2018.–52с.
 16. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 17 «Механічна інженерія», 27 «Автомобілтний транспорт», 15 «Автоматизація та приладобудування», 12 Інформаційні технології» та 26 «Цивільна безпека» денної форми навчання / Укладачі: 18. Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро: ПДАБА,2018.–31с.
 17.  Методичні  вказівки до вивчення курсу  «Українська мова за професійним  спрямуванням»  для  студентів  ступеня бакалавра галузей знань 13 «Механічна інженерія»,  27 «Автомобільний транспорт», 15 «Автоматизація та приладобудування», 12 «Інформаційні технології», 26 «Цивільна безпека» денної форми навчання / Укладачі:  Євсєєва Г. П.,    Баранник О. Ю.,  Богуславська Л. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2018. –  54с.

Доцент кафедри - Дашко Наталія Станіславівна

Фото Дашко НУ 2004 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національногоім. Олеся Гончара; у 2007 році – аспірантуру при кафедрі української літератури ДНУ ім. О. Гончара.
У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література (тема дисертації «Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» В.Дрозда»).
Має значний досвід викладацької діяльності.
Сфера наукових інтересів: історія української літератури, сучасна українська література, стилістика сучасної української літературної мови.
Викладає дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».
Електронна пошта: dashko_ns@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії:

 1. Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» Володимира Дрозда: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. – 224 с.

Навчальні посібники:

 1. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т./ В.І.Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т.2. – 536 с. (Серія «Альма-матер») (МОН). 

Фахові статті:

 Має понад 20 наукових статей, серед яких:

 1. Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Ґабора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 23 / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – С.100 – 104.
 2. Дашко Н. Парадигма концептів у художньму дискурсі новел Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1, квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89 – 94.
 3. Дашко Н. Особливості інтертекстуальності новелістики Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Vol.II. – 2014.– PP. 271 – 278.
 4. Дашко Н. С. Філософська концепція людини в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей: В 3 частях. – Часть 3. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – С. 116 – 121. 
 5. Дашко Н. Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // W krȩgu problemόwantropologiiliteratury. Wstronȩ antropologii niezwyklości / Studia pod redakcją Wandy Supy. – Białystok, 2013. – РР.493 – 503.
 6. Дашко Н.С. Жанрова своєрідність твору «Листя землі» В. Дрозда // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Соціальні комунікації», 2013. – Випуск 13. – С. 36 – 41.
 7. Дашко Н. С. Яценко А. Концепція людини революції в новелах «Гайдамака» В. Підмогильного та «Кіт у чоботях» М. Хвильового // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 224 – 232.
 8. Дашко Н. С. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород: Говерла, 2011. – Вип. 15. – С.73 – 76.
 9. Дашко Н. С. Місто як світ абсурду в романі  «Вовкулака»  В.Дрозда // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 275 – 283.
 10. Дашко Н. С. Семіотика міського простору в романі П. Загребельного “Юлія, або Запрошення до Самовбивства” // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – Вип. 10. – С. 125 – 131.
 11.  Дашко Н. С. Художня інтерпретація біблійно-міфологічних мотивів і образів у романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Історико-літературний журнал: Збірник наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. – С. 482 – 490.
 12. Дашко Н. С. Інтерпретація мотиву самотності в романі “Листя землі” Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 148 – 153.

Тези конференцій:

 1. Дашко Н.С. Особливості художньої реалізації мотиву мандрів у новелах Людмили Таран // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)] / [гол.ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 40 – 42. 

Навчально-методичні праці:

 1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання Українська мова. Контрольні завдання для слухачів підготовчих курсів / Укладачі Дашко Н.С., Олійник М.П. –  Дніпропетровськ, 2013. – 71 с.
 2. Посібник методичних вказівок/рекомендацій Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт (за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра) / Розробники Підмогильна Н.В., Дашко Н.С. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. – 21 с. 

Доцент кафедри - Літвінов Віталій Віталійович

Літвінов

У 1998 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України”, номер диплома НР № 10591813.

З 2006 року кандидат історичних наук.

17 травня 2006 року захистив дисертацію в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

15 грудня 2015 року було присвоєне вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

У 2015-2016 навчальному році викладав дисципліни: “Історія української культури”, “Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті

 1. Литвинов В.В. Из истории украинского Переселенческого движения (1910 – 1916 гг.) // Питання аграрної історії України (XVIII – ХХ ст.): Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 142-145.
 2. Литвинов В.В. Вхождение Приамурья в состав Российской империи во второй половине XIХ века // Збірник наукових праць молодих вчених ДДУ. Історія. Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 1 - С. 72-75.
 3. Литвинов В.В. Попытка решения большевиками аграрного вопроса и начало гражданской войны на Дальнем Востоке // Грані. - 1999. - №6(8). - С. 51-55.
 4. Літвінов В.В. Особливості громадянської війни на Далекому Сході (1918-1922) та участь в ній українців // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 1999. – Вип. 5. – С. 134-138. (Серія Історія та археологія.)
 5. Літвінов В.В. Далекосхідний кордон та українці // Вісник Дніпропетровського університету. Д.: ДДУ, 2001. – Вип. 6. – С. 103-108. (Серія Історія та археологія.)
 6. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3 (27). – С. 123-127.
 7. Літвінов В.В. Державний кордон, як чинник, що впливає на розвиток прикордонного регіону. На прикладі російського далекосхідного кордону в другій половині XIX - першій третині XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2010. – №2(2). – С. 143-152.
 8. Літвінов В.В. Економіко-демографічна політика Росії на далекосхідних територіях у XIX – на початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2011. – №2(4). – С. 87-95. 9. Літвінов В.В. Російський державний кордон на Далекому Сході як один із факторів, що впливав на загострення громадянського протистояння в період соціальних конфліктів початку XX ст. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №1(5). – С. 100-107.
 9. Літвінов В.В. Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу. // Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. – Д., 2012. – №2(6). – С. 105-113. Фахове видання
 10. Литвинов В.В. Гражданская война в России и генерал С.Л. Марков. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2011. – № 214. – С. 109-120.
 11. Літвінов В.В. Особливості формування візуального образу історичної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 227. – С. 115-118. 13. Литвинов В.В. Дети и гражданская война в России. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2012. – № 228. – С. 78-87.
 12. Литвинов В.В. Национальный фактор и защита пограничных регионов. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 248. – С. 107-120. 15. Літвінов В.В. Труднощі використання термінів при атрибуції холодної зброї. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 254. – С. 161-166. 16. Литвинов В.В. Особенности атрибуции холодного оружия при помощи клейм. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 257. С. 106-111.
 13. Особенности описания предметов фалеристики в таможенных документах. //Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 258. – С. 123-131.
 14. Особенности описания предметов нумизматики в таможенных документах. // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013.– № 259. – С. 94-99.
 15. Литвинов В.В. Перспективы существования молодых государств в зоне пересечения стратегических и геополитических интересов на примере существования Дальневосточной Республики (1920-1922 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 261. – С. 85-95.
 16. Литвинов В.В. Анализ политики русского правительства по организации переселенческого движения на Дальний Восток (1857-1900 гг.). // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2013. – № 264. – С. 121-130.
 17. Литвинов В.В. Особенности регистрации предметов бонистики // Філософія, культура, життя. Дніпропетровськ, 2016.– № 43. – С. 169-179.
 18. Возможности применения в таможенных документах методов подготовки паспорта для произведений скульптуры, хранящихся в государственных и частных коллекциях. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. Владивосток, 2018. - № 1.- С. 15-28.

Тези конференцій

 1. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2005. – С. 47-48.
 2. Літвінов В.В. Проблеми проведення митної експертизи холодної зброї // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства : матер. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих науковців. – Д.: АМСУ, 2005. - С. 138-139.
 3. Літвінов В.В. Феномен далекосхідної еміграції та її вплив на радянський кордон в 20-х роках ХХ ст. // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2005.- С. 47-48.
 4. Літвінов В.В. Проблеми, пов’язані з організацією викладання культурології для фахівців митної служби // Проблеми вдоско-налення професійної підготовки фахівців з митної справи : матер. наук.-практ. конф. – Д.: АМСУ, 2006. - С. 153-154
 5. Літвінов В.В. Предмети ритуальної та культової зброї як культурне явище та особливості їх ідентифікації при переміщенні через митний кордон України. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези II міжнар. наук.-практ. конф. курсантів, студентів та молодих учених. Д.: АМСУ, 2009. – С. 270-271.
 6. Літвінов В.В. Історія та характерні ознаки російської нагородної зброї XVIII –XX ст. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези III міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2010. – Т. 2. – С. 186-188.
 7. Літвінов В.В.Особливості ювелірних прикрас на чоловічому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Утро стрелецкой каазни” (1881 р.). // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти). : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2. – С. 220-222.
 8. Літвінов В.В. Особливості опису предметів фалеристики в протоколі про порушення митних правил. // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези V міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2012. – Т. 2. – С. 300-301.
 9. Літвінов В.В. Порівняння проблем, пов’язаних з організацією викладання дисципліни “Історія української культури” для фахівців митної служби, 2006-2012 рр. // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. Д. : АМСУ, 2012. – С. 78-80.
 10. Літвінов В.В. Особливості опису предметів боністики в протоколі про порушення митних правил // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2013. – Т. 1 – С. 313-315.
 11. Літвінов В.В. Особливості опису предметів скульптури в протоколі про порушення митних правил та під час паспортизації культурних цінностей. // Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 376-377.
 12. Літвінов В.В., Чепара Г.М. Особливості ювелірних прикрас на жіночому одязі кінця XVII ст. зображеному В.І. Суріковим на картині “Боярыня Морозова” (1887 р.) // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти) : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Д.: АМСУ, 2011. – Т. 2– С.230-231.
 13. Літвінов В.В. Проблема захисту культурної спадщини та ЗМІ. Українська реальність // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 17-18.
 14. Літвінов В.В. Вплив музейних анотацій на оформлення документів на розшук зброї, що має культурну цінність // Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Д.: Університет митної справи та фінансів 2016. – С. 176-178.
 15. Визначення індексу культурних цінностей. // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Університет митної справи та фінансів. 2018. – С. 59-62.

Доцент кафедри - Луценко Валентина Іванівна

Луценко Валентина ІванівнаУ 1986 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури».
У 2009 році захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі».
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Викладає навчальну дисципліну: «Українська мова за професійним спрямуванням».
Електронна пошта: astra4965@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Публікації у фахових виданнях:

 1. Луценко В.І. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови // Українська мова і література в школі, 2005. – №2. – С. 5-9; №3. – С. 5-11. 
 2. Луценко В.І. До вивчення функціональної стилістики в 5-9 класах загальноосвітньої школи // Українська мова і література в школі, 2006. – №1. – С. 7-10.
 3. Луценко В.І. Вербальні помилки та причини їх виникнення у мовленні учнів // Українська мова і література в школі, 2006. – №5. – С. 34-38.
 4. Луценко В.І. Особливості навчання тексту-опису // Українська мова і література в школі, 2007. – №3. – С. 13-15.
 5. Луценко В.І. Основні поняття і категорії комунікативної стилістики тексту // Дивослово, 2007. – №4. – С. 45-48.
 6. Луценко В.І. Теоретичні засади комунікативної стилістики тексту Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – Видавничий Дім Бураго, 2007. – Вип. 8. – Т. 12. – С. 166-171.
 7. Луценко В.І. Навчання української мови на функціонально-стилістичних засадах. Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб. наук. пр. / Редкол.: Д.Х. Баранник та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – Вип. 6. – С. 82-90.
 8. Луценко В.І. Про дві стилістики в школі // Рідна школа, 2007. – № 11-12. – т С. 53-54.
 9. Луценко В.І. Взаємодія мовної системи і контекстного середовища як основа функціонування прикметників у висловлюваннях учнів 6-7класів. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 50. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 197-201. 
 10. Луценко В.І. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять // Українська мова і література в школі, 2009. – №3. – С. 8-12. 
 11. Луценко В.І. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2005. – Вип. 2 (15). – 2011. – С. 78 – 82.
 12. Луценко В.І. Деякі аспекти культури спілкування у віртуальному освітньому середовищі Теорія та методика управління освітою. Електронний журнал УМО Режим доступу: http: // tme. umo.edu.ua
 13. Луценко В.І. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій у процесі вивчення студентами-іноземцями української мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 58. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 448-451.
 14. Луценко В.І. Ситуація успіху: психолого-педагогічні механізми й етапи організації // Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 232 – 236.
 15. Луценко В.І. Сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (114), – 2011. – С. 8-10. 
 16. Луценко В.І. Формування стилістичних умінь і навичок у контексті професійної підготовки психологів Збірник наукових праць «Вісник Луганського університету».– Луганськ: Луганський державний університет, 2010. – С. 262-265.
 17. Луценко В.І., Блажко Л.В. Особливості розроблення електронного підручника// Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 82 – 86.
 18. Луценко В.І. Формування професійної компетенції іноземних студентів на заняттях з російської мови. Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 55. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2016. – С. 64–71.
 19. Луценко В.І., Бондаренко Л.В., Луценко О.В. Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyższych [Текст] // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С.426–430.
 20. Луценко В.І. Сучасні тенденції впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах. Трансформація стандартів вищої освіти в програми підготовки фахівців: зб. доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції за дистанційною формою, Дніпро, 20 квітня 2017. – С.29–36.
 21. Луценко В.І. Ointegracjiteoretycznychipraktycznychaspektówbadaniasocjalno-psychologicznejadaptacjistudentów-cudzoziemców [Текст] // Молодий вчений. – 2018. – №3.

Інші видання:

 1. Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина, В.І. Луценко, В.Р. Мельниченко. – К.: Університет «Україна», 2006. – 274 с. 
 2. Луценко В.І. Українська література. Робоча навчальна програма та тести оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. – К.: Університет «Україна», 2006. – 72 с.
 3. Луценко В.І. Метод проектів як форма інноваційного навчання // Дивослово. Науково-методичний журнал – 2010. – № 11. – С. 6-7.
 4. Луценко В.І. Планування навчального процесу як чинник продуктивності освіти в епоху глобалізації. Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру. Матеріали І Між-народної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро-петровськ, 24-25 жовтня 2012 р. у 2 т. Т. 2. –С.77-81.
 5. Луценко В.І., Солодюк Н.В. Особливості впровадження інноваційних технологій у формуванні проектної діяльності студентів Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с. – С. 185-187.
 6. Луценко В.И. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в Государственном ВНЗ «Национальный горный университет» Проблеми реалізації академічної автономії вищих навчальних закладів: зб. доповідей наук.-практ. конференції, червень, 2016. – С.29–36. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 7. Луценко В.І Особливості використання фреймового підходу під час вивчення української мови як іноземної. Шлях до науки : лінгво-культурологічна підготовка іноземних студентів: зб. доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Дніпро, 23 квітня 2018.
 8. Луценко В.І., Лі Гуаньнань Публіцистика: крізь призму часу й Олеся Гончара. Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 18 квітня 2018.

Навчально-методичні посібники:

 1. Луценко В.І. Методика викладання української мови. – Київ: Університет «Україна», 2011. – 110 с. 
 2. Луценко В.И. Информатика и программирование. Практикум по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов отрасли знаний «Информатика и вычислительная техника» М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Днепропетровск : НГУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://tst.nmu.org.ua (дата обращения: 30.06.2015).
 3. Луценко В.И., Зуенок И.И., Кирпа О.А. Русский язык для иностранных студентов первого года обученияМ-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 85 с.
 4. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т.2 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
 5. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 3 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 150 с.
 6. Луценко В.И. Русский язык для иностранных студентов у 4-х т. Т. 4 Електронний ресурс / Нац. гірн.ун-т, каф. Іноземн. мов, 2016. – 128 с.
 7. Луценко В. І. Українська мова для іноземних студентів [Електронний ресурс] навч. пос. у 4-х т. Т. 1 / В. І. Луценко М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. : – Дніпро : НГУ, 2017. – 88 с. Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 21.12.2017). – Назва з екрана.
 8. Луценко В.І. Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей (І-ІІ курс) [Електронний ресурс] / укладач: канд. пед. наук, доц. Луценко В.І.; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2018. – 35 с. – Режим доступу: http://tst.nmu.org.ua (дата звернення: 11.01.2018).

Доцент кафедри - Панфілова Галина Борисівна

Панфілова Галина Борисівна

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державномий університет за спеціальністю «Психологія».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях»).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

Має значний досвід викладацької діяльності та роботи практичним психологом.

Керівник студентського наукового гуртка з психології.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, особистість в кризових ситуаціях, психологічні аспекти професійної діяльності митника.

Нагороди, досягнення:Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2007 рік,

Нагрудний знак Академії митної служби України «Знак Академії», 2010 рік.

У 2018 році отримала Подяку від голови Соборної районної ради у місті Дніпрі А.С. Тімарєва

Основні дисципліни, що викладає: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Психологія управління».

Електронна пошта: gala.panfilova@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

 1. Пашко П. В., Панфілова Г.Б. Морально-психологічна підготовка митника / Пашко П.В., Панфілова Г.Б. – Навч. посібник – Дніпропетровськ, 2010. – 163c.

Фахові статті

 1. Панфілова Г.Б.Упровадження тренінгових форм роботи з формування позитивної Я-концепції студентів в умовах геополітичних викликів сьогодення / Г.Б. Панфілова// Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2018. – Вип. № 5.– С. 153-156.  Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/5_2018/32.pdf  IndexСореrnicus, GoogleScholar
 2.  Панфілова Г.Б. Проблеми ідентичності студентської молоді в сучасних умовах суспільних трансформацій / Г.Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 39-1. Том V (75): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017.  -  С.134-140. IndexСореrnicus, GoogleScholar
 3. Панфілова Г.Б. Психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Г.Б. Панфілова // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30. ‒ С. 380 - 384. Режим доступу:http://confscientific.webnode.com.ua (розділ «Міжнародна конференція»)
 4. Панфілова Г. Б. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку та корекції уявлень про себе в студентському віці / Г.Б.Панфілова, Є.В. Заїка // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37-1. Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 215 – 223. 
 5. Панфілова Г. Б. Вища освіта як стратегічний ресурс розвитку особистості/ Г.Б.Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень в психології». – Випуск 13 – К.: Гнозис, 2016. – С. 392 – 398.
 6. Панфилова Г. Б. Изучение и коррекция Я-концепции студентов с использованием метафорических ассоциативных карт / Г.Б.Панфилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37. Том IV (72) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 195 – 202.
 7. Панфілова Г. Б. Самостійна робота студентів внз як чинник розвитку особистості/ Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59): Тематичний випуск "Вища освіта  України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 237- 244.
 8.  Панфілова Г. Б. Практичні рекомендації для психологів внз, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України, зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. № 1 (38). – С. 281–285.
 9. Panfilova G. B. The age features of dinamics ofthe self-concept students in complicated life situations / G. B. Panfilova // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип. 47. – С. 148–155. –  (Психологія).
 10. Панфілова Г. Б. Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /  За ред. С. Д. Максименка, Л.  А.  Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 22. – С. 434-444. Індетифікатор Сореrnicus Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_38.
 11. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України:  зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. № 4 (35). – С. 251–255. 
 12. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2013. – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми  емпіричних досліджень у психології». – С. 189-194.
 13. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 937. – С. 234–237.
 14. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 41. – С. 150–158.
 15. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.
 16. Панфілова Г. Б. Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Житомир : Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2011. – Вип. 27. – С. 232–241.
 17. Панфілова Г. Б. Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) / Г. Б. Панфілова // Вісник Національного університету оборони України : Зб-к наук. праць. – 2011. – Вип. № 4 (23). – С. 222–226.

Тези конференцій

 1. Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи Панфілова Г. Б. Формування Я-концепції в процесі морально-психологічної підготовки митника / Г. Б. Панфілова // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., 3 грудня 2010 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – С. 189–191.
 2. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях / Г. Б. Панфілова // Проблеми емпіричних досліджень у психології ” (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора): Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2013 р. : тези доп. - Режим доступу: www.conf-ER.psy-today.com.ua
 3. Панфілова Г.Б. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури особистості майбутнього фахівця в умовах сучасних геополітичних викликів / Г.Б. Панфілова, Г.Д. Чивліклій// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): Міжнар.наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 р.: Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 67-68.
 4. Панфілова Г. Б. Управління психічним розвитком студентської молоді в системі вищої освіти / Г. Б. Панфілова //Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 31 – 33

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 13 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія» / укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 15 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення ділових ігор з дисципліни “Морально-психологічна підготовка митника”/ укладач Г. Б. Панфілова - Дніпропетровськ, 2015 – 39 с.

Доцент кафедри - Тараненко Ксенія Володимирівна

Тараненко К

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Українська філологія” та здобула кваліфікацію магістра.

У 2011 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.02.01 – українська мова,

У 2014 році захистила дисертацію на тему “Прагматика антонімії української мови”.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У 2015 році підвищила кваліфікацію в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом “Інноватика у викладанні української мови як іноземної”.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті Данібіус, (Словацька Республіка) на тему: «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організаційної роботи згідно з положеннями Європейський кваліфікаційних рамок».
З 2018 року – Член Асоціації політичних психологів України.

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Вступ до мовознавства», «Ораторське мистецтво».

Керівник студентського наукового гуртка “Сучасна українська мова”.

Основний напрям наукової роботи: лінгвістична прагматика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика.

Електронна пошта: xtaranenko@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімії української мови / К. В. Тараненко. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 152 с.

Фахові видання

 1. Тараненко К. В. Семантико-прагматичні особливості антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології і граматики української мови: [Зб. наук. пр.] / За ред. проф. А. М. Поповського. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2011. – Вип. 10. – С. 260–267.
 2. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Українська наукова думка. Випуск 2”. – К. : НАІРІ, 2011. – С. 18–19.
 3. Тараненко К. В. Дослідження прагматичного значення антонімів української мови (психосемантичний підхід) / К. В. Тараненко // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 48–53.
 4. Тараненко К. В. Методи дослідження прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 24. – 2012. – С. 274–277.
 5. Тараненко К. В. Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наук. пр. – Вип. 25. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – С. 177–185.
 6. Тараненко К. В. Оцінна прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 3. – С. 341–347.
 7. Тараненко К. В. Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичної інформації антонімів української мови / К. В. Тараненко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 200–202.
 8. Тараненко К. В. Теорія протилежності та антонімічності як лексико-семантичних категорій / К. В. Тараненко // Український смисл. – № 2. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2012. – С. 149–157.
 9. Тараненко К. В. Прагмалінгвістичний аналіз антонімів у поезії Сергія Жадана / К. В. Тараненко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 224–229.
 10. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімів української мови / К. В. Тараненко // Дослідження з лексикології ї граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2014. – Вип. 15. – С. 79–87.
 11. К. В. Тараненко. Семантичні та прагматичні ознаки антонімії / Тараненко К. В. // Український смисл : наук. зб. / за ред . проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – с. 111–120.
 12. Тараненко К. В. Прагматичний уплив на адресата засобами антонімічної системи української мови / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Д. : Ліра, 2014. – С. 93–110.
 13. К. В. Тараненко. Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови) / Тараненко К. В. // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 6. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 193–198.
 14. Тараненко К.В. Прагматика антонімії дейксису / К. В. Тараненко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 243. Т. 255. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 88–91.
 15. Тараненко К. В. Лінгвопрагматичний аналіз типу мовної особистості / К. В. Тараненко // Український смисл : наук. зб. за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 310–319.
 16. Тараненко К. В. Прагматика лексичних опозицій в мовотворчості Святослава Вакарчука / К. В. Тараненко // Наукові записки. – Випуск 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 201–204.
 17. Тараненко К. В. Комунікативний аспект прагматичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Том 2. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 135–138.
 18. Тараненко К. В. Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 8. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 108–113.
 19. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви / К. В. Тараненко // Український смисл: науковий збірник / за ред. І. С. Попової. – Дніпро: Ліра, 2017. – С. 68-76. (Index Copernicus).
 20. Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 1 (41),  2017. - С. 320 – 323 (Index Copernicus).
 21. Тараненко К. В. Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови) / К. В. Тараненко // Одеський лінгвістичний вісник. – № 10, 2017. - С. 60–64. (Index Copernicus).
 22. Тараненко К. В. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії / К. В. Тараненко //  Молодий вчений - № 2 (54),  2018. -  С.213–215. (Index Copernicus).
 23. Тараненко К. В. Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Молодий вчений. – № 9 (61), 2018. - С. 120–123. (Index Copernicus).

Статті в іноземних виданнях

 1. Тараненко К. В. Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматичного потенціалу антонімів української мови / К. В. Тараненко // “Вестник. Наука и практика / Zwiastować. Nauki i praktyki” – Познань, 2012. – С. 145–148.
 2. Тараненко К. В. Прагматична інформація антонімів української мови / К. В. Тараненко // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki” (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa, 2014 – S. 92–93.
 3. Тараненко К. В. Прагматичний потенціал антонімів української мови / К. В. Тараненко // International Scientific Journal: тезисы докладов VIІI Международной научно-практической конференции (Москва – Астана – Харьков – Вена, 30 мая 2016) – Астана, 2016. – С. 61–66.
 4. Тараненко К. В. Внутренняя антонимия украинского языка (прагматический аспект) / К. В. Тараненко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4 (22): В 2-х ч. – Ч. 1. – С. 198–200.
 5. Комунікативний садизм як особливий тип верабльної агресії // Молодий вчений - № 2 (54), 2018. - С.213–215 [IndexCopernicus].
 6. Linguistic markers of conflict, central and cooperative types of verbal personality //Science, research and development. Philology, sociology and culturology # 2. – London. – 20.02.2018. – P. 48-49.      
 7. Тараненко К. В. Кейс-технології у викладанні філологічних дисциплін / К. В. Тараненко // Scientific and pedagogical internship «PHILOLOGICAL EDUCATION IN MODERN UNIVERSITY – PROJECT-BASED APPROACH TO THE WORK ORGANIZATION ACCORDING TO THE GUIDELINESOF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (EXPERIENCE OF DANUBIUS UNIVERSITY)». -  Slаdkoviсovo, 2017. – С. 97–101.
 8. Тараненко К. В. Мовні маркери конфліктної мовленнєвої поведінки / К. В. Тараненко // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Osiągnięć akademickich. Teoria. Praktika.2017 (30.08.2017 -31.08.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 75-76.
 9. Тараненко К. В. Психосемантичні методи дослідження прагматики антонімії української мови / К. В. Тараненко // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 137–140.

Тези конференцій

 1. Тараненко К. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фразеологічної антонімії / К. В. Тараненко // Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Українська наукова думка. Випуск 2». – К.: «НАІРІ», 2011. – С. 18-19.
 2. Тараненко К. В. Байєр О. О. Особливості ціннісних орієнтацій молоді, схильної до вживання ненормативної лексики / К. В. Тараненко, О. О. Баєр // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю. – Львів, 2011. – С. 123-130
 3. Тараненко К. В. Прагматичний компонент лексичного значення антонімів української мови / К. В. Тараненко // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 596–598.
 4. Тараненко К. В. Прагматичні особливості антонімії прози Ліни Костенко / К. В. Тараненко // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія : Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 199–202.
 5. Тараненко К. В. Трансформація системи ціннісних орієнтацій молоді, що вживає ненормативну лексику / К. В. Тараненко / Здоровий спосіб життя: прблеми та досвід. матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ. / ред. кол.: А.І. Горова [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 46-48.
 6. Тараненко К. В., Коновальчук І., Летучий В. Збереження мовної ідентичності в умовах збройного конфлікту // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 573-575.
 7. Рекомендації до організації письмового блоку атестації держслужбовців щодо вільного володіння української мовою // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 35-38.
 8. Тараненко К. В. Функційний потенціал антонімів у комунікації / К. В. Тараненко // Мовний простір слов'янського світу: досвід та перспективи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 27 травня 2016 р. – К. : НаУКМА, 2016. – с. 59–61.
 9. Тараненко К., Левицька С. Проблемні завдання у викладанні дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” / К. Тараненко, С. Левицька // Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної̈ інтернет-конференції̈ «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький̆, 2017. ‒ Вип. 32. ‒ С. 138–140.
 10. Тараненко К. В. Мовленнєвий акт погрози як вияв комунікативного садизму. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018 : Абстракти XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2018 року) / Відп. ред. Л. О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький. 2018.  – С. 30-32. (Електронна книга).

Доцент кафедри – Хомик Володимир Степанович

ХомикУ 1977 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Психологія”, отримав кваліфікацію «Психолог. Викладач психологічних дисциплін».
У 1985 році захистив дисертацію за спеціальністю «19.00.01– Загальна психологія, історія психології» на тему «Деформація суб’єктивної картини життєвого шляху продовж ранньої алкоголізації», здобув науковий ступень кандидата психологічних наук.
У 1990 році отримав наукове звання доцента.
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологічна травма
Викладає навчальну дисципліну «Психологія».
Електронна пошта: Volhv72@gmail.com

Основні публікації за напрямом

Має понад 20 публікацій, з яких:

 1. Хомик В.С. Творення нових виглядів на розвиток координування права та відповідальності особистості / В.С. Хомик // Міжнародний збірник наукових праць / За ред. М.З.Степоляка і І.Ю.Філіпової. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 355 – 362.
 2. Хомик В.С. Соціальні активісти: розвиток ідентичності та протидія її змінам / В.С. Хомик // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2016. – С. 172 – 176.
 3. Хомик В.С. Розвиток юнацької ідентичності як чинник конструювання смислу агресії / В.С.Хомик // Психологічні перспективи – 2013. – Випуск 22. – С. 253 – 263.
 4. Хомик В.С. Біографічна ідентичність: конструювання смислу картини життєвого шляху та психологічна травма / В.С. Хомик // Вісник Одеського національного університету. – Том 18. Випуск 22 (3). – Психологія, 2013. – С. 198 – 206.
 5. Хомик В.С. Розвиток ідентичності й агресивний лексикон / В.С. Хомик, І.Ю. Філіпова // EastEuropeanJournalofLinguistics. – Issue 1. – 2014. – C. 97 – 106.
 6. Межвозрастное преподавание / Толковый словарь // [Електронний ресурс] – Invivio.net – Режим доступу до словника: http://invivio.net/dict/84509/
 7. Хомик В.С. Протиалкогольне виховання: організація часу життя / В.С.Хомик // Збірник наукових статей "Особистість у соціальному, віковому та клінічномувимірісучасногожиття» (7 квітня 2016 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - С. 85 – 86.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Хомик В.С. Переживання права та міжособистісних відносин: контекст смислотворення / В.С. Хомик // Матеріали науково-практичної конференції «Права дітей із спектром аутистичних порушень». – 3-4 липня 2013 р. – Львів: Тріада плюс. – 2013. – С. 81 – 86.
 2. Khomyk V. Social Activists: Reversals of Metamotivational States and Immunity to Change // 17th International Reversal Theory Conference. – Windsor: University of Windsor.Canada. – 2015.
 3. Khomyk V. Meaning-making of responsibility and right experiences: the perspective of development // Materialy VI miedzynarodovej konferencji naukovo-praktycznej “Socjologiczne problem prawa: Polska socjologia prawa” ХІХ-ХХ w.» – 30 вересня 2016 р. /Інститутзаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи. – К.: Видавництво «Інститутузаконодавчихпередбаченьіправовоїекспертизи», 2016. – С. 29 – 32.
 4. ХомикВ.С. Психологічніаспектипроблемижиттєвогошляхуособистості / Особистістьісуспільство: методологіятапрактикасучасноїпсихології / МатеріалиІІІМіжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції. - Луцьк, 2016. – С. 37 – 41.
 5. ХомикВ.С. Конструюванняперспективирозвиткуікоординаціїправдітейізособливимипотребамитавідповідальностіфахівцівупроцесісоціалізації// МатеріалиміжнародногоКонгресу «Освітадітейзособливимипотребами: відінституціоналізаціїдоінклузії». – 27.10.-28.10.2016. – Вінниця: Вид-водержавногопедагогічногоуніверситетуім. М. Коцюбинського – 2016. – С. 343 – 347.

Доцент кафедри – Перинець Катерина Юріївна

Перинець Катерина Юріївна

У 2010 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю “Мова та література (російська)”.

У 2014 році закінчила аспірантуру ДНУ ім. Олеся Гончара за спеціальністю 10.01.02 – російська література.

У 2015 році захистила дисертацію на тему «“Московский текст” в романном творчестве В. С. Маканина».

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Викладає навчальні дисципліни «Латинська мова», «Ораторське мистецтво», «Російська мова як іноземна».

Електронна пошта: perinecekaterin@i.ua

Фахові статті

 1. Перинец Е. Ю. «Российский текст» в романе Н. Ключарёвой «Россия: общий вагон» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 21 (2). – С. 209-212.
 2. Перинец Е. Ю. Московская топография в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 243-247.
 3. Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича «Московіада» / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 234-238.
 4. Перинец Е. Ю. Поэтика романа В. С. Маканина «Испуг»: интертекстуальный и интермедиальный аспект / Е. Ю. Перинец // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1078. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Серія «Філологія». – Вип. 68. – С. 155-158.
 5. Перинец Е. Ю. Особенности моделирования виртуального пространства в романе В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. V (185). – С. 194-199.

Статті в іноземних виданнях

 1. Перинец Е. Ю. Художественный код «московского текста» в романе В. Маканина «Предтеча» / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych “Аktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki”. (30.02.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 15-18.
 2. Перинец Е. Ю. Интертекстуальные связи романа В. С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» с произведениями Ф. М. Достоевского / Е. Ю. Перинец // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сб. науч. ст.: в 2 ч.: ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 131-135.
 3. Перинец Е. Ю. Русский язык как иностранный: методика запоминания имён существительных, оканчивающихся на мягкий знак / Е. Ю. Перинец // Zbiòr raportòw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 21-23.
 4. Перинец Е. Ю. Мифопоэтический анализ романа В. С. Маканина «Прямая линия»: (к вопросу о природе «московского текста») / Е. Ю. Перинец // Москва и «московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей: сб. науч. ст. – Москва: ГБОУ ВО МГПУ, 2015. – Вып. 8. – С. 109-115.
 5. Перинец Е.Ю. Ономастическая характеристика топонимов на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 46-48.
 6. Перинец Е. Ю. Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 28-30.
 7. Перинец Е. Ю. Словообразовательные модели на занятиях по русскому языку как иностранному / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 17-19.
 8. Перинец Е. Ю. «Кавказский след» как «знак» «московского текста»: чувство, ощущение и реальность (на материале романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») / Е. Ю. Перинец // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (30.03.2017 – 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 40-42.
 9. Статті в нефахових виданнях
 10. Перинец Е. Ю. Гоголевский сюжет в «Московском тексте» «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина / Е. Ю. Перинец // Х Гоголівські читання: зб. наук. пр. матеріалів міжнар. наук. конф. (Полтава, 18-20 квіт. 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 187-190.
 11. Перинец Е. Ю. «Андеграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина и «Московиада» Ю. Андруховича: опыт типологического сопоставления / Е. Ю. Перинец // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 141-145.
 12. Перинец Е. Ю. «Знаки» Москвы в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Е. Ю. Перинец // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 166-168.
 13. Перинец Е. Ю. Рецепция сказки К. Чуковского «Айболит» в аудитории иностранных студентов-медиков / Е. Ю. Перинец // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 130-136.
 14. Тези конференцій
 15. Перинец Е. Ю. Трудности усвоения и различения глаголов НСВ и СВ иностранными студентами / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 147-148.
 16. Перинец Е. Ю. Специфика ошибок на занятиях по русскому языку в смешанной группе иностранных студентов / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 124-126.
 17. Перинец Е. Ю. «Московский текст» русской литературы: теоретическое оформление понятия в современной науке / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки української науки: збірник статей учасників дев’ятнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2013. – С. 49-51.
 18. Перинец Е. Ю. Урок русского как иностранного: слушаем и понимаем музыкальные произведения / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 104-107.
 19. Перинец Е. Ю. Сверхтекст как актуальная научная проблема / Е. Ю. Перинец // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників двадцять шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2014. – С. 84-85.
 20. Перинец Е. Ю. О роли урбанонимов в лингвострановедческом курсе для студентов-иностранцев / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 80-81.
 21. Перинец Е. Ю. Топонимы на уроках русского языка как иностранного / Е. Ю. Перинец // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-78.
 22. Перинец Е.Ю. Специфика пространственно-временной организации романа В. С. Маканина «Испуг» / Е. Ю. Перинец // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 126-127.
 23. Перинець К. Ю., Салова О. В. Засвоєння нових назв топонімів Дніпропетровська студентами-іноземцями / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 92-94.
 24. Перинець К. Ю., Салова О. В. Вивчення урбанонімів студентами-іноземцями (на прикладі назв закладів харчування міста Дніпра) / К. Ю. Перинець, О. В. Салова // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. – С. 74-76
 25. До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови) // ZbiorartykułownaukowychzKonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanejdlapracownikownaukowychuczelni, jednosteknaukowo-badawczychorazbadawczychzpaństwobszarubyłegoZwiązkuRadzieckiegoorazbyłejJugosławii. (31.03.2018) – Warszawa, 2018. –S. 14-16.

Статті в нефахових виданнях

 1. Перинец К.Ю. Работа над мультфильмом «Про бегемота, который боялся прививок» в аудитории студентов-иностранцев медицинского профиля // Recent Studies of Applied Sciences. – Kyiv, 2017. – С. 60–65.

Тези у  конференціях і семінарах

 1. Перинец К.Ю. Использование песенного материала на занятиях по русскому языку как иностранному // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро – С. 17-19.
 2. Перинец К.Ю., Салова О.В. Чому лінгвокультурознавчі знання необхідні студентам-іноземцям? // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – /С. 77-80.
 3. Перинец Е.Ю., Бровкина М.И. Avecaesar: мудрость императора, запечатлённая в латинских изречениях // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 129-132.
 4. Перинець К.Ю., Левіна Н.М. «Закон ХІІ таблиць» як відомий пам’ятник права Стародавнього Риму // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 153-157.
 5. Перинець К.Ю., Копілець В.В. Навчальний процес: короткий огляд запозиченої латинської лексики // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. – С. 145-147.
 6. Перинец Е.Ю., Дергхам Бассам Экономический цикл и его фазы //Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали і міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С 33-35.
 7. Перинец Е.Ю., Умид Ахмедов Как защититься от ГМО? // Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.). – Дніпро. – С. 53-54.
 8. Перинец Е.Ю., Дубей Прадееп Куркума и её полезные свойства // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 49-50.
 9. Перинец Е.Ю., Ансари Ариб Тайм-менеджмент как часть здорового образа жизни // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 44-45.
 10. Перинец Е.Ю. Еконг Ричард О пользе компьютерных игр для здоровья человека // Гігієна – основа здоров’я: матеріали щорічної студентської конференції, 19 квітня 2018 р. – Дніпро. – С. 57-59.

Професор кафедри (за сумісництвом) - Батраченко Іван Георгійович

БатраченкоУ 1985 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Математика».
У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема дисертації «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини»).
У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
Має значний досвід викладацької діяльності
Під науковим керівництвом Батраченка І.Г. захищено 4 кандидатські дисертації
Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія антиципації
Основні дисципліни, що викладає: «Психологія».

Автор 6 монографій, серед яких:

1. Основи психологічної теорії антиципації: моногр. / І.Г. Батраченко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – 252 с.
2. Психологія життєвої антиципації : моногр. / І.Г. Батраченко,  О.Г. Рихальська. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 252 с.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті.

 1. Batrachenko I.G. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation //I.G. Batrachenko // Journal of Russian & East European Psychology. –  Volume 53, 2016. – Pages 55 – 67.
 2. Батраченко І.Г.  Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства/ І.Г. Батраченко, Т.М. Хаянок // Вісник ДДАЕУ. – 2016. – №3. – С. 18 – 21.
 3. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації / І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. – № 2(10). – С. 80 – 84. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 4. Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки / Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені  Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  – 2015. –  № 1(9) – С. 94 – 101. (Серія «Педагогіка і психологія»).
 5. Батраченко І.Г. Пермакультура особистісного зростання // І.Г. Батраченко, А.А. Плошинська // Наука  і освіта. – Одеса, 2014 – С. 13 – 19.
 6. Батраченко И.Г. Формирование государственной политики развития информационного общества в Украине: социально-психологические аспекты / И. Г. Батраченко, Л. Л. Прокопенко // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы (региональный аспект). Сборник научных статей 3-й международной научно_практической конференции. – Выпуск 3. Под общей редакцией Проскуряковой Л.Г., Мартынова А.Ф. – Орел: Из-дательство ОФ АНХиГС, 2013. –№ 5.  – С. 5 – 13.
 7. Батраченко І.Г.  Психосемантична діагностика житєвої антиципації // І.Г. Батраченко, І. Є. Блавацька // Вісник Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара – 2013. – Вип. 19. – С. 37 – 43. (Серія «Педагогіка і психологія»).

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології / І.Г. Батраченко // Метафора та її семіотичний контекст. - Матеріали науково-практичного семінару. – Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. – С. 5 – 9.  
 2. Батраченко І. Г. Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді / І.Г. Батраченко, Т.Ю. Мозгова //Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 19-20 квітня 2013 р. / Ред.кол.: Є.О. Лебідь, А.Є. Лебідь. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 11 – 14.  

 

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри