Склад кафедри

Завідувач кафедри, док. економ.наук,  професор - Фролов Сергій Михайлович

DSC058261983 р. - Сумська філія Харківського політехнічного інституту, інженер-механік.
1993 р. - аспірантура Сумського державного університету.
1993 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.19 – економіка природокористування й охорони навколишнього середовища (тема дисертації «Еколого-економічна оцінка розвитку целюлозно-паперових виробництв»).
2009 р. - докторантура Сумського державного університету
2011 р. - доктор економічних наук із спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Розвиток методологічних засад бюджетного менеджменту при реалізації державою соціально-економічної політики у прикордонних територіях»).
Науково-педагогічний стаж – 28 років, обіймав посади декана факультету перепідготовки фахівців, директора центру заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання Сумського державного університету, завідувача кафедри фінансів Української академії банківської справи.
Член спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», член редакційної колегії журналу Public and Municipal Finance.
Працює в навчальному закладі з вересня 2017 року. У поточному році викладає дисципліну : «Ринок фінансових послуг».
Сфера наукових інтересів: банківська та бюджетна діяльність, міжбюджетні відносини, зовнішньоекономічна та митна діяльність, ринок фінансових послуг.
Електронна пошта: sfrolov61@gmail.com.
Є автором більше 100 наукових та більше 20 навчально-методичних праць у т. ч. фінансового та економічного спрямування.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії та навчально-методичні посібники:

 1. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : навчальний посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр // Суми: СумДУ, 2012.- 317 с.
 2. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.
 3. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : Монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – 536 с. (С. 160-172).
 4. Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015– 448с. (підрозділ «Управління фінансовим потенціалом на основі прогнозних моделей зовнішньоекономічної діяльності»).
 5. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник / за загальною редакцією С.М. Фролова. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ»,-2015. – 332 с.

У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

 1. Фролов С.М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком / С.М. Фролов, С.М. Махнуша, В.М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –№7. – 600 с. – С.180-193. (Scopus).
 2. Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to savings allocation of households / S. Leonov, S. Frolov, V. Plastun // Economic Annals - XXI. - 2014. - №11-12. - P. 65-68 (Scopus).
 3. Фролов С.М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / С.М. Фролов, О.І. Кремень, Д.О. Оголь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –№11(173). – 495 с. – С.393-398 (Scopus).
 4. Frolov S. Improvement of the Institutional and Economic Mechanism of the Region’s Natural Resource Potential Assessment/ V. Samoday, Y. Mashyna// Journal of Environment al Management and Tourism , Summer 2016,Volume YII, Issue 2(14) (SciVerse Scopus).
 5. Frolov S. Foresight technologies in financial provision of small business in Ukraine / V. Strilec, I. Balatskyi// Journal «Problems and Perspectives in Management » , 15(1- 1), 200-209. doi:10.21511/ppm.15(1-1).2017.07 (SciVerse Scopus).
 6. Frolov S. Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle / N. Pedchenko, V. Strilec, M. Kolisnyk, M. Dykha, S. Frolov// Investment Management and Financial Innovations, 15(1), 166-179. (Scopus).
 7. Frolov S. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models / Ya. Kuznichenko, M. Dykha, N. Pavlova, S. Frolov, O. Hryhorash.// Banks and Bank Systems – № 13 (2), 2018. [Scopus].
 8.  Фролов С.М. Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства / С. М. Фролов, Р. А. Єремейчук // Економіка розвитку / Харківський національний економічний університет ім.. Семена Кузнеця. – 2013. – №4. – С. 18-23.
 9. Фролов С.М. Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / С.М. Фролов, О.І. Чоботар // Економіка та держава//.-№ 9.-2014-С.6-10.
 10. Фролов С. М. Оцінка сучасного стану та перспективи вдосконалення інвестиційного клімату регіонів України на прикладі Сумської області/ С. М. Фролов, В. Г. Шестопалов, А. В. Говорун // Ж. Вісник Української академії банківської справи". - 2015. - № 1(38). - С.139-147.
 11.  Frolov S. Impact of social and economic development of the international trade by the example of Ukraine/ S. Frolov,О. Savytska, L. Ostapenko// Journal «Public and Municipal Finance», # 3/2016/
 12. Frolov S.Financial mechanism of state land regulation in Ukraine/Nataliya Pedchenko, Nataliya Vygovska// Journal «Accounting and Financial Control», Volume 1, 2017, Issue 1, pp 15-22.
 13. Фролов С. М. Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управління відходами в Україні / С. М. Фролов, О.О.Білопільська // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 14. Фролов С. М. Інструменти прихованого протекціонізму та їх вплив на регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. М. Фролов, О.І.Чоботар // Збірник наукових праць. Проблеми і перспективи розвитку банків-ської системи України. – Суми, 2014.- Випуск 39.– C. 216–225.
 15. Фролов С. М. Фінансовій потенціал регіону:дослідження сутності та аналіз його структури / С. М. Фролов, В. Г. Шестопалов // Збірник наукових праць. Проблеми і перспек-тиви розвитку банків-ської системи України – Суми, 2014.- Випуск 39.– C. 225–233.
 16.  Фролов С. М. Бюджетний менеджмент проектів публічно-приватного партнерства / Фролов С. М. // Вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 2(37). - С.86-88.
 17. Фролов С. М. Удосконалення теоретичних підходів до оцінки ефективності та планування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві / С. М. Фролов, В. Л. Акуленко, О. І. Савицька // Вісник Української академії банківської справи". - 2015. - № 2(39). - С.92-98.
 18. Фролов С. М. Планування витрат діяльності підприємства / С.М.Фролов, Колісник Г.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (Збірник наукових праць),- Випуск 6 (110), Львів – 2014.
 19. Фролов С. М. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу / С. Фролов, О. Савицька // Проблеми економіки, 2016, № 1, С. 282-289.
 20. Frolov S. M. Prospects for the innovative development of information technology in Ukraine during economic crisis / S. Frolov, A. Hovorun, M. Ostapenko // Journal «Innovative Marketing», Volume 13, 2017, Issue #1,pp. 55-60.

Професор кафедри - д.е.н. Власюк Валерій Євгенович

Власюк Валерій ЄвгеновичУ 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою», тема дисертації: «Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України».
У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації: «Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово – кредитної політики України».
У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів підприємств та банківської справи.
З 2010 р. по 2016 р. завідував кафедрою фінансів (перейменована у кафедру фінансів підприємств та банківської справи, фінансового та банківського менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання та страхування).
Науково-педагогічний стаж – 16 років, (всі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації), загальний стаж – 47 р.
Член членом Вченої ради Університету митної справи та фінансів, членом Вченої ради фінансового факультету
У 2011 р. працював у складі Консультативної групи з розробки науково-методичного супроводження заходів адміністративної реформи, оптимізації чисельності та структури Міністерства фінансів України. Проводив, як голова експертної комісії, акредитаційну експертизу у Харківському інституті управління. Був у складі галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі сеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціальності «Банківська справа». Є науковим керівником науково-дослідної роботи кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, членом редколегії наукового видання “Вісник ДДФА: Економічні науки” (фахове видання). Здійснює керівництво науковою роботою студентів.
Працює в навчальному закладі з вересня 2017 року. У поточному році викладає дисципліну : «Ринок фінансових послуг».
Сфера наукових інтересів: управлінська діяльність, зовнішньо-економічні відносини, управляння фінансовими ресурсами та принципи побудови сталого розвитку економіки.
Усього опубліковано більше 180 наукових та науково-методичних праць. З них 4 монографії, 2 підручники (у співавторстві, з грифом МОН), 1 посібник (у співавторстві, з грифом МОН), 80 наукових статей, 50 тез доповідей на конференціях, 52 роботи навчально-методичного характеру.

Електронна пошта: vvlasdn@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії та навчально-методичні посібники:

 1. Власюк В. Є. Ярмарки і виставкова діяльність. Минуле і сучасність: Монографія. / Рук. Деп. СЦПИВИНИ № 411 ук 98.-Київ: 1998. – 99 с.
 2. Власюк В. Є. Основні засади розвитку зовнішньоекономічних зв’язків на етапі трансформації економіки України у систему ринкових відносин. Монографія. - Донецьк: ІЕП НАН України. - 1999. – 72 с.
 3. Власюк В. Є. Теоретичні та практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної систе-ми: Монографія. - Дніпропетровськ: ДДФА. 2005. - 246 с.
 4. Власюк В. Є. Важелі управлінських впливів на проведення фінансово-кредитної політики: Монографія. – Дніпропетровськ, Днузт, 2006. – 268 с.
 5. Власюк В.Є. Управління фінансовими ресурсами як значимий фактор сталого розвитку національної економіки: монографія. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 326 с.
 6. Багрова І. В., Гетьман О. О., Власюк В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / За ред. І. В. Багрової. - Київ: “ Центр навчальної літератури”, 2004. - 384 с.

Наукові праці

 1. Власюк В. Є. Інформаційні системи як основоположний принцип управління економічною діяльністю підприємств. Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. № 200, 2011 г. С. 24-26.
 2. Власюк В. Є., Лобза А. В., Бикова А. Л. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства. VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-19 июня 2011 г. Варна, Болгария. Материалы в 3-х томах. Том III. с. 708 – 711.
 3. Власюк В. Є. Інструменти державного управління фінансовою сферою в умовах економічної кризи // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. .Випуск 5(4) – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 10/1. – С. 85–91.
 4. Валерій В.Є. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання. Світ фінансів, науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4 / Тернопіль. ТНЕУ, 2011. С. 157 – 161.
 5. Власюк В. Є. Системи управління економічною діяльністю та проблеми їх вимірювання. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 75-77.
 6. Власюк В. Є. Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. № 6. 2011. Київ. УДУФМТ.. - с. 107 – 111.
 7. Власюк В.Є. Правове закріплення заходів адміністративної реформи у Міністерстві фінансів України. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. 14 груд. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 74-76.
 8. Власюк В.Є. Управління фінансовими ресурсами в контексті правової системи ЄС. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. 17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред.. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С, 257-259.
 9. Власюк В.Є. Системи інформаційних потоків як елемент управління економічною діяльністю. Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наук. пр. / редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) [та ін.] – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 4(11). – С. 206 – 211.
 10. Власюк В.Є. Людський капітал як основоположний фактор формування національної економіки сталого розвитку. Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 17 трав. 2012 р. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2012. – С. 141 – 144.
 11. 11 Власюк В. Є. Принципи побудови фінансово-кредитної системи в соціально орієнтованій економіці. Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. № 244, 2012 г. С. 15-20.
 12. Власюк В. Є. Фінансово-кредитна політика як економічний інструментарій соціального спрямування. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VI регіон. наук.-практ. конф. за між нар. участю / за заг. ред. В.Г.Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 109 – 112.
 13. Власюк В.Є.. Використання економічних методів управління в соціально орієнтованій системі. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. ДНУ та ДРІДУ НАДУ. №6 (98) червень 2013. Дніпропетровськ. – С. 169-173.
 14. Власюк В.Є.. Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 39. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – С.157 – 170.
 15. Власюк В.Є. Управління фінансово-кредитною системою та правові засади його впровадження в українських реаліях. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали IV наук. – практ. конф. 14 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 70 – 73.
 16. Власюк В.Є., Бик Л.І.. Формування соціально-економічних інтересів регіону в контексті розвитку національної економіки України. Вісник ДДФА. Економічні науки. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. №2 (30). 2013. – С. 15 – 18.
 17. Власюк В.Є. Про деякі державні заходи фінансування процесів економічних перетворень. Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – С.12-13.
 18. Власюк В.Є., Бик Л.І. Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів. Науковий журнал «Проблеми економіки», № 4. 2013. Видавничий Дім «ІНЖЕК». Харків. С. 192-197.
 19. Власюк В.Є. Щодо сучасних тенденцій формування державної фінансової політики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних процесів». – 26-27 квітня 2013 року. ДНУ. Том 3. м. Дніпропетровськ. 2013. С. 58-61.
 20. Власюк В.Є., Бик Л.І. Структурна перебудова промисловості регіону як передумова сталого розвитку національної економіки (на прикладі Дніпропетровської області). «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. № 3 (107). Березень 2014. м. Дніпропетровськ. С. 151-157.
 21. Власюк В.Є. Формування нової якості управлінців-господарників у процесах розбудови вітчизняної економіки. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Матеріали 10-ї регіональної науково-практичної конференції (16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 230-232.
 22. Власюк В.Є., Істратова Т.О. Фінансово-господарський стан підприємства: практика виміру стану та проблеми методики оцінювання. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 1 (01) березень 2014 року. Донецьк. 2014. С. 71-76.
 23. Власюк В.Є. Фінансова політика як складова управління економічною системою. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект. Матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 травня 2013 р.). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 13-16.
 24. Власюк В.Є., Литвин В.Є. Управління фінансовими ресурсами з використанням інструментів інформаційних технологій. Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній освіті: тези доповідей науково-практичної конференції 22-26 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. –С.7-8.
 25. Власюк В.Є. Теоретичні усвідомлення впливу різнорідних факторів на процеси господарювання. Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы безопасности финансовой системы государства» ХНУВД. 21 февраля 2014 г. С. 21-23.
 26. Власюк В.Є. Щодо усвідомлення теоретичних основ економічного зростання. Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.-С. 111-113.
 27. Власюк В.Є. Формування економічної структури суспільства з урахуванням впливів її фінансової складової. Вісник ДДФА. Економічні науки. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. №1 (33). 2015. – С. 2 – 8.
 28. Власюк В.Є. Фінансова складова формування економічної структури суспільства Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 1. - С. 230 - 236.
 29. Власюк В. Є. Щодо передумов наукового обгрунтування концепцій побудови економічної системи. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Методология современной науки»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.17–21.
 30. Власюк В. Є. Щодо особливостей формування економічної структури суспільства. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації. Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р. С. 136-139.
 31. Власюк В.Є. Финансы в инновационном развитии экономики. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол. : Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 1(5). – С. 17 - 23.

Тези доповідей

 1. Власюк В. Є. Проблеми активізації пропозиції вітчизняних товаровиробників при виході на зовнішній ринок. Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття: Матеріали міжнародної практичної конференції, 1-2 березня 2000 року./ Відп. ред. В. Д. Базилевич. - К., 2000. - С. 85 - 88.
 2. Власюк В. Є., Єкімов С. В., Волошко В. А. Деякі аспекти ступеню монополізації в Україні. Тези доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції «Шляхи зміцнення фінансово - економічної самостійності регіонів України» - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - С.15 -18.
 3. Власюк В. Є. Деякі теоретичні аспекти становлення фінансово-кредитної системи в сучас-ному світі. Тези доповідей четвертої міжнародної конференції «Наука і освіти 2001». Том 1. Економічні науки.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 42 - 43.
 4. Власюк В. Є., Єкімов С. В. Проблеми становлення фінансово-кредитної системи в Україні. Тези доповідей четвертої міжнародної конференції «Наука і освіта 2001». - Том 1. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 44.
 5. Власюк В. Є.Факторні особливості функціонування окремих складових фінансового ринку. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. - Том 8 Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіти, 2002. - С. 31 - 32.
 6. Власюк В. Є. Особливості підходів до функціонування кредитів. Матеріали Другої Всеукраїнської науково - практичної конференції “Україна наукова 2002”. Том 2. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. - С. 39 - 40.
 7. Власюк В. Є. Проблематика функціональних засад прийняття рішень у сфері банківської діяльності. Тиждень економіки ДНУ: матеріали доповідей. Випуск 2. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 117 - 119.
 8. Власюк В. Є. Щодо особливостей методології визначення резервної норми у банківській системі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово - кредитна система України: шляхи розвитку”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - с. 38 - 41.
 9. Власюк В. Є. Особливості застосування монетарного інструментарію для української грошово - кредитної системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 14 - 18.
 10. Власюк В. Є. Щодо дослідження факторних підходів до впровадження ролі грошей у сталій економіці. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції “Україна наукова 2003”. Том 21. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 10 - 11.
 11. Власюк В. Є. Про особливості теоретичних концепцій кредитно - грошового регулювання. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “ Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 20. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 10 - 13.
 12. Власюк В. Є. Щодо опрацювання окремих теоретичних моделей у практиці розвитку фінансово - кредитної системи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції“ Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 27. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - С. 11 - 16.
 13. Власюк В. Є. Щодо практики прояву фінансової компетентності для становлення фінансово-кредитної системи. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції“ Сучасні проблеми економіки підприємства”. - Том III. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 9 - 15.
 14. Власюк В. Є. До особливостей проведення фінансово-кредитної політики наприкінці століття в деяких країнах світу. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 37. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 16 - 19.
 15. Власюк В. Є. Щодо управлінських впливів у реалізації грошово - кредитної політики. Матеріали III Міжнародної науково - практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 49. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 30 - 33.
 16. Власюк В. Є. Щодо важелів впровадження економічної політики у світовій практиці наприкінці XX століття. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 54. Фінансові відносини. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 13 - 15.
 17. Власюк В. Є. До особливостей структурної перебудови банківського сектору. Матеріали VIII Міжнародної науково - практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 71. Банки і банківська система. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 23 - 27.
 18. Власюк В. Є. Щодо визначення факторів вибору при проведенні управлінської діяльності на транспорті. Проблеми економіки транспорту. Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006. – С. 16 – 17.
 19. Власюк В. Є. Значення закономірностей впливів на проведення управлінської діяльності. Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції “Проблеми економіки транспорту”. - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – С. 5.
 20. Власюк В. Є. Важелі управлінського впливу на процеси реформування залізничного транспорту в Україні. Материалы второй международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – Киев: экужт, 2007. – С. 27 – 28.
 21. Власюк В. Є. До особливостей впливу людського фактору в управлінській діяльності. Ма-теріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку підприємництва у ринковій економіці”. Жовті Води: Наука та освіта, 2008. С. 2-3.
 22. Власюк В. Є. Значення суб’єкт-об’єктних взаємовідносин в управлінні соціальними систе-мами. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми розвитку підприєм-ництва у ринковій економіці”. Жовті Води: Наука та освіта, 2008. С. 3.
 23. Власюк В. Є. Значення перебудови системи управління в процесах формування сучасних ринкових відносин. Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції. – Д.: ДНУЗТ, 2008 р. С. 4.
 24. Власюк Валерій Євгенович. Щодо особливостей управління соціально-економічними процесами. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали III регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 14 – 17.
 25. Власюк В. Є. Обгрунтування історичних закономірностей державного впливу на еконо-мічні процеси. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: Тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 16-26 листопада 2009 р.) у 2 т. – т. 1. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – С. 16-17.
 26. Валерій Власюк. Державне регулювання економічних процесів у контексті європейської інтеграції. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 6-ї регіон. наук. практ. конф. 14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 133 – 135.
 27. Власюк Валерій Євгенович. Теоретичні та практичні аспекти значення освіти в управлінні економічними процесами. Система оцінювання кадрів: стан і перспективи розвитку: матеріали „круглого столу” 27 травня 2009 р. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009, С. 74 – 77.
 28. Власюк В. Є. Формування пенсійних фондів через розвиток внутрішніх інвестиційних ресурсів. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи соціальних та пенсійних реформ в Україні». Збірник наукових робіт «Управління розвитком» №3 (79). Хар-ківський національний економічний університет. – 2010. С. 98 – 99.
 29. Валерій Власюк. Формування новітніх принципів державного управління економічною діяльністю. Актуальні проблеми європейської інтеграції України: матеріали 7 –ї регіон. наук. конф. 14 травня 2010 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 34-36.
 30. Власюк Валерій Євгенович. Щодо особливостей процесів управління соціальним розвитком у контексті формування економічних факторів впливу на життєдіяльність людства. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали IY регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 13 – 16.
 31. Власюк В. Є. Щодо методів управління сталим розвитком національної економіки соціального спрямування. «Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів» - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Дніпропетровськ. ДДФА, 21-23 березня 2011 р. С. 4-5.
 32. Валерій Власюк. Щодо чинників права у процесах проведення адміністративної реформи в Україні. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 8-ї регіон. наук.-практ. конф. 19 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 275 – 277.
 33. Власюк В. Є. Соціальні пріоритети та чинники впливу на проведення сталої соціально-економічної політики. Особливості соціального управління в Україні: матеріали круглого столу / за заг. ред. А. В. Решетніченка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 10-12.
 34. Власюк В. Є. Правові засади впровадження адміністративної реформи в Міністерстві фінансів України. Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства / Збірник матеріалів XIY Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. – К.: УДУФМТ, 2011. – С. 358-361.
 35. Власюк В. Є., Лобза А. В., Бикова А. Л. Про дослідження мотиваційних пріоритетів персоналу в умовах забезпечення якості діяльності підприємства. VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» 3-19 июня 2011 г. Варна, Болгария. Материалы в 3-х томах. Том III. с. 708 – 711.
 36. Власюк В. Є. Системи управління економічною діяльністю та проблеми їх вимірювання. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали V регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 75-77.
 37. Валерій Власюк. Правове закріплення заходів адміністративної реформи у Міністерстві фінансів України. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. 14 груд. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 74-76.
 38. Валерій Власюк. Управління фінансовими ресурсами в контексті правової системи ЄС. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. 17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред.. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С, 257-259.
 39. Власюк Валерій. Людський капітал як основоположний фактор формування національної економіки сталого розвитку. Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 17 трав. 2012 р. / за заг. ред.. В. Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2012. – С. 141 – 144.
 40. Власюк Валерій Євгенович. Фінансово-кредитна політика як економічний інструментарій соціального спрямування. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VI регіон. наук.-практ. конф. за між нар. участю / за заг. ред. В.Г.Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 109 – 112.
 41. Валерій Власюк. Управління фінансово-кредитною системою та правові засади його впровадження в українських реаліях. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: матеріали IV наук. – практ. конф. 14 грудня 2012 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 70 – 73.
 42. Власюк В.Є. Про деякі державні заходи фінансування процесів економічних перетворень. Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – С.12-13.
 43. Власюк В.Є. Щодо сучасних тенденцій формування державної фінансової політики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних процесів». – 26-27 квітня 2013 року. ДНУ. Том 3. м. Дніпропетровськ. 2013. С. 58-61.
 44. Валерій Власюк. Формування нової якості управлінців-господарників у процесах розбудови вітчизняної економіки. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Матеріали 10-ї регіональної науково-практичної конференції (16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 230-232.
 45. Власюк Валерій. Фінансова політика як складова управління економічною системою. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект. Матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 травня 2013 р.). Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 13-16.
 46. Власюк В.Є.,Литвин В.Є. Управління фінансовими ресурсами з використанням інструментів інформаційних технологій. Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній освіті: тези доповідей науково-практичної конференції 22-26 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. –С.7-8.
 47. Власюк В.Є. Теоретичні усвідомлення впливу різнорідних факторів на процеси господарювання. Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы безопасности финансовой системы государства» ХНУВД. 21 февраля 2014 г. С. 21-23.
 48. Власюк В.Є. Щодо усвідомлення теоретичних основ економічного зростання. Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.-С. 111-113.
 49. Власюк В. Є. Щодо передумов наукового обгрунтування концепцій побудови економічної системи. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Методология современной науки»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.17-21.
 50. Власюк В. Є. Щодо особливостей формування економічної структури суспільства. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації. Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р. С. 136-139.
 51. В.Є. Власюк, Є.А. Бабенко. Завдання та принципи фінансового менеджменту в банківській системі України. Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С. 204-205.
 52. Валерій Власюк. Щодо ролі та місця банківської системи в умовах формування сталої економічної системи. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку». 12-14. 11.2015 р., Тернопіль. ТНЕУ. С. 54-56.
 53. Валерій Власюк, Євген Бабенко. Стан менеджменту кредитного портфелю ПАТ «Укрсоцбанк». Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку». 12-14. 11.2015 р., Тернопіль. ТНЕУ. С. 56-57.
 54. Власюк В.Є. Фінансова складова забезпечення процесів відтворення. Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 123-125.
 55. Задорожна В.В., Власюк В.Є. Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». Том 2. - 25.11. 2016 р. ХНАДУ. Харків. – С. 52-54.
 56. Власюк В.Є. Методи оцінки фінансової звітності, покладаючись на її якість. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали I Міжнародної науково-практична конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 359-361.

Професор кафедри - Корнєєв Максим Валерійович

DSC05830vfkt2007 р. – здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси».
2012 р. – присвоєно вчене звання по кафедрі фінансів.
2016 р. – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України»).
2017 р. – здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Правознавство».
Досвід роботи на приватних підприємствах.
Працює в навчальному закладі з лютого 2017 року.
Викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент».
Сфера наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, фінансовий менеджмент у сфері бізнесу, страховий менеджмент, міжнародний туризм.
Електронна пошта: maxkorneev@ua.fm.
Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених.
Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатський) дисертацій.
Має понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276); «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 1. Корнєєв М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці : монографія / М. В. Корнєєв. − Дніпропетровськ, 2015. – 308 с.
 2. Korneyev M. Formalization of the impact of imbalances in the movement of financial resources on economic growth of countries in Central and Eastern Europe / Serhiy Kozmenko, Maxim Korneyev // Accounting and Financial Control. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 5–15.
 3. Korneyev M. Background of insurance service and strategy for particular customer circles / Maxim Korneyev, German Stoianov, Anton Grytsenko // Geopolitics Under Globalization. – Vol. 1, Issue 1. – 2017. – P. 30–35.
 4. Korneyev M. V. The modeling of disbalances influence of motion of financial resources on social indexes of economy development / M. V. Korneyev // Nauka i studia. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2015. – № 8 (139) – Р. 58–62.
 5. Корнєєв М. В. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С. М. Козьменко, М. В. Корнєєв // Економічний часопис-XXI: науковий журнал.  2014. – № 9–10 (1). – С. 73–76.
 6. Корнєєв М. В. Засади взаємозв’язку між рівнем фінансового розвитку та економічним зростанням / М. В. Корнєєв // Інвестиції: практика та досвід.  2014. – № 17.  С. 37–41.
 7. Korneyev M. Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions / V. Makedon, M. Korneyev // Investment Management and Financial Innovations. – 2014. – Vol. 11. Issue 1. – P. 44–55.
 8. Korneyev M. V. The resource flows in the transition to financial economics / M. V. Korneyev // News of Science and Education. – England, 2014. – № 16 (16). – P. 51–56.
 9. Корнєєв М. В. Фінансіалізація і конвергентні процеси в реальному та фінансовому секторах економіки / М. В. Корнєєв // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1 (41). – С. 73–80.
 10. Корнєєв М. В. Вплив розвитку ринку похідних фінансових інструментів на цінові показники ринків реальних товарів / М. В. Корнєєв // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка».  2014.  Т. 19. Вип. 3/4  С. 45–49.
 11. Корнєєв М. В. Міжкраїнний факторний аналіз дисбалансів та стійкості фінансового сектору економіки України / О. В. Луняков, М. В. Корнєєв // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н. О. Б. Афанасьєвої. – Суми : «Ярославна», 2013. – С. 143–152.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Корнєєв М. В. Оцінювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці / М. В. Корнєєв // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2015. – С. 93–95.
 2. Корнєєв М. В. Моделювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в умовах превалювання фінансового сектору економіки над її реальним сектором / М. В. Корнєєв // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці). – Т. 2. – Київ, 2015. – С. 18–20.
 3. Корнєєв М. В. Регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в національній економіці / М. В. Корнєєв // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2015. – Ч. 3. – С. 41–44.
 4. Коrneyev М.V. The theoretical and methodical bases of financial and real sectors study in conditions of the transition to financial economy / М.V. Коrneyev // Dynamika naukowych badan – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Vol. 3. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl, 2014. – Р. 39–42.
 5. Коrneyev М. V. Bases of consolidation of financial flows in economic systems / М. V. Коrneyev // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2014. – С. 28–30.

Професор кафедри - Козьменко Сергій Миколайович

DSC058251984 р. - Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, інженер-механік.
1991 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.19 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.
1998 р. - доктор економічних наук за спеціальністю 08.02.02 -економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси.
1999 р. - доцент по кафедрі управління та міжнародних економічних відносин.
2001 р. - професор по кафедрі управління та зовнішньоекономічної діяльності.
Нагороди:
Медаль Академії наук України з премією для молодих учених (1993);
Почесна грамота Національного банку України (2001);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2009);
Бронзовий пам'ятний знак "Національний банк України" (2011).
Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», має досвід роботи у видавничій справі, є засновником ТОВ «Консалтингово-видавнича компанії «Ділові перспективи».
Сфера наукових інтересів: фінанси, страхування, стратегічний менеджмент, наукометрія.
Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.:
Електронна пошта: kozmenko.uabs@gmail.comФінанси.

Профіль у Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Kozmenko S. The viability of asset price channel implementation to the monetary transmission mechanism of Ukraine/ SerhiyKozmenko,OleksiyPlastun // Investment Management and Financial Innovations. Volume 13, Issue 4, 2016. Р. 59-67 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/7966
 2. Kozmenko S.The impact of monetary policy transparency on inflation: the case of Ukraine / SerhiyKozmenko, TarasSavchenko, AlyonaZakutniaia // Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4, 2016. Р. 82-89 https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/8001
 3. Kozmenko S. Peculiarities of identification of systemically important banks and assessment of their impact of the occurrence of economic crisis / SerhiyKozmenko, Inna Belova // Banks and Bank Systems – Volume 10, Issue 3. – 2015 – pp. 39-48https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/6909
 4. Kozmenko S. Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe / SerhiyKozmenko, Inna Belova// Problems and Perspectives in Management International Research Journal - Volume 13, Issue 3, - 2015. – p. 7-17https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/6842
 5. Kozmenko S. Development and application of the monetary rule for the base interest rate of the National Bank of Ukraine / SerhiyKozmenko, TarasSavchenko, YaninaPiontkovska // Banks and Bank Systems – Volume 9, Issue 3 – 2014 – pp. 50-58.https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/5955
 6. Козьменко, С. М. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки [Текст] / С. М. Козьменко, Т. Г. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 4. – С. 54-61.https://www.researchgate.net/publication/306358250_Formuvanna_eksplicitnogo_pravila_monetarnoi_politiki_dla_nacionalnoi_ekonomiki
 7. Kozmenko, S. Development of an explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine [Text] / S. Kozmenko, T. Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journal. – 2013. – № 1. – P. 8–19https://businessperspectives.org/media/zoo/applications/publishing/templates/article/assets/js/pdfjs/web/5002
 8. Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія / [О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д.е.н., проф. О. В. Козьменко] - Суми : Університетська книга, 2012. - 316 с.https://www.researchgate.net/publication/306099651_Novi_vektori_rozvitku_strahovogo_rinku_Ukraini
 9. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія [Текст] / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А.Васильєва та ін. – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с.https://www.researchgate.net/publication/277178948_Strahovij_i_perestrahovij_rinki_v_epohu_globalizacii
 10. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку // Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734 с. https://www.researchgate.net/publication/305999563_Strategicnij_menedzment_banku

Доцент кафедри - к.е.н. Гордієнко Володимир Олександрович

У 1972 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут по спеціальності - інженер-технолог.
У 1984р. захистив дисертацію на звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства. Тема дисертації – «Підвищення ефективності виробничих систем».
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бюджету та казначейської справи.
Стаж науково – педагогічної діяльності загальний 35 років, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 15 років.
З 2004 р. працює доцентом кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії(зараз Університет митної справи та фінансів).
Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ, 2 монографій, 3 колективних монографій. Має 40 наукових статей у фахових вітчизняних і зарубіжних економічних виданнях.
Під керівництвом у 2017 році захищена дисертація Григораш О.В. Тема дисертації – « Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні».
Сфера наукових інтересів: фінансування орієнтоване на результат.
Підвищення кваліфікації:
- фінансове управління Жовтневого району м. Дніпропетровська (10. 03. 2010- 10.05. 2010р);
- семінар «Управління міським бюджетом за програмно - цільовим методом» проведеного у рамках проекту «Реформа місцевих бюджетів України» (навчання у розмірі 80 годин , листопад 2012р.);
- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Управління проектами».- м. Дніпропетровськ, квітень 2013 р;
- навчання у Busines Edukation Allianse з теми « Инновационный менеджмент», квітень 2014р.;
- семінар «Программно - целевые методы в бюджетном менеджменте» (Busines Edukation Allianse, Reg №103660, 24 години, 27.12.14р.).
- навчання в академії бізнеса Ернст енд Янг з теми «Проектний менеджмент I , 2».- м. Київ, 2017 р.
Основні дисципліни, що викладає: фінанси, програмно - цільовий метод управління фінансами, фінансова безпека держави, глобальна фінансова система, державний фінансовий контроль.

Електронна пошта: vog1814@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії

 1. Совершенствование бригадных форм организации и стимулирования труда в трубном производстве: монографія / Бельгольский Б.П., Гордиенко В.О.,Егоров В.П., Шифрин Е.И., Козуева Г.А; за наук. ред. к.э.н., Гордиенко В.О. – М: Металлургия, 1989. – 104 с.
 2. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки України: Монографія / В.О. Гордієнко.- Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2012.-200с.
 3. Гордієнко В.О. Програмно – цільовий метод – інструмент побудови сучасної економіки: Монографія / В.О. Гордієнко. - Дніпропетровськ: Дніпро-петр. держ. фін. акад., 2014.-266с.
 4. Розвиток малого підприємництва промислового регіону/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш; за загальною редакцією академіка економічних наук України Н.І. Редіної.– Д. : ДДФА, 2014.С.54- 65.
 5. Mechanissm of Sustainabje devejopment of Economis Systems Formation Collektive monograph – Vol.2.Verlag SWG imex CmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.- Р.32-45.
 6. Інноваційні фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / В.О. Гордієнко, за заг. Ред. Л.М. Савчук,Maria Fic.- Дніпро: Пороги, 2017.-С.209-217.
 7. Банківське кредитування// В.О. Величкін, В.О. Гордієнко, М .В. Тимошенко, Дніпро: Університет митної справи та фінансів, Акцент ПП, 2017.-168с.

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В.Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття).

Статті у виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. ГордієнкоВ.О.Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – марематичних методів//Вісник Київського національного університет-ту ім.. Т.Г. Шевченка – 2014. - №4 (157). - С. 79-89. [Index Abstracted and Indehed].
 2. The choice of problems for implementation of regional target programs
 3. Scientific journal «Economics finance» Agricultural university-Plovdiv Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol.2.-Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,Bulgaria,2014.-270-275.[Index РИНЦ]
 4. The definition of goals , targets and indicators assessment celbova programs.Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- Р.108-113. [Index РИНЦ].
 5. Гордієнко В.О. Декомпозиція мети цільової програми у результативні показники/ В.О. Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір:Збірник наукових праць. -№63.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №107. – С. 93 – 101. [Index Copernicus].
 6. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 10..-С.154-158[Index Copernicus].
 7. –Режим доступу:http: // nauka@global-national. in. ua. [Index Copernicus].
 8. Исторические аспекты внедрения программно-целевой методологии планирования/ В.О. Гордієнко, Е.В. Борвінко //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського -Миколаїв, 2016.- Вип. 13.-С.4-8
 9. –Режим доступу:http: // nauka@global-national. in. ua. [Index Copernicus].
 10. Efficiency of direct foreign investments. Perspective directions of scientific researches:Collection of scientific articles.- Agenda Publishing house. Goventry, United Kingdom, 2016.- Р.18 -22. [Index РИНЦ].
 11. Корисність іноземних інвестицій/ В.О. Гордієнко, Р.В Шаранов // Економіка та суспільство: Електронне наукове видання Мукачівського державн..університету, 2017.- Вип. 8.-С.33-38. [Index Copernicus].
 12. –Режим доступу: www. Economyandsociety. in.ua.[Index Copernicus]
 13. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program/ V. O.Gordiyenko, O. V. Grygorash// Business Inform. – 2017. – №3. – C. 319–324. [Index Copernicus].
 14. Основні фахові статті
 15. Гордієнко В.О. Перерозподіл видатків бюджету між галузями економіки / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії .- 2007.- №2(18) 07.- С.36-43.
 16. Гордієнко В.О. Вплив структури виробництва на доходи державного бюджету/ В.О. Гордієнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць ДНУ.- 2008. - Випуск 235: в 4 т.- Т.Ш.- С.700- 710.
 17. Гордієнко В.О. Упровадження програмно – цільового методу розвитку малого підприємництва у регіоні / В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2008. - №1(19)08.- С.78-86.
 18. Гордієнко В.О. Проблеми структурної перебудови економіки / В.О. Гордієнко //Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2008. - № 1. - С. 140-143.
 19. Гордієнко В.О. Шляхи підвищення ефективності малого підприємництва у регіоні / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш, М.В. Тимошенко // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць ДНУ. - 2009. – Вип. 257 у 7 т. - Т.6. - С. 1529 – 1534.
 20. Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління місцевими бюджетами за допомогою ПЦМ на прикладі м.Дніпропетровська / В.О. Гордієнко // Вісник ДДФА. Економічні науки: Наук.–теорет. Журнал ДДФА.- 2010.- № 1 (23). – С. 134-139.
 21. Гордієнко В.О. Вдосконалення бюджетних програм, спрямованих на підвищення ефективності малого підприємництва /В.О.Гордієнко, О.В.Григораш // Економіка: проблеми теорії і практики:Збірник наукових праць ДНУ. – 2010. -Вип. 265 в 7 т. - Т.V11. - С.1921 – 1929.
 22. Гордієнко В.О. Дослідження структурних змін виробництва у промисловому регіоні / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011.-Випуск 18. -С.-470 – 478.
 23. Гордієнко В.О. Використання програмно – цільового методу при плануванні бюджету/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2012. - спецвипуск. – С. 119 -121.
 24. Гордієнко В.О. Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні / В.О.Гордієнко, М.В. Тимошенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Червень 2011 р., № 4(49), частина 2 серія «Економічні науки». - С.324-329.
 25. Гордієнко В.О. Кредитна політика банківської системи в контексті національних інтересів України / В.О. Гордієнко // Наукові записки. Серія «Економіка»:збірник наукових праць.-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія».- 2012. -Випуск 19. -С.311 – 316.
 26. Гордієнко В.О. Впровадження програмно-цільових методів при управлінні місцевими бюджетами / В.О. Гордієнко // Економіка та держава.- 2012.- №8. -С.29-31.
 27. Гордиенко В.О. Применение економико – математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства / В.О.Гордиенко, О.В.Григораш // Современный научный вестник. – 2012.- №12(124). - С.82-89.
 28. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності програми розвитку малого підприємництва / В.О.Гордієнко, О.В. Григораш // Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. .- 2012. -№63.-С.93-101.
 29. Гордієнко В.О. Применение экономико- математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере программы развития малого предпринимательства /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №12(124). - С.82-88.
 30. Гордієнко В.О. Планування показників цільових програм/ В.О. Гордієнко // Економіка та держава. Міжнародний науково - практичний журнал. – 2013.- №5.- С.29-31.
 31. Гордієнко В.О. Оцінка ефективності цільових программ / В.О. Гордієнко, Е.В. Барвінко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.- 2013.- №1(14). - С.147 – 155.
 32. Гордієнко В.О. Удосконалення системи управління за допомогою функціонально – вартісного аналізу/ В.О. Гордієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009.- №2(22). – С. 119 -121.
 33. Гордиенко В.О. Планирования целевых программ c с использованием MS PROJECT /В.О.Гордиенко, О.В. Григораш //Современный научный весник.- 2013.- №25(164). -С.63-72.
 34. Гордієнко В.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України /В.О.Гордієнко, О.В. Григораш //Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання Миколаївського націон.університету ім. Сухомлінського. -Миколаїв, 2016.- Вип. 10.-С.154-158.–Режим доступу:http: // nauka@global-national. in. ua.
 35. Гордієнко В.О. Шляхи вдосконалення процесу управління цільовою програмою/В.О.Гордієнко, Е.В. Борвінко // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016, Серія «Економічні науки», Вип.16, Частина 4.-С.59- 63.
 36. Основні навчально-методичні праці
 37. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб./ В.О. Гордієнко, М.В. Тимошенко - К.: Знання,2010.188с.-(Вища освіта ХХ1 століття). Рекомендовано Мін. Освіти і науки України (лист №1.11-6198 від 9 липня 2010р.
 38. Гордієнко В.О. Фінанси: Навч.-метод. посібн. (частина І) для студентів, які навчаються за освіт.-квал. рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці. ”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –71 с.
 39. Гордієнко В.О. Бюджетний менеджмент: Збірник виробн.. ситуацій та ситуаційних вправ для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «спеціаліст» за галуззю знань – 0305 “Економіка та підприємн.” за спеціальн. 7.03050801 “Фінанси і кредит”.- Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –39 с.
 40. Гордієнко В.О. Cвітова фінансова система: Навч.-метод. посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікац. рівнем «магістр» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємн.» спец. 8.03050801- Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –95 с.
 41. Гордієнко В.О. Фінансова безпека держави: Навч.-метод. посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються освітньо – кваліфікац. рівнем магістра галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво спец. 8.03050801 - Фінанси і кредит. - Д. : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 –99 с.

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

Доцент кафедри - к.е.н. Дудчик Оксана Юріївна

Дудчик Оксана Юріївна

У 1998 році з відзнакою закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит», кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансам».
У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством(тема дисертації «Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі»).
У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового та банківського менеджменту.
Автор понад 110 наукових статей, монографії, навчально-методичних посібників, учасник багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів. Наукові статті мають реєстрацію у наукометричних базах РИНЦ (Россия), Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща). У 2004 році отримала грант Агенства США з міжнародного розвитку.
Сфера наукових інтересів: інвестиційні процеси, лізингові відносини, управління необоротними та оборотними активами підприємств.
Дисципліни, що викладає: Інвестування, Інвестиційний аналіз, Фінансовий ринок.
Електронна пошта: OksanaDudchik@i.ua

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

 1. Дудчик О.Ю. Особливості інституційних механізмів відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Науковий вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. –Д. : ДДФА, 2013. – №1. – С.184-189
 2. Дудчик О.Ю. Особливості відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА. – 2013. – Вип. 1 (6). – Т. 3. – С. 115–121.
 3. Дудчик О.Ю. Особливості венчурного бізнесу в Україні / О.Ю. Дудчик, Ю.О. Гулейко, К.В. Бережна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №4. – С.18 – 21. (Серія «Економічні науки»).
 4. Дудчик О.Ю. Особливості розвитку фондового ринку України / О.Ю. Дудчик, А.О. Савченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С.1058-1061. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/02_2014.pdf
 5. Дудчик О.Ю. Аналіз капітального інвестування агропромислового комплексу України / О.Ю. Дудчик, Ю.А.Тищенко, І.Ю. Чудік // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С.826-829. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf
 6. Дудчик О.Ю. Дивідендна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.Ю. Дудчик, К.Ю.Зуєнко, А.М. Янчара // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2015. - № 1 (28). – С. 153-155
 7. Дудчик О.Ю. Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні / О.Ю. Дудчик // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова. – 2015. – Т.20. – Вип. 1/2. – С. 152-157.
 8. Дудчик О.Ю. Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України / О.Ю. Дудчик, О.Г. Гайдамашко, В.В. Тихонова // Науковий журнал Економічний форум. – 2016. - №1. – С. 259-268
 9. Дудчик О.Ю. Інвестиційна привабливість України / О.Ю. Дудчик, І.С. Пашикян, А.Г. Соловйова // Економіка та суспільство. – 2016. - №2. – С. 541-548. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/124-dudchik-o-yu-pashikyan-i-s-solovjova-a-g
 10. Дудчик О.Ю. Становлення ринку інтелектуальної власності в Україні / О.Ю. Дудчик, О.М. Зінченко // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – 2017. - № 3/1. - С. 24-27 [IndexCopernicus.].
 11. Дудчик О.Ю. Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій /О.Ю. Дудчик, Г.В. Місілюк, І.О. Лаптєв // Молодий вчений. – 2017. - № 10 (50). – С. 878-881 [РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus]
 12. Дудчик О.Ю. Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств сфери інформації та телекомунікації та формування системи їх забезпечення /О.Ю. Дудчик, Т.І. Грушко // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 1088-1092. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/182.pdf[IndexCopernicus]
 13. Дудчик О.Ю. Вплив кризової ситуації в економіці України на формування доходів і витрат підприємств промислової галузі /О.Ю. Дудчик, Т.О. Охрій // Приазовський економічний вісник. – 2017. - №5. – С. 165-169. - Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/33.pdf
 14. Дудчик О.Ю. Інвестиційна політика в Україні та сучасні можливості інвестування для фізичних осіб /О.Ю. Дудчик, А.І. Журавель, Б.С. Новак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №20. – С.821-824. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-20-2017 [IndexCopernicus]
 15. Дудчик О.Ю. Фінансовий лізинг як інструмент інвестування /О.Ю. Дудчик, О.В. Горідько, В.І. Якімова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2017. - №11. - Режим доступу:   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5901 [IndexCopernicus, ScholarGoogle]

Монографія:

 1. Дудчик О.Ю. Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі: монографія. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 160 с.

Статті в іноземних виданнях:

1. Dudchik O. OptimizationofthestateofleasinginagriculturesectorUkraine// СборникнаучныхтрудовSWorld. Електронноенаучноеиздание «Е-журнал». - 2012. - №3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-of-journal/j312/13788-j31211 [IndexCopernicus; РІНЦ]

Тези конференцій:

 1. Дудчик О.Ю. Державне фінансування лізингових операцій в аграрному секторі/ О.Ю. Дудчик // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 20-21 травня 2010р. – Д. : ДДФА, 2010. – С.120
 2. Дудчик О.Ю. Розвиток ринку лізингу в Україні/ О.Ю. Дудчик // Наукові засади сталого розвитку економіки: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 червня 2011р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 124-125
 3. Дудчик О.Ю. Деякі організаційні та правові аспекти лізингу/ О.Ю. Дудчик // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. - Дніпропетровськ:  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=162
 4. Дудчик О.Ю. Іноземні інвестиції як фінансові ресурси розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). – Д.: ДДФА, 2013. – С.156-157.
 5. Дудчик О.Ю. Необхідність інвестування у відтворення необоротних активів аграрної галузі/ О.Ю. Дудчик // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : матер. міжнар. наук.-практ.інтернет-конф. (Дніпропетровськ 28.03.2014р.). – Д. : ДДФА, 2014. - С.117-118
 6. Дудчик О.Ю. Міжнародний лізинг як інструмент зовнішньекономічних відносин/ О.Ю. Дудчик // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015). – Львів: ЛЕФ, 2015. - ч.1. – С.27-29.
 7. Дудчик О.Ю. Роль іноземного інвестування для розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Д. : ДДФА, 2015. – С.142-144.
 8. Дудчик О.Ю. Страхування інвестицій в Україні/ О.Ю. Дудчик, В.О. Поплавська // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции (г. Переяслав-Хмельницкий, 24-25 ноября 2015 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – вып. 7, ч.1. – С. 120-122
 9.  Дудчик О.Ю. Інтелектуальні інвестиції /О.Ю. Дудчик, Д.О. Холошня //Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С.148-151
 10. Дудчик О.Ю. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств / О.Ю. Дудчик // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 25-26 грудня 2015р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.1. – С. 99-103
 11. Дудчик О.Ю. Роль металургійної галузі в забезпеченні фінансової безпеки країни/ О.Ю. Дудчик, О.Ю. Малюкін //Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти»: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016р.). –  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 158-160
 12. Дудчик О.Ю. Інвестиційні відносини України з офшорними зонами /О.Ю. Дудчик, В.В. Стаханова// Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.). - Київ : МЦНД, 2016. – С. 13-14
 13. Дудчик О.Ю. Зміцнення фінансового стану підприємства /О.Ю. Дудчик, І.А. Марченко// Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 8-9 грудня 2016 р.).  – Тернопіль: Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – С.85-87
 14. Дудчик О.Ю. Стан капітальних інвестицій в Україні /О.Ю. Дудчик, Ю.С. Савченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика» 11-12 листопада 2016 року – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 109-113
 15. Дудчик О.Ю. Стан фондового ринку України/ О.Ю. Дудчик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». -  УМСФ, Дніпро. – 2017. - С.367-368
 16. Дудчик О.Ю. Інжинірингова діяльність в Україні /О.Ю. Дудчик, І.В. Тихонова, А.В. Сєрова// Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку –Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 29-31
 17. Дудчик О.Ю. Стан інноваційної діяльності в Україні /О.Ю. Дудчик, Є.Д. Меліхова, К.В. Юдіна // Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017 р, м.Відень, Австрія, 2017. – С. 65-69
  Дудчик О.Ю. Ринок факторингу в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку /О.Ю. Дудчик, С.Р. Мороз// Теорія та практика сучасної науки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.). - 2018 - Т.2. – С. 61-66

Навчально-методичні посібники:

 1. Фоміних В.І. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -78с.
 2. Інвестування:Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / Дудчик О.Ю., Фоміних В.І. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -78с.
 3. Інвестування:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Дудчик О.Ю., Пономарьова О.Б. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -80с.
 4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Дудчик О.Ю., Даценко В.В. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -98с.
 5. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / Дудчик О.Ю., Шевченко Н.І. Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. -112с.
 6. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчально-методичний посібник для слухачів ФПО / Дудчик О.Ю.  - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. -100с.
 7.  Інвестування:Навчально-методичний посібник для  слухачів ФПО / Дудчик О.Ю. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. -61с.
 8. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дудчик О.Ю. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. -77с.

Доцент кафедри - к.е.н. Даценко Вікторія Володимирівна

Даценко В

2000 р. Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, економіст з фінансів.
2012 р. кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Пенсійне страхування в фінансовій системі держави»).
2013 р., доцент по кафедрі фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії.
Сфера наукових інтересів: процеси управління капіталом підприємств, інвестиційна діяльність.
Працює в навчальному закладі з 2000 року.
Володіння іноземною мовою - англійською.
Усього опубліковано70 наукових та науково-методичних праць. З них 1 монографія, 2 посібника (у співавторстві), 15 наукових статей, 28 тез доповідей на конференціях, 37 робіт навчально-методичного характеру.
Електронна пошта:vikadac1129@gmail.com
Профіль у Google Scholar

Навчальні посібники

    1. Менеджмент соціального страхування: навчпос. з грифом МОН (у спів. з Баранник Л.Б., Заволока Л.О.), 2010.
    2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва навчпос. з грифом МОН (у спів. з Шевченко Н.І., Олійник В.Я.), 2012.
    3. Колективні монографії:

    4. Даценко В.В.  Пенсійне страхування в фінансовій системі держави/ В.В.Даценко, Л.Б. Баранник.: Монографія. К., 2013. – 294с.

Статті у фахових виданнях:

     1.  Даценко В.В. Вплив єдиного соціального внеску на формування Пенсійного фонду України на прикладі Дніпропетровської області/В.В. Даценко, В.Є. Тараненко/ Ефективна економіка – 2013. –№9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     2. Даценко В.В. Функціонування недержавних пенсійних фондів в системі фінансових послуг // Вісник ДДФА. Економічні науки, 2014
     3.  Даценко В.В. Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні з урахуванням досвіду іноземних держав // Ефективна економіка – 2015. –№5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     4. Даценко В.В. Фінансова діагностика діяльності підприємства /В.В. Даценко, А.Г. Гаврилова/ Ефективна економіка – 2015. –№12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     5. Даценко В.В. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку в сучасних економічних умовах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : наук.-теор. журнал. – 2015. – №1 (31). – С. 35-41.
     6. Даценко В.В. Митна безпека як складова економічної безпеки держави /В.В. Даценко/ Ефективна економіка – 2017. –№12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
     7. Даценко В.В. Удосконалення митного оподаткування: його вплив на фінансову безпеку держави /В.В. Даценко/ Ефективна економіка – 2018. –№3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Доцент кафедри - к.т.н. Величкін Валерій Олександрович

Величкін Валерій Олександрович

Доцент кафедри - Величкін Валерій Олександрович

·   У 1962 році закінчив  Дніпропетровський державний університет (фізико-технічний факультет) та здобув кваліфікацію інженера  за спеціальністю «Летальні апарати».

У 1967 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Строительная механіка  и прочность летательных аппаратов».                    

У 1969 присуджено науковий ступінь «Кандидат технічних наук» за спеціальністю «Строительная механика и прочность летательных аппаратов» (тема дисертації «Статистическое моделирование поведения и надежности сложных систем»).

У 1975 році присуджено наукове звання «Старший науковий співробітник» за   спеціальністю «Строительная механика  и прочность летательных аппаратов» Атестат виданий Президією АН  СРСР,

У 2016 році   присуджено наукове звання «Доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту»                           

Має досвід  наукової  роботи  в інституті  АН  СРСР, роботи фінансовим менеджером в банківських установах.

Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ризиками, оптимальне управління  фінансами складних  систем (банк, господарська кампанія), розробка  технологічних карт фінансових та виробничих оперичкінацій.. 

·   Дисципліни, що викладає - Фінансове планування діяльності суб’єктів господарювання, Фінансовий інжиніринг, Автоматизація управління фінансами підприємства, Фінанси, Оцінка бізнесу.
Електронна пошта: AriyZoroastr@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові роботи:

     1. Величкін В.О. Економічна безпека України: валютна складова та ії зміцнення засобами грошово-кредитної політики / В.О.Величкін , І.В.Дем’яненко.- Вісник ДДФА. - 2012, №1(27). – С.17-28. (Сер.: Економічні науки).
     2. Величкін В.О. Банківське кредитування: монографія\В.О.Величкін, В.О.Гордієнко, М.В.Тимошенко.-Дніпро, УМСФ,-Вид.ПП «Акцент», 2017.-166с.
     3. Величкін В.О., Бабенко Е.А.Cоціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.79-(Сер.Економіка)
     4. Velychkin V.O., Voschina M.O. Сurrency system of Ukraine and stages of  her   development. Вісник УМСФ – 2016.-№2.-С.184-194(Сер.Економіка)
     5. Velychkin V.O., Morenko  M.O. Аnalysis of the current state of venture ISI in Ukraine, definition of features and the prediction of the possible trends of the venture capital investment Вісник  АМСУ – 2015 – № 2 – С.24-33. (Сер.: Економіка).
     6. Величкін В.О. Столпак А.И. Управління формуванням ресурсної бази  банку в умовах  макро- та мікроекономіки // Економічни форум, вид.Луцький національний технічний університет, №3, 2015. -С.362-367 Журнал входить у науково - метричні бази Ulrich'sPeriodicalsDirectory(США), РІНЦ(Росія), IndexCopernicus (Польща)
     7. Величкін В.О., Щирий Г.Л. Причини світової економічної кризи//«Економіка.Управлін-ня. Іновації», вид. Житомирського національного університету, вип.№2(12), 2014. -с.90-99
     8. Величкін В..О., Дем»яненко С.В. Механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на фінансовому ринку та його ризики//Формування ринкових відносин в Україні: Вид. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічно-го розвитку і торгівлі, №5(156), 2014. - С.17-21.

Навчальні методичні праці:

 1. Банківське регулювання та нагляд: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 240с
 2. Безпека фінансово-кредитних установ:навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за ОКР “магістр”   галузі знань  0305 - Економіка та підприємництво спеціаль- ності  8.03050802 - Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.  – 150с.

 3. Фінансовий менеджмент у банку: навчально-методичний посібник  для студентів, які навчаються за  ОКР “магістр” галузі знань 0305 - Економіка та підприєм-ництво  спеціальності 8.03050802- Банківська справа.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-177с.

 4. Валютні операції в банку і контроль: навчально-методичний посібник для студентів,  які навчаються за ОКР “магістр”  галузі  знань 0305 – Економіка тапідприємництво   спеці- альністі  8.03050802 – Банківська  справа –Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014.-145с.

 5. Проектне фінансування: навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” галузі знань 0305 Економіка та підприєм-ництво спеціальності  8.03050802 - Банківська справа.- Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014-215с

 6. Аналіз діяльності комерційного банку:опорний конспект лекцій для студентів  всіх форм  навчання, які навчаються за ОКР «спеціаліст» за галуззю знань 0305 «Економіка та  підприєм-ництво» за спеціальністю  7.03050801  «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012-72.с

 7. Банківська  система:Навчально-методичний посібник для  слухачів ЦПО, які навчаютьсяза ОКР «спеціаліст» у галузі знань 0305 «Економіка та підпри-ємництво»  спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013.-150с

 8. Кредитування і контроль: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчан-ня, які навчаються з напряму 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа»,  ОКР – магістр.-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.=120с

 9. Міжнародні розрахунки і валютні операції:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, у галузі знань  0305  «Економіка та   підпри- ємництво» за  напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит».-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-146с.

 10. Центральний банк і грошово-кредитна політика:навчально-методичний посібник для студентів заочної форми  навчання, які  навчаються  за галуззю знань 0305 «Економіка та  підпри- ємництво» за напрямом  підготовки 6.030508 «Фінанси і  кредит»-Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.-155с.

Тези конференцій:

 1. VelychkinV.ODollarizationofeconomyasbasicthreatofcurrencysafetyofcountry//Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти:Міжнародна науково-практична конференція, 25 листопада 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-Том 2, С.130-131
 2. Величкін В.О., Кабак О.І. Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємства з метою підвищення прибутковості підприємства //Вітчизняна наука на зламі епох, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХІХ Всеукраїнської НПК, 26 січня 2017 року.-Переяслав-Хмельниць-кий,2017.-С.29-32.
 3. VelychkinV.O., KaschanO.IТhecreditpoliticsasbasisofsafetyofbank//Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України:  матеріали Міжнародної  НПК молодих  учених.-Дніпро  :УМСФ, 2017.-С.386,387
 4. VelychkinV.O., Selesnjova O/I Creditrisk-menegmentofbanks//Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, 22 квітня 2016 р. – Дн-ск, УМСФ.-2016.-С.117-118
 5. Величкін В.О. Бабенко Е.А.Монетаризм та кейнсианство:теоретический аспект//«Перспективныенаучныеисследова-ния- 2014»/Материалимеждународной НПК , Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 2014.-96 стр. -с.16-21.
 6. ВеличінВ.О.Форфейтинг  як ефективний інструмент  кредитування зовнішньоекономічної  діяльності підприємств//«Научнаямысль информационноговека – 2015»,Материалы XIМеждународной НПК, 07.03-15.03.2015.- Вид:Sp. zo.o. “NaukaIstudia”,(Przemysl, Польща).-2015.-72с-С.21-25.

Доцент кафедри - к.н.держ.упр.Серьогін Сергій Сергійович


У 2003 році закінчив магістратуру Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію керівник проектів та програм.
У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації – «Механізм попередження та протидії корупції в органах публічної влади України»»
Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – понад 5 років.
З 2011 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.
З 2011 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри.
Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників з Грифом МОНу. Має 20 наукових статей у фахових вітчизняних виданнях.
Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні, ефективність використання коштів державного бюджету, антикорупційна політика держави.
Проходив підвищення кваліфікації, а саме:
2013 р. у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області,
2015 р. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Основні дисципліни, що викладає: фінанси, управління фінансовими ризиками.
Електронна пошта: sereginss@bigmir.net

Основні наукові та навчально-методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники під грифом МОН України

 1. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 2. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с.

Фахові статті

 1. Серьогін С.С. Професійна компетентність керівних кадрів державної служби / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Вип. 3 (18). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.210-218.
 2. Серьогін С.С. Теоретичні аспекти дослідження феномену корупції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.27-28. - 2016, С.99 – 104.
 3. Серьогін С.С. Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.30-31. - 2016, С.87-96.

Тези конференцій

 1. Серьогін С.С. Механізми протидії та обмеження корупції в органах публічної влади / С.С. Серьогін // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації: матеріали наук.-прак. конф., Дніпропетровск, 11-12 листопада 2011 р. / за заг. ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 315 с. – С.107-109.
 2. Серьогін С.С. Організаційні засади протидії корупції / С.С. Серьогін // Державна служба в контексті адміністративної реформи: кр.стіл.- , Дніпропетровськ, 20 травня 2011 р. / Д.: АМСУ, 2011..
 3. Серьогін С.С. Профілі професійної компетенції лідера державної служби як засіб протидії корупції / С.С. Серьогін // Фінансове забезпечення соціально- економічного розвитку суспільства : тези Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. Аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2012.- 220 с. – С. 179-181.
 4. Серьогін С.С. Фінансовий контроль, як складова місцевих фінансів / С.С. Серьогін // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 540 с. – С. 98-100.
 5. Серьогін С.С. Роль керівників в системі стимулювання персоналу / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління: матеріали наук.-практ.конф. за міжнар.участю, м. Дніпропетровськ, 22 лист. 2013 / за заг. ред.. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 163 – 166
 6. Серьогін С.С. Запобігання корупції в державній службі / С.С. Серьогін / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С.189 – 191.
 7. Серьогін С.С. Фінансові механізми збереження і розвитку науково – технічного потенціалу України / С.С.Серьогін / Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С.77 - 79. 
 8. . Серьогін С. Прогнозні оцінки інноваційного розвитку України  / С.С. Серьогін/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: тези Наук. Практ. конференції (Київ, 22 червня 2016 р.). – Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016.- С.110-112.

Навчально-методичні праці

 1. Серьогін С.С. Менеджмент соціального страхування: – методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 28 с.
 2. Серьогін С.С. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для студентів центру заочного навчання та дистанційної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 111 с.
 3. Серьогін С.С. Муніципальний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівнем «магістр», за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» (спеціалізація «Бюджет і фінанси», «Економіка») за напрямом підготовки 8.150000 «Державне управління». – Д. :, ДДФА, 2011. – 91 с.
 4. Серьогін С.С., Даценко В.В. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для екстернів центру післядипломної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 75 с.
 5. Серьогін С.С. Формування та реалізація державної політики у сфері запобігання і протидії корупції:Практичний посіб./авт..кол.: С.М. Серьогін (кер.авт.кол.), В.В. Баштаник, Н.А. Липовська, С.С.Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 256 с.
 6. Серьогін С.С. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 7. Серьогін С.С. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с

Науково-дослідна робота

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

Доцент кафедри - к.е.н. Терещенко Тетяна Євгенівна

Терещенко Тетяна Євгеніївна

 

У 1984 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію економіст-математик.
У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія. Тема дисертації – «Розвиток суспільного виробництва в умовах науково-технічного прогресу». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
Працює у навчальному закладіз 1986 року. Має 18-річний досвід організаційно-управлінської діяльності у навчальному закладі.
У 1992 році – призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи Дніпропетровського державного фінансово-економічного коледжу (у 1998 році фінансово-економічний коледж перетворений у Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, а з 2004 року – у Дніпропетровську державну фінансову академію). Відповідно протягом 12 років обіймала посади проректора з навчальної роботи та проректора з науково-педагогічної роботи вищого навчального закладу.
З 2007 по 2010 рік виконувала обов’язки заступника голови Науково-методичної ради вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України. У 2006-2012 рр. працювала у складі підкомісії зфінансів і кредиту Науково-методичної ради з економіки і підприємництва МОН України.
Протягом 2008-2009 рр. пройшла теоретичну та практичну підготовку за курсом «Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю» та з 2010 по 2015 рр. виконувала у навчальному закладі обов’язки представника ректора з якості за сертифікованою системою управління якістю стосовно послуг у сфері освіти.
Почесна грамота Міністерства фінансів України (2006 р.), Подяка Міністра фінансів України (2007 р.), Подяка Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2008 р.), Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток регіону, сумлінну працю, високий професіоналізм (2015 р.), Подяка ректора Університету за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету (2016 р.), Подяка Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, досягнення значних успіхів у науці (2017 р.)
Сфера наукових інтересів:організація та удосконалення страхового менеджменту, управління фінансами страхових організацій. Здійснює наукове консультування страхових компаній. Активно керує науковою діяльністю студентів-магістрів, є керівником призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (Сук М. - ІІІ місце, 2018 р.)

Дисципліни, що викладає у 2018-2019 навчальному році:Страховий менеджмент, Фінансовий ринок.

Електронна пошта: TereschenkoTE@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Наукові праці

Має 115 публікацій, з них 52 – наукового та 63 – науково-методичного та навчально-методичного характеру. Є автором та співавтором ряду методичних видань для викладачів вищого навчального закладу, співавтором навчального посібника з Грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові праці

     1. Терещенко Т.Е. Проблеми удосконалення системи страхування // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки. – Львів: ЛДФА. – 2010. - № 19. - С. 121 – 128.
     2. Терещенко Т.Є. Управління якістю страхової послуги // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький. - 2011. – № 3. – Т.1. – С.75-78.
     3. Терещенко Т.Є. Соціально-економічний зміст і значення страхування відповідальності, його місце у системі страхування // Вісник ДДФА: Економічні науки: Наук.-теорет. журнал. – Дніпропетровськ: ДДФА. – 2011. - № 1 (25). - С. 49 – 55.
     4. Заволока Л.О., Пономарьова О.Б., Терещенко Т.Є., Шило Л.А. Страхування: Навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 257с.
     5. Терещенко Т.Е. Страховой маркетинг: Учебное пособиев схемах, таблицах, комментариях – Днепропетровск: ДГФА, 2014. – 249 с.
     6. Терещенко Т.Є., Моїсеєнко І.В. Зарубіжний досвід фінансового регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». - 2016. - Випуск 29/1. – С. 304 – 311.[International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI)].
     7. Терещенко Т.Є. Методологічні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2017. - № 12. – С. 22-25. [Index Copernicus].
     8. Терещенко Т.Є. Фінансовий контролінг у системі управління страховою компанією / Т.Є. Терещенко, М.О. Журавель, М.О. Гуменюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. – С. 584-588 [Index Copernicus].
     9. Терещенко Т.Є. Використання рейтингового методу для оцінки ризиків страхових компаній / Т.Є. Терещенко, І.С. Пашикян // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2018. - № 1/3. - С. 29-33. [Index Copernicus].
     10. Терещенко Т.Є. Формування оптимального страхового портфеля страхової організації [Електронний ресурс] / Т.Є. Терещенко, Д.М. Шутова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - №2. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/2018/2/3349.

Доцент кафедри - к.е.н. Туболець Ірина Іванівна

Туболець Ірина Іванівна

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет « Запорізький інститут державного та муніципального управління», отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Дніпропетровський державний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів».

Доцент, 2012 рік, кафедра фінансів підприємств та банківської справи.

Має досвід роботи на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: сфера діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність.

Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н. р.: «Управління корпоративними фінансами», «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», «Антикризове фінансове управління», « Корпоративні фінанси».

Електронна пошта: irina.tubolec@gmail.com.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Навчальний посібник:

1 Фінанси підприємств з основами економічних досліджень: Навчальний посібник / О.М.Кондрашов, Н.І.Демчук, І.І. Туболець, В.М. Хопчан.- Донецьк: Юго – Восток, 2009.- 433с.

Колективні монографії:

 1. Туболець І.І. Управление фінансово – экономической безопасностью предприятия: сущность и механизм обеспечения. Економічні, управлінські, правові та інформаційно – технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за аг. Ред.. Л.М. Савчук, М. Фіц, - Дніпро: Герда, 2016.-С. 186-193.
 2. Туболець І.І. Методичні аспекти оцінки маркетингового потенціалу підприємств. Інноваційна діяльність та економічна діяльність підприємств: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук, Daniel Fic. - Дніпро: Пороги, 2017.-С. 359-368.

Фахові статті

 1. Туболець І.І. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]/І.І. Туболець // Державне управління: удосконалення та розвиток.- 2010.- № 12.- Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua
 2. Туболець І.І. Політика стягнення дебіторської заборгованості[Електронний ресурс]/І.І. Туболець // Ефективна економіка. – 2010. - № 12. – Режим доступу до журналу: http:// www.economy.nayka.com.ua
 3. Туболець І.І. Контролінг як експертно-аналітична функція управління підприємством у сучасних умовах/ Агросвіт науково-практичний журнал №24 грудень 2010.-С.44-46.
 4. Туболець І.І. Механізми та інструменти муніципального фінансового контролю/ Науково – методичний журнал. - Т.147. Вип. 135. Державне управління. -. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2010.- С.145-150.-
 5. Туболець І.І. Фінансово - інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва/ Інвестиції: практика та досвід.- 2011.- №3. С.12 – 15.
 6. Туболець І.І., Даценко В.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні/ Ефективна економіка. – 2012. - № 3. – Режим доступу до журналу: http:// www. economy. nayka. com.ua
 7. Туболець І.І., ДемчукН.І. Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства/ Інвестиції: практика та досвід.- 2012.- № 5. С.39 – 44.
 8. Туболець І.І., ДемчукН.І. Теоретичні аспекти комплексного аналізу фінансової звітності підприємства/ Агросвіт науково-практичний журнал № 4 лютий 2012.-С.44-48.
 9. Туболець І.І., Фоміних В.І. Фінансові ресурси як важливий чинник вибору моделі та стратегії розвитку інноваційного підприємства/ Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Вип.1(6).-Т.1-Полтава:ПДАА.-2013.-С268-274
 10. Туболець І.І., Фоміних В.І. Теоретичні підходи до визначення інвестиційної діяльності в Україні/ Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Спецвипуск-Полтава:ПДАА.-2013.-С287-292
 11. Туболець І.І. Регулювання інноваційно - інвестиційних процесів у регіоні/ Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка», Випуск 1 2014.- С.199-207.
 12. Туболець І.І. Інвестиції як фактор економічного зростання країни// Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія « Економіка», Випуск 1 - 2, 2015.- С.159-164.
 13. Туболець І.І. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням світового досвіду// Агросвіт науково – практичний журнал № 5 березень, 2016.- С.23-27.
 14. Туболець І.І. Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи// Економіка та держава №5, 2016. – С. 65-66.
 15. Туболець І.І., Демчук Н.І. Економічна безпека та ризики сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Економічні науки», випуск 19 ч.1, 2016. – С.79-83.

Тези конференцій

 1. Туболець І.І. Форми фінансово- правового регулювання в Україні/ Матеріали І V регіональної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Придніпров’я».-Т.1- Дніпропетровськ:ДДАУ, 2010.- С.19-20
 2. Туболець І.І., Туболець К.Г. Джерела формування коштів підприємства для реалізації інвестиційних проектів/ Науково- практична інтернет конференція «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія»ДДФА 20-21 травня 2010.- С.209-210
 3. Туболець І.І. Державний фінансовий контроль на регіональному та місцевому рівні//Стратегія розвитку фінансово – економічних та соціальних відносин; регіональний аспект: матеріали III симпозіуму; Міністерство фінансів України; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. - Харків: ХIФ УДУФМТ, 2010. - С.187-188.
 4. Туболець І.І. Концепція вдосконалення податкової системи України в умовах сучасного розвитку//Розвиток легкої промисловості в умовах активізації євро інтеграційних процесів// Матеріали між нар. Наук. – практ. конф., м. Київ, 29 жовтня 2010р. – К. : РВПС України НАН України, 2010.- С. 152-154.
 5. Туболець І.І. Інвестиційні ознаки комерційних банків та їх групування/ Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції 25 листопада 2011 р./ за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ,2011.- С.143-145.
 6. Туболець І.І. Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово – господарської діяльності підприємства/ Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції « Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня2011р.- Умань: Видавець «Сочінський», 2011 – Ч.2.- С.170-172.
 7. Туболець І.І. Система управління інвестиційною діяльністю в соціально-економічному розвитку України/ Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Научное пространство Европы - 2012». Прага – С.53-55.
 8. Туболець І.І. Економічна мета банківських інвестицій// Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів, Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 255-257.
 9. Туболець І.І., Панько В.О.Значення іноземних кредитів для економічного розвитку України/ ХV Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України», Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 415-417.
 10. Туболець І.І. Роль держави у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності підприємств України/ Матеріали 3 міжнар. наук.-практ. конф. “Дни науки” – 2013. Том 9. Економіка. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 58 – 60.
 11. Туболець І.І. Фінансові ресурси як основа розвитку інноваційного підприємства/ Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук.-прак.інтернет-конф.( Дніпропетровськ 27-29 березня 2013 р). -.Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – С.199-201.
 12. Туболець І.І. Упpавління та peгулювання іннoваційнo-інвeстиційнoгo poзвитку кpаїни та регіонів/ Матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф.«Сучасні тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації»,Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи– Т2. – (Дніпропетровськ 19.11.2013-20.11.2013):– Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. – С.43-46.
 13. Туболець І.І. Фактори інноваційно-інвестиційної діяльності підприємницьких структур/ Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпропетровськ 28.03.2014р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. - с.149-151
 14. Туболець І.І. Використання інноваційного потенціалу як необхідної складової створення інноваційної моделі економіки регіону/ Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку матеріали ІІ міжвузівської наук.-практ. конф. – Т1. – Дніпропетровськ, 20.10.2014: тези доповідей. – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – С. 118-119.
 15. Туболець І.І. Формування та використання фінансових ресурсів сучасних підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища/ Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2015 року).-Дніпропетровськ ДДФА,2015. -С.281 -283.
 16. Туболець І.І., Михайличенко М.М. Фінансове планування на підприємстві:проблеми та перспективи// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 3.- С. 47 -49.
 17. Туболець І.І., Профатило С.О. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 3.- С. 65 -67.
 18. Туболець І.І., Новікова А.В. Джерела формування інвестиційних ресурсів// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Розвиток фінансово – економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава “ - Дніпропетровськ: НО « Перспектива»- 2015. – Ч – 2.- С. 13 -16.
 19. Туболець І.І. Визначення сутності інноваційних процесів як основи економічного зростання країни // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції “ Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку “ - Дніпропетровськ: ДДАЕУ- 2015. С. 56 -58.
 20. Туболець І.І.,Поплавская В.О. Грінмейл як загроза для економічної безпеки корпорацій//Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 9(17), ч. 5 – С.63-66
 21. Туболець І.І. Забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти". – УМСФ, Дніпро:. -2016, С.197-198. http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p1820
 22. Туболець І.І.,Животун А.М. Бенчмаркінг як напрям пошуку конкурентних переваг// «Проблеми та перспективи розвитку підприємства»: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ.-Т.2.- С. 146 -148.
 23. Туболець І.І. Ступак Г.О. «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика» // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції – Аналітичний центр « Нова економіка» м. .Київ - 2016 р Ч.ІІ-С.78-80.
 24. Туболець І.І. Інноваційна діяльність як важливе джерело формування конкурентних переваг підприємства // Міжнародна науково-практична конференція “ Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях “. - Університет митної справи та фінансів, Дніпро – 2017.-С.433-434.  

  Старший викладач кафедри - Григораш Тетяна Федорівна

  Григораш Тетяна Федорівна

  1980 р. – Дніпропетровський ордена Трудового прапора металургійний інститут, інженер-економіст.
  Стаж педагогічної роботи – 38 років, у тому числі стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років.
  Працює в навчальному закладі з лютого 1992 року.
  У поточному році викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Ринок фінансових послуг».
  Сфера наукових інтересів: стратегічний фінансовий менеджмент, теорія обмежень.
  Електронна пошта: tat.grygorash@gmail.com.
  Має 161 наукову та науково-методичну роботу: у т.ч. 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН (у співавторстві) («Управління корпоративними фінансами» та «Системи соціального страхування зарубіжних країн»), 71 наукову статтю та тези (у т.ч. 1 статтю у журналі, що індексується у базі Scopus), 88 робіт навчально-методичного та науково-методичного характеру.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Навчально-методичні посібники:

      1. Дєєва Н.М., Олійник В.Я , Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. Управління корпоративними фінансами: Навч. Посібник з грифом МОН - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
      2. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навч. Посібник з грифом МОН. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

  У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз:

      1. Hryhorash T. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations – № 15(1), 2018. - С. 132-140 [Scopus].
      2. Григораш Т.Ф., Сокальська Є.С., Шабала А.В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2014. - №10 (13), Частина І. – С. 59 – 61.
      3. Григораш Т.Ф., Савченко А.О., Вовкодав М.С. Сутність оборотних коштів підприємства та джерела їх формування // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Перспектива. – 2014. – С. 118 – 122.
      4. Григораш Т.Ф. Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. 2016. - №2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4793&p=1.
      5. Григораш Т. Ф. Інтелектуальний капітал: його сутність та вплив на розвиток підприємства / Т. Ф. Григораш, В. В. Задорожна // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2016. - №4/2. – С. 57 – 59.
      6. Григораш Т. Ф. Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі / Т. Ф. Григораш // Бізнес Інформ. - 2016. - №11. - С. 281-286.
      7. Григораш Т. Ф. Вартість позикових коштів для підприємств України: недоліки та перспективи / Т. Ф. Григораш, М. О. Журавель, В. В. Стаханова // Науково-практичний журнал: Регіональна економіка та управління. – 2017. - № 2 (15). – С. 15-29.
      8. Григораш Т. Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т. Ф. Григораш, О. М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2017. - №5. – С. 35- 39.

   

  Старший викладач кафедри - Заволока Лариса Олександрівна

  Заволока Лариса Олександрівна

  У 1986 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Економіка праці».
  Має практичний досвід роботи за фахом.
  Працює в навчальному закладі з вересня 1986 року.
  Сфера наукових інтересів: удосконалення менеджменту у страховій діяльності.
  Має досвід організаційно-управлінської діяльності. З 2000 року виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи на громадських засадах.
  Особливі нагороди: 1.Диплом ІІІ обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книгу «Банківські операції: опорні схеми» яка посіла 3 місце у номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні» (м. Дніпропетровськ, 2001). 2. Диплом V обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книги «Страхування» та «Страхові послуги» які посіли 3 місце у номінації «Кращий навчально-методичний посібник» (м. Дніпропетровськ, 2004).
  Дисципліни, що викладає: страхування, страховий бізнес, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, страховий менеджмент.
  Електронна пошта: zavolokalarisa@ukr.net

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці

  Усього опубліковано 153 наукових та науково-методичних праць. З них 56 наукових статей та тези, 97 праць науково-методичного характеру, навчальний посібник з грифом МОН (у співавторстві) «Менеджмент соціального страхування».
      1. Заволока Л. О., Субачов І. Т., Олійник В. Я. Розвиток страхового ринку, як фактор фінансової стабілізації економіки / Л.О. Заволока, І.Т Субачов, В. Я. Олійник // Фінанси України. - 2001. - №5.- С.130-134.
      2. Баранник Л. Б., Даценко В. В Заволока Л. О. Менеджмент соціального страхування: навчальний посібник/ Л. Б. Баранник, В. В. Даценко,                        Л. О. Заволока.- Дніпропетровськ : ДДФА, 2010. – 204 с.
      3. Заволока Л. О., Стелюк Б. Б., Концептуальные подходы к управлению организационными изменениями предприятия /Б.Б. Стелюк,                  Л.О. Заволока // Современный научный вестник : Экономические науки: научно-теоретический и практический журнал.-2013.- № №41 (180).-С. 56-64.
      4. Заволока Л. О. Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування / Л. О. Заволока, В.В. Задорожна // Економіка Фінанси Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№4/1.- С.35-38.
      5. Заволока Л. О. Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / Л. О. Заволока,                      К.М. Добролежа// Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.-№5.- С. 837-840.
      6. Заволока Л.О. Соціальне страхування як вирішальна ланка системи соціального захисту населення України /Л.О. Заволока, В.В. Задорожна// Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№11.-2016.- С. 31-34.
      7. Заволока Л.О. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств/ Л.О. Заволока, Л.О. Клокова, К.Г. Тумасян // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№6.-2017.- С. 16-20.
      8. Заволока Л.О. Інновації на ринку страхових послуг/ Л.О.Заволока, Є.О. Колєснік, І.С. Сіліна // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».-№19.-2018.-С. 195-200.
      9. Заволока Л.О. Управління платоспроможністю страхової компанії / Л.О.Заволока, О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва // Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5/5.-2018.- С. 31-34.

  Старший викладач кафедри - Пономарьова Оксана Борисівна

  Пономарьова Оксана Борисівна

  У 2001 році закінчила Дніпропетровський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».
  Має досвід практичної роботи за фахом у страхових компаніях.
  Працює в навчальному закладі з вересня 2010 року.
  Сфера наукових інтересів: удосконалення фінансової діяльності страхових компаній та підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні. Працює над кандидатською дисертацією за темою «Підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні».
  Виконує обов’язки секретаря Вченої ради фінансового факультету.
  Дисципліни, що викладає: страхові послуги, фінанси страхових організацій, інвестування, планування діяльності страхових організацій, фінанси суб’єктів господарювання.
  Електронна пошта: ob-ponomareva@yandex.ua

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці

  Усього опубліковано 98 наукових та науково-методичних праць, з них 38 наукових статей та 35 тез доповідей, 25 праць науково-методичного характеру.

      1. Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні / О.Б. Пономарьова // Вісник ДДФА. Економічні науки.-2013.-№2.-С.92-103.
      2. Пономарьова О.Б. Аналіз розвитку страхового ринку України в умовах змінного внутрішнього та зовнішнього середовища /О.Б. Пономарьова, Л.С. Вербицька // Економіка і Фінанси: науковий журнал. – 2014.- № 11.- С. 31-38.
      3. Пономарьова О.Б.. Розвиток страхової діяльності як необхідна складова інвестиційного потенціалу України / О.Б. Пономарьова, М.А Іванченко, К.М. Добролежа // Глобальні та національні проблеми економіки.- №8.- 2015.- С. 975-979.
      4. Пономарьова О.Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / О.Б. Пономарьова, М.А Іванченко //Глобальні та національні проблеми економіки.- №5, 2015.- С. 814-817.
      5. Пономарьова О.Б. Сучасний стан ринку страхових послуг та перспективи його розвитку / О.Б. Пономарьова,О.Ю Шелест,                          А.А.Дудар// Економіка, фінанси, право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№ 12/1.- С. 12-16.
      6. Пономарьова О.Б Сучасний стан і тенденції розвитку страхування життя в Україні/О.Б. Пономарьова,А.В Качан, А.А Губа // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. - 2016. - №4. - С. 42-47.
      7. Пономарьова О.Б Диверсифікація страхового портфеля в умовах змінного внутрішнього середовища/ О.Б. Пономарьова, В.В Тихонова, К.А. Билименко// Глобальні та національні проблеми економіки .– №14.- 2016. - С.842-845.
      8. Пономарьова О.Б Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи/ О.Б. Пономарьова, Д.О. Булигіна,                             І.Е. Цівань // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-№4.-2016.- С.113-117.
      9. Пономарьова О.Б Проблеми та необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні/ О.Б. Пономарьова, Р.С. Шаранов, П.І. Штигайло//Глобальні та національні проблеми економіки .– №4.- 2016. - С.220-223.
      10. Пономарьова О.Б. Особливості побудови та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в страхових організаціях /О.Б. Пономарьова,А.В Качан, А.А Губа// Глобальні та національні проблеми економіки .– №16.- 2017. - С.854-859.
      11. Пономарьова О.Б Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень /О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№12.-2017.- С. 18-21.
      12. Пономарьова О.Б Управління платоспроможністю страхової компанії / О.Б. Пономарьова, Л.О. Заволока, Л.О. Алєксєєва,//Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5.-2018.- С.31-34.

   

  Старший викладач кафедри - Фоміних Валентина Іванівна

  Фоміних Валентина Іванівна

  У 1988 році закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіст організатор сільськогосподарського виробництва!»

  Має досвід роботи на підприємствах.

  Сфера наукових інтересів: сфера діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність.

  Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н. р.: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Антикризове фінансове управління».

  Електронна пошта: vfominykh28@gmail.com.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Фахові статті та тези на конференції:

  1. Фоміних В.І. «Напрями дослідження ефективності дослідження земельного фонду», тези на Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію 20-21 травня 2010 р., «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія»: ДДФА – 2010., С.83-85.
  2. Фоміних В.І. «Ефективність використання земельного фонду», тези на Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію 21-23 березня 2011: «Фінансово – бюджетна політика в контексті соціально – економічного розвитку регіонів»: ДДФА – 2011., С. 223-225.
  3. Фоміних В.І. «Земельні ресурси як складова в економічному потенціалі України», фахова стаття Науково-практичний журнал «Агросвіт» № 20 жовтень 2011р., м.Київ, С.43-47.
  4. Фоміних В.І. «Земля і земельні ресурси в системі суспільних відносин», фахова стаття, Науково-практичний журнал «Агросвіт» № 19 жовтень 2011р., м.Київ, С.41-45.
  5. Фоміних В.І. «Роль земельної ренти в процесі використання землі як засобу виробництва», тези Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію 29-30 березня 2012 р.: «Формування та реалізація приоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів в умовах формування системи державних фінансів»: ДДФА -2012., С. 258-259.
  6. Фоміних В.І. «Фінансовий механізм підприємств в умовах формування сталого розвитку національної економіки України», тези Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію 27-29 березня 2013р. «Фінансово –економічні чинники соціально – еономічного розвитку країни та регіонів»:
  7. ДДФА - 2013, С. 202-203.
  8. Фоміних В.І., Туболець І.І. «Теоритичні підходи до визначення інвестиційної діяльності в Україні», фахова стаття Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Спецвипуск, Полтава: ПДАА.-2013., С.287-292.
  9. Фоміних В.І., Туболець І.І., «Фінансові ресурси як важливий чинник вибору моделі та стратегії розвитку інноваційного підприємства», фахова стаття Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.-Вип.1(6).-Т.1.-Полтава: ПДАА.-2013., С.268-274.
  10. Фоміних В.І., «Бюджетування на підприємстві: поняття, особливості та умови ефективного застосування», тези «Економіка і фінанси»:аналіз тенденцій та перспективи розвитку матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції.-Т1.-Дніпропетровськ,20.10.2014:тезидоповідей.-Дніпропетровськ: ДДАЕУ,2014.-С.360-362.
  11. Фоміних В.І., «Перспективи розвитку промислово – фінансових груп в Україні»,тези Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Дніпропетровськ 28.03.2014р.) – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.-с.153-156 ISBN 978-966-8866-92-0.
  12. Фоміних В.І., УщаповськийВ.А. «Стратегия финансового планирования предприятия», фахова стаття «Вестник науки и образования» №2 (4). Москва раздел «Экономические науки» 2015., С.60-65.
  13. Фоміних В.І.,Фірсова А.Забоєнко В. «Залучення капіталу у сучасній Україні», тези Херсонський державний університет Науковий вісник Серія «Економічні науки» Випуск 14/ 2015,-С. 93-96.
  14. Фоміних В.І., «Переваги банківського лізингового бізнесу: вітчизняний та зарубіжний досвід», тези «Перспективи економічного і соціального розвитку національних економіки в умовах глобалізації та регіоналізації», Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 27 березня 2015 р., Дніпропетровська державна фінансова академія. - Дніпропетровськ.- С. (ISBN978-966-8866-79-1).
  15. Фоміних В.І., Грушко Т.,Селезноьва Ю., «Фінансове планування на підприємстві Східноукраїнський інститут економіки та управління», стаття Науково- практичний журнал « Регіональна економіка та управління»,м. Запоріжжя 2015, –С.98-101.
  16. Фоміних В.І., Красільнікова Ю., Зубайрова О. «Аналіз регулюючого впливу податку на прибуток підприємств, на економіку України»,фахова стаття, Херсонський державний університет . Науковий вісник . Серія «Економічні науки» Випуск 14/ 2015, ч.4, С.100-103.
  17. Фоміних В.І., Іванченко М., Добролежа К. «Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств», тези, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і фінанси: аналіз тенденцій і перспектив розвитку»,2015, - С. 159-162.
  18. Фоміних В.І., Спинка К., Шмуляй А., «Питання державного регулювання суб’єктів малого підприємництва в умовах економічної нестабільності», тези Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (25.12.2015), - С.132-134.
  19. Фоміних В.І., Ванічкіна М,Житникова Ю. «Проблеми оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств та шляхи їх вирішення», стаття, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв Науковий журнал «Молодий вчений» №1(28) січень,2016 Частина1,- С.200-203.
  20. Фоміних В.І., Поплавька Л.,Соловйова Ю., «Транснаціональні корпорації, їх сутність та роль у сучасній економіці», тези Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (25.12.2015 ), - С.119-121.
  21. Фоміних В.І., Ванічкіна М., Житникова Ю. «Проблеми оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств і шляхів їх розв’язання», тези, Університет митної справи та фінансів Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації правове,соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» (22.04.2016 ), -С.48-50.
  22. Фоміних В.І., Давидько С.В., Пінчук А.В., «Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом», тези Університет митної справи та фінансів Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації правове,соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» (22.04.2016 ), -С.104-105.
  23. Фоміних В.І., Фірсова А.С.,Забоєнко В.О, « Залучення капіталу в сучасній Україні», тези Університет митної справи та фінансів Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації правове,соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» (22.04.2016 ), -С.134-135.
  24. Фоміних В.І., Олійник В.А., Шаровський В.І., «Міжнародні економічні відносини актуальні проблеми управління і регулювання зовнішньоекономічної діяльності», тези Університет митної справи та фінансів Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації правове,соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» (22.04.2016 ), - С.163-165.
  25. Фоміних В.І.,«Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства», тези Університет митної Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»(29.11.2015),- С.152-154.
  26. Фоміних В.І.,Завгородня Д.В.,Піддубна Я.В, « Управління грошовими потоками підприємства», тези Громадська організація «Київський економічний науковий центр» Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем». Частина 1(15-16 квітня 2016), – С.63-64.
  27. Фоміних В.І.,Поривай А.О., Бодня Д.А., «Соціальна відповідальність бізнесу як необхідна умова створення та функціонування сучасного підприємства», тези // Матеріали науково-практичної інтернет- конференції економічне спрямування 15 березня 2017 р., Львів 2017 Наукова спільнота, Шістнадцяті економіко-правові дискусії, С.8-10.
  28. Фоміних В.І.,Поривай А.О., Бодня Д.А., «Моделювання оптимізаційної виробничої програми підприємствами, галузями, комплексами», тези // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)». - м. Львів 2016,21 листопада 2016, С. 295 -297.
  29. Фоміних В.І., Малоок В.А., «Проблеми та особливості кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні», фахова стаття // Журнал «Економічні студії», Випуск 5(13) листопад 2016, С. 68 – 74.
  30. Фоміних В.І., Вірц К.А., « Фінансова криза на підприємстві, причини виникнення та механізм попередження», тези // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів 31 березня 2017 р.), Львів 2017 Громадська організація «Львівська економічна фундація» Міжнародне науково –технічне співробітництво механізм та стратегія, С.79-82
  31. Фоміних В.І., «Лізинг в Україні, як інвестиційний механізм оновлення технічної бази виробництва», тези // Міжнародна науково-практична конференція Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікро рівнях 19 травня 2017 р. м. Дніпро, Університет митної справи та фінансів.С.
  32. Фоміних В.І., Мостова Ю. Крайник В. «Аналіз фінансових результатів великих та середніх підприємств України», // тези,Актуальні проблеми сучасного економіко- гуманітарного дискурсу в Україні Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28.04.2017 м. Кривий Ріг Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.Михайла Туган-Барановського тези, С. 314-316.
  33. Фоміних В.І.,Поривай А.О., Бодня Д.А., «Соціальна відповідальність бізнесу як необхідна умова створення та функціонування сучасного підприємства»//тези, Матеріали науково-практичної інтернет- конференції економічне спрямування 15 березня 2017 р., Львів 2017 Наукова спільнота, Шістнадцяті економіко-правові дискусії, С.8-10.

   

  Старший викладач кафедри, к.е.н. - Матвійчук Ірина Олександрівна

  Матвійчук

  У 2011 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію магістра менеджменту ЗЕД.

  У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Інституціоналізація управління економічною безпекою національного господарства»).

  Володіння іноземною мовою - англійською.

  Має досвід роботи у митних органах.

  Сфера наукових інтересів: фінансово-економічна безпека, процеси інституціоналізації національного господарства.

  Дисципліни, що викладає: «Антикризове фінансове управління», «Міжнародні фінанси».

  Електронна пошта: irina.misl@gmail.com

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Scholar

  Наукові праці

      1. Матвийчук И.А. Институциональная реформа системы обеспечения экономической безопасности государства в рамках актуальных глобализационных процессов / И.А. Матвийчук // Экономика и предпринимательство. – 2013. - № 12. – С. 79-83.
      2. Матвійчук І.О. Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави / О.Ф. Івашина, І.О. Матвійчук // Бізнес-інформ. – 2013. - № 8. – С. 34-38.
      3. Матвійчук І. Інституціоналізація глобалізаційних чинників управління економічною безпекою держави / І. Матвійчук // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2013. - № 6 (2). – С. 35-42.
      4. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». – 2012. - № 2. – С. 131-140.
      5. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // Держава та регіони. – 2012. - № 6. – С. 139-143.
      6. Матвійчук І. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І. Матвійчук // Галицький економічний вісник. – 2014. - № 1 (44). – С. 30-35.
      7. Матвійчук І.О. Стратегічні вектори вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка ринкових відносин. – 2014. - № 12. – С. 146-149.
      8. Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір інституціоналізації управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // Економіка і фінанси. – 2013. - №12. – С. 3-7.
      9. Матвійчук І.О. Актуальні питання управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз»], (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Наукова організація «Перспектива», 2013. – С. 83–86.
      10. Матвійчук І.О. Аналіз можливих напрямків та шляхів вдосконалення управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інноваційна економіка – напрямок сталого розвитку держави»], (м. Сімферополь, 7-8 вересня 2012 р.). – Сімферополь: Наукове об’єднання «ECONOMICS», 2012. – С. 33–35.
      11. Матвійчук І.О. Глобалізаційний вимір дослідження ієрархічної структури систем економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми сучасної економіки»], (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 р.). - Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2013. – С. 120–122.
      12. Матвійчук І. Глобальні виклики розвитку світової економіки / І. Матвійчук // тези доповідей ІV Наук.-практ. семінару з між нар. участю [«Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України»], (м. Тернопіль, 18-20 квітня 2013 р.). - Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2013. – С. 133–134.
      13. Матвійчук І.О. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки / І.О. Матвійчук, О.Ф. Івашина // матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика»], (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2012 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 449–451.
      14. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти»], (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 170–172.
      15. Матвійчук І.О. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених [«Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 35–37.
      16. Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти дослідження управління економічною безпекою держави / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. [«Економіка та управління: проблеми науки та практики»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: Науковий журнал «Економіка і фінанси», 2013. – С. 31–33.
      17. Матвійчук І.О. Інституціональні аспекти забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації / І.О. Матвійчук // матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – С. 118–119.
      18. Матвійчук І.О. Інституціональні чинники забезпечення економічної безпеки держави / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [«Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»], (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 159–160.
      19. Матвійчук І.О. Концептуальний аналіз запровадженої в Україні практики інституціонального будівництва / І.О. Матвійчук // матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації»], (м. Київ, 14-15 червня 2013 р.). - Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С. 64–67.
      20. Матвійчук І.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті аналізу впливу глобальних викликів розвитку світової економіки / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України»], (м. Одеса, 12-13 квітня 2013 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2013. – С. 101–104.
      21. Матвійчук І.О. Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І.О. Матвійчук // тези доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф. [«Наука: теорія та практика»], (м. Черкаси, 21 вересня 2012 р.). - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 42–44.
      22. Матвийчук И.А. Трансформация системы действующих институтов обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации / И.А. Матвийчук // материалы XXI Междунар. заочн. научно-практ. конф. [«Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»], (г. Москва, 19 декабря 2013 г.). - Москва: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 108–112.
      23. Матвійчук І.О. Управління економічною безпекою держави в глобальному середовищі / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції»], (м. Львів, 31 січня 2014 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2014. – С. 7–10.
      24. Матвійчук І.О. Застосування нейромережевого моделювання для прогнозування рівня економічної безпеки національного господарства / І.О. Матвійчук // матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»], (м. Київ, 20 березня 2015 р.). - Київ: КНУДТ, 2015. – С. 183–185.
      25. Матвійчук І.О. Проблемні питання визначення митної вартості товарів посадовими особами спеціалізованих підрозділів / І.О. Матвійчук // матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»], (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2015 р.). - Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – С. 184–186.

   

  Старший викладач кафедри - к.е.н. Григораш Ольга Вікторівна

  Григораш Ольга Вікторівна

  2010 р. - Дніпропетровська державна фінансова академія, магістра з фінансів.
  2012 р. - Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, спеціаліст з психології.
  2014 р. - цикл проекту власного досвіду з психотерапії «Дніпропетровська школа сучасної психотерапії (2010-2014)» за напрямком Системна сімейна психотерапія; член Української спілки психотерапевтів.
  2014 р. – аспірантура Дніпропетровської державної фінансової академії.
  2017 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні»).
  Досвід роботи у державній службі та на приватних підприємствах.
  Працює в навчальному закладі з березня 2015 року. У поточному році викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Актуалізація законодавства у сфері фінансів», «Оцінка ефективності діяльності».
  Сфера наукових інтересів: діяльність малого підприємництва, фінансові ресурси малого підприємництва, доходи місцевих бюджетів, проектний менеджмент.
  Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (за наукові досягнення) – 2009 р.
  Електронна пошта: olgav.grygorash@gmail.com.
  Має близько 70 публікацій, з них за темою дисертаційного дослідження 45, в т. ч. 17наукових статей та участь у п’яти колективних монографіях.

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Профіль у Google Schola

  Розділи у колективних працях:

      1. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Підвищення ефективності діяльності малого підприємництва у Дніпропетровській області // Розвиток малого підприємництва промислового регіону : [монографія] / за заг. редакцією академіка Академії економічних наук України Н.І. Редіної. – Д. : ДДФА, 2014. – С. 54-65.
      2. Григораш О.В. Підтримка і розвиток малого підприємництва як специфічного соціально-економічного та бюджетоутворюючого чинника регіону: монографія [колект. моногр.] / Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation - Collective monographie. – Vol. 2. Nurnberg, Deutchland, 2014. – p. 45-50.
      3. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Критерії визначення малого підприємництва в Україні [Монографія] Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. - с. 210-223.

  У наукових фахових виданнях:

       1. Hryhorash O. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations – № 15(1), 2018. - С. 132-140 [Scopus].
       2. Hryhorash O. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models / Ya. Kuznichenko, M. Dykha, N. Pavlova, S. Frolov, O. Hryhorash // Banks and Bank Systems. – 2018. – № 13 (2) [Scopus].
       3.  Hryhorash O. The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective/I. Degtyarova, O. Hryhorash, V. Chentsov // Investment Management and Financial Innovations № 15(3), 2018. –С. 223-236 [Scopus].
       4. Григораш О. В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми з використанням економіко–математичних методів [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // Вісник Київського національного університету. Серія Економіка. - 2014. -№ 4 (157) – С. 27-31.
       5.  Григораш О. В. Доходність місцевих бюджетів від малого підприємництва: оцінка та вдосконалення [Текст] / О. В. Григораш // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 90. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 97–105.
       6. Григораш О.В. Державна підтримка та бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку малого підприємництва // Ефективна економіка. - 2015. – №12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4649.
       7.  Григораш О. В. Дослідження податкового стимулювання розвитку малого підприємництва у промисловості [Текст] / О. В. Григораш // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2016. – № 3(27). – С. 4–8.
       8. Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / О.В. Григораш // Бізнес-Інформ, 2016. – №. 1. – С. 224-229.
       9.  Григораш О. В. Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. В. Григораш // Ефективна економіка. – 2016. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4858&p=1.
       10. Gordiyenko V. O., Grygorash O. V. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program // Business Inform. – 2017. – №3. – C. 319–324.

  В інших наукових виданнях:

       1. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Применение экономико-математических методов к оценке эффективности целевых программ на примере Программы развития малого предпринимательства // Современный научный вестник. – 2012. – №12 (124). – С. 82 – 88.
       2. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Планирование целевых программ с использованием MS PROJECT // Современный научный вестник. – 2013. – №25 (164). – С. 63 – 71.

   

  Старший викладач (за сумісництвом) Стоянов Герман Сергійович

  У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара та здобув кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

  У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю гроші, фінанси та кредит 08.00.08 – (тема дисертації «Удосконалення механізму розвитку кредитних спілок України»).

  Має досвід роботи на керівних позиціях у комерційних банках.

  Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, банківська система, управління продажами та аналіз ефективності продаж банку; страхування.

  Дисципліни, що викладає у 2017/2018 н.р.: «Облік і аналіз операцій у страхових компаніях».

  Електронна пошта: german_stoyanov@ukr.net /

  Основні наукові та навчально-методичні праці

  Монографії

  1. Стоянов Г.С. Удосконалення методичного забезпечення оцінювання розвитку кредитних спілок/ Г.С.Стоянов // Розвиток регіонів України на базі кластеризації : колективна монографія/ [К. Ф. Ковальчук, М. В. Корнєєв, Р. М. Миронова та ін.];за заг. ред. К.Ф. Ковальчук. – Донецьк, 2012. – С. 371–388.
  2. Stoianov G. Theoretical aspects of finansialisation and cross-border integration cooperation in the conditions of global economy: monograph / V.V. Makedon, M. V.Korneyev, G.S. Stoianov, A.A. Chornyi. – United Kingdom, Sheffield – 2015. –120 p.

  Фахові статті

  1. Стоянов Г.С. Стратегічне планування розвитку кредитних спілок на гірничодобувних та промислових підприємствах / Г.С.Стоянов, О.К. Єлісєєва // Вісник Національного гірничого університету. – 2014. – №4. – С.40.
  2. Стоянов Г.С. Моделі системного формату розвитку кредитних спілок /Г. С. Стоянов // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 332–338.
  3. Стоянов Г.С. Методичні засади удосконалення механізму розвитку кредитних спілок / Г.С. Стоянов // Ефективна економіка. – 2012. – № 11.– Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2655. – Назва з екрану.
  4. Стоянов Г. С. Сучасний стан розвитку кредитних спілок України / Г. С. Стоянов, О. К. Єлісєєва // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 40–43.
  5. Стоянов Г.С. Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок / Г.С. Стоянов // Економіст. – 2013. –№ 8. – С. 54–57.
  6. Стоянов Г. С. Порівняльний аналіз кредитних спілок Північної Америки та України / Г.С. Стоянов, О. К. Єлісєєва // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7 (426). – С.36–42.
  7. Стоянов Г.С. Раціональна та критична моделі розвитку кредитних спілок в обґрунтуванні підвищення їх ефективної діяльності / Г.С. Стоянов // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Випуск № 23.17. – С. 303–310.
  8. Стоянов Г.С. Системно-аналітичне забезпечення, як управління розвитком кредитних спілок / Г.С. Стоянов // Культура народів Причорномор’я. – 2014. –Вип. № 266. – С.43–48.

  Статті в іноземних виданнях

  1. Stoianov H. Buildup of the Credit Union’s Development strategy / H. Stoianov // Nauka I Studia. – 2013. –№ 25(93). – Р. 97–103.
  2. Stoianov H. Background of insurance service and strategy for particular customer circles / Maksim Korneyev, Herman Stoianov, Anton Grytsenko //Geopolitics Under Globalization. –Vol. 1, Issue 1. – 2016.– P. 41-46.
  3. Тези конференцій та статті в інших виданнях:
  4. Стоянов Г. С. Методология исследования развития кредитных союзов//
  5. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции “Динамика в современной науке – 2013”. – Том 3. Экономика. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2013. – С.88–91.
  6. Стоянов Г. С. Аналіз розвитку ресурсної бази кредитних спілок //Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Західне партнерство”,
  7. 07–15 вересня 2013 р.: збірник 5.Економіка:Наука та освіта. – Пшемисль : Наука та освіта, 2013. – С. 16–20.
  8. Стоянов Г. С. Аналіз сучасних тенденцій розвитку кредитних спілок України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, обліку та аналізі економічних процесів” (26–27 квітня 2013 р.). – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 49–51.
  9. як гальмування розвитку діяльності кредитних спілок //Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Застосування наукових новинок – 2013” (27.07.2013–05.08.2013). – Том 3. Економіка. – Прага, 2013. – С. 29–32.
  10. Стоянов Г. С. Організаційна культура, як запорука розвитку кредитних спілок // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука: Теорія і Практика – 2013” (07–15 серпня 2013р.):збірник Економіка. – Пшемишль : Наука та освіта, 2013. – С. 26–29.
  11. Стоянов Г. С. Застосування CRM-технологій у функціонуванні кредитних спілок // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика”, 28–29 березня 2014р.:збірник тез наукових робіт. – Ч. 1. – Львів : ЛЕФ, 2014. – С. 42–45.
  12. Стоянов Г.С. Інструменти діагностики стану розвитку кредитних спілок // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених “Стратегія реформування фінансової системи України”, 21–22 березня 2014 р.:збірник тез наукових робіт. – Ч. 1 – Київ : Нова економіка, 2014. – С. 18–22.
  13. Стоянов Г. С. Програмне забезпечення кредитних спілок як один з напрямів їхнього розвитку / Г. С. Стоянов // Приднепровский научный вестник. – 2013. – № 7(143). – С. 27–34.
  14. Стоянов Г. С. Еволюція поняття та типів кредитних спілок / Г. С. Стоянов // Економіка та Фінанси. – 2014. – Вип. № 1. – С. 24–31.

   

  Ми в Iнтернетi

  Пiдпишись та розкажи друзям

  Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

  Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

  Курси підвищення кваліфікації УМСФ

  Юридична адреса

  Адреса унiверситету:

  49000, м.Дніпро,
  вул. Володимира Вернадського

  (вулиця Дзержинського), 2/4

   

   

   Зв'яжіться з нами

   Ви тут: Головна Колектив кафедри